Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận cơ sở khai thác khoáng sản đã hoàn thành các nội dung của Đề án cải tạo phục hồi môi trường/Đề án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận cơ sở khai thác khoáng sản đã hoàn thành các nội dung của Đề án cải tạo phục hồi môi trường/Đề án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-267153-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, (không bao gồm thời gian chủ cơ sở bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đã hoàn thành các nội dung của Đề án cải tạo phục hồi môi trường/Đề án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng