Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 94/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 06 năm 2008;
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND,UBND, Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục kiểm tra VB (Bộ TP); Công báo;
- Website Chính phủ ; Website BTC;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 94/QĐ-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Tên loại VB

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

I. LĨNH VỰC THUẾ

1

Quyết định

149/1999/QĐ-BTC

30/11/1999

Bộ Tài chính

về việc ban hành mức thu phí tham quan vườn quốc gia Bạch Mã

2

Quyết định

183/2000/QĐ-BTC

14/11/2000

Bộ Tài chính

ban hình mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép

3

Thông tư

92/2002/TT-BTC

18/10/2002

Bộ Tài chính

quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ và lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới

4

Thông tư

25/2003/TT-BTC

28/03/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành vi phạm chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

5

Thông tư

47/2003/TT-BTC

15/05/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/03/2003 của Bộ Tài chính về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

6

Thông tư

128/2003/TT-BTC

22/12/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

7

Thông tư

88/2004/TT-BTC

01/09/2004

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

8

Thông tư

105/2005/TT-BTC

30/11/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

9

Thông tư

113/2005/TT-BTC

15/12/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

10

Quyết định

22/2006/QĐ-BTC

04/04/2006

Bộ Tài chính

về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

11

Quyết định

39/2006/QĐ-BTC

28/07/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

12

Quyết định

60/2006/QĐ-BTC

25/10/2006

Bộ Tài chính

về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia

13

Quyết định

05/2007/QĐ-BTC

15/01/2007

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

14

Quyết định

30/2007/QĐ-BTC

07/05/2007

Bộ Tài chính

về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào

15

Quyết định

72/2007/QĐ-BTC

07/08/2007

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

16

Quyết định

92/2007/QĐ-BTC

01/11/2007

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

17

Quyết định

14/2008/QĐ-BTC

11/03/2008

Bộ Tài chính

về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

II. LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

18

Thông tư

59/2004/TT-BTC

18/06/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung

19

Quyết định

60/2004/QĐ-BTC

15/07/2004

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

20

Quyết định

76/2004/QĐ-BTC

22/09/2004

Bộ Tài chính

ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán

21

Thông tư

130/2004/TT-BTC

29/12/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

22

Quyết định

72/2005/QĐ-BTC

21/10/2005

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

III. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

23

Quyết định

172/2000/QĐ-BTC

01/11/2000

Bộ Tài chính

về việc ban hành quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

24

Thông tư

104/2005TT-BTC

25/11/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

IV. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

25

Quyết định

56/2000/QĐ-BTC

19/04/2000

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện

26

Thông tư

114/2000/TT-BTC

27/11/2000

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý kinh phí chi các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước

27

Thông tư

99/2001/TT-BTC

05/12/2001

Bộ Tài chính

hướng dẫn việc ưu tiên kinh phí để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

28

Thông tư

48/2003/TT-BTC

15/05/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn nội dung và mức chi của Dự án Kết hợp quân dân y bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phục vụ an ninh quốc phòng giai đoạn 2001-2010

29

Thông tư

49/2003/TT-BTC

16/05/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

30

Thông tư

65/2003/TT-BTC

02/07/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý kinh phí chi cho các cuộc Điều tra thống kê thuộc nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

31

Thông tư

112/2004/TT-BTC

24/11/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

32

Thông tư

26/2005/TT-BTC

06/04/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

33

Thông tư

61/2005/TT-BTC

04/08/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2003/TT-BTC ngày 16/05/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

34

Thông tư

79/2005/TT-BTC

15/09/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

35

Thông tư

107/2005/TT-BTC

07/12/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia về việc làm

V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

36

Thông tư

43/2002/TT-BTC

07/05/2002

Bộ Tài chính

hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

37

Thông tư

24/2003/TT-BTC

27/03/2003

Bộ Tài chính

sửa đổi một số điểm của Thông tư số 43/2002/TT-BTC ngày 07/05/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

38

Quyết định

168/2003/QĐ-BTC

07/10/2003

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

39

Thông tư

98/2003/TT-BTC

14/10/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

40

Thông tư

106/2003/TT-BTC

07/11/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, thị trấn

41

Thông tư

73/2007/TT-BTC

02/07/2007

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn

VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

42

Thông tư

36/1998/TT-BTC

21/03/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

43

Thông tư

121/1999/TT-BTC

12/10/1999

Bộ Tài chính

hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/03/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

44

Quyết định

76/2003/QĐ-BTC

28/05/2003

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

45

Thông tư

42/2004/TT-BTC

20/05/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

46

Thông tư

50/2004/TT-BTC

08/06/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ đầu tư trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá

47

Thông tư

126/2004/TT-BTC

24/12/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

48

Thông tư

23/2006/TT-BTC

24/03/2006

Bộ Tài chính

hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

49

Thông tư

77/2006/TT-BTC

23/08/2006

Bộ Tài chính

hướng dẫn sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 121/1999/TT-BTC ngày 12/10/1999 của  Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

50

Thông tư

95/2006/TT-BTC

12/10/2006

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

VII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

51

Thông tư

41/2002/TT-BTC

03/05/2002

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

52

Thông tư

02/2003/TT-BTC

09/03/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

53

Thông tư

78/2004/TT-BTC

10/08/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý việc rút vốn đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

54

Thông tư

32/2005/TT-BTC

26/04/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội

VIII. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

55

Quyết định

09/2006/QĐ-BTC

28/02/2006

Bộ Tài chính

về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013

56

Quyết định

25/2007/QĐ-BTC

16/04/2007

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013

57

Quyết định

26/2007/QĐ-BTC

16/04/2007

Bộ Tài chính

về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc

58

Quyết định

41/2007/QĐ-BTC

31/05/2007

Bộ Tài chính

về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc

IX. LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

59

Quyết định

1124/TC-QĐ-CĐKT

12/12/1996

Bộ Tài chính

về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán bảo hiểm xã hội

60

Thông tư

89/2002/TT-BTC

09/10/2002

Bộ Tài chính

hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

61

Thông tư

105/2003/TT-BTC

04/11/2003

Bộ Tài chính

hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

62

Quyết định

18/2004/QĐ-BTC

16/02/2004

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1124/TC-QĐ-CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội

63

Quyết định

43/2004/QĐ-BTC

26/04/2004

Bộ Tài chính

về việc ban hành "Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng

64

Quyết định

59/2004/QĐ-BTC

09/07/2004

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

65

Thông tư

23/2005/TT-BTC

30/03/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

X. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

66

Quyết định

21/2004/QĐ-BTC

24/02/2004

Bộ Tài chính

về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá

67

Thông tư

114/2004/TT-BTC

26/11/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

68

Quyết định

41/2006/QĐ-BTC

09/08/2006

Bộ Tài chính

về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2006

69

Quyết định

73/2007/QĐ-BTC

16/08/2007

Bộ Tài chính

về việc giảm giá bán xăng

70

Quyết định

95/2007/QĐ-BTC

22/11/2007

Bộ Tài chính

về giá bán xăng và các loại dầu

71

Quyết định

12/2008/QĐ-BTC

25/02/2008

Bộ Tài chính

về giá bán xăng và các loại dầu

72

Quyết định

57/2008/QĐ-BTC

21/07/2008

Bộ Tài chính

về giá bán xăng và các loại dầu

XI. LĨNH VỰC BẢO HIỂM

73

Thông tư

98/2004/TT-BTC

19/10/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/08/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

74

Thông tư

99/2004/TT-BTC

19/10/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

XII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

75

Thông tư

19/1998/TT-BTC

13/02/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn lưu trữ và thanh huỷ vé xổ số kiến thiết trúng thưởng đã trả thưởng

76

Thông tư

27/2001/TT-BTC

27/04/2001

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

77

Thông tư

118/2002/TT-BTC

27/12/2002

Bộ Tài chính

hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết

78

Quyết định

141/2003/QĐ-BTC

09/09/2003

Bộ Tài chính

ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay

79

Quyết định

142/2003/QĐ-BTC

09/09/2003

Bộ Tài chính

ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số lô tô

80

Quyết định

143/2003/QĐ-BTC

09/09/2003

Bộ Tài chính

ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số kiến thiết truyền thống

81

Quyết định

185/2003/QĐ-BTC

13/11/2003

Bộ Tài chính

ban hành Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết

82

Quyết định

61/2004/QĐ-BTC

16/07/2004

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay ban hành kèm theo Quyết định số 141/2003/QĐ-BTC ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

83

Quyết định

62/2004/QĐ-BTC

16/07/2004

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức phát hành xổ số kiến thiết truyền thống ban hành kèm theo Quyết định số 143/2003/QĐ-BTC ngày 09/09/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

84

Quyết định

63/2004/QĐ-BTC

16/07/2004

Bộ Tài chính

về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết ban hành kèm theo Quyết định số 185/2003/QĐ-BTC ngày 13/11/2003 của Bộ Tài chính

85

Thông tư

89/2004/TT-BTC

03/09/2004

Bộ Tài chính

hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

86

Quyết định

93/2004/QĐ-BTC

02/12/2004

Bộ Tài chính

ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số cào biết kết quả ngay

87

Thông tư

77/2005/TT-BTC

13/09/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty xổ số kiến thiết

88

Quyết định

10/2007/QĐ-BTC

07/03/2007

Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung quy định về việc in vé xổ số kiến thiết

89

Quyết định

75/2007/QĐ-BTC

30/08/2007

Bộ Tài chính

về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

90

Quyết định

06/2008/QĐ-BTC

29/01/2008

Bộ Tài chính

về việc công bố mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án vay vốn bằng ngoại tệ

91

Quyết định

44/2008/QĐ-BTC

26/06/2008

Bộ Tài chính

về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

XIII. LĨNH VỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA

92

Thông tư

48/2005/TT-BTC

09/06/2005

Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

XIV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KHÁC

93

Thông tư

111/1998/TT-BTC

03/08/1998

Bộ Tài chính

hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin

94

Thông tư

60/2000/TT-BTC

20/06/2000

Bộ Tài chính

hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

95

Quyết định

138/2001/QĐ-BTC

19/12/2001

Bộ Tài chính

ban hành Quy chế tạm thời về chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

96

Quyết định

139/2001/QĐ-BTC

19/12/2001

Bộ Tài chính

ban hành Quy chế thu và sử dụng phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu chế xuất Tân Thuận

 

DANH MỤC II

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 94/QĐ-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên loại VB

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

1

Thông tư liên tịch

30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ

16/03/1998

Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Nội vụ - Tổng cục Hải quan

về việc dán tem hàng nhập khẩu

2

Thông tư liên tịch

121/1998/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ

01/09/1998

Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an - Tổng cục Hải quan

về việc dán tem hàng nhập khẩu

3

Thông tư liên tịch

161/1998/TTLT-TC-GTVT

16/12/1998

Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chế độ cấp phát thanh toán đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý, sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt

4

Thông tư liên tịch

77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ

22/06/1999

Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan

hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/09/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hoá sản xuất tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

5

Thông tư liên Bộ

97/1999/TTLB-TC-CA

14/08/1999

liên Bộ Tài chính - Công an

hướng dẫn nội dung chi và quản lý kinh phí Chương trình hành động phòng, chống ma tuý năm 1998 - 2000

6

Thông tư liên tịch

01/2001/TTLT-BTC-BGTVT

05/01/2001

Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế sửa chữa đường bộ

7

Thông tư liên tịch

57/2001/TTLT-BTC-BGTVT

10/07/2001

Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

hướng dẫn chế độ lập dự toán, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế đường sông

8

Thông tư liên tịch

88/2001/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG

06/11/2001

Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Ngoại giao

hướng dẫn quản lý và cấp phát nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành cho Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo nước ngoài"

9

Thông tư liên tịch

48/2002/TTLT-BTC-BNNPTNT

28/05/2002

Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã nông nghiệp

10

Thông tư liên tịch

51/2002/TTLT-BTC-BYT

03/06/2002

Bộ Tài chính - Bộ Y tế

hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

11

Thông tư liên tịch

95/2002/TTLT-BTC-UBDSGĐTE

22/10/2002

Bộ Tài chính - Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em

hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình

12

Thông tư liên tịch

105/2002/TT-LT/BTC-BYT

20/11/2002

Bộ Tài chính - Bộ Y tế

bổ sung Thông tư liên tịch số 51/2002/TT-LT/BTC-BYT ngày 03/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

13

Thông tư liên tịch

66/2003/TTLT-BTC-NN&PNT

03/07/2003

Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

14

Thông tư liên tịch

92/2003/TTLT-BTC-LĐTBXH

25/09/2003

Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo

15

Thông tư liên tịch

04/2004/TTLT-BTC-NN&PTNT

16/01/2004

Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

hướng dẫn chế độ hỗ trợ kinh phí nuôi giữ giống gốc

16

Thông tư liên tịch

109/2004/TTLT-BTC-BTP

17/11/2004

Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

17

Thông tư liên tịch

16/2005/TTLT-BTC-UBDSGĐ&TE-BLĐTBXH

03/03/2005

Bộ Tài chính - Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010

18

Thông tư liên tịch

56/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH

05/07/2005

Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

hướng dẫn chế độ trợ cấp cho đối tượng không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh

19

Thông tư liên tịch

42/2006/TTLT-BTC-TTCP

15/05/2006

Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ

hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước

20

Thông tư liên tịch

43/2006/TTLT-BTC-BTP

19/05/2006

Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 94/QĐ-BTC năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 94/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/01/2009
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/01/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản