Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnhphúc
-------

Số: 56/2005/TTLT/BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2005

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ NHẤT ĐỊNH VÀO LƯU TRÚ TẠM THỜI TẠI CƠ SỞ CHỮA BỆNH

Căn cứ Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh (sau đây gọi là Trung tâm); liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ trợ cấp cho đối tượng không nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm (sau đây gọi là người lưu trú tạm thời), cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma tuý mà không có nơi cư trú nhất định.

b) Người bán dâm từ đủ 16 tuổi đến 55 tuổi bị bắt quả tang thực hiện hành vi bán dâm hoặc người bán dâm có tính chất thường xuyên mà không có nơi cư trú nhất định.

2. Chế độ trợ cấp:

2.1. Trợ cấp tiền ăn:

Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương và tiêu chuẩn, định lượng ăn của người đang chấp hành quyết định xử phạt hành chính tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (quy định tại tiết a, điểm 1, mục B, phần II, Thông tư Liên tịch số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 2/11/2004 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quy định mức trợ cấp tiền ăn cho người lưu trú tạm thời theo nguyên tắc sau:

Tiền ăn trong thời gian lưu trú tạm thời

=

Mức tiền ăn một tháng

x

Số ngày lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh
(thời gian tối đa không quá 15 ngày)

30 ngày

2.2. Về đồ dùng cho cá nhân: Trong thời gian lưu trú tạm thời, người lưu trú tạm thời được sử dụng quần áo, chăn, màn của cá nhân. Trường hợp người lưu trú tạm thời thiếu quần áo, chăn, màn thì Trung tâm căn cứ lưu lượng người lưu trú tạm thời để mua sắm quần áo, chăn, màn cho người lưu trú tạm thời mượn.

2.3. Chế độ chữa trị, cai nghiện:

- Đối với người bán dâm trong thời gian lưu trú tạm thời được khám, chữa bệnh và được điều trị nếu mắc bệnh thông thường, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mức chi về tiền thuốc chữa trị theo chỉ định của Bác sĩ điều trị nhưng tối đa không quá 150.000 đồng/người.

- Đối với người nghiện ma túy trong thời gian lưu trú tạm thời được hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác. Mức chi về tiền thuốc chữa trị theo chỉ định của Bác sĩ điều trị nhưng tối đa không quá 250.000 đồng/người.

Trường hợp người bán dâm đồng thời là người nghiện ma tuý thì được trợ cấp thuốc điều trị và thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện mức tối đa không quá 400.000đ/người.

- Trong thời gian lưu trú tạm thời, nếu người bị lưu trú tạm thời đã được sử dụng thuốc chữa trị, điều trị theo mức tối đa nêu trên thì khi có quyết định chính thức vào Trung tâm sẽ không được hỗ trợ tiếp tiền thuốc chữa trị và cai nghiện.

2.4. Chế độ đối với người bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo:
Trong thời gian lưu trú tạm thời, nếu người bán dâm, người nghiện ma tuý bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo vượt quá khả năng chữa trị của Trung tâm phải chuyển đến bệnh viện của Nhà nước điều trị thì chi phí điều trị trong thời gian nằm viện do bản thân hoặc gia đình người đó tự trả, những người thuộc diện chính sách hoặc hoàn cảnh gia đình quá khó khăn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thì được Giám đốc Trung tâm xét hỗ trợ 50% hoặc toàn bộ chi phí điều trị nhưng không quá 1.000.000 đồng/người/lần điều trị .

2.5. Chế độ đối với người bị chết:

Trong thời gian lưu trú tạm thời, nếu người lưu trú tạm thời tại Trung tâm bị chết, trong thời gian 24 giờ mà không xác định được thân nhân người chết hoặc thân nhân người đó không đến kịp thì Ban giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức mai táng. Chi phí mai táng thực hiện theo quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp cần trưng cầu giám định pháp y để xác nhận nguyên nhân chết, thì cơ sở chữa bệnh thanh toán chi phí này theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.6. Trường hợp hết thời hạn lưu trú tạm thời mà đối tượng được quyết định trở về cộng đồng, đối với những người khó khăn được Giám đốc Trung tâm xét hỗ trợ một số khoản sau:

- Tiền tàu xe đi từ Trung tâm về tới nơi bị tạm giữ trước đây theo giá phương tiện giao thông công cộng của Nhà nước.

- Tiền ăn đường: 10.000 đồng/ngày/người.

3. Quyết toán chế độ trợ cấp:

Khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyết định chính thức về việc đưa người vào Trung tâm thì các chi phí đã cấp cho đối tượng trong thời gian lưu trú tạm thời được tính vào trợ cấp cho người bán dâm, người nghiện ma tuý (kể cả người chưa thành niên) bị bắt buộc đưa vào trung tâm theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 2/11/2004 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý.

Trường hợp hết thời hạn lưu trú tạm thời mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện không ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, đối tượng được trở về cộng đồng thì toàn bộ các chi phí đã chi cho đối tượng được quyết toán vào kinh phí hoạt động của cơ sở chữa bệnh.

4. Tổ chức thực hiện:

Kinh phí trợ cấp cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương hàng năm. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trợ cấp cho các đối tượng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết./.

  

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

KT. BỘ TRƯỞNG
   BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Thị Nhân

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Sở LĐ-TBXH, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp),
- Công báo,
- Các Vụ, Cục, Viện thuộc Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính,
- Lưu VT: Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính.
  

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư liên tịch 56/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ trợ cấp cho đối tượng không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh do Bộ tài chính-Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành

  • Số hiệu: 56/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
  • Ngày ban hành: 05/07/2005
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
  • Người ký: Đàm Hữu Đắc, Huỳnh Thị Nhân
  • Ngày công báo: 18/07/2005
  • Số công báo: Từ số 20 đến số 21
  • Ngày hiệu lực: 02/08/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản