Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 92/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI THUẾ NHẬP KHẨU XE ÔTÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ điều 2 quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền điều chỉnh mức thuế tuyệt đối;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mức thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng đối với mặt hàng xe ôtô chở từ 15 người trở xuống đã qua sử dụng, kể cả lái xe quy định tại Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/03/2006 của Thủ tuớng Chính phủ thành mức thuế nhập khẩu tuyệt đối, cụ thể như sau:

Mô tả mặt hàng

Thuộc nhóm mã số trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Đơn vị tính

Mức thuế (USD)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Xe chở không quá 5 người người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

 

 

 

  - Dưới 1.000cc

8703

Chiếc

2.700,00

  - Từ 1.000cc đến dưới 1.500cc

8703

Chiếc

6.300,00

  - Từ 1.500cc đến 2.000cc

8703

Chiếc

8.000,00

  - Trên 2.000cc đến dưới 2.500cc

8703

Chiếc

12.000,00

  - Từ 2.500cc đến 3.000cc

8703

Chiếc

13.500,00

  - Trên 3.000cc đến 4.000cc

8703

Chiếc

16.200,00

  - Trên 4.000cc đến 5.000cc

8703

Chiếc

26.400,00

  - Trên 5.000cc

8703

Chiếc

30.000,00

2. Xe chở từ 6 người đến 9 người, kể cả lái xe, có dung tích xylanh:

 

 

 

  - Từ 2.000cc trở xuống

8703

Chiếc

7.200,00

  - Trên 2.000cc đến 3.000cc

8703

Chiếc

11.200,00

  - Trên 3.000cc đến 4.000cc

8703

Chiếc

14.400,00

  - Trên 4.000cc

8703

Chiếc

24.000,00

3. Xe chở từ 10 người đến 15 người, kể cả lái xe, có dung tích xylanh:

 

 

 

  - Từ 2.000cc trở xuống

8702

Chiếc

6.400,00

  - Trên 2.000cc đến 3.000cc

8702

Chiếc

9.600,00

  - Trên 3.000cc

8702

Chiếc

13.500,00

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2007, Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC ngày 07 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung