Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBHQ, HĐND và UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định danh mục dịch vụ công trực tuyến và danh mục dịch vụ công của tỉnh Lâm Đồng tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Điều 2. Văn phòng Đoàn ĐBHQ, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ hành chính công) có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tái cấu trúc quy trình các dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Điều 3. Căn cứ danh mục dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Quyết định này, các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã triển khai vận hành các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền đảm bảo: 50% số TTHC trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 có phát sinh hồ sơ; ít nhất 20% hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh của các TTHC mức độ 3 và 4.

Điều 4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

TT

Mã số thủ tục

Tên thủ tục

Mức độ 3

Mức độ 4

Căn cứ đưa trực tuyến

Quyết định Tỉnh ban hành

A

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

I

Công thương

 

 

 

 

 

1

2.000063

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

2

2.000450

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

3

2.000347

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

4

2.000327

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

5

2.000314

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

6

2.000637

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

7

2.000640

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

8

2.000197

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

9

2.000626

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

10

2.000622

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

11

2.000204

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

12

2.001646

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

13

2.001636

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

14

2.001630

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

15

2.001249

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

16

2.001535

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

17

2.000004

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

18

2.000002

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

19

2.000033

Thông báo thực hiện khuyến mại.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

20

2.000131

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

21

2.000001

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

22

2.000191

Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

23

2.000309

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

24

2.000609

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

25

1.005190

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

26

2.000110

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

27

2.001434

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2120/QĐ-UBND

28

2.001433

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2120/QĐ-UBND

29

2.000619

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

 

x

Đang chạy trên hệ thống iGate, có phát sinh hồ sơ

789/QĐ-UBND

30

1.003401

Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

x

Đang chạy trên hệ thống iGate, có phát sinh hồ sơ

789/QĐ-UBND

31

2.000645

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

x

Đang chạy trên hệ thống iGate, có phát sinh hồ sơ

789/QĐ-UBND

32

2.000648

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

x

Đang chạy trên hệ thống iGate, có phát sinh hồ sơ

789/QĐ-UBND

33

2.001474

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

x

Đang chạy trên hệ thống iGate, có phát sinh hồ sơ

789/QĐ-UBND

II

Giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

34

1.005144

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

35

1.005090

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

36

1.005098

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

37

1.005142

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg ; Quyết định số 411/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

38

1.005095

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

39

1.005092

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg , Quyết định số 877/QĐ-TTg ; Quyết định số 411/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

40

1.004889

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg , Quyết định số 877/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

41

2.001914

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

42

1.000270

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

43

1.001088

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

44

1.005143

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

45

1.004436

Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

46

1.004435

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

47

1.001942

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

48

1.005053

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

x

 

Đang chạy trên hệ thống iGate, có phát sinh hồ sơ

1454/QĐ-UBND

III

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

49

2.000205

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg ; Quyết định số 411/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

50

2.000192

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

Quyết định số 411/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

51

2.001955

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

52

1.003159

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

53

1.002305

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

54

1.000091

Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

55

2.000025

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

56

1.001881

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

57

1.005132

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

58

2.002028

Đăng ký hợp đồng cá nhân

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

59

1.001731

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

60

1.000105

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

61

1.000389

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1194/QĐ-UBND

62

1.002487

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1194/QĐ-UBND

63

1.006779

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1194/QĐ-UBND

64

1.002449

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1194/QĐ-UBND

65

1.000459

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1194/QĐ-UBND

IV

Kế hoạch và đầu tư

 

 

 

 

 

66

2.001610

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

67

2.002083

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

68

2.002057

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

69

1.005154

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

70

1.005146

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

71

2.002085

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

72

1.005145

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

73

2.001583

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

74

2.001199

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

75

2.002043

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

76

2.002042

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

77

2.002023

Giải thể doanh nghiệp

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

78

2.002067

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Quyết định số 411/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

79

2.002041

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

80

1.005169

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

81

2.002011

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

82

2.002010

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

83

2.002009

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

84

2.002008

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

85

1.005114

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

86

1.005104

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

87

2.002006

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

88

1.005111

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

89

2.002007

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

90

2.002002

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

91

2.002000

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

92

1.005096

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

93

2.001996

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

94

2.001993

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

95

2.002044

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

96

2.001992

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

97

2.001954

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

98

1.005168

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo ủy quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

99

2.002066

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

100

2.002069

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

101

2.002075

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

102

2.002072

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

103

2.002084

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

104

1.005165

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

105

2.002045

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

106

1.005176

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

107

1.005158

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

108

2.002061

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

109

1.005156

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

110

2.00207

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

111

2.002059

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

112

2.002060

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

113

2.002063

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

114

2.002034

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

115

2.002033

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

116

2.002032

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

117

2.002029

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

118

2.002031

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

119

2.002022

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

120

2.00202

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

121

2.002018

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

122

2.002017

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

123

2.002016

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

124

2.002015

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

125

1.002395

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

V

Nội vụ

 

 

 

 

 

126

1.003649

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2475/QĐ-UBND

127

2.001481

Thành lập hội

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2475/QĐ-UBND

128

1.003960

Phê duyệt điều lệ hội

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2475/QĐ-UBND

129

1.003900

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2475/QĐ-UBND

130

2.001590

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2475/QĐ-UBND

131

1.003920

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2475/QĐ-UBND

132

1.003879

Đổi tên quỹ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2475/QĐ-UBND

133

2.000449

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

134

1.000934

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

135

1.000924

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

136

2.000287

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

VI

Nông nghiệp phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

137

1.005319

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1484/QĐ-UBND

138

2.001064

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1484/QĐ-UBND

139

2.001827

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

x

 

Đang chạy trên hệ thống iGate, có phát sinh hồ sơ

1484/QĐ-UBND

140

2.001819

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

x

 

Đang chạy trên hệ thống iGate, có phát sinh hồ sơ

1484/QĐ-UBND

141

2.001823

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

x

 

Đang chạy trên hệ thống iGate, có phát sinh hồ sơ

1484/QĐ-UBND

142

1.001686

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

x

 

Đang chạy trên hệ thống iGate, có phát sinh hồ sơ

1484/QĐ-UBND

VII

Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

143

2.001963

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg ; Quyết định số 411/QĐ-TTg

829/QĐ-UBND

144

2.001919

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg ; Quyết định số 411/QĐ-TTg

829/QĐ-UBND

145

2.001915

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

829/QĐ-UBND

146

1.002809

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

 

x

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ; Quyết định số 44/QĐ-TTg

829/QĐ-UBND

147

1.002801

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

829/QĐ-UBND

148

1.002804

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

829/QĐ-UBND

149

1.001023

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

829/QĐ-UBND

150

1.000703

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

x

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

829/QĐ-UBND

151

2.002286

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

 

x

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tai hệ thống của Bộ

654/QĐ-UBND

152

2.002287

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

 

x

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

654/QĐ-UBND

153

2.002288

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

 

x

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ; Quyết định số 44/QĐ-TTg

654/QĐ-UBND

154

2.002289

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

 

x

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ; Quyết định số 44/QĐ-TTg

654/QĐ-UBND

155

1.001577

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia -Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ; Quyết định số 846/QĐ-TTg

829/QĐ-UBND

156

1.002268

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ; Quyết định số 846/QĐ-TTg

829/QĐ-UBND

157

1.002286

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ; Quyết định số 846/QĐ-TTg

829/QĐ-UBND

158

1.002063

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ; Quyết định số 846/QĐ-TTg

829/QĐ-UBND

159

1.002856

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

829/QĐ-UBND

160

1.002852

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

829/QĐ-UBND

161

1.002877

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tai hệ thống của Bộ

829/QĐ-UBND

162

1.002869

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

 

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

829/QĐ-UBND

163

1.008027

Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

 

x

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

 

164

1.008028

Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

 

x

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

 

165

1.008029

Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

 

x

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

 

166

1.001765

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

 

x

có hồ sơ phát sinh

829/QĐ-UBND

167

1.004993

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

 

x

có hồ sơ phát sinh

1679/QĐ-UBND

168

2.002285

Đăng ký khai thác tuyến.

x

 

có hồ sơ phát sinh

654/QĐ-UBND

169

2.001921

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

829/QĐ-UBND

170

1.000028

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

829/QĐ-UBND

VIII

Tài nguyên môi trường

 

 

 

 

 

171

1.004148

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

152/QĐ-UBND

172

1.004583

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg ; Quyết định số 411/QĐ-TTg

2377/QĐ-UBND

173

1.000655

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg ; Quyết định số 411/QĐ-TTg

2377/QĐ-UBND

174

2.000889

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

152/QĐ-UBND

175

1.001923

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

1658/QĐ-UBND

176

1.000778

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

1658/QĐ-UBND

177

2.001787

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh)

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

1658/QĐ-UBND

178

1.004367

Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh)

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

1658/QĐ-UBND

IX

Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

179

1.003725

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

180

1.003868

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

181

1.004153

Cấp giấy phép hoạt động in

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

182

2.001740

Đăng ký hoạt động cơ sở in

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

183

2.001765

Cấp giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

184

1.004637

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

185

2.001737

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

186

2.001728

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

187

2.001732

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

188

1.003483

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

189

1.000067

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

190

2.001098

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

191

2.001087

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

192

2.001091

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

193

1.005452

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

194

1.003888

Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

195

1.004470

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

196

1.003633

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1885/QĐ-UBND

197

1.003687

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1885/QĐ-UBND

198

1.004379

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

199

1.005442

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

200

2.001171

Cho phép họp báo (trong nước)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

201

2.001173

Cho phép họp báo (nước ngoài)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

202

2.001681

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

203

1.000073

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

204

2.001594

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1885/QĐ-UBND

205

1.003729

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

206

2.001584

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

207

2.001744

Cấp lại giấy phép hoạt động in

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

208

1.004640

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

x

 

có hồ sơ phát sinh

1833/QĐ-UBND

209

1.003114

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)

x

 

có hồ sơ phát sinh

1833/QĐ-UBND

X

Tư pháp

 

 

 

 

 

210

2.000488

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

211

2.001417

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

212

2.000505

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

213

2.000908

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

214

1.001071

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

215

1.001446

Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

216

1.000426

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

217

1.000390

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

218

1.001125

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

219

1.001190

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

220

1.001438

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

221

1.001446

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

222

1.005463

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

223

1.001453

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

224

1.001756

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

225

1.001799

Cấp lại Thẻ công chứng viên

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

226

1.001877

Thành lập Văn phòng công chứng

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

227

2.000789

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

228

2.000775

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

229

1.001688

Hợp nhất Văn phòng công chứng

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

230

2.000766

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

231

1.001665

Sáp nhập Văn phòng công chứng

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

232

2.000758

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

233

1.001647

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

234

2.000743

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

235

1.003191

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

236

1.000614

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

237

2.000587

Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

238

2.000518

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

239

2.000596

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

240

1.001233

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

241

2.000843

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

242

2.002036

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

243

2.002038

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

244

1.005136

Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

245

2.001923

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

XI

Xây dựng

 

 

 

 

 

246

1.007394

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

2263/QĐ-UBND

247

1.007401

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

2263/QĐ-UBND

248

1.007402

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

2263/QĐ-UBND

249

1.007403

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

2263/QĐ-UBND

250

1.007396

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

x

 

Quyết định số 411/QĐ-TTg

2263/QĐ-UBND

251

1.002701

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

x

 

iGate, có phát sinh hồ sơ

2263/QĐ-UBND

252

1.003011

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

x

 

iGate, có phát sinh hồ sơ

2263/QĐ-UBND

253

1.006949

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

x

 

iGate, có phát sinh hồ sơ

2263/QĐ-UBND

254

1.007197

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

iGate, có phát sinh hồ sơ

2263/QĐ-UBND

255

1.007207

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

iGate, có phát sinh hồ sơ

2263/QĐ-UBND

256

1.007145

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

iGate, có phát sinh hồ sơ

2263/QĐ-UBND

257

1.007203

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

iGate, có phát sinh hồ sơ

2263/QĐ-UBND

XII

Y tế

 

 

 

 

 

258

1.004616

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

259

1.004604

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

260

1.004599

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

261

1.004596

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

262

1.004593

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

263

1.004585

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền cùa Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

264

1.004576

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

265

1.004571

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

266

1.004557

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

267

1.004529

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

268

1.004449

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

269

1.004087

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

270

1.003963

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

271

1.003613

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

272

1.003709

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg ; Quyết định số 411/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

273

1.003800

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

274

1.003824

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

275

1.003773

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

276

1.001393

Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

277

1.003006

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

278

1.003029

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

279

1.003039

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

280

1.003628

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

281

1.003516

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

282

1.001595

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

283

1.003720

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

284

1.001641

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

285

1.001086

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

286

1.001077

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

287

1.004488

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2491QĐ-UBND

288

1.001846

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

289

1.001866

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

290

1.001884

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

291

1.002015

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

292

1.002000

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

293

2.000552

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

294

1.002464

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

295

1.000511

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

296

1.000562

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

297

1.000990

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

298

1.000793

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

299

1.000662

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

300

1.002600

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

301

1.001523

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

302

1.002944

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

303

1.002467

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

304

1.004607

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

305

1.004564

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

306

1.004539

Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố

x

 

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

307

1.003787

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

308

1.003748

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

309

2.000984

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

310

1.003531

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

311

1.003547

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

312

1.003644

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

313

1.003876

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

314

1.003803

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

315

1.003001

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

x

 

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

316

1.002958

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

x

 

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

317

1.002250

Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực (cơ sở phân phối thuốc theo Thông tư 03/2018/TT-BYT)

x

 

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

318

1.002952

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

x

 

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

319

1.002483

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

x

 

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

320

1.002425

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

x

Đang chạy trên hệ thống Igate, có phát sinh hồ sơ

2244/QĐ-UBND

XIII

Văn hóa, thể thao du lịch

 

 

 

 

 

321

1.004650

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

322

1.004645

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

323

2.001893

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

324

1.003484

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

325

1.004628

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg , Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

326

1.004623

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

327

1.004614

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

328

1.001432

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

329

1.000644

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1607/QĐ-UBND

330

1.005163

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1607/QĐ-UBND

331

1.002396

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1607/QĐ-UBND

332

1.004594

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

333

1.001809

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

334

1.001671

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

335

1.003035

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

336

1.003017

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

337

1.003784

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

338

1.003743

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

339

1.003608

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

340

1.003560

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

341

1.001755

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

342

1.001738

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

343

1.001704

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

344

1.004659

Thủ tục công nhận lại Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

345

1.004639

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

346

1.004666

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

347

1.004662

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

348

1.003838

Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

349

1.003738

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

350

1.001822

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

351

1.002003

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

352

1.003901

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

353

2.001641

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

354

1.000919

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

355

1.001407

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

356

1.000817

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

357

1.000104

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

358

1.003310

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

359

1.003533

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

XIV

Tài chính

 

 

 

 

 

360

2.002217

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2342/QĐ-UBND

361

2.002206

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Tài chính

2342/QĐ-UBND

XV

Khoa học và công nghệ

 

 

 

 

 

362

2.000212

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

363

1.000449

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

364

1.000438

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

365

2.001209

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

366

2.001207

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

367

2.002118

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

368

2.001239

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1419/QĐ-UBND

369

2.001269

Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

370

1.000373

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1419/QĐ-UBND

371

2.000419

Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

372

1.003542

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

373

2.001483

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

374

2.000065

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

375

2.002131

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

376

2.000086

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

377

2.000081

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

378

1.000184

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

379

2.000069

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

380

1.000173

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

381

1.006427

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

382

2.000079

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

383

1.000393

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

384

1.005360

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

385

2.000228

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

386

1.004473

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

387

1.001786

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

388

1.001770

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

389

1.001747

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

390

1.001716

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

391

1.001693

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

392

1.001677

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

227/QĐ-UBND

393

1.000764

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1419/QĐ-UBND

394

2.001525

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1419/QĐ-UBND

XVI

Ban quản lý các khu công nghiệp

 

 

 

 

 

395

2.000192

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

Quyết định số 411/QĐ-TTg

411/QĐ-UBND

396

1.000459

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

411/QĐ-UBND

B

CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

I

Công thương

 

 

 

 

 

397

2.000620

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

398

2.000615

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

399

2.001240

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

400

2.000633

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

401

1.001279

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

402

2.000629

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

789/QĐ-UBND

403

2.000181

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

x

iGate, có hồ sơ phát sinh

789/QĐ-UBND

404

2.000162

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

x

iGate, có hồ sơ phát sinh

789/QĐ-UBND

405

2.000150

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

x

iGate, có hồ sơ phát sinh

789/QĐ-UBND

II

Giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

406

1.004438

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

407

1.003702

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

408

1.001622

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

409

1.004831

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

410

1.005099

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

411

1.005092

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1454/QĐ-UBND

III

Kế hoạch và đầu tư

 

 

 

 

 

412

1.001612

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg ; Quyết định số 411/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

413

2.000575

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

414

2.000720

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

415

1.001570

Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

416

1.001266

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

417

1.005280

Đăng ký thành lập hợp tác xã

x

 

iGate, có phát sinh hồ sơ

2236/QĐ-UBND

IV

Nội vụ

 

 

 

 

 

418

2.000414

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

419

2.000402

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

420

2.000385

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

421

2.000374

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

422

1.000804

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

423

2.000364

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

424

2.000356

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

x

 

iGate, có phát sinh hồ sơ

1999/QĐ-UBND

425

1.005209

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

165/QĐ-UBND

426

1.000843

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1999/QĐ-UBND

V

Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

427

2.001931

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

428

2.001762

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

429

2.001885

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

 

có phát sinh hồ sơ

1833/QĐ-UBND

430

2.001884

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

 

có phát sinh hồ sơ

1833/QĐ-UBND

431

2.001880

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

 

có phát sinh hồ sơ

1833/QĐ-UBND

432

2.001786

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

 

có phát sinh hồ sơ

1833/QĐ-UBND

VI

Tư pháp

 

 

 

 

 

433

2.000942

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

434

2.000554

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

435

2.002189

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

436

1.001766

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

437

2.000497

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

438

2.000635

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

439

2.000942

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

440

2.000908

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

441

2.000815

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

442

2.000927

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

443

2.000992

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

444

2.001008

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

VII

Xây dựng

 

 

 

 

 

445

1.007262

Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2263/QĐ-UBND

446

1.007266

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

2263/QĐ-UBND

447

1.007286

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

2263/QĐ-UBND

448

1.007287

Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

2263/QĐ-UBND

449

1.007288

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

2263/QĐ-UBND

VIII

Tài nguyên và môi trường

 

 

 

 

 

450

1.001662

Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

152/QĐ-UBND

451

1.002335

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

152/QĐ-UBND

452

1.001662

Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)

 

x

iGate, có hồ sơ phát sinh

152/QĐ-UBND

453

1.004138

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

417/QĐ-UBND

454

2.000381

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

152/QĐ-UBND

IX

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

455

1.001776

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1194/QĐ-UBND

456

2.001375

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

457

2.001378

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1194/QĐ-UBND

458

1.001731

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1194/QĐ-UBND

459

1.002252

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1194/QĐ-UBND

X

Văn hóa

 

 

 

 

 

460

2.000440

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1181/QĐ-UBND

461

1.004650

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

C

CẤP XÃ

 

 

 

 

 

I

Tư pháp

 

 

 

 

 

462

2.000635

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

463

1.004873

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg; Quyết định số 411/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

464

1.001193

Thủ tục đăng ký khai sinh

 

x

Đang vận hành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

2870/QĐ-UBND

465

2.001457

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

x

 

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

II

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

466

1.001776

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1194/QĐ-UBND

467

1.001731

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

x

 

iGate, có hồ sơ phát sinh

1194/QĐ-UBND

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

TT

Mã số thủ tục

Tên thủ tục

Mức độ 3

Mức độ 4

Căn cứ đưa trực tuyến

Quyết định Tỉnh ban hành

Phí/Lệ phí

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

A

Danh mục TTHC trực tuyến đã kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

1

2.000033

Thông báo thực hiện khuyến mại.

 

x

Đang vận hành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

789/QĐ-UBND

0

 

 

2

1.002809

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

 

x

Đang vận hành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

829/QĐ-UBND

Lệ phí

 

 

3

1.001193

Thủ tục đăng ký khai sinh

 

x

Đang vận hành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

2870/QĐ-UBND

Lệ phí

 

Kết nối lại qua hệ thống của Bộ Tư pháp

B

Danh mục TTHC trực tuyến dự kiến kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020

I

Danh mục TTHC trực tuyến chạy trên hệ thống của các Bộ, ngành trung ương:

1

2.000505

Cấp Phiếu lý tịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

Phí

Quý II

Vận hành trên Hệ thống của Bộ Tư pháp

2

2.001417

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

x

 

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2870/QĐ-UBND

Phí

Quý II

Vận hành trên Hệ thống của Bộ Tư pháp

3

2.002067

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Quyết định số 411/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

0

Quý II

Đang vận hành trên Hệ thống Bộ Kế hoạch và đầu tư

4

2.002066

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

Phí

Quý III

Đang vận hành trên Hệ thống Bộ Kế hoạch và đầu tư

5

2.001610

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

0

Quý III

Đang vận hành trên Hệ thống Bộ Kế hoạch và đầu tư

6

2.002043

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

0

Quý III

Đang vận hành trên Hệ thống Bộ Kế hoạch và đầu tư

7

2.002042

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

0

Quý III

Đang vận hành trên Hệ thống Bộ Kế hoạch và đầu tư

8

2.002023

Giải thể doanh nghiệp

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2236/QĐ-UBND

0

Quý III

Đang vận hành trên Hệ thống Bộ Kế hoạch và đầu tư

9

2.002206

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Tài chính

2342/QĐ-UBND

0

Quý III

Đang vận hành trên hệ thống của Bộ Tài chính

10

2.002041

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

0

Quý IV

Đang vận hành trên Hệ thống Bộ Kế hoạch và đầu tư

11

1.005169

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

0

Quý IV

Đang vận hành trên Hệ thống Bộ Kế hoạch và đầu tư

12

2.002011

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 

x

Đang chạy trên hệ thống của Bộ Kế hoạch

2236/QĐ-UBND

0

Quý IV

Đang vận hành trên Hệ thống Bộ Kế hoạch và đầu tư

13

1.002801

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

829/QĐ-UBND

Lệ phí

Quý IV

Đang vận hành trên hệ thống của Bộ Giao thông vận tải

14

1.002804

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

x

 

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai tại hệ thống của Bộ

829/QĐ-UBND

Lệ phí

Quý IV

Đang vận hành trên hệ thống của Bộ Giao thông vận tải

II

Danh mục TTHC trực tuyến chạy trên hệ thống iGate của tỉnh:

1

2.000648

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

x

Phát sinh hồ sơ nhiều

789/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

2

2.001064

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1484/QĐ-UBND

Lệ phí

Quý II

 

3

1.003868

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

4

1.004470

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

1833/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

5

1.001756

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2452/QĐ-UBND

Lệ phí

Quý II

 

6

1.004593

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

7

1.003963

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

8

1.003709

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg; Quyết định số 411/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

9

1.003800

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

10

1.003824

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Quyết định số 846/QĐ-TTg

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

11

1.003787

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Phát sinh hồ sơ nhiều

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

12

2.000984

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Phát sinh hồ sơ nhiều

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

13

1.003531

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Phát sinh hồ sơ nhiều

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

14

1.003547

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Phát sinh hồ sơ nhiều

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

15

1.003644

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Phát sinh hồ sơ nhiều

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

16

1.003876

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Phát sinh hồ sơ nhiều

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

17

1.003803

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

Phát sinh hồ sơ nhiều

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

18

1.002425

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

x

Phát sinh hồ sơ nhiều

2244/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

19

2.001893

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 

20

1.004628

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

x

Quyết định số 877/QĐ-TTg , Quyết định số 846/QĐ-TTg

1181/QĐ-UBND

Phí

Quý II

 </