Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 816/2007/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 21/06/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 02 trường hợp có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các trường hợp có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 816/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Hsu, Hsui Hui (Hứa Tú Huệ), sinh ngày 19/12/2000 tại Đài Loan;

Giới tính: Nữ

Có tên gọi Việt Nam là: Phan Tuyết Nhi

Hiện trú tại: 576 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

2. Hsu, Tian Yi (Hứa Thiên Ý), sinh ngày 19/02/2003 tại thành phố Hồ Chí Minh;

Giới tính: Nữ

Có tên gọi Việt Nam là: Phan Như Ý

Hiện trú tại: 576 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH./.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 816/2007/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  • Số hiệu: 816/2007/QĐ-CTN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/07/2007
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Nguyễn Minh Triết
  • Ngày công báo: 29/08/2007
  • Số công báo: Từ số 624 đến số 625
  • Ngày hiệu lực: 27/07/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản