Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1463/2007/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 113/TTr-CP ngày 21/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 3000 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan; 01 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 01 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1463/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh ngày 20/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 22, hẻm 27, ngõ 30, đường Tín Nghĩa, đoạn 4, khóm 7, phường Trú An, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

2. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 15/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/02, hẻm 305, đường Trung Chính, khóm 18, thị xã Bản Kiều, thành phố Đài Bắc

3. Vòng Lỷ Mùi, sinh ngày 26/01/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/7, Ngõ Phúc Đức, đường Trung Chính, khóm 3, phường Tiên Sơn, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

4. Trần Thị Vươn, sinh ngày 01/01/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 291, đoạn 1, đường An Khang, khóm 10, phường Hạ Thành, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

5. Trần Tố Loan, sinh ngày 22/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51/58 đường Hoa Viên, Khóm 3, phường Hoa Viên, khu Đông, thành phố Tân Trúc

6. Phùi Cắm Kíu, sinh ngày 14/12/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 195, đường Võ Lang, khóm 10, phường Kim Nhã, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

7. Phạm Thị Hồng Minh, sinh ngày 11/12/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 4, ngõ 526, đoạn 3, đường Diên Bình, khóm 10, phường Trung Liêu, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

8. Phạm Thị Sáu, sinh ngày 29/11/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 4, ngõ 526, đoạn 3, đường Diên Bình, khóm 10, phường Trung Liên, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

9. Nguyễn Thị Chang, sinh ngày 19/7/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2 hẻm 4, ngõ 526, đoạn 3, đường Diên Bình, khóm 10, phường Trung Liêu, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

10. Phùng Thị Mỹ Lai, sinh ngày 08/12/1957 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 2, thôn Long Bút, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

11. Nguyễn Thị Mười Nhỏ, sinh ngày 07/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/19, đường Tiến Hóa Bắc, khóm 20, phường Bắc Kinh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

12. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 06/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30/11/8/12F, đường Nghi Giai, khóm 21, phường Nghi Hân, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

13. Trần Thị Xuân, sinh ngày 29/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, Đỉnh Khê, Khóm 4, phường Đỉnh Khê, thị trấn Hồ Vỹ, huyện Vân Lâm

14. Hồ Trang Thùy Linh, sinh ngày 21/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, đường Hoa Tân 2, khóm 7, phường Hữu Nhị, khu Thất Đô, thành phố Cơ Long

15. Võ Thị Kiều Thương, sinh ngày 26/4/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/15 Vĩnh An, khóm 7, Thôn Ô Ma, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

16. Trần Thị Phết Lúi, sinh ngày 04/8/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, đường Đại Đồng, khóm 22, phường Kiều Đông, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

17. Hồ Thị Mai Hạnh, sinh ngày 17/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, ngõ 72, đường Sùng Đôn, khóm 6, đường Sùng Đôn, khu Nam, thành phố Đài Trung

18. Sỳ Ửng Mùi, sinh ngày 21/11/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 120/1, đường Hưng Long, đoạn 4, khóm 26, phường Chương Cước, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

19. Trần Thị Diệp Em, sinh ngày 08/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Cát Đỉnh, khóm 3, phường Cát Đông, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

20. Phạm Thị Sáu, sinh ngày 02/4/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Cát Đỉnh, khóm 3, phường Cát Đông, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

21. Nguyễn Thị Tú Nhi, sinh ngày 18/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 641, đường Tùng Sơn, khóm 1, phường Tùng Long, Khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

22. Võ Thị Nở, sinh ngày 24/10/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, đường Đại Phú, đoạn 3, khóm 7, thôn Đại Phú, làng Đầm Tử, huyện Đài Trung

23. Bùi Thị Huệ, sinh ngày 06/10/1980 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 606, đường Trung Hoa, đoạn 4, khóm 8, phường Thụ Hạ, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

24. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 18/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186, ngõ 300, đoạn 4, đường Nam Trúc, khóm 10, thôn Phú Trúc, thành phố Lô Trúc, huyện Đào Viên

25. Phan Thị Quyên, sinh ngày 21/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 107, ngõ 577, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 8, thôn Tập Hiền, xã Ngũ Đẩu, huyện Đài Bắc

26. Phan Thị Xiếu Em, sinh ngày 06/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 197, ngõ 4, đường Nhân Đức, khóm 6, thôn Nhân Đức, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

27. Quách Thị Tuyết Mai, sinh ngày 13/4/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 292, đường Tùng Dương, khóm 6, phường Đông Tân, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

28. Trần Kim Phượng, sinh ngày 30/01/1984 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 557, đường Trung Chính, Khóm 5, thôn Lâm Mậu, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

29. Trương Mỹ Lệ, sinh ngày 04/10/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, Sơn Tử Đinh, khóm 5, phường Phúc Lâm, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

30. Võ Khánh Như, sinh ngày 28/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 270, đường Bạch Sa, khóm 3, thôn Bạch Vân, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

31. Võ Thị Lệ Bình, sinh ngày 21/11/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 417, đường Quốc Tính, khóm 7, thôn Quốc Tính, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

32. Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 10/10/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/60, đường Tô Đông Bắc, khóm 9, phường Tô Đông, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

33. Nguyễn Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 20/02/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180, đường Hòa Bình, khóm 7, phường Tâm Tín, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

34. Huỳnh Thị Ngọc Thu, sinh ngày 10/11/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 212, đoạn 1, P Tân An, khóm 2, phường Hiệp Hòa, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

35. Hồ Thị Linh, sinh ngày 10/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngách 2, ngõ 65, đường Tiên Long, khóm 19, thôn Tiên cát, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

36. Nguyễn Thị Ánh Loan, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, phố Trúc Vi, khóm 13, thôn Trúc Lâm, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

37. Phồng Ngộc Mùi, sinh ngày 15/12/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127/9, phố Trung Hiếu, khóm 23, thôn Bảo Định, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

38. Trần Thị Ngọc Hòa, sinh ngày 11/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, lầu 4/1, ngõ 246, đường Đông Minh, khóm 9, phường Dân Dũ, khu Tam Dân, thành phố Cao hùng

39. Hà Thị Diễm Thúy, sinh ngày 13/6/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 15, ngõ 30, phố Hồ Lư, khóm 11, phường Phú Quang, khu Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc

40. Cao Thị Miên, sinh ngày 27/02/1978 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 64/3, đường Trung An, đoạn 2, khóm 31, phường Đại Bằng, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

41. Nguyễn Thị Tư, sinh ngày 01/01/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 10, đường Nam Hóa, khóm 10, phố Nam Thế, thành phố Bình Trân, huyện Đào Viên

42. Phạm Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 19/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 41, đường Cát Lợi, khóm 20, phường Phúc Hưng, thành phố Nam Đầu

43. Dương Thị Mỹ Linh, sinh ngày 09/3/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 244/12, đường Quốc Tính, khóm 11, thôn Thạch Môn, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

44. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 20/8/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 64, huyện Dân Đại Đạo, khóm 14, phường Hòa Hưng, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

45. Huỳnh Thị Huyền, sinh ngày 20/5/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 14, số 15, phố Thọ Đức, khóm 13, phường Thọ Đức, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

46. Trương Thị Kim Liên, sinh ngày 08/12/1977 tại Ninh Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44/8/11/6, đường Tiền Thôn, khóm 9, thôn Thượng Phong, làng Đại Nhã, huyện Đài Trung

47. Nguyễn Thị Thành, sinh ngày 25/4/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, Phong Thụ Ngõa, khóm 8, phường Phong Thụ, thị trấn Phong Tiêu, huyện Miêu Lật

48. Nguyễn Bích Thủy, sinh ngày 02/01/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 16, đường Đại Minh, khóm 14, thị trấn Phong Nguyên, huyện Đài Trung

49. Dương Kim Hoa, sinh ngày 22/7/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/5/3 Sơn Cam, khóm 6, phường Sơn Cam, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

50. Phạm Thị Kim Quyến, sinh ngày 12/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Nam Hải, khóm 5, thôn Nam Trang, xã Đại An, huyện Đài Trung

51. Hồng Kiều Oanh, sinh ngày 17/11/7982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 71, hẻm 484, đoạn 1, đường Kim Hoa, khóm 2, phường Phủ Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

52. Vương Mỹ Lon, sinh ngày 01/11/1967 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 9/8, số 155, đường Quang Luân, khóm 6, phường Vĩnh Xuân, thị trấn Hồ Châu, huyện Bình Đông

53. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 18/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/1 đường Dân Tộc, khóm 14, thôn Bảo Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

54. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 11/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, lầu 4, ngõ 447, đường Cát Lâm, khóm 6, phường Tân Hỷ, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

55. Nguyễn Thị Ngọc Hiển, sinh ngày 26/4/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/1, đường Dân Đức, khóm 33, phường Vinh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

56. Nguyễn Thị Ngọc Kha, sinh ngày 06/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32 Thành Công, Tân Đồn, khóm 26, thôn Vạn Lý, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

57. Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, đoạn 1, đường Hòa Bình, khóm 2, thôn Bắc Xương, làng Tắc An, huyện Hoa Liên

58. Huỳnh Thị Thùy Linh, sinh ngày 15/11/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 48, ngõ Trung Hòa, đường Đông Khánh, khóm 9, phường Phú Lang, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

59. Lê Thị Hồng Xuân, sinh ngày 16/4/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 77, ngõ 261, đường Trúc Đầu Tử, khóm 5, phường Hà Đông, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

60. Trần Thị Chuyện, sinh ngày 14/02/1966 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, Hải Phong, khóm 9, phường Hải Phong, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

61. Phạm Ngọc Hảo, sinh ngày 22/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/5, đường Thất Chương, khóm 3, phố Thất Chương, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

62. Nguyễn Thị Kim Tho, sinh ngày 20/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 331, đường Thánh Hiền, khóm 34, phường Thành Hồ, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

63. Hồ Thị Hồng Huệ, sinh ngày 01/6/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 2 ngõ 16, hẻm 32, đường Đại Hồ, khóm 21, phố Đại Hồ, thị trấn Oanh ca, huyện Đài Bắc

64. Lâm Mỹ Ngọc, sinh ngày 19/12/1934 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, hẻm 5, ngõ 207, đoạn 3, đường Hưng Long, khóm 1, phường Hưng Gia, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

65. Lê Mai Nương, sinh ngày 09/3/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Lầu 4, ngõ 19, đoạn 1, phố Vạn Mỹ, khóm 28, phường Vạn Phương, Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

66. Lê Thị Bích Thi, sinh ngày 24/8/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, Mẫu Đơn, khóm 17, thôn Mẫu Đơn, Làng Song Khê, huyện Đài Bắc

67. Lê Thị Hồng Thanh, sinh ngày 15/4/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 169, lầu 57, đường Đại Lý, khóm 4, phố Đường Bộ, khu Vạn Hoa, huyện Đài Bắc

68. Nguyễn Hồng Bích, sinh ngày 18/10/1977 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 468, đoạn 1, đường Đông Hoa, Khóm 9, phường Dụ Dân, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

69. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 15/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, Phan Từ Liêu, khóm 3, phường Thụy Nguyên, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

70. Nguyễn Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 05/6/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 27, phố Nhân Ái, khóm 10, phường Dịch Thọ, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

71. Nguyễn Thị Ngọc Thương, sinh ngày 02/7/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 336, đường Nội Đông, khóm 15, thôn Nghĩa Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

72. Lê Thị Lệ Dung, sinh ngày 12/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 17, ngõ 500, đường Trường Hưng, khóm 8, phường Diêm Thúy, huyện Hương Sơn thành phố Tân trúc

73. Trần Thị Kim Liên, sinh ngày 24/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 326/1/5 đường Diên Bình, khóm 6, phường Hưng Nam, thành phố Trung Lịch, thành phố Đào Viên

74. Võ Thị Trang, sinh ngày 09/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 6, hẻm 175, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 8, thôn Nhị Kết, huyện Nghi Lan

75. Trần Thị Bảo Học, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 33, phố Hoa Phong, khóm 19, thôn Cựu Thành, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

76. Ngô Thị Kim Liễu, sinh ngày 06/11/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/4, ngõ 6, hẻm 477, đường Liên Thành, khóm 36, phường Nhơn Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

77. Lê Thị Kiều Dung, sinh ngày 08/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, Quang Phục, khóm 33, thôn Kỳ Lú, làng Cà Định, huyện Cao Hùng

78. Hứa Lệ Bình, sinh ngày 28/9/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 161/1/6 lầu 2, đường Kiết Lâm, khóm 18, Lý Trung Trang, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

79. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 29/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Lầu 5, ngõ 456, đường Thành Trung, khóm 19, Thiên Thu, Tam Dân, thành phố Cao Hùng

80. Lương Mẫn Nhi, sinh ngày 07/3/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đoạn 3, đường Đông Đại, khóm 2, phường Cổ Nguyên, khu Bắc Thành, thành phố Tân Trúc

81. Nguyễn Thị Mực, sinh ngày 25/12/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/24 Tam Tăng, khóm 24, phường Phúc An, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

82. Hồ Thị Kiếm, sinh ngày 05/5/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, đường Ngô Bắc, khóm 6, phường Hạ Liêu, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

83. Ngô Thị Giàu, sinh ngày 17/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101/4, Vọng Ninh, khóm 10, thôn Vọng Ninh, làng Ngọc Tỉnh, huyện Đài Nam

84. Đỗ Xiếu Bé, sinh ngày 02/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/19/5 đường Hoàng Đạo, khóm 24, phố Hoành Khoa, thị xã Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

85. Nguyễn Thị Hồng Điệp, sinh ngày 15/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, hẻm 157, đường Nhân Nghĩa, khóm 12, phường Ngũ Thường, thành phố Tam Trung, huyện Đài Bắc

86. Phan Thị Minh Loan, sinh ngày 09/11/1968 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/12 Khảm Hạ, khóm 15, thôn Quả Lâm, xã Đại Viên, huyện Đào viên

87. Phòng Nhộc Bình, sinh ngày 27/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 77, đoạn 3, đường Đông Đại, khóm 6, phường Cổ Hiền, khu Bắc, thành phố Tân trúc

88. Tăng Minh Linh, sinh ngày 20/8/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, Nhị Thập Phân, khóm 6, thôn Thắng Hưng, làng Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

89. Nguyễn Thị Xiểm, sinh ngày 17/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/2 đường Hải Bâu, khóm 4, phường Hải Tân, thị trấn Thoại Phương, huyện Đài Bắc

90. Phạm Hồng Đẹp, sinh ngày 10/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 33, hẻm 367, đường Viên Thống, khóm 12, phường Cẩm Xương, thị xã Trung Hòa, huyện Đài Bắc

91. Phạm Mỹ Hân, sinh ngày 27/02/1983 tại Đồng tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 12, đường Á Châu, khóm 23, phường Viên Nhân, thị trấn Thổ Thành, huyện Đài Bắc

92. Phạm Thị Tố uyên, sinh ngày 30/01/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/2, đường Đại Đồng, khóm 9, thôn Nội Loan, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

93. Nguyễn Mỹ Hiền, sinh ngày 30/12/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Quan Hoa, khóm 15, phường Quan Công, khu Bắc Đông, thành phố Đài Trung

94. Nguyễn Thị Diễm Kiều, sinh ngày 27/10/1984 tại Cần thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 782, lầu 9, đường Cảnh Bình, khóm 35, phường Phúc Thiên, thị xã Trung hòa, huyện Đài Bắc

95. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 16/11/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/4 ngõ 6, hẻm 212, đường Phục Hưng, khóm 17, phường Đức Hòa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

96. Nguyễn Thị Mai Xuân, sinh ngày 25/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14-3/5/266 đường Tú Duy, khóm 12, phường Mãn Thúy, thị trấn Bản Kiều, huyện Đài Bắc

97. Bùi Thị Bích Ngọc, sinh ngày 01/01/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119/52, Cảng Hương Vân, khóm 18, làng Long Môn, phường Hồ Tây, huyện Bành Hồ

98. Cao Thị Thúy An, sinh ngày 23/9/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đoạn 1, đường Đầu Trương, thôn Đầu Gia, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

99. Chìu Bích Nhộc, sinh ngày 29/7/1960 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 48, đường Tự Cường, khóm 10, thôn Thủy Đôn, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

100. Đặng Thanh Hiền, sinh ngày 06/3/1981, tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 140, hẻm 30, phường Tín Nghĩa, khóm 13, ngõ Dân Hòa, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

101. Lê Thị Bích Huệ, sinh ngày 08/7/1981 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, Má Tổ Miếu, khóm 6, thôn Bản Đầu, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

102. Lê Thị Nguyệt, sinh ngày 13/3/1982 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/9 Thượng Tân, khóm 2, phường Thượng Tân, thôn Trác Lan, huyện Miêu Lật

103. Trang Tú Hương, sinh ngày 01/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168/55 đường Tiến Hóa, khóm 5, phường Đông Nam, khu Đông, thành phố Đài Trung

104. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 17/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, hẻm Phú Vân, khóm 2, phường Hán Đầu, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

105. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 19/10/1976 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, sô 9, đường Phục Hoa Bát, khóm 16, phường Phục Hoa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

106. Lưu Thị Diệp, sinh ngày 20/5/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, lầu 2, đường Bảo Thanh, khóm 30, phường An Bình, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

107. Lý Thị Ngọc, sinh ngày 09/6/1962 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 4, đường Đức An, khóm 8, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

108. A Thu Hà, sinh ngày 10/3/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 563, đường Tân Quần Nam, khóm 14, phường Tân Quân, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

109. Nguyễn Thị Thu thủy, sinh ngày 21/9/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Hải Vận, khóm 11, phường Khâm Hải, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

110. Lê Thị Thúy Kiều, sinh ngày 06/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/2 ngõ Phong Lâm 1, khóm 3, thôn Phong Lâm, xã Sư Tử, huyện Bình Đông

111. Nguyễn Cẩm Giang, sinh ngày 14/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Thắng Lợi, khóm 6, thôn Bành Thố, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

112. Hà Thị Thanh Hoài, sinh ngày 18/12/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 66, đường Phúc Đức, khóm 17, thôn Bảo Thố, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

113. Huỳnh Thị Nguyệt, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 309, đường Hổ Đầu, khóm 5, phường Nhân Thọ, thị trấn Hùng Xuân, huyện Bình Đông

14. Chế Thị Tuyết Xương, sinh ngày 21/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 3, đường Hồ Nội, khóm 28, phường Sơn Cước, thị trấn Hùng Xuân, huyện Bình Đông

115. Hứa Nguyệt Ngân, sinh ngày 31/5/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130, đường Hưng Long, khóm 6, phố Vĩnh Xuân, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

116. Dương Hoàng Thuý Phượng, sinh ngày 05/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 623/1 đường Dương Hồ, đoạn 3, khóm 13, phường Thượng Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

117. Hà Thị Mộng Loan, sinh ngày 27/11/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, lầu 2, hẻm 62, đường Xa đường, khóm 8, phường Vĩnh Huy, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

118. Huỳnh Thị Thùy Dương, sinh ngày 04/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, Minh Hòa, khóm 18, thôn Minh Hòa, xã Sơn Thượng, huyện Đài Nam

119. Lê Thanh Phượng, sinh ngày 28/11/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 73, đoạn 1, đường Duyên Hải, khóm 17, làng Ngũ Phước, thôn Lâm Viên, huyện Cao Hùng

120. Lê Thị Bé, sinh ngày 06/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, lầu 3, đường Trung Sơn, khóm 17, phường An Dân, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

121. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 30/11/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111, đường Thượng Lê, khóm 31, thôn Kỳ Lân, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

122. Nguyễn Thị Bích Sơn, sinh ngày 07/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, hẻm 160, đường Cường Sơn Trung, khóm 3, phường Thụy Hoa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

123. Nguyễn Thị Dân, sinh ngày 20/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/1, lầu 3, hẻm 172, đường Tam Nguyên, khóm 13, phường Thủy Công, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

124. Nguyễn Thị Kiều Trinh, sinh ngày 15/11/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267, lầu 5, đoạn 2, đường Tú Lang, khóm 9, phố Dân Phú, thị trấn Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

125. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 21/01/1985 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 308/5, Tiếu Cước Thoái, khóm 14, thôn Oanh Nông, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

126. Nguyễn Thị Tú Trinh, sinh ngày 19/9/1978, tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 323, đường Tân Quản, khóm 1, thôn Tân Quản, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

127. Phạm Thị Đức Anh, sinh ngày 10/01/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 198/7 đường Thái Lâm, đoạn 2, khóm 2, thôn Phúc Thái, làng Thái Sơn, huyện Đài Bắc

128. Trần Thị Bé Năm, sinh ngày 02/6/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/259 đường Trung Dũng, khóm 7, phường Văn Sơn, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

129. Trần Thị Thẩn, sinh ngày 01/7/1984 Bạc liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, lầu 6, đường Nam Hoa, khóm 25, phường Nam Sơn, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

130. Cao Thị Liễu, sinh ngày 28/6/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163/1/14 đường Chính Tín, khóm 14, phường Tín Lục, Khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

131. Hà Thị Kiều, sinh ngày 01/3/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175 đường Kim Hoa, khóm 6, phường Bát Trung, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

132. Nguyễn Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 30/11/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, Ô Đồ, khóm 11, thôn Ô Đồ, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

133. Nguyễn Kim Chọn, sinh ngày 19/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130, đường Nam Điền, khóm 5, thôn Xích Thủy, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

134. Lê Thị Hồng Yến, sinh ngày 12/7/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43 Pha Tử Đầu, khóm 3, thôn Pha Đầu, xã Tân Phòng, huyện Tân Trúc

135. Mai Thị Thanh Trúc, sinh ngày 13/8/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97/1 đường Phục Hưng, khóm 23, phường Hiệp Hòa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

136. Dương Thị Xuân Châu, sinh ngày 28/02/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, ngõ 10, đường Khang Trang, khóm 18, phường Thuận Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

137. Đỗ Thị Kim Chi, sinh ngày 18/4/1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/1, đường Viên Bổn, khóm 4, thôn Hạ Điền, làng Tân Ốc, huyện Đào Viên

138. Trần Thị Mỹ Nương, sinh ngày 04/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ Trang Nội, khóm 5, phường Tả Trang, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

139. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 15/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 530/6 đường Tân Minh, khóm 31, phường Phú Cường, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

140. Nguyễn Thị Ngọc Triều, sinh ngày 14/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/6, ngõ 74, đường Chính Nghĩa, khóm 11, phường Tín Nghĩa, khu Trung Chính thành phố Cơ Long

141. Phạm Ngọc Bích, sinh ngày 23/9/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Văn Hóa, khóm 54, thôn Phổ Tân, làng Thâm Khang, huyện Đài Bắc

142. Thân Thu Thảo, sinh ngày 05/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 155, đường Đài Đàm, khóm 2, thôn Đại Đàm, làng Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

143. Trần Kim Phượng, sinh ngày 23/6/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 3, đường Trung Sơn, khóm 3, thôn Tây Lâm, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

144. Trần Thị Nga, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, đường Điện Tín, khóm 12, phường Đại An, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

145. Văn Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 04/4/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, Thượng Tứ Hồ, khóm 6, làng Thượng Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

146. Đặng Lệ Thủy, sinh ngày 11/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, đường Nghĩa Di, khóm 11, thôn Loan Nội, làng Nghĩa Vũ, huyện Cao Hùng

147. Nguyễn Hồng Hoa, sinh ngày 11/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, Hạ Lục Cổ, khóm 4, thôn Lục Cổ, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

148. Vòng Mỹ Phóng, sinh ngày 29/8/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Loan Bửu Trang, khóm 4, phường Loan Bửu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

149. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 20/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108-3 Sơn Biên, khóm 14, phường Nam Cảng, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

150. Vương Kim Hoàng, sinh ngày 15/5/1972 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, Luân Tử, khóm 10, phường An Đơn, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

151. Hoàng Vòng Phấn, sinh ngày 25/6/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Đông Vinh, khóm 28, thôn Gia Long, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

152. Trương Thị Thúy, sinh ngày 19/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/10 hẻm Trung Hoa, khóm 15, thôn Lâm Nam, làng Lâm Nội, huyện Vân Lâm

153. Nguyễn Thu Sương, sinh ngày 13/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Triều Phú 5, khóm 7, phường Triều Dương, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

154. Trần Bé Thảo, sinh ngày 23/5/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73 đường Đông Anh, khóm 3, P Đông Tín, khu Đông, thành phố Đài Trung

155. Phạm Thị Vân, sinh ngày 02/12/1976 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 63, đường Bắc Thần, khóm 6, phường Nguyệt My, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

156. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 11/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Trung Sơn, khóm 9, thôn Sơn Cước, làng Đại Thành, huyện Chương Hóa

157. Tsằn Cá Ôi, sinh ngày 27/4/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 176 đường Đông Bình, khóm 4, thôn Thái Bình, làng Bổ Tâm, huyện Chương Hóa

158. Vòng Nhục Kín, sinh ngày 02/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, hẻm 18, đường Quan Minh Nam, khóm 23, phường Lê Minh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

159. Bùi Thị Kim Châu, sinh ngày 17/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/6 hẻm 2, đường Thạch Khan, Thôn Thái An, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

160. Trần Thị Kim Hạnh, sinh ngày 16/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 182 đường Vĩnh An, hẻm 3, phường Thái An, thị trấn Mỹ Nồng, huyện Cao Hùng

161. Lê Thị Kim Xuyên, sinh ngày 09/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 424, đường Đại Đồng, khóm 20, thôn Xã Nam, làng đường Trúc, huyện Cao Hùng

162. Ửng A Mùi, sinh ngày 29/3/1973 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108 đường Ngân Hà, khóm 11, phường Nhân Ái, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

163. Nguyễn Thị Hồng Ngân, sinh ngày 10/11/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68 hẻm Quang Đại 2, khóm 9, phố Bằng Trình, thị xã Bình Đông, huyện Bình Đông

164. Lưu Thị Thi, sinh ngày 11/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60/21, lầu 3, đường Hưng Nam, khóm 7, phường Đông Tân, khu Nam Cảng, huyện Đài Bắc

165. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 19/4/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/4 đường Tam Phúc, khóm 25, phường Tam Phúc, thị trấn Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

166. Nguyễn Thị Yến Oanh, sinh ngày 15/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 199 đường Thập Phân, khóm 8, thôn Thập Phân, làng Bình Khê, huyện Đài Bắc

167. Nguyễn Thị Bích Nga, sinh ngày 26/9/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/17, lầu 2, hẻm 49, đường Từ An, khóm 14, phường Từ An, thành phố Nghi Lan

168. Nguyễn Thị Ngọc Chi, sinh ngày 18/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Cô Trang, khóm 16, Võ Thượng, thôn Đại Cổ, huyện Đài Đông

169. Nguyễn Thị Hồng Cúc, sinh ngày 26/02/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130 đường Đông Hưng, khóm 20, phường Vĩnh An, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

170. Võ Thị Kim Xoàng, sinh ngày 08/5/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường đường Bình, khóm 4, thôn đường Bình, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

171. Trần Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 14/11/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/3 đoạn 3, đường Thừa Đức, khóm 5, phường Bồng Lai, Khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

172. Phùng Thị Hiểu, sinh ngày 20/9/1966 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, lầu 2, đường Thông An, khóm 15, phường Thông An, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

173. Lục Thị Thanh Thúy, sinh ngày 18/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1/4 ngõ 519, đường Trung Hòa, khóm 5, phường An Hòa, thị trấn Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

174. Nguyễn Thị Lĩnh, sinh ngày 06/11/1980 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/2 đường Đông Tân, khóm 19, phường Ngọc Thành, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

175. Lầu Nhịt Mùi, sinh ngày 10/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 177, đoạn 7, đường Diên Bình Bắc, khóm 8, phường Phúc An, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

176. Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh ngày 08/01/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1 đường Tân An, khóm 4, P Tân An, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

177. Huỳnh Thị Tuyết Mai, sinh ngày 15/3/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 184, đường Đại Nghiệp, khóm 10, phường Hưng An, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

178. Võ Thị Minh trang, sinh ngày 03/01/1986 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/1 Phan Ky Oa, khóm 3, thôn Hồ Nam, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

179. Trịnh Thị Thùy Dương, sinh ngày 01/01/1975 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 816 đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 21, phường Phong Cốc, thị xã Đài Đông, huyện Đài Đông

180. Nguyễn Thị Chiến, sinh ngày 12/8/1980 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/6 ngõ 13, đường Minh Đức, khóm 3, phường Thụy Khánh, huyện Đào Viên

181. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 22/9/1974 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Hòa Bình, khóm 1, thôn Ngũ Giao, làng Quan Miêu, huyện Đài Nam

182. Lê Thái Hàn Ny, sinh ngày 06/03/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 50, hẻm Long Sinh, khóm 1, phường Châu Cách, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

183. Trương Thị Hồng, sinh ngày 09/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38 hẻm Tiểu Kỳ, khóm 14, phố Thùng Đầu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

184. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 25/11/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 4, đường Tây An, khóm 5, phường Đại Đạo, thành phố Nghi Lan

185. Mai Thị Huyền Chi, sinh ngày 19/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, đường Sùng Thành, khóm 12, phường Thanh Bình, thị trấn Nghi Lan, huyện Nghi Lan

186. Phạm Thị Ánh Hồng, sinh ngày 23/02/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, hẻm 252, đường Công nghiệp, thôn Trung Hòa, làng Long Tính, huyện Đài Trung

187. Hồng Thị Minh Tâm, sinh ngày 02/10/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62 đường Ngũ Thông Tây, khóm 7, thôn Bì Hạ, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

188. Nguyễn Thị Tuyết Phương, sinh ngày 31/10/1968 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, hẻm Thủy Lý Cảng, Đường Tam Cảng, khóm 9, thôn Lệ Thủy, xã Long Vĩnh, huyện Đài Trung

189. Huỳnh Thị Cẩm Lình, sinh ngày 03/01/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120/15/13 đường Vĩnh Cát, khóm 3, phường Lục Nghệ, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

190. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 05/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91/16, đường Hoa Nam, đoạn 1, khóm 36, thôn Trung Sơn, làng Long Đàm, huyện Đào Viên

191. Phạm Thị Thùy Linh, sinh ngày 14/8/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15 hẻm 709, đoạn 1, đường Chang Nam, khóm 4, phường Gia Hòa, thành phố Nam Đầu

192. Lại Thị Sương, sinh ngày 19/3/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 211, ngõ 4, Thái Tử Quan, khóm 6, đường Thái Nam, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

193. Đoàn Thị Màu, sinh ngày 16/10/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 144, Ngưu Khiêu Loan, khóm 20, phường Mai hoa, thành phố Phác Tử huyện Gia Nghĩa

194. Phạm Thị Ngọc Thu, sinh ngày 16/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đoạn 1, đường Tây An, khóm 3, phường Tân Thanh, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

195. Lưu Thúy Đô, sinh ngày 03/02/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 3, hẻm 108, đường Khê Vỹ, khóm 1, phường Phúc Lạc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

196. Phạm Thị Mỹ Hưởng, sinh ngày 10/9/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ Đông Trạch, khóm 3, phường Đông Thạch, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

197. Đồng Thị Thúy Nga, sinh ngày 31/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3568/9, đường Lý Nam, khóm 3, phường Thông Đỉnh, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

198. Phùng Ngọc Lý, sinh ngày 24/11/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 145/128-1 đường Tam Hòa, đoạn 4, khóm 18, phường Phúc Lạc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

199. Phạm Hoàng Oanh, sinh ngày 08/3/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/2 đường Trung Bình, khóm 3, phường Trung Hòa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

200. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 30/5/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 12, ngõ 65, đoạn 3, đường Bắc Tân, khóm 5, phường Đại Đồng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

201. Lê Thị Kiều, sinh ngày 10/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 1100, đường Bát Quái, khóm 1, phường Phụng Sơn, thành phố Đài Nam

202. Nguyễn Thị Bé Bi, sinh ngày 06/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Bình An, khóm 10, thôn Đôn Đông, làng Hậu Lý, huyện Đài Trung

203. Phạm Thúy Liễu, sinh ngày 13/12/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 176, đường Dân Tộc, khóm 15, thôn Thượng Phong, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

204. Bùi Thị Viên, sinh ngày 14/8/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, đường Đại Câu, khóm 7, thôn Đại Câu, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

205. Tạ Thị Liễu, sinh ngày 25/5/1969 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136/5, đường Tân Quang, khóm 30, phường Nội Tân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

206. Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 06/02/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Hảo Lai 7, khóm 14, phường Lập Nhân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

207. Phạm Thị Kiều, sinh ngày 16/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, phố Phú Dự 15, khóm 26, phường Quốc Dụ, thị trấn Hoa Liên, huyện Hoa Liên

208. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 15/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35 hẻm Tiên Động, khóm 17, thôn Hòa Hưng, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

209. Trương Thị Liêu, sinh ngày 02/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 117, đường Hoa Giang, khóm 17, phường Hồ Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

210. Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 10/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 191, đường Trung Phong, đoạn 1, khóm 2, phường Đông An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

211. Huỳnh Thị Kim Bỉ, sinh ngày 01/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, đường Kiến Dân, khóm 23, phường Hậu Sinh, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

212. Trương Thị Hiền, sinh ngày 19/02/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 2, ngõ 335, đường Đăng Thanh, khóm 16, phường Bảo Hoa, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

213. Lê Thị Phơ, sinh ngày 16/01/1984  tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 110, đoạn 4, đường Minh Thánh, khóm 5, thôn Ngõa trung, xã Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

214. Phạm Thị Phẩy, sinh ngày 14/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/3, ngõ 483, đường Khê Tỷ, khóm 10, thôn Phong Luân, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

215. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 12/4/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/2, ngõ Khánh Phúc, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

216. Phan Thị Cúc, sinh ngày 10/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Vĩnh Xá, khóm 6, thôn Tân trang, xã Vĩnh Tinh, huyện Chương Hóa

217. Hà Thị Ngọc Trân, sinh ngày 26/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 48, đoạn 1, đường Đinh Thảo, khóm 2, phường Đinh Phiêu, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

218. Lê Thanh Thúy, sinh ngày 16/10/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 7, ngõ 60, đường Đức Hòa, khóm 8, thôn Đông Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

219. Cao Thị Ngọc Bích, sinh ngày 29/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Quốc Viên 1, khóm 23, thôn Lãm Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

220. Lưu Thanh Loan, sinh ngày 10/8/1974 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/1, ngõ Nhân Ái, đường Đức Công, khóm 2, thôn Đức Công, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

221. Nguyễn Thị Thấm, sinh ngày 20/12/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 262, đường Gia Xương, khóm 8, phường Thụy Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

222. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 735, đường Học Chuyên, khóm 13, phường Kim Điền, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

223. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57 đường Ân Lạc, khóm 21, phường Cương Sơn, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

224. Abdul Fessiroh, sinh ngày 22/8/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3-2, lầu 4, hẻm 211, đường Dân Sanh, khóm 10, phường Phục Trung, khu Đông, thành phố Tân Trúc

225. Châu Yến Mai, sinh ngày 02/11/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, đường Đại Dũng, khóm 34, xã Ngọc Giếng, huyện Đài Nam

226. Huỳnh Kim Minh Ngà, sinh ngày 28/4/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, đường Chương Tân, đoạn 7, thôn Khê Đệ, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

227. Nguyễn Thị Hợp, sinh ngày 15/9/1982 tại Thanh hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 286, đường Long Giang, khóm 12, phường Giang Ninh, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

228. Nguyễn Thị Tuyết nghi, sinh ngày 30/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/2, ngõ 45, đường Lão Tuyền, khóm 9, phường Lão Tuyền, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

229. Thân Thị Sinh, sinh ngày 15/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137 đường Hải Biên, khóm 13, phường Nam An, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

230. Nguyễn Thị Kim Lài, sinh ngày 20/11/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Gia Đầu, khóm 4, thôn Long Đầu, làng Long Cảnh, huyện Đài Trung

231. Đoàn Thị Thanh thúy, sinh ngày 03/12/1965 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 2140 Nam, đường Quang Hưng, khóm 1, phường Phúc Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

232. Nguyễn Thái Lan, sinh ngày 24/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, Đại Trang, khóm 2, phường Đại Trang, thị trấn Diêm Thúy, huyện Đài Nam

233. Trương Kim yến, sinh ngày 08/8/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, Ngọc Sơn, khóm 7, thôn Ngọc Sơn, làng Nam hóa, huyện Đài Nam

234. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 12/11/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, đường Minh Chính Đông, khóm 22, phường Công An, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

235. Châu Thị Út Mười, sinh ngày 01/7/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ Tân Hoang, đường Trung Chính, khóm 1, phường Long Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

236. Nguyễn Thạch Hồng, sinh ngày 31/7/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, hẻm 130, đường Danh Hồ, khóm 22, thôn Loan Nội, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

237. Tôn Nữ Mai Trâm, sinh ngày 29/9/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, đường Phương Nguyên, khóm 11, phường Phương Nguyên, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

238. Lê Hương Lan, sinh ngày 13/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 280, đường Phúc An, khóm 17, phố Nam Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

239. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 09/01/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 11, đường Hưng Bình, khóm 8, phường Hưng Hóa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

240. Nguyễn Kim Thi, sinh ngày 04/6/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 2, đường Lâm Nội, khóm 13, thôn Lâm Nội, làng Lâm Viên, huyện Cao Hùng

241. Đoàn Thị Ly, sinh ngày 01/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, Vạn Hưng, khóm 3, thôn Hòa Phong, làng Đa Tây, huyện Vân Lâm

242. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 20/01/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 132, đường Tiêu Khê, đoạn 1, khóm 21, thôn Tam Dân, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

243. Hà Thị Dặm, sinh ngày 20/9/1972 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 3, đường Nhân Nhất, khóm 2, thôn Phúc Hưng, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

244. Trương Thị Huệ Tư, sinh ngày 01/10/1955 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/55, Hạ Khang Lang, khóm 2, thôn Khang Lang, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

245. Lê Thị Bé Thảo, sinh ngày 30/6/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 4, ngõ 5, phố Văn Hóa, khóm 1, phường Thụ Nam, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

246. Phan Thị Loan, sinh ngày 16/7/1977 tại Cần thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, Biệt Đàm, khóm 2, thôn Phố Bắc, xã Khâu Hồ, huyện Vân Lâm

247. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 21/01/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, đường Quang Minh, khóm 15, thôn Ngô Bắc, làng Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

248. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 25/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Quang Hoa, khóm 4, thôn Quang Hoa, làng Đài tây, huyện Vân Lâm

249. Đồng Thị Tiến, sinh ngày 27/6/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, Tiền Trấn, khóm 4, thôn Luân Tiền, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

250. Nguyễn Thị Bé Lê, sinh ngày 13/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 135/17/12, lầu 3, đường Vĩnh Phong, khóm 15, phường Đình Liêu, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

251. Lê Thị Diệu, sinh ngày 14/4/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Vĩnh Lạc, khóm 23, phường Trường Tỷ, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

252. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 27/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 106, đường Đông Dương, khóm 9, phường Đông Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

253. Nguyễn Kim Tuyến, sinh ngày 02/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, hẻm Trường Sinh, khóm 3, phường Nhân Mỹ, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

254. Trần Thị Ngân Tâm, sinh ngày 01/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 102, đường Phụng Lâm, khóm 4, phường Phụng Sâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

255. Nguyễn Thị Lùng, sinh ngày 08/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/9/7 đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 25, phường Ngũ Cốc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

256. Phạm Kim Xoàn, sinh ngày 20/12/1986 tại Bến tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54/12 Bì Tử Đầu, khóm 8, thôn Bì Tử, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

257. Trương Thị Bé Lan, sinh ngày 28/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 201 Hà Đề Nan, đoạn 2, khóm 3, phường Minh Đức, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

258. Hồ Kim Ngân, sinh ngày 02/01/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, lầu 4, hẻm 37, đường Phụng Tùng, khóm 12, phường Văn Hoa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

259. Trần Thị Út, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/14, đường Trung Hoa, khóm 17, phường Long Sơn, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

260. Nguyễn Thị Thúy hằng, sinh ngày 03/12/1984 tại Hà tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Nam Nhã, khóm 4, thôn Nam Nhã, xã Gianh Gian, huyện Nam Đầu

261. Võ Thị Thanh, sinh ngày 09/9/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/1, Tân Trang, khóm 7, thôn Phương Nam, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

262. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 23/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/1 đường Đông Dương, khóm 12, thôn Dương Điều, xã Tứ Hồ, thành phố Vân Lâm

263. Nguyễn Thị Trường An, sinh ngày 07/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122/27/2 đường Minh Chí, đoạn 1, khóm 17, thôn Long Thụ, làng Thái Sơn, huyện Đài Bắc

264. Trần Thị Thu Ba, sinh ngày 17/5/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3-5, Bì Cước, khóm 13, thôn Đầu Xa, làng Nhị Luân, huyện Vân Lâm

265. Lương Thị Tuyết Mai, sinh ngày 17/7/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, hẻm, 268, phố Trúc Vi, khóm 12, phường Trúc Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

266. Nguyễn Thị Ngọt, sinh ngày 04/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Diêm Bình, khóm 21, phường Vĩnh Sinh, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

267. Lê Hồng Phấn, sinh ngày 11/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 1, hẻm 392, đường Long Nam, khóm 14, phường An Đông, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

268. Trần Thị Trúc Ly, sinh ngày 22/02/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 158, đường Dân Sinh, khóm 11, thôn Giáp dần, xã Sương Phong, huyện Đài Trung

269. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 01/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Tân Trang, đoạn 2, khóm 21, thôn Tân Trang, Làng Long Tỉnh, huyện Đài Trung

270. Ngô Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, đường Tứ Nguyệt, khóm 8, thôn Thái Bình, làng Hậu Lý, huyện Đài Trung

271. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 08/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/6, Ngọc Khố, khóm 4, thôn Ngọc Khố, làng A Liên, huyện Cao Hùng

272. Võ Minh Trang, sinh ngày 17/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97, đường Cao Nguyên, khóm 11, thôn Cao Nguyên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

273. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 29/4/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63 Cảng Hậu, khóm 4, thôn Cảng Hậu, làng A Liên, huyện Cao Hùng

274. Đào Thị Hồng Nương, sinh ngày 17/9/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 185, đường Tân Thượng, khóm 5, phường Tân Trung, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

275. Đặng Thị Huyền Trân, sinh ngày 10/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, đoạn 2, đường Nghĩa Dân, khóm 6, phường Thượng Liêu, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Trúc

276. Hồ Ngọc Chuyện, sinh ngày 16/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, đường Quốc Quang, khóm 35, thôn Hậu Thị, làng Quy Nhơn, huyện Đài Nam

277. Nguyễn Thị Mỹ Diễm, sinh ngày 31/12/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 572, đường Đôn Hóa, khóm 1, phường Hân Trang, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

278. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/5, Nam Thế Khanh, khóm 15, thôn Đại Khưu, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

279. Huỳnh Thị Phấn, sinh ngày 12/9/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm Minh Đức Nhị, khóm 12, phường Bắc An, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

280. Vòng Cảnh Lành, sinh ngày 13/5/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152/60, Châu Giang, khóm 22, phường Sơn Thủy, thành phố Mã Công, huyện Hoành Bồ

281. Trần Thị Hải Triều, sinh ngày 19/8/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/2/2, hẻm 95, phố Lập trung, khóm 22, phường Loan Lý, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

282. Vũ Thị Hải, sinh ngày 08/02/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, phố Tế An, khóm 16, phường Chu Chuan, thành phố Hoa Liên

283. Đặng Thị Long, sinh ngày 07/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 641, lầu 3, đường Tùng Sơn, khóm 1, phường Tùng Long, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

284. Phan Thị Út, sinh ngày 05/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/1, Trung Châu, khóm 5, thôn Đông Luân, làng Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

285. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 25/3/1975 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 543, đường Đông Quan, khóm 6, phường Trị Phúc, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

286. Huỳnh Thị Dung, sinh ngày 10/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/4 Vĩnh Hưng, khóm 2, thôn Lâm trung, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

287. Khương Thị Tuyết, sinh ngày 20/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 211, đường Hiệp Trung, khóm 19, thôn Hiệp Thành, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

288. Trần Bích Thủy, sinh ngày 02/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Bắc Tường, khóm 19, phường Bắc Hưng, Khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

289. Nguyễn Thị Tiến, sinh ngày 12/5/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 11, ngõ 52, đường Hoa Nhị, khóm 31, phường Hoa Sơn, thành phố Bình Đông

290. Đỗ Thị Hạnh, sinh ngày 22/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97 ngõ Thánh Công, đường Đại Xá Đông, khóm 14, thôn Đại Xá, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

291. Lâm Thị Thu Sương, sinh ngày 05/12/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 282/16, đường Trấn Châu, khóm 12, phường Tiền Trấn, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

292. Vũ Thị Mỹ Châu, sinh ngày 15/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94/11, Phụng Bình Nhi, thôn Giang Sơn, xã Đại Liên, huyện Cao Hùng

293. Huỳnh Thị Thanh Thảo, sinh ngày 21/02/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 4, ngõ 217, đường Tứ Vỹ, khóm 22, phường Tứ Vỹ, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

294. Trương Thị Ngọc Lý, sinh ngày 20/12/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/85 Khảm Tiền, khóm 4, phường Khảm Tiền, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

295. Bùi Thị Minh Hiếu, sinh ngày 02/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm Vu Nội, khóm 6, thôn Thượng Lê, làng Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

296. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 01/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, đường Dân Quyền, khóm 6, làng Tây Bình, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

297. Trần Nguyệt Ngân, sinh ngày 24/10/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Trung Liêu, khóm 2, phố Trung Liêu, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

298. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 28/6/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/12 đường Thiên Mẫu Tây, khóm 8, phố Thiên Ngọc, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

299. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 24/6/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 260, đường Nguyên Viễn, khóm 7, phường Định Nội, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

300. Đoàn Kim Bình, sinh ngày 29/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/12 An Định, khóm 2, phường An Định, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

301. Nguyễn Thị Diễm Tiên, sinh ngày 13/4/1976 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 6, ngõ 328, đoạn 2, đường Cam Viên, khóm 14, phường Tây Viên, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

302. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 04/11/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/4 hẻm 29, ngõ 305, đường Viên Thông, khóm 12, phường Cẩm Thịnh, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

303. Vòng Thị Bích Ngọc, sinh ngày 03/01/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188, đường Phục Hưng, khóm 20, thôn Thiên Thời, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

304. Lê Thị Thuận, sinh ngày 11/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/6, khóm 8, thôn Phục Kim, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

305. Huỳnh Thị Vẹn, sinh ngày 27/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 316, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 9, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

306. Trương Hạnh Đào, sinh ngày 21/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, lầu 4, hẻm 5, ngõ 131, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 5, phường Phúc Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

307. Đỗ Thị Thanh Phương, sinh ngày 15/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 470, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 20, thôn Cửu Đức, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

308. Huỳnh Thu Trang, sinh ngày 27/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 265, Đại Trang, khóm 9, thôn Đại Phong, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

309. Kim Loan, sinh ngày 02/10/1974 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Bình Trấn, khóm 3, phường Bình Trấn, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

310. Trang Kim Yến, sinh ngày 30/9/1983 tại Đồng tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 159 Vĩnh Khang, khóm 5, phường Trung Hưng, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

311. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 21/6/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/2, hẻm 1, ngõ 129, đường Đức Hành Đông, khóm 1, phường Lan Nhã, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

312. Phạm Kim Đồng, sinh ngày 10/6/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Nhị Quy, khóm 1, phường Nhị Quy, thị trấn Tam Hợp, huyện Đài Bắc

313. Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 12/6/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50 Bộ Vĩ, khóm 12, thôn Xúc Khẩu, xã Phan Đường, huyện Gia Nghĩa

3174. Mộc Hà Trúc, sinh ngày 24/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 173/1 An Định, khóm 1, phường An Định, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

315. Trần Hồng Ngân, sinh ngày 15/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, Đại Thảo Phố, khóm 3, thôn Đại Nam, xã Mãi Sơn, huyện Gia Nghĩa

316. Lê Thị Kim Oanh, sinh ngày 22/02/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 3, ngõ 6, đường Trung Sơn, khóm 12, phường Tân Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

317. Trần Ánh Tuyết, sinh ngày 26/8/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, phố Đông Sơn Lộ 1, khóm 18, phường Quân Công, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

318. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 17/6/1970 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đường Nam Môn, khóm 5, phường Nam Môn, khu Nam thành phố Đài Trung

319. Nguyễn Thị Nên, sinh ngày 20/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 426, đường Trung Hiếu, khóm 3, phường Nhân Nghĩa, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

320. Đỗ Thị Thu Hương, sinh ngày 07/5/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ Thụy Điền, khóm 6, thôn Thụy Điền, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

321. Võ Thị Cẩm Hường, sinh ngày 09/01/1981 tại cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 335, lầu 5, đoạn 2, đường Trung Ương Bắc, khóm 15, phường Phong Niên, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

322. Phạm Thị Cúc, sinh ngày 04/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 88/5, phố Hải Phong, khóm 10, phường Nhân Nghĩa, thành phố Bình Đông

323. Trần Thị Xuân An, sinh ngày 11/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/5, Lợi Tử Liêu, khóm 4, phường Mỹ Hoa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

324. Lê Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 13/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/3, đường Trường Lập, khóm 13, phường Phục Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

325. Chắng Mỹ Linh, sinh ngày 21/3/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/7, Lê Đầu Châu, khóm 4, thôn Đầu Châu, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

326. Phan Thị Hồng Lam, sinh ngày 18/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, Tam Giới Đầu Hậu, khóm 13, thôn Hòa Bình, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

327. Võ Thị Phương Cầm, sinh ngày 22/6/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, đường Trung Sơn, khóm 21, thôn Phú Lý, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

328. Nguyễn Thị Kim Khuyên, sinh ngày 03/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 260, đường Quốc Cường, khóm 15, phường Bắc Hưng, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

329. Hà Ngọc Nhi, sinh ngày 11/8/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/6, Gia Nam, khóm 14, thôn Cảng Vĩ, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

330.Lê Thị The, sinh ngày 10/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Tam Hòa, khóm 6, phường Hưng Hóa, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

331.Lê Thị Nga, sinh ngày 06/5/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 143, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 13, thôn Nghi Sương, xã Kết An, huyện Hoa Liên

332. Bùi Thị Ngọc Tâm, sinh ngày 16/02/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 180, đường Sơn Tiên, khóm 14, thôn Thượng Bình, xã Sam Lâm, huyện Cao Hùng

333. Đoàn Thị Kim Nga, sinh ngày 02/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 63, phố Hợp Tác, khóm 2, phường Tam Thôn, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

334. Huỳnh Thị Hoa Điệp, sinh ngày 10/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 582, đường Dao Phụng đoạn 2, khóm 11, thôn Nhị Trùng, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

335. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 20/7/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, Bắc Thế Liêu, khóm 11, phường Bắc Thế, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

336. Trần Thị Diễm, sinh ngày 17/01/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/4, ngõ 114, đường Du Dân 6, khóm 15, phường Dụ Dân, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Trung

337.Võ Thị Kiều, sinh ngày 16/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 63, đường Đại Liêu, khóm 5, phường Thượng Thiên, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

338. Giang Kim Hảo, sinh ngày 05/6/1955 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Bán Thiên Liêu, khóm 3, thôn Bán Thiêu, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

339. Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 19/3/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77/1 Điền Trung Ương, khóm 12, thôn Trung Ương, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

340. Lê Thị Hồng Thúy, sinh ngày 10/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/3, hẻm 143 Hưng Nông, khóm 14, phường Vinh Hóa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

341. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 28/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Khê Châu, khóm 15, thôn Nội Phố, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

342. Đỗ Mỹ Sen, sinh ngày 07/10/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, Bì Tử Đầu, khóm 5, thôn Bì Tiền, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

343. Huỳnh Ngọc Thủy, sinh ngày 07/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1 Thuận Bình Thố, khóm 2, thôn Khanh Đầu, xã Trúc kỳ, huyện Gia Nghĩa

344. Trần Thị Đẹp, sinh ngày 20/6/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/9 Thảo Địa Vĩ, khóm 5, phường Phương Thảo, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

345. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 02/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 229, đường Hữu Hiếu, khóm 8, phường Trúc Vy, khu tây, thành phố Gia Nghĩa

346. Nguyễn Thị Tuyết Thạnh, sinh ngày 23/7/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, Đông Thế Liêu, khóm 2, phường Đông Long, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

347. Hồ Mỹ Thơ, sinh ngày 27/10/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 2, hẻm 10, ngõ 298, đường Minh Phong, khóm 22, phường Bắc Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

248. Kim Cương, sinh ngày 14/11/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 267, đường Dân Tộc, khóm 9, thôn Nội Hồ, làng Nội Hồ, huyện Cao Hùng

349. Đỗ Hồng, sinh ngày 29/8/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Kim An, khóm 17, phường Bái Bi, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

350. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 21/12/1971 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 36, đường Diên Phong, khóm 6, Diên Phong Diên, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

351. Nguyễn Thị Minh Hiếu, sinh ngày 14/4/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/4 ngõ 175, đường Đông Minh, khóm 5, phường Đông Hưng, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

352. Nguyễn Thị Minh Trí, sinh ngày 20/7/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115, đường Phố Định, khóm 7, thôn Côn Luân, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

353. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 03/01/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Tam Hòa, khóm 12, thôn Tam Thạch, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

354. Huỳnh Thị Kim Thoa, sinh ngày 12/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 461, đường Mỹ Cảng, khóm 19, thôn Hoàng Phố, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

355. Phạm Thị Thơm, sinh ngày 09/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 110, đường Tây Thế, khóm 15, phường tây An, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

356. Đặng Tú Anh, sinh ngày 28/4/1956 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 615, đường Phong Cốc, khóm 11, thôn Phong Cốc, làng Vụ Phong, huyện Đài Trung

357. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 29/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, đường Tứ Duy, khóm 24, thôn Nghĩa Bữu, làng Lục Qui, huyện Cao Hùng

358. Võ Thị Thanh Diệu, sinh ngày 01/4/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89 Phúc Nguyên, khóm 4, thôn Phúc Nguyên, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

359. Trương Mỹ Dung, sinh ngày 25/05/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34 An Bắc, khóm 4, thôn Luân Tử, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

360. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 06/9/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/1, hẻm 173, đoạn 1, đường Kiến Quốc Bắc, khóm 17, phường Sùng Luân, khu Nam, thành phố Đài Trung

361. Ngô Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 19/12/1976 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 228, đường Lộc Phố, khóm 3, thôn Lộc Phố, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

362. Nguyễn Thị Ly, sinh ngày 12/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Văn An, khóm 18, thôn Lạc Thiện, làng Qui Sơn, huyện Đào Viên.

363. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, hẻm 207, đoạn 1, đường Trung Hòa Đông, khóm 25, phường Hậu Giáp, khu Đông, thành phố Đài Nam

364. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 19/10/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Trung Nghĩa, khóm 10, thôn Vĩnh Hưng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

365. Nguyễn Thị Lợi, sinh ngày 19/3/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm Phú Quý Tam, đường Vĩnh Hòa, khóm 22, thôn Văn Nhã, làng Đại Nhã, huyện Đài Trung

366. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 25/02/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 3, ngõ 300, đường Phúc Xương, khóm 8, thôn Thạch Đàm, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

367. Nguyễn Thị Ngoãn, sinh ngày 3/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm Trung Sơn 6, đoạn 1, đường Trường Long, phường Thành Hòa, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

368. Võ Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 02/02/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Lạc Nghiệp, khóm 2, phường Đông Tín, khu Đông, thành phố Đài Trung

369. Nguyễn Thị Kim Ánh, sinh ngày 11/3/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 3, ngõ 300, đường Phúc Xương, khóm 8, thôn Thạch Đàm, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

370. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 30/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82 Thượng Âm Ảnh Võ, khóm 1, phường Thụy Nguyên, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

371. Nguyễn Kim Mỹ, sinh ngày 14/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119, đường Nhân Nghĩa, khóm 49, thôn Nhân nghĩa, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

372. Dương Thị Mỹ Phúc, sinh ngày 13/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, lầu 2, hẻm 100, ngõ 200, đường Trung Hòa, khóm 41, phường Trung Hòa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

373. Trương Thị Kim Loan, sinh ngày 27/10/1973 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 12, ngõ 33, đường Trung Sơn, khóm 9, phường Cẩm Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

374. Huỳnh Ngọc Hoa, sinh ngày 13/01/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/2 Nam Trúc Hồ, khóm 15, thôn Trúc Hồ, xã Trường Tân, huyện Đài Trung

375. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 30/12/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127/3, Ngoại Phố, khóm 9, phường Ngoại Phố, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu lật

376. Nguyễn Thị Tím, sinh ngày 20/11/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Thủy Nguyên, khóm 23, phường Thủy Nguyên, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

377. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 28/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, lầu 9, đoạn 1, ngõ 126, đường Học Phủ, khóm 37, phường Bì Lâm, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

378. Phan Bửu Trân, sinh ngày 01/11/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, lầu 16/1, đường Trung Chính, khóm 25, phường Xuyên Phúc, thị trấn Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

379. Phan Thị Thơ, sinh ngày 15/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 185/3, lầu 9, ngõ 249, đường Nguyên Viễn, khóm 17, phường Định Nội, khu Noãn, Noãn, thành phố Cơ Long

380. Võ Thị Thu Trang, sinh ngày 13/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 379/2 đường Trung Sơn, đoạn 1, khóm 1, thôn Hứa Thổ, làng Quy Tân, huyện Đài Nam

381. Lê Thị Thúy An, sinh ngày 14/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 31, ngõ 228, đường Đại Trang, khóm 16, phường Đại Trang, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

382. Lý Kim Loan, sinh ngày 24/9/1975 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 5, đường Phúc Hưng, khóm 5, phường Phúc Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

383. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 12/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, hẻm 120, đường Đại Đức, khóm 24, thôn Bát Giáp, làng Quy Nhân, huyện Đài Nam

384. Nguyễn Thị Hoàng Thơ, sinh ngày 20/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, lầu 3, ngõ 33, đường Lâm Sâm Bắc, khóm 12, phường Chính Nghĩa, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

385. Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 18/12/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 5, hẻm 6, ngõ 133, đường Kiến Quốc, khóm 29, phường Phúc Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

386. Nguyễn Thị Kim Em, sinh ngày 12/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, Phú Điền, khóm 13, thôn Trúc Điền, làng Phú Lý, huyện Hoa Liên

387. Nguyễn Thị Mộng Duyên, sinh ngày 11/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đoạn 2, đường Phấn Liêu, khóm 7, thôn Đông Lâm, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

388. Hà Lộc Múi, sinh ngày 08/11/1980 tại BìnhThuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/7 Đại Bài Trúc, khóm 11, phường Đại Trúc, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

389. Hồ Kim Đẹp, sinh ngày 13/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 371/1 đường Quốc Tính, khóm 2, thôn Quốc Tính, xã Quốc Tính, huyện Đài Nam

390. Lương Thị Mỹ Quý, sinh ngày 21/8/1975 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, ngõ 70, đường Trung Thành, khóm 13, phường Trung Thành, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

391. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 06/11/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 320, đường Trúc Lâm, khóm 4, thôn Thanh Hồ, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

392. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 30/12/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, lầu 3, đoạn 6, đường Diên Bình Bắc, khóm 16, phường Xã Tử, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

393. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 05/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 4, ngõ 82, đường Dân Dã, khóm 6, phường Thanh Thúy, thị trấn bản Kiều, huyện Đài Bắc

394. Phạm Thị Thanh Nga, sinh ngày 08/5/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 456, đường Trung Chính, khóm 2, phường Đông Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

395. Tô Kiều Oanh, sinh ngày 14/01/1986 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 437, đường Cảnh Tân, khóm 4, phường Cảng Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

396. Trần Thị Loan Chi, sinh ngày 10/10/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/2 đường Đôn Hậu, khóm 1, thôn Đại Hoa, xã Quang phục, huyện Hoa Liên

397. Dương Thị Thu Nguyên, sinh ngày 24/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 315, đường Bát Đức, khóm 22, phường Nam Cảng, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

398. Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 20/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 2, ngõ 343, đường Tín Nghĩa, khóm 6, phường Phụng Giang, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

399. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 17/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, phố Đức Nhân, khóm 8, thôn Song Ngọc, xã Cống Liêu, huyện Đài Bắc

400. Tô Kim Loan, sinh ngày 12/3/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 715, Ngũ Phòng, khóm 8, thôn Ngũ Phòng, làng Tân Viên, huyện Bình Đông

401. Đỗ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 26/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 42, ngõ 369, phố Kim Môn, khóm 16, phường Khê Phúc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

402. Lê Thị Dân, sinh ngày 29/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 2, ngõ 54, đường Mã Luyện, khóm 4, thôn Vạn Lý, xã vạn Lý, huyện Đài Bắc

403. Lê Bích Tuyền, sinh ngày 30/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm Nhất Bộ, khóm 7, thôn Quân Khang, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

404. Võ Thị Nhịn, sinh ngày 20/7/1969 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186 đường Dân Sinh, khóm 1, phường Quốc Dân, khu Tiền Kim, thành phố Cao Hùng

405. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 28/02/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 240, đường Trung Chính, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

406. Nguyễn Thị Ngọc Đẹp, sinh ngày 31/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 1, hẻm 3, đường Nội Hồ, khóm 30, phố Sơn Cước, thị trấn Hàng Xuân, huyện Bình Đông

407. Lê Thị Ngọc Dung, sinh ngày 09/03/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 41, đường Dân Tộc, khóm 18, phường Phong Nguyên, thành phố Đài Đông

408. Thi Linh, sinh ngày 28/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/1, đường Văn Hóa, khóm 4, thôn Khâm Đỉnh, xã Khâm Đỉnh, huyện Đài Đông

409. Hỷ Ngọc Lan, sinh ngày 03/4/1970 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Hòa Bình, khóm 9, thôn Đại An, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

410. Nguyễn Thị Yến Dung, sinh ngày 22/9/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 118, đường Vĩnh Hòa, khóm 9, thôn Trấn An, xã Lâm Điền, huyện Bình Đông

411. Lê Thị Xấu, sinh ngày 12/10/1969 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/10, hẻm 3, đường Hòa Bình, khóm 8, phường Đại An, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

412. Trần Giược Cơ, sinh ngày 17/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 3, hẻm 7, ngõ 196, đường Cẩm Hòa, khóm 14, phường Trung Sơn, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

413. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 02/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 290, đường Dân Sinh, khóm 18, thôn Sĩ Phong, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

414. Lê Thị Lắm, sinh ngày 09/3/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 41, đường Kiến Trung, khóm 8, phường Trung Nhân, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Trung

415. Tôn Hoàng Kim Phụng, sinh ngày 07/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/186, lầu 2, đường Trung Thổ Lục, khóm 20, phường Trung Minh, huyện Đào Viên

416. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 16/10/1981 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 30, ngõ 475, đường Trung Phúc, khóm 18, phường Trung Phúc, thị trấn Trung Lịch, huyện Đào Viên

417. Bùi Thị Quỳnh Giao, sinh ngày 29/9/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/13, hẻm 51, đường Cảng Hoa, khóm 5, phường Cảng Hoa, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

418. Vũ Thùy Linh, sinh ngày 24/02/1981 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 2, ngõ 253, phố Kim Môn, khóm 7, phường Thường Xuân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

419. Võ Thị Thu Trang, sinh ngày 25/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, đường Trương Hưng, khóm 9, thôn Việt Khê, làng Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

420. Trần Thị Thu, sinh ngày 14/11/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số  30, hẻm 5, ngõ 420, đường Thái Sơn, khóm 6, phường Tư Duyên, thị trấn Nghi Lan, huyện Nghi Lan

421. Phan Thị Tư, sinh ngày 09/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 372, lầu 2, đường Cát Lợi, khóm 3, phường Cát Lợi, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

422. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 10/9/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 323, đoạn 7, đường Nhị Khê, khóm 21, phường Hòa Luân, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

423. Nguyễn Thị Lỡ, sinh ngày 23/9/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 268 Hồng Mao, khóm 10, thôn Tân Phong, huyện Tân Trúc

424. Nồng Quay Mùi, sinh ngày 02/8/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, hẻm 2, đường Long Tuyền, khóm 11, xã Chiếu Khê, huyện Nghi Lan

425. Phùng Thị Duyên, sinh ngày 18/9/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 36, đường Đại Nhân, khóm 14, phường Trung Dương, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

426. Trần Thị Hồng, sinh ngày 28/7/1979 tại Gia Lai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109/3 Dân Tộc, khóm 5, phường Dân Sinh, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

427. Trịnh Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 30/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 477 đường Phục Hưng Tam, khóm 9, phường Đại Tuấn, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

428. Trần Thị Kim Ly, sinh ngày 04/4/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/1 ngõ 73, đường Học Phủ, khóm 6, phường Đặng Công, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

429. Cháu A Mùi, sinh ngày 10/12/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/13 hẻm 51, đường Cảng Hoa, khóm 5, phường Cảng Hoa, khu Nội Hồ, huyện Đài Bắc

430. Huỳnh Kim Vàng, sinh ngày 10/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, hẻm 2, ngõ 177, đường Thanh Giang, khóm 15, phường Thanh Giang, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

431. Trần Thị Mỹ Diệu, sinh ngày 24/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76 Nam Xương, khóm 15, thôn Khảm Cước, làng Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

432. Mạc Thị Tú, sinh ngày 13/7/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngỏ 21, đường Minh Quang, khóm 18, phường Gia Minh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

433. Nguyễn Xuân Mai, sinh ngày 22/11/1967 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 185, lầu 2, đường Tín Đông, khóm 14, phường Trung Hiếu, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

434. Nguyễn Cẩm Tiên, sinh ngày 20/11/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59/8 Trung Dương Tử, khóm 11, thôn Trung Dương, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

435. Lê Thị Tuyết Loan, sinh ngày 31/12/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24 Hương Quả Viên, khóm 6, thôn Vĩnh Hưng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

436. Võ Thị Thu, sinh ngày 07/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/10, lầu 4, Bắc Cao Sơn Đỉnh, khóm 12, phường Cao Vinh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

437. Lê Thị La, sinh ngày 02/9/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 93, ngõ 71, đường Giang Nam, khóm 12, phường Thụy Quang, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

438. Huỳnh Thị Thắm, sinh ngày 02/5/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, Phú Điền, khóm 12, thôn Trúc Điền, làng Phố Lý, huyện Hoa Liên

439. Diệp Thị Anh, sinh ngày 28/5/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 258, đường Trung Hiếu 1, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

440. Phạm Thị Son, sinh ngày 28/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/2 lầu 2, ngõ 53, hẻm 163, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 22, phường Kim Sơn, khu Đông, thành phố Tân Trúc

441. Trần Thị Diễm, sinh ngày 15/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 330/13 đoạn 1, đường Đại Nghiệp, khóm 18, phường Đài Hưng, thành phố Đào Viên

442. Nguyễn Thị Thu Hạnh, sinh ngày 23/6/1979 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 252 đoạn 1, đường Thượng Tướng, khóm 6, thôn Vĩ Khiếm, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

443. Võ Thị Thúy Lan, sinh ngày 14/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, ngõ 706, đường Thủy Nguyên, khóm 4, phường Mân Sơn, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

444. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 11/6/1974 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ Mỹ Hào, đường Vĩnh Hưng, khóm 33, thôn thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

445. Lê Thị Mộng Thu, sinh ngày 28/8/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Tân Trang, đường Trung Sa, khóm 11, thôn Tân Trang, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

446. Bùi Thị Thu Chang, sinh ngày 07/11/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3 ngõ 125, đường Tuấn Anh, khóm 4, phường Quyến Dân, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

447. Thạch Thị Kiều Tiên, sinh ngày 23/9/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, đường Nhân An, khóm 11, phường Uyên Đông, khu Nam An, thành phố Đài Nam

448. Trần Thị Thủy, sinh ngày 16/02/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55/6 ngõ Thần Mộc, khóm 10, thôn Thần Mộc, xã Tín nghĩa, huyện Nam Đầu

449. Hồ Ngọc Nhi, sinh ngày 22/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4 Hồ Đông, khóm 10, thôn Hồ Đông, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

450. Trần Ngọc Phương, sinh ngày 15/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/5 đường Đại Đạo, khóm 1, phường Đại Đạo, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

451. Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 27/02/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đoạn 3, đường Mộc Tân, khóm 13, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

452. Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 04/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 2, ngõ 175, đường Quế Dương, khóm 4, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

453. Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 16/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45 hẻm 2, ngõ 3, đường Phong Lạc, khóm 31, phường Nhân Mỹ, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

454. Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 12/01/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 390, đoạn 2, đường Sơn Cước, khóm 3, phường Hương Sơn, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

455. Đỗ Thị Kim Huệ, sinh ngày 27/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, lầu 6/2, ngõ 102, đường Quốc Hoa, khóm 14, phường Phục Hoa, thành phố Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

456. Nguyễn Kim Dung, sinh ngày 06/7/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Hải Phong, khóm 13, thôn Thượng Phong, làng Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

457. Trần Thị Bích Tuyền, sinh ngày 13/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/2 đoạn 2, đường Đài Trung Cảng, khóm 24, phường Hà Nam, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

458. Phan Thị Thủy, sinh ngày 19/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 29, ngõ 218, đường Tân Cảng, khóm 29, phường Tú Tài, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

459. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 26/01/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 1, ngõ 170, đoạn 1, đường Sa Điền, khóm 17, thôn Xã Cước, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

460. Huỳnh Thị Đẹt, sinh ngày 02/01/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 104, đoạn 2, đường Đinh Châu, khóm 10, phường Trung Nguyên, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

461. Lê Thị Hồng Diễm, sinh ngày 28/8/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/13 đường Đại Ôn, khóm 14, thôn Thời Triều, xã Tiều Khê, huyện Nghi Lan

462. Lý Vĩnh Ngoan, sinh ngày 08/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/2 đường Tự Do, khóm 1, thôn Long Hoa, xã Long Sơn, huyện Đào Viên

463. Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 15/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/3, ngõ 198, đường Long An, khóm 2, phường Đức Hậu, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

464. Tống Thị Minh Hiếu, sinh ngày 15/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 429, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 5, thôn Thành Châu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

465. Vòng Nhì Múi, sinh ngày 03/9/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 220, đường Tam Mỹ, khóm 5, phường Cao Đông, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

466. Võ Thị Trường, sinh ngày 04/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Hoành Quyến, khóm 11, phường Võ Khúc, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

467. Trần Thị Đẹp, sinh ngày 27/10/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/2 hẻm 3, ngõ 8, đường Tư Đạo, khóm 1, phường Phúc Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

468. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 20/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/7/7 đường Tuyền Nguyên, khóm 7, phường Trung Tâm, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

469. Nguyễn Thị Thúy Hồng, sinh ngày 13/02/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Ngưu Vĩ, khóm 9, phường Ngưu Miên, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

470. Trần Thị Viền, sinh ngày 26/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/3, ngõ 411, đường Vĩnh An, khóm 15, phường Trung Thành, thành phố Đào Viên

471. Dương Ngọc Lan, sinh ngày 08/4/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 181, đường Nam Bình, khóm 28, phường Tân Phố, thành phố Đào Viên

472. Hoàng Thị Lan, sinh ngày 07/01/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38 Sa Luân, khóm 12, thôn Sa Luân, làng Đại Viên, huyện Đào Viên

473. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 01/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, đường Ái Hương, khóm 2, thôn Hòa Nhã, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

474. Phan Thị Diễm Hồng, sinh ngày 03/02/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/8, ngõ Vĩnh Phong, khóm 10, thôn Vĩnh Phong, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

475. Bùi Thị Kim Phượng, sinh ngày 28/4/1972 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 390 Trung Doanh, khóm 6, thôn Khai Hóa, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

476. Nguyễn Thị Xuân Liễu, sinh ngày 03/5/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72/24 Lưu Thố, khóm 10, thôn Lưu Thố, làng Tây Cảng, huyện Đài Nam

477. Nguyễn Thị Kim Đa, sinh ngày 15/4/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 156, đường Tam Dân, khóm 6, phường Dân Sinh, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

478. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 17/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1630 đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 1, phường Đỉnh Điếm, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

479. Hồ Phắn Nhìn, sinh ngày 06/6/1973 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68 đường Nam Nhất, khóm 2, thôn Long Điền, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

480. Trương Thị Khánh Quỳnh, sinh ngày 10/4/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Thực Nghiệp, khóm 16, phường Minh Hiếu, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

481. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 10/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 297/5 đường Tiền Phong, khóm 14, thôn Điền Dương, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

482. Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 14/9/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91/2 đường Viên Thông, khóm 10, phường Tân Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

483. Bùi Hồng Huệ, sinh ngày 12/02/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91 đường Luân Chân, khóm 3, thôn Luân Chân, làng Bì Đầu, huyện Chương Hóa

484. Lâm Thị Cẩm Hoa, sinh ngày 05/9/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 97, đường Phục Hưng 3, khóm 5, phường Kiên Long, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

485. Lê Thị Kim Lựu, sinh ngày 10/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 3, đường Phật Đông, khóm 20, phường Thảo Nha, khu Tiền trấn, thành phố Cao Hùng

486. Ngô Kim Tuyến, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/12 Ô Trúc Lâm, khóm 11, thôn Cảng Đông, làng Cảng Tây, thành phố Đài Nam

487. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 08/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, lầu 6/1 hẻm 116, đường Vĩnh Phố, khóm 2, phường Phố Viên, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

488. Trần Thị Thảo, sinh ngày 22/7/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134 đường Duy Tân, khóm 16, thôn Tân Vi, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

489. Đào Thị Hồng Thắm, sinh ngày 16/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 178/6 Xã Nội, khóm 17, thôn Xã Nội, xã Tân Thị, huyện Đài Nam

490. Lý Tuyết Phương, sinh ngày 18/4/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 204, đường Trung Hòa, khóm 4, phường Phụng Nhân, thị trấn Phụng Lâm, huyện Hoa Liên

491. Trần Thị Tho, sinh ngày 07/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51 đường Cát Xương, khóm 10, thôn Cát An, làng Cát An, huyện Hoa Liên

492. Ngô Ngọc Bích, sinh ngày 27/10/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128/115 đường Phụng Lâm 1, khóm 15, thôn Chiêu Minh, xã Đại Liên, huyện Cao Hùng

493 Nguyễn Hồng Thắm, sinh ngày 04/6/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Tây Dương, khóm 4, thôn Dương Điều, làng Tây Hồ, huyện Vân Lâm

494. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 23/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162/23 đường Thịnh Ngư, khóm 21, phường Hưng Ngư, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

495. Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh ngày 07/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91 đường Ái Hương, khóm 1, thôn Hòa Nhã, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

496. Nguyễn Thị Kiều Nương, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74 đường Đông Quan, khóm 9, phường Khánh Phúc, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

497. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 20/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 600, đường Đức Xương, khóm 13, phường Trấn Xương, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

498. Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh ngày 01/9/1977 Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, đường Ngũ Phúc, khóm 12, thôn Ngũ Phúc, làng Lâm Viên, huyện Cao Hùng

499. Nguyễn Thị Thúy Nhi, sinh ngày 28/6/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 202, đường Bát Đức 1, khóm 7, thôn Bát Quái, xã Nhân Thành, huyện Cao Hùng

500. Phạm Thị Bé Vàng, sinh ngày 10/10/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74 Hưng Trung, khóm 13, phường Hưng Trung, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

501. Phạm Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 09/02/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, Văn Tinh, khóm 33, phường Hòa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

502. Phan Thị Nhu, sinh ngày 15/6/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/1, hẻm 193, đoạn 1, đường Đại Thành, khóm 2, phường Minh Đức, khu Nam, thành phố Đài Nam

503. Trần Ngọc Lượng, sinh ngày 31/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180/3/5 đường Nam Sinh, khóm 10, phường Tịnh Hưng, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

504. Trần Thị Kim Thanh, sinh ngày 15/01/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, Thái Viên, khóm 15, phường Tây Cốt, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Ngĩa

505. Vũ Thị Hương, sinh ngày 18/3/1981 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 149/6 phố Võ Đức, khóm 22, phường Thụy Tây, khu Tiền Thành, thành phố Cao Hùng

506. Lê Thị Liên, sinh ngày 04/01/1980 tại Thái nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170 đường Trung Hóa, khóm 6, thôn Long Hồ, làng Lục Giáp, huyện Đài Nam

507. Cao Thị Thiệt, sinh ngày 25/12/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 160/4 đường Thắng Lợi, khóm 7, phường Bì Tây, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

508. Huỳnh Thị Duyên, sinh ngày 15/3/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86/5 Thượng Quán, khóm 5, phường Thượng Quán, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

509. Lê Bình nguyên, sinh ngày 06/11/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, đường Cửu An, khóm 1, phường Cửu An, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

510. Võ Thị Thúy Kiều, sinh ngày 20/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 253 đường Hải Khẩu Liêu, khóm 4, phường Bắc Hồ, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

511. Vương Tuyết Như, sinh ngày 25/6/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, lầu 3, phố Cảnh Văn, khóm 2, phường Cảnh Hàn, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

512. Lê Thị Phụng, sinh ngày 31/12/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45 Tân Trang, khóm 7, thôn Tân cát, xã Nguyễn Trường, huyện Vân Lâm

513. Nguyễn Thị Thy Anh, sinh ngày 28/11/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đoạn 1, đường Trung Chính Nam, khóm 2, thôn Thụy Tuệ, xã Thuỵ Tuệ, huyện Hoa Liên

514. Lê Thị Đặng, sinh ngày 06/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, đường Đại Thụ, khóm 16, thôn Đại Thụ, làng Đại Thụ, huyện Cao Hùng

515. Ngô Thị Như Ý, sinh ngày 11/3/1975 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiên trú tại: Số 7, hẻm 80, đường Tự Cường Tam, khóm 1, phường Thành Tây, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

516. Nguyễn Thị Kim yến, sinh ngày 20/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm Tân Phố, đường Thành Công, khóm 25, thôn Kiều Đầu, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

517. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 17/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, đường Dương Sinh, khóm 1, thôn Bắc Đẩu, làng Hậu Lý, huyện Đài Trung

518. Võ Thị Ân, sinh ngày 03/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, đường Tiêu Khê, đoạn 6, khóm 7, thôn Ngọc Thạch, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

519. Phạm Hải Yến, sinh ngày 20/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115, Long Nham, khóm 15, thôn Long Nham, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

520. Cao Thị Duyên, sinh ngày 02/5/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180/1 đường Xích Khám Đông, khóm 2, thôn Xích Đông, làng Tử Quan, huyện Cao Hùng

521. Huỳnh Thị Tuyết, sinh ngày 01/5/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: khóm 13, phường Nam Thố, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

522. Ngô Hồng Ly, sinh ngày 16/12/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/1 hẻm 13, ngõ 36, đường Đỉnh Kim Hậu, khóm 14, phường Đỉnh Kim, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

523. Trần Thị Thu Ba, sinh ngày 04/6/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 345 lầu 6, đường Tự Lập, khóm 19, phường Trung Sơn, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

524. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 01/7/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125, đường Chính Hưng, khóm 11, phường Chính Hưng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

525. Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 08/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/6 Hạ Khê Châu Tư, khóm 3, thôn Khê Hải, làng Đại Vân, huyện Đào Viên

526. Trần Thị Diệu Hiền, sinh ngày 10/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, phố Đông Nghệ, khóm 10, phường Đông Nghệ, xã Phong Nguyên, huyện Đài Trung

527. Trần Thị Phương Linh, sinh ngày 13/10/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 215 đường Cửu Như 2, khóm 20, phường Đức Nhân, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

528. Bùi Thị Minh, sinh ngày 13/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, lầu 3, ngõ 899, đường Trung Chính, khóm 6, phường Long Phước, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

529. Trương Thị Kiều, sinh ngày 06/12/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170/3, ngõ 184, đường Phụng Lâm Nhát, khóm 16, thôn Chiên Minh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

530. Lê Thị Thanh Thủy, sinh ngày 04/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, ngõ 665, đoạn 1, đường Đại Chương, khóm 15, thôn Đại Trúc, xã Phân, huyện Chương Hóa

531. Thì Thị Cẩm Tú, sinh ngày 10/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm Ngũ Thành, khóm 6, thôn Ngũ Thành, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

532. Võ Thị Thúy An, sinh ngày 05/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 1, ngõ 2, phố Tam Viên Nhị, khóm 8, phường Tam Đồng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

533. Lê Thị Hồng Tuyến, sinh ngày 07/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 230, đường Đông Quan, khóm 11, phường Cam Tỉnh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

534. Lâm Mỹ Hạnh, sinh ngày 11/02/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, phố Cống Liêu, khóm 12. thôn Cống Liêu, xã Cống Liêu, huyện Đài Bắc

535. Lê Thị Chinh, sinh ngày 18/6/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97/1 Hạ Bộ, khóm 10, phường Gia Phúc, xã Gia Lý, huyện Đài Nam

536. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 20/8/1972 tại Bạc liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, lầu 5, đường Tân Đông, khóm 15, thôn Đại Đức, làng kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

537. Phạm Thị Kim Ngân, sinh ngày 10/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, đường Trường Tỷ, khóm 7, phường Vĩnh Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

538. Lê Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 07/5/1983 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49 đường Tam Quang, khóm 12, thôn Trung Thổ, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

539. Đỗ Thùy Linh, sinh ngày 24/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, Đàm Kiều, khóm 2, phường Tam Thôn, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

540. Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh ngày 12/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 1, đường Tân Trang, khóm 18, thôn Nam Liêu, xã Ni Lạc, huyện Cao Hùng

541. Nguyễn Thị The, sinh ngày 26/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 224, đường Nam Loan, khóm 7, phường Nam Loan, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

542. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 01/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, phố Cống Liêu, khóm 13, thôn Cống Liêu, xã Cống Liêu, huyện Đài Bắc

543. Lai Thị Bích Thủy, sinh ngày 20/3/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6-1, hẻm Kim An, khóm 3, phường Trung Khánh, thị trấn Đẩu Lục, huyện Chương Hóa

544. Lý Thị Kim Oanh, sinh ngày 21/9/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87 đường Tam Dân, khóm 12, phường Đông Nhân, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

545. Chung Thị Hồng Chi, sinh ngày 02/6/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 33, hẻm Quang Minh, khóm 7, thôn Giã Đầu, huyện Chương Hóa

546. Võ Thị Kiều, sinh ngày 15/4/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 169 Đông Thi, khóm 24, thôn Đông Chính, làng Đông Sơn, huyện Đài Nam

547. Bùi Thị Chính, sinh ngày 06/12/1970 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 393, hẻm 729, đoạn 2, đường Viên Tập, khóm 4, phường Long Đàm, thị trấn Điền trung, huyện Chương Hóa

548. Trần Thị Kim Huệ, sinh ngày 08/01/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6 Kim Lan, khóm 2, thôn Kim Lan, làng Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

549. Lục Thị Chung, sinh ngày 22/02/1985 tại Bà Rịa – Vũng tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/2, ngõ 87, đường Long Thành, khóm 17, phường Long Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

550. Đỗ Thị Bạch Liên, sinh ngày 02/3/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, gõ 61, đường hải Viên, khóm 2, thôn Sơ Lộc, xã Ty Nam, huyện Đài Đông

551. Lý Ngọc Oanh, sinh ngày 01/01/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/3 Nam Hưng, khóm 4, phường Hưng Nam, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

552. Bùi Thị Mỹ Châu, sinh ngày 20/02/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm Cung Hậu 2, khóm 13, phường Cư Nhân, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

553, Nguyễn Thị Cẩm Tần, sinh ngày 04/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 293, đoạn 2, phố Trung Hòa, khóm 6, thôn Đại Nam, xã tân Xã, huyện Đài Trung

554. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 03/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, ngõ 35, đường Ngũ Hoa, khóm 3, phường Ngũ Thuận, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

555. Nguyễn Thị Mỹ Khanh, sinh ngày 08/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/4, hẻm 21, ngõ 93, đoạn 1, đường Thành Công, khóm 10, phường Tú Thành, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

556. Ngô Thị Phương, sinh ngày 13/02/1977 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/3, hẻm 120, ngõ Mậu Dịch, khóm 14, phường Tân Bình, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

557. Lê Thị Vân, sinh ngày 10/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 293, đoạn 2, đường Trung Hòa, khóm 5, thôn Đại Nam, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

558. Nguyễn Thị Bé Hiền, sinh ngày 25/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 698, đoạn 1, đường Sa Điền, khóm 18, thôn Xã Cước, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

559. Đoàn Thị Bưởi, sinh ngày 10/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Lâm Đầu, khóm 7, phường Tam Giác, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

560. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 27/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Hạ Tú Hựu, khóm 6, phường Tú Hựu, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

561. Mai Thị Quế, sinh ngày 05/5/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Huệ Huy, khóm 5, phường Hòa Hưng, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

562. Lý Thị Thảo, sinh ngày 20/6/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 19, ngõ 79, đường Cảnh An, khóm 10, phường Thái An, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

563. Lê Thị Hoa, sinh ngày 28/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ Bắc, đường Công Nghi, khu Nam Cực, thành phố Cao Hùng

564. La Ngọc mai, sinh ngày 20/7/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Mã Ninh, khóm 2, thôn Mã Ninh, làng Bao Trung, huyện Vân Lâm

565. Huỳnh Thị Giàu, sinh ngày 20/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, hẻm 323, ngõ 12, đoạn 2, đường Trường Hòa, khóm 26, phường Ôn Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

566. Hoàng Trúc Mai, sinh ngày 09/6/1982 tại Đồng tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 4/1, ngõ 9, đường Kiến An, khóm 24, phường Kiến An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

567. Dương Thanh Thúy, sinh ngày 20/9/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125/1, Tân Cảng Đông, làng Hậu Bích, huyện Đài Nam

568. Hoàng Thị Phương Ánh, sinh ngày 19/10/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 281/4/2 đường Trung Hoa, khóm 7, phường Trung Hoa, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

569. Đỗ Thị Mỹ Hương, sinh ngày 16/01/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 110, đoạn 3, đường Tự Cường, khóm 8, phường Vĩnh Cát, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

570. Trần Thị Hồng Lam, sinh ngày 17/11/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 291, đoạn 1, đường An Khánh, khóm 10, phường Hạ Thành, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

571. Nguyễn Thị Tiền, sinh ngày 15/10/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/3 đường Dân Quyền, khóm 4, phường Tấn Giang, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

572. Phạm Nguyệt Kiều, sinh ngày 25/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/1, Thổ Khố, khóm 5, phường Thổ Khố, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

573. Trần Thị Mai Lý, sinh ngày 15/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104/2 Tân Cảng Đông, khóm 6, thôn Tân Đông, làng Hậu Bích, huyện Đài Nam

574. Trần Thị Hồng yến, sinh ngày 20/01/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, Tân Cảng Đông, khóm 6, thôn Tân Đông, Làng Hậu Bích, huyện Đài Nam

575. Hồ Trương Thanh Trúc, sinh ngày 30/10/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 13, ngõ 60, đường Kiến Bình Cửu, khóm 26, phường Kiến Bình, khu An Bình, thành phố Đài Nam

576. Ngô Mỹ Nữ, sinh ngày 10/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/2 Phố Nội, khóm 4, thôn Trung Hòa, xã Thất Mỹ, huyện Bành Hồ

577. Vũ Thị Huệ, sinh ngày 05/4/1979 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/4, đường Cát Lợi 6, phường Văn hóa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

578. Vũ Oanh Kiều, sinh ngày 27/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 18, ngõ 70, đoạn 1, đường Viên Lâm, khóm 22, phường Nhân Võ, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

579. Lê Mộng Tuyền, sinh ngày 10/7/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 36, ngõ 333, đoạn 1, đường Trường Thanh, khóm 1, phường Bạch Địa, thành phố Trúc bắc, huyện Tân Trúc

580. Vòng Nàm Kíu, sinh ngày 21/9/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, Nội Loạn, khóm 2, phường Nội Loạn, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

581. Huỳnh Thị Mai, sinh ngày 24/8/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 3, hẻm 3, ngỏ 132, đường Trung Bình, khóm 18, phường Lập Đình, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

582. Thái Thị Chiêu, sinh ngày 09/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Lý Ngự 2, khóm 5, phường Ngộ Công, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầy

583. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 04/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 24, phố Thành Công 1, khóm 27, thôn Thành Công, xã Nhân Đức, huyện Đài Bắc

584. Trần Thị Tươi, sinh ngày 04/02/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/2 , Nam Đề, khóm 17, thôn Gia Đông, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

585. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 27/11/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, ngõ Đỉnh Giác, khóm 2, thôn Xuyên Liên, xã Khê Chân, huyện Chương Hóa

586. Trần Hồng Tươi, sinh ngày 28/3/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Phiên Thổ, khóm 15, thôn Tân Thổ, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

587. Hồ Thị Tuyền, sinh ngày 15/7/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ Bắc Nguyên, đường Trúc Lâm, đoạn 1, khóm 3, thôn Trúc Nguyên, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

588. Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 12/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 187/2, đường Trung Trinh, khóm 8, phường Công Minh, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

589. Ngô Thị Hồng Huế, sinh ngày 20/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59/1, Bì Đầu, khóm 5, thôn Bì Đầu, xã Quang Miến, huyện Đài Nam

590. Võ Thị Ngọc Đào, sinh ngày 15/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 311, đường Ngũ Nam Quyền, khóm 24, phường Phúc Hưng, khu Nam, thành phố Đài Trung

591. Lý Thị Bích Vân, sinh ngày 26/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, lầu 3/1, đường Vĩnh Bình Nam, khóm 14, phường Thành Công, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

592. Lê Thị Hiền, sinh ngày 06/02/1980 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, Cao Sơn Hạ, khóm 4, phường Cao Song, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

593. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 24/01/1967 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Hải Khẩu, khóm 5, thôn Hải Khẩu, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

594. Trần Thị Thanh Vân, sinh ngày 20/6/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/4, hẻm 2, ngõ 120, đường Cử Quang, khóm 31, phường Đức Huệ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

595. Lê Thị Chúc, sinh ngày 10/4/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114 Hổ Vĩ Liêu, khóm 12, phường Hảo Mỹ, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

596. Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 06/6/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, hẻm 231, ngõ 1002, Đại Khang Lang, khóm 27, phường Đại Hương, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

597. Loáy Tiểu Ly, sinh ngày 09/7/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 470/6, đoạn 3, đường Đông Đại, khóm 7, phường Khang Lạc, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

598. Phan Thị Bé Diễm, sinh ngày 20/3/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Tín Sử, khóm 14, thôn Nhị Luân, làng Trúc Điền, huyện Bình Đông

599. Nguyễn Sinh Nhựt, sinh ngày 05/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166/12, lầu 9, đường Phụng Hóa, khóm 4, thôn Nam Hưng, làng Lục Trúc, huyện Đào Viên

600. Lê Thị Ngoan, sinh ngày 24/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20-1, Đầu Tiền Khê, khóm 8, phường Kỳ Nội, thị trấn Bạch Đà, huyện Đài Nam

601. Dương Thị Diễm, sinh ngày 20/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 303, lầu 4, đường Tam Quang, khóm 15, phường Vĩnh Quang, thị xã Trung Lịch, huyện Đào Viên

602. Lê Thị Kiều Loan, sinh ngày 01/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 439, lầu 3 phố Noãn Noãn, khóm 21, phường Noãn Tây, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

603. Trương Thị Mỹ Thảo, sinh ngày 26/8/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 52, đường Ngũ Phong, khóm 31, phường Ngũ Phong, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

604. Mai Thị Cẩm Thoa, sinh ngày 04/10/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Trung Sơn, khóm 8, thôn Vạn Long, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

605. Lộc Thụy Minh Vi, sinh ngày 25/6/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 690, đường Ngũ Phòng, khóm 10, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

606. Nguyễn Thị Như Hoa, sinh ngày 19/11/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, ngõ 3, phố Tân Hưng, khóm 6, phường Tân Hưng, thành phố Bình Đông

607. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 19/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7-9 đường Thành Công, khóm 4, thôn Tập Khánh, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

608. Nguyễn Ngọc Giàu, sinh ngày 06/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, ngõ 365, đường Kim Long, khóm 4, thôn Thượng Hoa, làng Long Đàm, huyện Đào Viên

609. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 24/7/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/1 Luân Tử, khóm 14, phường Phúc Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

610. Võ Thị Cẩm Dúng, sinh ngày 26/12/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86/4, đường Kha Nam 1, khóm 8, phường Gia Đông, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

611. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 18/02/1978 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 207/3A đường Quang Phục Đông, khóm 23, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

612. Trần Thị Minh Thư, sinh ngày 12/11/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 198, đường Nghĩa An, khóm 35, phường Lý Tượng, khu An Nam, thành phố Đài Nam

613. Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 09/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 205/2 lầu 4, đường Tam Trảo Tử Khanh, khóm 7, phường Trảo Phong, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

614. Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 08/10/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/8, đường Hải Phong, khóm 7, thôn Thượng Phong, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

615. Ngô Thị Lượm, sinh ngày 15/6/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 32, ngõ 96, đoạn 1 đường An Hòa, khóm 13, phường An Hoa, khu An Nam, thành phố Đài Nam

616. Đặng Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 21/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ Trung Sinh, khóm 19, thôn Nam Yến, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

617. Diệp Thị Chính, sinh ngày 16/3/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 359, đường Bác Ái, khóm 31, phường Bắc Môn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

618. Lâm Thị Diệu, sinh ngày 12/3/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 258, đường Đại Phúc, khóm 7, thôn Trúc Hậu, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

619. Phạm Thị Mai, sinh ngày 03/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, Phiên Câu, khóm 3, phường Phiên Câu, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

620. Đỗ Thị Ngọc Trân, sinh ngày 15/01/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 133, đoạn 3, đường Trường Hòa, khóm 8, phường Châu Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

621. Lê Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 20/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/21 Hữu Tài, thôn Hữu Tài, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

622. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 21/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, Ngũ Gian Thố, khóm 3, thôn Ngũ Gian, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

623. Bùi Kim Sao, sinh ngày 15/3/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/22 ngõ 300, đường Phụng Lâm 1, khóm 23, thôn Chiêu Minh, xã Đại Liêu, huyện Cao hùng

624. Lý Thị Phương Trang, sinh ngày 15/02/1966 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 46, đường Lộc Phố, khóm 1, thôn Lộc Phố, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

625. Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 08/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/7, đường Cổ Đình, khóm 3, thôn Cổ Đình, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

626. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 25/5/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 387, đoạn 4, đường Tam Tinh, khóm 3, thôn Tập Khánh, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

627. Hồ Thị Cẩm Thang, sinh ngày 06/10/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, hẻm 141, ngõ 234, đoạn 3, đường Bản Nguyên, khóm 15, phường Uyên Tây, khu An Nam, thành phố Đài Nam

628. Nguyễn Thị Châm, sinh ngày 01/01/1965 tại Đồng tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 12, đường Sa Thành, khóm 14, phường Thành Đông, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

629. Trịnh Thị Ngọc Ly, sinh ngày 19/6/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, ngõ 416, đường Trung Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

630. Lại Thị Bích Trân, sinh ngày 20/5/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/2 ngõ 46, đường Sĩ Đông, khóm 17, phường Lan Nhã, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

631. Lý Thị Thu Thanh, sinh ngày 15/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138/4, đoạn 2, đường Song Thập, khóm 9, phường Tùng Bách, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

632. Phạm Hồng Thủy, sinh ngày 16/7/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Tân Sinh, khóm 4, thôn Phúc Bảo, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

633. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 02/9/1965 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 396, lầu 2, đường Cẩm Châu, khóm 21, phường Giang Sơn, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

634. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 18/9/1959 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Tân Thành 9, đường Giáp Hậu, khóm 24, thôn Đại Đồng, xã Ngoại Phố, huyện Đài Trung

635. Nguyễn Thị Thúy Linh, sinh ngày 23/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22 Mạng Phố, khóm 15, phường Ngọc Hoa, thành phố Miêu Lật

636. Trần Thị Minh Thảo, sinh ngày 23/6/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180 Hoa Kiều Nhai Lâm, khóm 14, thôn Kiều Đầu, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

637. Nguyễn Thị Ngọc Nhi, sinh ngày 15/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/4, ngõ 114, đoạn 2, đường Hưng Nam, khóm 8, phường Nội Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

638. Dương Thị Điệp, sinh ngày 10/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 249, đường Thái Bình, phường Ngũ Khoa, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

639. Nguyễn Thị Trúc Loan, sinh ngày 20/02/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Ngõa Viên, thôn Viên Liêu, xã Khảm Định, huyện Bình Đông

640. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 21/02/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/2 đường Hải Sơn Tứ, khóm 2, phường Hải Nguyên, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

641. Bùi Thị Mỹ Quyên, sinh ngày 12/01/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 146, ngõ 71, đường Trung Tây, khóm 34, thôn Tây Yến, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

642. Trần Việt Liên, sinh ngày 01/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124, đường Hải Sơn Nhất, phường Hải Đăng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

643. Dương Ánh Thúy, sinh ngày 01/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, đường Xưởng Tiến, khóm 3, phường Sơn Đông, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

644. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 08/03/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/2 Đông Kỳ Đầu, khóm 10, thôn Hải Phong, xã Thất Mỹ, huyện Bành Hồ

645. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 11/3/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/1, Tây Trang, khóm 13, thôn Tây Trang, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

646. Ngàn Nhộc Cú, sinh ngày 25/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 577 đường Tự Cường, khóm 37, thôn Bắc Xướng, xã Cát An, huyện Hoa Liên

647. Nguyễn Thị Phúc, sinh ngày 24/7/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136, lầu 4, phố Long Sơn, khóm 19, thôn Sơn Cước, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

648. Nguyễn Thị Kha, sinh ngày 26/12/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, đường Đại Đồng, khóm 13, phường Long Thủy, thành phố Bản kiều, huyện Đài Bắc

649. Ngô Thị Đào, sinh ngày 08/12/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 535, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 11, thôn Đông Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

650. Nguyễn Cẩm Yến, sinh ngày 19/4/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/3 đường Công Viên 1, khóm 25, phường Trung Hiếu, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

651. Trần Thị Bích Quyên, sinh ngày 28/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/2, hẻm 29, ngõ 291, đoạn 5, đường Nam Đông Kinh, khóm 18, phường An Bình, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

652. Nguyễn Thị Ngọc Ngân, sinh ngày 15/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/2, ngõ 341, đoạn 3, đường Hòa Bình Đông, khóm 23, phường Lê Bình, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

653. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 20/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 285, đoạn 2, đường Ích Dân, khóm 9, phường Đông Hưng, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

654. Phan Thị Tô My, sinh ngày 08/8/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/5, hẻm 1, ngõ 155, đường Thần Lâm Nam, khóm 12, thôn Nhã Phong, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

655. Liêu Thị Xương, sinh ngày 05/3/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 331, đường Tây Thế, khóm 10, phường Tam Thôn, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

656. Nguyễn Mỹ Nhiên, sinh ngày 20/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, đường Vĩnh Hòa, khóm 12, thôn Vĩnh Hòa, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

657. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 15/8/1971 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12-1 Đại Câu Lại, khóm 11, thôn Tam Gian, làng Trường Tân, huyện Đài Đông

658. Phạm Thị Hương, sinh ngày 30/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/32 Xã Bì, khóm 14, thôn Xã Bì, làng Vạn Đan, huyện Bình Đông

659. Huỳnh Thị Thu Trang, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/3 đường Trừng Tân Lục, khóm 7, thôn Nhân Từ, làng Nhân Võ, huyện Cao Hùng

660. Lê Thủy Nguyên, sinh ngày 01/10/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79/2 Thủy Vĩ, khóm 2, phường Thủy Mỹ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

661. Trần Thị Lựu, sinh ngày 26/4/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 33, đường Văn Lâm, khóm 26, phường Chương Hòa, thành phố Nam Đầu

662. Nguyễn Thị Kim Em, sinh ngày 19/4/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 184/2 Thố Thắng, khóm 16, phường Phố Đỉnh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

663. Phạm Thị Thanh Quyên, 14/10/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, đường Trung Hòa, khóm 3, phường Sư Sơn, thị trấn Mỹ Nồng, huyện Cao Hùng

664. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 01/4/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 316, đường Trung Châu, khóm 5, phường Trung Châu, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

665. Nguyễn Thị Ý Lan, sinh ngày 10/8/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 156, ngõ 369, đường Viên Thông, khóm 7, phường Cẩm Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

666. Diệp Thu Mai, sinh ngày 19/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 156, đoạn 4, đường Mộc Sách, khóm 6, phường Bắc Gia, Khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

667. Trần Thị Thanh Trúc, sinh ngày 15/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 195 Tiêm Sơn, khóm 18, thôn Hưng Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

668. Trần Thị Thu Minh, sinh ngày 25/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, lầu 3, ngõ 79, đường Thái Nguyên, khóm 19, phường Kiến Thái, khu Đại Đồng, huyện Đài Bắc

669. Vòng Phịt Cú, sinh ngày 04/7/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Ngũ Cốc, khóm 7, phường Gia Thạch, thành phố Miêu Cát, huyện Miêu Lật

670. Nguyễn Hồng Phượng, sinh ngày 17/3/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Quốc Hưng, khóm 6, phố Tam Dân, thành phố Đào Viên

671. Đỗ Thị Diệu, sinh ngày 17/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54/1 ngõ 264, đường Hưng Hòa, khóm 10, thôn Vương Điền, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

672. Lương Thị Ngọc Đầy, sinh ngày 15/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 230, lầu 3, đường Kiến Quốc, khóm 4, phường Gia Lăng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

673. Đặng Thị Thanh Nhanh, sinh ngày 04/5/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, đường 11, Bình Đẳng, khóm 16, phường Lục Đường, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

674. Đinh Thị Phượng, sinh ngày 05/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Càn, khóm 13, phường Huệ Lai, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

675. Lê Thị Hoan, sinh ngày 08/8/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/7, đường An Khang, đoạn 3, khóm 12, phường Song Hành, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

676. Lê Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 10/4/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61 đường Bình Đẳng, khóm 10, phường Lục Đường, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

677. Lê Thị Yến Oanh, sinh ngày 30/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/4, ngõ 60, đoạn 2, đường Phục Hưng, khóm 9, phường Tư Hiền, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

678. Trương Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 17/12/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 230, lầu 3, đường Kiến Quốc, khóm 4, phường Gia Lăng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

679. Nguyễn Thị Thương, sinh ngày 02/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 26, ngõ 163, đường Diên Bình Bắc, đoạn 5, khóm 3, phường Hồ Lô, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

680. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 09/5/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 396, lầu 3, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 10, thôn Tín Đường, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

681. Nguyễn Thị Kim Hoàng, sinh ngày 10/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 2, ngõ 10, đường Văn Hóa, khóm 14, phường Dục Anh, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

682. Nguyễn Thị Thúy Kiều Mộng, sinh ngày 03/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, ngõ 243, đường Long Tân, khóm 6, phường Long Tân, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

683. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 07/10/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, Cảng Biên, khóm 14, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

684. Phạm Thị Mỹ Hiệp, sinh ngày 28/11/1980 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 387, lầu 2, đường Trung Cảng, khóm 2, phường Trung Thái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

685. Trần Thị Như, sinh ngày 26/6/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, khu Khê Bắc, khóm 17, thôn Khê Bắc, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

686. Đồng Thị Thùy Trang, sinh ngày 03/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102, Xã Linh, khóm 9, phường Xã Linh, thị trấn Uyên Lý, huyện Miêu Lật

687. Hồ Thị Oanh Kiều, sinh ngày 19/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 207/7 đường Triều Minh, khóm 4, phường Trung Dương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

688. Lay Thị Mỹ Dung, sinh ngày 20/7/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 7, ngõ 1, hẻm 1170, phố Đại Lý, khóm 11, phường Đường Bộ, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

689. Lê Thị Bích Thảo, sinh ngày 27/10/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/1, ngõ 16, đường Trang Kính, khóm 5, phường Phúc Tường, thành phố Trung Hòa , huyện Đài Bắc

690. Trang Bích Liễu, sinh ngày 05/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 373, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 9, thôn Tân Sinh, làng Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

691. Trường Thị Diền, sinh ngày 20/5/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Hạ Song Khê, khóm 10, thôn Chính Nghĩa, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

692. Vũ Thị Thanh Hảo, sinh ngày 11/12/1978 tại Sơn La

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59/1 Vương Hổ, khóm 19, thôn Khê Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

693. Võ Ngọc Tươi, sinh ngày 13/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, lầu 2, hẻm 2, đường Tam Hòa, khóm 18, thôn Tam Thanh, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

694. Châu Thị Cháng, sinh ngày 15/02/1970 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163/1, đường Trung Hòa, khóm 19, thôn Cảng Tây, xã Tân Vân, huyện Bình Đông

695. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 13/10/1976 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 5, ngõ 269, đường Trung Chính, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

696. Võ Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 27/01/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, lầu 6/13, đường Trung Hưng Đông, khóm 15, phường Thành Công, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

697. Vòng Vùn Nà, sinh ngày 03/7/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153, đường Cửu Đường, khóm 48, thôn Cửu Đường, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

698. Bạch Ngọc Hồng, sinh ngày 26/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, đoạn 3, đường Thiên Lộc, khóm 5, thôn Đại Hữu, xã Phổ Diên, huyện Chương Hóa

699. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 20/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, đường Vĩnh Thái, khóm 27, phường Phổ Lâm, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

700. Nguyễn Thị Bích Phương, sinh ngày 15/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 83, đường Hải Dục, khóm 15, phường Đông Thanh, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

701. Đào Ngọc Hạnh, sinh ngày 08/8/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 42, đường Hoàng Khê, khóm 15, phường Khê Bắc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

702. Lê Kim Hoa, sinh ngày 08/8/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 50, ngõ 346, đường Trung Phổ, khóm 5, phường Trung Thổ, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

703. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 02/02/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 122, phố Kiên Khang, khóm 10, thôn Trung Chính, xã Ngọc Tỉnh, huyện Đài Nam

704. Châu Thị Mỹ Dung, sinh ngày 21/10/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62 Tuyền Châu, khóm 7, thôn Tuyền Châu, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

705. Trần Thị Tiếp, sinh ngày 13/4/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/7 phố Tân Sinh, khóm 4, phường Nam Bình, thị trấn Thổ Phố, huyện Vân Lâm

706. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 22/5/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/9, Bắc Cao Sơn Đỉnh, khóm 4, phường Cao Vinh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

707. Lê Kim Hồng, sinh ngày 20/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, thôn Vĩnh Ninh Tân, khóm 7, phường Vĩnh Ninh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

708. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 29/9/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Thủy Lưu Đông, khóm 1, phường Lưu Đông, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

709. Nguyễn Hồng Lan, sinh ngày 19/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, phố Tự Cường, khóm 4, phường Văn Lâm, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

710. Trần Thị Thanh Lan, sinh ngày 14/12/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 7, ngõ 29 phố Thanh Sơn Lục, khóm 27, phường Thanh Sơn, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

711. Đỗ Thị Thanh Thảo, sinh ngày 11/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 63, đường Tân Phố, khóm 9, thôn Đường Thưởng, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

712. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 24/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 9, ngõ 11, đường Cảnh Bình, khóm 8, phường Tú Sĩ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

713. Hà Thị thừa, sinh ngày 10/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, đường Văn Đông, khóm 9, phường Thiếc Sơn, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

714. Trần Thị Mai Đào, sinh ngày 10/3/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, đường Chương Thủy, khóm 3, thôn Tam Biên, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

715. Phạm Thị Thanh Hương, sinh ngày 09/02/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, lầu 7/8, đường Trung Hưng Đông, khóm 15, phường Thành Công, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

716. Ngô Thị Sang, sinh ngày 24/4/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 199, đường Khê Đông, khóm 6, phường Khê Đông, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

717. Trịnh Thị Xuyên, sinh ngày 01/01/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 101, đường Tiên Sơn, khóm 1, phường Tiên Sơn, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

718. Võ Thị Kim Thuyền, sinh ngày 01/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, lầu 12, phố Thủy Nguyên, phường Viên Tín, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

719. Trương Thị Hoa, sinh ngày 10/9/1979 tại Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/3, ngõ 157, đoạn 2, đường Tân Nhơn, khóm 5, phường Đông Thắng, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

720. Đoàn Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 01/5/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 811, đường Thái Công Nhất, khóm 29, phường Vĩ bắc, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

721. Nguyễn Thị Phương Linh, sinh ngày 19/10/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 9, phố Quang Hòa, khóm 11, phường Long Sơn, khu Đông, thành phố Đài Nam

722. Lý Thị Kim Tiên, sinh ngày 11/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 425, đoạn 2, đường Bình Hòa, khóm 2, thôn Bắc Trấn, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

723. Trần Thị Kiều Minh, sinh ngày 01/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, lầu 8/1, ngõ 527, đường Bắc Môn, đoạn 2, khóm 13, phường Đại Đao, khu Bắc, thành phố Đài Nam

724. Mai Thị Chua, sinh ngày 20/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/12, lầu 2, đường Phú Quý, khóm 5, phường Mai Quế, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

725. Nguyễn Thị Phương Quyên, sinh ngày 30/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/15 đường Trung Hưng, đoạn 4, khóm 9, thôn Ngũ Cổ, làng Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

726. Trần Thị Son, sinh ngày 06/6/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 158/4 đường Khê Bắc, khóm 5, phường Đường Xuân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

727. Nhơn Thị Tố Quyên, sinh ngày 17/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 298, lầu 7/2, đoạn 2, đường Lữ Thuận, khóm 16, phường Bình Điền, khu Bắc Đồng, thành phố Đài Trung

728. Nguyễn Ngọc Ánh, sinh ngày 09/12/1969 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đường Tùng Văn, khóm 20, phường Tùng Hòa, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

729. Nguyễn Thị Xuân Hương, sinh ngày 14/2/1974 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/7/92 đoạn 2, đường Dân Quyền, khóm 9, phường Tân Sinh, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

730. Nguyễn Thị Tiến, sinh ngày 13/6/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 460/21/6 lầu 2, đường Tân Minh, khóm 6, phường Hành Thiện, khu Nội Hồ, huyện Đài Bắc

731. Phan Thị Oanh, sinh ngày 10/10/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, lầu 2, đoạn 2, đường Trùng Dương, khóm 15, phường Cẩm Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

732. Đặng Thị Huệ, sinh ngày 02/9/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/4, ngõ 173, đường Dân An Tây, khóm 21, phường Quang Chính, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

733. Lê Thị Kim, sinh ngày 13/01/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, đường Ông Viên, khóm 12, thôn Ông Viên, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

734. Phan Thị Nữ, sinh ngày 16/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 96, phố Đại Hưng, khóm 25, phường Bổn Quán, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

735. Dương Thị Bé Hai, sinh ngày 29/8/1977 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, lầu 6/1, đường Nam Hải, khóm 13, phường Minh Trang, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

736. Huỳnh Hồng Giang, sinh ngày 20/11/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 21, ngõ 90, đường Anh Minh, khóm 13, phường Anh Minh, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

737. Lương Thị Thắm, sinh ngày 02/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Nội Phố, khóm 1, phường Ngưu Miêu, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

738. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 30/01/1981 tại Bến tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, Hồng Thổ Thố, khóm 12, thôn Hòa Bình, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

739. Nguyễn Thị Tuyết Vân, sinh ngày 28/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 520, đường Giáp Hậu, khóm 5, thôn Hậu Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

740. Nguyễn Thị Thanh Kim, sinh ngày 20/10/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, đường Thượng Võ, khóm 27, phường Phú Nhân, khu Đông, thành phố Đài Trung

741. Phạm Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 07/10/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ Trúc Môn, khóm 6, thôn Trúc Hậu, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

742. Phạm Thị Bé Ba, sinh ngày 21/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:Số 52, hẻm 183, ngõ Hữu Xương, khóm 7, phường Quảng Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

743. Trần Đình Nuổi, sinh ngày 28/01/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 218, đường Phúc Mỹ, khóm 14, phường Ni Nồng, thị trấn Mỹ Nồng, thị trấn Mỹ Nồng, huyện Cao Hùng

744. Trương Thị Bích Phượng, sinh ngày 15/7/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 135, đường Thành Công 1, khóm 2, phường Linh Nhã, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

745. Hà Ngọc Chánh, sinh ngày 10/7/1979 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 7, ngõ 72, đường Dân Quyền, khóm 8, phường Phúc An, thị trấn Lư Châu, huyện Đài Bắc

746. Trần Thị Tuyết Ngà, sinh ngày 21/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 609 đường Chính Đức, khóm 22, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

747. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 19/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 105, phố Trung Sơn Nam, khóm 5, phường Tam Hòa, xã Nam Đầu, huyện Nam Đầu

748. Lương Cẩm Bình, sinh ngày 02/5/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, lầu 9/2, đường Lục Phúc, khóm 12, thôn Doanh Bàn, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

749. Mai Thị Hà, sinh ngày 02/3/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, hẻm 569, đường Trung Hoa Tây, khóm 7, phường Hướng Dương, thành phố Chương Hóa

750. Mai Thị Thu Hương, sinh ngày 06/8/1980 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103 Tạ Thố Liêu, khóm 3, phường Trung Dân, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

751. Trương Thị Hiền, sinh ngày 11/7/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Điền Trung, khóm 5, thôn Nội Loan, làng Tam Loan, huyện Miêu Lật

752. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 24/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Phượng Hoàng 2, khóm 11, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

753. Lê Ngọc Mai, sinh ngày 21/11/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 396 đoạn 2, đường Trung Hòa, khóm 8, thôn Đại Nam, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

754. Lê Minh Thư, sinh ngày 29/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41/3, ngõ 150, đường Tín Nghĩa, khóm 16, phường Tín Nghĩa, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

755. Hồ Thị Kim Tuyến, sinh ngày 20/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29 Chi Ba, khóm 2, phường Chi Ba, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

756. Ngô Kim Thảo, sinh ngày 02/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 381/5, đường Quang Minh, khóm 9, thôn Nam Thế, làng Vụ Phong, huyện Đài Trung

757. Vũ Thị Thúy, sinh ngày 07/3/1985 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 211, lầu 7, đường Dân Tộc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

758. Nguyễn Huỳnh Mai, sinh ngày 29/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 350, đoạn 4, đường Sa Điền, khóm 7, thôn Long Cương, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

759. Huỳnh Thị Son, sinh ngày 02/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 308, ngõ 88, đường Loan Lý, khóm 7, phường Tùng An, khu Nam, thành phố Đài Nam

760. Phạm Thanh Thúy, sinh ngày 17/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 719 Tân Ôn, khóm 27, phường Phục Hưng, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

761. Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 12/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111 Tân Ôn, khóm 20, phường Phục Hưng, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

726. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 30/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Trúc Tử Cước, khóm 5, thôn Tứ Xương, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

763. Võ Thị Hiệp, sinh ngày 23/8/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 176, đường Trung Hoa, khóm 6, thôn Tân Hưng, xã Hạ Vĩnh, huyện Đài Nam

764. Tằng Muối, sinh ngày 18/8/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63 Tam Khoai Thố, khóm 7, thôn Tam Gia, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

765. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 13/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 392/7, đường Tân Hưng, khóm 8, thôn Mai Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

766. Tắng Sám Múi, sinh ngày 22/8/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103 Tam Khoai Thố, khóm 11, thôn Tam Gia, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

767. Lữ Thị Quý, sinh ngày 12/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 301, đường Đại Đô, đoạn 3, khóm 1, phường Quan Độ, khu Bắc Đẩu, thành phố Đài Bắc

768. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 17/5/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29 Độ Tử Đầu, khóm 4, thôn Cẩm Hồ, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

769. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 06/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, hẻm 394, đường Gia Triển, khóm 7, thôn Gia Đông, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

770. Huỳnh Thị Thanh Trúc, sinh ngày 15/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125, Hảo Thu, khóm 13, thôn Phong Thu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

771. Võ Thị Hồng Bạc, sinh ngày 17/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 191, đường Tây Ninh, khóm 14, phường Khang Trang, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

772. Lâm Thị Mỹ Thương, sinh ngày 16/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54/1, Cao Đài, khóm 4, thôn Mỹ Đông, xã Bì Nam, huyện Đài Đông

773. Trần Thị Tuyết, sinh ngày 17/10/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/3 Bản Sảnh, khóm 6, thôn Bản Thổ, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

774. Lê Thị Thi, sinh ngày 27/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 78, phố Đại Thuận, khóm 30, thôn Cổ Thố, xã Qui Nhơn, huyện Đài Nam

775. Nguyễn Thị Mỹ Lài, sinh ngày 18/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, hẻm 265, đường Trung Sơn Nhị, khóm 16, phường Đắc Thắng, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

776. Phan Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 09/02/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 8, ngõ 54, phố Long Tuyền, khóm 21, phường Tân Hải, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

777. Võ Hồng Ngân, sinh ngày 15/6/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 179, đường Trung Thành, khóm 23, phường Tháo Thượng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

778. Quảng Thị Kim Tuyến, sinh ngày 05/4/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, lầu 4, ngõ 170, đường Dân Quyền, khóm 18, phường Bát Trường, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đào Viên

779. Nguyễn Lệ Huỳnh, sinh ngày 01/12/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41 Hồ Tử, khóm 7, thôn Hồ Bắc, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

780. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 10/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Trung Hưng, khóm 7, thôn Trường Tân, làng Trường Tân, huyện Đài Đông

781. Trần Ngọc Hạnh, sinh ngày 07/6/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, ngõ 5, đoạn 3, đường Nội Hồ, khóm 6, phường Nội Hồ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

782. Ngô Thị Thắm, sinh ngày 23/9/1979 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 298 Đại Doanh, khóm 16, thôn Đại Doanh, xã Tân Thị, huyện Đài Nam

783. Bùi Thị Thu Truyền, sinh ngày 18/01/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 62, ngõ 113, đường Sơn Hạ, khóm 8, phường Thành Công, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

784. Trần Thị Huệ, sinh ngày 19/4/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, lầu 2, ngõ 48, đường Trung Hòa, khóm 2, phường An Khê, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

785. Trần Thị Phượng, sinh ngày 14/02/1979 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 31, đường Ngũ Đức, khóm 4, phường Vương Điền, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

786. Huỳnh Ái Bình, sinh ngày 11/11/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24 Sĩ Phong Nam, khóm 16, thôn Sĩ Phong, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

787. Hà Thị Diễm, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/3/3 ngõ 3, Cảng Đông, khóm 13, thôn Dã Liễu, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

788. Nguyễn Thị Thu Ái, sinh ngày 09/8/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 100, ngõ 160, đường Hải Trung, khóm 1, phường Hải Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

789. Sỳ Cẩm Hồng, sinh ngày 21/7/1979 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, ngõ 362, đường Tùng Giang, khóm 4, phường Tân Sinh, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

790. Huỳnh Kim Ngân, sinh ngày 02/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 3/1, hẻm 206, đường Ngô Phụng Nam, khóm 24, phường An Liêu, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

791. Nguyễn Thị Nữ, sinh ngày 03/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 3, hẻm 13, ngõ 163, đoạn 2, đường Bảo Phúc, khóm 10, phường Hạ Khê, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

792. Lê Thị Phương Lan, sinh ngày 11/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 151, đường Đại Hòa, khóm 6, phường Diên Hòa, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

793. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 05/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 758/2/27 đường Trung Sơn, khóm 35, thôn Nhân Đức, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

794. Lê Ngọc Thắm, sinh ngày 21/12/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/1 Đạt Lý, khóm 8, thôn Vạn An, xã Thái Võ, huyện Bình Đông

795. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 04/4/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 28, ngõ 232, đường Tứ Duy, khóm 21, phường Duy Tường, thành phố Miêu Lật

796. Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh ngày 01/5/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 81, đường Long Đức, khóm 34, phường Long Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

797. Bùi Thanh Phương, sinh ngày 22/7/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, Xã Tử, khóm 1, phường Đông Xã, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

798. Nguyễn Thị Thanh Phượng, sinh ngày 10/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/1, Bắc Thế, khóm 2, phường Bắc Phú, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

799. Trần Thị Minh Đương, sinh ngày 16/6/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/5, đường Phụng Cát Tứ, khóm 11, phường Phụng Phúc, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

800. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 10/7/1978 tại Cần thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, hẻm 3, ngõ An Lạc, đường Hòa Bình, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

801. Trương Thị Kim Mỹ, sinh ngày 12/8/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Quốc Tính, khóm 4, thôn Bắc Cảng, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

802. Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, sinh ngày 31/8/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 62, ngõ 113, đường Thành Công Nhất, khóm 16, phường Triều Đông, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

803. Lê Thị Mao, sinh ngày 31/12/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/2, ngõ 6, phố Phục Hưng, khóm 8, phường Toàn Lâm, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

804. Phan Thị Ngọt, sinh ngày 06/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168/1, đường Công Kiến, khóm 3, phường Lục Đổ, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

805. Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 08/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Dương Thố, khóm 3, thôn Trúc Tử, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

806. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 05/7/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 96, đường Hưng Nông, khóm 8, thôn Đức Hưng, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

807. Chạt Sau Lìu, sinh ngày 07/01/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 199, ngõ Ngũ Phúc, khóm 19, thôn Cảng Tây, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

808. Trương Thị Mộng Nghi, sinh ngày 16/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, phố Quốc Hưng Lục, khóm 9, phường Quốc Liên, thành phố Hoa Liên

809. Bùi Thị Ngọc Sáng, sinh ngày 26/7/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Tu Văn, phường Trung Hòa, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

810. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 15/10/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 2, hẻm 2, ngõ 400, đường Trung Hoa Nam, khóm 10, phường Nam Hoa, khu Nam, thành phố Đài Nam

811. Chương Lục Múi, sinh ngày 02/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 243, phố Văn Đông, khóm 4, phường Vân Sơn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

812. Nguyễn Tuyết Minh, sinh ngày 15/3/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, lầu 7, đường Kim An, khóm 4, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

813. Nguyễn Thị Bảy, sinh ngày 29/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/9, đường Dục Anh, khóm 25, phường Nam Oanh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

814. Trịnh Thị Kiều, sinh ngày 01/3/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109, đường Sơn Hà, khóm 8, phường Sơn Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

815. Cao Thanh Thủy, sinh ngày 12/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Quỳnh Lâm Nam, khóm 18, phường Quỳnh Lâm, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

816. Đồng Ngọc Thảo, sinh ngày 06/10/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 323/16, đường Thanh Vân, đoạn 3, khóm 1, phường Võ Dinh, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

817. Phan Thị Thắm, sinh ngày 29/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đoạn 2, đường Nam Sơn Bắc, khóm 9, thôn Khánh Khẩu, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

818. Đào Thị Hồng Đào, sinh ngày 04/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/2, lầu 2, Xuyên Cổ Đầu, khóm 16, thôn Xuyên Đầu, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

819. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 16/6/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 91, phố Triều Dương, khóm 1, phường Thần Nông, khu Đông Thành, thành phố Gia Nghĩa

820. Trương Thị Phương Thảo, sinh ngày 16/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, Phục An, khóm 8, thôn Phục An, xã A Liên, huyện Cao Hùng

821. Phan Thị Diệu, sinh ngày 06/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 4, hẻm 10, ngõ 315, phố Kiến Quốc Bắc, khóm 10, phường Thảo Nam, thị trấn Ngũ Lầu, huyện Đài Trung

822. Nguyễn Kim Cương, sinh ngày 16/12/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 795, đoạn 1, đường Cảng Phố, khóm 22, phường Thảo Nam, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

823. Võ Thị Ngọc Lan, sinh ngày 25/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 619, đoạn 7, đường Chương Lộc, khóm 5, thôn Kiều Đầu, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

824. Trần Thanh Lan, sinh ngày 18/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 206, đoạn 2, đường Kỳ Giáp, khóm 2, phường Viên Phú, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

825. Nguyễn Thị Thu thảo, sinh ngày 18/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1756, đường Bát Đức Tây, khóm 16, thôn Bát Quái, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

826. Phùng Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 16/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ Tân Hưng, khóm 10, thôn Tân Hưng, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

827. Phạm Thị Bạch Phương, sinh ngày 30/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Diêm Quán, khóm 17, thôn Diêm Quán, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

828. Nguyễn Thị Thanh Diệu, sinh ngày 05/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 174, đường Nghĩa Hòa, khóm 11, thôn Nghĩa Hòa, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

829. Trương Thị Thu, sinh ngày 23/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 18, đường Bắc Sơn, khóm 1, thôn Trung Sơn, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

830. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 16/7/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 111, phố Thái Bạch, khóm 4, phường Thái Bạch, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

831. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 12/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 203, đường Nghi Tam, đoạn 1, khóm 5, phường Vinh Doanh, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

832. Nguyễn Thị Tha, sinh ngày 05/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/3, ngõ 151, đoạn 1, đường Tân Sinh Nam, khóm 6, phường Dân Chiểu, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

833. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 04/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71/27, khu Khang Hòa, khóm 12, phường Bình Xương, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

834. Trần Thị Nga, sinh ngày 10/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, lầu 4, hẻm 46, ngõ 600, Đại Quan, khóm 19, thôn Nam Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

835. Lê Thị Huyền, sinh ngày 10/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/2, ngõ 52, đường Ngọc Sơn, khóm 2, phường Thái Sơn, thành phố Đào Viên

836. Trương Bích Chi, sinh ngày 07/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, lầu 3, Hướng Dương, khóm 5, thôn Ngọc Phúc, làng Công Quán, huyện Miêu Lật

837. Đặng Mỹ Hạnh, sinh ngày 06/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 406, đoạn 1, đường Trung Hòa, khóm 6, thôn Lộc Dã, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

838. Nguyễn Thị Mộng Thuỳ, sinh ngày 15/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 198, đường Đông Thế, khóm 10, thôn Đại Thành, làng Đại Thành, huyện Chương Hóa

839. Sằn Chắn Kíu, sinh ngày 03/9/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 181, lầu 5, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 15, phường Trung Long, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

840. Lê Thu Nhân, sinh ngày 25/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, lầu 3, hẻm 130, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 24, phường Đỉnh Thạc, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

841. Trần Thị Phúc, sinh ngày 14/12/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 102, đoạn 1, đường Hưng Long, khóm 16, phường Vạn Tường, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

842. Trương Mỹ Dung, sinh ngày 02/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/37, đường Trấn Hải, khóm 1, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

843. Nguyễn Phan Bích huyền, sinh ngày 30/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 501, đoạn 3, đường Tam Dân, khóm 9, phường Phong Lâm, thành phố Đào Viên

844. Nguyễn Thị Xuân Đào, sinh ngày 05/5/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/134, Sơn Hạ, khóm 11, phường Sơn Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

845. Nguyễn Út Phi, sinh ngày 10/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, ngõ 38, phố Tứ Bình, khóm 6, phường Hưng Nhân, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

846. Trần Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 29/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 2, ngõ 311, đường An Ninh, khóm 12, phường Đạt Dũng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

847. Lê Thị Xíu, sinh ngày 20/9/1982 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Sinh Sản, khóm 4, phường Thượng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

848. Ngô Thanh Thủy, sinh ngày 06/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 173, đường Tú Tài, khóm 15, phường Đại Bình, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

849. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 01/02/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111, Đông Hậu Liên, khóm 6, thôn Đông Quang, làng Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

850. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 02/9/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, hẻm 13, ngõ 120, đường Mãnh Giáp Đại, khóm 10, phường Đỉnh Thạc, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

851. Nguyễn Thị Kim Âu, sinh ngày 05/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 387, đường Tín Nghĩa, khóm 14, phường Hợp Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

852. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 18/8/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 174, đường Tân Quản, khóm 4, thân Tân Quản, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

853. Hứa Thị Hà, sinh ngày 17/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 187, đường Trung Hoa, khóm 7, phường Bành Phúc, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

854. Nguyễn Thị Bé Chính, sinh ngày 22/5/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1 Tiểu Xích Khảm, khóm 1, thôn Tiểu Xích, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

855. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 02/02/1971 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 6, hẻm 35, đường Quân Công, khóm 10, phường Bác Gia, khu Văn Sơn huyện Đài Bắc

856. Ngô Thị Bé Nga, sinh ngày 29/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 118, đường Ôn Điền, khóm 8, thôn Ôn Phong, làng Giai Đông, huyện Bình Đông

857. Võ Thị Thu An, sinh ngày 07/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Trung Sơn, khóm 18, thôn Bản Phúc, làng Lưu Cầu, huyện Bình Đông

858. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 04/5/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Trung Hoa, khóm 3, thôn Trúc Lâm, làng Lâm Biên, huyện Bình Đông

859. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 29/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153/2, đường Điếm Bắc, khóm 2, phường Phượng Cung, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

860. Nguyễn Thị Xuân Hoa, sinh ngày 23/11/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/3, hẻm 8, ngõ 151, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 18, phường Đông Sơn, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

816. Nguyễn Ngọc Lý, sinh ngày 09/02/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 35, hẻm 26, đoạn 3, đường Tín Nghĩa, khóm 17, thôn Thọ An, làng Gia Định, huyện Cao Hùng

862. Lê Hồng Cúc, sinh ngày 16/5/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152/16/7 đoạn 1, đường Nam Đồn, khóm 25, phường Cát Long, khu Tây, thành phố Đài Trung

863. Trần Thị Loan, sinh ngày 17/8/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 31, phố Cát Tường, khóm 7, phường Nhân Đức, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

864. Lê Hà Phương Thảo, sinh ngày 27/8/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 23, ngõ 91, đường Đỉnh Tân, khóm 16, thôn Trúc Lâm, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

865. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 05/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/4, ngõ 16, đường Thọ Dân, khóm 35, phường Gia Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

866. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 22/7/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Hoa Viên, khóm 7, thôn Câu Bình, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

867. Tôn Thị Thu Thanh, sinh ngày 10/4/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 141, Văn Thủy Khanh, khóm 7, phường Thanh Thủy, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

868. Diệp Thùy Linh, sinh ngày 27/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 276, đoạn Phương Uyên, đường Đẩu Uyên, khóm 2, thôn Nhân Ái, xã Phương Uyên, huyện Chương Hóa

869. Lê Thị Hồng Viện, sinh ngày 15/11/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 562, đường Chấn Hưng, khóm 2, thôn Cựu Đường, xã Long Sơn, huyện Đào Viên

870. Nhan Thị Hoài Duyên, sinh ngày 02/10/1974 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đường Công Hưng, khóm 1, phường Công Quán, thành phố Bình Đông

871. Nguyễn Kim Thoa, sinh ngày 05/12/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 133, lầu 5, đường An Hòa, khóm 3, phường Hồng Lương, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

872. Phạm Thị Nhung, sinh ngày 30/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/68, hẻm 12, ngõ 60, đoạn 3, đường Nội Hồ, khóm 8, phường Bích Sơn, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

873. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 02/9/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/25, đường Phục Hưng, khóm 12, thôn Thiên Thời, lảng Phương Liêu, huyện Bình Đông

874. Trương Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/8/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 1, đường Chính Nghĩa, khóm 5, làng Thủy Đầu, thôn Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

875. Đỗ Thị Thà, sinh ngày 19/9/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, phường Tam Điền Thanh, khóm 34, phường Tỳ Bà, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

876. Phương Ngọc Nghi, sinh ngày 26/8/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 1, đường Khê Phú, khóm 2, thôn Khê Phú, làng Đại Thụ, huyện Cao Hùng

877. Võ Thị Thu Hường, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Ôn Điền, khóm 10, thôn Ôn Phong, làng Giai Đông, huyện Bình Đông

878. Phạm Thị Bích Vân, sinh ngày 15/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 6, ngõ 53, đường Thái Tử, khóm 38, phường Dân Vinh, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

879. Võ Thị Sang, sinh ngày 06/01/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 1, hẻm 19, phố Thụy Xuân, khóm 8, phường Đại Phúc, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

880. Nguyễn Thị Kim Chưởng, sinh ngày 08/3/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97, lầu 7, đường Hồng Tri, khóm 6, phường Hồng Sáng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

881. Trần Thị Tưng, sinh ngày 23/01/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, phố Đồng La, khóm 8, thôn Đồng La, làng Đồng La, huyện Miêu Lật

882. Phan Thị Xuân Mai, sinh ngày 01/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 479, đường Nhị Khê, đoạn 7, khóm 22, phường Hóa Luân, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

883. Đoàn Thị Phí, sinh ngày 14/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 827, đoạn 1, đường Hòa Sinh, khóm 5, phường Tân Sinh, thành phố Bình Đông

884. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 01/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 1, ngõ 112, phố Tam Dân, khóm 2, phường Tam Dân, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

885. Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh ngày 10/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/2, Nội Trang, khóm 1, thôn Nội Trang, làng Tả Trân, huyện Đài Nam

886. Cao Kim Nghĩa, sinh ngày 15/3/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30 Chi Ba, khóm 8, phường Chi Ba, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

887. Trình Hồng Tươi, sinh ngày 06/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/11, Giai Lý Hưng, khóm 1, phường Giai Hóa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

888. Nguyễn Kim Ly, sinh ngày 20/9/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Nam Bắc 1, khóm 5, phường Giang Nam, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

889. Phạm Út Hiền, sinh ngày 12/02/1971 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 27, phố Phúc Hưng, khóm 9, phường Tân Phúc, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

890. Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 18/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, ngõ 82, hẻm 1, đường Miếu Tiền, khóm 2, phố Vĩnh An, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

891. Võ Thị Kim Thảo, sinh ngày 03/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 259, đường Hà Nam, khóm 4, phường Thanh Tân, thị trấn Phú Lý, huyện Nam Đầu

892. Lý Thị Thúy Hằng, sinh ngày 19/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51/2, đường Võ Giới, khóm 5, phường Kỳ Lân, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

893. Cao Thị Diễm, sinh ngày 24/11/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 3, ngõ 16, hẻm 418, phố Kiến Đức, khóm 18, phường Đông Môn, khu Đông, thành phố Đài Trung

894. Lê Trần Phương Thảo, sinh ngày 08/11/1983 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 682, đường Hồ Thành, khóm 2, phường Kim Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

895. Lưu Thị Mỹ Phương, sinh ngày 11/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186, hẻm 396, đường Trung Hòa, khóm 24, thôn Ngọc Quang, làng Giang Đông, huyện Bình Đông

896. Nguyễn Thị Pho, sinh ngày 16/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 571/6, đường Mạnh Tử, khóm 17, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

897. Lê Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 22/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 255, đường Trung Sơn, khóm 22, thôn Khánh An, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

898. Huỳnh Như Yến, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/4, đoạn 2, đường Đông Hoa, khóm 1, phường Vĩnh Minh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Bắc

899. Nguyễn Ngọc Phú, sinh ngày 19/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43 Điền Vĩ, khóm 9, thôn Trung Bình, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

900. Nguyễn Thị Kim Thu, sinh ngày 15/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 102, đường Công Quản, khóm 21, thôn Tử Tín, xã Tử Quản, huyện Cao Hùng

901. Châu Thị Thanh An, sinh ngày 06/4/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 129, Đường Đại Trí, khóm 5, phường Quận Tây, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

902. Tống Thị Huyền Trang, sinh ngày 11/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, đường Vĩnh Bình, khóm 7, phường Trung Khê, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

903. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 17/01/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/3, ngõ 217, đường Long Giang, khóm 20, phường Giang Sơn, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

904. Trương Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 24/8/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 26, ngõ 381, đường Trung Nguyên, khóm 13, phường Tô Tây, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

905. Đinh Thị Hà, sinh ngày 15/9/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/5, ngõ Viên Sơn, đường Viên Sơn Tử, khóm 11, phường Tân Phong, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

906. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 17/7/1970 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/16, đoạn 1, đường Tân Nhân, khóm 5, phường Tân Nhân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

907. Phùng Thị Thùy Loan, sinh ngày 15/5/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 79, hẻm 91, đoạn 4, đường Sơn Cước, khóm 13, thôn Hiệp Hòa, thị trấn Xã Đầu, huyện Chương Hóa

908. Lê Thị Hồng Đào, sinh ngày 19/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 378, đoạn 5, đường Trường Vinh, khóm 15, phường Thực Tiễn, khu Bắc, thành phố Đài Nam

909. Lư Yến Phân, sinh ngày 05/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 182, ngõ 155, đoạn 3, đường Cơ Long, khóm 9, phường Học Phủ, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

910. Trương Thị Bích, sinh ngày 26/02/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, lầu 3, đường Bảo Trung, khóm 19, phường Bảo Hưng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

911. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 10/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/3, ngõ 179, đoạn 4, đường Diên Bình Bắc, khóm 9, phường Lão Sư, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

912. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 27/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, đường Long An, khóm 21, phường Đông An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

913. Hồ Bích Thủy, sinh ngày 17/5/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 142, đường Quốc Quang, khóm 17, phường Quốc Quang, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

914. Huỳnh Thị Dung, sinh ngày 10/6/1975 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đoạn 3, đường Đông Sơn, khóm 11, thôn Vĩnh Mỹ, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

915. Đoàn Thị Kim Liên, sinh ngày 20/8/1978 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 36, đường Thiệu Hưng Nam, khóm 12, phường Đông Môn, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc.

916. Võ Thị Ngọc Thư, sinh ngày 01/7/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 65, đường Trung Nguyên, khóm 11, phường Khai Nguyên, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

917. Lý Voòng Múi, sinh ngày 24/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/2, ngõ 75, đường Trung Hoa, khóm 26, phường An Khê, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

918. Phạm thị Bích Quắn, sinh ngày 18/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Trung Bình, khóm 14, phường Trung Hòa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

919. Nguyễn Thị Kim Chung, sinh ngày 11/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189, đoạn 2, đường Liễu Xuyên Tây, khóm 11, phường Quảng Dân, khu Tây, thành phố Đài Trung

920. Nguyễn Thị Chanh, sinh ngày 10/6/1983 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, Sơn Cam, khóm 9, phường Sơn Cam, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

921. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 10/9/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73/3, đường Trung Trang, khóm 1, thôn Trung Bình, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

922. Phạm Thị Mai Hoa, sinh ngày 28/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Bình Đẳng, khóm 24, phường Đinh Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

923. Phan Tâm Anh, sinh ngày 26/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, lầu 2, Cảng Tây, khóm 16, thôn Dạ Liễu, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

924. Huỳnh Thị Mỹ Linh, sinh ngày 19/11/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, phố Tín Nghĩa, khóm 1, thôn Nhân Đức, làng Ô Nhật, huyện Đài Trung

925. Chướng Xám Mùi, sinh ngày 09/10/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 195, đường Tam Dân, phường Bảo Hựu, thị trấn Lô Châu, huyện Đài Bắc

926. Đặng Thị Hồng Thương, sinh ngày 09/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/58, đường Thuyền Đầu, khóm 16 Thuyền Đầu, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

927. La Thị Thuận Em, sinh ngày 10/10/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, lầu 5, ngõ 48, đường Chính Nghĩa Bắc, khóm 8, phường Chính Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

928. Cao Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 17/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 1, ngõ 18, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 1, phường Quan Đông, Khu Đông, thành phố Tân Trúc

929. Hứa Thị Kim Phụng, sinh ngày 12/06/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, hẻm 9, ngõ 112, đường Lữ Quang, khóm 12, phường Đỉnh Thạc, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

930. Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 30, đường Hưng Trung, khóm 2, phường Hưng Mỹ, thị trấn Hồ Châu, huyện Bình Đông

931. Trần Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 07/10/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/2, đường Chính Đức, khóm 16, phường Trùng Tân, thành phố Tam Trùng huyện Đài Bắc

932. Nguyễn Kim Thúy, sinh ngày 10/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 68, đường Trung Sơn, khóm 13, thôn Đầu Ốc, làng Đầu Ốc, huyện Miêu Lật

933. Tô Kim Huệ, sinh ngày 11/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, đường Khê Bắc, khóm 11, phường Khê Bắc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

934. Cao Thị Thu Giang, sinh ngày 10/02/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, đường Lục Quế, khóm 7, phường Quốc Quang, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

935. Văn Cúc Nhật, sinh ngày 07/10/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 4, ngõ 158, phố Phúc Dương, khóm 13, phường Lê Hiếu, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

936. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 09/12/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, đường Bảo Hưng 1, khóm 30, thôn Nam Hưng, làng Qui Nhân, huyện Đài Nam

937. Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 28/3/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 35, đường Nghĩa Đức, khóm 24, phường Bảo Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

938. Nguyễn Thị Vóc, sinh ngày 15/8/1974 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, phố Đông Hải, khóm 13, thôn Đông Hải, làng Long Tỉnh, huyện Đài Trung

939. Phan Kim Ảnh, sinh ngày 05/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, Xuyên Đầu, khóm 7, phường Xuyên Đầu, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

940. Lê Thị Trọng, sinh ngày 30/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, Giai Lý Hưng, khóm 2, phường Giai Hóa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

941. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 19/4/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 15, ngõ 1, đoạn 4, đường Trùng Khánh Bắc, khóm 1, phường Phúc Thuận, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

942. Mã Cón Moi, sinh ngày 20/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/2, phố Phúc Tân, khóm 9, phường Phúc Hưng, khu Nam, thành phố Đài Trung

943. Mai Thị Thắm, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 56, phố Phúc Tường, khóm 27, phường Thụy Tường, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

944. Ngô Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26/9/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 522, đường Quang Vinh, khóm 9, thôn Long Điền, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

945. Nguyễn Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 30/12/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 253, lầu 3, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 24, phường Viên Phúc, thành phố Thụ Thành, huyện Đài Bắc

946. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 02/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, đường Trung Hưng, khóm 11, thôn Ôn Phong, làng Giai Đông, huyện Bình Đông

947. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 01/01/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 347, đường Đại Hưng, khóm 6, phường Quang Hoa, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

948. Nguyễn Thị Thơi, sinh ngày 08/3/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, phố Tường Vinh, khóm 9, phường Việt Cảng, thị trấn Địa Quần, huyện Vân Lâm

949. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 350/20 Quả Nghi hậu, khóm 11, thôn Thần Nông, xã Lưu Dinh, huyện Đài Nam

950. Lâm Thị Bé, sinh ngày 19/8/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/52 hẻm 127, đường Tân Chung, khóm 10, thôn Tân Chung, làng Vạn Đơn, huyện Bình Đông

951. Lâm Thị Diễm, sinh ngày 24/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75/1, Số Nam Hưng, khóm 14, phường Nam Bình, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

952. Lê Thị Ánh Hồng, sinh ngày 04/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 13, ngõ 476, đường Tân Thái, khóm 13, phường Lập Cơ, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

953. Tăng Thị Chính, sinh ngày 22/7/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51 Thiềm Phúc, khóm 3, phường Thiềm Phúc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

954. Phạm Thị Huệ, sinh ngày 30/6/1968 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127, lầu 3/1, phố Phục Hoa Cửu, khóm 19, phường Phục Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

955. Nguyễn Thị Thu An, sinh ngày 27/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/4, ngõ 359, đường Dân Quyền, khóm 13, phường Đàm Câu, khu Bắc, thành phố Đài Trung

956. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 08/8/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, lầu 6, đường Thanh Sơn, khóm 28, phường Thanh Hòa, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

957. Phan Thị Tú, sinh ngày 19/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/6, đường Trung Châu, khóm 4, thôn Khánh An, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

958. Dương Thị Hương, sinh ngày 08/3/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 712, phố Phúc Xương, khóm 1, thôn Thạch Đàm, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

959. Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 04/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 39, phố Đạo Hóa, khóm 12, thôn Tùng Lâm, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

960. Lương Thị Thu Xương, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 265, lầu 5, phố Tập Mỹ, khóm 7, phường Quang Minh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

961. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 20/7/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, Tiêm Tử Lộc, khóm 13, thôn Tiêm Lộc, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

962. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 10/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 255, phố Trung Chính 5, khóm 14, phường Trường An, thành phố Đào Viên

963. Đỗ Thị Trúc Mai, sinh ngày 26/11/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 3, đường Hiền Hội, phường Đầu Phần, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

964. Châu Thị Tuyết Minh, sinh ngày 22/5/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 168, phố Diên Cát, khóm 17, phường Phong Diên, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

965. Lê Thị Mỹ Hương, sinh ngày 14/4/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, hẻm 30, ngõ 369, đường Viên Thông, khóm 7, phường Cẩm Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

966. Bùi Thị Thanh Tâm, sinh ngày 12/9/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ Bãi Đường, khóm 18, thôn Bãi Đường, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

967. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 02/8/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 253, đoạn 7, đường Tân Hải, khóm 5, phường Thạch Thành, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

968. Huỳnh Thị Sáng, sinh ngày 13/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Phúc Khang, khóm 6, phường Tân Phúc, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

969. Nguyễn Mộng Hồng, sinh ngày 04/8/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, ngõ 37, đường Nhân Nhất, khóm 13, phường Trí Huệ, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

970. Nguyễn Mỹ Tho, sinh ngày 08/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, lầu 3, phố Nhân Đức, khóm 11, phường Thành Đông, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

971. Châu Hồ, sinh ngày 17/10/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, hẻm 533, đoạn 1, khóm 7, đường Tam Tinh, thôn Đại Ân, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

972. Cao Hồng Nói, sinh ngày 24/12/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 325, ngõ 290, đoạn 4, đường An Trung, khóm 1, phường Uyên Tây, khu An Nam, thành phố Đài Nam

937. Nguyễn Thị Kim Trâm, sinh ngày 09/01/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/9. lẩu 4, ngõ 75, đoạn 2, đường Trúc Sư, khóm 14, thôn Long Cương, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

974. Phan Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 04/7/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, đường Ngũ Kết, khóm 1, thôn Ngũ kết, làng Ngũ kết, huyện Nghi Lan

975. Trương Thị Mỹ Như, sinh ngày 01/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81/1 Hải Liêu, khóm 8, phường Hải Liêu, xã An Định, huyện Đài Nam

976. Phan Thị Kim Phúy, sinh ngày 01/01/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/2, ngõ 50, đường Minh Trung, khóm 24, phường Hằng An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

977. Lê Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 01/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/3, ngõ 4, đường Thiên Mẫu Bắc, khóm 12, phường Thiên Ngọc, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

978. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 11/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tỉnh: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, lầu 8, ngõ 152, đường Tây Tàng, khóm 30, phường Tân Hòa, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

979. Đỗ Minh Châu, sinh ngày 07/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/3, lầu 4, hẻm 7, ngõ 148, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 10, phường Đông Khưu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

980. Nguyễn Thị Kiều Nương, sinh ngày 01/11/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/30, Giang Trúc Tử Cước, khóm 5, thôn Đại Quật, làng Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

981. Hàn Thủy Kiều Vân, sinh ngày 20/11/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 380, đường Nam Hưng, khóm 21, phường Huân Hoa, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

982. Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh ngày 23/02/1969 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, hẻm 15, ngõ Tân Kiên, đường Trung Chính, khóm 11, phường Long Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

983. Nguyễn Ngọc Oanh, sinh ngày 28/9/1969 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/1, lầu 2, Thiên Phúc, khóm 2, phường Thiên Phúc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

984. Phún Cỏng Dứng, sinh ngày 20/8/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Luân Tử Cước, khóm 8, phường Đỉnh Trang, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

985. Quảng Thị Liên, sinh ngày 03/8/1980 tại Bến tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 196, đường Nhân Ái, khóm 10, phường Nhân Hòa, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

986. Bùi Thị Thu Lành, sinh ngày 10/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138, đường Dân Sinh, khóm 5, thôn Đông Đông, làng Hậu Lý, huyện Đài Trung

987. Bùi Bé Tư, sinh ngày 12/02/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/2, ngõ 69, đường Tam Trảo Tử Khanh, khóm 10, phường Trảo Phong, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

988. Huỳnh Kim Ngân, sinh ngày 08/02/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/7, thôn Trung Nguyên Nhất, khóm 6, phường Cảng Trực, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

989. Đoàn Thị Thu, sinh ngày 16/3/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 113, đường Lực Hành, khóm 20, thôn Bắc Sán, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

990. Nguyễn Phước Quí, sinh ngày 18/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 4, hẻm 3, ngõ 224, đường Cà Đông, khóm 7, phường Cà Đông, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

991. Ngô Thái Nguyên, sinh ngày 02/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, đoạn 2, đường Trúc Bình, khóm 10, phường Đông Sơn, thành phố Trực Thượng, huyện Đài Bắc

992. Chiêu Phụng Linh, sinh ngày 07/9/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 349, đường Nam Cảng, khóm 7, thôn Cẩm Trung, xã Lưu Trúc, huyện Đào Viên

993. Lê Thị Hồng Liên, sinh ngày 12/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 288, phố Vạn Trung, khóm 6, phường Vạn Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

994. Nguyễn Thị Tờ, sinh ngày 01/7/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Bảo Trường Hồ, khóm 6, thôn Hồ Tây, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

995. Trềnh Tú Nhi, doanh nghiệp 20/3/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 296, lầu 4/27, phố Đông Thành Tam, khóm 19, phường Kiến Thành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

996. Nguyễn Thị Thùy Vân, sinh ngày 05/9/1978 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Đông Hưng, khóm 10, phường Nhân Ái, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

997. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 09/3/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/8, đường Tân Thành, khóm 10, thôn Cửu Trùng, làng Đại Thụ, huyện Cao Hùng

998. Trần Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 20/6/1981 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 456/48, đường Thanh Sa, đoạn 2, khóm 4, phường Thanh Thảo, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

999. Lê Thị Sô, sinh ngày 25/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 309, đường Hậu Giáp, khóm 16, thôn Nghĩa Đức, làng Hậu Lý, huyện Đài Trung

1000. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 05/7/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, đường Thủy Tỉnh, khóm 10, thôn Vĩnh Nguyên, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

1001. Võ Thụy Phương Tâm, sinh ngày 21/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Trung Hưng Ngũ, khóm 3, thôn Thúy Bình, xã Đại Đô, huyện Cao Hùng

1002. Nguyễn Thị Hồng Thủy, sinh ngày 12/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 150, đường Hà Bắc 2, khóm 12, phường Phụng Nam, khu Tam Dân, Thành phố Cao Hùng

1003. Võ Thị Thúy Oanh, sinh ngày 20/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, Thập Nhất Chỉ Thố, khóm 4, thôn Long Đức, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa.

1004. Tô Thị Kim Thanh, sinh ngày 27/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 157, phố Nhân Nghĩa, khóm 10, phường Ngũ Thường, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1005. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 03/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Hoa Phong Tam, khóm 18, thôn Cựu Thành, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

1006. Đoàn Thị Tú Linh, sinh ngày 22/6/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Lục Giáp 2, khóm 42, thôn Lục Giáp, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

1007. Lê Thị Bé Trang, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94/1, ngõ Đồng Hòa, khóm 13, thôn Đông Phú, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

1008. Lê Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 04/01/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, Thủy Tề Tử, khóm 7, thôn Thủy Tề, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc

1009. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 08/10/1982 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 410, đường Tổ Từ, khóm 49, phường Chương Hòa, Thành phố Nam Đầu

1010. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 26/7/1983 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 2, ngõ 262, đoạn 1, đường Quốc Tế, khóm 15, phường Trung Đức, Thành phố Đào Viên

1011. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 19/11/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, đường Trường Xuân, khóm 1, thôn Phố Vĩ, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc

1012. Võ Thị Kim Tuyền, sinh ngày 24/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 92, đường Trấn Châu, khóm 9, phường Trấn Dương, khu Tiền Trấn, Thành phố Cao Hùng

1013. Đỗ Thu Hằng, sinh ngày 14/12/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/3/1, ngõ 325, đoạn 2, đường Bảo An, khóm 24, phường Thương Liêu, Thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1014. Lê Thị Mộng Trinh, sinh ngày 28/12/1976 tại Bạc liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, Thạch Khanh, khóm 14, thôn Tân Trang, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

1015. Võ Thị Thúy Lan, sinh ngày 19/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54/2, đường Nhân Đức, khóm 11, phường Thành Đông, khu Linh Nhã, Thành phố Cao Hùng

1016. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 03/10/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119/2, Lai Liêu, khóm 12, thôn Xã Trung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1017. Trần Duy Thái Hằng, sinh ngày 26/6/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Vĩnh Phong, khóm 4, thôn Đông Hưng, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

1018. Chiếng Siu Dếnh, sinh ngày 03/8/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1/5, ngõ 73, đường Trường An, khóm 13, phường Diên Tường, Thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1019. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 25/11/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/6, đường Phúc Tường, khóm 22, phường Viên Phúc, Thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1020. Nguyễn Thị Hồng Tới, sinh ngày 01/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 534, đường Văn Tâm Nam 5, khóm 2, phường Phong Lạc, khu Nam Đồn, Thành phố Đài Trung

1021. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/5/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/1, hẻm 9, ngõ 114, đường Vệ Quốc, khóm 18, phường Vệ Quốc, khu Đông, Thành phố Đài Nam

1022. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 24/5/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 452, đường Kiến Quốc, khóm 8, phường Thụy Hưng, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1023. Nguyễn Thị Kim Nhàn, sinh ngày 29/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 172, đường Phúc Nhị, khóm 2, phường Bách Phúc, khu Thất Đổ, Thành phố Cơ Long

1024. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 04/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Bát Đức, khóm 5, phường Bát Đức, khu Thất Đổ, Thành phố Cơ long

1025. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 04/5/1975 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 204/3, ngõ 1050, đường Minh Hồ, khóm 10, phường Minh Hồ, khu Đông, Thành phố Tân Trúc

1026. Võ Thị Thanh Lan, sinh ngày 16/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 84, đường Nội Hồ, khóm 19, phường Nội Hồ, khu Hương Sơn, Thành phố Tân Trúc

1027. Đinh Kim Thường, sinh ngày 25/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 20, đường Đông Lý, khóm 14, phường Đại Lý, Thành phố Đại lý, huyện Đài Trung

1028. Dương Thị Diệu, sinh ngày 08/5/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, ngõ 32, đường Vĩnh An, khóm 14, phường Đại Trí, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1029. Phạm Thị Kim Trẽ, sinh ngày 21/01/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 1, đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 16, thôn Tứ Kết, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

1030. Nguyễn Thị Hiệp Hạnh, sinh ngày 30/6/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Dân Lạc, khóm 7, phường Bắc Lâm, thị trấn Phụng Lâm, huyện Hoa Liên

1031. Nguyễn Thị Bé Tám, sinh ngày 02/10/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, hẻm 125, ngõ 380, đoạn 3, đường Trường Khê, khóm 14, phường Trường An, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

1032. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 24/5/1972 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 69, đường Tân Hòa, khóm 8, phường Bình Hòa, khu Nam, Thành phố Đài Trung

1033. Nguyễn Hồng Ý, sinh ngày 06/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93/7, Trung Châu, khóm 3, thôn Trung Sinh, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1034. Huỳnh Thị Thu Linh, sinh ngày 18/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Đức Thiện 2, khóm 7, thôn Hậu Bích, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1035. Đinh Thị Tú, sinh ngày 15/12/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 88/1, Kê Mẫu Ô, khóm 4, phường Ngũ Đức, Thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1036. Nguyễn Thị Tú Oanh, sinh ngày 05/7/1982 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 392, đường Tân Hưng, khóm 8, thôn Mai Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

1037. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 23/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109/3, đường Dân Quyền, khóm 8, phường Nhân Ái, Thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1038. Chạc Nhì Múi, sinh ngày 24/01/1977 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Công Anh 5, khóm 14, phường Đại Trung, khu Nam, Thành phố Đài Nam

1039. Nguyễn Thị Ngọc Hồng, sinh ngày 24/10/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99/1, Trung Liêu, khóm 14, thôn Trung Liêu, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

1040. Trần Thị Dung, sinh ngày 20/5/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 240, đường Đại Loan, khóm 11, phường Đại Loan, Thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1041. Lâm Thị Ngoan, sinh ngày 08/9/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, Hoán Xương, khóm 33, phường Tú Xương, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1042. Huỳnh Thị Kim Sa, sinh ngày 27/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Nhân Đức 3, khóm 6, thôn Nhân Đức, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1043. Lê Thị Ngọc Đoàn, sinh ngày 24/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Nhân Ái, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1044. Nguyễn Thanh Xuân, sinh ngày 07/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 903, đường Trung Chính, khóm 1, phường Trung Ninh, Thành phố Đào Viên

1045. Nguyễn Thị Tới, sinh ngày 15/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 26, ngõ 1046, đường Xuân Nhật, khóm 8, phường Xuân Nhật, Thành phố Đào Viên

1046. Nguyễn Thúy Phương, sinh ngày 28/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/2, ngõ 111, đường Qua Tử Khanh, khóm 8, phường Qua Phong, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1047. Trần Thị Chúc Phương, sinh ngày 12/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/2/2 hẻm 1, ngõ 78, đường Trường Thái, khóm 8, phường Tiêu Khê, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1048. Phan Thị Phao, sinh ngày 20/7/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đường Trung Sơn 2, khóm 15, phường Khê Căn, Thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1049. Trần Thị Thu Sương, sinh ngày 11/4/1974 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 274, đường Trung Sơn Đông, khóm 3, phường Phụng Đông, Thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1050. Chắn Sặp Mùi, sinh ngày 07/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 370, đường Lam Xương, khóm 24, phường Nhân Xương, khóm Nam Tử, Thành phố Cao Hùng

1051. Nguyễn Thị Ngọc Thắm, sinh ngày 20/12/1971 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 39, đường Văn Xã, khóm 11, thôn Hợp Hưng, xã Phổ Đầu, huyện Chương Hóa

1052. Phan Thị Diễm Ly, sinh ngày 20/8/1983 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 344, lầu 6/2, đường Bích Sơn, khóm 29, phường Đôn Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1053. Ngô Thị Ánh Hồng, sinh ngày 13/8/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 3, ngõ 68, phố Tân Hưng, khóm 17, thôn Đại Cương, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1054. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 18/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, Đại Hồ, khóm 20, thôn Đại Cương, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1055. Nguyễn Thị Bé Nhàn, sinh ngày 20/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146, đường Mã Tốc, khóm 8, thôn Vạn Lý, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1056. Nguyễn Thị Kim Khánh, sinh ngày 11/5/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 136, đường Quảng Đông 2, khóm 1, phường Lâm Khuê, khu Linh Nhã, Thành phố Cao Hùng

1057. Lê Thị Bích Huyền, sinh ngày 16/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 192/40, Liễu Tủ Lâm, khóm 13, thôn Liễu Hương, xã Thúy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1058. La Thị Xuân Hồng, sinh ngày 04/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 2, ngõ 25, đường Thủy Nguyên, khóm 5, phường Lâm Hưng, khu Trung Chính, Thành phố Đài Bắc

1059. Lê Thị Thái, sinh ngày 03/3/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, đường Phục Hưng, khóm 8, thôn Tam Nãi, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1060. Lê Thị Gái, sinh ngày 15/01/1972 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, hẻm 29, ngõ 230, phố Nhân Ái, khóm 35, phường Đôn Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1061. Cao Thị Linh, sinh ngày 27/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 52, đường Nam Loan, khóm 8, phường Nam Loan, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1062. Nguyễn Kiên Bích Thủy, sinh ngày 27/02/1979 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 615, đoạn 3, đường Trí Bổn, khóm 24, phường Kiên Nghiệp, Thành phố Đài Đông

1063. Nguyễn Thị Kim Thủy, sinh ngày 10/10/1972 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 119, đường Căn Sanh Bắc, khóm 4, phường Bài Nam, Thành phố Đài Đông

1064. Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh ngày 04/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, Đỉnh Vĩnh Phong, khóm 26, thôn Tân Lãng, xã Bì Nam, huyện Đài Đông

1065. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 28/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 159, ngõ 23, đoạn 3, đường Trung Hưng, khóm 3, phường Phong Niên, Thành phố Đài Đông

1066. Trần Thị Bé Trúc, sinh ngày 08/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/7, ngõ Hoa Sơn, khóm 14, thôn Đại Lâm, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

1067. Trương Thị Thẩm, sinh ngày 06/01/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111, phố Chấn Hưng, khóm 14, thôn Bổn Xã, xã Vũ Phong, huyện Đài Trung

1068. Hồ Thị Nhen, sinh ngày 20/10/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/4, đoạn 2, đường Ích Vân, khóm 3, phường Trường Vinh, Thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1069. Sỳ A Mùi, sinh ngày 02/02/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, phố Cao Bình 12, khóm 9, phường Bình Đỉnh, khu Tiểu Cảng, Thành phố Cao Hùng

1070. Võ Thị Kim Trang, sinh ngày 20/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 2, ngõ 142, phố Vũ Ái, khóm 29, phường Đại Vũ, Thành phố Bình Đông

1971. Nguyễn Kim Hường, sinh ngày 29/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, đường Giáp Xương, khóm 20, thôn Giáp Nam, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

1072. Lạc Huệ Nhàn, sinh ngày 21/11/1974 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106, lầu 4, đoạn 6, đường Tân Hợi, khóm 12, phường Hoa Hưng, khu Văn Sơn, Thành phố Đài Bắc

1073. Trần Thị Hà, sinh ngày 15/7/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Đông Sơn, khóm 10, thôn Xích Sơn, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

1074. Trang Ngọc Lan, sinh ngày 06/4/1958 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 1161, đường Trung Lâm, thôn Trung Lâm, xã Nội Thế, huyện Bình Đông

1075. Võ Thị Thanh Tâm, sinh ngày 26/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 52, đường Nam Loan, khóm 8, phường Nam Loan, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông.

1076. Dương Thị Huy, sinh ngày 19/6/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, phố An Lạc Tây, khóm 10, thôn Hậu An, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1077. Dương Thị Chúc Linh, sinh ngày 11/3/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 356/2, đường Cơ Kim 1, khóm 6, phường Tân Luân, khu An Lạc, Thành phố Cơ Long

1078. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 05/10/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 97, đường Trung Hoa, khóm 10, phường Thông Minh, khu Trung Sơn, Thành phố Cơ Long

1079. Lê Thị Út Nhỏ, sinh ngày 16/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, Tiêu Thố Khanh, khóm 18, thôn Phúc Nguyên, xã Long Sơn, huyện Đào Viên

1080. Trần Thị Sương Kiều, sinh ngày 21/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 161/3, đường Nghĩa Dũng, khóm 12, phường Đại Hán, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1081. Lương Thị Liễu, sinh ngày 08/11/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/2, hẻm 75, ngõ Ái Nhất, đường Trung Ái, khóm 2, thôn Luân Bình, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1082. Cao Thị Thùy Linh, sinh ngày 19/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 191, đường Chấn Thăng, khóm 16, phường Tam Cộng, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

1083. Dương Thị Bích Thủy, sinh ngày 08/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137/11/7 đường Trung Nguyên, khóm 17, phường Xương Tín, Thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1084. Huỳnh Thị Tím, sinh ngày 05/6/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, đoạn 2, đường Thúy Nguyên, khóm 15, phường Bạch Vân, Thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1085. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 20/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, đường Trung Chính, khóm 11, thôn Điểu Tùng, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

1086. Trần Thị Ngọc Ngân, sinh ngày 18/12/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102/2, đường Khai Nguyên, khóm 12, phường Chính Minh, khu Thất Đổ, Thành phố Cơ Long

1087. Hồ Thị Tuyết Phương, sinh ngày 08/4/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/2, đường Trấn Hải, khóm 5, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1088. Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh ngày 24/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/5, ngõ 1, đường Xã Biên, khóm 10, thôn An Nam, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

1089. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 08/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 188, đoạn 1, đường Vĩnh Mỹ, khóm 20, thôn Mỹ Thành, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

1090. Nguyễn Thị Mộng Loan, sinh ngày 24/4/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/4, hẻm 40, ngõ 11, đường Vĩnh Phúc, khóm 15, phường Vĩnh Thuận, Thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1091. Trần Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 08/8/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, đường Dân Hòa, khóm 13, phường Lạc Sơn, Thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1092. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 01/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 1, ngõ 285, đoạn 1, đường Văn Hóa, khóm 4, phường Công Quản, Thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1093. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 02/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 29, ngõ 105, đoạn 1, đường Hưng Nam, khóm 22, phường Trung Hiếu, Thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1094. Nguyễn Ngọc Phương, sinh ngày 07/7/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 16, ngõ 232, đoạn 2, đường Đại Đồng, khóm 8, phường Đại Đồng, Thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1095. Nguyễn Thị Rớt, sinh ngày 13/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, đường Đức Phong, khóm 21, phường Phúc An, Thành phố Đào Viên

1096. Nguyễn Thị Tám, sinh ngày 31/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 2, ngõ 337, đoạn 1, đường Đại Đồng, khóm 1, phường Chương Thụ, Thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1097. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 01/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 4, đoạn 4, đường Trùng Tân, khóm 18, phường Phúc Chỉ, Thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1098. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 19/5/1975 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 1, hẻm 7, ngõ 54, đường Long Tuyền, khóm 15, phường Tân Hải, Thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1099. Phạm Thị The, sinh ngày 04/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/2, ngõ 1, đường Ninh Hạ, khóm 14, phường An Ninh, khu Tam Dân, Thành phố Cao Hùng

1100. Trần Thị Nga, sinh ngày 20/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, ngõ 71, đường Ngũ Hoa, khóm 6, phường Ngũ Hoa, Thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1101. Trương Thị Kim Khoa, sinh ngày 01/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Quang Dụ, khóm 3, phường Dụ Thanh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1102. Bùi Thị Linh, sinh ngày 26/8/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 23, hẻm 237, đường Dục Bình Cửu, khóm 30, phường Bình Thông, khu An Bình, Thành phố Đài Nam

1103. Lê Thị Hồng Thẩm, sinh ngày 06/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1, Hoàng Châu Đỉnh, khóm 4, thôn Tam Hợp, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1104. Lê Thị Kim Thanh, sinh ngày 04/9/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/1, Nhân Ái, khóm 12, phường Nhân Ái, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1105. Nguyễn Ngọc Vẹn, sinh ngày 20/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/3, đường Dân Sinh, khóm 6, phường Trùng Khánh, Thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1106. Nguyễn Thị Chanh, sinh ngày 08/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73/5, lầu 6, đường Thủy Nam, khóm 5, phường Thủy Nam, Thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1107. Nguyễn Thị Để, sinh ngày 01/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138/3, đường Tín Nhị, khóm 8, phường Nghĩa Đạt, khu Tín Nghĩa, Thành phố Cơ Long.

1108. Nguyễn Thị Hồng Nghi, sinh ngày 10/4/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121/13, Trương Thố, khóm 10, thôn Tân Pha, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1109. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 02/11/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 76, đường Tân Lâm, khóm 15, thôn Thành Công, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1110. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 12/11/1970 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, đường Quang Phục 3, khóm 1, phường Xã Tây, khu Tiền Kim, Thành phố Cao Hùng

1111. Bùi Thị Thu Vân, sinh ngày 17/3/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 404, đường Vĩnh Nhị, khóm 7, phường Nhị Vương, Thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1112. Cao Thị Thúy Chi, sinh ngày 19/5/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109, đoạn 1, đường Quang Minh, khóm 14, thôn Tân Thố, làng Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1113. Nguyễn Thị Phương Linh, sinh ngày 24/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 71, đường Trúc Vi, khóm 3, phường Trúc Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1114. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 01/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 2, ngõ 204, đường Đại Đồng, khóm 12, phường Trung Dung, khu Bắc Đẩu, Thành phố Đài Bắc

1115. Phạm Thị Bích Huyền, sinh ngày 09/10/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, ngõ 48, đoạn 2, đường Dân Nghĩa, khóm 17, thôn Ngũ Long, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1116. Satihah, sinh ngày 25/6/1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, đường Thâm Áo, khóm 2, phường Thâm Áo, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1117. Trương Thị Việt Nữ, sinh ngày 10/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, phố Đỉnh, khóm 12, thôn Quảng Hưng, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1118. Vương Kim Hoa, sinh ngày 13/9/1982 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Đông Nhãn, khóm 15, phường Sáp Giác, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1119. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 05/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 185, đường Tân Lang, khóm 18, phường Trung Hưng, Thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1120. Huỳnh Thị Thu Trúc, sinh ngày 12/5/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/2, ngõ 12, đường Vạn An, khóm 24, phố Vạn Phương, khu Văn Sơn, Thành phố Đài Bắc

1121. Lâm Xuân Nữ, sinh ngày 26/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, đường Trung Hoa, khóm 6, thôn Cửu Đức, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1122. Lê Thị Bích Tâm, sinh ngày 01/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, đường Bảo Ái, khóm 3, phường Hậu Hồ, khu Đông, Thành phố Gia Nghĩa

1123. Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 19/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 5, ngõ 51, đoạn 1, đường Bắc An, khóm 5, phường Chính Giác, khu Bắc, Thành phố Đài Nam

1124. Bùi Thị Nguyệt, sinh ngày 20/8/1975 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/32, hẻm 1, lầu 2, phố Phúc Khang, khóm 5, phường Tân Phúc, khu Nam Cảng, Thành phố Đài Bắc

1125. Đỗ Thị Thanh Tú, sinh ngày 20/6/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, đường Thủy Nguyên, khóm 5, thôn Phồn Hoa, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1126. Hà Thị Nhung, sinh ngày 22/6/1975 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 3, ngõ 249, đoạn 2, đường Dân Quyền, khóm 12, phường Đại Đạo, Thành phố Nghi Lan

1127. Khương Thị Thùy Anh, sinh ngày 17/9/1979 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 9/3, ngõ 1, đường Thanh Lục Sơn, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1128. Lưu Thị Bé Diễm, sinh ngày 06/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Phúc Hưng 2, khóm 7, thôn Phúc Hưng, xã Cát An, huyện Hoa Liên

1129. Lý Thị Vân, sinh ngày 15/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82/2, đường Phúc Thọ, khóm 1, phường Tín Nghĩa, Thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1130. Mai Thị Yến Ly, sinh ngày 12/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 5, hẻm 11, ngõ 16, đường Đại Đồng, khóm 3, phường Long Thủy, Thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1131. Lê Thị Đang Phượng, sinh ngày 20/4/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112/1, Đại Trang, khóm 5, thôn Hạ Khê, làng Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

1132. Nguyễn Thị Chắn, sinh ngày 09/3/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146, đường Phụng Minh, khóm 1, phường Long Phụng, khu Tiểu Cảng, Thành phố Cao Hùng

1133. Nguyễn Thị Mộng Chi, sinh ngày 08/4/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 253/13, lầu 2, đường Gia Đông, khóm 8, phường Gia Đông, Thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1134. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 04/11/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7 hẻm 2, ngõ 14, đường Tịch Định, khóm 8, phường Văn Hóa, Thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1135. Tô Ngọc Hiền, sinh ngày 04/02/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, thôn Long Thọ Tân, khóm 2, phường Long Bình, thị trấn Trung Lịch, huyện Đào Viên

1136. Trần Thị Thu Dung, sinh ngày 17/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 638, đường Đức Dân, khóm 3, phường Nhân Xương, khu Nam Tử, Thành phố Cao Hùng

1137. Võ Thị Minh Trân, sinh ngày 21/7/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, làng Phan Câu, khóm 12, phường Phan Câu, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1138. Võ Thị Ngọc Hương, sinh ngày 19/9/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đoạn 3, đường Khê Nam, khóm 9, thôn Nam Lý, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1139. Danh Thị Bích, sinh ngày 23/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Nhã Giang, khóm 12, phường Thái Viên, khu Vạn Hoa, Thành phố Đài Bắc

1140. Lê Thị Hường, sinh ngày 04/12/1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79/10, đường Khánh Quang, khóm 5, thôn Loa Đàm, xã Điều Nhật, huyện Đài Trung

1141. Lê Thị Tuyết Phương, sinh ngày 15/10/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/5, đường Đơn Sơn 3, khóm 14, phường Phụng Minh, khu Tiểu Cảng, Thành phố Cao Hùng

1142. Mai Kim Khoa, sinh ngày 10/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 165, đường Nam Phố Thập Tam, khóm 22, thôn Nhân Lý, làng Cát An, huyện Hoa Liên

1143. Mai Thị Cẩm Loan, sinh ngày 19/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189, Mẫu Đơn, khóm 20, thôn Mẫu Đơn, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

1144. Mai Thị Gấm, sinh ngày 24/01/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 270, phố Thành Công, khóm 1, thôn Quốc Tính, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

1145. Ngô Kiều Trang, sinh ngày 19/4/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/2, ngõ 136, đường Tân Sinh Bắc, khóm 19, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1146. Nguyễn Kim Thoa, sinh ngày 06/8/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 113/5 đường Khang Lạc, khóm 14, phường Lạc Khang, khu Nội Hồ, Thành phố Đài Bắc

1147. Liu Bắc Mùi, sinh ngày 29/9/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73/8, ngõ 337, đoạn 2, đường Bảo An, khóm 27, phường Khương Liêu, Thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1148. Nguyễn Thị Kim Huế, sinh ngày 29/10/1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đường Bản Tân, khóm 2, phường Dân Sinh, Thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1149. Trần Thị Bích, sinh ngày 06/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Nam Thế Phố, khóm 4, phường Thủy Nguyên, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1150. Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 03/02/1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/5, đoạn 3, đường Công Chính, khóm 36, thôn Phố Đỉnh, xã Tam Chi, huyện Đài Bắc

1151. Ngô Thị Bích Duyên, sinh ngày 30/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ Tân Hưng, khóm 10, thôn Tân Hưng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

1152. Nguyễn Thị Mừng, sinh ngày 17/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 251, đường Nam Đại, khóm 28, phường Đỉnh Trúc, khu Đông, Thành phố Tân Trúc

1153. Lưu Thị Gấm, sinh ngày 01/7/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 431, đường Nhân Hòa, khóm 14, phường Đông Hưng, khu Đông, Thành phố Đài Trung

1154. Bùi Mộng Thơ, sinh ngày 21/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, đường Minh Đức, khóm 2, phường Nam Môn, khu Nam, Thành phố Đài Trung

1155. Phạm Thị Minh, sinh ngày 02/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, ngõ 1233, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 6, phường Thụy Tường, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1156. Lâm Kim Thanh, sinh ngày 07/11/1956 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, ngõ 416, đường Trung Hưng, khóm 30, thôn Hoàng Đường, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1157. Võ Thị Ngọc Diểm, sinh ngày 29/8/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/21, Hải Phố Tử, khóm 8, thôn Triều Dương, làng Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

1158. Nguyễn Thị Thật, sinh ngày 05/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 7, đường Thiên Đài, khóm 3, phường Trung Phố, Thành phố Đào Viên

1159. Đỗ Thúy Liễu, sinh ngày 16/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, Hạ Nội Lịch, khóm 17, phường Nội Định, Thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1160. Cao Hồng Ngọc, sinh ngày 09/9/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77/2, ngõ 423, đường Vạn Đại, khóm 6, phường Thọ Đức, khu Vạn Hoa, Thành phố Đài Bắc

1161. Trần Thị Lụa, sinh ngày 06/8/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 89, đường Sĩ Đông, khóm 8, phường Thiên Lộc, khu Sĩ Lâm, Thành phố Đài Bắc

1162. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 10/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, lầu 5, đường Đường Giang, khóm 4, phường Hằng Đức, Thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1163. Lê Thị Lệ Hằng, sinh ngày 04/8/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 3, đường Kiện Khang 2, khóm 22, phường Kiện Dân, Thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1164. Lương Thị Tuyết Minh, sinh ngày 08/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84/3, Hạ Ấp Tử Liêu, khóm 6, thôn Hạ Ấp, làng Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

1165. Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 06/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Sùng Minh Tư, khóm 25, phường Trung Hiếu, khu Đông, Thành phố Đài Nam

1166. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 10/8/1976 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Tam Dân, khóm 15, phường Thuận Thiên, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

1167. Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh ngày 20/02/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Nam Đễ, khóm 6, phường Ma Thố, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1168. Nguyễn Huy Thủy Tiên, sinh ngày 19/10/1982 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, Qua Thoát Đinh Thố, khóm 7, phường Trung An, thị trấn Bi Đới, huyện Gia Nghĩa

1169. Phan Thị Xuân, sinh ngày 13/3/1980 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136, lầu 2, ngõ 161, phố Tân Phong, khóm 6, phường Tân Phụ, khu Trung Chính, Thành phố Cơ Long

1170. Lê Thị Thu Hiệp, sinh ngày 13/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 34, đường Quang Phục, đoạn 1, khóm 1, phường Xã Tử, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

1171. Lê Thị Chinh, sinh ngày 01/3/1980 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 389, đường Quang Phục, đoạn 2, khóm 6, thôn Nam Tăng, xã Điền Vỹ, huyện Chương Hóa

1172. Lê Kim Nhung, sinh ngày 01/01/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, Bảo Trường Hồ, khóm 1, thôn Tây Hồ, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

1173. Tiêu Thị Kim Thanh, sinh ngày 11/01/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, đường Vàng Cát, khóm 5, phường Vàng Cát, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1174. Trần Thị Thúy, sinh ngày 01/01/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188/25, lầu 6/5, Hậu Đàm, khóm 13, phường Tiền Đàm, Thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1175. Nguyễn Thị Ngọc Rơi, sinh ngày 27/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54/10, đường Triều Dương, khóm 29, phường Triều Dương, Thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1176. Phạm Thị Hồng Mỹ, sinh ngày 02/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, phố Khai Nguyên, khóm 6, phường Bình An, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1177. Thang Ngũ Huệ, sinh ngày 06/12/1961 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 6, ngõ 275, đường Khai Nam, khóm 5, phường Lực Hành, khu Bắc, Thành phố Đài Nam

1178. Nguyễn Thị Hoàng Diễm, sinh ngày 30/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, Hạ Lâm Đầu, khóm 9, phường Tam Giác, thị trấn Đài Lâm, huyện Gia Nghĩa

1179. Nguyễn Thị Minh Điền, sinh ngày 13/01/1984 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, Khẩu Trang, khóm 13, phường Hảo Nhận, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1180. Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 01/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/13 Nam Thanh, khóm 1, thôn Nam Hòa, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1181. Hồ Thị Thúy Duy, sinh ngày 21/7/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126/1, Thắng Lợi, khóm 25, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1182. Tống Thị Kiều, sinh ngày 29/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Dân Sinh, khóm 12, phường Quảng Phước, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

1183. Phan Thị Kiều Tiên, sinh ngày 04/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 887, đường Tam Phong, khóm 12, phường Tây Nam, Thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1184. Thòng Nhì Múi, sinh ngày 17/01/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, hẻm 277, ngõ 248, đường Trung Sơn, khóm 9, phường Hưng Nhân, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1185. Trần Thị Phượng Tuyền, sinh ngày 16/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Tân Quang, khóm 3, thôn Tân Quang, xã Quang Miếu, huyện Đài Nam

1186. Võ Thị Mười, sinh ngày 02/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Trung Châu, khóm 3, thôn Đông Luân, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

1187. Trần Thị Song, sinh ngày 23/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/6, Khảm Tiền, khóm 12, phường Khảm Tiền, Thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

1188. Nguyễn Thị Hồng Sen, sinh ngày 09/9/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153, đường Mã Quang, khóm 11, phường Nam Bình, thị trấn Thổ Khu, huyện Vân Lâm

1189. Huỳnh Anh Thư, sinh ngày 02/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 341/5, lầu 8, đường Trung Hoa, khóm 18, phường Trung Hoa, Thành phố Thu Lâm, huyện Đài Bắc

1190. Huỳnh Thị Thanh Hiếu, sinh ngày 10/02/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Long Xương, đường Dân Quyền, khóm 5, thôn Tây Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

1191. Phan Thị Ánh Phương, sinh ngày 20/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/4, Hạ Oa Nhu Sơn, khóm 4, phường Nghĩa Sơn, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1192. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, đường Quang Phục Nam, khóm 3, thôn Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1193. Lê Thị Minh Hiền, sinh ngày 27/12/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 100, đường Phúc Hưng, khóm 24, phường Ngưu Miêu, thị trấn Bộ Lý, huyện Nam Đầu

1194. Huỳnh Minh Dân, sinh ngày 01/01/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 453, đường Xích Đồ, khóm 17, thôn Khanh Tử, xã Tô Trúc, huyện Đào Viên

1195. Ngô Thị Hương, sinh ngày 10/02/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 580, phường Thương Nghĩa, khóm 8, phường Thương Nghĩa, Thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1196. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 15/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 21, ngõ 53, đường Long Kiều, khóm 8, phường Long Đàm, Thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1197. Trần Thị Thanh Phượng, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, đường Đông Áo, khóm 5, phường Đông Áo, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

1198. Trương Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 01/5/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 686, đường Đại Đồng, khóm 6, phường Tiểu Đông, thị trấn Nam Đầu, huyện Vân Lâm

1199. Dương Thị Bé Hai, sinh ngày 01/01/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Quang Huân, khóm 1, thôn Tử Quý, xã Đại Đồng, huyện Nghi Lan

1200. Trương Ngọc Tuyền, sinh ngày 21/10/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đường Kỳ Đầu, khóm 12, phường Qua Khê, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1201. Hoàng Thị Cầu, sinh ngày 16/02/1983 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Long An, khóm 11, thôn Long Sơn, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

1202. Đặng Thị Hết, sinh ngày 21/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, ngõ Đan đường 1, khóm 1, thôn Đại Lô, xã Sư Tử, huyện Bình Đông

1203. Chướng Cẩm Loan, sinh ngày 09/4/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Hưng An, khóm 4, thôn Hưng An, xã Đại Bi, huyện Vân Lâm

1204. Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 13/01/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 23, đường Diên Cát, khóm 4, phường Diên Cát, Thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1205. Nguyễn Thị Mộng Nghi, sinh ngày 19/6/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, hẻm 43, ngõ 26, đường Tam Dân, khóm 11, phường Nhân Đức, Thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1206. Phan Thị Quý, sinh ngày 25/8/1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 393, đoạn 2, đường Tân Bình, khóm 10, phường Nghi Xương, Thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1207. Hồ Thị Kiều Phương, sinh ngày 13/10/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 32, đường Văn Hiền, khóm 1, phường Tây Nam, Thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1208. Trần Thị Mai, sinh ngày 10/4/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70/1, Vĩnh An, khóm 3, thôn Ô Ma, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

1209. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 30/3/1983 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 392/14, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 20, phường Đơn Phụng, Thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1210. Quách Thị Thắm, sinh ngày 19/6/1975 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76/1, đường Phùng Giáp, khóm 7, phường Long Trấn, Thành phố Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1211. Đỗ Thị Thúy Nga, sinh ngày 24/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115/3, Bạch Kê, khóm 11, phường Gia Thiêm, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1212. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 05/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/6, ngõ 156, đường Phúc Đức 2, khóm 26, phường Trung Hưng, Thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1213. Chu Thị Hiền, sinh ngày 28/9/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 333, đường Chính Tân, khóm 10, phường Hiệp Hưng, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

1214. Trần Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Đỉnh Quý, khóm 15, phường Đỉnh Cường, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1215. Lê Thị Trinh, sinh ngày 16/7/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/3, ngõ 3, đường Đức Xương, khóm 4, phường Đức Xương, khu Tiền Trấn, Thành phố Cao Hùng

1216. Hồ Thị Thu Trang, sinh ngày 07/8/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Tân Dân, khóm 13, phường Loan Thắng, khu Tam Dân, Thành phố Cao Hùng

1217. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 16/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Quyến Liêu, khóm 10, thôn Luân Hậu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1218. Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 19/9/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Hồng Bút Tải Thọ, khóm 7, thôn Đại Hồ, xã Phiên đường, huyện Gia Nghĩa

1219. Thóng Nhộc Chắn, sinh ngày 06/12/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 72, đoạn 2, đường Duyên Hải, khóm 28, thôn Đông Lâm, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1220. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 12/3/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 271, đường Tân Hưng, khóm 20, thôn Ô Nhật, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1221. Lưu Hồng Thẩm, sinh ngày 10/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189/1/2, đường An Lạc, khóm 2, phường Nghi An, Thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1222. Thái Thị Thanh Trang, sinh ngày 19/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129/2, đường Thụ Đức, khóm 30, phường Thụ Tây, Thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1223. Phạm Thị Kim Phụng, sinh ngày 18/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 70, đường Hồ Lô, khóm 21, phường Phú Quang, khu Sĩ Lâm, Thành phố Đài Bắc

1224. Trần Thị Oanh Đa, sinh ngày 02/3/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/2, hẻm 33, ngõ 680, đường Trung Chính, khóm 14, phường Trung Hiếu, Thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1225. Sơn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 21/02/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 311, đường Quảng Phúc, khóm 10, phường Quảng Phúc, khu Tây Đồn, Thành phố Đài Trung

1226. Phạm Thị Quế Thanh, sinh ngày 30/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, ngõ 288, đoạn 1, đường An Hòa, khóm 4, phường An Đông, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

1227. Hồ Thị Sen, sinh ngày 10/9/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/1/2, ngõ 701, đoạn 1, đường An Trung, khóm 1, phường Mai Hoa, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

1228. Trần Thị Mỹ, sinh ngày 16/01/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 38, đường Trường Thăng, khóm 7, thôn Kiều Đầu, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

1229. Võ Thị Mộng Thu, sinh ngày 01/7/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 20, ngõ 18, đường Tân Hưng, khóm 9, phường Hậu Trang, khu Bắc Đồn, Thành phố Đài Trung

1230. Lê Thị Liêm, sinh ngày 15/5/1979 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54/4, ngõ Sơn Cước, khóm 3, thôn Đông Hồ, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

1231. Nguyễn Thị Xuân Hoa, sinh ngày 27/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 596, đoạn 1, đường Thanh Sa, khóm 7, phường Sa Luân, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

1232. Lê Thị Kiều Muội, sinh ngày 12/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, ngõ 150, đường Thái Bình, khóm 13, phường Hiệp Hưng, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

1233. Trần Thị Thơ, sinh ngày 21/8/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, lầu 4, đường Xương Cát, khóm 14, phường Từ Văn, khu Đại Đồng, Thành phố Đài Bắc

1234. Trương Hồng Loan, sinh ngày 02/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 198, Thái Bảo, khóm 9, phường Thái Bảo, Thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1235. Trương Thị Mộng Thường, sinh ngày 16/02/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 5, ngõ 100, đường Chính Nghĩa, khóm 14, phường Nghĩa Trùng, khu Trung Chính, Thành phố Cơ Long

1236. Võ Ngọc Diễm, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 406, đường Đông Tây, khóm 5, thôn Vĩnh Phong, xã Bì Đầu, Thành phố Chương Hóa

1237. Phan Thị Ngọc Hồng, sinh ngày 26/8/1962 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Thủy Vĩ Giáp, khóm 24, thôn Chí Học, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

1238. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 16/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 258, Thái Bảo, khóm 13, phường Thái Bảo, Thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1239. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 07/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103, Thập Nhất Chi Thố, khóm 4, thôn Long Đức, làng Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1240. Phan Thị Bích Thi, sinh ngày 03/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 225, đường Lan Châu, khóm 10, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1241. Tô Ngọc Thi, sinh ngày 10/11/1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 5, hẻm 37, ngõ 114, đường Tân Sinh, khóm 16, An Tuệ, Thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1242. Trần Thị Ngọc Lam, sinh ngày 20/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ Đại Bình, đường Trung Chính 1, khóm 9, thôn Đại Thụ, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1243. Chí Sám Múi, sinh ngày 28/8/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 2, ngõ 76, đường Trung Chính, khóm 2, phường Trương Bắc, Thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1244. Đinh Thị Châu, sinh ngày 09/9/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 426, đường Trung Chính, khóm 8, phường Trường Phúc, khu Bắc, Thành phố Tân Trúc

1245. Lê Thị Ngân, sinh ngày 29/7/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 32, ngõ 4, đường Thụy Trúc, khóm 19, phường Thượng Trúc, khu Kỳ Chắn, Thành phố Cao Hùng

1246. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 01/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79/6, lầu 5, đường Đức An, khóm 1, phường Đức An, khu Trung Sơn, Thành phố Cơ Long

1247. Nguyễn Thị Hồng Cúc, sinh ngày 15/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/11, đường Ma Thái, khóm 19, phường Mạ Liêu, thị trấn Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1248. Lê Thị Hiếu, sinh ngày 29/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/3, ngõ 44, đường Tân Kiến, khóm 12, phường Khai Nam, khu Nam, Thành phố Đài Nam

1249. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 08/3/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/1, đường Tân Lĩnh, khóm 23, thôn Tân Lĩnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1250. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 11/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85/6, đường Đức Hòa, khóm 3, thôn Đức Hòa, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1251. Huỳnh Thị Kim Thoa, sinh ngày 09/01/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/2, Bắc Cao Sơn Đỉnh, khóm 12, phường Cao Vinh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1252. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ Nam Mi, đường Hòa Thịnh, khóm 1, thôn Đức Hưng, xã Thạch Cương, huyện Đài Trung

1253. Hồ Thị Bích Hạnh, sinh ngày 09/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 182, đường Mỹ Nam, khóm 15, phường Văn Nam, khu Nam, Thành phố Đài Nam

1254. Phạm Thị Loan, sinh ngày 24/4/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Sùng Thiện 8, khóm 10, phường Sùng Thiện, khu Đông, Thành phố Đài Nam

1255. Phạm Bảo Trân, sinh ngày 04/9/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 113, đoạn 2, đường Tân Hải, khóm 21, thôn Bảo Định, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

1256. Huỳnh Thị Mười, sinh ngày 22/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Ngưu Nhục Kỳ, khóm 6, thôn Thủy Vân, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1257. Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh ngày 28/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 23, ngõ 570, đoạn 2, đường Trường Khê, khóm 6, phường Thông Đỉnh, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

1258. Nguyễn Thị Lên, sinh ngày 29/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Lục Giáp 8, khóm 36, thôn Lục Giáp, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

1259. Cao Thị Huỳnh Như, sinh ngày 18/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, đường Đại Đôn 7, khóm 5, phường Đại Đồng, khu Nam Đồn, Thành phố Đài Trung

1260. Lương Thược Bình, sinh ngày 28/5/1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 368, đường Hổ Sơn, khóm 25, thôn Bạch Sa, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

1261. Huỳnh Thị Trúc Linh, sinh ngày 20/9/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 168/6, đường Trang Nhị, khóm 15, phường Bắc Phố, Thành phố Đào Viên

1262. Lê Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 07/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, Thánh Nam, khóm 12, thôn Mẫu Đơn, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

1263. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 23/8/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/2, Hồng Khê Châu, khóm 10, phường Bin Đỉnh, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1264. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 20/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/4, hẻm 17, ngõ 207, đoạn 3, đường An Khang, khóm 13, phường Song Thành, Thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1265. Huỳnh Thị Pha, sinh ngày 06/01/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, Phúc Điền Tam, khóm 22, phường Thụ Nghĩa, khu Nam, Thành phố Đài Trung

1266. Đoàn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 17/8/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ Cao Bình, khóm 2, thôn Phong Khưu, làng Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

1267. Đoàn Thị Bé Ba, sinh ngày 28/3/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, Phong Vinh, khóm 3, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

1268. Đặng Thị Thùy Linh, sinh ngày 30/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 2, đường Long Tuyền, khóm 7, thôn Long Đàm, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

1269. Bùi Thị Tuyến, sinh ngày 26/4/1976 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 166, đường Hoa Tứ, khóm 10, thôn Tú Thủy, làng Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1270. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 21/5/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 4, ngõ 478, đường Đông Dương, khóm 7, phường Dục Dân, khu Bắc Đẩu, Thành phố Đài Bắc

1271. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 27/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/2, lầu 2, Lan Châu, khóm 11, phường Bồng Lai, khu Đại Đồng, Thành phố Đài Bắc

1272. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114, đường Mai Sơn Đông, khóm 13, phường Mai Tân, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1273. La Lệ Thủy, sinh ngày 12/6/1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 95, đường Oanh Đào, khóm 8, phường Vĩnh Xương, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1274. Huỳnh Thị Phương Thúy, sinh ngày 23/12/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 270, đường Ngũ Quang, khóm 5, thôn Ngũ Quang, làng Ô Nhật, huyện Đài Trung

1275. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 10/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120/35, Đại Bài Trúc, khóm 8, phường Đại Trúc, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1276. Nguyễn Thị Bé Hiền, sinh ngày 15/4/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Tuyên An, khóm 6, phường Sử Cảng, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1277. Trần Thị Hậu, sinh ngày 19/6/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 665, đường Ngũ Phòng, khóm 26, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1278. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 09/4/1982 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 10, phố Dân Trị, khóm 16, phường Dân Hữu, Thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1279. Phạm Thị Diệu Hiền, sinh ngày 17/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Luân Tử, khóm 2, thôn Bắc Luân, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1280. Nguyễn Thị Hồng Điệp, sinh ngày 19/9/1964 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 217, đoạn 2, đường Viên Thủy, khóm 14, phường Vạn Niên, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1281. Nguyễn Thị Kim Trang, sinh ngày 25/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, Hậu Trấn, khóm 4, thôn Hậu Trấn, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

1282. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 10/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Đỉnh Bình, khóm 12, thôn Đường Hưng, làng Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1283. Trần Thị Kim Duyên, sinh ngày 29/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, Vinh Nội, khóm 6, thôn Vịnh Nam, làng Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

1284. Tống Thị Tuyết Mai, sinh ngày 29/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Đại Luân, khóm 15, thôn Nam Cảng, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1285. Trần Thị Nhung, sinh ngày 20/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87 Luân Tử, khóm 4, thôn Luân Dương, làng Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

1286. Lê Thị Phố, sinh ngày 19/11/1972 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103, Lục Thoái, khóm 7, thôn Lục Cước, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

1287. Lê Thúy Kiều, sinh ngày 04/3/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, Nội Liêu, khóm 4, thôn Nội Liêu, làng Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

1288. Lư Thị Sen, sinh ngày 09/11/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 230, đường Nhân Ái, khóm 34, phường Đôn Hóa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1289. Võ Thị Bích, sinh ngày 20/4/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 463, đường Dân Sinh Nam, khóm 17, phường Phúc Tùng, khu Tây, Thành phố Gia Nghĩa

1290. Trần Thị Cúc, sinh ngày 01/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, Đồng An Liêu, khóm 6, phường Dân An, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

1291. Ngô Thị Kim Thoa, sinh ngày 25/11/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 136, đường Cẩm Điền, khóm 23, phường Khai Bình, khu Tân Hưng, Thành phố Cao Hùng

1292. Nguyễn Kim Thông, sinh ngày 22/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, lầu 3, phố Ái Văn, khóm 6, phường Tam Dân, khu Bắc, Thành phố Tân Trúc

1293. Lê Thị Liễu, sinh ngày 09/02/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 29, đường Quang Xương, khóm 11, thôn Vĩnh Quang, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

1294. Trần Thị Út, sinh ngày 20/10/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 509, đường Phong Châu, khóm 15, khóm thôn Phong Châu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

1295. Trần Thị Thanh, sinh ngày 13/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Thạch Lâm, khóm 11, phường Trường Bình, Thành phố Lục Đầu, huyện Vân Lâm

1296. Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 06/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Trung Nam, khóm 10, thôn Nam Yến, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

1297. Nguyễn Kim Tuyết, sinh ngày 30/3/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 68, Triều Dương, khóm 18, thôn Triều Dương, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

1298. Nguyễn Thị Phố, sinh ngày 25/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 496, đường Tây Bình, khóm 7, phường Hổ Khê, Thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

1299. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 18/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, phố Bổn Châu 3, khóm 5, phường Bổn Châu, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1300. Đoàn Thị Tuyết Phượng, sinh ngày 26/9/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 134, đường Trung Sơn, đoạn 1, khóm 4, thôn Hồ Đông, xã Nội Hồ, huyện Cao Hùng

1301. Huỳnh Thị Lài, sinh ngày 26/01/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 336, đường Trung Sơn, khóm 15, thôn Mạch Tân, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1302. Thái Thị Diễm Thúy, sinh ngày 11/9/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 295/3, đường Trung Mỹ, khóm 6, phường Dân Hiếu, Thành phố Hoa Liên

1303. Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 14/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ An Trụ, khóm 8, phường Từ Ái, khu Kỳ Trấn, Thành phố Cao Hùng

1304. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 28/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Du Xương, khóm 8, phường Trung Hòa, Thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1305. Trần Thị Điệp, sinh ngày 15/4/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Tân Hưng 2, khóm 12, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1306. Huỳnh Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 16/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, Cự Xã, khóm 3, phường Cự Xã, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1307. Võ Thị Mạnh, sinh ngày 10/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 507, phố Tả Xương, khóm 10, phường Hưng Xương, khu Nam Tử, Thành phố Cao Hùng

1308. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 16/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 359, lầu 3, đường Trung Ái, khóm 31, phường Thành Công, khu Tả Doanh, Thành phố Cao Hùng

1309. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 22/02/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/2, đường Vạn Lý, khóm 10, phường Sơn Hải, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1310. Lê Thị Cẩm, sinh ngày 15/3/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/14, lầu 3, đường Tiên Trang, khóm 1, thôn Tiên Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1311. Chung Thị Thúy Phượng, sinh ngày 11/5/1973 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Cảng Trang, khóm 8, thôn Cảng Cảng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1312. Phạm Thị Thu, sinh ngày 17/7/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, Đông Thị Hồ, khóm 10, thôn Đông Hồ, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1313. Nguyễn Thị Mỹ Huệ, sinh ngày 09/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 21, ngõ 380, đường Tân Minh, khóm 13, phường Châu Mỹ, khu Nội Hồ, Thành phố Đài Bắc

1314. Trần Thị Thùy Liên, sinh ngày 08/9/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106, đường Vạn Hưng, khóm 20, thôn Vạn Kim, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

1315. Bùi Thị Kim Thùy, sinh ngày 09/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Vạn Đức, khóm 4, thôn Vạn Kim, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

1316. Hồ Mỹ Thu, sinh ngày 07/11/1974 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Luân Tiền, khóm 2, thôn Luân Tiền, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

1317. Lý Ngọc Hồng, sinh ngày 18/6/1981 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ Đại Sơn, khóm 11, phường Phú Sơn, thị trấn Tân Lập, huyện Nam Đầu

1318. Lìu Nhộc Y, sinh ngày 12/12/1975 tại Đăk Lăk

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Trung Sơn, khóm 3, thôn Trung Châu, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1319. Huỳnh Thị Hiền, sinh ngày 16/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, lầu 5/4, ngõ 24, đường Trường Vinh, đoạn 2, khóm 3, phường Đông An, khu Đông, Thành phố Đài Nam

1320. Lê Thị Nhiêu, sinh ngày 19/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Thông Xuyên, khóm 5, thôn Trung Châu, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1321. Phạm Thị Thúy Hằng, sinh ngày 09/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 12, ngõ 1598, Trung Chánh Tây, khóm 8, phường Bạch Địa, Thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1322. Trương Thị Thanh, sinh ngày 08/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Công Nghiệp 5, khóm 19, phường Kiều Nam, Thành phố Bình Đông

1323. Trần Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 03/9/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, hẻm 144, ngõ 975, đoạn 1, đường Quốc Tế, khóm 20, phường Trung Đức, Thành phố Đào Viên

1324. Huỳnh Thủy Mai Phượng, sinh ngày 06/11/1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/4, đoạn 3, đường Thinh Châu, khóm 16, phường Lâm Hưng, khu Trung Chính, huyện Đài Bắc

1325. Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 12/8/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, Khê Phố, khóm 12, phường Tân Phúc, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

1326. Nguyễn Thị Lụa, sinh ngày 09/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Long Xương, khóm 1, thôn Long Xương, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

1327. Trần Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 12/8/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, Thủy Nguyên, khóm 10, phường Nguyên Thành, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

1328. Hong Nhì Múi, sinh ngày 12/4/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 15, đường Minh Nhã, khóm 8, thôn Lưu Thố, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

1329. Lữ Thị Huỳnh Anh, sinh ngày 18/12/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/6, ngõ 272, đoạn 1, đường Nhân Ái, khóm 4, thôn Lâm Khẩu, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1330. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 05/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Bán Sơn Nhã, khóm 2, thôn Mê Linh, xã Thái Sơn,huyện Đài Bắc

1331. Gịp Cỏng Kíu, sinh ngày 02/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 246, đường Công Giáo, khóm 23, phường Tân Nhân, Thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1332. Thạch Thị Thảo, sinh ngày 04/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/2, ngõ 120, đường Quang Phục, đoạn 1, khóm 34, phường Trung Hiếu, Thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1333. Đặng Thị Nhi, sinh ngày 06/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, Loan Nổi, khóm 3, thôn Loan Nam, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

1334. Vòng Nhộc Chắn, sinh ngày 12/9/1985 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Đại Tháo Phố, khóm 2, thôn Đại Nam, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

1335. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 27/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, Long Cước, khóm 19, thôn Đoàn Dự, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1336. Phạm Thị Thúy Oanh, sinh ngày 22/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/8, Nam Hóa, khóm 3, thôn Nam Hóa, xã Nam Hóa, huyện Đài Nam

1337. Huỳnh Kim Thoa, sinh ngày 24/10/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 164, đường Trung Chánh, khóm 8, phường Bắc Tân, Thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1338. Phan Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 27/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 271, Hảo Thụ, khóm 16, thôn Phong Thu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1339. Đoàn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 09/02/1965 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, đường Đại Hưng, khóm 10, phường Quang Hoa, Thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1340. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 20/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/2, hẻm 47, ngõ 145, phố Long Thọ, khóm 4, phường Long Sơn, Thành phố Đào Viên

1341. Trịnh Thị Lưu Thảo, sinh ngày 25/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/2, ngõ 1, đường Phục Hưng, khóm 4, thôn Sam Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

1342. Trần Thị Kim Huyền, sinh ngày 10/9/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, đường Vương Công Nhất, khóm 31, thôn Vương Công, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1343. Phạm Thị Phụng, sinh ngày 27/02/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 79, đường Thụ Tân, khóm 6, phường Bảo An, Thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1344. Phạm Thị Mai, sinh ngày 06/02/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, phố Tam Tuấn, khóm 5, phường Huấn Sinh, Thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1345. Trang Thúy Đạt, sinh ngày 06/3/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 177, đường Diên Bình Bắc, đoạn 7, khóm 8, phường Phước An, khu Sĩ Lâm, Thành phố Đài Bắc

1346. Nguyễn Thị Siêng, sinh ngày 10/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, phố Thanh Sơn, khóm 4, phường Thái Sơn, khu Tiểu Cảng, Thành phố Cao Hùng

1347. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 02/9/1978 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, lầu 11, ngõ 181, phố Mỹ Đức, khóm 8, thôn Bạch Thụ, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

1348. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 10/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 338, đường Chính Nghĩa Bắc, khóm 9, phường Phúc An, Thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1349. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 10/01/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, Mạ Viên, khóm 14, phường Hoằng Đạo, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1350. Lâm Hồng Diễm, sinh ngày 12/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153/7, Đồng Nhân, khóm 11, thôn Đông Nhân, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

1351. Đinh Lệ Thu, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, Khách Trang Nội, khóm 6, làng Trang Nội, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1352. Hoàng Phương Nam, sinh ngày 30/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 530, đường Hóa Thanh, khóm 4, phường Đầu Tiến, Thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1353. Huỳnh Ngọc Ngoan, sinh ngày 08/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đoạn 3, đường Trung Hưng, khóm 8, phường Phong Niên, Thành phố Đài Đông

1354. Huỳnh Ngọc Phụng, sinh ngày 19/5/1964 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/2, lầu 6, ngõ 71, đoạn 2, phường Phục Hưng, khóm 1, phường Hòa Bình, khu Nam, Thành phố Đài Trung

1355. Kiều Thị Thảo, sinh ngày 11/10/1981 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, Công Điền, khóm 8, thôn Thái Hòa, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

1356. Lê Hồng Cẩm, sinh ngày 02/4/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 160, đường Vĩnh Ái, khóm 17, phường Vĩnh Vinh, thị xã Tô Áo, huyện Nghi Lan

1357. Lê Mỹ Ngọc, sinh ngày 13/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 81, đường Sơ Lộc Nhị, khóm 21, thôn Sơ Lộc, làng Ty Nam, huyện Đài Đông

1358. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 03/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Tây Nam, khóm 1, thôn Nam Cảng, xã Thất Mỹ, huyện Bành Hồ

1359. Hồ Ngọc Phương Khanh, sinh ngày 05/9/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/3, ngõ 372, đường Trung Chính, khóm 14, phường Trung Chính, Thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1360. Nguyễn Thanh Trúc, sinh ngày 05/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Tây Trấn, khóm 10, thôn Tứ Trấn, làng Đại Bì, huyện Vân Lâm

1361. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 02/9/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Nam Bình, khóm 6, phường Bình Đỉnh, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1362. Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 25/10/1970 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 53, đường Dân Quyền Đông, khóm 7, phường Trường Trúc, khu Đông, Thành phố Gia Nghĩa

1363. Lưu Thị My, sinh ngày 04/4/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Đại Khê Càn, khóm 1, thôn Vĩnh Định, xã Thạch Định, huyện Đài Bắc

1364. Nguyễn Thị Minh Thảo, sinh ngày 25/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/4, Bạch Tây, khóm 6, phường Bạch Tây, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

1365. Nguyễn Thị Phon, sinh ngày 20/11/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/5, Luân Đỉnh, khóm 7, thôn Khê Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1366. Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 01/6/1972 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74/1, Trung Lâm, khóm 12, phường Trung Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1367. Ngô Thị Xuân, sinh ngày 19/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/5, ngõ 167, đường Nhân Nghĩa, phường Ngũ Thường, Thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1368. Xành Thị Phụng, sinh ngày 02/12/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, đoạn 1, đường Quang Hiền, khóm 25, thôn Cúc Hương, xã Quách An, huyện Hoa Liên

1369. Nguyễn Thị Thu Xuân, sinh ngày 24/7/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, đoạn 2, đường Hải Điền, khóm 1, phường Đại An, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

1370. Ngô Mỹ Dung, sinh ngày 01/7/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 169, Cát Bối, khóm 19, thôn Cát Bối, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

1371. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 24/11/1979 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 30, ngõ 186, đường Tam Thành, khóm 14, xã Phúc Thành, thị trấn Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1372. Huỳnh Thị Trang, sinh ngày 09/12/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 312, đường Lục Giáp, khóm 33, thôn Lục Giáp, xã Qui Nhân, huyện Đài Nam

1373. Nguyễn Thị Vĩnh, sinh ngày 26/8/1972 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, phố Nam Phố 8, khóm 29, thôn Nhân Lý, xã Cát An, huyện Hoa Liên

1374. Nguyễn Thị Ngọc Giàu Em, sinh ngày 01/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 278, đường Vĩnh Hưng, khóm 11, phường Đông Hưng, Thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1375. Huỳnh Thị Yến Phượng, sinh ngày 30/4/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 109, đường Quốc Quang, khóm 9, phường Thành Hoàng, khu Nam, Thành phố Đài Trung

1376. Lâm Thị Duyên, sinh ngày 28/7/1973 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Xuất Thủy, khóm 11, phường Tây Bình, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1377. Tô Kim Nhân, sinh ngày 06/10/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, phố Tân Nhân Tam, khóm 4, phường Tân Nhân, Thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1378. Ngô Thị Liễu, sinh ngày 19/10/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 321, đường Phú Cường, đoạn 1, khóm 3, phường Tây Thế, Thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1379. Ngô Kim Châu, sinh ngày 20/5/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 405, đường Chương Viên, đoạn 1, khóm 3, thôn Tam Xuân, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

1380. Phạm Thị Tú, sinh ngày 09/9/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 456, đường Chương Viên, đoạn 1, khóm 3, thôn Vĩnh Xuân, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

1381. Nguyễn Thị Mạnh, sinh ngày 26/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 3, phố Đức Xương, khóm 4, phường Đức Xương, khu Tiền Trấn, Thành phố Cao Hùng

1382. Nguyễn Thị Thu Anh, sinh ngày 25/4/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/1, phố Đăng Sơn, khóm 10, phường Tam Dân, khu Cổ Sơn, Thành phố Cao Hùng

1383. Huỳnh Thị Mỹ Hiệp, sinh ngày 01/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, đường Quốc Quang, khóm 1, phường Quốc Quang, Thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1384. Đinh Thị Bé Mười, sinh ngày 19/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/72, đường Đức Hưng, khóm 6, thôn Đức Hưng, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

1385. Nguyễn Thị Bé Dúng, sinh ngày 19/02/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, phố Trung Hiếu, khóm 9, phường Nam Bình, thị trấn Thể Khố, huyện Vân Lâm

1386. Huỳnh Kim Phượng, sinh ngày 13/12/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/37, đường Hưng Long, khóm 15, phường Uyên Đông, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1387. Võ Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 10/02/1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 319, lầu 4, đường Nội Thố, khóm 48, thôn Sơn Đỉnh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1388. Lê Thị Hiệp, sinh ngày 15/10/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 141, Đại Đông, khóm 8, phường Đại Đông, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

1389. Diêu Thị Thúy Kiều, sinh ngày 09/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, Trúc Tử Môn, khóm 9, phường Trúc Môn, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Bắc

1390. Lai Thị Tố Trinh, sinh ngày 24/5/1970 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 191, lầu 2/3, đường Văn Cường, khóm 45, phường Thái Công, khu Thái Dinh, Thành phố Cao Hùng

1391. Trần Thị Chúc Linh, sinh ngày 01/7/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, Mãn Hưng, khóm 33, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

1392. Trần Thị Đào, sinh ngày 26/6/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, lầu 11, ngõ 181, phố Mỹ Đức, khóm 8, thôn Bạch Thụ, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

1393. Lê Thị Lài, sinh ngày 22/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/1, ngõ Trung Tây, khóm 7, thôn Thổ Khố, xã Quốc Hộ, huyện Nam Đầu

1394. Bùi Thị Mỹ Hương, sinh ngày 04/7/1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đường Hành Thiện, khóm 22, phường Hành Thiện, khu Nội Hồ, Thành phố Đài Bắc

1395. Ngô Thị Hiền, sinh ngày 04/6/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/2, hẻm 18, ngõ 295, đoạn 4, đường Bát Đức, khóm 28, phường Tân Tụ, khu Tùng Sơn, Thành phố Đài Bắc

1396. Nguyễn Thị Cẩm Linh, sinh ngày 15/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 19, đường Tây Viên, khóm 15, phường Vĩnh Phúc, Thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1397. Nguyễn Thị Kim Phú, sinh ngày 28/7/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186, đường Kiến Quốc, khóm 15, phường Phúc Hưng, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1398. Châu Ánh Hằng, sinh ngày 25/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 135, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 5, phường Tam Dân, Thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1399. Trần Bích Vân, sinh ngày 01/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 6, ngõ Nhân Ái, đường Đức Tùng, khóm 2, thôn Đức Tùng, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

1400. Lương Thị Mỹ, sinh ngày 25/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96/2, đường Tam Hòa, khóm 7, thôn Tam Bộ, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

1401. Phạm Thị Trúc Mai, sinh ngày 02/02/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 48, đường Diên Bình Bắc, khóm 6, thôn Luân Bắc, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

1402. Huỳnh Kim Yến, sinh ngày 04/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/14/1, đường Hà Biên Bắc, khóm 15, phường Trường Giang, Thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1403. Võ Thị Thu Mai, sinh ngày 01/11/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đoạn 3, đường Bắc Tân, khóm 1, phường Thủy Nguyên, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1404. Lê Thị Ngọc Dung, sinh ngày 24/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, Cao Sơn Hạ, khóm 4, phường Cao Song, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

1405. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 06/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 214, hẻm 80, ngõ 132, đoạn 2, đường Sa Điền, khóm 6, thôn Tân Hưng, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

1406. Lê Thị Vân Hồng, sinh ngày 06/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/2, hẻm 12, ngõ 168, đường Trung Hòa, khóm 35, phường Khánh Hòa, khu Trung Sơn, Thành phố Cơ Long

1407. Lưu Lệ Thanh, sinh ngày 29/10/1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 3, ngõ 23, đường Nhất Hiếu, khóm 6, phường Đồng Phong, khu Nhân Ái, Thành phố Cơ Long

1408. Nguyễn Thị Nhã, sinh ngày 21/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 240, đường Kiến Công, khóm 4, phường Bản Kiều, xã Tam Dân, Thành phố Cao Hùng

1409. Thạch Thị Kiếm, sinh ngày 06/3/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, Phố Tử, khóm 6, thôn Phố Tử, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

1410. Dương Tú Thanh, sinh ngày 15/7/1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 5, hẻm 8, ngõ 737, đoạn 1, đường Nội Hồ, khu Nội Hồ, Thành phố Đài Bắc

1411. Huỳnh Thị Mỹ Như, sinh ngày 19/4/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Viên Bản, khóm 8, phường Viên Bản, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1412. Huỳnh Thúy Hằng, sinh ngày 15/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 231, đường Thánh Đình, khóm 24, thôn Long Vân, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1413. Lê Mỹ Hằng, sinh ngày 24/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 11, đường Long Đức, khóm 20, phường Long Bình, Thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1414. Cao Thị Ngon, sinh ngày 25/11/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Long Đức, khóm 23, phường Long Hưng, Thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1415. Lê Diễm Phúc, sinh ngày 28/5/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 200, đường Kiến Quốc, khóm 15, phường Phúc Hưng, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1416. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 20/7/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 708, đoạn 2, đường Chương Viên, khóm 14, thôn Trường Sa, làng Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

1417. Nguyễn Thị Thiệt, sinh ngày 05/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 193/49, đường Kỳ Giáp, đoạn 1, khóm 18, phường Vĩnh Hóa, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

1418. Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 11/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 392, đường An Hưng, khóm 4, phường Nam Hưng, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

1419. Phạm Thị Bích Huyền, sinh ngày 05/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ 299, đường Đại Đồng, khóm 3, thôn Vạn Kiếm, làng Giai Đông, huyện Bình Đông

1420. Trương Thị Dung, sinh ngày 28/9/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, Viên Sơn, khóm 1, thôn Nam Hưng, làng Đại Võ, huyện Đài Đông

1421. Trần Thị Hoàng Vân, sinh ngày 17/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 21, ngõ 637, đường Cửu Như 2, khóm 14, phường Đức Bắc, khu Tam Dân, Thành phố Cao Hùng

1422. Võ Thị Bích Thủy, sinh ngày 06/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/22, đường Học Tiến, khóm 2, thôn Nhị Kết, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

1423. Vòng Ấn Mùi, sinh ngày 30/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 98, đường Cao Dương Nam, khóm 12, thôn Cao Bình, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1424. Dương Thị Ngọc Loan, sinh ngày 15/3/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59/2, đường Tân Minh, khóm 18, phường Phong Dã, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1425. Nguyễn Thị Tới, sinh ngày 15/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 2, ngõ 243, đường Tôn Hiền, khóm 11, phường Lập Hiền, khu Bắc Đầu, Thành phố Đài Bắc

1426. Nguyễn Thị Bé Thơ, sinh ngày 26/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Văn Hóa, khóm 54, thôn Phổ Tân, xã Thâm Khanh, huyện Đài Bắc

1427. Thái Thị Diễm, sinh ngày 17/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, đường Bắc Phố, khóm 4, phường Vĩnh An, Thành phố Đào Viên

1428. Hồ Thị Phương Khanh, sinh ngày 03/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, Hứa Trung Doanh, khóm 9, thôn Trung Vinh, làng An Định, huyện Đài Nam

1429. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 21/7/1976 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190, lầu 2, đường Bắc Thâm, đoạn 3, khóm 6, thôn Vạn Phúc, xã Thâm Khanh, huyện Đài Bắc

1430. Nguyễn Thị Kim, sinh ngày 19/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Mật Chi, khóm 5, thôn Mật Chi, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

1431. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 20/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Đức Xương, khóm 5, phường Phụng Tường, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1432. Phạm Thị Mỹ, sinh ngày 01/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 200, đường Bắc Đồn, khóm 4, phường Tam Quang, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1433. Phạm Thùy Linh, sinh ngày 29/5/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, lầu 4/8, đường Dân Sinh Đông, đoạn 1, khóm 9, phường Tụ Thành, khu Trung Sơn, Thành phố Đài Bắc

1434. Đỗ Thị Thùy Linh, sinh ngày 15/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, lầu 8, đường Khai Phong, đoạn 2, khóm 15, phường Phúc Tinh, khu Vạn Hoa, Thành phố Đài Bắc

1435. Kim Thị Sa Tha, sinh ngày 07/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162, đoạn 2, đường Xương Bình, khóm 3, phường Đồng Vinh, khu Bắc Đồn, Thành phố Đài Trung

1436. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 31/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 281, lầu 2, đường Hổ Lâm, khóm 2, phường Tùng Hữu, khu Tín Nghĩa, Thành phố Đài Bắc

1437. Liễu Thị Thùy Trang, sinh ngày 13/9/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111/1, Phan Tử Liêu, khóm 19, phường Thủy Nguyên, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1438. Nguyễn Thị Vui, sinh ngày 29/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/43, đường Trúc Vi, khóm 5, thôn Trúc Vi, làng Đại Viên, huyện Đào Viên

1439. Thạch Thị Huỳnh, sinh ngày 07/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Trung Sơn Đông, khóm 6, phường Đông An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

1440. Trần Thị Kiều, sinh ngày 30/8/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 20, đoạn 3, Thụy Quang, khóm 33, phường Hoa Sơn, Thành phố Bình Đông

1441. Trần Thị Thiện, sinh ngày 16/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Đại Sơn, khóm 1, thôn Kiến Hưng, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

1442. Huỳnh Thanh Thúy, sinh ngày 18/3/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Hạ Lâm Đầu, khóm 9, phường Tam Giác, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1443. Đỗ Thị Điểm, sinh ngày 21/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/2, Trung Châu, khóm 1, thôn Đông Liêu, xã Đông Trạch, huyện Gia Nghĩa

1444. Nguyễn Thị Kim Hai, sinh ngày 26/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 139, đường Sùng Đức, khóm 40, phường Sùng Lan, Thành phố Bình Đông

1445. Phạm Thị Mộng Điệp, sinh ngày 01/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 3, ngõ 39, đường Thanh Vân, khóm 44, phường Thanh Vân, Thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1446. Trương Ngọc Điệp, sinh ngày 28/4/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/6, hẻm 1, ngõ 1, đường Kiến Dân, khóm 3, phường Kiến Dân, khu Trung Sơn, Thành phố Cơ Long

1447. Nguyễn Thị Tuyết Hậu, sinh ngày 01/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/65, Kỳ Tử Đầu, khóm 11, thôn Khoan Sĩ, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1448. Khúc Kiều Giang, sinh ngày 12/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, Trung Lâm, khóm 8, phường Trung Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1449. Lâm Thu Khoa, sinh ngày 06/6/1982 tại Cà mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/10, đường Hải Hoàn, khóm 14, phường Hai Đông, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

1450. Vũ Thị Yến, sinh ngày 02/11/1983 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, ngõ 106, đường Quang Minh, khóm 13, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1451. Đặng Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 23/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 2, ngõ 118, đường Duy Tân, khóm 10, thôn Hưng Trân, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1452. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/1, lầu 5, đường Nhân Ái, khóm 15, phường Lục Quang, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1453. Woo Huệ Châu, sinh ngày 09/6/1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đường Quang Dụ, khóm 20, phường Bửu Sư, khu Tam Dân, Thành phố Cao Hùng

1454. Bùi Thị Ngọc Yến, sinh ngày 17/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 185, đoạn 1, đường Trung Phong, khóm 2, phường Đông An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

1455. Đoàn Thị Thùy Trước, sinh ngày 21/5/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136/26, Thái Liên, khóm 1, thôn Xã Trung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1456. Lê Thị Bé Ba, sinh ngày 15/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 19, đường Thành Công, khóm 6, phường Đông An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

1457. Trần Thị Loan, sinh ngày 10/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Ngọc Khố, khóm 2, thôn Ngọc Khố, xã A Liên, huyện Cao Hùng

1458. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 12/7/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/28, ngõ 37, đường Đông Tân, khóm 20, phường Trường Hưng, khu Thất Đồ, Thành phố Cơ Long

1459. Trần Thị Ngọc Cơ, sinh ngày 22/7/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 930, đường Xuân Nhật, khóm 6, phường Xuân Nhật, Thành phố Đào Viên

1460. Lê Thị Kim Nguyên, sinh ngày 02/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm Tiểu Kỳ, khóm 17, phường Thùng Đầu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1461. Lê Thị Kim Quyên, sinh ngày 27/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 280, đường Phục Quốc 1, khóm 20, phố Phục Quốc, Thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1462. Lương Thị Cẩm Thu, sinh ngày 19/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 2, hẻm 4, ngõ 437, đoạn 1, đường Nội Hồ, khóm 11, phường Lệ Sơn, khu Nội Hồ, Thành phố Đài Bắc

1463. Mai Thị Trung Hiếu, sinh ngày 23/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, lầu 5, đường Hạnh Phúc 1, khóm 2, thôn Hạnh Phúc, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1464. Ngàn Sau Lày, sinh ngày 06/8/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 269, đường Phục Hưng, khóm 4, thôn Phục Hưng, làng Trường Trị, huyện Bình Đông

1465. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 28/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 212, lầu 4, đường Trung Hưng, khóm 14, phường Trung Hưng, Thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1466. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 10/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, lầu 16, đường Phúc Đức 1, khóm 19, phường Khang Phúc, Thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1467. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 08/10/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ Tiểu Kỳ, lầu 16, phường Thùng Đầu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1468. Trần Thị Mỹ Loan, sinh ngày 24/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 728, đường Tam Phong, khóm 9, phường Tây Nam, Thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1469. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 08/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 121, đoạn 3, đường Đông Ninh, khóm 13, phường Trúc Đông, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1470. Nguyễn Thị Hoàng Anh, sinh ngày 05/5/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Đại Bình Sơn Hạ, khóm 1, phường Đại Bình, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1471. Mai Thị Thanh Hiền, sinh ngày 21/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142/1/5, đường Long An, khóm 1, phường Long Phụng, Thành phố Đào Viên

1472. Đinh Thị Đại, sinh ngày 28/9/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 165/5, đường Cảng Càn, khóm 15, phường Cản Càng, khu Nội Hồ, Thành phố Đài Bắc

1473. Trần Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 30/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139/1/3, đường Hóa Thành, khóm 13, phường Hóa Thành, Thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1474. Lê Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 10/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118/28, Nguyệt My, khóm 9, phường Nguyệt My, Thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1475. Nguyễn Thị Mỹ Khanh, sinh ngày 11/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 589/4, đường Ngô Hưng, khóm 6, phường Thái Hòa, khu Tín Nghĩa, Thành phố Đài Bắc

1476. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 10/10/1970 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/7, ngõ 458, đường Bắc An, khóm 1, phường Vĩnh An, khu Trung Sơn, Thành phố Đài Bắc

1477. Nguyễn Thị Xuân Mai, sinh ngày 29/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/13, Hoàn Đề Đại Đạo, khóm 16, phường Vĩnh Khang, Thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1478. Hồ Nhì Dinh, sinh ngày 12/5/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/18, đường Liên Hưng, khóm 21, phường Phục Hưng, Thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1479. Trần Kiều Oanh, sinh ngày 09/5/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 319, đường Đại Đôn, khóm 6, phường Văn Tâm, khu Nam Đồn, Thành phố Đài Trung

1480. Huỳnh Hồng Điều, sinh ngày 29/3/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, đoạn 2, đường Đại Nhân, khóm 12, phường Nam Giản, thị trấn Ngô Thế, Thành phố Đài Trung

1481. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 02/7/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/2, đường Tịnh Thành 28, khóm 9, phường Công Đức, khu Tây, Thành phố Đài Trung

1482. Nguyễn Thị Chúc My, sinh ngày 13/02/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, đoạn 2, đường Đại Nhân, khóm 12, phường Nam Giản, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

1483. Hà Thanh Trúc, sinh ngày 23/4/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 286, đường Đại Hưng, khóm 6, phường Đại Hưng, Thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1484. Trần Kim Hải, sinh ngày 29/3/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 1, ngõ 107, đoạn 2, đường Bảo An, khóm 22, phường Kim Liêu, thị trấn Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1485. Đặng Thị Dung, sinh ngày 14/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/2, ngõ 32, đường Long Hưng, khóm 8, phường Tam Hưng, Thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1486. Nguyễn Thị Ninh Kiều, sinh ngày 25/11/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/3, hẻm 2, ngõ 256, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 20, phường Lạc Lợi, Thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1487. Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 02/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 309, đường Hòa Bình Đông, khóm 5, phường Thái An, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1488. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 01/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Nam Hưng, khóm 5, phường Nam Hưng, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

1489. Huỳnh Thị Tú Trinh, sinh ngày 15/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, Song Nhân Thố, khóm 16, phường Hậu Phố, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

1490. Trần Thị Nguyên Hương, sinh ngày 30/10/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, Sư Đàm, khóm 7, thôn Sư Đàm, xã Đỉnh Ốc, huyện Miêu Lật

1491. Nguyễn Thị Phương Bình, sinh ngày 13/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 90, đường Trường An 11, khóm 6, phường Quang Minh, Thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1492. Đào Thị Tuyến, sinh ngày 07/8/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 624, đường An Hưng, khóm 8, phường Nam Hưng, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

1493. Phan Thị Hoài, sinh ngày 28/10/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 2, đường Cao Phong, khóm 2, phường Tân Quang, khu Đông, Thành phố Tân Trúc

1494. Phan Thị Kim Thanh, sinh ngày 10/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89/1, Thanh Sơn, khóm 17, thôn Thanh Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1495. Trần Ngọc Giàu, sinh ngày 03/3/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 3, Tiều Thoái Cước, khóm 6, thôn Trọng Khê, xã Liễu Danh, huyện Đài Nam

1496. Trần Thị Van Ny, sinh ngày 01/3/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, hẻm 532, đường Trung Sơn, khóm 8, phường Dịch Trạm, khu Tây, Thành phố Gia Nghĩa

1497. Nguyễn Thị Ny, sinh ngày 28/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, hẻm 130, đường Cương Sơn Trung, khóm 6, phường Thụy Hòa, khu Tiền Trấn, Thành phố Cao Hùng

1498. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 10/3/1979 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, Tam Giới Miếu Tiền, khóm 34, phường Gia Đông, Thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1499. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 15/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 280, đường Đăng Hòa, khóm 18, phường Bản An, khu Tam Dân, Thành phố Cao Hùng

1500. Đặng Kim Tuyến, sinh ngày 14/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Võ Thánh, khóm 2, phường Đại Phong, khu Bắc, huyện Đài Nam

1501. Dín Lỷ Kíu, sinh ngày 22/3/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/4, đường Đại Nhân, khóm 1, phường Tam Đa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1502. Lê Thị Nguyệt, sinh ngày 13/10/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 55, ngõ 103, đoạn 6, đường Phủ An, khóm 5, phường Hải Nam, khu An Nam, Thành phố Đài Loan

1503. Mai Thị Thanh, sinh ngày 15/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 15, đoạn 4, đường Minh Thánh, khóm 11, thôn Ngõa Trung, huyện Chương Hóa

1504. Nguyễn Thị Đượm, sinh ngày 08/10/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 204, đường Nhân Ái, khóm 19, phường Trung Khê, Thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1505. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 14/6/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, đường Điều Hòa, khóm 7, phường Sa Tử, khu Trung Chính, Thành phố Cơ Long

1506. Lê Thị Thích Phương, sinh ngày 03/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 167, Can Tử Liêu, khóm 11, thôn Quan Hòa, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

1507. Lê Thị Hồng Phương, sinh ngày 29/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 199, đường Thái Minh, khóm 1, thôn Bắc Lý, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1508. Ngô Thị Thu Trang, sinh ngày 07/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/2, ngõ 284, đường Sa Điền, đoạn 2, khóm 10, thôn Tân Hưng, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

1509. Phạm Thị Thu Em, sinh ngày 12/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, Châu Tử, khóm 9, thôn Trang Tây, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

1510. Nguyễn Lệ Hằng, sinh ngày 09/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Dân Sinh, khóm 19, thôn Hạ Luân, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

1511. Dương Thị Trà Tha, sinh ngày 12/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, Can Trạch, khóm 7, phường Can Trạch, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1512. Đinh Thị Tiền, sinh ngày 01/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 266, đường Trung Chính Đại, khóm 15, thôn Long Sơn, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

1513. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 17/11/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường An Bình, khóm 8, thôn An Lạc, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

1514. Thạch Thị Ngọc Dung, sinh ngày 15/8/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 48, phố Phục Hưng, khóm 3, thôn Thuận Đông, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1515. Lê Thị Kim Thoa, sinh ngày 14/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102/4, đường Tam Hòa, khóm 5, thôn Tam Bộ, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

1516. Lê Thị Thúy, sinh ngày 07/7/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/4, ngõ 364, đường Đông Kỳ, khóm 1, phường Xuân Xương, thị trấn Đông Thi, huyện Đài Trung

1517. Nguyễn Thị Kim Châu, sinh ngày 28/10/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 367, đường Tân Hưng, khóm 6, thôn Tân Lang, xã Long Chính, huyện Đài Trung

1518. Nguyễn Ngọc Được, sinh ngày 09/01/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70/3, đường Hưng Sản, khóm 3, thôn Nội Hồ, xã Lốc Cốc, huyện Nam Đầu

1519. Lư Thúy Nga, sinh ngày 08/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, lầu 13/3, đường Công Học, khóm 9, phường Nam Hòa, khu Nam, Thành phố Đài Trung

1520. Dương Thị Ngọc Linh, sinh ngày 09/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, phố Lâm Đỉnh, khóm 16, thôn Nhân Nghĩa, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1521. Lê Thị Thảo, sinh ngày 09/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, ngõ 469, phố Thịnh Sơn, khóm 10, phường Loan Thành, khu Tam Dân, Thành phố Cao Hùng

1522. Thạch Thị Phết, sinh ngày 08/3/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/3, ngõ Hòa Bình, khóm 11, thôn Ngũ Hòa, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1523. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 28/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, đường Điền Nam, khóm 19, thôn Điền Dương, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1524. Võ Thị Kim Loan, sinh ngày 19/7/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, đường Thiết Điếm, khóm 11, thôn Thiết Điếm, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

1525. Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh ngày 17/7/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, phố Võ Trí, khóm 14, phường Phúc Đông, khu Linh Nhã, Thành phố Cao Hùng

1526. Lai Dềng Mùi, sinh ngày 01/4/1977 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 238, đường Quốc Quang, khóm 13, phường Tích Thiện, khu Nam, Thành phố Đài Trung

1527. Dương Thiên Linh, sinh ngày 03/6/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190, phố Trung Long, khóm 9, phường Trung Long, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1528. La Thị Thu Hòa, sinh ngày 01/01/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 420, Sa Luân, khóm 10, thôn Sa Luân, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

1529. Võ Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 28/11/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 25, đường Đại Đồng, khóm 18, thôn Thủy Bổ, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

1530. Bùi Kim Yến, sinh ngày 16/9/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Võ Xương, khóm 6, thôn Phồn Xương, xã Trường Đài, huyện Bình Đông

1531. Phùn Mộc Kíu, sinh ngày 28/4/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 5, ngõ 129, phố Dân Sinh, khóm 7, phường Đắc Nhân, Thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

1532. Trần Thị Lủn, sinh ngày 01/02/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54/10, đường Trung Hưng, khóm 14, thôn Thiên Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

1533. Chung Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 21/3/1981 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, lầu 3, đường Dân An, khóm 15, xã Hậu Đức, Thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1534. Trương Lệ Hằng, sinh ngày 24/11/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 2, hẻm 3, ngõ 76, phố Kiên An, khóm 30, xã Hậu Cảng, Thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1535. Sầu Vòng Kíu, sinh ngày 01/4/1968 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 176, ngõ Tín Bút, khóm 6, thôn La Na, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

1536. Trần Thị Lài, sinh ngày 10/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Đài Hưng, khóm 6, thôn Đài Tử, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

1537. Trần Thị Quí, sinh ngày 09/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72/1, phố Quang Hoa, khóm 28, phường Phúc Hòa, Thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1538. Nguyễn Thị Xuân Lan, sinh ngày 05/5/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 69, ngõ 401, đường Trung Chính, khóm 6, phường Bắc Hưng, Thành phố Bình Đông

1539. Hồng Bích Vân, sinh ngày 02/5/1953 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Trường An Đông, khóm 7, phường Quang Hóa, Thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1540. Nguyễn Thị Kim Uyên, sinh ngày 06/3/1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, Nhị Thập Phân, khóm 4, thônThắng Hưng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

1541. Phí Thị Nguyệt, sinh ngày 10/7/1981 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, đường Lý Châu, khóm 10, thôn Khê Châu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

1542. Trần Thị Lợi, sinh ngày 28/10/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, phố Trung Hòa, khóm 5, phường Phong Du, khu Tam Dân, Thành phố Cao Hùng

1543. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 31/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62/11, đường Dân Sinh, khóm 3, thôn Đại Hồ, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

1544. Lưu Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 18/4/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, Trung Thố, khóm 1, thôn A Khuyến, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

1545. Lê Thị Thuận, sinh ngày 10/11/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, Tam Thế Phú, khóm 2, thôn Quốc Tính, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1546. Sỳ A Sy, sinh ngày 27/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 251/17, đường Vinh Hưng, khóm 1, thôn Loan Nhã, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

1547. Phan Thị Thảo, sinh ngày 20/9/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, lầu 2/6, ngõ 281, Sơn Minh, khóm 8, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, Thành phố Cao Hùng

1548. Hồ Thị Kim Ngà, sinh ngày 18/8/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 184, đường Quận An, đoạn 5, khóm 3, phường An Phú, khu An Nam, Thành phố Đài Nam

1549. Lê Trúc Ly, sinh ngày 09/9/1974 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, phố Thành Đông Nhất, khóm 12, phường Thành Đông, khu Tiền Thành, Thành phố Cao Hùng

1550. Đặng Thị Hiền, sinh ngày 16/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 22, đường Trung Hưng Bắc, khóm 1, thôn Tây Yến, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

1551. Võ Thị Thanh Vân, sinh ngày 10/5/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 58, đường Thượng Trang, khóm 12, phường Bàn Đào, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1552. Huỳnh Thị Kiến Huấn, sinh ngày 02/02/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/5, hẻm 57, ngõ 38, đường Vĩnh Lạc, khóm 10, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1553. Võ Hồng Thắm, sinh ngày 08/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/2, đường Đông Tín, khóm 4, phường Đông An, khu Tín Nghĩa, Thành phố Cơ Long

1554. Đặng Thị Tho, sinh ngày 09/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Trung Hiếu, khóm 16, thôn Phúc Hưng, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

1555. Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh ngày 23/6/1970 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/1, đường Nam Hòa, khóm 2, thôn Nam Phong, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

1556. Lữ Thị Vàng, sinh ngày 10/10/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Hương Đàm 2, khóm 1, thôn Hương Dương, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1557. Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 20/7/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189, đường Trung Sơn, khóm 5, thôn Điền Trung, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

1558. Lê Thị Bích Liên, sinh ngày 13/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/2, ngõ 67, đường Tùng Phú, khóm 1, phường Sơn Minh, khu Tiểu cảng, TP Cao Hùng

1559. Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 02/02/1974 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126/8, đường Duy Tân, khóm 3, phường Tân Hưng, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1560. Hà Thanh Thúy, sinh ngày 06/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 254, đường Nhân Ái, khóm 23, thôn Trung Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1561. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 15/02/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/4, đường Hồ Lô, khóm 6, phường Phú Quang, khu Sĩ Lâm, TP Đài Bắc

1562. Nguyễn Thị Kim Nga, sinh ngày 19/9/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 19, đường Tự Cường, khóm 5, thôn Thủy Đối, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1563. Trịnh Thị Hiền Oanh, sinh ngày 10/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, đường Giản Tử Phan, khóm 20, phường Phúc Đức, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1564. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 26/6/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 118, đường Tứ Duy, khóm 10, thôn Hưng Trân, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1565. Hồ Sỹ Hoàng, sinh ngày 27/7/1997 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 19, đường Tự Cường, khóm 5, thôn Thủy Đối, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1566. Trần Thị Thu Hường, sinh ngày 08/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 2, Phong Lâm, khóm 8, Thôn Phong Lâm, xã Sư Tử, huyện Bình Đông

1567. Đặng Thị Hiền, sinh ngày 14/4/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, Phổ Hậu, khóm 24, thôn Hồ Phổ, xã Kim Ninh, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến

1568. Đỗ Thị Sơn Hoàng, sinh ngày 27/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, đường Vĩnh Phong, khóm 3, thôn Vĩnh Phong, làng Trúc Điền, huyện Bình Đông

1569. Huỳnh Ngọc Nga, sinh ngày 24/9/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 187/4, đường Trung Sơn, khóm 5, thôn Điền Trung, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

1570. Lê Thị Đoàn, sinh ngày 18/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/1, đường Khai Nguyên, khóm 10, phường Tứ Lâm, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

1571. Sần A Tám, sinh ngày 02/11/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 158/3, đường Phúc Đức, khóm 17, phường Ngũ Phúc, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1572. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 07/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 11, ngõ 17, đường Tân Quốc, khóm 24, phường Tân Thái, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1573. Nguyễn Thị Màu, sinh ngày 08/3/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 54, ngõ 180, đường Vĩnh Cát, khóm 9, phường Lục Nghệ, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

1574. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 09/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, phố Trung Hưng Nam, khóm 3, phường Trung Đường, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1575. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 19/8/1972 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, Luân Tử, khóm 4, thôn Nam Luân, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1576. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 05/01/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 37, đoạn 2, đường Đại Quan, khóm 9, phường Trung Sơn, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1577. Phan Tuyết Lanh, sinh ngày 09/4/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106/1, Khẩu Trang, khóm 17, Hảo Thu, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1758. Lê Thị Út, sinh ngày 10/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, hẻm 53, đường Luân Tân Bắc, khóm 6, phường Luân Đông, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

1579. Nguyễn Thị Minh Điệp, sinh ngày 05/9/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 720/23, đường Cao Mỹ, khóm 11, phường Cao Tây, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1580. Lưu Thị Bé Xinh, sinh ngày 03/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134, ngõ 17, đường Thập Giáp Bắc, khóm 2, phường Thập Giáp, khu Đông, TP Đài Trung

1581. Nguyễn Ánh Trinh, sinh ngày 09/3/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, Phú Bắc, khóm 11, thôn Thạch Bài, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

1582. Trần Thị Bảy, sinh ngày 30/6/1970 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, Phục Hưng, khóm 1, phường Thạch Miếu, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

1583. Lâm Lục Muối, sinh ngày 10/4/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/4, hẻm 3, ngõ 82, đường Phúc Hưng, khóm 24, phường Hưng Vượng, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

1584. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 14/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 714/2, đoạn 2, đường An Khang, khóm 28, phường Nhật Hưng, TP Tân Điếm, TP Đài Bắc

1585. Sú Chếch Phóng, sinh ngày 15/8/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70/3, ngõ 147, đường An Tường, khóm 18, phường Hương Ba, TP Tân Điếm, TP Đài Bắc

1586. Võ Thị Hồng Nhung, sinh ngày 06/6/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110/3, đường Thủy Nguyên, khóm 27, phường Ngõa Dao, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1587. Lê Lan Phương, sinh ngày 01/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 17, đường Hòa Thành, khóm 20, phường Song Thành, TP Tân Điếm, TP Đài Bắc

1588. Dương Thị Ái Mụi, sinh ngày 03/8/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 59, đường Nam Bắc, khóm 8, phường Đỉnh Diêm, xã Kiều Đỉnh, huyện Cao Hùng

1589. Huỳnh Kim Loan, sinh ngày 02/5/1972 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 608, đường Cửu Xương, khóm 19, phường Thành Xương, khu Nam Tử, TP Cao Hùng

1590. Lê Thị Hồng Thắm, sinh ngày 10/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đoạn 3, đường Nguyệt Mi, khóm 11, phường Nguyệt Mi, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

1591. Lê Thị Ngọc Hân, sinh ngày 15/12/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/2, hẻm 19, ngõ 155, đoạn 3, đường Viên Lâm, khóm 1, phường Thụy Nguyên, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1592. Lê Thị Thu Anh, sinh ngày 04/11/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/6, ngõ Tam Đàm, khóm 12, phường Nam Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1593. Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh ngày 20/7/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 2/1, ngõ 52, đường Hưng Nam, khóm 7, phố Đông Tân, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

1594. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 28/8/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/6, Khách Trang Nội, khóm 2, xã Trang Nội, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1595. Nguyễn Thị Tuyết Loan, sinh ngày 27/10/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 206, đường Hưng Đông, khóm 5, phường Tín Nghĩa, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

1596. Nguyễn Yến Thi, sinh ngày 16/02/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 201, lầu 4, đường Trung Ương Bắc, đoạn 2, khóm 11, phường Phong Niên, khu Bắc Đẩu, TP Đài Bắc

1597. Đậu Thị Hường, sinh ngày 13/4/1975 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, đường Nhân Ái, khóm 7, thôn Qua Giang, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

1598. Ngô Thị Chúc Linh, sinh ngày 01/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124/3, đường Nghĩa Hòa, khóm 6, thôn Nghĩa Hòa, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1599. Nguyễn Thị Phương Liên, sinh ngày 08/9/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, lầu 3/2, ngõ 115, phố Hà Biên, khóm 19, phường Hà Biên, khu Cổ Sơn, TP Cao Hùng

1600. Nghiêm Thị Mai Hương, sinh ngày 15/12/1980 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/26, ngõ Quảng Hưng, khóm 11, thôn Quảng Hưng, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1601. Phan Thị Soan, sinh ngày 25/10/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 4, hẻm 15, ngõ 35, đường Bảo Trường, khóm 6, phường Bảo Trường, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1602. Lê Thị Lý, sinh ngày 04/4/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267, phố Bảo Tân, xã Bảo Trường, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1603. Võ Thị Kim Tư, sinh ngày 09/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, phố Kim Long, khóm 7, thôn Tứ Duy, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

1604. Nguyễn Thị Thu Ngọc, sinh ngày 24/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 19, đường Tiền Tử Đỉnh, khóm 10, phường Thành Nam, khu Trái Dưỡng, TP Cao Hùng

1605. Hồ Thị Kim Loan, sinh ngày 02/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, Bì Đình, khóm 11, thôn Quy Hồng, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1606. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 24/12/1977 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Khê Để, khóm 6, thôn Khê Để, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1607. Hồ Thị Thu Trang, sinh ngày 04/9/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Thập Cổ, khóm 12, phường Đông Quang, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

1608. Nguyễn Thị Thúy Phượng, sinh ngày 25/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 22, phố Thường Thuận, khóm 9, phường Ngũ Thường, khu Nam Tử, TP Cao Hùng

1609. Đặng Thị Loan, sinh ngày 20/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 1019, đường Cửu Như 4, khóm 19, phường Kiến Quốc, khu Cổ Sơn, TP Cao Hùng

1610. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 02/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 15, đường Vân Lâm, khóm 26, phường Chương Hòa, TP Nam Đầu

1611. Lê Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 28/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97, đường Phú Cường, đoạn 2, khóm 12, phường Tân Thụ, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1612. Võ Kiều Linh, sinh ngày 25/7/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, lầu 5, phố Thiên Bảo, khóm 8, phường Phúc Hòa, khu Tây Đồn, TP Đài Trung

1613. Phạm Thị Anh Đào, sinh ngày 01/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 89, đường Đài Trung Cảng, đoạn 3, khóm 4, phường Phúc Hòa, khu Tây Đồn, TP Đài Trung

1614. Nguyễn Thị Dừa, sinh ngày 15/8/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, lầu 5, ngõ 312, đường Đại Đồng, đoạn 2, khóm 14, phường Đại Đồng, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1615. Nguyễn Thị Tuyết Vân, sinh ngày 06/5/1968 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Điền Trung, khóm 3, thôn Điền Trung, xã Sa Thành, huyện Bình Đông

1616. Lỷ Nhì Múi, sinh ngày 26/8/1976 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 5, đường Qua Cảng, khóm 8, phường Qua Cảng, khu Ấm Ấm, TP Cơ Long

1617. Phạm Thị Kim Cúc, sinh ngày 11/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 275, đường Đại Xương, khóm 18, thôn Đại Hoa, xã Chin Tùng, huyện Cao Hùng

1618. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 21/6/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 179, đường Hà Tây, khóm 8, phường Lam Điền, khu Diên Trình, TP Cao Hùng

1619. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 01/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, phố Thiếu Khang, khóm 7, phường Dân Quyền, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

1620. Cao Thị Linh Em, sinh ngày 11/12/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/2, đường Kiên Nghiệp Tân, khóm 5, phường Minh Kiên, khu Trái Doanh, TP Cao Hùng

1621. Nguyễn Thị Cẩm Thu, sinh ngày 20/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 177, đoạn 1, đường Lực Hành, khóm 17, phường Lập Đức, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1622. Huỳnh Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 12/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 2, ngõ 25, đường Trung Chính Bắc, khóm 20, phường Trung Sơn, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1623. Lương Thị Thanh Ánh, sinh ngày 01/7/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1080/4, đường Trung Sơn, khóm 6, phường Trung Tín, TP Đào Viên

1624. Ngô Thị Vân, sinh ngày 01/01/1980 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, hẻm 64, ngõ 356, đường Đại Đồng, khóm 4, thôn Phúc Nguyên, xã Long Sơn, huyện Đào Viên

1625. Nguyễn Thị Kiều Mỹ Loan, sinh ngày 20/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/4, ngõ 249, đường Phục Hưng, khóm 24, phường Ngoại Nam, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1626. Nguyễn Thu Đông, sinh ngày 02/4/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 145, lầu 4, đường Hòa Bình, khóm 5, phường Trung Đường, TP Lô Châu, huyện Đài Bắc

1627. Trần Thị Gương, sinh ngày 20/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, lầu 15, đường Phúc Đức Nhất, khóm 16, xã Khang Phúc, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1628. Nguyễn Thanh Nhanh, sinh ngày 02/3/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 587, đoạn 4, đường Trung Sơn, khóm 14, thôn Vĩ Phố, làng Khê Châu, huyện Chương Hóa

1629. Trịnh Thị Ngọc Tú, sinh ngày 30/12/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Đông Nam 7, khóm 15, thôn Đông Thăng, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

1630. Trần Thị Thùy Yến, sinh ngày 28/10/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Lôi Thố, khóm 8, thôn Lôi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1631. Trần Thị Thu, sinh ngày 28/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, Nam Thế, khóm 7, thôn Nam Thế, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1632. Trần Hà Mai Trang, sinh ngày 11/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, hẻm 60, đường Quang Chính, khóm 19, phường Đồ Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

1633. Phan Thị Ngào, sinh ngày 19/12/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120/1, đường Nam Hòa, khóm 7, thôn Nam Phong, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

1634. Phan Thị Hồng Đang, sinh ngày 18/3/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ Nội Sư, khóm 5, thôn Nội Sư, xã Sư Tử, huyện Bình Đông

1635. Phan Thị Cô Míc, sinh ngày 10/10/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 564, Đông Sơn, khóm 29, thôn Đông Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1636. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 20/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/1, hẻm 212, đường Trường An, khóm 21, phường Đỗ Nam, thôn Thất Đổ, TP Cơ Long

1637. Nguyễn Thị Yến Ny, sinh ngày 06/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Nội Phương Lâm, khóm 9, phường Hạ Đầu, TP Bạch Hà, huyện Đài Nam

1638. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 14/8/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, thôn Trúc Tân, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

1639. Nguyễn Thị Ngọc Xa, sinh ngày 16/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 266, đường Dân Quyền, khóm 4, thôn Tây Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

1640. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 18/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/4, ngõ 713, đường Đồ Thành, khóm 15, phường Kim Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

1641. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 10/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 537, đường Nam Đại, khóm 18, phường Quang Trấn, khu Đông, TP Tân Trúc

1642. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 10/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 229, đường Tùng Nghĩa, khóm 1, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

1643. Nguyễn Thị Cẩm, sinh ngày 20/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121/1, lầu 3, đường Dân Hưởng, khóm 32, phố Minh Huệ, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1644. Lê Thị Kim Luyến, sinh ngày 28/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 70, đường Quang Chính, khóm 19, phường Đồ Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

1645. Lê Thị Hoài Thu, sinh ngày 02/01/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, lầu 3, đường Minh Ngô, khóm 17, phường Thảo Ngô, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

1646. Lê Kiên Diệu, sinh ngày 24/10/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 343, đường An Dân, khóm 17, phường An Hòa, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1647. Huỳnh Thị Xuyến, sinh ngày 10/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 3, phố Minh Phúc, khóm 40, phường Đỉnh Thái, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

1648. Lê Thị Vạng, sinh ngày 30/9/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128/3, Đại Liêu, khóm 1, phường Vĩnh An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

1649. Nguyễn Ngọc Nga, sinh ngày 05/6/1970 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/11, Phúc Tinh, khóm 29, thôn Phúc Tinh, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

1650. Nguyễn Thị Bích Duyên, sinh ngày 18/01/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, đường Tân Trung, khóm 11, thôn Tân Trung, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

1651. Nguyễn Thị Lộc, sinh ngày 19/11/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 3, ngõ 40, đường Đại Nhân, khóm 8, phường Đại Lâm, TP Đào Viên

1652. Huỳnh Thị Thuyền, sinh ngày 12/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/1, Vĩnh Hoa, khóm 20, thôn Giáp Bắc, xã Đường Trúc, huyện Cao Hùng

1653. Trịnh Xiếu Hón, sinh ngày 12/11/1973 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150, Kim Mẫn, khóm 10, phường Kim Xuyên, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1654. Trần Tuyết Ngôn, sinh ngày 01/9/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 2, hẻm 3, ngõ 113, đường Đông Hồ, khóm 8, phường An Hồ, khu Nội Hồ, TP Đài Bắc

1655. Trần Thị Hoàng Anh, sinh ngày 20/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 162, đường Nam Tử Đông, khóm 3, phường Đông Ninh, khu Nam Tử, TP Cao Hùng

1656. Phạm Thị Hương, sinh ngày 02/3/1978 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 2, ngõ Thanh Thủy 3, đường Lê Thủy, khóm 31, thôn Lê Tân, xã Ngũ Quả, huyện Nghi Lan

1657. Vương Thị Trang, sinh ngày 30/7/1979 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 160/2, đường Thiện Hoa, khóm 14, phường Nhân Hoa, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

1658. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 07/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/6, đường Trúc Viên, khóm 2, phường Khê Châu, TP Đầu Lục, huyện Vân Lâm

1659. Huỳnh Hồng Thu, sinh ngày 07/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, Qua Câu Hạ Thố, khóm 19, phường Tây An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

1660. Hồ Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 04/4/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, đoạn 2, đường Tế Nam, khóm 17, phường Văn Bắc, khu Trung Chính, TP Đài Bắc

1661. Dương Thúy Phương, sinh ngày 05/12/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 9/1, ngõ 527, đường Bắc Môn, khóm 11, phường Đại Đạo, khu Bắc, TP Đài Nam

1662. Võ Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 12/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 27, ngõ 102, đường Dụ Nông, khóm 16, thôn Tân Hưng, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

1663. Võ Thị Kim Ngân, sinh ngày 07/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, lầu 4, đường Tự Cường 1, khóm 12, thôn Đông Lâm, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1664. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 19/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/2, Tam Hòa, khóm 13, thôn Cao Lâm, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

1665. Lê Thị Bé Loan, sinh ngày 02/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 2/2, ngõ 1205, đường Trung Chính, đoạn 2, khóm 11, thôn Nhân Đức, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1666. Lê Thị Kim Hằng, sinh ngày 16/6/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Mười Ba Giáp, khóm 2, thôn Nội Lễ, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

1667. Phan Thị Lài, sinh ngày 16/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 314, đường Tứ Vi, khóm 23, thôn Trung Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1668. Chí Cẩm Lìn, sinh ngày 20/3/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, đường Nhân Ái, khóm 11, thôn Cửu Khối, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

1669. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 27/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, phố Nhã Khanh 3, khóm 5, phường Minh Lễ, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

1670. Quách Kiều Oanh, sinh ngày 11/9/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 35, đường Bát Đức, khóm 6, phường Tây Đức, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

1671. Nguyễn Bích Hợp, sinh ngày 01/10/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/66, đường Đông Hưng, khóm 1, phường Đình Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1672. Dương Kim Loan, sinh ngày 10/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Hạ Bình, khóm 5, phường Hạ Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1673.Trần Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 25/7/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 9, ngõ 58, phố Bảo Sơn, khóm 1, phường Đại Hữu, TP Đào Viên

1674. Phan Thị Ánh, sinh ngày 04/12/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Trung Hòa, khóm 10, phường Trung Nguyên, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1675. Đặng Thu Hương, sinh ngày 16/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, đường Khê Đông, khóm 6, phường Khê Đông, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1676. Nguyễn Thị Muội, sinh năm 1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/6, Tân Hưng, khóm 13, thôn Lâm Trung, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

1677. Đoàn Thị Kim Thoa, sinh ngày 17/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ Ngoại Thành, khóm 11, thôn Thanh Thủy, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1678. Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 04/11/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ Mã Nhi, khóm 7, thôn Mã Nhi, xã Tam Địa Thôn, huyện Bình Đông

1679. Phan Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 30/4/1972 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 135, lầu 2/1, đường Chính Đức, khóm 2, phường Chính Đức, khu Cổ Sơn, TP Cao Hùng

1680. Huỳnh Thị Chính, sinh ngày 04/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, đường Hà Để, đoạn 3, khóm 12, thôn Triều Liên, xã Đại Liên, huyện Cao Hùng

1681. Dương Thị Trắng, sinh ngày 10/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 467, đoạn Sơn Đỉnh, đường Trung Phong, khóm 5, phường Sơn Phong, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

1682. Đỗ Thị Thanh, sinh ngày 10/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1237, đoạn 2, đường Trung Sơn Tây, khóm 4, thôn Hạ Điền, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1683. Vòng Nhộc Lềnh, sinh ngày 05/01/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 182/42, Nội Thố Tử, khóm 18, phường Nội Thố, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

1684. Trần Xuân Trang, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/5, đường Đại Xuyên, khóm 12, thôn Ngạn Lý, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

1685. Đỗ Thị Bé Cưng, sinh ngày 24/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/28, Hoán Xương, khóm 23, phường Tú Xương, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1686. Trần Anh Thư, sinh ngày 01/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/4/2, đoạn 3, đường Thái Nguyên, khóm 7, phường Sùng Đức, khu Bắc, TP Đài Trung

1687. Võ Thị Thúy Hường, sinh ngày 14/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 321/4, đường Lạc Lợi 3, khóm 27, phường Lục Hợp, khu An Lạc, TP Cơ Long

1688. Trần Thị Sang, sinh ngày 10/8/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/2, ngõ 101, đường Văn Lâm, khóm 5, phường Nghĩa Dũng, khu Sĩ Lâm, TP Đài Bắc

1689. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 04/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/4, ngõ 85, đường Tam Dân, khóm 6, phường Tam Dân, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1690. Trần Mỹ Thu, sinh ngày 01/11/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Đồng An Nam, khóm 9, phường Xuân Xã, khu Nam Đồn, TP Đài Trung

1691. Tăng Thị Thu Thảo, sinh ngày 27/11/1977 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 2, ngõ 277, đoạn 6, đường Trang Tân, khóm 9, thôn Đại Phúc, xã Trang Viên, huyện Nghi Lan

1692. Bùi Thị Mỹ Thu, sinh ngày 18/12/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/6, ngõ 1191, đường Dân Tộc 1, khóm 2, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, TP Cao Hùng

1693. Nguyễn Thị Thanh Tiền, sinh ngày 19/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Hiếu Thuận, khóm 12, phường Đồng Đức, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

1694. Phạm Thị Điệp, sinh ngày 07/6/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Bình Xuyên, khóm 24, phường Bình Hòa, khu Cổ Sơn, TP Cao Hùng

1695. Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 16/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/4, ngõ 35, đường Bảo Trường, khóm 17, phường Bảo Trường, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1696. Đỗ Thị Lựu, sinh ngày 20/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 10, đường Văn Hóa Nam, khóm 13, phường Phúc Tinh, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1697. Trần Thị Thái Thanh, sinh ngày 13/02/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 206, đường Trung Chính, khóm 2, thôn Tây Lâm, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1698. Chung Thị Bích Loan, sinh ngày 15/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/4, ngõ 129, đường Dân Sinh, khóm 6, phường Đắc Nhân, TP Lô Châu, huyện Đài Bắc

1699. Lê Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 27/8/1970 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, đường Trung Ái, khóm 8, thôn Luân Bình, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1700. Cam Nguyễn Quỳnh Thư, sinh ngày 10/01/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/7, hẻm 3, ngõ 126, đường Nghĩa Dũng, khóm 7, phường Đại Hán, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

1701. Lại Thị Kim Thảo, sinh ngày 22/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94/4, đường Lan Châu, khóm 16, phường Bồng Lai, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc

1702. Huỳnh Thị Thến, sinh ngày 15/11/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, ngõ 53, đường Thỏ Khanh, khóm 2, phường Thỏ Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1703. Nguyễn Thị Vương, sinh ngày 10/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 103, đường Tín An, khóm 1, phường Lê Thuận, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

1704. Nguyễn Lệ Nương, sinh ngày 21/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 205, đường Tân Hưng, khóm 5, thôn Khánh An, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

1705. Tằng Kim Loan, sinh ngày 01/11/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Thạch Bài, khóm 4, thôn Thạch Bài, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

1706. Trần Ngọc Thường, sinh ngày 03/11/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/8, Trung Trang, khóm 4, thôn Ô Đô, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

1707. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 15/7/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 2/1, đường Vạn An, khóm 5, phường Vạn Phương, khu Văn Sơn, huyện Đài Bắc

1708. Dương Thị Trường Giang, sinh ngày 08/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ 460, đoạn 3, đường Đông Mẫn, khóm 8, phường Đỉnh Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1709. Võ Thị Kim Nguyệt, sinh ngày 25/12/1964 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/543, lầu 6, đường Vinh Tổng, khóm 17, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, TP Cao Hùng

1710. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 13/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 196, đường Mã Luyện, khóm 9, thôn Vạn Lý, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1711. Vòng Ửng Múi, sinh ngày 03/3/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 7, hẻm 191, đường Dự Khê, khóm 14, phường Quế Lâm, TP Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1712. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 26/7/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, lầu 4, đường Khải Trí, khóm 16, phường Thụ Đức, TP Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1713. Biện Linh Kiều, sinh ngày 01/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/121, đường Dân Hữu, khóm 3, phường Mãn Thúy, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1714. Hồ Như Tuyết, sinh ngày 01/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Hồ Đỗ, khóm 8, phường Đông Sơn, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

1715. Lâm Hồng Thủy, sinh ngày 14/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 496, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 10, thôn Nhân Nhã, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1716. Hồ Thị Hoàng Bích, sinh ngày 05/12/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/2, đường Văn Xương Đông 4, khóm 10, phường Bình Đức, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

1717. Trần Á Phương, sinh ngày 29/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 643, ngõ 716, đoạn 2, đường Đẩu Trung, khóm 8, phường Tam Quang, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1718. Lê Thị Oanh, sinh ngày 01/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 159, đoạn 1, đường Viên Thảo, khóm 13, thôn Khê Đầu, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

1719. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 15/4/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 1, ngõ 219, đường Hòa Bình, khóm 8, phường Tân Nhã, khu Bắc, TP Tân Trúc

1720. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 09/11/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, hẻm 30, ngõ 346, đường Ngưu Phố, khóm 5, phường Trung Phố, khu Hương Sơn, TP Tân Trúc

1721. Phạm Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 14/12/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/4, Đồng An, khóm 1, thôn Lộc Bắc, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

1722. Lâm Thị Nhi, sinh ngày 10/5/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59/2, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 3, phường Dụ Sinh, TP Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1723. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 26/6/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87/4, đường An Cư, khóm 5, phường Lê Nguyên, khu Đại An, TP Đài Bắc

1724. Hồ Ngọc Hải, sinh ngày 08/3/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 92, đường Tân Hưng, khóm 16, thôn Lưu Gia, xã Nội Hồ, huyện Cao Hùng

1725. Trương Liên, sinh ngày 16/8/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/5, ngõ 85, đoạn 3, đường Non Sư, khóm 6, phường Cao Sơn, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1726. Nguyễn Mỹ Ngân, sinh ngày 09/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, ngõ 38, đường Trung Xa, khóm 8, thôn Hạ Lợi, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

1727. Nguyễn Thị Khéo, sinh ngày 21/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85/3, đường Đại Dũng, khóm 19, phường Hương Xã, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1728. Phạm Thị Lệ Hiền, sinh ngày 08/9/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/10/1, ngõ 77, đường Trung Bình, khóm 10, phường Trung Bình, TP Đào Viên

1729. Lý Huệ Phương, sinh ngày 03/6/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 5, ngõ 136, đường Trung Sơn Nam, khóm 2, thôn Đại Viên, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1730. Lê Thị Xuân Mai, sinh ngày 25/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, ngõ Hậu Lý, khóm 3, thôn Nam Nhã, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1731. Võ Mỹ Duyên, sinh ngày 20/3/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 2, ngõ 51, đường Song Phong, khóm 11, phường Đại Hưng, TP Đào Viên

1732. Nguyễn Kim Yến, sinh ngày 18/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 197, ngõ Phúc Tuyền, đoạn 2, đường Đại Đồng, khóm 45, thôn Đông Thế, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1733. Lý Thị Kim Phương, sinh ngày 19/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Ngoại Trang, khóm 5, thôn Long Đằng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

1734. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 10/01/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 176, đoạn 2, đường Vĩnh Nguyên, khóm 17, phường Bạch Vân, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1735. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 01/7/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, Nam Xương, khóm 14, thôn Khảm Cước, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

1736. Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 15/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/2, đường Hải Phong, khóm 2, phường Tam Sơn, TP Bình Đông

1737. Phan Thị Tuyết Mai, sinh ngày 25/10/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 191, đường Phúc Thái, khóm 6, thôn Lão Bì, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1738. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 10/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Thuận Hòa, khóm 17, thôn Trung Hiếu, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

1739. Trần Kim Chung, sinh ngày 29/12/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 47, đường Thái Sơn, khóm 18, phường Thái Sơn, TP Đào Viên

1740. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 15/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/2, ngõ 199, đường Trùng Dương, khóm 26, phường Đông Tân, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

1741. Đặng Ngọc Sương, sinh ngày 03/8/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61/3, Dương Kiều, khóm 27, thôn Hưng Xương, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

1742. Huỳnh Ngọc Minh Nguyên, sinh ngày 20/3/1982 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 32, đường Vĩnh Hòa, khóm 12, phường Dương Minh, TP Mã Công, huyện Bành Hồ

1743. Kim Tường Vi, sinh ngày 14/8/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, lầu 14/5, ngõ 196, đường Hoa Tây, khóm 26, phường An Khang, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1744. Lý Kim Thúy, sinh ngày 16/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Lộc Đào Dương, khóm 1, thôn Lộc Điền, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

1745. Diệp Thị Minh Thủy, sinh ngày 26/10/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Kiến Khang, khóm 22, phường Tam Tiên, TP Tân Doanh, huyện Đài Nam

1746. Nguyễn Thị Trúc Thơi, sinh ngày 09/5/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/14, đường Trung Vân 3, khóm 15, thôn Trung Vân, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1747. Lê Hồng Điều, sinh ngày 15/5/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 36, đường Đàn Tử Nam, khóm 2, phường Hoa Cương, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1748. Lê Thị Bé Ngoan, sinh ngày 24/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, lầu 3, phố Quảng Hưng, khóm 26, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1749. Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 21/9/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 242, đường Thành Công, khóm 21, phường Tây An, TP Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1750. Huỳnh Thị Ngọc Bích, sinh ngày 19/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 100, đường Bát Đức Nam, khóm 56, thôn Bát Quái, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1751. Lương Thị Thùy Trang, sinh ngày 24/11/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90/6, Tam Dân, khóm 11, phường Tam Dân, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

1752. Lê Thị Đời, sinh ngày 20/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 4, đường Tiệm Bắc, khóm 9, phường Phục Cung, khu Tiểu Cảng, Tp Cao Hùng

1753. Trần Thị Bích Tuyền, sinh ngày 12/8/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/1, ngõ Nội Sư, khóm 5, thôn Nội Sư, xã Sư Tử, huyện Bình Đông

1754. Nguyễn Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 09/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 596, đường Học Điền, khóm 3, thôn Học Điền, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1755. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 15/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/39, Khảm Đỉnh, khóm 24, phường Tân Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1756. Ừng Làn Kín, sinh ngày 12/4/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Nam Hòa, khóm 1, thôn Nam Phong, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

1757. Phạm Thị Ngọc Sang, sinh ngày 26/4/1962 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, đường Thống Phố, khóm 1, thôn Thống Phố, xã Liên Thành, huyện Bình Đông

1758. Trần Thị Ánh, sinh ngày 20/10/1957 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 310, đường Dân Tộc, đoạn 1, khóm 2, thôn Đả Liêm, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

1759. Dương Thị Kim Hương, sinh ngày 01/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Nam Loan, khóm 9, phường Nam Loan, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1760. Hàn Thanh Nhỏ, sinh ngày 25/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/2, ngõ Thanh Hà, đường Bảo Lực, khóm 3, thôn Bảo Lực, xã Liên Thành, huyện Bình Đông

1761. Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh ngày 09/8/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/1, Tân Quang, khóm 3, thôn Tân Quang, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1762. Huỳnh Thị Kiều Tiên, sinh ngày 31/12/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, Trúc Viên Hậu, khóm 11, thôn Trúc Tân, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

1763. Phạm Thị Kim Liên, sinh ngày 24/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, hẻm 28, ngõ 160, phố Bích Đỉnh, khóm 19, phường Bích Đỉnh, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1764. Bùi Thị Nhiễn, sinh ngày 17/7/1979 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Cửu Nhị, khóm 3, phường Trung Tây, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1765. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 10/11/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, Mao Tử Phố, khóm 5, phường Đại Đồng, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

1766. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 26/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/2, ngõ 56, đường Phúc Nhất, khóm 7, phường Thực Tiễn, khu Thất Đổ, TP Cơ Long

1767. Lâm Mai Phương, sinh ngày 12/5/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 49, đường Trang Kính, khóm 15, phường Phúc Mỹ, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1768. Lý Sinh Lan, sinh ngày 16/10/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 856, đường Trung Sơn, khóm 9, thôn Đồng An, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

1769. Đinh Thị Mỹ Nương, sinh ngày 06/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 715, đường Luân Đỉnh, khóm 3, thôn Luân Đỉnh, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1770. Đoàn Thị Liền, sinh ngày 12/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, đường Trung Hưng, khóm 11, phường Văn Bắc, thị trấn Ngô Khê, huyện Đài Trung

1771. Trịnh Hòa Hiệp, sinh ngày 26/7/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, phố Đại Trí, khóm 26, phường Trung Nhân, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

1772. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 22/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, ngõ Tân Sanh, đường Nam Loan, khóm 12, phường Nam Loan, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1773. Lê Hoài Diễm Thơ, sinh ngày 25/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, đường Vĩnh Xã, khóm 1, thôn Tân Trang, xã Vĩnh Thanh, huyện Chương Hóa

1774. Võ Thị Kim Lan, sinh ngày 17/11/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, đường Bắc Bình 2, khóm 25, phường An Thái, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

1775. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 22/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 380, đường Qua Dũng, khóm 7, phường Qua Bi, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1776. Nguyễn Thị Nương, sinh ngày 20/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 264/7, đường Bắc Đồn, khóm 11, phường Đông Quang, khu Bắc Đồn, Tp Đài Trung

1777. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 17/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Long Nam, khóm 16, phường Đông Xã, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

1778. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 22/01/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 2, ngõ 165, đường Đại Phố, khóm 118, phường Đại Phố, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1779. Trần Thị Bé Tư, sinh ngày 05/6/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, lầu 3/1, đường Trung Chính Nam, khóm 17, phường Quang Chính, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1780. Hồ Thị Hồng, sinh ngày 18/01/1982 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, lầu 3, ngõ 297, đoạn 4, đường Thừa Đức, khóm 7, phường Hậu Cảng, khu Sĩ Lâm, TP Đài Bắc

1781. Lìu Sặp Múi, sinh ngày 14/11/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, lầu 4, ngõ 560, đường Trung Chính Bắc, khóm 14, phường Đại Hữu, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1782. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 18/12/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 106, đường Chiếu An, khóm 17, thôn Nam Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1783. Nguyễn Thị An, sinh ngày 04/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 12/1, hẻm 33, ngõ 9, đoạn 2, đường Đại Khánh, khóm 6, phường Thụ Đức, khu Nam, TP Đài Trung

1784. Nguyễn Thị Huỳnh Như, sinh ngày 13/02/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/4, hẻm 5, ngõ 48, đường Trung Hiếu, khóm 17, phường Đại Phong, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1785. Nguyễn Thị Soài, sinh ngày 03/3/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/1, Bạch Đông, khóm 4, phường Bạch Đông, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

1786. Nguyễn Ngọc Bách Thảo, sinh ngày 20/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, đường Trúc Nam, khóm 5, thôn Trúc Nam, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

1787. Phạm Thị Kim Thoa, sinh ngày 24/8/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 64, đường Liêu Bắc, khóm 15, thôn Lê Minh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1788. Nguyễn Thị Giáng Hương, sinh ngày 16/12/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 8, đường Tam Dân, khóm 13, thôn Khê Châu, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

1789. Lương Thị Bích Phương, sinh ngày 07/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 379, đường Chấn Hưng, khóm 1, thôn Cựu đường, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1790. Nhan Mỹ Kim Anh, sinh ngày 03/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 362, đường Xuân Nhật, khóm 3, phường Đại Hưng, TP Đào Viên

1791. Huỳnh Thị Ngọc Yến, sinh ngày 09/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 590, đường Đông Bình, khóm 9, phường Đông Bình, TP Thái Bình, huyện Đài Trung

1792. Nguyễn Thị Cẩm Duyên, sinh ngày 15/5/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 9, đường Trung Nguyên, khóm 16, phường Trung Sơn, TP Thái Bình, huyện Đài Trung

1793. Lê Thị Lệ Huyền, sinh ngày 06/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 246, đoạn 3, đường Đông Quan, khóm 13, thôn Nam Thế, xã Hòa Bình, huyện Đài Trung

1794. Vũ Thị Hoa, sinh ngày 20/4/1971 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, Dân Dụ, khóm 12, phường Phúc Hưng, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

1795. Hà Thị Xoàn, sinh ngày 06/9/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 543/5, đường Trung Sơn Bắc, khóm 20, thôn Văn Nhã, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

1796. Nguyễn Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 21/11/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 139, đường Hòa Bình Nam, khóm 2, thôn Tú Sơn, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

1797. Nguyễn Thị Tú Quyên, sinh ngày 09/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, đường Trung Sơn, khóm 20, thôn Cung Hậu, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1798. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 30/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/1, phố An Thuận Bắc 2, khóm 12, phường Bình Dương, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

1799. Đặng Thị Bích Xuyên, sinh ngày 01/3/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168, phố Trường Hưng, khóm 1, phường Diêm Thủy, khu Hương Sơn, TP Tân Trúc

1800. Võ Thị Hiền, sinh ngày 07/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172, đường Bắc Hoàn, khóm 12, phường Bắc Môn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1801. Bành Thị Kim Danh, sinh ngày 11/12/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, lầu 1/4, hẻm 280, đường Lục Phân, khóm 13, thôn Lục Phân, làng Ngoại Phố, huyện Đài Trung

1802. Nguyễn Hồng Chi, sinh ngày 03/10/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 255, đường Khoáng Cảng, khóm 17, thôn Khoáng Cảng, làng Kim Sơn, huyện Đài Bắc

1803. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 01/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 550, đường Tiến Hóa, khóm 11, phường Cẩm Châu, khu Bắc, TP Đài Trung

1804. Lý Ngọc Hoa, sinh ngày 08/02/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 3, đường Tự Do, khóm 12, phường Chiếu Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1805. Nguyễn Ngọc Thu, sinh ngày 16/01/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 225, đoạn 2, đường Tân Hoa, khóm 8, thôn Đại Quật, làng Quan Âm, huyện Đào Viên

1806. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 27/4/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/11, Khích Tử Khẩu, thôn Phong Đức, xã Sơn Thượng, huyện Đài Nam

1807. Trần Thị Tèo, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Nghĩa Đức, khóm 9, thôn Nghĩa Đức, xã Tam Trinh, huyện Nghi Lan

1808. Phạm Thị Thúy Dung, sinh ngày 24/12/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, đường Ái Hương, khóm 1, thôn Trúc Lâm, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1809. Nguyễn Thị Tố Lan, sinh ngày 10/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/5, đường Thủy Đỉnh, khóm 4, phường Thủy Đỉnh, thị trấn Bộ Lý, huyện Nam Đầu

1810. Nguyễn Thị Kiều Em, sinh ngày 25/7/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Tân Sinh 2, khóm 21, phường Triều An, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1811. Lê Thị Huỳnh Nga, sinh ngày 28/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 79, đường Nam Thôn, khóm 13, thôn Đôn Nam, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1812. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 08/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Trúc Vi, khóm 2, phường Khê Châu, TP Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

1813. Hứa Kiều Anh, sinh ngày 24/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137, đường Tân Hưng 3, khóm 21, thôn Tân Thành, huyện Hoa Liên

1814. Lê Thị Ngoan, sinh ngày 05/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, lầu 4, ngõ 52, đường Đông Đại, đoạn 1, khóm 2, phường Công Viên, khu Đông, TP Tân Trúc

1815. Bùi Thị Thanh Xuân, sinh ngày 02/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 310, lầu 2, đường Khởi Thuyền 4, khóm 20, phường Hưng Ban, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

1816. Đoàn Hồng Thắm, sinh ngày 02/3/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 151, đường Hưng Nhân, khóm 11, phường Hưng Hóa, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

1817. Trần Thị Bảo Trân, sinh ngày 25/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, lầu 2, phố Đại Nhân, khóm 2, phường Dân Sinh, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1818. Ngô Thị Loan, sinh ngày 10/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 187/1, đường Nguyệt Dương, khóm 13, thôn Trung Nghĩa, xã Đan Nhã, huyện Đài Trung

1819. Phạm Thị Thúy Vy, sinh ngày 29/01/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, Bảo Trang Vân, khóm 3, phường Vạn Bảo, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1820. Phạm Cẩm Tú, sinh ngày 25/11/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, đường Tân Vĩnh, khóm 7, phường Tân Vĩnh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1821. Huỳnh Thị Ka, sinh ngày 09/3/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, ngõ 458, đường Nhân Ái, khóm 12, phường Từ Hữu, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1822. Lê Thị Mộng Thu, sinh ngày 10/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/36, đường Giới Thọ, khóm 10, thôn Hồ Nam, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1823. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 04/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 3, đường Tây Ninh Nam, khóm 6, phường Phúc Tinh, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

1824. Huỳnh Thị Oanh, sinh ngày 01/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 126, đoạn 1, đường Viên Đại, khóm 4, phường Nam Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1825. Lê Thị Tiến, sinh ngày 02/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 178, Hạ Đại Khuất, khóm 4, thôn Đại Khuất, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1826. Trần Thu Hà, sinh ngày 12/02/1973 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ Vĩnh An Nhị, khóm 2, phường Vĩnh An, khu Tây Thuần, TP Đài Trung

1827. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 12/5/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/65, đường Trung Xã, khóm 21, phường Tú Thủy, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1828. Dương Mỹ Lỳ, sinh ngày 06/10/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, đường Trung Hưng, khóm 11, thôn Ôn Phong, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

1829. Lê Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 04/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/36, đường Trung Hưng, khóm 13, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1830. Tô Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 17/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 113/1, đường Thủy Nguyên, khóm 8, phường Tam Thôn, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1831. Võ Thị Mụi, sinh ngày 26/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Qua Khẩu Trung Thố, khóm 17, phường Trung An, thị trấn Bố Đại, huyện Nghi Lan

1832. Khổng Văn Út, sinh ngày 01/01/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, lầu 9, ngõ 2, đường Xương Bình, đoạn 2, khóm 17, phường Tùng Hòa, khu Bắc Thuần, TP Đài Trung

1833. Nguyễn Chúc Ly, sinh ngày 04/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, đường Công Quán, khóm 5, thôn Thái Bình, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1834. Trịnh Quay Vằn, sinh ngày 18/10/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, hẻm 18, ngõ Đại Ninh, đoạn 1, đường Trung Hưng, khóm 32, phường Kim Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

1835. Phạm Thị Thùy Lan, sinh ngày 03/10/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, lầu 3, phố Quốc Thạnh Nhất, khóm 15, phường Quốc Thạnh, TP Hoa Liên

1836. Nguyễn Thị Kim Quyên, sinh ngày 29/6/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Thông Triều 1, khóm 1, phường Tử Lâm, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

1837. Lê Thị Yến, sinh ngày 01/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126/1, Thắng Lợi, khóm 25, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1838. Trương Thị Trúc Giang, sinh ngày 18/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 4, ngõ 105, đường Ngũ Giáp 2, khóm 40, phường Chính Nghĩa, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1839. Mai Thị Thanh Tâm, sinh ngày 03/02/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, Ô Mi Khanh, khóm 7, phường Ô Mi, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

1840. Sơn Thanh Diệu, sinh ngày 10/10/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, Cảng Vỹ, khóm 1, thôn Tam Gian, xã Lân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1841. Phạm Thị Kim Hiền, sinh ngày 16/8/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 100, ngõ 175, đường Đông Minh, khóm 26, phường Tây Vinh, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

1842. Hồ Kim Liên, sinh ngày 17/5/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 65, đường Trần Bình, khóm 14, phường Trung Bình, khu Bắc Thuần, TP Đài Trung

1843. Trần Thị Kim Anh, sinh ngày 09/11/1977 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 212, phố Tam Thố, khóm 2, phường Tam Thố, khu Nam Thuần, TP Đài Trung

1844. Lê Thị Kim Xuyến, sinh ngày 09/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 12, đường Nam Kinh Đông, đoạn 3, khóm 16, phường Bắc Hưng, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

1845. Bùi Thị Hồng Chọn, sinh ngày 09/8/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Văn Hóa, khóm 7, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1846. Lương Thị Thủy, sinh ngày 05/5/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/2, Tân Trang, khóm 13, thôn Đông Quang, xã Nghĩa Tân, huyện Gia Nghĩa

1847. Nguyễn Kim Cương, sinh ngày 11/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/2, hẻm 6, ngõ 42, đường Trường Xuân, khóm 17, phường Đông Hồ, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

1848. Nguyễn Thị Chớ, sinh ngày 06/02/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/1, ngõ Nam Thế, khóm 2, thôn Nam Thế, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

1849. Nguyễn Thị Hồng Nghi, sinh ngày 06/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, lầu 3, ngõ 258, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 12, phường Xương Bình, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

1850. Nguyễn Thị Khôi, sinh ngày 18/5/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 4, ngõ 218, đường Khê Vĩ, khóm 6, phường Từ Huệ, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1851. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 30/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 221/1, Tiêm Sơn, khóm 9, thôn Tiêm Sơn, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

1852. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 01/8/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, đoạn 1, đường Hướng Thượng Nam, khóm 8, phường Thăng Bình, khu Tây, TP Đài Trung

1853. Trần Ngọc Thủy, sinh ngày 15/4/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 216, đường Trung Sơn, khóm 6, thôn Đại Xã, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1854. Trần Thị Lệ Trinh, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 333, lầu 4, đoạn 2, đường Tân Ô, khóm 15, phường Khuất Xích, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1855. Thái Ngọc Hy, sinh ngày 22/12/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 172, đường Tường Hòa, khóm 14, thôn Lật Lâm, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

1856. Lê Thị Xuân, sinh ngày 20/10/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, đường Phú Khang, khóm 3, phường Tân Phú, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

1857. Hồ Thị Nhanh, sinh ngày 19/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 405, đoạn 2, đường Vĩnh Hòa, khóm 16, phường Đỉnh Khê, TP Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1858. Trà Thị Kim Ngân, sinh ngày 11/12/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/2, hẻm 12, ngõ 135, đường Trung Chính, khóm 10, phường Xã Hậu, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1859. Bùi Thị Đủ, sinh ngày 19/5/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, đường Bình Đẳng, khóm 9, phường Lục đường, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

1860. Bùi Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 24/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108/1, lầu 10, đường Kiến Hưng, khóm 11, phường Bảo Hưng, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

1861. Chướng Tú Hương, sinh ngày 24/7/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, hẻm 37, ngõ 32, đường Hải Hoàn, khóm 12, phường Hải Đông, khu An Nam, TP Đài Nam

1862. Huỳnh Hoa Phương Lan, sinh ngày 05/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 52, đường Song Hòa, khóm 2, phường An Hòa, TP Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1863. Nguyễn Thị Nhỉnh, sinh ngày 07/12/1974 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Trung Hưng, khóm 7, phường Văn Xương, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1864. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 20/9/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 513, đường Tân Minh, khóm 29, phường Phú Cương, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1865. Trần Thị Ngọc Tuyết Em, sinh ngày 09/12/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, đoạn 2, đường Thụy Quang, khóm 31, phường Đại Liên, TP Bình Đông

1866. Lê Minh Thảo, sinh ngày 16/01/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 20, ngõ 294, đường Thiên Giáp, khóm 9, phường Thiên Giáp, khu Đông, TP Tân Trúc

1867. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 15/7/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 121, ngõ Long Mục Tỉnh, đoạn 5, đường Sa Điền, khóm 4, thôn Long Tuyền, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

1868. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 28/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, Mỹ Chi Thành, khóm 10, phường Đông Hương, khu Hương Sơn, TP Tân Trúc

1869. Bùi Thị Thanh Huyền, sinh ngày 23/9/1972 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 177/5, đoạn Nghiên Cứu Viện, khóm 14, phường Tân Phú, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

1870. Nguyễn Thị Bạch Lan, sinh ngày 10/01/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72/3, đường Dục Lạc, khóm 13, phường Kiến Quốc, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

187 1. Nguyễn Thúy Loan, sinh ngày 11/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 251/2, đoạn 1, đường Long Mễ, khóm 19, thôn Long Nguyên, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

1872. Lý Sám Múi, sinh ngày 02/02/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44/7, đoạn 2, đường Tư Phúc, khóm 2, phường Nam Phúc, khu Trung Chính, TP Đài Bắc

1873. Hà Thị Uyên, sinh ngày 12/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44/6, Thụ Lâm, khóm 5, thôn Thụ Lâm, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

1874. Nguyễn Thị Kim Đan, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 27, đường Tự Lập 3, khóm 19, thôn Bắc Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1875. Nguyễn Thị Kiều Loan, sinh ngày 10/6/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 41, đoạn 2, đường Đại Đồng, khóm 24, phường Trí Tuệ, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1876. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 15/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 174, Cảng Đông, khóm 4, thôn Dã Liễu, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1877. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 02/4/1977 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 490/6/4, đoạn 1, đường Văn Hóa 2, khóm 17, thôn Hồ Nam, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1878. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 15/5/1978 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 4, hẻm 5, ngõ 257, đường Cát Lợi, khóm 3, phường Lập Nông, khu Bắc Đầu, TP Đài Bắc

1879. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 08/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 418, đường Kiến Đức, khóm 18, phường Đông Môn, khu Đông, TP Đài Trung

1880. Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 01/7/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/6, đường Công Nghiệp, khóm 33, phường Bình Sơn, TP Nam Đầu

1881. Nguyễn Thị Kim Tâm, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 205, ngõ Dục Anh, khóm 5, thôn Vương Công, xã Phương Uyên, huyện Chương Hóa

1882. Phan Thị Út Nho, sinh ngày 30/12/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 165, đường Đỉnh Hưng, khóm 18, phường Tam Hưng, TP Nam Đầu

1883. Bùi Thị Hiếu, sinh ngày 10/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 251, đường Ôn Điền, khóm 2, thôn Ôn Phong, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

1884. Huỳnh Thị Bảo Trầm, sinh ngày 20/11/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/1, đường Trung Hiếu, khóm 16, thôn Cửu Thanh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

1885. Huỳnh Thị Hạnh Nương, sinh ngày 21/10/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1348, đoạn 2, đường Diên Bình, khóm 11, phường Cảng Nam, khu Hương Sơn, TP Tân Trúc

1886. Huỳnh Thị Truyền, sinh ngày 02/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 149/7, Hạ Trang Tử, khóm 5, thôn Vĩnh An, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1887. Lỷ A Mùi, sinh ngày 12/01/1985 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, ngõ 5, đường Tự Điền, khóm 4, phường Dũng An, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

1888. Nguyễn Kim Hoàng, sinh ngày 17/9/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 168, đoạn 1, đường Vĩnh Nguyên, khóm 15, phường Tự Cường, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1889. Dương Thị Thúy Loan, sinh ngày 16/4/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Nam Cao Sơn Đỉnh, khóm 10, phường Cao Sơn, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1890. Nguyễn Thị Thọ, sinh ngày 20/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, lầu 4, đoạn 1, đường Tây Viên, khóm 11, phường Thanh Sơn, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

1891. Trần Thị Hoàng Yến, sinh ngày 16/9/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 133, đường Tô Cảng, khóm 13, phường Vĩnh Quang, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

1892. Tô Thị Kim Dung, sinh ngày 15/01/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 110, đoạn 3, đường Tự Cường, khóm 9, phường Vĩnh Cát, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1893. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 09/9/1971 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 145/1, đường Cổ Sơn, phường Sơn Hạ, khu Cổ Sơn, TP Cao Hùng

1894. Lê Thị Minh Châu, sinh ngày 14/02/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/23, đường Thất Trương, khóm 3, phường Thất Trương, TP Nghi Lan

1895. Huỳnh Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 27/3/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 371, đường Bình Hòa, khóm 8, thôn Kỳ Lão, xã Cửu Hòa, huyện Bình Đông

1896. Võ Thị Kim Thoại, sinh ngày 20/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, đường Ngũ Quyền 5, khóm 10, phường Cát Long, khu Tây, TP Đài Trung

1897. Hồng Tài Múi, sinh ngày 20/3/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153/11, Đại Vương, khóm 5, thôn Đại Vương, xã Thái Mã Lý, huyện Đài Đông

1898. Trần Trúc Ly, sinh ngày 19/7/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 348, đường Tùng Sơn, khóm 12, phường Phú Đài, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

1899. Vòng Vằn Sủi, sinh ngày 07/5/1980 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, Thạch Tường, khóm 5, thôn Thạch Tường, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

1900. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 01/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Đính Khế, khóm 3, phường Đính Khế, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

1901. Nguyễn Thị Làng, sinh ngày 14/02/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Nội Bi, khóm 5, phường Nam Kiến, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

1902. Dương Thị Nhiễn, sinh ngày 16/02/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85/5, Nội Loan, khóm 8, phường Nội Loan, thị trấn Thái Lan, huyện Miêu Lật

1903. Chướng A Sấm, sinh ngày 26/12/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 738, đường Lâm Cảng, đoạn 3, khóm 11, phường Đinh Liên, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

1904. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 10/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, đường Tả Doanh Hạ, khóm 2, phường Trung Nam, khu Tả Doanh, TP Cao Hùng

1905. Lê Ngọc Sương, sinh ngày 08/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/2, Mã Ninh, khóm 3, thôn Mã Ninh, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

1906. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 26/11/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, Qua Mương Hạ, khóm 9, phường Tây An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

1907. Nguyễn Kim Tuyền, sinh ngày 04/6/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 209, đường Đàm Đầu, khóm 12, thôn Đàm Đầu, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1908. Huỳnh Thị Thảo, sinh ngày 10/10/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, phố Nhơn Long, khóm 19, thôn Tam Long, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1909. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 02/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 311, đường Thiên Giáp, khóm 8, phường Thiên Giáp, khu Đông, TP Tân Trúc

1910. Trần Hồ Thiên Kiều, sinh ngày 24/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, phố Đại Đồng, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1911. Vương Thị Kim Thoa, sinh ngày 25/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 1, Trúc Điền, khóm 6, phường Hương Điền, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1912. Gián Ngọc Liên, sinh ngày 20/7/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 533, đường Sơn Cước, đoạn 3, khóm 4, thôn Nam Nhã, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1913. Ngụy Thúy Ái, sinh ngày 14/8/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 136, đường Trung Hiếu 2, khóm 19, phường Hòa Tuất, khu Linh Nhã, TP Cao Hùng

1914. Diệp Thị Nhờ, sinh ngày 09/9/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 442, đường Tả Doanh Đại, khóm 2, phường Miếu Đông, khu Tả Doanh, TP Cao Hùng

1915. Hồ Thị Kim Kiêu, sinh ngày 24/12/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ Đức Thành, khóm 6, thôn Đức Thành, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1916. Phạm Thị Khánh Ninh, sinh ngày 24/3/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 26, ngõ 410, đoạn Thủy Xa Đỉnh, đường Quan Phố, khóm 12, phường Bảo Trạch, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

1917. Trần Thị Thúy, sinh ngày 26/6/1981 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 969, đường Trung Chính, khóm 1, phường Trung Ninh, TP Đào Viên

1918. Lê Thị Hồng Diễm, sinh ngày 18/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 14, ngõ 207, đoạn 3, đường Hưng Long, khóm 10, phường Hưng Gia, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

1919. Tăng Ngũ Muội, sinh ngày 26/01/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80/1, đoạn 2, đường Mộc Sách, khóm 7, phường Minh Mỹ, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

1920. Nguyễn Ngọc Trang, sinh ngày 01/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 107, ngõ 242, đường Quế Lâm, khóm 15, phường Dã Liễu, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

1921. Phan Thị Thắm, sinh ngày 18/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 2, ngõ 88, đoạn 2, đường Thủy Nguyên, khóm 15, phường Bạch Vân, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1922. Lý Huệ Phương, sinh ngày 02/5/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/3, đường Phúc Đức 1, khóm 19, phường Chính Đạo, khu Linh Nhã, TP Cao Hùng

1923. Đặng Ngọc Trong, sinh ngày 27/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Phụng Lâm 1, khóm 19, thôm Mỹ Nhân, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1924. Đoàn Thị Kim Ly, sinh ngày 05/7/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 149/13, Xã Nội, khóm 14, thôn Xã Nội, xã Tân Thị, huyện Đài Nam

1925. Đoàn Thị Thu Liễu, sinh ngày 29/5/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, Hưng Long, khóm 6, thôn Hưng Long, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

1926. Trần Thị Bích Thủy, sinh ngày 09/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, đường Cửu Giáp, khóm 10, thôn Hậu Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1927. Quách Ngọc Thúy, sinh ngày 04/4/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Đông Thố, khóm 2, thôn Đỉnh Trang, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

1928. Võ Thị Mười, sinh ngày 10/5/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, đường Quang Hoa 2, khóm 9, phường Quang Hoa, TP Nam Đầu

1929. Huỳnh Tường Vi, sinh ngày 11/11/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 3, đường Đại Phú, khóm 23, đoạn 1, thôn Đông Bảo, xã Đàn Tử, huyện Đài Trung

1930. Trần Thị Luận, sinh ngày 26/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, hẻm 3, ngõ 317, đoạn 1, đường Chính Bình, khóm 10, phường Nam Thế, khu Bắc, TP Tân Trúc

1931. Võ Thị Thu, sinh ngày 16/08/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 105, đường Trường Xuân, khóm 19, phường Tân Trang, khu Đông, TP Tân Trúc

1932. Ông Thị Kiều, sinh năm 1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 623, đoạn 3, đường Dương Hồ, khóm 13, phường Thượng Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1933. Võ Thị Trúc Ly, sinh ngày 10/11/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 220, đường Bắc Long, khóm 1, thôn Long Đàm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1934. Lê Phước Sang, sinh ngày 22/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99/1, Bì Ma Cước, khóm 6, phường Bì Hương, TP Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1935. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 10/5/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 450, Quá đường Tử, khóm 4, thôn Tây Quá, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

1936. Lê Thị Tuyết Lan, sinh ngày 02/11/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 221, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 23, phường Liên Hòa, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1937. Lê Thị Hiền, sinh ngày 30/4/1969 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 183/3, đường Nam Phong, khóm 18, phường Dũng Quang, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

1938. Lê Thị Ngọc Nga, sinh ngày 01/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, Chiếu An Thố, khóm 2, phường Chiếu An, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1939. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 07/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/6, Ngõa Thố Tử, khóm 21, thôn Đông Nguyên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1940. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 03/7/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85/5, Bạt Tử Lâm, khóm 12, thôn Bạt Lâm, làng Quan Điền, huyện Đài Nam

1941. Lê Thị Lựa, sinh ngày 30/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73/12, đường Tam Phúc, khóm 11, phường Trung Cảnh, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

1942. Nguyễn Thị Bé Tám, sinh ngày 15/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/43, hẻm Khê Bạn, khóm 9, thôn Khê Bạn, làng Điền Vỹ, huyện Chương Hóa

1942. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 17/3/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/1, đường Thành Công, khóm 6, phường Hưng Nông, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1944. Ngô Thị Thảo Nhi, sinh ngày 03/10/1980 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Đông Mỹ, khóm 14, phường Trung Doanh, TP Tân Doanh, huyện Đài Nam

1945. Nguyễn Lệ Duyên, sinh ngày 25/3/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/5, Quan Thế Miếu, khóm 4, phường Nam Thế, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1946. Trần Thị Phần, sinh ngày 23/6/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, Điền Liên, khóm 6, phường Điền Liên, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

1947. Nguyễn Bích Liễu, sinh ngày 20/01/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, ngõ 144, đoạn 2, đường Chính Bình Bắc, khóm 19, phường Đại Hữu, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc

1948. Lài Sỳ Chắn, sinh ngày 18/01/1981 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54/3, ngõ 61, đoạn 2, đường Trung Ương, khóm 21, phường Viên Lâm, TP Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1949. Nguyễn Thị Kim Vẹn, sinh ngày 11/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/4, đoạn 3, đường Tam Hòa, khóm 17, phường Tam An, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1950. Đặng Thị Kim Hoa, sinh ngày 12/6/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/6, Tân Thố, khóm 15, thôn Thần Nông, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

1951. Trần Thị Út, sinh ngày 18/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 328, đường Kiến Quốc, khóm 7, phường Hộ Trấn, TP Tân Doanh, TP Đài Nam

1952. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 12/12/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, Khoa Lý, khóm 10, thôn Khoa Lý, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1953. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 30/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, Trường Vinh, khóm 5, thôn Trường Vinh, xã Tưởng Quân, huyện Đài Nam

1954. Phạm Thị Mừng, sinh ngày 25/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 206, đường Trung Sơn, khóm 4, thôn Thủy Lâm, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1955. Phan Thị Loan, sinh ngày 15/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/4, ngõ 140, đường Diên Bình, khóm 22, phường Nam Hưng, TP Tân Doanh, huyện Đài Nam

1956. Phan Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 26/8/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 16, đường Tân Hưng, khóm 20, phường Nhân Vũ, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1957. Tạ Thị Thanh Kim Huệ, sinh ngày 18/8/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, Lô Trúc, khóm 6, thôn Lô Trúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

1958. Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 01/02/1968 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, Ngũ Gian Thố, khóm 10, phường Ngũ Hưng, TP Tân Doanh, huyện Đài Nam

1959. Dương Thị Phố, sinh ngày 06/10/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 289, Quá đường Tử, khóm 17, thôn Tây Qua, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

1960. Dương Ngọc Thoại, sinh ngày 12/5/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 41, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 1, thôn Doanh Tiền, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

1961. Đoàn Thị Thương, sinh ngày 10/3/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/8, lầu 3, đường Khang Lạc, khóm 9, phường Vĩnh Sinh, TP Tân Doanh, huyện Đài Nam

1962. Đào Thị Nhiển, sinh ngày 01/01/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, hẻm 7, ngõ 1, đường Bắc Môn, khóm 20, phường Ngân Nội, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

1963. Võ Thị Thu Loan, sinh ngày 21/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, Đại Đỗ, khóm 12, thôn Đại Đỗ, xã Hoàng Sơn, huyện Tân Trúc

1964. Võ Thị Mỹ Tuyền, sinh ngày 08/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 3, hẻm 15, ngõ 236, đường Bảo Bình, khóm 15, phường Bảo Bình, TP Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1965. Nguyễn Thị Kim Mai, sinh ngày 07/7/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Long Tây, khóm 23, thôn Long Điền, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

1966. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 13/08/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 490, đoạn 3, đường Trung Sơn Tây, khóm 12, thôn Bát Ông, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

1967. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 25/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 369, đường Giới Hòa, khóm 5, thôn Nhân Hòa, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

1968. Nguyễn Kiều Đa, sinh ngày 12/6/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Bật Tử Lâm, khóm 2, thôn Bật Lâm, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

1969. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 06/6/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69/2, Độ Tử Đầu, khóm 10, thôn Độ Đầu, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

1970. Nguyễn Hồng Gấm, sinh ngày 01/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 19, ngõ 420, đoạn 3, đường Liễu Doanh, khóm 18, thôn Nhân Đức, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

1971. Ngô Thị Kim Nhúc, sinh ngày 19/10/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/1, đường Lữ Quang, khóm 6, phường Lữ Quang, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1972. Lưu Thị Mùi, sinh ngày 08/7/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 5, hẻm 1, ngõ 523, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 3, phường Tích Huệ, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1973. Nguyễn Thị Mỹ Kha, sinh ngày 02/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 293, Hạc Sơn, khóm 9, thôn Hạc Sơn, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

1974. Nguyễn Thị Kim Hương, sinh ngày 26/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, Nam Hồ Khang, khóm 10, thôn Nam Hồ, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

1975. Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 19/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Phụng Lâm, khóm 13, phường Phụng Lâm, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

1976. Lê Thị Diễm Thúy, sinh ngày 20/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/2, ngõ 53, đường Cổ Sơn, khóm 9, phường Phong Nam, khu Cổ Sơn, TP Cao Hùng

1977. Trần Thị Thôi, sinh ngày 08/11/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 387, đường Dân An, khóm 2, phường Tân Thành, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

1978. Phan Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 20/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 475, đường Trung Phúc, khóm 18, phường Trung Phúc, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

1979. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 11/9/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, Lão Trang, khóm 15, phường Lão Trang, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

1980. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 07/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, lầu 7, hẻm 24, ngõ 105, đường Phụng Lâm Tam, khóm 37, thôn Xã Hội, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1981. Nguyễn Thị Kim Lệ, sinh ngày 15/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 2, hẻm 2, ngõ 22, đường Hán Khẩu, khóm 22, thôn Quý Hòa, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1982. Lê Thị Bơ, sinh ngày 23/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 154, đường Đại Thụ, khóm 16, thôn Đại Thụ, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1983. Lê Thị Bích Thơ, sinh ngày 12/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, ngõ Phúc Châu, khóm 9, phường Phúc Châu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1984. Lê Thị Anh, sinh ngày 11/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 5, hẻm 9, ngõ 172, đường Trường An, khóm 5, phường Vĩnh Đức, TP Lô Châu, huyện Đài Bắc

1985. Hoàng Thị Ngọc Vân, sinh ngày 14/02/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Tường An, khóm 12, phường Hậu Trang, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1986. Trịnh Thị Phương Thảo, sinh ngày 25/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172/2, đường Đại Phố, khóm 15, phường Cát An, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1987. Nguyễn Thị Hon, sinh ngày 09/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/2, hẻm 3, ngõ 130, đoạn 3, đường Nam Cảng, khóm 8, phường Thổ Thành, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

1988. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 20/11/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55/3, ngõ Dương Hòa, khóm 8, thôn Tự Cường, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

1989. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 14/8/1974 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, ngõ 276, đoạn 2, đường Vĩnh Hòa, khóm 2, phường Phục Hưng, TP Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1990. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 12/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, đường Phục Hoa 7, khóm 23, phường Phục Hoa, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1991. Đặng Thị Kim Loan, sinh ngày 06/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, Ban Chi Hoa Khanh, khóm 14, thôn Đông Nguyên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1992. Huỳnh Thị Ngọc Quế, sinh ngày 17/10/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, Ngõa Thố Tử, khóm 21, thôn Trung Nguyên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1993. Huỳnh Thị Diễm Trinh, sinh ngày 07/12/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, ngõ 282, đường Loan Lý, khóm 4, phường Tùng An, khu Nam, TP Đài Nam

1994. Dương Thị Ngọc Đặng, sinh ngày 07/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, đường Đại Hòa, khóm 7, phường Đại Hòa, khu Bắc, TP Đài Nam

1995. Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 20/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, ngõ 172, đường Thành Bắc, khóm 1, phường Thành Đông, khu An Nam, TP Đài Nam

1996. Lê Thị Kim Cương, sinh ngày 07/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 40, đường Đại Nghĩa, khóm 5, thôn Trung Thố, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1997. Nguyễn Kim Chi, sinh ngày 22/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, Quảng Khẩu Thố, khóm 2, thôn Quảng Khẩu, xã Tây Hồ, huyện Vân Lâm

1998. Văn Thị Phượng, sinh ngày 07/7/1974 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, ngõ Qua Khẩu Tam, thôn Qua Khẩu, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

1999. Trần Thị Ngọc Rọn, sinh ngày 02/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, phố Minh Đức, khóm 31, thôn Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

2000. Nguyễn Thị Bé Lam, sinh ngày 09/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79/1, Quản Liêu, khóm 8, thôn Quản Liêu, xã An Định, huyện Đài Nam

2001. Nguyễn Thị Dúng, sinh ngày 10/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Hùng Vận, khóm 4, thôn Sư Lâm, xã Trúc Di, huyện Gia Nghĩa

2002. Bùi Thị Kim Tuyến, sinh ngày 19/9/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/2, Phiên Tử Liêu, khóm 3, phường Chương Châu, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

2003. Nguyễn Ngọc Hương, sinh ngày 03/6/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 228, đường Lạc An Nhất, khóm 1, phường Uyên Trung, khu An Nam, TP Đài Nam

2004. Huỳnh Thị Hồng Nhi, sinh ngày 04/3/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Trạch Tử Nội, khóm 7, thôn Lĩnh Nam, làng Đông Sơn, huyện Đài Nam

2005. Võ Đình Như Thảo, sinh ngày 01/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 467, đoạn 3, đường Lộc Hòa, khóm 15, phường Câu Kiều, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

2006. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 28/4/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/4, Tân Hồ, khóm 4, thôn Tân Hồ, xã Bảo Đức, huyện Vân Lâm

2007. Phan Thị Thùy Linh, sinh ngày 12/9/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180, phố Nhân Ái, khóm 15, thôn Kha Liêu, xã Đông Bình, huyện Vân Lâm

2008. Bùi Thị Gương, sinh ngày 26/3/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 193, lầu 3, đường Minh Hồ, khóm 11, phường Tân Quang, khu Đông, TP Tân Trúc

2009. Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 18/5/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 216/56, đường Phương Thảo, khóm 22, phường Tân Trang, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2010. Nguyễn Thanh Thi, sinh ngày 19/8/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/2, ngõ Tiền Trang, khóm 8, thôn Thành Công, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

2011. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 10/7/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ Đại Hạ, khóm 11, thôn Tân Quang, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

2012. Trần Kim Cương, sinh ngày 06/10/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Quang Thắng, khóm 4, thôn Gia Long, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

2013. Lê Thị Thu Thúy, sinh ngày 15/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162, phường Diếm Hưng, khóm 13, thôn Thủy Thượng, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

2014. Nguyễn Thị Kim Bình, sinh ngày 14/3/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Phan Đường, khóm 1, thôn Phan Đường, xã Phan Đường, huyện Gia Nghĩa

2015. Phan Vũ Thị Trường An, sinh ngày 15/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, ngõ 246, đường Vĩnh An, khóm 9, phường Quận Nam, khu Nam, TP Đài Nam

2016. Phan Thị Út, sinh ngày 04/5/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125, đoạn 3, đường Bát Đức, khóm 11, phường Phục Nguyên, khu Tùng Sơn, TP Đài Bắc

2017. Trương Thị Huỳnh Như, sinh ngày 24/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, đường Vĩnh An, khóm 9, phường Vĩnh Hưng, TP Đào Viên

2018. Võ Thị Tú, sinh ngày 03/8/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ 57, đường Đại Đồng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

2019. Hoàng Thị Phượng Di, sinh ngày 09/7/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 272, đoạn 3, đường Trường Xuân, khóm 38, phường Vinh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

2020. Huỳnh Kim Liên, sinh ngày 24/4/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 7, hẻm 01, ngõ 200, đường Vĩnh Cát, khóm 22, phường Ngũ Toàn, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

2021. Lâm Thị Lan Chi, sinh ngày 10/01/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/17, lầu 5, đường Qua Xuyên, khóm 7, phường Quan Điền, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2022. Phan Thị Ngọc Đẹp, sinh ngày 25/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 4, đường Phúc Đức Ngũ, khóm 32, phường Phụng Tường, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

2023. Lê Hồng Đào, sinh ngày 24/3/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 6, ngõ 21, đường Từ An, khóm 11, phường Từ An, TP Nghi Lan

2024. Nguyễn Thị Minh Huyền, sinh ngày 12/6/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 5, ngõ 84, đường Văn Hóa, khóm 29, thôn Phố Tân, xã Thâm Khang, huyện Đài Bắc

2025. Phạm Thị Kim Thoa, sinh ngày 25/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 110, đường Hà Biên Bắc, khóm 2, phường Cẩm Giang, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2026. Phan Thị Nhi, sinh ngày 10/4/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 8, đoạn 2, đường Kiện Khang, khóm 4, phường Phục Hưng, TP Nghi Lan

2027. Sơn Thị Thia, sinh ngày 10/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106, ngõ 220, đường An Hòa, đoạn 1, khóm 13, phường An Đông, khu An Nam, TP Đài Nam

2028. Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 28/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Diêm Cảng Nhất, khóm 13, thôn Diêm Trình, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

2029. Cóng Nhộc Sám, sinh ngày 20/01/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 236, Thạch An, khóm 2, thôn Thạch An, xã A Liên, huyện Cao Hùng

2030. Hồ Thị Thắm, sinh ngày 07/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 42, đường Phục Hoa, khóm 4, phường Hợp Tác, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2031. Diệp Ngọc Cẩm, sinh ngày 20/6/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55/1, hẻm 3, ngõ 88, đường Loan Lý, khóm 4, phường Vĩnh Linh, khu Nam, TP Đài Nam

2032. Võ Thị Kim Loan, sinh ngày 10/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 11, ngõ 1, đường Tân Trang, khóm 18, thôn Nam Liên, xã Di Dà, huyện Cao Hùng

2033. Nguyễn Hồng Trúc, sinh ngày 27/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 2/5, ngõ 222, đường Dân Tộc, khóm 8, phường Phúc Lộc, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2034. Nguyễn Thị Lang, sinh ngày 06/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/14, Tổng Gia Trang, khóm 1, phường Tổng Vinh, thị trấn Mã Đầu, huyện Đài Nam

2035. Nguyễn Thị Kim Thương, sinh ngày 28/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, hẻm 3, ngõ 88, đường Loan Lý, khóm 1, phường Tỉnh Công, khu Nam, TP Đài Nam

2036. Chúng Thị Hà, sinh ngày 11/02/1983 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 140, đường Nam Đại, khóm 6, phường Đại Thố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

2037. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 24/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, Khê Tử Hạ, khóm 8, thôn Khê Hạ, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

2038. Nguyễn Thị Thu Nhương, sinh ngày 03/9/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 307, Quang Điền, khóm 21, thôn Quang Điền, xã Quang Điền, huyện Đài Nam

2039. Thái Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 30/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, ngõ Liêu Thố, khóm 19, phường Liêu Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

2040. Lê Thị Kim Huệ, sinh ngày 08/8/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/3, lầu 2, đường Lợi Trác Đông, khóm 11, thôn Lợi Trác, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

2041. Cao Thị Thùy Dân, sinh ngày 08/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Trung Hoa, khóm 2, phường Quảng Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Đài Bắc

2042. Lê Thị Nguyên, sinh ngày 25/5/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 54, ngõ 42, đường Dân Quyền, khóm 10, phường Phục Hưng, TP Tấn Điếm, huyện Đài Bắc

2043. Nguyễn Thị Ngào, sinh ngày 11/11/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, đường Tam Dân, khóm 5, thôn Mỹ Điền, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

2044. Đinh Thị Hồng Hà, sinh ngày 16/01/1982 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 3, đường Đại Dũng, khóm 2, phường Điểu Sơn, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2045. Phạm Thị Nhiền, sinh ngày 09/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 300, đường Phúc Đức 1, khóm 28, phường Trung Hưng, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

2046. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 23/5/1983 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 106, đường Trung Hiếu, khóm 16, phường Hoa Nam, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

2047. Nguyễn Thị Ngọt, sinh ngày 16/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 179, đường Dụ Hợp, khóm 19, phường Song Thành, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

2048. Đỗ Thị Liễu, sinh ngày 11/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Quang Minh, khóm 11, thôn Trí Kha, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

2049. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 02/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 147, đoạn 1, đường Vĩnh Nghĩa, khóm 5, thôn Cổ Đình, làng Trang Vi, huyện Nghi Lan

2050. Võ Thị Thanh Hằng, sinh ngày 17/4/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Hưng Dân, khóm 21, phường Trung Hoa, khu Trung, TP Đài Trung

2051. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 06/10/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/3, ngõ 232, đường Trung Dũng, khóm 4, phường Đại Hán, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

2052. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 25/11/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 161, đường Nam Vinh, khóm 9, phường Thành Nhân, khu Nhân Ái, TP Cơ Long

2053. Trần Thị Thanh Gương, sinh ngày 01/01/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 2, hẻm 50, đường Nhị Quy, khóm 1, phường Nhị Quy, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2054. Lê Thị Thúy Nga, sinh ngày 09/3/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/10, Lục Cước, khóm 3, thôn Lục Cước, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

2055. Lưu Thị Kiều Lan, sinh ngày 01/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 76, đường Tín Hưng, khóm 1, phường Đỉnh Liêu, khu Đông, TP Gia Nghĩa

2056. Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 08/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 148, đường Ngũ Hiển, khóm 11, phường Bắc Vinh, khu Tây, TP Gia Nghĩa

2057. Nguyễn Thị Như, sinh ngày 26/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 88, đường Đông Điền, khóm 2, phường Điền Liên, thị trấn Đầu Phần, huyện Đài Bắc

2058. Nguyễn Thị Hồng Nhiên, sinh ngày 20/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 412, đường Trung Hiếu, khóm 16, phường Nhị Quang, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

2059. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 11/6/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 650, đường Bát Quái, khóm 7, phường Phúc Sơn, TP Nam Đầu

2060. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 26/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, Khê Tử Hạ, khóm 7, thôn Khê Hạ, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

2061. Trịnh Tố Trinh, sinh ngày 13/5/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/2, lầu 2, ngõ 128, đường Thạch Bài, đoạn 1, khóm 24, phường Vinh Quang, khu Bắc Đẩu, TP Đài Bắc

2062. Huỳnh Thị Trúc Linh, sinh ngày 18/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 642, đường Xã Đầu, đoạn 1, khóm 3, thôn Quảng Hưng, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

2063. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 19/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, Châu Tử, khóm 14, thôn Thủy Vĩ, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

2064. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 04/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168, Cảng Biên, khóm 11, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

2065. Lê Thị Loan, sinh ngày 31/12/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, đường Văn Hóa, khóm 2, thôn Nội Đạo, xã Hải Thụy, huyện Đài Đông

2066. Thạch Thị Phuôl, sinh ngày 09/02/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, hẻm 14, ngõ 291, đường Diêm Trinh, khóm 2, phường Quang Minh, khu Nam, TP Đài Nam

2067. Phan Thanh Thuận, sinh ngày 20/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 144, đường Đại Nghĩa, khóm 11, thôn Đại Nghĩa, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

2068. Mai Thị Hồng Ngân, sinh ngày 12/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74/30, đường Đôn Mai, khóm 13, phường Bắc Đôn, thị trấn Nghi Lan, huyện Nghi Lan

2069. Phan Thị Bé Ba, sinh ngày 06/01/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, lầu 4, ngõ 3, phố Nhân Hưng, khóm 3, phường Thành Đức, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2070. Trần Thị Tuyết Loan, sinh ngày 13/7/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 4, ngõ 321, đường Tân Minh, khóm 1, phường Châu Mỹ, khu Nội Hồ, TP Đài Bắc

2071. Trần Thị Liễu, sinh ngày 24/6/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 581, đường Dân Tộc, khóm 8, phường Phục Tùng, khu Tây, TP Gia Nghĩa

2072. Nguyễn Thị Kim Khoa, sinh ngày 02/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/3, phố Tân Phong, khóm 7, phường Liêu Ninh, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2073. Võ Ngọc Cẩm, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Tam Đức, khóm 1, thôn Tam Đức, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

2074. Nguyễn Thị Thu Hường, sinh ngày 21/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 180, đường Bóng Chày, khóm 43, phường Vĩnh An, TP Bình Đông

2075. Huỳnh Thị Bích Liên, sinh ngày 09/8/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Gia Đông Luân, khóm 5, thôn Nội Đông, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

2076. Trần Thanh Tuyết, sinh ngày 13/4/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Hải Hưng, khóm 6, thôn Vạn Thọ, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

2077. Thạch Thị Hồng Lươl, sinh ngày 06/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Quang Phục, khóm 11, phường Hoa Liêu, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

2078. Huỳnh Thị Thu Hồng, sinh ngày 18/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/6, ngõ 158, đường Đại Hoa, khóm 1, phường Thành Công, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2079. Huỳnh Thị Chuyện, sinh ngày 05/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 322/1, đường Trung Chính 3, khóm 25, phường Vĩnh An, TP Đào Viên

2080. Huỳnh Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 05/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 12, ngõ 175, đường Hậu Trúc Vi, khóm 33, phường Vĩnh Đức, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2081. Huỳnh Thị Thắm, sinh ngày 19/3/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Hồ Tử, khóm 1, thôn Hồ Bắc, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

2082. Dương Thị Mãnh, sinh ngày 08/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 31, ngõ 211, đường Khê Đông, khóm 7, phường Khê Đông, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2083. Mai Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 02/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 236, đường Trung Chính, khóm 10, phường Trung Long, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

2084. Phạm Thị Hải, sinh ngày 24/01/1973 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Tín Lục, khóm 7, phường Tín Nghĩa, khu Trung Chính, TP Cơ Long

2085. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 22/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112/15, đường Hội Kết, khóm 10, thôn Hội Kết, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

2086. Nguyễn Thị Bích Loan, sinh ngày 12/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 308, đường Bình Hòa, khóm 7, thôn Cảng Đông, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

2087. Trần Thị Mười Hai, sinh ngày 08/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 545/7, đường Tam Dân, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

2088. Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 17/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Bì Đầu, khóm 7, phường Bì Đầu, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

2089. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 10/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 9, ngõ Trung Mỹ, đường Trung Hiếu, khóm 14, phường Phúc Đức, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2090. Nguyễn Kim Tuyết, sinh ngày 29/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đoạn 5, đường Dân Tộc, khóm 16, phường Qua Lĩnh, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2091. Nguyễn Thị Ngọc Lành, sinh ngày 10/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/3, Hạ Tây Hồ, khóm 12, phường Thượng Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

2092. Nguyễn Thị Thu Yên, sinh ngày 12/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102/1, ngõ Liêu Thố, khóm 4, phường Liêu Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

2093. Trương Thị Nhung, sinh ngày 16/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, khóm 15, thôn Thọ Giới, xã Nam Can, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến

2094. Trần Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 20/02/1977 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 9, ngõ 111, đường Đại Đồng, khóm 4, thôn Đại Đồng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

2095. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 27/8/1972 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 1, ngõ 83, phố Tự Cường, khóm 6, phường Nhân Văn, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

2096. Nguyễn Hồng Yến, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 4, ngõ 21, phố Ngũ Hoa, khóm 14, phường Ngũ Thuận, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2097. Đỗ Thùy Trang, sinh ngày 25/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 163, đường Quang Minh, khóm 22, thôn Lễ Kha, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

2098. Mai Thị Liễu, sinh ngày 18/3/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 250, đường Bắc Huyền, khóm 21, thôn Đông Hải, xã Phường Lào, huyện Bình Đông

2099. Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 16/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 275, lầu 9, đường Kiến Quốc, đoạn 3, khóm 12, phường Văn Phúc, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2100. Nguyễn Thị Nương, sinh ngày 20/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 660, đoạn 3, đường An Khang, khóm 12, phường Nhật Hưng, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

2101. Nguyễn Thị Kim Khoa, sinh ngày 25/11/1972 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, Nội Thố Tử, khóm 8, phường Nội Thố, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2102. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 27/7/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, ngách 18, hẻm 80, ngõ 1360, đường Quảng Hưng, khóm 36, phường Quảng Hưng, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

2103. Bùi Thị Thắm, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, lầu 5/2, phố Trung Viên, khóm 1, phường Trung Bộ, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2104. Trang Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 20/01/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/1, Bạch Sa Tấn, khóm 2, thôn Tân Gia, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

2105. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 09/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 61, đường Quế Sơn, khóm 12, phường Quy Sơn, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

2106. Hồ Thị Yến Oanh, sinh ngày 26/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 556, đường Chương Thảo, đoạn 2, khóm 16, phường Trấn Bình, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

2107. Lê Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 10/12/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 569, đường Phục Hưng, khóm 15, phường Phục Hưng, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2108. Hỷ Dương Mỹ Hồng, sinh ngày 08/02/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 136, phố Huệ Minh, khóm 7, phường Huệ Lai, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

2109. Trần Thị Tuyết Mai, sinh ngày 08/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 64, đường Liên Bắc, khóm 15, thôn Lệ Minh, xã Nội Phổ, huyện Bình Đông

2110. Lưu Kim Cúc, sinh ngày 13/02/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89/4, đường Quang Hoa, khóm 9, phường Trung Hoa, TP Lô Châu, huyện Đài Bắc

2111. Đào Kim Thoa, sinh ngày 19/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/2, Cảng Đông, khóm 12, thôn Dã Liễu, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

2112. Trần Thị Mỹ Thắm, sinh ngày 19/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 344, Cảng Đông, khóm 8, thôn Dã Liễu, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

2113. Nguyễn Thị Tú Quyên, sinh ngày 28/12/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, đường Dân Quyền Đông, khóm 7, thôn Thụy Mỹ, xã Thụy Tuệ, huyện Hoa Liên

2114. Huỳnh Thị Hồng Lan, sinh ngày 06/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, đường Dân Quyền Đông, khóm 7, thôn Thụy Mỹ, xã Thụy Tuệ, huyện Hoa Liên

2115. Châu Thị Mỹ Linh, sinh ngày 06/12/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đường Dân Sinh, khóm 6, thôn Hạ Doanh, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

2116. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 05/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Trấn Hải, khóm 7, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

2117. Võ Thị Tím, sinh ngày 03/3/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 79, đường Ôn Tuyền, khóm 6, thôn Ôn Tuyền, xã Xa Thành, huyện Bình Đông

2118. Trần Thị Lài, sinh ngày 25/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Tam Quang, khóm 9, phường Phúc Dương, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2119. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 14/8/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 642, đường Khải Xương, khóm 27, phường Thịnh Xương, khu Nam Tử, TP Cao Hùng

2120. Võ Thị Hả, sinh ngày 05/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, lầu 5, đường Tân Nhật, khóm 9, phường Thụ Phúc, TP Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

2121. Lê Kim Hoàng, sinh ngày 28/9/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 451, đường Đại Đồng, khóm 12, thôn Đại Đồng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

2122. Lê Thanh Thủy, sinh ngày 25/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 251, đường Đông Lâm Tây, khóm 24, thôn Đỉnh Thố, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

2123. Trần Triều Phương Hạnh, sinh ngày 28/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 6, ngõ 1074, đường Phục Hưng, khóm 15, phường Gia Phương, TP Tân Doanh, huyện Đài Nam

2124. Nguyễn Thị Cẩm Chiêu, sinh ngày 07/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85/2, Quy Đơn, khóm 7, thôn Quy Đơn, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

2125. Trần Mỹ Diễm, sinh ngày 11/9/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, Hạ Gia Đông, khóm 10, thôn Gia Đông, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

2126. Tăng Thị Vân, sinh ngày 07/3/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, Hảo Thu, khóm 14, thôn Phong Thu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

2127. Nguyễn Thúy Kiều, sinh ngày 15/6/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, ngõ 91, đường Tân Kiến, khóm 10, phường Xa Điếm, khu Tây, TP Gia Nghĩa

2128. Nguyễn Thị Thu Phương, sinh ngày 03/02/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, Xúc Khẩu, khóm 3, thôn Xúc Khẩu, xã Phan Đường, huyện Gia Nghĩa

2129. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 20/10/1980 tại Quảng Trị

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, Trang Nội, khóm 12, thôn Ngoại Giác, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

2130. Nguyễn Thị Bé Thiệt, sinh ngày 07/10/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, thôn Tân Duy, xã Nam Can, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến

2131. Lư Ngọc Châu, sinh ngày 02/01/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 45, đường Hoa An, khóm 9, phường Đại Minh, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

2132. Lê Kiều Loan, sinh ngày 13/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 354, đường Vĩnh An, khóm 10, phường Tự Cường, khu Tây, TP Gia Nghĩa

2133. Đỗ Thị Kim Ngoan, sinh ngày 15/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, Cảng Càn Thố, khóm 4, thôn Long Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

2134. Đặng Thị Mỹ Nhiên, sinh ngày 01/6/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, lầu 3/37, đường Quang Phục, khóm 15, phường Nam Xương, thị trấn Lục Nam, huyện Vân Lâm

2135. Bùi Thị Ngọc Huyên, sinh ngày 24/4/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/1, Trúc Vi Hậu, khóm 3, thôn Trúc Tân, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

2136. Võ Thanh Kiều, sinh ngày 28/5/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, đường Trung Chính, khóm 18, thôn Lâm Nam, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

2137. Nguyễn Thị Tơ, sinh ngày 10/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41/6, lầu A7, đoạn 2, đường Trường Giang, khóm 6, phường Khê Đầu, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2138. Phạm Thị Mỹ Lan, sinh ngày 28/12/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 349, đường Đại Đồng, khóm 11, thôn Đại Đồng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

2139. Trần Thị Trúc Ngân, sinh ngày 07/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107/3, ngõ 113, đường Trung Luân, khóm 7, thôn Trung Luân, xã Tử Quản, huyện Cao Hùng

2140. Trương Huệ Nhi, sinh ngày 14/7/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/2, hẻm 7, ngõ 255, đường Dục Đạt, khóm 34, phường Nghĩa Hưng, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

2141. Lê Thị Kim Ngân, sinh ngày 20/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 3, ngõ 271, đoạn 1, đường Bắc Tân, khóm 1, phường Tân Đức, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

2142. Lê Thị Viện, sinh ngày 16/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 202, lầu 3, đoạn 3, đường Nam Cảng, khóm 3, phường Đông Minh, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

2143. Trịnh Thị Phượng, sinh ngày 10/8/1983 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 394, đường Kiến Quốc, khóm 7, phường Thụy Phong, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

2144. Trần Thị Mai, sinh ngày 01/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, đường Dân Sinh, khóm 5, thôn Giai Tá, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

2145. Nguyễn Thanh Tiền, sinh ngày 10/8/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 193/4, đường Nam An, khóm 8, phường Nam Chính, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

2146. Trần Thị Liên, sinh ngày 10/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 369/13/2, đoạn 1, đường Thành Công, khóm 23, phường Minh Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2147. Nguyễn Thị Huỳnh Lê, sinh ngày 11/10/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/10 Trung Vi, khóm 8, phường Hưng Tân, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

2148. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 11/10/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 12, đường Nam Xương, khóm 16, phường Kiến Xương, khu Nam Tử, TP Cao Hùng

2149. Nguyễn Thị Nhờ, sinh ngày 01/5/1973 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Yên Đề, khóm 2, thôn Trung Trị, xã Điểu Lai, huyện Đài Bắc

2150. Trần Kim Phượng, sinh ngày 24/4/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134, đường Tam Dân, khóm 9, phường Hậu Thố, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

2151. Dương Thị Cẩm Hà, sinh ngày 01/01/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Cổ Dương, khóm 10, phường Cửu Khôi, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

2152. Phan Thị Thanh, sinh ngày 20/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, Ngoại Trang, khóm 5, thôn Long Đằng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

2153. Nguyễn Ngọc Nam Phương, sinh ngày 11/7/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, đường Tùng Đức, khóm 43, phường Cải Công, khu Tả Doanh, TP Cao Hùng

2154. Võ Thị Diễm Phương, sinh ngày 23/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, lầu 11, phố Phúc An 2, khóm 24, phường Đại Đức, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2155. Phan Thị Mỹ Em, sinh ngày 10/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, lầu 3, ngõ 35, đường Đặng Công, khóm 6, phường Đặng Công, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

2156. La Lệ Tâm, sinh ngày 05/4/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/3, phố Đại Đức, khóm 19, phường Đại Đức, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2157. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 08/12/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 435, đường Thành Công, khóm 13, phường Thành Công, TP Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

2158. Phạm Ngọc Ẩn, sinh ngày 08/8/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 237, phố Trung Sơn, khóm 16, phường Tân Trang, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

2159. Hoàng Thị Thanh, sinh ngày 03/5/1972 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 469, phố Vĩnh Bình, khóm 28, phường Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

2160. Đặng Thị Cẩm Loan, sinh ngày 27/7/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, Khê Châu, khóm 1, phường Khê Châu, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

2161. Lê Thị Thúy, sinh ngày 17/7/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71/2, phố Nhân Từ, khóm 11, phường Tái Hưng, khu Nam, TP Đài Nam

2162. Trần Thị Liên, sinh ngày 19/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 164, đường Trung Sa, khóm 10, thôn Tự Cường, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

2163. Trần Thị Son, sinh ngày 23/9/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Song Hán, khóm 1, thôn Song Hán, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

2164. Trần Thị Niềm, sinh ngày 07/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/1, lầu 7, ngõ 274, đường Phục Hưng, khóm 22, phường Phục Hưng, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

2165. Trần Thị Ngọc Trang, sinh ngày 14/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/16, đường Tân Hưng, khóm 14, phường Đồng Vinh, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

2166. Thái Mộng Ngọc, sinh ngày 20/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, hẻm 11, ngõ 46, đường Trung Hoa, khóm 6, phường Thông Minh, khu Trung Sơn, TP Cơ Long

2167. Lê Thị Kim Hoàng, sinh ngày 12/8/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190, Gia Lộc, khóm 2, thôn Gia Lộc, xã Phong Sơn, huyện Bình Đông

2168. Nguyễn Thị Ngọc Ngoan, sinh ngày 19/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đường Phong Xã, khóm 15, phường Phong Tây, TP Phong Nguyên, huyện Đài Trung

2169. Lê Thị Kiêm Liên, sinh ngày 02/4/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, đường Quang Hoa, khóm 2, phường Quang Văn, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

2170. Lê Kim Tiếp, sinh ngày 08/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68/2, Thập Nhất Cổ, khóm 5, thôn Phúc Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

2171. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 01/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189/5, đường Đại Đức, khóm 22, thôn Hạ Khanh, xã Lộc Trúc, huyện Cao Hùng

2172. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 15/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 304, phố Đinh Gia, khóm 8, phường Đinh Gia, TP Bình Đông

2173. Đinh Kim Hậu, sinh ngày 08/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 224, ngõ 568, đường Phong Chính, khóm 6, thôn Bắc Thế, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

2174. Lê Thị Bích Phương, sinh ngày 12/12/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, Đỉnh Xã, khóm 3, thôn Đại Bàn, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

2175. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 08/11/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 571, phố Đức Hoa, khóm 22, phường Kiến Hành, khu Bắc, TP Đài Trung

2176. Phạm Thị Lựa, sinh ngày 16/12/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/22, đường Ngọc Bình, khóm 12, phường Thổ Thành, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2177. Võ Thị Bé, sinh ngày 06/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 106, phố Trung Dung, khóm 3, phường Thiên Bắc, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

2178. Đoàn Thị Mộng Kiều, sinh ngày 02/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, Phó Lại, khóm 5, thôn Phó Lại, xã Đông Trạch, huyện Gia Nghĩa

2179. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 19/9/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, ngõ 134, đường Quang Chính, khóm 22, phường Đồ Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

2180. Nguyễn Kim Chung, sinh ngày 16/8/1973 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 172, phố Hành Đại, khóm 19, thôn Nhị Hành, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

2181. Lê Thanh Hà, sinh ngày 03/6/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 217/5, An Định, khóm 7, thôn An Thêm, xã An Định, huyện Đài Nam

2182. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 18/11/1973 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 126, đường Quang Chính, khóm 21, phường Thổ Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

2183. Đinh Thị Loan, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 259/1, đường Hoa Chính, khóm 7, thôn Trúc Hộ, xã Đường Trúc, huyện Cao Hùng

2184. Bùi Thị Bước, sinh ngày 18/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59/11, đường Khai Nguyên, khóm 20, phường Chính Quang, khu Thất Đồ, TP Cơ Long

2185. Thái Mỹ Thanh, sinh ngày 20/10/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/1, Tân Hưng, khóm 2, phường Hưng Tân, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

2186. Nguyễn Thị Tú Quyên, sinh ngày 12/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Sùng Đức 18, khóm 10, phường Sùng Văn, khu Đông, TP Đài Nam

2187. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 09/02/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 184, đường Phụng Lâm 1, khóm 21, thôn Chiếu Minh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

2188. Huỳnh Thị Phượng, sinh ngày 06/7/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, hẻm 36, ngõ 31, đoạn 1, đường Tam Dân, khóm 1, phường Chấn Hưng, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2189. Nguyễn Trúc Ngân, sinh ngày 22/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/2, Thắng Bình, khóm 15, thôn Mã Minh, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

2190. Phạm Thị Cẩm Tiên, sinh ngày 09/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, Thắng Bình, khóm 15, thôn Mã Ninh, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

2191. Trần Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 19/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 54, ngõ 180, đường Vĩnh Cát, khóm 9, phường Lục Nghệ, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

2192. Phạm Thị Kim Cúc, sinh ngày 08/11/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/2, ngõ 34, đường Hoành Khánh, khóm 34, thôn Hồi Long, xã Quy Nhơn, huyện Đào Viên

2193. Lương Thị Nga, sinh ngày 30/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 208/5, đoạn 2, đường Mộc Tân, khóm 8, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2194. Huỳnh Kim Cương, sinh ngày 18/02/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/51, Hải Hồ, khóm 21, thôn Hải Hồ, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

2195. Lê Thị Huyền, sinh ngày 02/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 624, đường Trung Minh Nam, khóm 3, phường Sùng Luân, khu Nam, TP Đài Trung

2196. Lê Thị Nga, sinh ngày 30/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163/2, đường Bách Nhất, khóm 11, phường Thực Tiển, khu Thất Đổ, TP Cơ Long

2197. Ngô Thị Phương Dung, sinh ngày 20/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87/1, đường Tam Đa, khóm 9, thôn Tam Khối, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

2198. Lương Tố Trang, sinh ngày 08/3/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, Khán Bình, khóm 4, thôn Khán Bình, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

2199. Võ Thị Thùy Dung, sinh ngày 20/7/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130/2, đường Phúc Nhị, khóm 1, phường Bách Phúc, khu Thất Đổ, TP Cơ Long

2200. Đặng Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 10/6/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 230, đường Tín Nghĩa, khóm 14, phường Nam Quang, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

2201. Huỳnh Kim Châu, sinh ngày 17/3/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đoạn 2, đường Viên Thủy, khóm 21, phường Tam Điều, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

2202. Trần Thị Hồng Tươi, sinh ngày 11/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ Luân Vĩ, khóm 15, phường Sơn Luân, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

2203. Trần Kiều Phương, sinh ngày 05/11/1977 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 2, ngõ 118, đoạn 2, đường Tân Quang, khóm 9, phường Bình Trấn, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

2204. Lê Thị Thúy Vi, sinh ngày 29/7/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 419, đường Trung Hưng, khóm 10, thôn Cửu Long, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

2205. Nguyễn Thu Vân, sinh ngày 12/5/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/3, đường Vĩnh Hưng, khóm 11, phường Cửu Khối, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

2206. Nguyễn Thanh Kiều, sinh ngày 09/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 70, ngõ 410, đường Trung Hiếu, khóm 17, phường Nhị Vương, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

2207. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 24/12/1979 tại Sông Bé

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127, ngõ 32, đường Á Châu, khóm 23, phường Viên Nhân, TP Thổ Thành, huyện Đài Bắc

2208. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 14/4/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 3, hẻm 15, ngõ 121, đường Cảnh Hoa, khóm 14, phường Hưng Phúc, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2209. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 23/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, lầu 3, hẻm 305, đường Tân Thái, khóm 6, phường Lập Thái, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2210. Phan Thị Tú, sinh ngày 01/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/3, Điền Luân Tử, khóm 16, phường Thượng Điền, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

2211. Tiêu Thị Hồng Chúc, sinh ngày 18/02/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Ích Đông, khóm 20, phường Thiết Sơn, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

2212. Phạm Thị Đào, sinh ngày 10/6/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, hẻm 11, ngõ 207, đoạn 3, đường Hưng Long, khóm 4, phường Hưng Gia, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2213. Lê Thị Bo Bo, sinh ngày 31/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90/155, Hứa Cảng Thố, khóm 24, thôn Nam Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

2214. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 13/3/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 2, ngõ 160, đường Tam Nguyên, khóm 20, phường Mai Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

2215. Phạm Thị Trinh, sinh ngày 17/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102, ngõ 15, đường Tân Hồ, khóm 18, thôn Trung Thắng, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

2216. Huỳnh Thị Bích, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, ngõ Nhị Thánh Tam, khóm 2, phường Hưng Đông, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

2217. Lâm Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 08/01/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 30, đường Đại Hán, khóm 14, thôn Đại Xã, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

2218. Trần Thị Nguyệt, sinh ngày 28/4/1974 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, Đầu Liêu, khóm 7, phường Phúc An, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

2219. Trần Thị Thu Tuyến, sinh ngày 12/6/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, ngõ 274, đoạn 3, đường Nam Sơn, khóm 18, Thôn Sơn Cước, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

2220. Đoàn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 06/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, đường Tam Cát, khóm 22, thôn Đại Cát, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

2221. Hoàng Thị Phấn, sinh ngày 06/8/1982 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/2, hẻm 3, ngõ 77, đường Cảnh Nhân, khóm 7, phường Cảnh Nhân, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2222. Trương Thị Mộng Tiên, sinh ngày 02/9/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Trung Thắng, khóm 3, thôn Trung Thắng, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

2223. Châu Thị Mộng Đào, sinh ngày 21/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 305/27, đường Minh Tường, khóm 10, thôn Trung Nghĩa, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

2224. Đặng Thị Kim Loan, sinh ngày 10/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Đông Mộc, khóm 3, thôn Ngũ Khối, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

2225. Trần Thị Tân, sinh ngày 02/3/1966 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 253, đường Dân Tộc, khóm 9, phường Chương An, TP Chương Hóa

2226. Thạch Thị Si, sinh ngày 06/02/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, đường Đồng Vinh, khóm 10, thôn Thụy Long, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

2227. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 19/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127, đường Thái Nguyên Nam 2, khóm 22, phường Minh Đức, khu Bắc, TP Đài Trung

2228. Thạch Thị Sang, sinh ngày 07/8/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 396, đường Tam Hòa, khóm 6, phường Tam Thôn, TP Phong Nguyên, huyện Đài Trung

2229. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 21/12/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 112, đường Tự Do, khóm 4, phường Nam Quan, thị trấn Thiện Bắc, huyện Đài Nam

2230. Trương Thị Sương, sinh ngày 12/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Chấn Hưng, khóm 1, phường Chấn Hưng, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

2231. Lê Thị Mỹ Huệ, sinh ngày 10/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 231/2, đường Đại Phố, khóm 11, phường Cát An, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

2232. Vũ Thị Tuyết Minh, sinh ngày 26/3/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 550/5, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 20, thôn Cựu Thành, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

2233. Trần Ngọc Ánh, sinh ngày 25/8/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 429/3, Trung Châu, khóm 31, phường Trung Châu, thị trấn Hưng Giáp, huyện Đài Nam

2234. Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh ngày 27/10/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 450, đoạn 1, đường Sơn Cước, khóm 18, phường Lâm Thố, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

2235. Lê Thị Hảo, sinh ngày 04/5/1979 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102/1, đường Bắc Phong, khóm 3, thôn Bắc Thế, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

2236. Nguyễn Thị Phương Thúy, sinh ngày 01/7/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 110, ngõ 377, đoạn 1, đường Viên Lộc, khóm 7, thôn Đồng An, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

2237. Nguyễn Thị Thư, sinh ngày 02/8/1978 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, phố Phiên Xã, khóm 8, thôn Phiên Xã, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

2238. Sềnh Sâu Mí, sinh ngày 30/8/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 451, đường Dân Sinh, khóm 5, thôn Linh Nhã, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

2239. Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 17/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Nam An, khóm 10, thôn Nam An, xã Điền Liêu, huyện Cao Hùng

2240. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 14/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 183/3, đường Trung Sơn, khóm 8, phường Tây Minh, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

2241. Trần Mộng Đào, sinh ngày 15/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, phố Tín Nghĩa Nhị, khóm 20, phường Đông Ninh, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Nam

2242. Nguyễn Thị Ta Ly, sinh ngày 12/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 154/6, Hậu Cảng, khóm 10, thôn Hậu Cảng, xã A Liên, huyện Cao Hùng

2243. Lê Thị Thúy Huệ, sinh ngày 10/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 373, Giai Lý Hưng, khóm 15, phường Lê Hóa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

2244. Đặng Ngọc Thủy, sinh ngày 05/6/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, lầu 4, đường Đông Nam, khóm 27, phường Đông Hồ, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

2245. Nguyễn Thanh Hiền, sinh ngày 15/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 278, ngõ 59, đường Viên Đại, khóm 12, phường Đại Thố, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

2246. Gịp Ngọc Tuyết, sinh ngày 25/02/1980 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 3, phố Đông Phương Nhị, khóm 9, phường Phúc Long, TP Thái Bình, huyện Đài Trung

2247. Dương Thị Tư, sinh ngày 01/9/1972 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, ngõ 755, đường Đẩu Trung, khóm 7, phường Đông Quang, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

2248. Đoàn Thị Thu Thủy, sinh ngày 15/5/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Hạ Tử Liêu, khóm 15, thôn Tam Vinh, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

2249. Trần Thị Lan, sinh ngày 28/02/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 366, đường Nam Bình, khóm 10, phường Nam Bình, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

2250. Trương Thị Nhi, sinh ngày 01/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, đường Tân Luân Trung, khóm 1, phường Tân Luân, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

2251. Mai Thị Đang, sinh ngày 01/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, Mục Phú Liêu, khóm 4, thôn Phúc Kim, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

2252. Võ Thị Thúy Phượng, sinh ngày 30/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đoạn 3, đường Trung Phong, khóm 6, thôn Sa Kha, xã Hoàn Sơn, huyện Tân Trúc

2253. Bùi Thị Phượng, sinh ngày 09/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, Hồ Thồng Để, khóm 10, thôn Thái Hòa, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

2254. Lê Thị Phi Linh, sinh ngày 09/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 392, đường Tân Hưng, khóm 8, thôn Mai Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

2255. Võ Thị Sương, sinh ngày 02/4/1970 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/2, Chương Thu Hồ, khóm 1, thôn Thái Hòa, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

2256. Lê Thị Ánh Hồng, sinh ngày 31/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100, đường Gia Ưng, khóm 7, thôn Đông Thế, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

2257. Trần Thị Thanh, sinh ngày 09/9/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 453, đường Phú Dục, khóm 1, phường Trí, TP Đài Đông

2258. Nguyễn Thị Hừng, sinh ngày 06/02/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ Thanh Tịnh, khóm 17, thôn Tinh Anh, xã Nhân Ái, huyện Nam Đầu

2259. Trương Nguyệt Đào, sinh ngày 07/11/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, đường Trung Liêu, khóm 3, phường Trung Liêu, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

2260. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 10/5/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/4, Ngưu Giác Pha, khóm 7, thôn Lạc Thiện, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

2261. Huỳnh Thị Thu, sinh ngày 19/02/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, Quảng Thoát Thố, khóm 1, thôn Quảng Thoát, xã Tây Hồ, huyện Vân Lâm

2262. Nguyễn Thị Yến Phụng, sinh ngày 15/11/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73/2, đường Chính Nghĩa Tây, khóm 3, thôn Loan Tây, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

2263. Mai Thị Diệu, sinh ngày 20/12/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, Giang Thố Điếm, khóm 7, thôn Trung Hưng, khóm Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

2264. Nguyễn Thị Cam, sinh ngày 18/01/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 240, đường Trung Chính Bắc, khóm 13, phường Điền Trung, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2265. Nguyễn Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 03/4/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, ngõ 30, đường Giáp Hậu, khóm 8, thôn Nghĩa Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

2266. Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 23/11/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, Mai Nam, khóm 8, phường Mai Nam, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

2267. Phạm Thị Ngọc Nguyên, sinh ngày 30/5/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153/1, lầu 4, đường Phủ Trung, khóm 10, phường Lưu Hầu, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2268. Hà Minh Trang, sinh ngày 14/3/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, hẻm 49, ngõ 39, đường Thông Hoa, khóm 11, phường Thông Hoa, khu Đại An, TP Đài Bắc

2269. Trần Thị Ngọc Yến, sinh ngày 15/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 60, đường Nhận Tân, khóm 20, phường Lục Miêu, TP Miêu Lật

2270. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 28/4/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62/11, Khánh Thố, khóm 5, thôn Khách Thố, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

2271. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 06/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, đường Vĩnh Quang, khóm 15, phường Vĩnh An, TP Đào Viên

2272. Võ Thị Thùy An, sinh ngày 20/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Chấn Hưng, khóm 13, thôn Phồn Xương, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

2273. Phùng Thị Kiều Linh, sinh ngày 09/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 233, đường Thụ Nhân, khóm 14, thôn Bản Đường, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

2274. Tằng Mãn Múi, sinh ngày 15/5/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 238, đường Tấn Nguyên, khóm 2, phường Nhân Tường, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2275. Trần Thị Mai Nhẹ, sinh ngày 20/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 153, đường Dân Sinh, khóm 11, phường Phong Dã, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

2276. Lỷ Sau Phóng, sinh ngày 19/01/1976 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190, đường Bắc Long, khóm 1, thôn Long Đàm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

2277. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 25/6/1968 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 179, đường Phúc Thọ, khóm 9, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

2278. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 15/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132/5, đường Trung Hưng Bắc, khóm 28, phường Trung Hưng, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2279. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 21/9/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110/7, đường Vĩnh Lạc, khóm 27, phường Vĩnh Lạc, TP Lô Châu, huyện Đài Bắc

2280. Dương Thị Mỹ, sinh ngày 15/4/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 374, đường Đại Hồ, khóm 15, phường Trung Hồ, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

2281. Trần Thị He, sinh ngày 27/7/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/9, Thạch Lũy, khóm 2, thôn Thạch Lũy, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

2282. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 29/9/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Long Tân Tân Thôn, khóm 41, thôn Trung Chính, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

2283. Lâm Thị Ngọc Thu, sinh ngày 12/3/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/2, đường Vĩnh An, khóm 6, phường Trấn Nam, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2284. Liên Thị Chi, sinh ngày 21/02/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Chính Mỹ, đoạn 1, đường Dương Tân, khóm 8, phường Tứ Tọa, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

2285. Lâm Muội, sinh ngày 10/01/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, đường Dân Quyền, khóm 5, phường Văn Hoa, khu Đông, TP Tân Trúc

2286. Hà Dí Di, sinh ngày 08/9/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Dục Anh, khóm 1, phường Cảnh Mỹ, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2287. Nguyễn Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 11/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 24, đường Cảnh Nhân, khóm 13, phường Cảnh Nhân, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2288. Đào Thị Hồng Đào, sinh ngày 12/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 281, đường Tân Đức, khóm 37, phường Tân Vinh, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

2289. Võ Thị Tố Nga, sinh ngày 01/12/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, lầu 2, ngõ 142, đường Kiến Thành, khóm 31, phường Kiều Đông, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

2290. Nguyễn Thị Nữ, sinh ngày 01/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Trung Chính, khóm 25, thôn Mỹ Điền, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

2291. Dương Ngọc Khoa, sinh ngày 16/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 10, ngõ 198, đường Minh Hồ, khóm 16, phường Tân Quang, khu Đông, TP Tân Trúc

2292. Vương Thị Ngọc Lan, sinh ngày 25/02/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, lầu 4, ngõ 50, đường Đại Đồng Nam, khóm 1, phường Trung Hiếu, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2293. Âu Lệ Thu, sinh ngày 26/9/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Mỹ Cảng Ngang, khóm 8, thôn Mỹ Cảng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

2294. Lưu Siêu Mỹ, sinh ngày 26/5/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180/1, Tây Trang, khóm 3, thôn Đông Trang, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

2295. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 12/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, Đại Trình, khóm 2, thôn Đại Trình, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

2296. Nguyễn Thị Phục, sinh ngày 27/11/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, ngõ Cảng Tân, khóm 24, thôn Tú Thủy, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

2297. Lương Thị Phương Tuyền, sinh ngày 12/4/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 51, ngõ 304, đường Đồ Thành, khóm 23, phường Thụy Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

2298. Nguyễn Bé Thảo, sinh ngày 05/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 156, đường Đồ Thành, khóm 15, phường Đồ Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

2299. Nguyễn Thị Bích Nga, sinh ngày 15/10/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 60, đường Quang Chính, khóm 19, phường Đồ Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

2300. Nhan Văn Thâu, sinh ngày 10/5/1957 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Bắc Thế, khóm 4, phường Quảng Minh, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

2301. Lê Thị Ngọc Linh, sinh ngày 01/01/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 151, đoạn 3, đường Tam Hòa, khóm 11, phường Duy Đức, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2302. Trần Thị Mỹ Dung, sinh ngày 18/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/4, ngõ 100, đường Nhân Ái, khóm 9, thôn Kim Hưng, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

2303. Nguyễn Kim Yến, sinh ngày 28/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 262, đường Thắng Lợi, khóm 2, phường Chấn Hưng, khu Bắc, TP Đài Nam

2304. Hà Thị Thái, sinh ngày 01/6/1984 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, hẻm 101, ngõ 148, đường Khai Nguyên, khóm 11, phường Chấn Hưng, khu Bắc, TP Đài Nam

2305. Lâm Thị Tường Vi, sinh ngày 02/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, hẻm 46, ngõ 123, đoạn 2, đường Công Học, khóm 13, phường Trường An, khu Nam TP Đài Nam

2306. Lê Thị Cầm, sinh ngày 12/6/1965 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/4, đường Trấn Đông 4, khóm 1, phường Trấn Đông, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

2307. Trần Thị Cẩm Lùng, sinh ngày 09/02/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/7/17, đường Kiến Hưng, khóm 12, phường Bảo An, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

2308. Nguyễn Thị Ngọc Nhiên, sinh ngày 01/01/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/10, đường Đường Sơn, khóm 17, phường An Nghi, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

2309. Võ Phương Dung, sinh ngày 02/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, hẻm 68, ngõ 486, đường Vạn Đại, khóm 14, phường Vinh Đức, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

2310. Văn Hồng Hạnh, sinh ngày 14/10/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 199, đường Đức Hưng, khóm 2, phường Kiến Nam, khu Nam, TP Đài Nam

2311. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 06/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 88, ngõ 71, đường Bảo Tiến, khóm 10, phường Vĩnh Tường, khu Bắc, TP Đài Nam

2312. Phạm Thị Phương Thảo, sinh ngày 25/11/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63/5, đường Hạ Lê, khóm 7, thôn Hạ Lê, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

2313. Nguyễn Thị Mỹ Trang, sinh ngày 01/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/11, lầu 4, đường Thâm Áo Khanh, khóm 19, phường Hiếu Tâm, khu Tín Nghĩa, TP Cơ Long

2314. Huỳnh Thị Mỹ Châu, sinh ngày 02/01/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/4, phố Khê Đầu, khóm 6, phường Đổ Nam, khu Thất Đổ, TP Cơ Long

2315. Lê Thị Lê, sinh ngày 02/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/11, ngõ 2, đường Phiên Kim, khóm 11, thôn Thạch Bị, xã Phổ Diêm, huyện Chương Hóa

2316. Trần Thị Mỹ Châu, sinh ngày 15/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, ngõ Quang Hoa, khóm 5, thôn Hải Phong, xã Điền Vỹ, huyện Chương Hóa

2317. Lê Thị Trúc Linh, sinh ngày 09/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 231, đường Trung Chính, khóm 11, thôn Trung Dân, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

2318. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 12/01/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, ngõ 93, đường Phân Thảo, đoạn 1, khóm 11, thôn Gia Hưng, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

2319. Trần Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 12/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267, đường Trung Hòa, khóm 4, thôn Thủy Thượng, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

2320. Lê Thị Mỹ Phương, sinh ngày 18/6/1970 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 308, Bạch Tử Liêu, khóm 14, thôn Bạch Tử, xã Tây Hồ, huyện Vân Lâm

2321. Đỗ Thị Phương Tâm, sinh ngày 12/10/1974 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137, Tây Xã, khóm 14, phường Tân Dân, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

2322. Phạm Thiên Trang, sinh ngày 17/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, hẻm 1, ngõ 53, đường Phúc Sơn, khóm 3, phường Song Ngọc, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2323. Quách Thị Hậu, sinh ngày 02/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, Hậu Trang, khóm 10, thôn Tam Hiệp, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

2324. Tạ Minh Hiếu, sinh ngày 11/01/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132/5, lầu 5, đường Trung Hưng, khóm 28, phường Trung Hưng, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2325. Nguyễn Thị Bé Quyên, sinh ngày 25/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 396, đoạn 2, đường Thủy Lý Xã, khóm 12, thôn Long Tuyền, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

2326. Võ Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 19/10/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, Xã Linh, khóm 4, phường Xã Linh, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

2327. Đinh Thị Thu, sinh ngày 08/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 5, ngõ 6, đường Tây Duy, khóm 16, phường Đức An, khu Đại An, TP Đài Bắc

2328. Lâm Thị Mộng Thủy, sinh ngày 03/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, Thạch An, khóm 10, thôn Thạch An, xã A Liên, huyện Cao Hùng

2329. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 16/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 3, ngõ 7, đoạn 2, đường Minh Trí, khóm 1, thôn Nghĩa Nhân, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

2330. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 24/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 3, hẻm 6, ngõ 251, đường Phúc Đức, khóm 15, phường Trung Thành, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

2331. Phạm Diệu Hiền, sinh ngày 12/5/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Tự Cường, khóm 21, thôn Văn Bắc, xã đường Trúc, huyện Cao Hùng

2332. Tống Nhựt Hoàng, sinh ngày 18/02/1985 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, Hạ Kiều Đầu, khóm 17, thôn Hạ Kiến, xã Hạ Doanh, TP Đài Nam

2333. Trịnh Kim Ngân, sinh ngày 09/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Phụng Nguyên, khóm 6, phường Phụng Nguyên, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2334. Yáu Nhịt Mùi, sinh ngày 02/4/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, đường Trung Tâm, khóm 3, phường Phụng Sâm, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2335. Trần Mỹ Châu, sinh ngày 25/11/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ Đồng Bình, khóm 3, phường Nhân Hòa, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

2336. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 08/10/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 5, hẻm 2, ngõ 132, đường Quang Hoa, khóm 7, phường Quang Minh, TP Lô Châu, huyện Đài Bắc

2337. Kim Ngọc Thường, sinh ngày 08/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/4, Tuyền Châu Thố, khóm 2, phường Trung Liêu, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

2338. Lê Thanh Tuyền, sinh ngày 15/8/1986 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 36, đường Hòa Bình, khóm 19, phường Vĩnh Quán, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2339. Lê Thị Kiều Linh, sinh ngày 28/02/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162, đoạn 1, đường Tân Quang, khóm 25, phường Vạn Hưng, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2340. Nguyễn Thị Chín Em, sinh ngày 09/7/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 4, ngõ 11, đoạn 1, đường Kiến Quốc, khóm 3, phường Chu Luân, khu Trung Sơn, TP Đài Bắc

2341. Đoàn Thị Vị, sinh ngày 09/9/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 467, đường Thanh Thành, khóm 12, phường Đại Đồng, khu Nam Đồn, TP Đài Trung

2342. Dương Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 20/12/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 259, đường Dân Tộc, khóm 14, phường Phúc Lệ, TP Miêu Lật

2343. Hồ Thị Xuân Trang, sinh ngày 21/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/2, ngõ Đông Hưng, đường Đông Quan, khóm 1, phường Thượng Thành, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

2344. Phạm Thị Hồng Thanh, sinh ngày 15/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 9, ngõ 189, đoạn 1, đường Tây Tân, khóm 9, phường Hải Tân, khu Bắc, TP Tân Trúc

2345. Huỳnh Thị Hồng Lý, sinh ngày 08/8/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 2, ngõ 152, đoạn 1, đường Trang Kính, khóm 1, phường Trang Kính, TP Đào Viên

2346. Nguyễn Thị Chúc Ly, sinh ngày 20/7/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Nhân Ái, khóm 32, phường Nhân Ái, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

2347. Nguyễn Hồng Yên, sinh ngày 25/11/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, ngõ 79, đường An Thái, khóm 9, phường An Thái, khu Nội Hồ, TP Đài Bắc

2348. Trần Thị Tuyết Linh, sinh ngày 05/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102/1, Tiêm Tử Lộc, khóm 13, thôn Tiêm Tử, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

2349. Lê Thị Thúy Hường, sinh ngày 08/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 254/2, đường Trung Sơn, khóm 6, phường Đông Hòa, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

2350. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 01/12/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 30, đường Hoa Tân, khóm 12, phường Chính Nam, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

2351. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 20/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130, đường Tây Xương, khóm 21, phường Trí Bản, TP Đài Đông

2352. Đinh Thị Khuyên, sinh ngày 07/9/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/5/1, đường Quế Bình, khóm 26, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2353. Tiêu Thị Phương Thúy, sinh ngày 15/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 57, đường Tân Long, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

2354. Nguyễn Thị Thậm, sinh ngày 05/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiệ0n trú tại: Số 16, ngõ Nhất Hoành 1, đường Hương Kim, khóm 7, thôn Thiên Thịnh, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

2355. Lê Kim Chung, sinh ngày 01/03/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/5, ngõ 24, đường Nhân Hòa, khóm 44, phường Tân Nhân, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

2356. Bùi Thị Phương, sinh ngày 27/12/1969 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Thụy Quang, khóm 25, phường Hải Quang, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2357. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 23, ngõ 212, đường Phục Hưng, khóm 12, phường Đức Hòa, khu Trung Sơn, TP Cơ Long

2358. Bùi Bích Liễu, sinh ngày 02/3/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Vĩnh Hưng, khóm 6, thôn Điều Địch, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

2359. Hồng Kiều Oanh, sinh ngày 20/6/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 227, Tô Thố, khóm 20, thôn Tô Lâm, xã An Định, huyện Đài Nam

2360. Lê Thị Thủy, sinh ngày 11/01/1979 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, lầu 2, đoạn 1, đường Bảo Nguyên, khóm 17, phường Tín Nghĩa, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

2361. Lê Thị Thơm, sinh ngày 24/02/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 249, đường Thoại Hưng, khóm 19, phường Thoại Hưng, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2362. Nguyễn Thị Yến Vân, sinh ngày 17/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 232, đường Tri Bổn, đoạn 3, khóm 12, phường Kiến Nghiệp, TP Đài Đông

2363. Nguyễn Thị Quyền, sinh ngày 20/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 58, đường Vạn Đơn, khóm 1, thôn Sơn Đỉnh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

2364. Hồ Thị Yến, sinh ngày 25/3/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Bắc Quán, khóm 28, phường Đàm Câu, khu Bắc, TP Đài Trung

2365. Châu Thị Vàng, sinh ngày 26/6/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, Đại Nam Thế, khóm 7, thôn Đại Nam, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

2366. Phạm Thị Trang, sinh ngày 10/11/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 234, đường Trung Hoa, khóm 10, thôn Long Hồ, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

2367. Đỗ Kim Thoa, sinh ngày 01/3/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 285, đường Bích Sơn, khóm 27, phường Thuận Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2368. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 17/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, đường Thọ Nguyên, khóm 4, thôn Thọ Nguyên, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

2369. Đặng Anh Đào, sinh ngày 17/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/2, ngõ 165, đường Thắng Lợi, khóm 28, khu Đông, huyện Đài Nam

2370. Lê Thị Kim Thành Công, sinh ngày 14/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/5, phố Đăng Sơn, khóm 8, phường Thọ Sơn, khu Cổ Sơn, TP Cao Hùng

2371. Lê Thị Kim Phụng, sinh ngày 10/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 22, ngõ 65, đường Trần Bình, khóm 14, phường Trung Bình, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

2372. Đỗ Thị Hằng Nga, sinh ngày 19/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 14, ngõ 61, phố Lôi Trung, khóm 5, phường Trung Bình, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

2373. Lê Nguyễn Lan Hương, sinh ngày 22/8/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128/62, An Tây, khóm 50, phường An Tây, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Nam

2374. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 12/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Văn Sơn, khóm 4, phường Văn Sơn, TP Miêu Lật

2375. Lê Thị Lan, sinh ngày 01/01/1978 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/16, đường Bảo An, khóm 17, thôn Thành Đức, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

2376. Hồng Thị Nhiên, sinh ngày 21/12/1975 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 479, đường Phú Dụ, khóm 1, phường Trí Bản, TP Đài Đông

2377. Võ Thị Thu Trang, sinh ngày 01/6/1970 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 56, ngõ 213, đường Nhân Ái, khóm 37, phường Đôn Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2378. Lê Phương Thủy, sinh ngày 24/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/2, ngõ Quang Phục, khóm 11, thôn Xuân Lâm, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

2379. Lê Hồng Vân, sinh ngày 06/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114, đoạn 1, đường Lâm Gia, khóm 8, thôn Lâm Gia, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

2380. Võ Thị Cẩm Ước, sinh ngày 01/01/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/2, ngõ 34, đường Phụng Lâm 1, khóm 2, thôn Chiêu Minh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

2381. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 02/11/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 51, ngõ 1, đường Nam Hưng, khóm 13, phường Nam Hưng, huyện Chương Hóa

2382. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 12/4/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 652, đoạn Vương Công, đường Phương Hán, khóm 11, thôn Vương Công, xã Phương Uyên, huyện Chương Hóa

2383. Nguyễn Thủy Tiên Hữu Duyên, sinh ngày 07/9/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/8/3, ngõ 874, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 1, phường Long Sơn, huyện Chương Hóa

2384. Phạm Thị Chi, sinh ngày 09/3/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 217/4, An Định, khóm 7, phường An Gia, xã An Định, huyện Đài Nam

2385. Phạm Thị Phương, sinh ngày 16/8/1980 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 202, đoạn 2, đường Hậu Hưng, khóm 1, phường Hậu Liêu, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2386. Nguyễn Kim Tuyền, sinh ngày 13/10/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 26, ngõ 7, đoạn 1, đường Thành Thái, khóm 16, thôn Đức Thái, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

2387. Ngô Thị Hiên, sinh ngày 02/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đoạn 3, đường Mai Xuyên Tây, khóm 6, phường Mai Xuyên, khu Bắc, TP Đài Trung

2388. Trần Thị Huyền, sinh ngày 15/7/1981 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186, đường Nam Phố, khóm 1, thôn Nam Trang, xã Đại An, huyện Đài Trung

2389. Nguyễn Thị Bích Kiều, sinh ngày 19/4/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 451, đường Đồ Thành, khóm 17, phường Thụy Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

2390. Nguyễn Thị Sum, sinh ngày 08/3/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 26, ngõ 188, đường Hán Dân, khóm 22, phường Nhị Linh, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2391. Tăng Thị Thảo, sinh ngày 06/11/1985 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/3, ngõ 73, đường Phúc Nguyên, khóm 22, thôn Phúc Nguyên, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

2392. Trần Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 11/7/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 224, đường Trung Sơn, khóm 9, thôn Đài Tây, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

2393. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 21/6/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 78, đường Tân Dân, khóm 25, phường Loan Lợi, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

2394. Trần Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 15/01/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/29, lầu 3, đường Tả Doanh Đại, khóm 19, phường Tự Trợ, khu Tả Doanh, TP Cao Hùng

2395. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 16/02/1970 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 49, đường Thượng Võ, khóm 20, phường Văn Xương, khu Linh Nhã, TP Cao Hùng

2396. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 19/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, ngõ 25, phố Cao Bằng Nhị Thập, khóm 9, phường Bằng Đỉnh, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2397. Võ Thị Kiên, sinh ngày 13/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 220, lầu 5, đường Trang Kính, khóm 9, phường Công Chính, TP Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

2398. Trần Ngọc Thơ, sinh ngày 06/5/1976 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 450, đường Tỉnh Phú, khóm 14, phường Thượng Lâm, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2399. Cao Thị Kim Vui, sinh ngày 11/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, lầu 4, hẻm 1, ngõ 303, đường Phục Hưng, khóm 6, phường Diên Phố, huyện Đài Bắc

2400. Trần Thị Tuyết Nga, sinh ngày 07/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Thanh Sơn, khóm 25, phường Tự Cường, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

2401. Trần Thị Kiều, sinh ngày 09/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111, lầu 2, đường Lực Hàng, đoạn 2, khóm 2, phường Vĩnh Phúc, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2402. Lầu Cẩu Múi, sinh ngày 23/3/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, ngõ 185, đường Phụng Bình Nhất, khóm 19, thôn Hậu Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

2403. Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh ngày 03/02/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 612, đoạn 2, đường Trung Sơn Đông, khóm 4, thôn Đầu Châu, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

2404. Nguyễn Thị Đến, sinh ngày 01/01/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 198, đường Nghĩa An, khóm 18, phường Đại An, khu An Nam, TP Đài Nam

2405. Phan Thị Kim Hường, sinh ngày 15/10/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, Khán Bình, khóm 4, thôn Khán Bình, xã Thất Đầu, huyện Đài Nam

2406. Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 11/11/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 78, đường Xuyên Liêu, khóm 6, thôn Nhân Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

2407. Trần Ngọc Phượng, sinh ngày 07/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 121, đoạn 2, đường Gia Đông, khóm 1, phường Gia Đông, TP Chương Hóa

2408. Văn Thị Cẩm Thùy, sinh ngày 20/02/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ Khẩu Liêu, khóm 2, thôn Tam Liêu, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

2409. Nguyễn Thị Bích Hồng, sinh ngày 26/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đường Thập Phân, khóm 2, thôn Thập Phân, xã Bình Khê, huyện Đài Bắc

2410. Nguyễn Thu Biên, sinh ngày 02/6/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/4, hẻm 5, ngõ 76, đường Hậu Cảng 1, khóm 18, phường Hậu Cảng, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2411. Bùi Thị Thúy Loan, sinh ngày 19/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 128, đường Quảng Đông, khóm 34, phường Phong Nguyên, TP Bình Đông

2412. Hồ Thị Kiều Thu, sinh ngày 13/10/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Tam Phong, khóm 14, thôn Song Khê, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

2413. Lê Thị Ngọc Toàn, sinh ngày 08/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 10, đường Điền Nha, khóm 38, phường Quá Bì, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2414. Phan Thị Bé Hai, sinh ngày 20/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/4, ngõ 11, đường Võ Trí, khóm 14, phường Trúc Đông, khu Linh Nhã, TP Cao Hùng

2415. Mai Thị Minh Thu, sinh ngày 07/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1353, đường Xuân Nhật, khóm 1, phường Xuân Nhật, TP Đào Viên

2416. Cao Thị Thu Nga, sinh ngày 19/10/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, đường Tân Hưng, khóm 8, thôn Điền Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

2417. Đồng Thị Hằng, sinh ngày 28/02/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 6, ngõ 267, đường Dân Tộc, khóm 4, phường Tây Môn, TP Đào Viên

2418. Võ Thị Lụa, sinh ngày 15/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 257/7/1, đường Dân Hữu 5, khóm 22, phường Bảo Sơn, TP Đào Viên

2419. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 16/6/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 208, Tân Ốc Gia, khóm 7, phường Dân Sinh, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

2420. Nguyễn Thị Ngọc Liếng, sinh ngày 09/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, Bản Đầu Thố, khóm 1, thôn Bản Đầu, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

2421. Liu Vĩnh Trân, sinh ngày 04/02/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 208, Tân Ốc Gia, khóm 7, phường Dân Sinh, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

2422. Lý Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 08/3/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, lầu 5, ngõ 259, đường Phục Hưng, khóm 19, phường Đức An, khu Trung Sơn, TP Cơ Long

2423. Hong Choi Dếnh, sinh ngày 24/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 224, đường Hạnh Phúc, khóm 8, thôn Loan Nội, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

2424. Phạm Thị Kim Ngân, sinh ngày 20/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, Khảm Hạ, khóm 22, thôn Quả Lâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

2425. Phạm Thị Lệ Hoa, sinh ngày 24/12/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, lầu 8, đường Long Sơn, khóm 19, thôn Sơn Cước, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

2426. Võ Thị Bích Liên, sinh ngày 31/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1, hẻm 6, ngõ 212, đường Phục Hưng, khóm 17, phường Đức Hòa, khu Trung Sơn, TP Cơ Long

2427. Huỳnh Thị Hiền, sinh ngày 07/9/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 251, hẻm 250, ngõ 1, đoạn 1, đường Trung Thê, khóm 19, phường Phúc Nông, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

2428. Nguyễn Thị Trúc Phượng, sinh ngày 01/12/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, đường Đại Hưng, khóm 1, phường Đại Hưng, TP Thái Bình, huyện Đài Trung

2429. Thạch Thị Cuối, sinh ngày 10/02/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, lầu 5/10, đường Đông Thôn, khóm 5, phường Đông Bình, TP Thái Bình, huyện Đài Trung

2430. Trương Thị Yến, sinh ngày 27/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, lầu 6, đường Kim Hoa, khóm 9, phường Thành Công, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2431. Võ Thị Trang, sinh ngày 18/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, lầu 3, đường Thụy Trúc, khóm 3, phường Cát Khánh, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

2432. Đoàn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 05/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, Đại Đồn Liêu, khóm 10, thôn Đại Đồn, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

2433. Huỳnh Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 10/01/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 14, đường Trường Thuận, khóm 1, phường Hoa Giang, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

2434. Huỳnh Thị Tuyết Hiên, sinh ngày 02/6/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116/20, Thanh Phố Tử, khóm 7, thôn Thanh Phố, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

2435. Trần Thị Hồng Thắm, sinh ngày 16/10/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, ngõ 385, đoạn 1, đường Tam Tính, khóm 4, thôn Đại An, xã Tam Tính, huyện Nghi Lan

2436. Kiều Thị Út, sinh ngày 01/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 158, lầu 3, đường Thành Đức, khóm 15, phường Khúc Khê, khu Bắc, TP Tân Trúc

2437. Phạm Thị Nghiệp, sinh ngày 08/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80/2, ngõ Vũ Xương, khóm 16, phường Tam Tiền, TP Tân Doanh, huyện Đài Nam

2438. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 19/9/1976 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/3, ngõ 3, đường Đại Liên, khóm 16, phường Tín Quang, TP Đào Viên

2439. La Thị Việt Sơ, sinh ngày 04/6/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, đường Quảng An, khóm 4, thôn Quảng An, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

2440. Lê Thị Ngọc Linh, sinh ngày 24/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 502, đường Tân Minh, khóm 29, phường Phúc Cương, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

2441. Đỗ Thị Mộng Vương, sinh ngày 21/3/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, đường Công An, khóm 9, thôn Đôn Tây, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

2442. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 18/02/1972 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, Thông Nam, khóm 3, phường Thông Nam, thị trấn Thông Tiên, huyện Miêu Lật

2443. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 15/7/1983 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 111, đường Trung Hưng, khóm 11, thôn Đông Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

2444. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 20/10/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 359, đoạn 1, đường Tam Tinh, khóm 4, thôn Đại Ẩn, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

2445. Trần Ngọc Mùi, sinh ngày 06/6/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/4, ngõ 471, đường Vĩnh Mỹ, khóm 18, phường Thụy Đường, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

2446. Hà Ngọc Điệp, sinh ngày 13/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ Thanh Phố, khóm 7, thôn Vĩnh Hòa, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

2447. Phạm Thúy Hằng, sinh ngày 09/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Thượng Điền, khóm 35, phường Tân Lý, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

2448. Lê Thị Kim Màu, sinh ngày 04/5/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 9, đường Đại Thuận, khóm 9, phường Bắc Nam, TP Phong Nguyên, huyện Đài Trung

2449. Cao Minh Thủy Vi, sinh ngày 23/3/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 215/11/8, đoạn 2, đường Trường An Đông, khóm 13, phường Trung Chính, khu Tùng Sơn, TP Đài Bắc

2450. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 22/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/7, ngõ 125, đường Chính Hòa, khóm 12, phường Chính Thọ, TP Thổ Thành, huyện Đài Bắc

2451. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 18/3/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, Khưu Dẫn Khanh, khóm 10, thôn Vĩnh Định, xã Thạch Định, huyện Đài Bắc

2452. Võ Mỹ Oanh, sinh ngày 15/10/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Tam Khanh, khóm 7, thôn Bình Khê, xã Bình Khê, huyện Đài Bắc

2453. Lê Thái Bình, sinh ngày 20/10/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/1, đường Đông Sơn, khóm 10, thôn Xích Sơn, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

2454. Trương Kim Thương, sinh ngày 24/8/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, ngõ Huệ Dân, đường Gia Hảo, khóm 13, thôn Gia Đông, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

2455. Phạm Thị Bé Sáu, sinh ngày 29/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 6, đường Tiên Nham, khóm 20, phường Hưng An, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2456. Đặng Thị Thúy Huyền, sinh ngày 18/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Long Môn, khóm 28, thôn Tây Thế, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

2457. Lê Thị Vinh Vinh, sinh ngày 01/11/1976 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 58, đường Tân Dân, khóm 6, phường Đại Đông, TP Nghi Lan

2458. Chiếng Tiên Nga, sinh ngày 01/4/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 18, phố Công Viên, khóm 3, thôn Nam Hưng, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc

2459. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 27/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 294, đường Đại Thành, khóm 17, phường Đại Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

2460. Nguyễn Thị Xuân Đào, sinh ngày 06/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, phố Quốc Thoại, khóm 11, phường Kiến Thành, khu Bắc, TP Đài Trung

2461. Đặng Thị Hồng Lê, sinh ngày 15/3/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 12, ngõ 597, đường Quang Hưng, khóm 15, phường Quang Long, TP Thái Bình, huyện Đài Trung

2462. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 07/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 123, đoạn 2, đường Bắc An, khóm 16, phường Khê Đông, khu An Nam, TP Đài Nam

2463. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 14/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 10, đường Dân Sinh Đông, khóm 13, phường Thoại Quang, TP Bình Đông

2464. Đoàn Thị Lợi, sinh ngày 01/01/1969 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94/4, đường Đông Sơn, khóm 12, thôn Xích Sơn, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

2465. Phan Thị Diễm Trang, sinh ngày 06/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 270, ngõ 59, đoạn 2, đường Viên Đại, khóm 12, phường Đại Phổ, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

2466. Trần Thị Trúc Nữ, sinh ngày 15/10/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 169, đoạn 3, đường Minh Thánh, khóm 3, thôn Ngõa Nam, xã Phổ Tâm, huyện Chương Hóa

2467. Dương Huệ Văn, sinh ngày 07/6/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, lầu 20/1, đường Tân Trang Nhất, khóm 18, phường Tân Hạ, khu Tả Doanh, TP Cao Hùng

2468. Dương Thị Thúy Nga, sinh ngày 02/4/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, phố Tự Cường, khóm 21, phường Tự Lập, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2469. Lý Đặng Kim Cương, sinh ngày 15/5/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Đức Hưng, khóm 8, thôn Đức Thịnh, xã Hổ Khẩu, huyện Tân Trúc

2470. Lê Thị Thanh Thủy, sinh ngày 12/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121/1, đường Bị Nội, khóm 5, phường Pha Nội, TP Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

2471. Lầu Cún Din, sinh ngày 05/11/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/1, ngõ 196, đường Trung Hòa, khóm 24, phường Chương Hòa, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

2472. Bằng Thị Kim Tròn, sinh ngày 28/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 88, đường Bắc Xã Vỹ, khóm 1, phường Bắc Hồ, khu Tây, TP Gia Nghĩa

2473. Vòng Ngọc Yến, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 91, đoạn 2, đường Trúc Sư, khóm 5, thôn Long Cương, xã Long Giếng, huyện Đài Trung

2474. Phạm Ngọc Bích, sinh ngày 23/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 22, ngõ 16, đường Tiền Thôn Đông, khóm 13, thôn Thượng Phong, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

2475. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 20/3/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 217, Khê Đỉnh, khóm 28, thôn Khê Đỉnh, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

2476. Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 04/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 217, Khê Đỉnh, khóm 28, thôn Khê Đỉnh, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

2477. Đỗ Thị Hoài Dung, sinh ngày 20/02/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, Lôi Thố, khóm 6, thôn Lôi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

2478. Trần Thị Mỹ Ly, sinh ngày 09/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, đường Khổng Phượng, khóm 8, phường Khổng Trạch, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2479. Phạm Thúy Hằng, sinh ngày 09/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100, đoạn 1, đường Chỉ Nam, khóm 7, phường Mộc Tân, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2780. Tạ Thị Kim Nhảnh, sinh ngày 29/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 2, ngõ 92, đường Ngự Sử, khóm 28, thôn Thành Thái, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

2481. Lê Thị Vũ Oanh, sinh ngày 12/7/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, ngõ 65, đường Ngũ Quyền, khóm 7, phường Ngũ Quyền, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2482. Ung Thị Diệu Tâm, sinh ngày 15/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/3, ngõ 39, đường Thái Thuận, khóm 15, phường Lập Công, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2483. Nguyễn Thị Tú Trinh, sinh ngày 02/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, Ngưu Phố Tử, khóm 11, phường Hưng Nhân, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

2484. Nguyễn Thị Ngọc Nang, sinh ngày 07/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 46, ngõ 168, đường Thâm Áo Khanh, khóm 1, phường Hiếu Thâm, khu Tín Nghĩa, TP Cơ Long

2485. Bùi Thị Hằng, sinh ngày 20/4/1984 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 65, đường Thiên Tường, khóm 11, phường Hậu Trang, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

2486. Huỳnh Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 16/9/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/4, ngõ 743, đoạn 5, đường Trung Hiếu Đông, khóm 5, phường Vĩnh Xuân, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

2487. Võ Thị Nhừng, sinh ngày 25/5/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 180, đường Quang Phục Nam, khóm 9, phường Hoa Thanh, khu Đại An, TP Đài Bắc

2488. Nguyễn Thị Mén, sinh ngày 21/6/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, đường Cửu Khang, khóm 15, phường Mộc Sách, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2489. Lê Thị Thu Ba, sinh ngày 12/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/5, Trung Gian, khóm 2, thôn Đại Long, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

2490. Nguyễn Ngọc Ánh, sinh ngày 07/8/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 127, đường Tân Hưng, khóm 5, phường Đạo Hương, khu Bắc Đầu, huyện Đài Bắc

2491. Khưu Thị Kim Liên, sinh ngày 22/7/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 198/1, lầu 4, đường Đại Đồng, khóm 13, phường Trung Dung, khu Bắc Đầu, huyện Đài Bắc

2492. Mã Ngọc Tuyết, sinh ngày 20/8/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ Hưng Đạt, đường Hưng Đạt, khóm 14, thôn Tân Cảng, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

2493. Nguyễn Thị Ánh Hằng, sinh ngày 10/01/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 6, ngõ 125, đường Kiều Trung 1, khóm 7, phường Hoa Viên, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2494. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 02/5/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/2, đường Phục Hưng, khóm 22, thôn Lục Cân, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

2495. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 17/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, Quả Vị, khóm 7, phường Luân Nội, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

2496. Cao Thị Tuyết, sinh ngày 02/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162, phố An Hưng, khóm 7, phường Công Ôn, khu An Nam, TP Đài Nam

2497. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 16/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, ngõ 33, phố Sùng Thiện Thập Ngũ, khóm 22, phường Đại Trí, khu Đông, TP Đài Nam

2498. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 29/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Tân Thế, khóm 9, thôn Vương Công, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

2499. Nguyễn Thị Đang, sinh ngày 20/11/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Hưng Nông, khóm 17, phường Phong Điền, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

2500. Võ Thị Út Tám, sinh ngày 28/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, phố Công Cần Nhị, khóm 11, phường Tự Văn, TP Bình Đông

2501. Nguyễn Thúy Ngọc, sinh ngày 16/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, lầu 4, ngõ 143, đường Đại Thành, đoạn 2, khóm 23, phường Phủ Nam, khu Nam, TP Đài Nam

2502. Nguyễn Thị Giang, sinh ngày 27/10/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, lầu 4, hẻm 6, ngõ 545, đường Di An, đoạn 2, khóm 23, phường Phụng Hoàng, An Nam, TP Đài Nam

2503. Bùi Thị Tím, sinh ngày 01/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 222, đoạn 1, đường Trường Hòa, khóm 7, phường Đông Hòa, khu An Nam, TP Đài Nam

2504. Trần Thị Kiều, sinh ngày 01/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 2, ngõ 260, đường Tây Vân, khóm 7, thôn Thành Châu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

2505. Nguyễn Thị Mộng Kiều, sinh ngày 20/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 220, lầu 4, đường Trung Cảng, khóm 20, phường Trung Mỹ, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2506. Phạm Thị Kim Hồng, sinh ngày 17/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, hẻm 2, ngõ 115, đường Phục Hưng, đoạn 2, khóm 2, phường Tự Lập, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2507. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 12/7/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, ngõ 72, phố Tử Dân, khóm 12, phường Dư Dân, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2508. Nguyễn Kim Chơn, sinh ngày 12/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, lầu 11/1, phố Dục Bình Ngũ, khóm 7, phường Dục Bình, khu An Bình, TP Đài Nam

2509. Trần Thị Mộng Kim, sinh ngày 06/6/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 326, đoạn 6, đường Trang Tỉnh, khóm 13, thôn Đại Phúc, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

2510. Huỳnh Thị Mỹ Liên, sinh ngày 20/6/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 71, đường Hải Dương Nhị, khóm 2, phường Hải Dương, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2511. Chống Hương Mi, sinh ngày 09/11/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 320, đường Đại Thành, khóm 17, phường Đại Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

2512. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 09/6/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 19, ngõ Tả Xương Trung Nghĩa Ngũ, khóm 14, phường Đại Xương, khu Nam Tử, TP Cao Hùng

2513. Phan Thị Điệp, sinh ngày 26/11/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, đường Lăng Vân, khóm 13, phường Lăng Vân, TP Bình Đông

2514. Bùi Thị Phượng, sinh ngày 27/01/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, Quản Liêu, khóm 10, thôn Quản Liêu, xã An Định, huyện Đài Nam

2515. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 05/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150, đường Âu Mày, khóm 13, phường Nội Hồ, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

2516. Lê Thị Thanh Thủy, sinh ngày 22/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/8, lầu 9, đường Thái Tử, khóm 37, phường Dân Vinh, TP Tân Dinh, huyện Đài Nam

2517. Nguyễn Thị Minh Phương, sinh ngày 12/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 468, đường Dân Tộc, khóm 1, phường Đàm Câu, khu Bắc, TP Đài Trung

2518. Nguyễn Thanh My, sinh ngày 22/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/1, đường Thông Sơn, khóm 7, phường Vĩnh An, khu Kỳ Tân, TP Cao Hùng

2519. Nguyễn Thị Sẽ, sinh ngày 25/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, Côn Thân, khóm 10, thôn Côn Thân, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

2520. Lưu Mỹ Viện, sinh ngày 14/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 384, đường Bản Châu, khóm 12, phường Bản Châu, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

2521. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 20/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, hẻm 26, ngõ Nam Liêu, đường Trung Sa, khóm 1, thôn Nam Liêu, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

2522. Đường Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 25/10/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1458, đoạn 3, đường Tạp Sơn, khóm 3, phường Trung Kỳ, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

2523. Nguyễn Thị Bích Duyên, sinh ngày 24/3/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, hẻm 2, ngõ 100 Bắc, đường Trung Thành, khóm 42, phường Trung Xã, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

2524. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 29/3/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, phố Công Nam, khóm 15, thôn Công Sơn, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

2525. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 22/3/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 219, đường Giáp Hậu, khóm 20, thôn Nghĩa Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

2526. Trần Thị Lành, sinh ngày 26/6/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, phố Thi Lam, khóm 11, phường Đông Tân, thị trấn Đông Thi, huyện Đài Trung

2527. Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 01/01/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/1, lầu 7, đường Bảo Thái, khóm 31, phường Thi Nam, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

2528. Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 12/02/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 108, phố Vĩnh Thuận, khóm 17, phường Tân Mỹ, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

2529. Lê Thị Thu Hằng, sinh ngày 25/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/4, ngõ 63, đường Quốc Quang, khóm 4, phường Long Phố, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2530. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/3, hẻm 11, ngõ 421, đoạn 1, đường Văn Hóa, khóm 8, phường Tân Phố, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2531. Trần Thị Thúy, sinh ngày 24/6/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/4, ngõ 46, đoạn 2, đường Trùng Khánh Bắc, khóm 14, phường Triều Dương, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc

2532. Lâm Thị Tiếng, sinh ngày 04/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82/3, đường Trường Lạc, khóm 4, phường Trường Thái, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2533. Nguyễn Thị Hồng Nhi, sinh ngày 04/11/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/5, đường Thủy Đối 7, khóm 34, phường Thủy Đối, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

2534. Phạm Thị Thở, sinh ngày 01/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/3, hẻm 11, ngõ 421, đoạn 1, đường Văn Hóa, khóm 8, phường Tân Phố, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2535. Triệu Thị Trâm, sinh ngày 27/8/1978 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Vĩnh An, khóm 1, phường Vĩnh Xương, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

2536. Vương Kim Loan, sinh ngày 31/5/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1/7, ngõ 299, đường Trường An, khóm 11, phường Vĩnh Khang, TP Lô Châu, huyện Đài Bắc

2537. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 28/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Vĩnh Xương, khóm 15, phường Vĩnh Xương, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

2538. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 10/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/2, ngõ 36, đường An Bình, khóm 33, phường An Thuận, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

2539. Ngô Bửu Thạch, sinh ngày 01/12/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ Đông, đường Đỉnh Lâm, khóm 24, phường Trung Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

2540. Lê Thị Lương, sinh ngày 27/11/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đoạn 1, đường Tập Sơn, khóm 1, phường Phú Châu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

2541. Kiều Mộng Thu, sinh ngày 11/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 790, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 7, phường Long Sơn, TP Chương Hóa

2542. Trần Thị Hồng Yến, sinh ngày 14/5/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 164, đường Ái Thập, khóm 15, phường Trường An, TP Đào Viên

2543. Nguyễn Thị Bé Em, sinh ngày 16/4/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đoạn 2, đường Tây Viên, khóm 5, phường Vĩnh Phúc, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2544. Lê Hồng Diễm, sinh ngày 08/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Liêu Tử Bộ, khóm 2, phường Liêu Bộ, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

2545. Trương Thị Thơm, sinh ngày 16/9/1971 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 109, đường Giáp Hậu, khóm 15, thôn Nghĩa Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

2546. Phó Đức Hạnh, sinh ngày 26/3/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 191, đoạn 2, đường Lợi Thành, khóm 18, phường Lợi Đàm, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

2547. Vòng Và Lềnh, sinh ngày 10/12/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 356, đoạn 2, đường Đỉnh Tân, khóm 16, phường Trúc An, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

2548. Trần Ngọc Phân, sinh ngày 28/01/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, ngõ Đông, đường Đỉnh Lâm, khóm 24, phường Trung Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

2549. Nguyễn Thị Bé Ba, sinh ngày 25/5/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Thúy Hưởng, khóm 19, phường Hợp Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

2550. Lê Thị Cẩm Loan, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 36, ngõ 236, đoạn 4, đường Đông Đại, khóm 10, phường Nam Liêu, khu Nam, TP Tân Trúc

2551. Võ Thị Thùy Linh, sinh ngày 05/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/2, ngõ 100, đường Long Thọ, khóm 6, phường Long Thọ, TP Đào Viên

2552. Lộc Mỹ Liên, sinh ngày 14/4/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 751, đường Vĩnh An, khóm 1, phường Trung Phố, TP Đào Viên

2553. Nguyễn Thị Ngọc Tốt, sinh ngày 19/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/3, ngõ 63, đường Trung Hưng, khóm 3, thôn Đông Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

2554. Lê Thị Kim Hòa, sinh ngày 06/02/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/4, ngõ 81, đường Quang Hưng, khóm 11, phường Quang Hưng, TP Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

2555. Nguyễn Hồng Gấm, sinh ngày 02/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Minh Đức, khóm 6, thôn Minh Đức, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

2556. Nguyễn Thị Dưỡng, sinh ngày 11/02/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 556, đoạn 3, đường Dao Phụng, khóm 10, thôn Nhị Trùng, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

2557. Lê Thị Ngân, sinh ngày 28/11/1970 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 5, đường Vĩnh An, khóm 7, phường Kiến Quốc, thị trấn đầu Phần, huyện Miêu Lật

2558. Trần Thị Thúy Loan, sinh ngày 10/11/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/6, Hưng Long, khóm 2, phường Hưng Long, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

2559. Trần Hồng Loan, sinh ngày 07/6/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166/2/2, Quang Minh Tân Thôn, khóm 5, phường Quang Minh, khu Đông, TP Tân Trúc

2560. Nguyễn Việt Thắng, sinh ngày 17/11/1975 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Gia Đông, khóm 5, thôn Gia Đông, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

2561. Nguyễn Thị Linh Phương, sinh ngày 06/01/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, đường Quang Minh, khóm 18, thôn Thanh Câu, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

2562. Lương Kim Ngọc, sinh ngày 01/4/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, đường Trung Sơn 1, khóm 8, phường Minh Trang, khu Tân Hưng, TP Cao Hùng

2563. Phạm Thị Tây Hậu, sinh ngày 20/7/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 119, đoạn 2, đường Cà Định, khóm 14, thôn Gia Lạc, xã Cà Định, huyện Cao Hùng

2564. Võ Thị Luyến, sinh ngày 10/8/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 910/4, đường Bích Sơn, khóm 15, phường Bích Sơn, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2565. Cao Thị Phương, sinh ngày 20/8/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/2/6, ngõ 75, đường Quang Minh, khóm 22, phường Giới Thọ, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2566. Gịp A Chắn, sinh ngày 26/10/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/3, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 2, phường Khê Nam, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2567. Thiều Thị Tuyết Nga, sinh ngày 14/3/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, hẻm 68, ngõ 118, đường Thông Bắc, khóm 13, phường Kiếm Đàm, khu Trung Sơn, TP Đài Bắc

2568. Nguyễn Thị Cẩm Duy, sinh ngày 27/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 195, đường Đồ Thành, khóm 3, phường Đồ Thành, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

2569. Dương Tuyết Anh, sinh ngày 09/6/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 479/4, đường An Lạc, khóm 9, phường Vĩnh Lạc, TP Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

2570. Tạ Thị Kim Hồng, sinh ngày 13/11/1967 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Tam Sạn, khóm 12, thôn Cảnh Mỹ, xã Tú Lâm, huyện Hoa Liên

2571. Tạ Thị Ngọc Lan, sinh ngày 07/3/1980 tại Yên Bái

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 161, đường Nam Phong, khóm 18, phường Dũng Quang, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

2572. Nguyễn Thị Thủy Tình, sinh ngày 17/11/1970 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 23, lầu 7/2, ngõ 66, đường Gia Bắc, khóm 4, phường Đỉnh Trang, TP Gia Nghĩa

2573. Trương Thị Thanh Thoản, sinh ngày 19/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, ngõ 130, đường Trung Sơn Đông, khóm 2, phường Thành Đức, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2574. Trình Ngọc Mụi, sinh ngày 16/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 8, Thạch Xương Trung Hiếu, khóm 16, phường Đại Xương, khu Nam Hạnh, TP Cao Hùng

2575. Nguyễn Trúc Mai, sinh ngày 17/11/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ Cảng Đầu, khóm 13, thôn Nam Cảng, xã Quốc Hộ, huyện Nam Đầu

2576. Lê Thị Loan, sinh ngày 10/10/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đường Phủ Đánh, khóm 3, thôn Phong Đàm, xã Phủ Muốn, huyện Chương Hóa

2577. Hồ Như Ý, sinh ngày 15/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, Đại Kim Sơn Hạ, khóm 14, phường Kim Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

2578. Huỳnh Thị Nghiếnh, sinh ngày 12/02/1978 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 78, đường Bảo Kiều, khóm 8, phường Trương Bắc, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

2579. Ngô Thị Kim Điệp, sinh ngày 29/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152, đường Quang Hoa, khóm 8, thôn Tân Trang, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

2580. Huỳnh Thị Hồng Mai, sinh ngày 11/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 110, đường Trung Chính, khóm 9, thôn Tân Sinh, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

2581. Ca Thị Thúy Mộng, sinh ngày 20/5/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 157, đường Khổng Tường, khóm 1, phường Hợp Tác, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2582. Lâm Thị Mai, sinh ngày 10/3/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 240, lầu 5/1, đoạn 1, đường Cựu Trang, khóm 7, phường Cựu Trang, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

2583. Lê Thị Mộng Thắm, sinh ngày 16/6/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 88, đường An Trung, khóm 30, phường Công Luân, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

2584. Phan Thị Loan, sinh ngày 03/02/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, lầu 2, hẻm 11, ngõ 32, đường Vĩnh Bình, khóm 18, phường Nam Cảng, TP Lô Châu, huyện Đài Bắc

2585. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 14/02/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, lầu 6, đoạn 2, đường Học Phủ, khóm 10, phường Minh Đức, TP Thổ Thành, huyện Đài Bắc

2586. Hà Thị Diễm My, sinh ngày 16/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đường Nam Vân Nhất, khóm 18, phường Sơn Sùng, thị Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

2587. Lê Nguyễn Hồng Hà, sinh ngày 12/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, Thượng Sơn Hạ, khóm 10, thôn Ngư Đàm, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

2588. Lê Phạm Kiều Hương, sinh ngày 25/11/1969 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 208, ngõ Vĩnh Thành, đường Đông Lan, khóm 10, phường Minh Chính, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

2589. Mang Thị Thu Hương, sinh ngày 15/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 2, ngõ 138, đường Cường Quốc, khóm 19, phường Trang Kính, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2590. Nguyễn Thị Thúy Lam, sinh ngày 17/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 176/16, lầu 1, đường Ngũ Quyền, khóm 7, phường Quang Đại, khu Bắc, TP Đài Trung

2591. Trần Thị Thắm, sinh ngày 01/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, lầu 2, đường Đại Trí, khóm 1, phường Vĩnh Tiêu, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

2592. Trần Thúy Hằng, sinh ngày 16/5/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 80, đoạn 2, đường Đông Sơn, khóm 10, phường Đại Khang, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

2593. Bùi Thị Thu, sinh ngày 02/8/1977 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Hán Thành, khóm 5, phường Hà Nguyên, khu Tây Đồn, TP Đài Trung

2594. Đặng Thị Ngọc Nhiên, sinh ngày 20/02/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ Bắc Thế 2, đoạn 2, đường Nhị Khê, khóm 15, phường Bắc Khê, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

2595. Đỗ Thị Dung, sinh ngày 1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/1, phố Tử Đỉnh, khóm 3, thôn Bát Cảng, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

2596. Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 09/6/1973 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 2, ngõ 581, đường Bắc Ái, khóm 17, phường Trúc Bắc, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

2597. Phạm Thị Liên, sinh ngày 29/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 2, ngõ 50, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 16, thôn Hồi Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

2598. Phan Thị Sang, sinh ngày 23/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, Bắc Thế Tuyền, khóm 2, thôn Thánh Hiền, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

2599. Nguyễn Thị Hồng Thúy, sinh ngày 08/6/1975 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90/1, đường Hạ Bộ, khóm 12, phường Hạ Bộ, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

2600. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 02/3/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đường Phong Nguyên, khóm 4, thôn Cao Thụ, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

2601. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 15/01/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đường Cựu Thành Bắc, khóm 4, phường Trung Chính, TP Nghi Lan

2602. Ngô Thị Thu Ba, sinh ngày 14/8/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/2, Khưu Thố, khóm 31, thôn Ngưu Thố, xã Trung Tây, huyện Vân Lâm

2603. Trần Thị Thu, sinh ngày 13/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Bắc Hòa, khóm 21, phường Trung Thành, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2604. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 16/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Đại Học 13, khóm 10, phường Quang Hoa, TP Thái Bình, huyện Đài Bắc

2605. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 09/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110/1, Tam Giác Khuất, khóm 6, thôn Đại Pha, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

2606. Mai Thị Thu Hiền, sinh ngày 18/3/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 29, ngõ 98, đường Tam Thôn, khóm 16, phường Trung Hưng, TP Phong Nguyên, huyện Đài Trung

2607. Lê Thị Bé Hai, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, lầu 8/7, đường Dục Bình Ngũ, khóm 6, phường Dục Bình, khu An Bình, TP Đài Nam

2608. Lê Thị Mỹ Ái, sinh ngày 13/5/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 77, đường Chính Nghĩa, khóm 18, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2609. Lý Thị Thanh Thoại, sinh ngày 15/01/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 5, ngõ 215, đường Kim Môn, khóm 19, phường Đường Xuân, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2610. Mai Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 09/9/1973 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186, ngõ Vĩnh Thành, đường Đông Lan, khóm 10, phường Minh Chính, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

2611. Trần Kim Thiên Trang, sinh ngày 23/11/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 31, phố Nhân Hưng, khóm 5, phường Đình Đức, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2612. Võ Thị Tuyết, sinh ngày 04/4/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 2, ngõ 229, đường Dân An Tây, khóm 9, phường Quang Hòa, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2613. Phan Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 21/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, lầu 3, ngõ 325, đoạn 2, phố Bảo An, khóm 22, phường Trạch Liên, TP Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

2614. Trần Thị Tỏ, sinh ngày 24/7/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường An Nam Nhị, khóm 20, thôn An Chiêu, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

2615. Cao Thị Điệp, sinh ngày 19/02/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, ngõ Phụng Bằng, khóm 5, thôn Tú Phong, xã Lộc Cộc, huyện Nam Đầu

2616. Đặng Thị Xuân Kiều, sinh ngày 25/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 78, phố Mai Long Nhất, khóm 13, thôn Bát Đức, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

2617. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 24/02/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/11, lầu 2, ngõ 53, đường Cảnh Hưng, khóm 5, phường Hưng Phúc, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2618. Trương Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 26/11/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 3, hẻm 6, ngõ 161, đoạn 2, Mộc Tân, khóm 34, phường Mộc Tân, khu Văn Sơn, TP Đài Bắc

2619. Nguyễn Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 28/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/2, đường Vạn Phú, khóm 3, thôn Vạn Phú, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

2620. Nguyễn Kim Thoại, sinh ngày 28/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ Đại Khang Cang, khóm 17, thôn Điền Tử, xã Danh Giang, huyện Nam Đầu

2621. Văn Thu Thảo, sinh ngày 24/7/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Thông Loan, khóm 1, phường Thông Loan, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

2622. Nìm Chí Phóng, sinh ngày 04/4/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, ngõ Phụng Bằng, khóm 3, thôn Tú Phong, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

2623. Nguyễn Thị Thuy, sinh ngày 05/02/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 2, hẻm 6, ngõ 53, phố Đông Nam, khóm 7, phường Trúc Ly, khu Đông, TP Tân Trúc

2624. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 03/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, phố Tân Nhân Lục, khóm 6, phường Tân Nhân, TP Đại Lý, huyện Đài Trung

2625. Phan Thị Ngọc Rớt, sinh ngày 15/9/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 227, lầu 12/2, đường Tân Thái, khóm 11, phường Lập Tín, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2626. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 09/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 5, ngõ 270, đường Luân Bình Nam, khóm 15, phường Hướng Dương, TP Chương Hóa

2627. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 22/11/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 29, đường Hòa Bình, khóm 11, phường Hoa Hiền, khu Trung Chính, TP Cơ Long

2628. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 29/11/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Bảo Tân, khóm 11, phường Bảo Tường, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

2629. Nguyễn Thị Vàng, sinh ngày 14/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71/1, Tân Anh, khóm 9, phường Tân Anh, TP Miêu Lật

2630. Phan Thị Ngọc Bích, sinh ngày 12/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 258, đoạn 2, đường Thanh Hải, khóm 10, phường Thượng Thạch, khu Tây Đồng, TP Đài Trung

2631. Bùi Thị Hoa Phượng, sinh ngày 05/6/1970 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/2, ngõ 57, đường Vạn An, khóm 9, phường Vạn An, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2632. Đàm Thị Ngoan, sinh ngày 17/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 519, đoạn 3, đường Hoàn Thị, khóm 4, phường Giai Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

2633. Lâm Thị Út Hết, sinh ngày 01/8/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 167/4, đường Trung Chính, khóm 10, phường Chính Sa, khu Trung Chính, TP Cơ Long

2634. Mai Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 28/02/1974 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, ngõ 378, đường Tây Định, khóm 14, phường Tây Khang, khu Trung Sơn, TP Cơ Long

2635. Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh ngày 18/8/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, lầu 4, đoạn 1, đường Tây Quyến, khóm 12, phường Bắc Viên, TP Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

2636. Võ Thị Ti, sinh ngày 01/01/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 112, đường Thái Sơn, khóm 9, phường Kiến Quân, TP Nghi Lan

2637. Trần Ngọc Lan, sinh ngày 12/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/1, hẻm 1, ngõ 113, đường Dân Sinh, khóm 21, phường Dân Sinh, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

2638. Trần Thanh Hát, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 454, lầu 3, đường Quận Bình, khóm 10, phường Ức Tải, khu An Bình, TP Đài Nam

2639. Trần Thị Hương, sinh ngày 20/10/1971 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 4, đường Hoa Viên Tân Thành, khóm 12, phường Minh Hồ, khu Đông, TP Tân Trúc

2640. Võ Thùy Dương, sinh ngày 17/7/1976 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101/1, ngõ 177, đường Tường Phong, khóm 14, phường Kiến Quốc, khu Trung Chính, TP Cơ Long

2641. Trần Thị Kim Lê, sinh ngày 07/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/4, ngõ 29, đường Trấn Vô, khóm 3, phường Triều Dương, TP Đào Viên

2642. Lê Thị Thanh Hằng, sinh ngày 21/12/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 225, lầu 8/1, đường Trung Sơn, khóm 38, phường Điền An, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2643. Nguyễn Ánh Diệu, sinh ngày 18/12/1981 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/2, Tây Thế Hồ, khóm 18, thôn Văn Hóa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

2644. Hà Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 21/4/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 5, hẻm 46, ngõ 292, đường Bảo Bình, khóm 22, phường Bảo Bình, TP Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

2645. Đinh Thanh Hạnh, sinh ngày 13/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ Phụng Bằng, khóm 6, thôn Tú Phong, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

2646. Hồ Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 11/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 201, đường Tân Hưng 2, khóm 20, thôn Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

2647. Huỳnh Thị Phương Anh, sinh ngày 20/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Dung Thụ Hạ, khóm 5, thôn Bản Cảng, xã Tân Úc, huyện Đào Viên

2648. Lai Bửu Ngân, sinh ngày 23/12/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Mao Tử Phố, khóm 1, phường Đại Đồng, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

2649. Trang Thị Cẩm Lìn, sinh ngày 12/9/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, Cửu Sơn, khóm 3, thôn Tam Dân, xã Phục Hưng, huyện Đào Viên

2650. Kim Thị Trọng Lễ, sinh ngày 02/02/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 58, đường Đông Hồ, khóm 4, phường Ngũ Phân, khu Nội Hồ, TP Đài Bắc

2651. Lương Sủi Phón, sinh ngày 15/11/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, ngõ 340, đường Vĩnh Công, khóm 2, phường Công Quản, khu Nhị Lâm, huyện Đài Bắc

2652. Tô Thị Hồng Dung, sinh ngày 26/02/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, ngõ 184, đường Tùng Sơn, khóm 6, phường Tứ Dục, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

2653. Phùng Nữ, sinh ngày 22/4/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81/2, Nam Hải Phố, khóm 10, thôn Nam Hải, xã Tây Hồ, huyện Đài Nam

2654. Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 15/4/1971 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 50, đường Tửu Tuyền, khóm 18, phường Chí Thánh, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc

2655. Nguyễn Thị Cẩm, sinh ngày 10/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/14, lầu 12, đường Từ Tu, khóm 9, thôn Đồng Vinh, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

2656. Châu Thị Kim Thoại, sinh ngày 10/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 141, lầu 13, đường Thiêm Phúc, khóm 4, phường Thiêm Phúc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2657. Châu Thị Loan, sinh ngày 09/4/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/1, hẻm 15, ngõ Tân Kiến, đường Trung Chính, khóm 11, phường Long Phụng, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2658. Phạm Thị Hà, sinh ngày 24/10/1974 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 34, đoạn 2, đường Trùng Dương, khóm 10, phường Tam Dân, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2659. Phạm Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 15/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/2, Lục Cổ Lâm Khẩu, khóm 7, thôn Trùng Hòa, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

2660. Tô Kim Thúy, sinh ngày 11/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, ngõ 495, đoạn 2, đường Viên Lộc, khóm 8, thôn Tây Thế, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

2661. Nhanh Lin, sinh ngày 01/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 35, đường Đông Xuyên, khóm 4, phường Hưng Hoa, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

2662. Đinh Thị Tú, sinh ngày 16/02/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111, đường Đại Bằng, khóm 21, phường Thuận Linh, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2663. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 01/01/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Ngưu Xích Lan, khóm 1, thôn Xích Lan, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

2664. Tiết Thị Hà, sinh ngày 15/5/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100/13, Lôi Thố, khóm 8, thôn Lôi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

2665. Huỳnh Kim Lan, sinh ngày 10/11/1986 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 157, đường Tân Hưng, khóm 10, phường Tân Kiến, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

2666. Đoàn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 18/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Kiến Quốc, khóm 7, phường Quốc An, TP Hoa Liên

2667. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 20/9/1981 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, ngõ 126, đường Tân Hồ, phường Hạ Liêu, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

2668. Phan Thị Thu Loan, sinh ngày 28/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 490, đường Đại Tân, khóm 4, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

2669. Nguyễn Thị Tím, sinh ngày 16/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 200, đường Minh Sơn, khóm 3, phường Đại Sơn, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

2670. Châu Thị Diêu Hiền, sinh ngày 01/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Hứa Trung Doanh, khóm 3, thôn Trung Vinh, xã An Định, huyện Đài Nam

2671. Trần Thị Bích Phượng, sinh ngày 27/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 9, đoạn 2, đường Dân Quyền, khóm 9, phường Vĩnh Quang, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2672. Nguyễn Thị Trường An, sinh ngày 15/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, đường Kim Sơn 23, khóm 8, phường Kim Sơn, khu Đông, TP Tân Trúc

2673. Phạm Thị Hồng Yến, sinh ngày 03/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 13/3, ngõ 88, đường Đại Đồng, khóm 9, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2674. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 26/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Băng Sơn, khóm 1, thôn Bành Sơn, xã Thạch Đính, huyện Đài Bắc

2675. Thái Thị Yến, sinh ngày 10/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 2, ngõ 7, đường Trung Bình, khóm 1, phường Trung Hòa, khu Trung Sơn, TP Cơ Long

2676. Trần Bích Thủy, sinh ngày 15/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/1, đường Tự Trọng, khóm 12, phường Tự Cường, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2677. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 20/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 179, đường Huỳnh Thái, khóm 2, phường Quốc Thái, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2678. Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 15/10/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 5, ngõ 28, đường Thụ Tân, khóm 26, phường Bảo An, TP Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

2679. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 28/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, đường Lai Lâm, khóm 12, phường Ngọc Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2680. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 30/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, lầu 4, ngõ 188, đường Tín Nghĩa, khóm 7, phường Nhân Nghĩa, TP Lô Châu, huyện Đài Bắc

2681. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 10/11/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, hẻm 22, ngõ 7, đoạn 1, đường Nam Nhã Nam, khóm 23, phường Nam Hưng, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2682. Nguyễn Huỳnh Xí Muội, sinh ngày 25/10/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 256, lầu 5, đường Nhân Ái, khóm 6, phường Khê Mỹ, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2683. Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh ngày 19/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186, đường Văn Hóa, khóm 16, phường Phục Đảm, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

2684. Ngô Thị Yến, sinh ngày 12/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 406, đường Tẩm Thủy, khóm 3, phường Tẩm Thủy, khu Hương Sơn, TP Tân Trúc

2685. Lê Thị Ngọc Nga, sinh ngày 12/01/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 4, hẻm 6, ngõ 133, đường Kiến Quốc, khóm 29, phường Phúc Hưng, TP Bát Đức, huyện Đào Viên

2686. Nguyễn Thị Hồng Giang, sinh ngày 02/10/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 132, đường Trung Hưng, khóm 6, phường Lưu Bắc, TP Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

2687. Phạm Kim Mùa, sinh ngày 26/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Gia Hòa, khóm 2, thôn Gia Đông, xã Gia Đông, huyện Bình Đông

2688. Nguyễn Thị Nở, sinh ngày 12/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 4/1, ngõ 53, đường Cổ Sơn Nhất, khóm 7, phường Phong Nam, khu Cổ Sơn, TP Cao Hùng

2689. Lê Thanh Hương, sinh ngày 20/10/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, Ngưu Trang, khóm 7, phường Ngưu Trang, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

2690. Lê Thảo Trang, sinh ngày 29/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Quảng Cầu Thố, khóm 1, thôn Quảng Cầu, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

2691. Nguyễn Thị Thanh Trong, sinh ngày 09/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 301/2, đường Văn Hoành, khóm 13, phường Văn Sơn, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2692. Trần Thị Tính, sinh ngày 09/5/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 207, Sa Luân Hậu, khóm 11, thôn Luân Hậu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

2693. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 12/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/12, đường Vĩnh Khang, khóm 2, thôn Lộc Liêu, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

2694. Thái Tú Phượng, sinh ngày 19/01/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, đường Tân Dân, khóm 15, thôn Tải Hưng, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

2695. Trần Kim Lành, sinh ngày 30/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 161, Hạc Sơn, khóm 11, thôn Hạc Sơn, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

2696. Bùi Thị Tuyết Vân, sinh ngày 09/02/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152, đoạn 2, Song Liên, đường Dân Tộc, khóm 20, phường Song Liên, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

2697. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 15/01/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108/9, Hải Bộ, khóm 14, thôn Hải Bộ, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

2698. Nguyễn Thị Ngọc Giang, sinh ngày 01/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 181, đường Trung Sơn, khóm 10, phường Chính Hưng, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

2699. Lê Thị Kim Hồng, sinh ngày 09/10/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Hữu Tài, khóm 1, thôn Hữu Tài, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

2700. Lâm Thị Thanh Giang, sinh ngày 15/02/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 86, đường An Thái, khóm 10, phường An Thái, khu Nội Hồ, TP Đài Bắc

2701. Nguyễn Thị Sáu, sinh ngày 17/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, Hậu Liên, khóm 6, thôn Hậu Liên, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

2702. Trịnh Thị Cẩm, sinh ngày 09/11/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 519, đoạn 1, đường Hòa Sinh, khóm 8, phường Đỉnh Thuần, TP Bình Đông

2703. Lê Thị Hương, sinh ngày 01/8/1977 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/1, Hậu Liên, khóm 5, thôn Hậu Liên, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

2704. Nguyễn Thị Thanh Châu, sinh ngày 08/4/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 35, phố Tự Trị, khóm 13, phường Hiệp Hòa, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2705. Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 18/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 44, đường Luân Phong, khóm 3, thôn Vĩnh Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

2706. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 15/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, Bắc Hưng, khóm 3, thôn Chiếu Hưng, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

2707. Dương Ánh Tuyết, sinh ngày 13/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 666, đường Đại Hồ, khóm 5, phường Đại Hồ, TP Bình Đông

2708. Hà Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 02/7/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 19, đoạn 1, đường Tùng Trúc, khóm 30, phường Hòa Bình, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

2709. Huỳnh Mai Cúc, sinh ngày 18/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 2/5, hẻm 45, ngõ 621, đường Dụ Nông, khóm 24, phường Hậu Giáp, khu Đông, TP Đài Nam

2710. Lê Thị Hồng Thắm, sinh ngày 13/11/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 6/6, đường Huệ An, khóm 19, phường Trung Cần, khu Trung Chính, TP Đài Bắc

2711. Lê Thị Kim Chi, sinh ngày 19/10/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/3, Hải Phố Tử, khóm 9, thôn Triều Dương, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

2712. Lê Thị Nhung, sinh ngày 10/4/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, lầu 3/2, ngõ 66, đường Gia Bắc, khóm 4, phường Đỉnh Trang, khu Đông, TP Gia Nghĩa

2713. Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 20/7/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 300, đường Trung Trinh, khóm 7, phường Thanh Tuyền, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

2714. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 23/10/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 117, đoạn 1, đường Diêu Phụng, khóm 8, thôn Ngọc Bắc, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

2715. Nguyễn Duy Quyên, sinh ngày 07/3/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 121, đường Cát Lâm 2, khóm 3, phường Văn Hóa, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2716. Chương Trân, sinh ngày 09/10/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, Thượng Bình, khóm 7, phường Hưng Long, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

2717. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 11/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đường Long Trung, khóm 34, phường Long Đàm, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

2718. Nguyễn Thị Khoa, sinh ngày 26/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 74, đoạn 3, đường Bát Đức, khóm 7, phường Cát Nhân, khu Tùng Sơn, TP Đài Bắc

2719. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 30/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 43, đường Long Tân, khóm 8, phường Trường Giang, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2720. Nguyễn Thị Ngọc Trang, sinh ngày 22/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, ngõ 556, đường Xã Thạch, khóm 11, thôn Triều Hưng, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

2721. Nguyễn Thị Vẽ, sinh ngày 15/3/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Nam Bình, khóm 9, phường Bình Đỉnh, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2722. Trần Thị Thai, sinh ngày 06/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, lầu 8/1, đường Hoàng Quyền, khóm 9, phường Hoàng Phúc, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2723. Vòng Nhục Dính, sinh ngày 07/9/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 29, đường Tam Quả Tử Kháng, khóm 1, phường Tân Long, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

2724. Cao Thị Kim Lưu, sinh ngày 05/4/1966 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Chương Hưng, khóm 17, phường Diên Bình, huyện Chương Hóa

2725. Châu Thị Hằng, sinh ngày 02/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 362/32, ngõ 501, đoạn 3, đường Thành Tây, khóm 7, phường Thành Tây, khu An Nam, TP Đài Nam

2726. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 10/10/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 6, ngõ 70, đường Thiên Thức, khóm 19, phường Bảo An, TP Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

2727. Doãn Tố Minh, sinh ngày 25/8/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/1, ngõ 95, đường Hưng Long, khóm 25, phường Tụ An, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2728. Phan Kim Quyền, sinh ngày 18/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, đường Quang Minh, khóm 2, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2729. Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 01/11/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, Hạ Lục Cổ, khóm 2, thôn Lục Cổ, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

2730. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 20/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 2, ngõ 171, đường Côn Dương, khóm 17, phường Tân Quang, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

2731. Tô Mỹ Hạnh, sinh ngày 16/4/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Lãnh Thủy, khóm 12, thôn Trung Hòa, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

2732. Lý Thị Tuyết, sinh ngày 15/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 309, đoạn 1, đường Chương Thủy, khóm 1, thôn Phố Nam, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

2733. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 04/8/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 12, ngõ 212, đường Phục Hưng, khóm 18, phường Đức Hòa, khu Trung Sơn, TP Cơ Long

2734. Phạm Thị Trang, sinh ngày 11/5/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1, ngõ 55, đường Đông Tân, khóm 12, phường Trường Hưng, khu Thất Đổ, TP Cơ Long

2735. Trần Hồng Nhi, sinh ngày 27/12/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 1, ngõ 69, đường Phúc Long 2, khóm 18, phường Phụng Phúc, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

2736. Huỳnh Bích Tuyền, sinh ngày 04/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/4, ngõ 48, đường Phục Hưng, khóm 5, phường Tự Cường, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

2737. Huỳnh Kim Tuyền, sinh ngày 29/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/9/4, đường Thiên Thủy, khóm 11, phường Kiến Công, khu Đại Đồng, TP Đài Bắc

2738. Nguyễn Thị Bảy, sinh ngày 10/10/1968 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188, đường Võ Thánh, khóm 16, phường Đại Phong, khu Bắc, TP Đài Nam

2739. Nguyễn Thị Nhất, sinh ngày 25/8/1968 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 165, đường Nam Phố 13, khóm 22, thôn Nhị Lý, xã Cát An, huyện Hoa Liên

2740. Lê Thị Mỹ Nương, sinh ngày 03/7/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61/2, Bát Lão Gia, khóm 7, thôn Bát Ông, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

2741. Tạ Kiều Trang, sinh ngày 16/5/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ Hoa Phong, đường Giáp Xương, khóm 22, thôn Giáp Nam, xã Kiêu Đầu, huyện Cao Hùng

2742. Nguyễn Thị Tú Anh, sinh ngày 29/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, phố Thái Xương, khóm 9, phường Thái Xương, khu Nam Tử, TP Cao Hùng

2743. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 06/5/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 426, đường Đại Xương Nhị, khóm 5, phường Bổn Võ, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

2744. Lê Thị Hương, sinh ngày 05/7/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106, đường Tinh Thành, khóm 8, phường Cường Quốc, TP Đài Đông

2745. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 10/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, phố Khanh Đỉnh, khóm 23, phường Kiến Nghiệp, TP Đài Đông

2746. Bùi Ngọc Thủy, sinh ngày 20/11/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/6, phố Văn Sơn Nhị, khóm 8, phường Văn Sơn, khu Nam Đầu, TP Đài Trung

2747. Tang Tế Nữ, sinh ngày 19/3/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ Phục Quang Ngũ, đường Ngũ Quang, khóm 11, thôn Quang Minh, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

2748. Phạm Thị Bích, sinh ngày 04/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 13, ngõ 125, đường Trung Hoa, khóm 22, phường Tân Luân, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

2749. Nguyễn Thị Thu An, sinh ngày 19/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 4/2, ngõ 712, đường Quân Hiệu, khóm 26, phường Hòa Xương, khu Nam Tử, TP Cao Hùng

2750. Hồ Thị Kim Ngân, sinh ngày 10/01/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, đường Đỉnh Qui, khóm 10, phường Đỉnh Thịnh, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

2751. Thạch Thị Láng, sinh ngày 21/9/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Dân Tộc, khóm 4, phường Lão Trang, thị trấn Trúc Lan, huyện Miêu Lật

2752. Dương Kim Quyên, sinh ngày 09/01/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 52, phố Nghi Tín, khóm 2, phường Nghi Dân, TP Thái Bình, huyện Đài Trung

2753. Phạm Ngọc Bích, sinh ngày 26/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 37, đoạn 1, đường Đài Trung Cảng, khóm 23, phường Hân Long, khu Tây, TP Đài Trung

2754. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 10/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, đường Khan Lạc, khóm 5, phường Khan Lạc, TP Đài Đông

2755. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 25/10/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, đường Vũ Xương, khóm 13, phường Tam Tiên, TP Tân Doanh, huyện Đài Nam

2756. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 11/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, lầu 4, hẻm 8, ngõ 31, đường Nhân Hóa, khóm 3, phường Cát Lợi, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2757. Phạm Thị Bích Thủy, sinh ngày 22/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1, ngõ 39, đường Thực Tiễn, khóm 6, phường Tiểu Khang, khu Bắc, TP Đài Nam

2758. Phan Thị Quế, sinh ngày 30/7/1971 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/1, ngõ 66, đường Dụ Dân, khóm 2, phường Nhân Thúy, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2759. Thái Thị Thu Thảo, sinh ngày 20/6/1985 tại Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, lầu 2, đường Quán Tiền Đông, khóm 14, phường Hậu Phố, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2760. Trần Thị Thơ, sinh ngày 27/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Khai Nguyên, khóm 19, phường An Phúc, TP Bổ Tử, huyện Gia Nghĩa

2761. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 17/10/1971 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 2, ngõ 388, đường Bàu Áp, khóm 9, phường Hòa Bình, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

2762. Nguyễn Ngọc Vân, sinh ngày 11/6/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84/3, đường Phục Hưng, khóm 12, phường Kiến Quốc, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2763. Lê Thị Nhung, sinh ngày 01/7/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 498, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 14, phường Lăng Tiêu, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

2764. Lâm Thúy Phượng, sinh ngày 21/3/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, lầu 4, ngõ 110, đường An Tường, khóm 33, phường Hương Bì, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

2765. Đỗ Kim Lanh, sinh ngày 17/12/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, lầu 3, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 3, phường Thụ Phúc, TP Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

2766. Đinh Hồng Trâm, sinh ngày 20/01/1972 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 274, ngõ Tiện Hành, đường Học Điền, khóm 21, thôn Tam Hòa, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

2767. Bùi Thị Miền, sinh ngày 25/02/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 240, đường Tân Khê, khóm 14, phường Tân Quốc, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

2768. Từ Thanh Hoa, sinh ngày 27/11/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Dân Tộc, khóm 15, thôn Trạch Nội, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

2769. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 06/11/198 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/5, Trung Hưng, khóm 7, thôn Lâm Mậu, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

2770. Nguyễn Thị Thu Mỹ, sinh ngày 03/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 402/14, đường Chương Nam, khóm 17, thôn Tân Đường, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

2771. Trần Thị Thắm, sinh ngày 02/02/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, lầu 5, đường Dụ Dân, khóm 16, phường Cát Thúy, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2772. Trần Thị Bích Thủy, sinh ngày 18/9/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 232, đoạn 1, đường Phân Thảo, khóm 18, thôn Gia Lão, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

2773. Sau Khấn Liên, sinh ngày 24/02/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 116, đường Tam Dân Tây, khóm 15, phường Công Quản, khu Tây, TP Đài Trung

2774. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 08/11/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 10, ngõ 60, đoạn 3, đường Nội Hồ, khóm 13, phường Bích Sơn, khu Nội Hồ, TP Đài Bắc

2775. Lý Đẹp, sinh ngày 20/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, đường Nam Điền, khóm 9, phường Điền Liên, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

2776. Lê Thị Bé Diễm, sinh ngày 09/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Cửu Cung Bình, khóm 13, thôn Phú Hưng, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

2777. Phạm Châu Bảo Ngọc, sinh ngày 02/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Đại Phúc, khóm 5, phường Lạc Vương, khu Trung Tây, TP Đài Nam

2778. Phan Thị Kim Ngân, sinh ngày 06/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, đường Miếu Tiền, khóm 8, thôn Trung Hòa, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

2779. Lê Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 17/9/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 248, đường Lâm Nội, khóm 15, thôn Lâm Nội, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

2780. Tăng Miên, sinh ngày 01/5/1955 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 108, đường Tam Long, khóm 22, thôn Tam Long, xã Đại Liên, huyện Cao Hùng

2781. Hồ Thị Thúy, sinh ngày 17/7/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 356, đường Dân Tộc, khóm 8, thôn Hậu Trang, xã Đại Liên, huyện Cao Hùng

2782. Cao Bích Hiền, sinh ngày 15/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126/2, Phôi Diên Cảng, khóm 13, thôn Ngọc Cảng, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

2783. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 02/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Vang Lai, khóm 3, thôn Ngũ Giáp, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

2784. Phạm Thị Thu Nga, sinh ngày 16/5/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 322, đường Đại Minh, khóm 1, phường Gia Lâm, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

2785. Phạm Hồng Duyên, sinh ngày 09/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, phố Long Kiền, khóm 22, phường Long Đàm, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

2786. Vòng Sám Múi, sinh ngày 20/7/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 179, phố Thanh Long, khóm 39, phường Bộ Viên, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

2787. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 03/5/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ Tam Đa Thị Trường, khóm 19, phường Trung Hiếu, khu Tiền Trấn, TP Cao Hùng

2788. Hồ Võ Hoàng Yến, sinh ngày 01/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 3, ngõ 102, đoạn 2, đường Minh Đức, khóm 23, phường Nhật Hòa, TP Thổ Thành, huyện Đài Bắc

2789. Huỳnh Minh Thư, sinh ngày 06/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 238, đoạn 2, đường Đại Thành, khóm 1, phường Điền Liên, TP Đài Nam

2790. Nguyễn Châu Ánh Ngọc, sinh ngày 01/01/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, lầu 4, đường Đạm Hải, khóm 2, phường Sa Luân, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

2791. Nguyễn Kim Hồng, sinh ngày 20/8/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, đoạn 2, đường Nam Đồn, khóm 6, phường Đại Hưng, khu Nam Đồn, TP Đài Trung

2792. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 02/02/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 203, lầu 4, đường Đức Xương, khóm 5, phường Hiếu Đức, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

2793. Nguyễn Thoại Vy, sinh ngày 28/02/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, ngõ Trung Hòa, khóm 8, thôn Trung Hòa, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

2794. Phan Thị Loan, sinh ngày 18/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 2, ngõ 30, đoạn 2, đường Vĩnh An Nam, TP Lô Châu, huyện Đài Bắc

2795. Dương Mỹ Linh, sinh ngày 01/02/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180, đường Khê Vĩ, khóm 7, phường Từ Sinh, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2796. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 12/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, đường Vi Tùy, khóm 1, phường Vi Tùy, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

2797. Vòng Tài Múi, sinh ngày 07/9/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 659, đường Trung Hoa, khóm 9, phường Dân Sinh, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

2798. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/12/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 16, ngõ 60, đường Song Thành, khóm 18, phường Song Thành, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

2799. Đỗ Thị Minh Thơ, sinh ngày 29/01/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/10, ngõ 160, đường Kiều Hoa, khóm 22, phường Trung Nguyên, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

2800. Đinh Thị Điêm, sinh ngày 14/7/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 216/3, đường Trúc Lâm, khóm 13, phường Quang Minh, TP Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

2801. Lê Kim Tiến, sinh ngày 10/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 259/7, đường Lữ Quang, khóm 21, phường Song Viên, khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc

2802. Trần Thị Yến Linh, sinh ngày 02/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71/3, đường Tự Tín, khóm 2, phường Tự Tín, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2803. Vũ Hương Giang, sinh ngày 09/01/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ Trúc Khanh, khóm 14, thôn Quốc Tính, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

2804. Nguyễn Thị Kiều Loan, sinh ngày 17/3/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 297/6/4, đường Đại Võ, khóm 26, phường Thanh Khê, thị trấn Đầu Phần, huyện Bình Đông

2805. Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 26/7/1984 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, lầu 2, đoạn 2, đường Bắc Thâm, khóm 16, thôn Phố Tân, xã Thâm Khang, huyện Đài Bắc

2806. Phan Nhi Yến, sinh ngày 14/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 3, hẻm 27, ngõ 86, đoạn 3, đường Viện Nghiên Cứu, khóm 25, phường Cửu Như, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

2807. Hồng Thanh Nhanh, sinh ngày 24/12/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 3, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 33, thôn Quý Hòa, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

2808. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 10/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/5, ngõ Hậu Long, khóm 9, thôn Phụng Hùng, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

2809. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 16/01/1970 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/3, ngõ Thông Văn, khóm 7, thôn Tân Thành, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

2810. Nguyễn Thị Kim Sang, sinh ngày 15/11/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 293, đoạn 1, đường Vĩnh Nguyên, khóm 11, phường Văn Hóa, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

2811. Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 22/4/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đường Hải Hưng, khóm 7, thôn Vạn Thọ, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

2812. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 15/6/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/2, hẻm 21, ngõ Trung Nghĩa, đường Trung Hiếu, khóm 20, phường Phúc Đức, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2813. Trừ Thị Bé Chín, sinh ngày 07/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Vạn Hưng, khóm 9, thôn Vạn Kim, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

2814. Trần Thị Diễm Ngân, sinh ngày 05/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/2, phố Dân Trí, khóm 13, phường Văn Thùy, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2815. Nguyễn Kim Kiều, sinh ngày 04/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 174, Đại Trúc Vĩ, khóm 2, thôn Hùng Trúc, xã Lộ Trúc, huyện Đào Viên

2816. Lê Thị Thu Tư, sinh ngày 15/01/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153, đường Mã Quang, khóm 11, phường Nam Bình, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

2817. Bùi Thị Hoa, sinh ngày 14/10/1973 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/1, đường Quá Khê, khóm 1, thôn Quá Khê, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

2818. Đỗ Thị Ánh Hồng, sinh ngày 14/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/3, ngõ 15, phố Đại Tín, khóm 8, phường Tân Hưng, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

2819. Danh Thị Thanh, sinh ngày 04/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 235/11, lầu 12/4, đường Thành Thái, đoạn 1, khóm 14, thôn Đức Âm, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

2820. Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh ngày 20/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/5, lầu 2, đường Đức An, khóm 13, phường Đức An, khu Trung Sơn, TP Cơ Long

2821. Trần Thị Lộc, sinh ngày 26/6/1975 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/1, Sơn Liêu, khóm 17, phường Tân Đạt, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

2822. Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh ngày 14/4/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, Tam Giới Phố, khóm 13, thôn Quốc Tính, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

2823. Nguyễn Thị Mộng Huyền, sinh ngày 12/7/1978 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/18, Trung Trang, khóm 2, thôn Đông Vinh, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

2824. Ngô Thị Hồng Yến, sinh ngày 30/4/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 3, đường Hồng Phủ, khóm 12, phường Long Sơn, TP Đào Viên

2825. Võ Thị Nguyệt, sinh ngày 28/4/1976 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, đường Tự Trung 2, khóm 24, phường Tân Hưng, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

2826. Lâm Thị Quyền Diệu, sinh ngày 17/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 13, ngõ 231, đường Đức Dương, khóm 10, thôn Đức Dương, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

2827. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 18/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 97, đường Tư Nguyên, khóm 11, thôn Thâm Câu, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

2828. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 26/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/50, đường Đại Cát, khóm 12, thôn Đại Cát, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

2829. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 05/6/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 106, đường Lục Kết, khóm 12, thôn Lục Kết, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

2830. Trần Kim Lài, sinh ngày 01/10/1956 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 213, đường Liêm Thôn, khóm 6, phường Liêm Thôn, TP Phong Nguyên, huyện Đài Trung

2831. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 10/01/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 55, ngõ 12, đường Tự Cường 3, khóm 48, phường Thảo Nam, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

2832. Trần Thị Út, sinh ngày 16/02/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/5/2, ngõ 40, đoạn 4, đường Thừa Đức, khóm 7, phường Phúc Hoa, khu Sĩ Lâm, TP Đài Bắc

2833. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 12/01/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, Điếm Tử, khóm 5, thôn Điếm Tử, xã Tam Chi, huyện Đài Bắc

2834. Phạm Thị Bích Hương, sinh ngày 12/4/1979 tại Lào Cai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/4, đường Trung Tâm, khóm 5, thôn Bắc Cơ, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

2835. Phạm Thị Mộng Thùy, sinh ngày 24/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, hẻm 26, ngõ 57, đường An Trung, khóm 26, phường Công Luân, TP Tân Điếm, huyện Đài Bắc

2836. Phùng Nguyệt Thanh, sinh ngày 13/8/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, đường Trung Sơn, khóm 8, thôn Thụy Phong, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

2837. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 01/01/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 716, đường Thần Châu, khóm 11, thôn Khê Châu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

2838. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 12/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 2/7, đường Thụy Bình, khóm 12, phường Thụy Bình, khu Nam Tử, huyện Cao Hùng

2839. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 16/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 11, ngõ 48, đường Trung Nguyên, khóm 7, phường Tô Bắc, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

2840. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 13/5/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 3, ngõ 290, đường Tân Sinh, khóm 22, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

2841. Nguyễn Thị Xưng, sinh ngày 10/11/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91/1, đường Trung Sơn, khóm 14, thôn Trung Châu, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

2842. Cao Thị Thu Hương, sinh ngày 15/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, đường Phố Cảng, khóm 3, thôn Xuân Thủy, xã Phổ Diêm, huyện Chương Hóa

2843. Lê Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 21/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 281, đoạn 1, đường Nam Bắc, khóm 5, thôn Hậu Thôn, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

2844. Huỳnh Thị Tố Anh, sinh ngày 13/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 7, ngõ 1087, đường Minh Hưng, khóm 12, phường Hưng Nông, khu Nam, TP Đài Nam

2845. Nguyễn Thị Mười Ba, sinh ngày 01/6/1963 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 195/2, Ô Thụ Lâm, khóm 13, thôn Ô Thụ, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

2846. Trần Thị Tuyết Linh, sinh ngày 01/01/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/2, Ô Thụ Lâm, khóm 5, thôn Ô Thụ, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

2847. Lê Thị Lành, sinh ngày 02/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/2, đường Trung Sơn, khóm 2, thôn Trung Châu, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

2848. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 17/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 15, ngõ 16, phố Nhân Ái, khóm 6, thôn Hải Sơn, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

2849. Đỗ Thị Luối, sinh ngày 28/02/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 74, ngõ 141, đường Dân Sinh, khóm 30, thôn Phú Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

2850. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 09/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 254, Hậu An, khóm 13, thôn Hậu An, xã Mạc Liêu, huyện Vân Lâm

2851. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 12/10/1966 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 7, phố Trung Sơn Cửu, khóm 64, thôn Nam Bảo, xã Quy Thuận, huyện Đài Nam

2852. Bùi Thị Kim Quyên, sinh ngày 01/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, phố Vân Thủy, khóm 6, thôn Vân Thủy, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

2853. Trần Thị Thúy Loan, sinh ngày 20/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 233, phố Trí Nhân, khóm 13, thôn Xã Nam, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

2854. Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 09/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 2, đường Đại Hoa, khóm 11, phường Xã Vân, TP Bản Kiều, huyện Đài Bắc

2855. Nguyễn Thị Kiều Nga, sinh ngày 01/10/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Lạc Dương, khóm 7, phường Khai Bình, khu Tân Hưng, TP Cao Hùng

2856. Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 12/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/3, đường Nhân Nghĩa, khóm 13, thôn Phụng Hoàng, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

2857. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 17/02/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, hẻm 191, ngõ Đại Phố, khóm 9, thôn Tiêm Sơn, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

2858. Nguyễn Thị Thành, sinh ngày 05/11/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 351, lầu 4, đường Quang Phục Đông, khóm 2, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

2859. Võ Huỳnh Như, sinh ngày 15/8/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, lầu 6, đường Tam Dân, khóm 2, phường Hưng Đức, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

2860. Võ Thị Anh Đào, sinh ngày 02/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Văn Hóa 1, đường Văn Hóa, khóm 20, thôn Trung Hưng, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

2861. Huỳnh Thị Thu Thảo, sinh ngày 02/9/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 10, ngõ 38, đường Ninh Pha, khóm 16, phường Dân Sinh, TP Đài Đông

2862. Lâm Thị Tuyết Nga, sinh ngày 15/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/1, đường Đông Phát, khóm 5, phường Trung Nhân, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

2863. Trần Thị Thanh, sinh ngày 16/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138, đường Khê Châu Nhất, khóm 9, thôn Khê Châu, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

2864. Nguyễn Thị Hồng Thảo, sinh ngày 20/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/3, hẻm 8, ngõ 79, đường Tam Trùng, khóm 6, phường Tam Trùng, khu Nam Cảng, TP Đài Bắc

2865. Hồ Mỹ Lệ, sinh ngày 12/11/1979 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Thọ Sơn, khóm 1, phường Đan Phụng, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2866. Trần Thị Sáng, sinh ngày 20/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 16/1, đường Tự Tín, khóm 12, phường Tự Tín, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2867. Văn Thị Ngọc Bạch, sinh ngày 18/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163, đường Bộ Tử Khanh, khóm 13, phường Đại Hưng, TP Thái Bình, huyện Đài Trung

2868. Nguyễn Cẩm Nhung, sinh ngày 12/7/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 1, ngõ 47, đường Dục Anh, khóm 15, phường Bảo Ngọc, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

2869. Nguyễn Thị Kiều Trinh, sinh ngày 16/11/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/33, ngõ Cống Kỳ 2, khóm 10, thôn Cống Kỳ, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

2870. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 13/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86/1, hẻm 27, ngõ 422, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 15, thôn Long Hoa, xã Long Sơn, huyện Đào Viên

2871. Đặng Thị Tròn, sinh ngày 14/4/1978 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, Loan Nội, khóm 11, phường Hậu Câu, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

2872. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 28/4/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ Nhất Hoành 1, đường Hương Kim, khóm 7, thôn Thiên Thịnh, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

2873. Lê Thị Hồng Thúy, sinh ngày 23/10/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 7, ngõ 188, đường Viên Đại, khóm 5, phường Nam Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

2874. Nguyễn Thị Ngọc Trang, sinh ngày 30/10/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 191, đường Kỳ Tân 2, khóm 5, phường Trung Hưng, khu Kỳ Tân, TP Cao Hùng

2875. Phạm Thị Thi, sinh ngày 24/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 32, đường Lôi Trung, khóm 7, phường Đại Đức, khu Bắc Đồn, TP Đài Trung

2876. Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 12/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 266, đoạn 2, đường Cảng Phụ, khóm 21, phường Phúc Đức, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

2877. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 31/3/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137, lầu 12/7, đường Phụng Hóa, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

2878. Giang Thị Huỳnh Như, sinh ngày 25/10/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96/2, đường Bình Trị, khóm 4, phường Thuận Linh, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2879. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 28/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, lầu 2, ngõ 301, đoạn 3, đường Đại Độ, khóm 5, phường Quan Độ, khu Bắc Đầu, TP Đài Bắc

2880. Nguyễn Thị Tím, sinh ngày 01/02/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 6, ngõ 62, đường Diên Hòa, khóm 19, phường Diên Hòa, TP Thổ Thành, huyện Đài Bắc

2881. Phạm Thị Nhung, sinh ngày 03/02/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 419, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 5, phường Quang Minh, TP Đài Đông

2882. Thạch Cao Kiều, sinh ngày 26/8/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 174, đường Đại Đồng, khóm 6, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

2883. Trần Thị Sữa, sinh ngày 28/02/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 2, đường Phục Hưng, khóm 21, thôn Nam Liêu, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

2884. Lại Thị Nguyên Phương, sinh ngày 09/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/2, ngõ 105, đường Trung Chính, khóm 19, phường Chính Sa, khu Trung Chính, TP Cơ Long

2885. Đỗ Thị Quyên, sinh ngày 26/01/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, lầu 10, đường Trung Châu, khóm 13, phường Đỉnh Phúc, TP Thổ Thành, huyện Đài Bắc

2886. Đặng Thị Ngân, sinh ngày 20/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 300, đường Phục Hưng, khóm 6, thôn Công Tây, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

2887. Cao Thị Diễm, sinh ngày 20/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, đường Hải Khẩu Bắc, khóm 7, phường Cao Bắc, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

2888. Võ Thị Lý, sinh ngày 30/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172, đường Khê Phố, khóm 1, thôn Tam Xuân, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

2889. Trần Thị Diệu, sinh ngày 10/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/2, đường Trấn Hải, khóm 4, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

2890. Quách Nhơn Ái, sinh ngày 06/10/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71/7, đường Dật Giới, khóm 9, thôn Hồ Tây, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

2891. Ngô Thùy Dương, sinh ngày 10/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 1, ngõ 366, đoạn 1, đường Trung Bình, khóm 1, thôn Trung Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

2892. Mã Quốc Hương, sinh ngày 07/9/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 4, ngõ 150, đường Thái Bình, khóm 10, phường Chương Thố, TP Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

2893. Lê Thị Thi, sinh ngày 01/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 224, đường Trang Ngũ, khóm 11, thôn Cát Tường, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

2894. Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 01/01/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 212, ngõ 1, đường Tân Hưng, khóm 29, thôn Khê Châu, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

2895. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 10/10/1974 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123/33, Nội Hồ, khóm 12, phường Nội Hồ, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

2896. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 23/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Tân Cơ Nam, khóm 2, thôn Tân Cơ, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

2897. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 30/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 286/2, đường Quang Phục, khóm 11, phường Vĩnh Quang, TP Bình Đông

2898. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 04/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 481, đường Trung Chính, khóm 2, phường Vĩnh An, TP Đào Viên

2899. Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 10/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đoạn 2, đường Lợi Thành, khóm 18, thôn Lợi Trạch, xã Ngũ Quả, huyện Nghi Lan

2900. Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh ngày 27/12/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, Trung Liêu, khóm 14, thôn Trung Liêu, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

2901. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 26/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 7, phố Trung Sơn Cửu, khóm 64, thôn Nam Bảo, xã Quy Thuận, huyện Đài Nam

2902. Hà Thị Tình, sinh ngày 20/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76/1, lầu 11, đường Đỉnh Lộc, khóm 18, phường Đỉnh Tây, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

2903. Lê Hồng Thúy, sinh ngày 08/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 28, phố Dân Sinh, khóm 2, thôn Đông Trung, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

2904. Quan Tuyết Anh, sinh ngày 20/3/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 147, ngõ Đỉnh Trang, khóm 1, phường Đỉnh Nam, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

2905. Lê Thị Nga, sinh ngày 31/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 2, ngõ 465, phố Trung Sơn, khóm 26, phường Minh Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2906. Lưu Thị Bích Thủy, sinh ngày 04/6/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, Ngoại Kỳ Nội, khóm 1, phường Kỳ Nội, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

2907. Nguyễn Thị Thôi, sinh ngày 14/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/3, đường Nam Hoa Hoành Nhị, khóm 15, phường Nam Cảng, khu Tân Hưng TP Cao Hùng

2908. Nguyễn Thị Đạm, sinh ngày 22/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Dân Quyền, khóm 13, phường Hao Nhiên, khu Tân Hưng, TP Cao Hùng

2909. Nguyễn Thị Mộng Nhi, sinh ngày 02/4/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188, đường Bích Sơn, khóm 12, phường Trung Sơn, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

2910. Trần Thị Kim Thoa, sinh ngày 10/7/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, ngõ 88, đường Loan Lý, khóm 12, phường Vĩnh Ninh, khu Nam, TP Đài Nam

2911. Huỳnh Thị Trang, sinh ngày 30/6/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/17, ngõ Thượng Trúc, khóm 15, phường Thượng Trúc, khu Kỳ Tân, TP Cao Hùng

2912. Phan Thị Kim Anh, sinh ngày 11/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 53, phố Tam Dân, khóm 3, phường Tam Dân, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

2913. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 19/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/2, ngõ Vĩnh Hưng, khóm 12, phường Trung Châu, khu Kỳ Tân, TP Cao Hùng

2914. Phạm Thị Nguyên, sinh ngày 07/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ Độ Thuyền, khóm 6, phường An Thuận, khu Kỳ Tân, TP Cao Hùng

2915. Trần Thị Mãi, sinh ngày 09/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 384, đường Tư Mã, khóm 23, thôn Tân Trang, xã Sâm Lâm, huyện Cao Hùng

2916. Phan Thị Hồng Tươi, sinh ngày 07/9/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/3, Kỳ Đầu Tử, khóm 8, thôn Tam Tầng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

2927. Lê Thị Chi, sinh ngày 19/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 260, lầu 12/1, đường Trùng Đức, khóm 14, phường Trùng Học, khu Đông, TP Đài Nam

2918. Lâm Thị Kim Thúy, sinh ngày 19/12/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 430, đoạn 3, đường Trung Nam, khóm 17, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

2919. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 22/5/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, phố Dân Chủ, khóm 6, thôn Bổn Xã, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

2920. Trần Ngọc Hạnh, sinh ngày 24/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Trung Xa, khóm 1, thôn Trang Hậu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

2921. Phan Ngọc Diệu, sinh ngày 24/9/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 103, đường Đại Phố, khóm 12, phường Cát An, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

2922. Dương Thị Hồng Linh, sinh ngày 05/5/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/3, lầu 8, đường Long An, khóm 23, phường Long Phụng, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2923. Đặng Kim Anh, sinh ngày 27/7/1984 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 12, đường Phúc Đức, khóm 15, phường Hưng Phúc, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

2924. Lìu Sắt Múi, sinh ngày 02/02/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, lầu 3, ngõ 220, đường Đại Đồng Bắc, khóm 6, phường Hạnh Phúc, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2925. Huỳnh Thị Hồng Nhụy, sinh ngày 21/5/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 54, đường Nhân Ái, khóm 17, phường Văn Trung, TP Đào Viên

2926. Phạm Thị Hiền, sinh ngày 15/5/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Sản Nghiệp, khóm 13, thôn Thái Sơn, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

2927. Hoàng Thị Bích Liên, sinh ngày 02/6/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115, Đức Long, khóm 16, thôn Thiện Dư, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

2928. Võ Thị Kim Tuyến, sinh ngày 17/11/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 26, đường Tây An Bắc, khóm 7, thôn Ngõa Bắc, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

2929. Nguyễn Thị Kim Tuyền, sinh ngày 12/5/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 354, đường Thành Công, khóm 34, phường Xã Bì, TP Phong Nguyên, huyện Đài Trung

2930. Đào Thanh My, sinh ngày 31/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 584, Tam Liêu Loan, khóm 14, thôn Từ An, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

2931. Nguyễn Thị Cẩm Đang, sinh ngày 25/7/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 281, Qui Tử Cảng, khóm 11, thôn Qui Cảng, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

2932. Lê Kim Don, sinh ngày 08/10/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267/2, Giai Lý Hưng, khóm 5, phường Phong Hóa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

2933. Lê Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 05/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Khê Để Liêu, khóm 3, thôn Trung Khu, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

2934. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 14/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 458, đường Bảo Tân, khóm 6, thôn Bảo Đẩu, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

2935. Phạm Thị Huệ, sinh ngày 04/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/4, ngõ 710, đường Ngũ Giáp 1, khóm 19, phường Lão Gia, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2936. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 04/01/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, đường Đồng Trúc, khóm 16, thôn Nguyệt Mỹ, xã Chương Lâm, huyện Cao Hùng

2937. Trần Thị Kim Soa, sinh ngày 26/02/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, đường Cựu Cảng, khóm 17, thôn Cựu Cảng, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

2938. Đinh Thị Ngọc Mơ, sinh ngày 09/02/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 195, đường Đông Lâm Tây, khóm 7, thôn Văn Hiền, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

2939. Lâm Thị Kiều, sinh ngày 06/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 363, đoạn 5, đường Công Học, khóm 6, phường Công Ôn, khu Nam, TP Đài Nam

2940. Võ Thị Mộng Thường, sinh ngày 14/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 58, đoạn 2, đường Tân Sinh Bắc, khóm 23, phường Trung Sơn, khu Trung Sơn, TP Đài Bắc

2941. Hà Thị Ri, sinh ngày 15/7/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, đường Đông An, khóm 1, thôn Đông An, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

2942. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 12/01/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Tiên Lý, khóm 1, thôn Điền Dương, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

2943. Vòng Ngọc Mai, sinh ngày 26/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 287, đường Vạn Trần, khóm 9, thôn Tân Chung, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

2944. Trần Thu Hiền, sinh ngày 01/11/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 276/3, phố Kinh Tân, khóm 8, phường Kinh Tân, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

2945. Phùng Cẩm Loan, sinh ngày 15/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, Lô Thố, khóm 5, thôn Lôi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

2946. Lê Thị Bé Vẹn, sinh ngày 19/8/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 32, ngõ 216, đường Chính Nghĩa Nhất, khóm 23, thôn Hồ Nội, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

2947. Phan Thị Mỹ Nhân, sinh ngày 04/11/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 10, ngõ 203, đường Hưng Nam, khu Nam Hạnh, TP Cao Hùng

2948. Lưu Thị Gái, sinh ngày 03/4/1985 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/2, phố Khê Luân, khóm 2, thôn Luân Bắc, xã Tây Hồ, huyện Vân Lâm

2949. Trần Thị Diễm Trang, sinh ngày 21/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Hoa Tây, khóm 11, thôn Đại Hoa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

2950. Đào Thị Giò, sinh ngày 18/5/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 266/2, Gia Lý Hưng, khóm 4, phường Lê Hoa, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Nam

2951. Nguyễn Thị Tuyết Hường, sinh ngày 07/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103, Lộc Trường, khóm 12, phường Lộc Trường, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

2952. Dương Thị Út, sinh ngày 05/5/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 228, đường Kim Lăng, đoạn 2, khóm 1, phường Bắng Hưng, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

2953. Nguyễn Gia Hân, sinh ngày 19/5/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 2, đường Phục Hưng, khóm 10, khu Kỳ Luật, TP Cao Hùng

2954. Nguyễn Thị Anh Đào, sinh ngày 01/7/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109, Vọng Gia, khóm 9, thôn Vọng Gia, xã Lai Nghĩa, huyện Bình Đông

2955. Lê Hoàng Diễm Tuyết, sinh ngày 08/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168, Tam Liêu Loan, khóm 9, thôn Tam Quang, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

2956. Mạc Thị Lài, sinh ngày 12/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 8, ngõ 713, đường Trung Châu Tam, khóm 6, phường Từ Ái, khu Kỳ Tân, TP Cao Hùng

2957. Trương Thị Ngọc Trúc, sinh ngày 30/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 2/4, ngõ 1, phố Thanh Sơn Lục, khóm 16, phường Thanh Sơn, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

2958. Trương Thị Thơm, sinh ngày 28/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79/21, đường Thạch Đàm, khóm 9, phường Thạch Đàm, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

2959. Trần Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 07/4/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/10, Hưng Bắc, khóm 1, thôn Hưng Quý, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

2960. Nguyễn Thị Tuyết Hà, sinh ngày 15/8/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97/21, ngõ Bắc Sơn, khóm 13, phường Bắc Sơn, khu Kỳ Tân, TP Cao Hùng

2961. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 09/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/2, ngõ Lý Ngư 2, khóm 5, phường Ngô Công, thị trấn Phố Lý, huyện Đài Nam

2962. Lương Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 16/02/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 165, đường Văn Hóa, khóm 28, phường Tân Nhân, TP Tân Bắc, huyện Tân Trúc

2963. Ngô Vân Di, sinh ngày 21/4/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 341, đường Trấn Phúc, khóm 14, phường Tân Quang, TP Thái Bình, huyện Đài Trung

2964. Nguyễn Hoàn Thủy Mi, sinh ngày 13/10/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/1, lầu 5/1, ngõ 69, đường Bắc Tân, khóm 16, phường Thủy Ngụy, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

2965. Nguyễn Lê Thơm, sinh ngày 26/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 181, đường An Hưng, khóm 8, phường Công Ôn, khu An Nam, TP Đài Nam

2966. Bùi Thanh Hương, sinh ngày 01/01/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Phong Lâm, khóm 8, thôn Phúc Cơ, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

2967. Chung Mỹ Tiên, sinh ngày 24/7/1972 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Đại Trang, khóm 9, thôn Tân Trang, xã Sơn Thượng, huyện Đài Nam

2968. Đỗ Thị Trúc Hằng, sinh ngày 10/11/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 345, đoạn 1, đường Đại Đồng, khóm 1, phường Chương Thụ, TP Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

2969. Dương Thị Thu, sinh ngày 20/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 88, đường Đông Sơn, khóm 14, thôn Hương Hòa, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

2970. Kim Thị Thanh Trang, sinh ngày 08/02/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Hoa Xương, đường Giáp Xương, khóm 22, thôn Giáp Hoa, xã Bản Đầu, huyện Cao Hùng

2971. Trần Thị Hồng Nhung, sinh ngày 26/11/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 639, ngõ Kiện Hành, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 1, thôn Vinh Tuyền, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

2972. Trần Thị Hồng Sương, sinh ngày 28/6/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/11, Khê Bắc, khóm 5, thôn Khê Bắc, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

2973. Trần Thị Thu Duyên, sinh ngày 25/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Tây Duy, khóm 14, thôn Nhân Đức, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

2974. Trần Thị Trang, sinh ngày 01/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 30, ngõ 236, đường Nam Sơn, khóm 16, phường Ngoại Nam, TP Trung Hòa, huyện Đài Bắc

2975. Trần Ngọc Bích, sinh ngày 09/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 287, đường Đại Nhã, khóm 24, thôn Viên Lâm, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

2976. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 14/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/1, ngõ 23, đoạn 2, đường Sơn Tây, khóm 9, phường Lai Minh, khu Bắc, TP Đài Trung

2977. Phan Thị Kim Tuyến, sinh ngày 16/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/3, ngõ 1, đường Đào Oanh, khóm 1, phường Kiến Quốc, TP Đào Viên

2978. Phan Thị Thiếu Nhi, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 4, hẻm 31, ngõ 113, đoạn 3, đường Kiến Quốc Bắc, khóm 14, phường Hành Hiếu, khu Trung Sơn, TP Đài Bắc

2979. Tai Cóng Mỹ, sinh ngày 18/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 2, ngõ 37, đường Nhân Ốc 1, khóm 10, phường Tứ Tọa, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

2980. Phan Thục Nhàn, sinh ngày 06/12/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 848, đường Đông Khang, khóm 9, phường Long Hưng, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

2981. Nguyễn Thị Bích Thuyền, sinh ngày 16/8/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Hưng Hợp, khóm 4, phường Bát Đức, thị trấn Đầu Lục, huyện Vân Lâm

2982. Khổng Linh Phềnh, sinh ngày 16/3/1984 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 103, đường Đại Phố, khóm 12, phường Cát An, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

2983. Lê Thị Nhung, sinh ngày 10/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/16, Phố Tâm, khóm 9, thôn Phố Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

2984. Dương Thị Tám, sinh ngày 11/3/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 393, đường Vĩnh Nhị, khóm 11, phường Nhị Vương, TP Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

2985. Huỳnh Thúy Phượng, sinh ngày 09/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/1, Liệt Nội, khóm 5, phường Liệt Nội, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

2986. Bùi Thị Thu Trang, sinh ngày 29/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đường Quang Minh, khóm 1, phường Trung Hiếu, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

2987. Phạm Minh Hiếu, sinh ngày 16/6/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Quảng Đông, khóm 4, phường Quảng Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

2988. Nguyễn Thị Thúy Châu, sinh ngày 16/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, đường Hoa Tịnh, khóm 7, phường Lục Linh, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2989. Huỳnh Thị Hồng Thúy, sinh ngày 05/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 236, đường Công An 1, khóm 17, phường Uyên Đông, khu An Nam, TP Đài Nam

2990. Đặng Thị Hà, sinh ngày 11/5/1979 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 836/4, lầu 2, đường Trừng Thanh, khóm 40, thôn Điểu Tùng, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

2991. Nguyễn Thị Lưu, sinh ngày 28/10/1968 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 147, lầu 5, đường Khanh Châu Tây, khóm 14, phường Thành Trí, TP Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

2992. Trần Bảo Khánh, sinh ngày 02/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 272, lầu 7, đường Bích Hoa, khóm 12, phường Từ Hoa, TP Tam Trùng, huyện Đài Bắc

2993. Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 19/9/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, đường Hoa Thịnh, khóm 7, phường Lục Linh, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng

2994. Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 12/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 5, ngõ 56, đường Trung Vịnh, khóm 14, phường Trung Nguyên, TP Tân Trang, huyện Đài Bắc

2995. Phan Thị Kim Huê, sinh ngày 23/11/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107/5, lầu 3/2, đoạn 2, đường Cơ Long, khóm 2, phường Gia Hưng, khu Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

2996. Trương Hồng Gấm, sinh ngày 09/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 755, đoạn 3, đường Khang Trang, khóm 14, phường Nghĩa Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

2997. Hồ Lệ Ngọc, sinh ngày 07/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 375, đường Thế Hà, khóm 9, phường Đạt Đức, khu Tam Dân, TP Cao Hùng

2998. Lê Mỹ Hạnh, sinh ngày 02/6/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, đường Công Kiến, khóm 4, phường Lục Đồ, khu Thất Đổ, TP Cơ Long

2999. Lê Thị Lan, sinh ngày 02/3/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Bác Ái 3, khóm 5, phường Trung Vinh, TP Trung Lịch, huyện Đào Viên

3000. Nguyễn Thị Hồng Thủy, sinh ngày 10/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, đường Hoa Thịnh, khóm 7, phường Liêu Linh, khu Tiểu Cảng, TP Cao Hùng./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1463/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Trịnh Mai Linh, sinh ngày 22/02/1988 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Laves STR. 60, 30159 Hannover./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1463/2007/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 22/12/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: U1. Libijska 10b, 03 - 977 Warszawa, Polska./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1463/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  • Số hiệu: 1463/2007/QĐ-CTN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/12/2007
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Nguyễn Minh Triết
  • Ngày công báo: 25/12/2007
  • Số công báo: Từ số 837 đến số 838
  • Ngày hiệu lực: 04/12/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản