Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1052/2007/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết  số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ hợp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính Phủ tại Tờ trình số 55a/TTr-CP ngày 18/07/2007
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 2200 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan) có tên trong danh sách kèm theo

Điều 2: Quyết định có hiệu lục kể từ ngày ký.

Thủ Tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1052 ngày 14 tháng 09 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thị Nhật Phương, sinh ngày 18/06/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/55 TRUNG TRANG, KHÓM 10 THÔN TRUNG TRANG, LÀNG THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

2. Huỳnh Thị Huệ, sinh ngày 13/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80/2 ĐÔNG HẬU LIÊU, KHÓM 4, THÔN ĐÔNG QUANG, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

3. Phạm Thị Mai, sinh ngày 01/01/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 265 ĐƯỜNG KIM VÕ, KHÓM 6, PHƯỜNG VÕ TÙNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

4. Đoàn Thuý Nga, sinh ngày 01/01/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19-7 KHẮC TỬ LÃM, KHÓM 13, THÔN VĂN LÂM, XÃ KHUNG LÂM, HUYỆN TÂN TRÚC

5. Hoàng Thị Thúy, sinh ngày 02/6/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 LẦU 2, HẺM 342, ĐƯỜNG TAM DÂN, LÀNG ĐẠI XÃ, HUYỆN CAO HÙNG

6. Huỳnh Thị Ánh Hồng, sinh ngày 22/9/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 NGÕ 4, PHỐ QUANG PHỤC 1, KHÓM 17, PHƯỜNG TRƯỜNG SINH, KHU TIẾN KIM, TP CAO HÙNG

7. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 28/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/2 ĐƯỜNG MINH ĐỨC, KHÓM 18, XÃ PHÚC TÂY, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

8. Trương Thị Diễm, sinh ngày 28/3/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 LỘ DÂN QUYỀN, KHÓM 8, THÔN CỬU KHUNG, LÀNG LÂM HỘI, HUYỆN VÂN LÂM

9. Lâm Thị Thu Hằng, sinh ngày 05/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 141 HẺM 61, ĐOẠN 2 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 15, PHƯỜNG LỘ ĐÔNG, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

10. Lưu Thị Sao Ly, sinh ngày 10/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM TÂN HƯNG, KHÓM 8, THÔN TÂN HƯNG, LÀNG ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

11. Lê Thị Điệp, sinh ngày 02/6/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/3 XÍCH ĐỒ KỲ, KHÓM 17, THÔN KHÁNH TỬ, LÀNG LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

12. Phạm Thị Thu, sinh ngày 07/02/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 PHONG TỬ LÂM, KHÓM 1, THÔN PHONG LÂM, LÀNG THẠCH ĐỈNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

13. Dương Lệ Nga, sinh ngày 18/11/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 88/12 AN TÂY, KHÓM 45, PHƯỜNG AN TÂY, TT GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

14. Phó Thuý Linh, sinh ngày 18/8/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 88, LỘ DÂN QUYỀN, KHÓM 5, THÔN HẢI BẮC, LÀNG ĐÀI TÂY,HUYỆN VÂN LÂM

15. Linh Thị Bích, sinh ngày 14/11/1975 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61/8 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 9, THÔN NGƯU THỔ, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

16. Nguyễn Thị Tố Huyên, sinh ngày 19/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 145/1 LỘ VĂN HOA, KHÓM 18, THÔN NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

17. Dương Kim Hằng, sinh ngày 28/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 HẺM 65, PHỐ KIẾN NAM, KHÓM 17, PHƯỜNG KIẾN NAM, TT GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

18. Chề Sy Múi, sinh ngày 21/01/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65/1 ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 7,THÔN KHANH KHẨU, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

19. Nguyễn Kim Thư, sinh ngày 29/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 NGÕ 750 ĐƯỜNG TÂN CHUNG, KHÓM 15, THÔN TÂN TRANG, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

20. Võ Ngọc Liền, sinh ngày 21/8/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 NGÕ 221, ĐƯỜNG CÔNG HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG CÔNG QUÁN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

21. Ngô Thị Lệ Quân, sinh ngày 01/01/1977 tại Sóc trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58 NGÕ 387 ĐƯỜNG TUYỀN HƯNG, KHÓM 2, THÔN TÂN TRANG, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

22. Lê Thị Thảo Trang, sinh ngày 31/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 354 LỘ TRUNG HOA, KHÓM 20, THÔN VĂN NAM, LÀNG LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

23. Võ Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 30/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40 ĐƯỜNG TỨ ĐỨC NAM, KHÓM 14, THÔN ĐINH ĐÀI, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

24. Ngô Thị Bé Linh, sinh ngày 26/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46/9 HẺM 111, NGÕ 92, ĐƯỜNG PHONG NAM, KHÓM 1, PHƯỜNG PHONG ĐIỀN, TP PHONG NGHUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

25. Nguyễn Thị Kim Đào, sinh ngày 06/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 LỘ ĐÀM DƯƠNG, KHÓM 11, THÔN ĐÀM DƯƠNG, LÀNG ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

26. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 20/7/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/1, NGÕ 41, LỘ TÂN KIẾN, KHÓM 22, PHƯỜNG KHAI NAM, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

27. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 19/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80 ĐÔNG THẾ, KHÓM 10, THÔN ĐÔNG CHÍNH, LÀNG ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM

28. Nguyễn Thị Ngọc Sang, sinh ngày 16/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 KỲ TỬ NGÕA , KHÓM 11, THÔN NHỊ KHÊ, LÀNG ĐẠI HỘI, HUYỆN ĐÀI NAM

29. Đoàn Thị Thu Sang, sinh ngày 20/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51 TIÊM SƠN, KHÓM 9, THÔN TIÊM SƠN, LÀNG HỒ TÂY, HUYỆN BÀNH HỒ

30. Đoàn Hồng Thủy, sinh ngày 17/02/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32 NGÕ 470 LỘ THUÝ HƯỞNG BẮC, KHÓM 10, PHƯỜNG HƯNG BANG, KHU TIỀN TRẤN TP CAO HÙNG

31. Nguyễn Thị Thúy An. Sinh ngày 26/1/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68/6 LỘ LUÂN TỬ CƯỚC, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐẠI ĐÌNH, TT KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

32. Nguyễn Thị Nhớ, sinh ngày 19/7/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33/8 NGÕ 210 LỘ QUANG PHỤC BẮC, KHÓM 27, PHƯỜNG LONG ĐIỀN, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

33. Huỳnh Thạch Kiến, sinh ngày 05/4/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102/5 ĐƯỜNG KIẾN TRÍ, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐÔNG KIỀU, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

34. Ngô Kim Lan, sinh ngày 15/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20 HẺM 1 NGÕ 143, LỘ DU VIÊN NAM, KHÓM 19, THÔN TÂN ĐÔNG, LÀNG LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

35. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 28/4/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/1 HẺM NGHĨA DÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG BÌ BẮC, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

36. Nguyễn Thị Mộng Linh, sinh ngày 05/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 LỘ TÂN KHÔN, KHÓM 2, THÔN TÂN KHÔN, LÀNG ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM

37. Biện Thị Kim Yến, sinh ngày 13/8/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 142/2, THẠCH AN, KHÓM 18, THÔN THẠCH AN, LÀNG A LIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

38. Phan Thị Thu, sinh  ngày 16/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/3, NGÕ 2, HẺM 65, LỘ HIỀN CHÍNH, KHÓM 26, PHƯỜNG NGŨ PHÚC, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

39. Nguyễn Thị Như Phương, sinh ngày 24/12/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SÔ 65, NGÕ 1, ĐƯỜNG ĐẠI THÀNH, KHÓM 1, THÔN ĐẦU GIA ĐÔNG, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

40. Tằng A Múi, sinh ngày 15/3/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 392/70, LỘ TRUNG HƯNG, KHÓM 20, THÔN TRUNG HƯNG, LÀNG LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

41. Trần Thị Thủy, sinh ngày 27/7/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6/2, SỐ 1, HẺM 67, NGÕ 18, LỘ TRUNG BÌNH, KHÓM 12, PHƯỜNG KIM KHÊ, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

42. Lâm Thị Diệu Hằng, sinh ngày 16/10/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44, LỘ BẮC ÁI, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG HÓA, TT BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

43. Trương Thị Dung, sinh ngày 10/6/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ ½, NGÕ 1, HẺM 51, LỘ HỌC PHÚ, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÔNG CẢNG, TT ĐẠM THUỶ, HUYỆN ĐÀI BẮC

44. Biên Thị Thùy Trang, sinh ngày 06/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 48, LỘ TRUNG NGUYÊN, KHÓM 8, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, TP LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

45. Kiều Ngọc Hảnh, sinh ngày 31/8/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 151, ĐẠI VŨ, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐẠI VŨ, TT NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

46. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 21/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 24, NGÕ 15, HẺM 145 LỘ PHÚ DÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG HƯNG ĐỨC, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

47. NguyễnThị Ngọc Trúc, sinh ngày 10/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1098, ĐƯỜNG VIÊN SƠN, ĐOẠN 1, KHÓM 10, THÔN THƯỢNG ĐỨC, LÀNG VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

48. Phùng Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 16/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 227, TÂN BÌ, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN BÌ, TP THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

49. Vũ Thị Thục, sinh ngày 18/11/1976 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, ĐÔNG CAO NỘI, KHÓM 11, THÔN VƯƠNG GIA, LÀNG LỤC GIÁP, HUYỆN ĐẠI NAM

50. Nguyễn Thị Ngọc Chăm, sinh ngày 18/12/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 40, NGÕ 4, HẺM 345, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 19, PHỐ KIẾN LUÂN, KHU ĐẠI AN

51. Lê Ngọc Thấm, sinh ngày 01/7/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ ¾, HẺM 167, LỘ NAM KINH TÂY, KHÓM 8, PHỐ TRIỀU DƯƠNG, KHU ĐẠI ĐỒNG, TP ĐÀI BẮC

52. Tạ Kim Tư, sinh ngày 31/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 40, ĐƯỜNG TUỆ ĐỨC, KHÓM 13, PHƯỜNG VĨNH KHANG, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

53. Trương Thị Ngọc Hương, sinh ngày 05/4/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/57, NGÕ 10, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TÚ LĂNG, KHÓM 5, PHƯỜNG TÚ PHÚC, PHỐ TRUNG HOA, HUYỆN ĐÀI BẮC

54. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 12/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 57, LỘ THIÊN TƯỜNG, KHÓM 20, PHƯỜNG LA TRANG, TT LA ĐÔNG, HUYỆN GIA NGHĨA

55. Huỳnh Thị Hồng Nga, sinh ngày 13/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65, THÔN LỤC HỢP NHỊ, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂN HUỆ, TT ĐẦU PHẤN, HUYỆN MIÊU LẬT

56. Ngô Hồng Thắm, sinh ngày 01/6/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 94, LỘ THẬP LỤC KẾ, KHÓM 10, THÔN TAM DÂN, LÀNG TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

57. Voòng Thị Mỹ Lan, sinh ngày 12/10/1983 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 375, ĐƯỜNG LIÊN HƯNG 2, KHÓM 18, PHƯỜNG LIÊN HƯNG, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

58. Trần Thị Mai Thảo, sinhn ngày 11/6/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 7, ĐƯỜNG TÂN CƠ TÂY, KHÓM 16,THÔN TÂN CƠ, LÀNG SONG KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC

59. Phan Thị Minh Tâm, sinh ngày 19/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ 170, ĐOẠN 3, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 23, PHƯỜNG NHỊ DIÊN, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

60. Phạm Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 17/3/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, ĐƯỜNG NHÂN HÒA, KHÓM 14, THÔN NHÂN LÝ, LÀNG CỔNG LIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC.

61. Trần Hồng Lụa, sinh ngày 09/4/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, ĐỐNG BẢN ĐẦU, KHÓM 10, THÔN THIẾT BẢN ĐẦU, LANG TAM THI, HUYỆN ĐÀI BẮC

62. Trần Hồng Tươi, sinh ngày 02/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/23/2, HẺM 581, LỘ VIÊN SƠN, KHÓM 19, PHƯỜNG VIÊN PHÚ, TX TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

63. Nguyễn Thị Kim Thủy, sinh ngày 02/12/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 267, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LỰC HÀNH, KHÓM 16, PHỐ VĨNH HUY, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

64. Nguyễn Thanh Thoảng, sinh ngày 20/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 80, LỘ CHÍNH NGHĨA, KHÓM 13, PHƯỜNG NGHĨA TRUNG, KHU TRUNG CHÍNH, TP CƠ LONG

65. Nguyễn Ngọc Tiến, sinh ngày 20/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 277, ĐƯỜNG LONG GIANG, KHÓM 20, PHƯỜNG GIANG SƠN, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

66. Dương Lê Hương, sinh ngày 13/12/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 258, LẦU 8, LỘ PHÚC ĐỨC NHẤT, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TT TỊCH CHI , HUYỆN ĐÀI BẮC

67. Nguyễn Thị Năm, sinh ngày 30/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 88, LỘ CÔN MINH, KHÓM 3, PHƯỜNG VĨNH XUÂN, TT TÔ ÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

68. Võ Mộng Trinh, sinh ngày 26/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 40, NGÕ 245, ĐƯỜNG TÔN HIỀN, KHÓM 3, PHƯỜNG LẬP HIẾN, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

69. Tạ Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 16/11/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198, HỌC GIÁP LIÊU, KHÓM 19, PHƯỜNG BÌNH HÒA, TT HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

70. Thòng Nhộc Dếch, sinh ngày 04/5/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, ĐƯỜNG ĐÔNG QUAN, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐÔNG QUAN, TT ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

71. Lê Thị Thanh Thùy, sinh ngày 29/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 1, SỐ 4, NGÕ 72, PHỐ PHẦN TỬ VI, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

72. Lê Thị Lượm, sinh ngày 01/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 150/3, VẠN LÝ, GIA ĐẦU, KHÓM 15, THÔN ĐẠI BẰNG, LÀNG ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

73. Huỳnh Thị Ngọc Châu, sinh ngày 05/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 230/22/13/4F, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VĂN HÓA 2, KHÓM 3, THÔN NHÂN ÁI, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

74. Huỳnh Thị Kim Nga, sinh ngày 27/7/1983 tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90/22/4F-3, LỘ HẬU HƯNG, ĐOẠN 1, KHÓM 24, PHƯỜNG HẬU LIÊU, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

75. Hồ Thị Kim Giấy, sinh ngày 02/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 322, TAM LIÊU LOAN, KHÓM 15, THÔN TAM QUANG, LÀNG BẮC MÔN,HUYỆN ĐÀI NAM

76. Nguyễn Lệ Thu, sinh ngày 21/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/3, NGÕ 31, LỘ DÂN TỘC TÂY, KHÓM 5, PHƯỜNG CHI THÁNH, KHU ĐẠI ĐỒNG, TP ĐÀI BẮC

77. Ngô Ngọc Duyên, sinh ngày 10/4/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 569 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 31, PHỐ TÚ XƯƠNG, TT HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

78. Mai Thị Hồng Son, sinh ngày 10/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61 ĐƯỜNG ĐIẾM TỬ, KHÓM 4, THÔN TÂY HỒ, LÀNG TÂY HỒ, HUYỆN MIÊU LẬT

79. Lương Thị Thu, sinh ngày 02/10/1977 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82, ĐƯỜNG HOA TƯỜNG 3, KHÓM 7, PHƯỜNG NHÂN TƯỜNG, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

80. Nguyễn Thị Quan Phượng, sinh ngày 19/01/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115, ĐƯỜNG NHÂN LÝ 13, KHÓM 35, THÔN NHÂN LÝ, LÀNG CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

81. Trần Thị Điệp, sinh ngày 26/5/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, TÂN NHỊ CẢNG, KHÓM 13, PHƯỜNG TÚ XƯƠNG, TT HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

82. Trần Thị Bé Huyên, sinh ngày 03/01/1983 tại  Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3, HẺM 110, ĐOẠN 3, LỘ TỰ CƯỜNG, KHÓM 11, PHƯỜNG VINH CÁT, TX TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI  BẮC

83. Đỗ Hồng Thẩm, sinh ngày 09/12/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/3, NGÕ 2, HẺM 109, LỘ TÂN HẢI, KHÓM 15, PHỐ HẠNH PHÚC, TP BẢN KIỀU

84. Nguyễn Thị Xuyên, sinh ngày 08/5/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ HƯNG NAM, ĐƯỜNG KHẨU ĐINH, KHÓM 18, PHƯỜNG KHẨU ĐINH, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

85. Nguyễn Thị Mỹ Lan, sinh ngày 04/02/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, PHỐ LAN CHÂU, KHÓM 6, PHƯỜNG QUANG MINH, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

86. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 10/11/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ 175, ĐƯỜNG TỰ DO, ĐOẠN 2, KHÓM 22, PHƯỜNG HÒA BÌNH, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

87. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 18/2/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG VẠN THÁNH, KHÓM 9, THÔN VẠN KIM, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

88. Võ Thị Kim Phượng, sinh ngày 04/7/1983 tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 381, ĐƯỜNG THÔNG AN, KHÓM 17, THÔN LÃO BÌ, XÃ NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

89. Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 09/4/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198, ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 12, THÔN TÂN KHAI, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

90. Thạch Thị Định, sinh ngày 10/5/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/2, ĐƯỜNG VẠN THÁNH, KHÓM 8, THÔN VẠN KIM, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

91. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/6/1972 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 823, LẦU 5/3, ĐƯỜNG VĂN TÂN, ĐOẠN 4, KHÓM 4, PHƯỜNG BÌNH ĐIỀM, KHU BẮC ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

92. Trần Phương Lam, sinh ngày 06/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79/50 ĐẠI XÃ, KHÓM 31, THÔN ĐẠI XÃ, XÃ TÂN PHỐ, HUYỆN ĐÀI NAM

93. Nguyễn Thị Phưởng, sinh ngày 11/8/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 364, ĐƯỜNG THÀNH LƯỜNG, ĐOẠN 1, KHÓM 1, THÔN ÍT LIÊU, XÃ NỘI HỒ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

94. Sơn Ngọc Trang, sinh ngày 04/11/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 322, ĐƯỜNG GIA HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG THẬP HƯNG, THÀNH PHỐ TRỨC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

95. Mã Mỹ Liên, sinh ngày 21/3/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 167, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG 3, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

96. Trần Thị Ái Liên, sinh ngày 06/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 47, PHỐ THOẠI HIỀN, KHÓM 5, PHƯỜNG THOẠI NAM, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

97. Trần Thị Kim Thúy, sinh ngày 15/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 87, LẦU 2/1, PHỐ DINH THÁI, KHÓM 10, PHƯỜNG DINH THÁI, KHÓM 10, PHƯỜNG DINH THÁI, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

98. Ong Thị Lệ Hoa, sinh ngày 19/6/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ ¾, ĐƯỜNG VẠN THÓC, KHÓM 18, THÔN VẠN KIM, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

99. Trần Thị Thiên Kim, sinh ngày 02/5/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, NGÕ 232, ĐƯỜNG ĐẠI PHÚC, ĐOẠN 3, KHÓM 10, THÔN MỸ THÀNH, XÃ TRANG VI, HUYỆN NGHI LAN

100. Lê Hồng Phượng, sinh ngày 13/5/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 59, ĐƯỜNG VĂN HOÀNH 2, KHÓM 18, PHƯỜNG QUẢNG TRẠCH, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

101. Trần Mỹ Tiên, sinh ngày 01/01/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, DO TỬ TRẠCH, KHÓM 18, THÔN ĐÔNG NHÂN, XÃ TRUNG PHỔ, HUYỆN GIA NGHĨA

102. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 22/10/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86, LẦU 7, N351,ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, PHƯỜNG THỤ ĐƯỜNG, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

103. Phạm Thúy Kiều, sinh ngày 02/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, LẦU 7, NGÕ 157, ĐƯỜNG LÊ MINH, ĐOẠN 1, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG HÒA, KHU NAM ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

104. Nguyễn Thị Loan Nhỏ, sinh ngày 06/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48/20 ĐƯỜNG MY SƠN, KHÓM 21, THÔN NHÂN MY, XÃ ĐIỀU TÙNG, HUYỆN CAO HÙNG

105. Phạm Thị Nhàn, sinh ngày 18/11/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG TÂN PHỤ, KHÓM 15, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

106. Lê Thị Hưởng, sinh ngày 10/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77, ĐƯỜNG LÂM HẢI 2, KHÓM 1, PHƯỜNG THỌ SƠN, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

107. Chạc Cún Lìn, sinh ngày 15/9/1980 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 728, ĐƯỜNG NGŨ PHÒNG, KHÓM 9, THÔN NGŨ PHÒNG, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

108. Lê Thị Để, sinh ngày 20/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 126, NGÕ PHỤNG BẰNG, KHÓM 1, THÔN TÚ PHONG, XÃ LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

109. Đặng Thị Bích Tuyền, sinh ngày 06/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ HỮU XƯƠNG TRUNG NGHĨA 6, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI XƯƠNG, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

110. Trần Thị Tím, sinh ngày 27/10/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 112, PHỐ KHAI PHONG, KHÓM 19, THÔN ĐẠI LIÊU, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

111. Nguyễn Thị Thảo Trang, sinh ngày 07/8/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/2, NGÕ 15, PHỐ CAO THÀNH 7, KHÓM 26, PHƯỜNG CAO MINH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

112. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 27/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/6, BÌNH NGUYÊN, KHÓM 14, PHƯỜNG BÌNH NGUYÊN, THỊ TRẤN PHONG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

113. Phạm Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 25/8/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 177, ĐƯỜNG KHẢO ĐÀM, KHÓM 12, THÔN KHẢO ĐÀM, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

114. Nguyễn Thị Lai, sinh ngày 08/4/1973 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ VĂN MINH, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 24, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

115. Trịnh Thu Thảo, sinh ngày 26/8/1970 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, PHÚ TRIỀU, KHÓM 16, PHƯỜNG BỈ CƯỚC, THỊ TRẤN THỔ PHỦ, HUYỆN VÂN LÂM

116. Huỳnh Thị Liên, sinh ngày 01/03/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 816, ĐƯỜNG TRUNG HOA, ĐOẠN 2, KHÓM 21, PHƯỜNG PHONG CÓC THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

117. Nguyễn Thị Hồng Ánh, sinh ngày 27/7/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 193, LẦU N4/1, ĐƯỜNG HẬU TRANG BẮC, KHÓM 37, PHƯỜNG HẬU TRANG, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

118. Phạm Thị Ngọc Lan, sinh ngày 20/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45, PHỐ HOÀNH DƯƠNG, KHÓM 4, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

119. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 02/11/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG DÂN TỘC, ĐOẠN 5, PHƯỜNG QUÁ LĨNH, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

120. Nguyễn Hồng Mỹ, sinh ngày 26/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, LẦU 9/2, HẺM 45, NGÕ 390, ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, ĐOẠN 1, KHÓM 14, PHƯỜNG DƯƠNG MINH, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI,HUYỆN ĐÀO VIÊN

121. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 16/01/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM 270/200, NGÕ 315, ĐƯỜNG SA ĐIỀN, ĐOẠN 5, KHÓM 21, THÔN LONG TUYỂN, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

122. Phan Thị Quốc Hương, sinh ngày 05/06/1971 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 243, PHỐ THOẠI HIỀN, KHÓM 16, PHƯỜNG THOẠI TRÚC, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

123. Võ Thị Thắm, sinh ngày 15/5/1974 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/3, NGÕ 85, PHỐ VĨNH HÒA, KHÓM 4, PHƯỜNG LONG THÀNH, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

124. Võ Thị Náo, sinh ngày 27/4/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 660, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 2,PHƯỜNG TÂY LÂM, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

125. Lương Lệ Gian, sinh ngày 24/6/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99, NGÕ 152, ĐƯỜNG NHÃ ĐÀM, ĐOẠN 2, KHÓM 3, THÔN ĐÔNG BẢO, XÃ ĐÀM THỦ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

126. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 07/07/1986 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 255, ĐƯỜNG LONG ĐÔNG, KHÓM 27, PHƯỜNG LONG ĐÔNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

127. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 20/7/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103, PHỐ LẬP HƯNG, KHÓM 16, PHƯỜNG NAM LOAN, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

128. Hồ Thị Liên, sinh ngày 31/12/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SÔ 27/11, NGÕ THỔ TỨ, KHÓM 29. THÔN ĐÔNG NGUYÊN, XÃ ĐÔNG SƠN HUYỆN ĐÀI NAM

129. Cao Thị Bích Hạnh, sinh ngày 24/6/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 3, NGÕ 342, ĐUỜNG ĐẠI PHONG 1, KHÓM 19, PHƯỜNG BẢN HÒA, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

130. Huỳnh Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 20/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 63, PHỐ KIỆN DÂN, KHÓM 26, PHƯỜNG HUỆ DÂN, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

131. Lê Thị Kiều Trang, sinh ngày 06/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 478, ĐƯỜNG ĐỈNH KIM HẬU, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐỈNH THÀNH, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

132. Võ Thị Mỹ Hòa, sinh ngày 13/01/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, HẺM 27, NGÕ THANH VIÊN, KHÓM 10, THÔN LOAN NHÃ, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

133. Võ Hồng Tơ, sinh ngày 14/11/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 602, ĐƯỜNG ĐỨC XƯƠNG, KHÓM 14, PHƯỜNG TRẤN XƯƠNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

134. Nguyễn Thị Máy, sinh ngày 06/03/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 685, ĐƯỜNG ĐỈNH TRUNG, KHÓM 30, PHƯỜNG ĐỈNH THỊNH, KHU TAM TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

135. Châu Thị Kim Thương, sinh ngày 15/12/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2286, ĐƯỜNG TRUNG HOA 1, KHÓM 7, PHƯỜNG LONG THỦY, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

136. Đặng Thị Liễu, sinh ngày 31/07/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, HẺM 27, LỘ ĐẠI LIÊN, ĐOẠN 1, KHÓM 21, PHƯỜNG THỦY NAM, KHU BẮC THUẬN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

137. Huỳnh Trúc Phương, sinh ngày 18/02/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, NGÕ 77, ĐƯỜNG VẠN HƯNG, KHÓM 13, THÔN VẠN KIM, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

138. Nguyễn Thị Hoàng Anh, sinh ngày 29/12/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/1, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 15, THÔN BẢN PHÚC, XÃ LƯU CẦU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

139. Lê Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 10/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM  5, THÔN QUANG MINH, XÃ THẠCH ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

140. Trần Thị Thùy Trinh, sinh ngày 25/01/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70, HẺM 377, LỘ VIÊN LỘC, ĐOẠN 1, KHÓM 7, THÔN ĐỒNG AN, LÀNG PHÚC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

141. Phạm Thuỳ Trang, sinh ngày 29/9/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48/1, NGÕ NAM SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG NAM SƠN, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

142. Tăng Thị Nhung, sinh ngày15/3/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69 HƯNG TRUNG, KHÓM 16, THÔN HƯNG QUÝ, XÃ THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

143. Hà Thị  Sang, sinh ngày 12/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, NGOA THỔ TỨ KHÓM 20, THÔN ĐÔNG NGUYÊN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM

144. Trần Thị Kim Nguyệt, sinh ngày 31/8/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 104, ĐƯỜNG KỲ VÕ LAN, KHÓM 10, THÔN NHỊ LONG, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

145. Phan Thị Loan, sinh ngày 10/3/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70/1 ĐẠI CHÂU, KHÓM 7, THÔN ĐẠI CHÂU, XÃ TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM

146. Phan Kim Chung, sinh ngày 10/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 109, PHỐ TÂY HIỀN 1, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂY HIỂN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

147. Lâm Anh Đào, sinh ngày 01/7/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 2, HẺM 14, NGÕ 298, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 7, PHƯỜNG MỸ CHÂU, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

148. Trần Thị Bé Bảy, sinh ngày 12/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, PHỐ TÂN LẠC, KHÓM 21, THÔN TÂN LỘ, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

149. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 07/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/2, NGÕ 108, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 19, PHƯỜNG HIỆP HÒA, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ CƠ LONG

150. Ngô Thị Hồng Thủy, sinh ngày 27/01/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 130/1, ĐƯỜNG TRUNG PHỐ, KHÓM 4, THÔN PHỐ TRIỀU, XÃ BE ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

151. Thái Thị Trạng, sinh ngày 07/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65/4, NGÕ 421, ĐƯỜNG MẠCH KIM, KHÓM 9, PHƯỜNG TAM DÂN, KHU  AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG

152. Phan Thị Mỹ Dung, sinh ngày 27/02/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, LẦU 2, NGÕ 166, PHỐ NGỌC THÀNH, KHÓM 14, PHƯỜNG PHƯỢNG PHÚC, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

153. Trịnh Thị Ngọc Phương, sinh ngày 14/4/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120, LẦU 2, PHỐ TAM TRÙNG, KHÓM 17, PHƯỜNG LỤC HỢP, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

154. Bùi Thị Diễm, sinh ngày 05/4/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 320, LẦU 3/1, PHỐ VĨNH MINH, KHÓM 40, PHƯỜNG LONG ĐÀM, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

155. Đặng Thị Mây, sinh ngày 24/10/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 401, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG TRANG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

156. Nguyễn Thị Hồng Sương, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu.

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, HẺM 94, NGÕ 296, ĐƯỜNG OANH ĐÀO, KHÓM 32, PHƯỜNG VĨNH CÁT, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

157. Hồ Ngọc Điệp, sinh ngày 02/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 5, NGÕ 96, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 16, PHƯỜNG NHÂN ÁI, THÀNH PHỐ LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

158. Phan Thị Hồng Nhung, sinh ngày 06/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77/3, PHỐ PHÚC NHẤT, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐỔ BẮC, KHU THẤT ĐÔ, THÀNH PHỒ CƠ LONG

159. Phùng Thị Minh Lý, sinh ngày 24/09/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 150, PHỐ TRÙNG KHÁNH, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI HƯNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

160. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 19/10/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49, BÍCH ĐẠO, KHÓM 9, PHƯỜNG BÍCH ĐẠO, THỊ TRẤN ĐÀM THUỶ, HUYỆN ĐÀI BẮC

161. Lê Thị Kim Dung, sinh ngày 22/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 425, ĐƯỜNG ĐẠI PHÚC, ĐOẠN 3, KHÓM 3, THÔN MÂY THÀNH, XÃ TRANG VI, HUYỆN NGHI LAN

162. Nguyễn Trường Kỷ, sinh ngày 18/10/1983 tại Đồng Tháp.

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 626, ĐƯỜNG CHẤN HƯNG, KHÓM 3, THÔN CỬU LỘ, LÀNG QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

163. Lê Thị Bé Ba, sinh ngày 18/05/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30/1, NGÕ 150, ĐOẠN 5, LỘ TÍN NGHĨA, KHÓM 19, PHƯỜNG TAM LÊ, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

164. Phạm Thị Yến, sinh ngày 10/4/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 8, PHƯỜNG THÀNH NAM, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

165. Phan Kiều Trinh, sinh ngày 01/04/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65/2, LỘ THIẾT ĐIỂM, KHÓM 7, THÔN THIẾT ĐIỂM, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

166. Lâm Thị Nhân, sinh ngày 22/12/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, HẺM LONG VĂN, KHÓM 5, PHƯỜNG NAM THẮNG, TT KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

167. Văng Thị Bích Tuyền, sinh ngày 14/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 335, LỘ BẢO ĐIỀN, KHÓM 1, THÔN ĐIỀN THỔ, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

168. Phan Kim Thoa, sinh ngày 20/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ 182, ĐOẠN 2, LỘ DÂN AN, KHÓM 10, THÔN HẬU BÍCH, LÀNG NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

169. Võ Thị Thủy, sinh ngày 15/4/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ ĐẠI BÌNH, LỘ LUÂN TỬ CƯỚC, KHÓM 1, ĐẠI ĐÌNH, KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

170. Nguyễn Thị Tường Linh, sinh ngày 01/02/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 430, LỘ TRUNG ƯƠNG, KHÓM 2, PHƯỜNG TỔ ĐIỂN, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

171. Chiếng  Mỹ Phương, sinh ngày 15/11/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60/15, PHONG VĨ, KHÓM 9, PHƯỜNG PHONG QUÝ, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

172. Hồ Thị Rô Ly, sinh ngày 10/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/11, NGÕ 93, ĐƯỜNG THẤT GIÁP, KHÓM 2, THÔN THẤT GIÁP, XÃ LỤC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

173. Trần Thanh Nhã, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79, QUY ĐƠN, KHÓM 6, THÔN QUY ĐƠN, LÀNG NAM TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM

174. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 20/06/1975 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, HẺM PHÚC HƯNG, KHÓM 18, THÔN PHÚC QUY, XÃ QUỐC TÍNH, HUYỆN NAM ĐẦU

175. Phạm Thị Tú, sinh ngày 09/09/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, ĐƯỜNG LỤC GIÁP 2, KHÓM 29, THÔN LỤC GIÁP, LÀNG QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

176. Nguyễn Thị Kim Quyền, sinh ngày 14/07/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74/29, XÃ HỘI , KHÓM 7, THÔN XÃ HỘI, XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN ĐÀI NAM

177. Nguyễn Thị Ngành, sinh ngày 16/09/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 49, HẺM 106, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG MỸ THÔN, KHÓM 24, PHƯỜNG PHÚC BÌNH, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

178. Sơn Thị Thiệt, sinh ngày 01/12/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, HỒNG MAO BÌ, KHÓM 3, PHƯỜNG LƯ THỔ, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

179. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 03/12/1976 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, NGÁCH 3, NGÕ 52, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 8, PHƯỜNG TRÚC BẮC, PHỐ TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

180. Dương Kim Ngọt, sinh ngày 08/03/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149/1, NGÕ 214, ĐOẠN 1, LỘ DIÊN BÌNH, KHÓM 2, PHƯỜNG NAM THẾ, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

181. Mai Thị Kiếu, sinh ngày 16/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 51, ĐƯỜNG HOA HƯNG, KHÓM 14, PHƯỜNG THÁI HÒA, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

182. Nguyễn Thị Mộng Thúy, sinh ngày 09/9/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, THIẾT TUYÊN KIỀU, KHÓM 1, PHƯỜNG THIẾT TUYẾN, TP TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

183. Bùi Ngọc Hân, sinh ngày 06/5/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, HỨA SỬU, TP TÂN DOANH, KHÓM 4,  PHƯỜNG BÌ LIÊU, HUYỆN ĐÀI NAM

184. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 30/10/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44/2,  NGÕ 57, ĐƯỜNG TÂN TÂY, KHÓM 16, PHƯỜNG TÂY XUYÊN, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

185. Lê Thị Kim Hà, sinh ngày 03/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 3/1, HẺM 75, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 26, PHƯỜNG AN KHÊ, TT TÂN HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

186. Trần Thị Sáu, sinh ngày 08/12/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98, HẺM PHÚC SƠN, KHÓM 12, THÔN PHÚC THÀNH, LÀNG TRUNG LIÊU, HUYỆN NAM ĐẦU

187. Huỳnh Thị Tám, sinh ngày 10/10/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/3, TAM PHỐ, KHÓM 13, THÔN TAM PHỐ, LÀNG NGỌC TỈNH, HUYỆN ĐÀI NAM

188. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 24/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  SỐ 115/2, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 9, PHƯỜNG CHÍNH HƯNG, TP TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

189. Nguyễn Ngọc Hiền, sinh ngày 13/10/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/1, NGÕ 157, LỘ HÀ NAM, KHÓM 2, PHƯỜNG TẤU TIỆP, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

190. Nguyễn Thị Bích Tiền, sinh ngày 19/4/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 234/11/10, LỘ TRUNG HOA 3, KHÓM 22, PHƯỜNG TRƯỜNG THÀNH, KHU TIỀN KIM, TP CAO HÙNG

191. Lê Thanh Tuyền, sinh ngày 22/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 7, NGÕ 43, LỘ BÌNH HÒA 2, KHÓM 13, PHƯỜNG TIỂU CẢNG, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

192. La Thị Kim Cúc, sinh ngày 25/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35, HẺM 1, NGÕ 94, ĐƯỜNG PHÚC LONG, KHÓM 9, PHƯỜNG CẢNH HƯNG, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

193. Phạm Thị Thu Thảo, sinh ngày 10/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 161-1/4F, LỘ QUANG MINH, ĐOẠN 2, KHÓM 19, THÔN CẨM HƯNG, HUYỆN TÂN CHÂU

194. Trương Thị Hóa, sinh ngày 18/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103, ĐƯỜNG TAM PHONG, KHÓM 11, THÔN TUÂN NAM, LÀNG HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

195. Cao Thị Kiều Nương, sinh ngày 26/03/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54/1 HẬU LIÊN, KHÓM 5, THÔN HẬU LIÊN, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

196. Lê Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 15/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/1, ĐƯỜNG HỔ TRỢ NHẤT, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐÀI PHƯỢNG, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

197. Trần Thị Liên Miền, sinh ngày 20/9/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, HẠ TRANG TỬ, KHÓM 11, THÔN DIÊM QUAN, LÀNG TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

198. Trần Thị Nhiên, sinh ngày 15/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, HẢO THU, KHÓM 10, THÔN NỘI LIÊU, XÃ VIỄN TƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM

199. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, sinh ngày 24/10/1979 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, HẺM 8, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 1, THÔN TRUNG NGHĨA, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

200. Lê Ngọc Hiếu, sinh ngày 04/04/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 525, LỘ CHƯƠNG NAM, KHÓM 4, THÔN TÂN NHAI, LÀNG DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

201. Ngô Thị Lệ Huyền, sinh ngày 02/5/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 4, NGÕ 97, LỘ NGŨ CÔNG 1, KHÓM 13, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

202. Nguyễn Thị Hân, sinh ngày 02/06/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, LẦU 3, HẺM 15, NGÕ 82, ĐƯỜNG XƯƠNG BÌNH, KHÓM 13, PHƯỜNG XƯƠNG MINH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

203. Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh ngày 28/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 273, LỘ ĐẠI HỒ, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG HỔ, TT OANH CA, HUYỆN ĐẠI BẮC

204. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú ti: SỐ 72/1, LỘ HOA THÀNH, KHÓM 2, PHƯỜNG HẠ THÀNH, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

205. Phan Thị Kim Quyên, sinh ngày 08/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, LẦU 3, NGÕ 167, ĐƯỜNG NHÂN NGHĨA, KHÓM 16, PHƯỜNG NGŨ THƯỜNG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

206. Lê Ngọc Thúy Hạnh, sinh ngày 27/09/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 3, NGÕ 125, ĐƯỜNG TUẤN ANH, KHÓM 4, PHƯỜNG QUYẾN DẦN, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

207. Nguyễn Ngọc Hương, sinh ngày 24/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 155, LỘ TÂN SƠN, KHÓM 6, PHƯỜNG TÂN SƠN, TP THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

208. Lưu Thanh Liễu, sinh ngày 24/6/1978 tại Cần thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/1, HẺM 6, NGÕ 347, LỘ LIÊN THÀNH, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

209. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 27/5/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 216, KHÓM 8, THÔN GIỚI THỌ, LÀNG NAM CAN, HUYỆN LIÊN GIANG

210. Đặng Thị Ngọc Hiếu, sinh ngày 15/5/1974 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, ĐOẠN 1, LỘ THỤY ĐẠT, KHÓM 13, THÔN THỤY MỸ, LÀNG THỤY HUỆ, HUYỆN  HOA LIÊN

211. Võ Thị Thùy Dung, sinh ngày, 03/08/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98/3, LỘ THIÊN TƯỜNG, KHÓM 13, PHƯỜNG LA TRANG, TT LA ĐÔNG, HUYỆN NGHI LAN

212. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 28/8/1979 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 297, ĐƯỜNG TÂN KHÊ, KHÓM 2, PHƯỜNG KHÊ, CHÂU, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

213. Lê Thị Thu Đông, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/3, NGÕ 97, ĐƯỜNG THẮNG LỢI, KHÓM 31, PHƯỜNG NHẤT ĐỨC, TT ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

214. Lý Thị Thu Ba, sinh ngày 03/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 202, ĐOẠN 4, LỘ VIÊN LỘC, KHÓM 10, THÔN CỰU TIỆM, LÀNG PHỔ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

215. Lê Thị Kim Pha, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 405, ĐOẠN 1, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG TAM NGHĨA, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

216. Võ Thị Thùy Mỵ Duyên, sinh ngày 24/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, HẺM ĐỒNG KỲ 3, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐỒNG KỲ, TT LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

217. Lê Thị Hiếu, sinh ngày 09/10/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 108/67/5-5, ĐƯỜNG NỘI KHANG, KHÓM 28, THÔN NỘI KHANG, LÀNG ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

218. Lê Thị Kim Hòa, sinh ngày 17/8/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 701/4-1, ĐƯỜNG AN TRUNG, ĐOẠN 1, KHÓM 8, PHƯỜNG MAI HOA, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

219. Lê Ngọc Loan, sinh ngày 03/05/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, HỎA THIÊU CHÂU, KHÓM 18, THÔN HẠ KIẾN, LÀNG HẠ DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

220. Chề Nhì Múi, sinh ngày 08/10/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 2, NGÕ  248, ĐOẠN 2, LỘ LÊ MINH, KHÓM 11, PHƯỜNG TAM THỐ, KHU NAM ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

221. Dương Thị Hoàng Dung, sinh ngày 22/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, HẺM 2, NGÕ 76, LỘ TỨ MINH, KHÓM 8, THÔN ĐẠI BÌNH, LÀNG HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

222. Trương Thị Như Ý, sinh ngày 02/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 19, LỘ ĐẠI PHONG, ĐOẠN 2, KHÓM 6, THÔN ĐÔNG BẢO, LÀNG ĐÀM TƯ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

223. Đỗ Thị Hằng, sinh ngày 24/04/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG TÂN DÂN, KHÓM 21, PHƯỜNG THANH TÂN, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

224. Nguyễn Thị Xuân Đào, sinh ngày 01/11/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80, NGÕ 222, ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG, KHÓM 11, PHƯỜNG ÔN NAM, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

225. Nguyễn Thị Thuý Trinh, sinh ngày 30/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, HẺM 24, NGÕ 1122, LỘ VĂN HIẾN, KHÓM 11, PHƯỜNG VĂN NGUYÊN, KHU BẮC TP ĐÀI NAM

226. Đặng Thị Bích Thảo, sinh ngày  24/6/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 131, ĐOẠN 4, LỘ AN HÒA, KHÓM 9, PHƯỜNG AN THUẬN, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

227. Giảng Thị Bích, sinh ngày 26/7/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/2, HẺM 64, NGÕ 81, ĐOẠN 5, LỘ AN HÒA, KHÓM 5, PHƯỜNG CHÂU BẮC, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

228. Nguyễn Hồng Mỹ, sinh ngày 28/02/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 124 THÁI ĐIỀN, KHÓM 9, PHƯỜNG THÁI ĐIỀN, TT UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

229. Nguyễn Thị Tuyết Anh, sinh ngày 07/6/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40-2, DOANH BÀ CẠNH, KHÓM 16, PHƯỜNG DOANH BÀN, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

230. Võ Thị Bích Nga, sinh ngày 15/5/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153-4, LƯ TRÚC, KHÓM 12, PHƯỜNG LƯ TRÚC, TT ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

231. Võ Kim Huê, sinh ngày 09/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 163/14/3, ĐƯỜNG MI ĐÀ, KHÓM 9, PHƯỜNG PHƯƠNG THẢO, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

232. Nguyễn Thị Tuyết Linh, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 212, HỒNG MAO BÌ, KHÓM 3, PHỐ LỘC LIÊU, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

233. Nguyễn Thị Bích Thuyền, sinh ngày 02/10/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46, NGÕ KHAI NAM 3, KHÓM 20, PHƯỜNG THANH TÂN, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

234. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 13/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 367/100, ĐƯỜNG LÂM SÂM ĐÔNG, KHÓM 13, PHƯỜNG HẬU CHANG, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

235. Ngô Thị Bé Bảy, sinh ngày 25/4/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 210, BẮC THẾ THỬ, KHÓM 12, THÔN BẮC ĐẦU, LÀNG DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

236. Huỳnh Thị Như Quyên, sinh ngày 21/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49, BẮC CẢNG TỬ, KHÓM 4, THÔN BẮC HOA, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

237. Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 21/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 246, TÂN ĐIẾM, KHÓM 14, THÔN TÂN ĐIẾM, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

238. Ngô Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 07/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 3, HẺM 32, ĐƯỜNG VĂN HOA, KHÓM 164, THÔN TRUNG HƯNG, LÀNG ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

239. Thái Thị Hồng Linh, sinh ngày 11/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/1, ĐƯỜNG THÁI AN, KHÓM 5, PHƯỜNG LẬP CÔNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

240. Huỳnh Thị Thúy Dương, sinh ngày 19/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 334, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 8, PHƯỜNG BÁCH HOÀN, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

241. Lê Thùy Trang, sinh ngày 03/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 501, LỘ ĐÔNG AN, KHÓM 1, PHƯỜNG VĂN KHÚC, TT ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

242. Nguyễn Thị Oanh Kiều, sinh ngày 20/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/3/1, ĐOẠN 2, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐẠI ĐẠO, TT BẮC ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

243. Bùi Thị Thu Vân, sinh ngày 06/11/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/7/1, NGÕ 129, ĐƯỜNG VÕ UY, KHÓM 23, PHƯỜNG THANH KHÊ, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

244. Nguyễn Ngọc Ngoan, sinh ngày 24/4/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 751/1/47, LỘ MINH HỒ, KHÓM 1, PHƯỜNG SÀI KIỀU, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

245. Vòng Mỹ Hồng, sinh ngày 05/5/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 180, LỘ TÂN SINH, KHÓM 37, PHƯỜNG TRUNG SƠN, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

246. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 12/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 25, ĐƯỜNG THIÊN TÂN, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG SƠN, TT TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

247. Cao Thị Hoa, sinh ngày 11/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, BẮC CẢNG TỬ, KHÓM 4, THÔN BẮC HOA, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

248. Hồ Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 30/03/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/5, CẢNG VĨ LIÊU, KHÓM 2, THÔN CẢNG MỸ, LÀNG LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

249.Đỗ Thị Tố Loan, sinh ngày 11/4/1979 tại Yên Bái,

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, KHÊ TỬ HẠ, KHÓM 4, THÔN KHÊ HẠ, LÀNG ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA

250. Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày 17/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 29/5 CÁP KHÊ LIÊU, KHÓM 7, PHƯỜNG TRÚC THÔN, TP PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA

251. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 15/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/9, CÂU SUỐI LIÊU, KHÓM 3, THÔN HẠ LIÊU, LÀNG THUỶ THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

252. Nguyễn Thị Phiên, sinh ngày 16/9/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 265/2F, ĐƯỜNG TAM THƯƠNG, KHÓM 16, PHƯỜNG THIỆN MỸ, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

253. Dìu Phổ Cú, sinh ngày 25/11/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45, ĐƯỜNG HỎA HƯNG, KHÓM 27, PHƯỜNG HOẢ HƯNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

254. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 16/04/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, NGÕ 165, LỘ KIM LOAN, KHÓM 24, THÔN BẢO ĐỊNH, LÀNG CẢ ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

255. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 25/03/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 577/22/3F, LỘ TRUNG LUÂN 2, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG VINH, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

256. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 07/10/1979 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 3, HẺM 36, NGÕ 387, ĐƯỜNG TÂY THỊNH, KHÓM 17, PHƯỜNG QUANG VINH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

257. Lý Cẩm Liên, sinh ngày 13/5/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82/34, LỘ DỤC ANH, KHÓM 2, PHƯỜNG LẠC THÀNH, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

258. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 27/02/1980 tại Bến Tre,

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62, NGÕ 1450, LỘ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 18, THÔN THỔ KHANH, LÀNG QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

259. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 10/11/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 116, ĐƯỜNG DÂN HƯỞNG, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐÔNG KHÂU, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

260. Phạm Thị Mỹ Linh, sinh ngày 01/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/7, ĐOẠN 2, LỘ THỪA ĐỨC, KHÓM 9, PHƯỜNG TINH MINH, KHU ĐẠI ĐỒNG, TP ĐÀI BẮC

261. Thạch Thị Ngọc Phụng, sinh ngày 02/6/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 133/1, ĐƯỜNG DÂN HỮU, KHÓM 3, PHƯỜNG MÃN THUÝ, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

262. Bùi Thị Tuyết Mai, sinh ngày 23/10/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 199, ĐOẠN 2, LỘ TRUNG SƠN NAM, KHÓM 24, THÔN HOÀNG PHONG, LÀNG ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

263. Lê Thị Ngọc Khá, sinh ngày 07/02/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 266, LỘ BÌNH AN, KHÓM 4, THÔN HOÀNG PHONG, LÀNG ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

264. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 10/3/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97, ĐOẠN 1, LỘ NGUYỆT MY, KHÓM 15, PHƯỜNG NGUYỆT MY, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

265. Lê Thị Hồng Diễm, sinh ngày 20/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72/8, TRUNG HƯNG, KHÓM 10, THÔN TRUNG PHÚC, LÀNG LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

266. Phạm Thị Đến, sinh ngày 16/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 138, NGÕ 46, ĐƯỜNG HỖ TRỢ 1, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐÀI PHƯỢNG, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA,

267. Trương Thị Kim Chi, sinh ngày 12/10/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3, HẺM 23, NGÕ 127, ĐƯỜNG HOÀI ĐỨC, KHÓM 10, PHƯỜNG HOÀI THUÝ, TP BẢN KIỂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

268. Lê Hồng Cẩm, sinh ngày 24/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96, ĐƯỜNG VĨNH XƯƠNG, KHÓM 17, PHƯỜNG VĨNH XƯƠNG, TT OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

269. Lương Lệ Trân, sinh ngày 13/11/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/1, NGÕ 35, LỘ THẮNG LỢI, KHÓM 4, PHƯỜNG PHÚC MỸ, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

270. Vòng Căn Lìu , sinh ngày 12/9/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 114, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 4, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

271. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 09/11/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39/4, NGÕ 96, ĐOẠN 8, LỘ DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚ CHÂU, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

272. Lê Hoàng Hoa, sinh ngày 12/6/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 147/5, ĐƯỜNG PHÚC THỌ, KHÓM 1, PHƯỜNG XƯƠNG MINH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

273. Phạm Thị Liên, sinh ngày 10/10/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 256/8, LỘ TRUNG BÌNH, KHÓM 33, PHƯỜNG TRUNG NGUYÊN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

274. Nguyễn Hồng Phỉ, sinh ngày  21/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/3, NGÕ 221, LỘ HOÀNG HÀ NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG PHÚC DÂN, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

275. Võ Thị Bích Nga, sinh ngày 16/10/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 202, ĐOẠN 1, LỘ TỰ CƯỜNG, KHÓM 11, PHƯỜNG CHÍNH NGHĨA, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

276. Trần Thuý Diễm, sinh ngày 01/01/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/5, HẺM 17, NGÕ 298, ĐOẠN 2, LỘ MINH CHÍ, KHÓM 4, THÔN MINH CHÍN, LÀNG THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

277. Ngô Thị Trúc Ly, sinh ngày 18/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 38, ĐƯỜNG LẠC LỢI 3, KHÓM 6, PHƯỜNG NGŨ PHÚC, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

278. Võ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 10/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/3, LỘ ĐÔNG AN, KHÓM 10, THÔN XÃ ĐÔNG, LÀNG LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

279. Lê Thị Hồng Khanh, sinh ngày 11/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 220, LỘ TỰ DO 1, KHÓM 14, PHƯỜNG LOAN HƯNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

280. Vắn Dằn Kín, sinh ngày 06/11/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 111, LỘ HẬU KINH TÂY, KHÓM 8, PHƯỜNG CẨM BÌNH, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

281. Trương Thị Bé Sáu, sinh ngày 07/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 355/10/6, LỘ BẢO THÁI, KHÓM 21, PHƯỜNG THỤY PHONG, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

282. Đặng Hồng Tuyết, sinh ngày 26/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 150 LỘ HUYỆN PHỦ, KHÓM 32, PHƯỜNG KIẾN CÔNG, TP MIÊU LẬT, HUYỆN MIÊU LẬT

283. Lưu Bích Đào, sinh ngày 09/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 NGÕ 41, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 37, THÔN VIÊN SƠN, LÀNG TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

284. Chềnh Thanh Xuân, sinh ngày 19/01/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1150 LỘ VĂN SƠN, KHÓM 11, THÔN THƯỢNG SƠN, LÀNG KHUNG LÂM, HUYỆN TÂN TRÚC

285. Trần Thị Thúy Duy, sinh ngày 03/05/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 147/15 LỘ MINH ĐỨC 1, KHÓM 4, PHƯỜNG CHÍNH QUANG, KHU THẤT ĐÔ, TP CƠ LONG

286. Trần Xiểm Huống, sinh ngày 28/11/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 155/4 LỘ TRUNG HOA, KHÓM 4, PHƯỜNG THÔNG MINH, KHU TRUNG SƠN, TP CƠ LONG

287. Phạm Thị Trúc, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 HẺM 5 NGÕ 145 ĐƯỜNG CAN THÀNH, KHÓM 14, PHƯỜNG LÊ MINH, KHU NAM ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

288. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 176 ĐOẠN 3 LỘ TÂY ĐỒN, KHÓM 28, PHƯỜNG VĨNH AN, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

289. Nguyễn Thị Bé Ngoan, sinh ngày 16/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/3 CÔNG LỘ TÂN THÔN, KHÓM 10, PHƯỜNG DUY DƯƠNG, TT LA ĐÔNG, HUYỆN NGHI LAN

290. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 28/01/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 LỘ XÃ BẮC, KHÓM 5, THÔN TÂN NAM, LÀNG CAO THỤ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

291. Tăng Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 13/10/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 141 ĐƯỜNG VĂN CÔNG 3, KHÓM 14, THÔN KHÊ ĐỂ, LÀNG THÂN CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

292. Diệp Thị Đà, sinh ngày 16/8/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66 TÚ THUỶ, KHÓM 7, PHƯỜNG TÚ THUỶ, TT HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

293. Võ Thụy Duyên, sinh ngày 18/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 281/7/2 LỘ TAM CHẢO TỬ KHANH, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN PHONG, TT THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

294. Hà Thị Thắm, sinh ngày 31/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 187, TRUNG HƯNG, KHÓM 3, THÔN TRUNG THỊNH, XÃ NGA MI, HUYỆN TÂN TRÚC

295. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày  26/9/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 99, ĐƯỜNG TAM GIỚI, KHÓM 3, THÔN TAM GIỚI, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

296. Dương Thị Diễm, sinh ngày 06/10/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, NGÕ 425, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI KHÊ, KHÓM 5, PHƯỜNG QUẢNG TRỊ, TT KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

297. Vòng Lộc Kíu, sinh ngày 20/12/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 331, ĐƯỜNG ĐÀM HƯNG, ĐOẠN 1, KHÓM 1, THÔN TỤ HƯNG, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

298. Võ Thị Bé Nhỏ, sinh ngày 09/3/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83/1, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 12, PHƯỜNG HƯNG LONG, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

299. Thòng Nhộc Lình, sinh ngày 28/8/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99, THẢO HỔ, KHÓM 7, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

300. Trần Thị Hồng Cúc, sinh ngày 10/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, THỊ TRẤN THỔ KHỐ, HUYỆN VÂN LÂM

301. Võ Thị Kim Anh, sinh ngày 15/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, NGÕ 346, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 9, THÔN PHỤC HƯNG, XÃ TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

302. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 10/4/1979 tại Thanh Hóa,

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 131, ĐƯỜNG NAM NINH, KHÓM 35, PHƯỜNG THƯƠNG QUẢNG, TT TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

303. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 26/9/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4/2, SỐ 23, NGÕ 92, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 20, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

304. Thạch Thị Sang, sinh ngày 02/01/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95, PHỐ MAI ĐÌNH, KHÓM 28, PHƯỜNG KIM LONG, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

305. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 10/04/1982 tại Cần Thơ.

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ ĐÔNG ĐƯỜNG, ĐƯỜNG THANH THỦY, KHÓM 23, XÃ SAM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG

306. Nguyễn Hồng Loan, sinh ngày 17/7/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, PHỐ KHÊ HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG HƯNG THÔN, KHU ĐÔNG, TP. GIA NGHĨA

307. Lê Thị Thu Hồng, sinh ngày 04/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 236, ĐƯỜNG NGHỊ PHÚ, KHÓM 4, PHƯỜNG NGHỊ XƯƠNG, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

308. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 10/12/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, HẺM 47, NGÕ 82, ĐƯỜNG PHỤNG BÌNH, KHÓM 16, PHƯỜNG PHỤNG BÌNH, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

309. Phạm Thị Phương, sinh ngày 20/5/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 246, PHỐ TÂY BÁT, KHÓM 2, PHƯỜNG QUANG CHÍNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

310. Đặng Thị Kim Ngân, sinh ngày 29/6/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 118/3, ĐƯỜNG TRIỀU LONG, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

311. Nguyễn Thị Kim Nên, sinh ngày 19/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 19, THÔN CỬU KHUNG, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

312. Nguyễn Thị A Tiên, sinh ngày 10/11/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65/10, HỨA THỔ CẢNG, KHÓM 5, THÔN NAM CẢNG, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

313. Phạm Ngọc Lệ, sinh ngày 22/12/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83, NỘI THỐ, KHÓM 14, THÔN NỘI THỔ, XÃ VU TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

314. Đỗ Nguyệt Nga, sinh ngày 09/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 449/1, ĐẠI TRÌNH, KHÓM 15, THÔN ĐẠI TRÌNH, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

315. Phạm Thị Lan, sinh ngày 16/1/1983 tại Cần Thơ.

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/1, ĐƯỜNG GIAI LÂM, KHÓM 8, THÔN THANH HỒ, XÃ LÂN KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

316. Đặng Diễm Thuý, sinh ngày 21/9/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, HẺM 1, NGÕ 31, ĐƯỜNG DIÊM CHÂU, KHÓM 22, THÔN DIÊM PHỐ, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

317. Bùi Thị Cẩm Tú, sinh ngày 08/03/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 192, LẦU 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, ĐOẠN 1, KHÓM 9, PHƯỜNG AN KHÊ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

318. Đỗ Thị Huyền Trân, sinh ngày 20/01/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 119, ĐƯỜNG TRƯỜNG LONG, ĐOẠN 2, PHƯỜNG ĐẦU BIÊN, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

319. Nguyễn Hồng Thắm, sinh ngày 03/09/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103, LẦU 8, ĐƯỜNG ĐẠI XƯƠNG NHỊ, KHÓM 13, PHƯỜNG BẢO AN, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

320. Nguyễn Thanh Hoa, sinh ngày 07/08/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 105, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 20, THÔN NAM DƯƠNG, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

321. Võ Thị Hồng Hoa, sinh ngày 11/6/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, TÂY ĐIỀN, KHÓM 21, THÔN PHONG VINH, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

322. Lầm Ửng Mùi, sinh ngày 16/4/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 26, PHỐ NAM CẢNG, KHÓM 22, THÔN CẢNG KIỀU, XÃ TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM

323. Nguyễn Thị Bé Sáu, sinh ngày 06/07/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA , KHÓM 12, THÔN TỬ TÍN, XÃ TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

324. Lưu Thị Bích Liễu, sinh ngày 17/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/3, NGÕ 150, ĐƯỜNG TÚ LANG, ĐOẠN 3, KHÓM 6, PHƯỜNG TÚ CẢNH, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

325. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, ĐƯỜNG ĐÔNG ÁO, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐÔNG ÁO, TT TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN

326. Bùi Thị Sim, sinh ngày 10/01/1975 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 490, ĐƯỜNG NGHĨA MINH, ĐOẠN 2, KHÓM 10, PHƯỜNG THƯỢNG LIÊU, THỊ TRẤN TÂN PHÚ, HUYỆN TÂN TRÚC

327. Huỳnh Thị Chi, sinh ngày 16/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 214, ĐƯỜNG TÂY SƠN, KHÓM 12, THÔN TÂY SƠN, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

328. Trương Thị A Nàng, sinh ngày 11/08/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 667, NGÕ HÒA BÌNH, ĐƯỜNG CẦN ĐINH, KHÓM 6, PHƯỜNG CÂN ĐINH,  TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

329. Tsằn Lỷ Sếnh, sinh ngày 02/10/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ THOẠI NAM, KHÓM 7, PHƯỜNG THOẠI TRÚC, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

330. Trần Mỹ Kim, sinh ngày 21/01/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/1, SUNG ĐẦU, KHÓM 2, THÔN SUNG ĐẦU, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

331. Võ Kiều Duyên, sinh ngày 27/01/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 343, LẦU 5/12, ĐƯỜNG TIỂU NHÃ, PHƯỜNG ĐOẢN TRÚC , KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

332. Nguyễn Thị Nhĩ, sinh ngày 20/02/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 616, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG NAM, KHÓM 16, THÔN LONG CÂN, XÃ LONG CÂN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

333. Nguyễn Thị Hào, sinh ngày 25/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 219, PHỐ ĐẠI TRUNG NAM, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂY XUYÊN, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

334. Lê Thị Kim Tuyến, sinh ngày 10/02/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 131/2, CẢNG KIỀN, KHÓM 4, THÔN CẢNG KIỀN, XÃ ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA

335. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 02/04/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, ĐƯỜNG TRUNG SƠN TÂY, KHÓM 9, THÔN HOA MỸ, XÃ ĐIỂU TÙNG, HUYỆN CAO HÙNG

336. Lê Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 02/07/1966 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/1, LẦU 2, NGÕ 574, ĐƯỜNG TRUNG LUÂN 2, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG MINH, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

337. Tạ Thị Hồng Phúc, sinh ngày 05/08/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30/2, NGÕ TÂN HƯNG, KHÓM 7, THÔN TÂN GIA, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA,

338. Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày 04/04/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, ĐƯỜNG THẬP CỔ, KHÓM 2, THÔN THẬP CỔ, XÃ THÂN CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

339. Thạch Thị Ka Ni, sinh ngày 01/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 339, PHỐ AN NINH, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠT DŨNG, KHU TAM NINH, TP CAO HÙNG

340. Trần Thu Hà, sinh ngày 16/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 58, ĐƯỜNG NGƯ CẢNG ĐÔNG 2, KHÓM 23, PHƯỜNG MINH HIẾU, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

341. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 20/3/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 11, PHỐ QUÝ CHÂU, KHÓM 5, PHƯỜNG XA TIỆM, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

342. Châu Thị Huỳnh Hoa, sinh ngày 15/8/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG NAM BÌNH, ĐOẠN 2, KHÓM 25, PHƯỜNG THÀNH HƯNG, TP BÌNH THÀNH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

343. Lê Kim Loan, sinh ngày 29/07/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, PHỐ TRẢI THỐ, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐÔNG CẢNG, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

344. Nguyễn Thị Cẩm Mỹ, sinh ngày 31/12/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 1, THÔN PHỒN LONG, XÃ TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

345. Nguyễn Thị Lệ Thúy, sinh ngày 19/01/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 148, PHỐ XA TRẠM, KHÓM 6, PHƯỜNG BẮC LONG, TT HẬU LONG, HUYỆM MIÊU LẬT

346. Lâm Thị Thủy, sinh ngày 21/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68, ĐƯỜNG LẬP NHÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG BÍCH PHONG, TT THẢO ĐẦN, HUYỆN NAM ĐẦU

347. Trần Thị Là, sinh ngày 05/06/1976 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/3, NGÕ ĐÔNG DƯƠNG, ĐƯỜNG LỤC TÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂN GIANG, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

348. Trần Thị Vân, sinh ngày 17/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102/2, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 3, PHƯỜNG NAM TÂN, TP THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

349. Phùng Thị Đào, sinh ngày 22/04/1981 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 491, ĐƯỜNG NAM SƠN, ĐOẠN 2, KHÓM 9, THÔN NỘI THỐ, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

350. Lê Thị Trúc Linh, sinh ngày 05/05/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, HẺM 32, NGÕ 152, ĐƯỜNG NHÃ ĐẦM, ĐOẠN 2, KHÓM 3, THÔN ĐÔNG BẢO, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

351. Trương Nguyệt Xém, sinh ngày 25/8/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 9, SỐ 170, ĐƯỜNG KIM THÀNH, ĐOẠN 3, KHÓM 19, PHƯỜNG PHONG DIỆN, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

352. Lê Thị Kim Lan, sinh ngày 15/07/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 310, PHỐ KIẾN THÀNH, KHÓM 2, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

353. Châu Thị Kim Thảo, sinh ngày 25/7/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 240, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 7, THÔN TÂN ỐC, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

354. Phan Thị Thùy Linh, sinh ngày 12/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 106, ĐƯỜNG CẢNG PHỐ, KHÓM 5, THÔN HÒA HIỆP, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

355. Dương Kim Phượng, sinh ngày 29/6/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 544 KHANG TỬ KHẨU, KHÓM 10, THÔN THƯỢNG KHANH, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

356. Nguyễn Thị Thu Thẫm, sinh ngày 01/03/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 39, ĐƯỜNG BẮC MỸ, KHÓM 2, PHƯỜNG HOÀNG XÃ, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

357. Võ Thị Hoàng Anh, sinh ngày 18/02/1978 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, LỘ VẠN HIỀN, KHÓM 3, PHƯỜNG THẾ HÒA, KHU TRUNG TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM

358. Hồ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 11/6/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58, THƯỢNG SÒ, KHÓM 2, THÔN THƯỢNG THÔN, LÀNG VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

359. Hà Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 15/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, QUANG PHỤC, KHÓM 17, THÔN  THIỆN DƯ, LÀNG PHƯƠNG SƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

360. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 19/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, LỘ LỢI TRẠCH ĐÔNG, KHÓM 3, THÔN LỢI TRẠCH, LÀNG NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN

361. Chắng Pặc Múi, sinh ngày 27/02/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/1, THÔ THẠCH HỐC, KHÓM 6, THÔN NGƯ QUANG, LÀNG BÌNH LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

362. Huỳnh Thị Phương Thảo, sinh ngày 08/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/4, ĐƯỜG BÍCH AN, KHÓM 15, PHƯỜNG SÀI TRÌNH, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

363. Nguyễn Hồng Vân, sinh ngày 18/06/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, HẺM 28, NGÕ 304, LỘ ĐỔ THÀNH, KHÓM 22, PHƯỜNG THỤY THÀNH, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

364. Châu Kim Yến, sinh ngày 19/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/1/5, NGÕ 56, ĐOẠN 1, LỘ HƯNG NAM, KHÓM 15, PHƯỜNG CẢNH TÂN, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

365. Trần Thị Hoa, sinh ngày 22/12/1972 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85/1, LUÂN TỬ ĐỈNH, KHÓM 2, THÔN ĐỈNH LUÂN, LÀNG DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

366. Võ Thị Thúy, sinh ngày 10/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 133/60, ĐƯỜNG DÂN SINH 9, KHÓM 10, THÔN QUY NAM, LÀNG QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

367. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 19/10/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58/2 UYỂN KHANH, KHÓM 6, PHƯỜNG UYỂN KHANH, TT UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

368. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 19/5/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8-1, HẺM 79, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 4, THÔN LUÂN ĐÔNG, LÀNG KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

369. Bùi Ánh Thanh, sinh ngày 09/08/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 177, ĐƯỜNG TRUNG SƠN TÂY, KHÓM 15, PHƯỜNG NHÂN ĐỨC, TT LA ĐÔNG, HUYỆN NGHI LAN

370. Nguyễn Thị Mai Loan, sinh ngày 04/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, LỘ CỔ ĐÌNH, KHÓM 5, THÔN CỔ ĐÌNH, LÀNG ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

371. Trần Thị Hồng Phương, sinh ngày 18/4/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/511, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG CHI NGỌC, KHÓM 3, PHƯỜNG TAM NGỌC, KHU SỸ LÂM, TP ĐÀI BẮC

372. Nguyễn Thị Đặng, sinh ngày 05/10/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 202/10, LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 9, PHƯỜNG TRẦN SƠN, TT GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

373. Thòng Su Hồng, sinh ngày 26/01/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 150/42, LỘ TRUNG HOA, KHÓM 24, THÔN NAM TÂY, LÀNG NAM TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM

374. Lê Thị Thuận sinh ngày 10/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, TIỂU CƯỚC THUỲ, KHÓM  13, THÔN TRỌNG KHÊ, LÀNG LIỄU DINH, HUYỆN ĐÀI NAM

375. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 01/0 2/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 352, LỘ ĐẠI XÃ, KHÓM 14, THÔN XÃ TRUNG, LÀNG LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

376. Bùi Thị Cầm Vân, sinh ngày 16/10/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 10, HẺM 37, LỘ ĐÔNG MÔN, ĐOẠN 3, KHÓM 5, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

377. Võ Trúc Ly, sinh ngày 26/3/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 4/2, NGÕ 262, ĐƯỜNG THẤT HIỀN 3, KHÓM 18, PHƯỜNG THỌ TINH, KHU DIÊM TRINH, TP CAO HÙNG

378. Nguyễn Thị Kim Riêu, sinh ngày 09/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 369, LỘ BẮC NINH, KHÓM 2, PHƯỜNG TRƯỜNG ĐÀM, KHU TRUNG CHÍNH, TP CƠ LONG

379. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 10/11/1982 tại Bến  Tre,

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198, ĐƯỜNG CÔNG HOA, KHÓM 2, PHƯỜNG CÔNG QUÁN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

380. Phún Cẩm Bình, sinh ngày 23/01/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 208, ĐOẠN 1, LỘ TRUNG HƯNG, KHÓM 1, THÔN HƯƠNG XÃ, LÀNG VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH  ĐÔNG

381. Lâm Thị Tươi, sinh ngày 06/08/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69/2, PHÚ NAM, KHÓM 6, THÔN PHÚ NAM, LÀNG PHÚ NAM, HUYỆN HOA LIÊN

382. Phạm Thị Bách Khoa, sinh ngày 14/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78, ĐƯỜNG VÕ XƯƠNG, KHÓM 7, THÔN ĐẠI BÌNH, LÀNG QUANG PHỤC, HUYỆN HOA LIÊN

383. Phạm Thị Dung, sinh ngày 15/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LỘ NGŨ HIỀN, KHÓM 5, THÔN NGÔ PHỤNG, LÀNG PHỐ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

384. Nguyễn Kim Yến, sinh ngày 20/06/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 161, ĐOẠN CAO BÌNH, LỘ TRUNG PHONG, KHÓM 13, THÔN CAO BÌNH, LÀNG LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

385. Võ Thị Thu Hà, sinh ngày 12/10/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 387, LỘ ĐẮC ĐẦU, KHÓM 4, PHƯỜNG BẮC ĐẦU, TT THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

386. Thòng Cóc Lìn, sinh ngày 13/11/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 78, ĐOẠN 1, LỘ TRUNG HOA, KHÓM 6, PHƯỜNG TIỀN KHÊ, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

387. Bùi Thị Hồng Liên, sinh ngày 02/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153/3/3, ĐƯỜNG CAO TÂN, KHÓM 32, PHƯỜNG CAO SƠN ,TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

388. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 08/08/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 335/2/4, ĐOẠN 1, LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 6, THÔN LÂM KHẨU, LÀNG LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

389. Trần Thị Hiền, sinh ngày 09/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM  7, NGÕ 138, ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 5, PHƯỜNG MAI SƠN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

390. Huỳnh Kim Chúc, sinh ngày 17/12/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49/2/4/, ĐOẠN 1, LỘ DÂN NGHĨA, KHÓM 8, THÔN NGŨ CỔ, LÀNG NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

391. Lê Thị Yến Linh, sinh ngày 02/03/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/3, NGÕ 117, LỘ ĐẠI ĐỒNG NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠI AN, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

392. Lê Thị Bích Phượng, sinh ngày 25/11/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/3, NGÕ 221, HOÀN HÀ NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

393. Nguyễn Thị Lệ Thi, sinh ngày 10/12/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, HẺM 35, NGÕ 109, ĐƯỜNG CAO PHONG, KHÓM 6, PHƯỜNG KIM ĐIỀN, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

394. Võ Thị Ly, sinh ngày 12/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99, THÁI AN, KHÓM 13, THÔN MÃ MINH, LÀNG BẢO TRUNG, HUYỆN VÂN LÂM

395. Võ Thị Bé Y, sinh ngày 04/03/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/5, NGÕ 121, LỘ HÒA BÌNH, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG LỘ, TP LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

396. Nguyễn Thị Ngọc Liễn, sinh ngày 22/10/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 448, LỘ OANH ĐÀO, KHÓM 7, PHƯỜNG PHỤNG MINH, TT OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC.

397. Lê Thị Bé Bảy, sinh ngày 20/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 139, TRUNG HƯNG, KHÓM 14, THÔN TRUNG HƯNG, LÀNG TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

398. Lê Thị Châu, sinh ngày 02/05/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 146, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 21, THÔN PHÚ LÝ, LÀNG PHÚ LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

399. Lê Thị Ghi, sinh ngày 19/10/1963 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 250, LỘ TRUNG HƯNG, KHÓM 3, THÔN THẠCH BÀI, LÀNG PHÚ LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

400. Phạm Thị Phếch, sinh ngày 04/01/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 208/1, CAO LIÊU, KHÓM 14, PHƯỜNG QUAN ÂM, TT NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

401. Nguyễn Cẩm Giang, sinh ngày 29/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 489, ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 26, PHƯỜNG LONG ĐÀM, TP. VĨNH KHANG, H. ĐÀI NAM

402. Phạm Thị Kiều Oanh, sinh ngày 07/09/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 TÂN LIÊN, KHÓM 8, THÔN KIM SA, XÃ TÂY CẢNG, H. ĐÀI NAM

403. Huỳnh Thị Hương, sinh ngày 22/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/5, ĐƯỜNG NAM BẮC, KHÓM 1, THÔN ĐỈNH DIÊM, XÃ KIỀU ĐẨU, H. CAO HÙNG

404. Trần Thị Phương Trúc, sinh ngày 12/8/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55, LẦU 9/1, PHỐ MỸ THUẬT, BẮC NGŨ, KHÓM 14, PHƯỜNG LONG THUỶ, KHU SƠN CỔ, TP CAO HÙNG

405. Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 18/7/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46/6, NGÕ 364, ĐƯỜNG ĐÔNG LÂM TÂY, KHÓM 8, THÔN QUẢNG ƯNG, XÃ LÂM VIÊN, H. CAO HÙNG

406. Võ Thị Thẩm, sinh ngày 05/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46, LẦU 10, ĐƯỜNG THANH PHONG, KHÓM 16, PHƯỜNG HẢI THẮNG, KHU TẢ DOANH, TP. CAO HÙNG

407. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 12/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 291, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, ĐOẠN 1, KHÓM 9, PHƯỜNG HUY ĐÔNG, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, H, BÌNH ĐÔNG

408. Trần Kiều Oanh, sinh ngày 15/08/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69, ĐOẠN 2, PHỐ TRANG KÍNH, KHÓM 29, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TP. BÌNH ĐÔNG, H, BÌNH ĐÔNG

409. Đỗ Thị Thuý Kiều, sinh ngày 01/7/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 363, ĐƯỜNG CHÍNH TÂN, KHÓM 10, PHƯỜNG HIỆP ĐINH, THỊ TRẤN TÂN HÓA, H. ĐÀI NAM

410. Giềng Sách Cú, sinh ngày 07/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69 TƯỚNG QUÝ, KHÓM 7, THÔN TƯỚNG QÚY, XÃ TƯỚNG QUÂN, H, ĐÀI NAM

411. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 02/09/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 230, PHỐ TÔN HIỀN, KHÓM 20, PHƯỜNG TÔN HIỀN, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

412. Nguyễn Ngọc Thanh Ngân, sinh ngày 27/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 246, ĐƯỜNG NAM THẾ THỔ, KHÓM 2, THÔN ĐÔNG AN, XÃ ĐẠI AN, H.ĐÀI TRUNG

413. Nguyễn Thị Dung Nhan, sinh ngày 27/02/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 141, NGÕ 383, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 5, PHƯỜNG GIA HƯNG, TP. NAM ĐẦU, H. NAM ĐẦU

414. Nguyễn Thị Miền, sinh ngày 20/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 166, ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 14, PHƯỜNG HƯNG LONG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, H, ĐÀI TRUNG

415. Nguyễn Thị Nương, sinh ngày 10/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 508/1, ĐƯỜNG NGAO PHONG, KHÓM 24, PHỐ NAM XÃ, THỊ TRẤN THANH THỦY, H. ĐÀI TRUNG

416. Phù Lỳ Nhộc, sinh ngày 1/10/1965 tại Bình thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, NGÕ 76, LẦU 8/1, ĐƯỜNG HỌC PHÚ, KHÓM 22, THÔN TỨ ĐỨC, XÃ ĐẠI NHÃ, H.ĐÀI TRUNG

417. Phạm Thị Chi, sinh ngày 16/08/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 HỒ HẠ TỬ, KHÓM 9, PHƯỜNG THƯỢNG HỔ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, H. ĐÀO VIÊN

418. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 24/10/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 215, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 2, THÔN HẠ KHANH, XÃ LỘ TRÚC, H. CAO HÙNG

419. Trang Ngọc Hường, sinh ngày 25/10/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46 KHƯƠNG MẪU LIÊU, KHÓM 10, PHƯỜNG LƯ THỐ, KHU ĐÔNG, TP. GIA NGHĨA

420. Ngô Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 23/10/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, NGÕ 86, PHỐ THẤT GIÁP, KHÓM 2, THÔN LONG HỒ, XÃ LỤC GIÁP, H. ĐÀI  NAM

421. Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 28/5/1981, tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SÓ 1, NGÕ GIA ĐÔNG, KHÓM 1, THÔN MỘC TÂN, XÃ SAN LÂM, H. CAO HÙNG

422. Phạm Thị Bé Tám, sinh ngày 16/8/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45/4, ĐÌNH BÌ, KHÓM 3, PHƯỜNG  HẠ BÌ, KHU TÂY, TP, GIA NGHĨA

423. Võ Ngọc Bích, sinh ngày 06/08/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1078/3, ĐƯỜNG TỰ VĂN, KHÓM 4, PHƯỜNG PHÚC SƠN, KHU TẢ DOANH, TP. CAO HÙNG

424. Lê Thị Hồng Phượng, sinh ngày 22/07/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ HÒA THÀNH, KHÓM 22, XÃ NỘI PHỐ, H.BÌNH ĐÔNG

425. Trần Thị Lành, sinh ngày 17/07/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, NGÕ 353, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 14, THÔN NHỊ HÀNH, XÃ NHÂN ĐỨC, H. ĐÀI NAM

426. Lê Thị Loan, sinh ngày 20/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96 LẦU 7 ĐƯỜNG LẠC TRUNG, KHÓM 20, PHƯỜNG PHÚC AN, TP TAM HÙNG, H. ĐÀI BẮC

427. Dương Thị Nhi, sinh ngày 09/10/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 70 LỘ QUỐC TẾ 2, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐẠI HỒ, TT OANH CA, H. ĐÀI BẮC

428. Trần Thị Thùy, sinh ngày 06/06/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90 LẦU 2 NGÕ 33 ĐƯỜNG NHÂN HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG THUẬN ĐỨC, TP.TAM TRÙNG, H.ĐÀI BẮC

429. Đặng Thị Hồng Nhung, sinh ngày 16/10/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7 SỐ 97 LỘ CHÍNH ĐỨC, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

430. Ngô Thị Mua, sinh ngày 26/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85 LUÂN TỬ, KHÓM 4, THÔN LUÂN DƯƠNG, LÀNG LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

431. Lê Thị Mộng Trinh, sinh ngày 25/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136 LỘ PHÓ LẠI, KHÓM 13, THÔN PHÓ LẠI, LÀNG ĐÔNG THẠCH, H. GIA NGHĨA

432. Huỳnh Thị Lan, sinh ngày 18/6/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  SỐ 74, LỘ PHÚC ĐỨC, KHÓM 19, THÔN THƯỢNG TỨ, LÀNG NGŨ KẾT, H. NGHI LAN

433. Bùi Thị Vân, sinh ngày 03/10/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 73 ĐOẠN 5, LỘ TRANG TÂN, KHÓM 13, THÔN TÂN XÃ, LÀNG TRANG VI, H.NGHI LAN

434. Thạch Thị Xuân Ngọc, sinh ngày 20/6/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70, HƯNG TRUNG, KHÓM 16, THÔN HƯNG QUÍ, LÀNG THÍCH ĐỒNG, H.VÂN LÂM

435. Đặng Thị Nga, sinh ngày 05/04/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86 HOA SƠN, KHÓM 14, THÔN HOA SƠN, LÀNG CỔ KHANH, H. VÂN LÂM

436. Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh ngày 01/06/1980 tại Bến Tre,

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 137 LỘ ĐÔNG SƠN, KHÓM 18, PHƯỜNG KIẾN NAM, TT.GIAI LÝ, H.ĐÀI NAM.

437. Ngô Thị Mai, sinh ngày 30/12/1984 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 174 LỘ ĐÔNG NINH, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂN ĐÔNG, TP TÂN DOANH, H. ĐÀI NAM

438. Mã Trúc Mai, sinh ngày 07/07/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 NGÕ 117 ĐƯỜNG HỒ LÂM, KHÓM 6, PHƯỜNG HỒ LÂM, KHU HƯƠNG SƠN, TP. TÂN TRÚC

439. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 07/04/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM 39 NGÕ 1073 LỘ TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 8, PHƯỜNG KHÊ CHÂU, TP. TRÚC BẮC, H. TÂN TRÚC

440. Trần Thị Lan, sinh ngày 27/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 HẬU AN, KHÓM 2, THÔN HẬU AN, LÀNG MẠCH LIÊU, H. VÂN LÂM

441. Huỳnh Thị Ngọc Có, sinh ngày 29/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 HẺM 58 NGÕ 256 ĐOẠN 2 LỘ HẢI ĐIỀN, KHÓM 19, PHƯỜNG HẢI ĐÔNG, KHU AN NAM, TP. ĐÀI  NAM

442. Võ Thị Kiều, sinh ngày 15/6/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/5/3, NGÕ 165 LỘ VĨNH AN, KHÓM 41, PHƯỜNG DIÊM HÀNH, TP. VĨNH KHANG, H. ĐÀI NAM

443. Huỳnh Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 16/4/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 LẦU 2 HẺM 10 NGÕ 41, LỘ ĐẠI PHONG, KHÓM 16, PHƯỜNG MINH ĐỨC, TP. TÂN ĐIẾM, H. ĐÀI BẮC

444. Võ Thị Diễm. sinh ngày 09/08/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 HẺM 26 NGÕ 134 ĐOẠN 1 LỘ HƯNG NAM, KHÓM 19, PHƯỜNG THỌ NAM, TP. TRUNG HÒA, H. ĐÀI BẮC

445. Trương Kim Thuý, sinh ngày 22/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 99 LỘ LÂM SÂM NAM, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐÔNG MÔN, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

446. Phạm Ngọc Thảo, sinh ngày 24/05/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65 NGÕ 5 ĐƯỜNG HOA LUÂN, KHÓM 2, PHƯỜNG HOA ÁI, TP TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

447. Lê Thị Kim Quyên, sinh ngày 25/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/1, ĐƯỜNG ĐẠI HOA 3, KHÓM 24, PHƯỜNG ĐÔNG PHỐ, TP. ĐÀO VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

448. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 07/12/1980 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11 NGÕ 342 LỘ TRUNG SƠN NAM, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐẠI BÌNH, TT DƯƠNG MAI, H.ĐÀO VIÊN

449. Phạm Kim Duyên, sinh ngày 12/5/979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 188 LỘ LONG NAM, KHÓM 26, PHƯỜNG ĐÔNG XÃ, TP. BÌNH TRẦN, H. ĐÀO VIÊN

450. Võ Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 29/12/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 65 LỘ VĂN HÓA NAM, KHÓM 5, PHƯỜNG QUANG HUY, TP.TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

451. Trần Kim Nuôi, sinh ngày 04/04/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 LẦU 5 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 11, PHƯỜNG BẮC ĐẦU, TT QUAN TÂY, H.TÂN TRÚC

452. Nguyễn Thị Diền, sinh ngày 08/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 HẬU AN, KHÓM 2, THÔN HẬU AN, LÀNG MẠCH LIÊU, H. VÂN LÂM

453. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 12/7/1979 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 135, LẦU 11, LỘ TỨ NGUYÊN, KHÓM 6, PHƯỜNG TỨ NGUYÊN, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

454. Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 17/5/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20 NGÕ 142 LỘ QUAN ĐÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG QUAN ĐÔNG, KHU ĐÔNG, TP.TÂN TRÚC

455. Võ Xuân Yến, sinh ngày 02/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 127 LỘ THỔ THÀNH TÂY, KHÓM 7, THÔN THỔ THÀNH, LÀNG NGOẠI PHỐ, H, ĐÀI TRUNG

456. Châu Thị Thanh Trúc, sinh ngày 10/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79 ĐOẠN 2 LỘ TỰ LẬP, KHÓM 1, PHƯỜNG BẮC XƯƠNG, LÀNG CÁT AN, H. HOA LIÊN

457. Nguyễn Thị Kim Bạc, sinh ngày 10/10/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59 CÔNG QUÁN TỬ, KHÓM 6, PHƯỜNG CÔNG QUÁN, TT TRÚC NAM, H. MIÊU LẬT

458. Võ Thị Ngọc Lê, sinh ngày 09/07/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 123 ĐIỀN TRUNG, KHÓM 4, THÔN ĐIỀN TRUNG, LÀNG QUAN MIẾU, H.ĐÀI NAM

459. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 09/04/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, ĐƯỜNG TRẤN HOA, KHÓM 16, PHƯỜNG TIỀN TRẤN, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

460. Vắn Tú Hoa, sinh ngày 25/05/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 287 ĐƯỜNG DÂN XƯƠNG, KHÓM 21, PHƯỜNG QUỐC XƯƠNG, KHU NAM HẠNH, TP. CAO HÙNG

461. Trầm Hồng Sương, sinh ngày 27/5/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 23, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 2, THÔN DẬT HIỀN, LÀNG NỘI PHỐ, H.CAO HÙNG

462. Lâm Bảo Ngọc, sinh ngày 05/05/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54/6/6 NGÕ 212 LỘ KHAI NGUYÊN, KHÓM 13, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, KHU BẮC, TP.ĐÀI BẮC

463. Trần Thị Thu Huyền, sinh ngày 20/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 551/25/13 ĐƯỜNG KIẾN BÌNH 8, KHÓM 17, PHƯỜNG BÌNH THÔNG, KHU AN BÌNH, TP. ĐÀI NAM

464. Đào Thị Cẩm Nương, sinh ngày 20/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/21 TAM CỔ, KHÓM 12, THÔN TAM CỒ, LÀNG BẢY CỔ, H.ĐÀI NAM

465. Đỗ Thị Diệu, sinh ngày 09/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72, ĐƯỜNG ĐÔNG HÀ, KHÓM 19, PHƯỜNG PHÚC LONG, TT ĐÔNG THỂ, H.ĐÀI TRUNG

466. Lê Thị Hạnh Nguyên, sinh ngày 23/6/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/1, NGÕ 136 ĐOẠN 3 LỘ DÂN SINH, KHÓM 1, THÔN NHÃ PHỤNG, LÀNG ĐẠI NHÃ, H.ĐÀI TRUNG

467. Trương Hồng Nghi, sinh ngày 10/7/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 117 SONG PHÚC KHÓM 7, THÔN SONG PHÚC, LÀNG DÂN HÙNG, H.GIA NGHĨA

468. Võ Thanh Thủy, sinh ngày 09/06/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 176 NAM XÃ, KHÓM 15, PHƯỜNG LONG TÂN, TT HẬU LONG, H.MIÊU LẬT

469. Lê Thu Hồng, sinh ngày 15/3/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 LỘ TRUNG LIÊU, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG LIÊU, TT BẮC ĐẦU, H.CHƯƠNG HOÁ

470. Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày 21/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 164 ĐOẠN 1 LỘ TRUNG CHÂU, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG LỘ TT ĐIỀN TRUNG, H.CHƯƠNG HOÁ

471. Phùng Thị Chưa, sinh ngày 02/04/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 361/1, ĐOẠN 3 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, THÔN HẢI PHONG, LÀNG ĐIỀN VĨ, H. CHƯƠNG HÓA

472. Đặng Thị Kim Hai, sinh ngày 26/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25 NGÕ 140 LỘ QUÂN CÔNG, KHÓM 6, PHƯỜNG QUÂN CÔNG, TP. NAM ĐẦU, H.NAM ĐẦU

473. Bùi Thị Thắm. sinh ngày 20/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 313 LỘ ĐẠI TRÍ, KHÓM 26, PHƯỜNG QUẾ LÂM, TT TRÚC SƠN, H.NAM ĐẦU

474. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 24/8/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83, NGÕ TRUNG CHÍNH, KHÓM 20, PHƯỜNG QUẾ LÂM, TT TRÚC SƠN, H.NAM ĐẦU

475. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 12/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/1 ĐẠI TRANG, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐẠI TRANG, TT DIÊM THUỶ, H.ĐÀI NAM

476. Nguyễn Thị Mành, sinh ngày 28/12/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, LẦU 2, NGÕ 75 ĐOẠN 2, LỘ THÀNH ĐỨC, KHÓM 8, PHƯỜNG QUANG NĂNG, KHU ĐẠI ĐỒNG, TP.ĐÀI BẮC

477. Lê Kim Ngân, sinh ngày 16/11/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 LẦU 2 NGÕ 143 ĐOẠN 1 ĐƯỜNG THỦY NGHUYÊN, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẶNG CÔNG,TT ĐẠM THỦY, H. ĐÀI BẮC

478. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 09/04/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/3, NGÕ 116 ĐƯỜNG DÂN HƯỞNG, KHÓM 8, PHƯỜNG CỬU NHƯ, TP.BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

479. Bùi Kim Huỳnh, sinh ngày 18/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 129 LỘ MINH XƯƠNG, KHÓM 13, PHƯỜNG MINH XƯƠNG, TT.ĐẦU NAM, H.VÂN LÂM

480. Nguyễn Bé Sáu, sinh ngày 12/6/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 128 ĐIỀU DỰ, KHÓM 5, THÔN ĐIỀU DỰ, LÀNG BẠCH SA, H.BÀNH HỒ

481. Lê Thị Dẹn, sinh ngày 10/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/1 HẺM 9 NGÕ 871 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚ QUỐC, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

482. Ừng Quốc Làn, sinh ngày 30/11/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68, ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 9, PHƯỜNG VĨNH CÁT, TT OANH CA, H.ĐÀI BẮC

483. Lưu Thị Út, sinh ngày 22/01/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SÔ 178, LỘ VƯƠNG SINH MINH, KHÓM 1, PHƯỜNG SINH MINH, TP.PHỤNG SƠN, H.CAO HÙNG

484. Huỳnh Thị Thu Hoài, sinh ngày 26/05/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49, NGÕ 6 LỘ LONG TƯỜNG 3, KHÓM 11, THÔN ĐẠI HƯNG, LÀNG ĐÔNG SƠN, H.NGHI LAN

485. Trần Thị Phúc, sinh ngày 15/6/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51 NGÕ 36 ĐOẠN 3 LỘ ĐỒN THANH, KHÓM 26, PHƯỜNG CÔNG CHÍNH, TT LA ĐÔNG, H.NGHI LAN

486. Nguyễn Thuý Kiều, sinh ngày 05/08/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 240 LỘ SỬ QUÁN, KHÓM 10, PHƯỜNG BẮC ĐẦU, TT THẢO ĐỒN, H.NAM ĐẦU

487. Lưu Thị Kim Ngân, sinh ngày 01/02/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 166/1, LẦU 12 LỘ LONG KIM 1, KHÓM 23, PHƯỜNG VŨ LUÂN, KHU AN LẠC, TP. CƠ LONG

488. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh ngày 20/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 LỘ SONG PHONG, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐẠI HƯNG, TP.ĐÀO VIÊN, H.ĐÀO VIÊN

489. Nguyễn Hồng Yến, sinh ngày 06/05/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 195/45 LỘ ĐÔNG LAN, KHÓM 7, PHƯỜNG MẬU HƯNG, TT. ĐÔNG THẾ, H.ĐÀI TRUNG

490. Nguyễn Thị Thuỳ Trang, sinh ngày 12/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83 LẦU 11, ĐOẠN 3 LỘ ĐỐC HÀNH, KHÓM 30, PHƯỜNG KHÊ PHÚC, TP.BẢN KIỀU, H.ĐÀI BẮC

491. Nguyễn Thị Riêng, sinh ngày 16/06/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 161/1 THÔNG LƯƠNG, KHÓM 8, THÔN THÔNG LƯƠNG, LÀNG BẠCH SA, H.BÀNH HỒ

492. Ông Hiếu Thảo, sinh ngày 28/7/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24 CUNG NAM, KHÓM 5, THÔN QUÁN NAM, LÀNG CÔNG QUÁN, H.MIÊU LẬT

493. Trần Hướng Di, sinh ngày 07/10/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96 BÁT THẬP PHÂN, KHÓM 10, THÔN PHÚC HƯNG, LÀNG HOÀNG SƠN, H.TÂN TRÚC

494. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 16/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40 NGÕ 173 ĐOẠN 2 LỘ ĐÔNG ĐẠI, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚC LÂM, KHU BẮC, TP. TÂN TRÚC

495. Nguyễn Thị Phương Em, sinh ngày 09/12/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 273, LẦU 10 LỘ ĐỨC HIỆT, KHÓM 42, PHƯỜNG THUÝ BÌNH, KHU NAM HẠNH, TP.CAO HÙNG

496. Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 27/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97 NGÕ 530 ĐOẠN 1 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 15, PHƯỜNG NAM DIỆU, TP.CHƯƠNG HÓA, H.CHƯƠNG HOÁ

497. Hồ Cuốn Mùi, sinh ngày 02/03/1969 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 131 LỘ TỨ NAM, KHÓM 3, THÔN NAM QUÁN, LÀNG PHỐ TÂM, H.CHƯƠNG HÓA

498. Cao Thị Kim Chi, sinh ngày 06/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 406, ĐOẠN 3, LỘ ĐĂNG SƠN, KHÓM 2, THÔN QUYẾT LIÊU, LÀNG KHÊ CHÂU, H.CHƯƠNG HÓA

499. Mai Thị Kim Chi, sinh ngày 19/09/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 LẦU 2 NGÕ 16 ĐƯỜNG HOA AN, KHÓM 25, PHƯỜNG MINH ĐỨC, TP.TRUNG HÒA, H.ĐÀI BẮC

500. Phạm Thị Tú Trinh, sinh ngày 23/02/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 LẦU 2, HẺM 48 NGÕ 41 LỘ THÀNH CÔNG, KHÓM 5, PHƯỜNG PHÚC DÂN, TP. TAM TRÙNG, H.ĐÀI BẮC

501. Phan Thị Mỹ Phúc, sinh ngày 08/04/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 42, LỘ CANH CHÂU, KHÓM 9, THÔN CANH LIÊU, LÀNG NGŨ CỒ, H. ĐÀI BẮC

502. Nguyễn Xuân Thùy, sinh ngày 15/05/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 165/8/1 ĐOẠN 2 LỘ BẮC NGHI, KHÓM 10, PHƯỜNG MỸ ĐÀM, TP. TÂN ĐIẾM, H. ĐÀI BẮC

503. Nguyễn Thị Hồng Cẩm Nhung, sinh ngày 20/11/1983  tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 425 ĐOẠN 2 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI PHỐ, TT TAM HIỆP, H. ĐÀI BẮC

504. Phạm Thị Huyền Trang, sinh ngày 22/12/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 LẦU 2/1 NGÕ 258 ĐƯỜNG TÂY THỊNH, KHÓM 2, PHƯỜNG QUANG CHÍNH, TP. TÂN TRANG, H.ĐÀI BẮC

505. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 18/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 143 LẦU 5 ĐƯỜNG THÔNG AN, KHÓM 15, PHƯỜNG THÔNG AN, KHU ĐẠI AN, TP.ĐÀI BẮC

506. Phạm Thị Hân, sinh ngày 20/03/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149/1 ĐƯỜNG VẠN THỊNH, KHÓM 14, PHƯỜNG VẠN THỊNH, KHU VĂN SƠN, TP. ĐÀI BẮC

507. Lê Mỹ Hiền, sinh ngày 19/05/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 LẦU 3/15, HẺM 7 NGÕ 120 ĐOẠN 2 LỘ HOÀN HÒA NAM, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐƯỜNG BỘ, KHU VẠN HOA, TP.ĐÀI BẮC

508. Trần Thị Nhuần, sinh ngày 03/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 161 LẦU 3 ĐOẠN 1 ĐƯỜNG THÔNG HÀ ĐÔNG, KHÓM 17, PHƯỜNG PHÚC TRUNG, KHU SĨ LÂM. TP. ĐÀI BẮC

509. Thạch Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 04/05/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 215, PHỐ MỸ HƯNG, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG  QUYẾN, THỊ TRẤN MỸ NÔNG, H.CAO HÙNG

510. Trịnh Thị Bích Nhi, sinh ngày 13/03/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 869, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, ĐOẠN 2, KHÓM 12, THÔN THANH THỦY, XÃ MỸ NÔNG, H.CAO HÙNG

511. Trương Thị Mỹ Linh, sinh ngày 27/05/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 85, ĐƯỜNG KHANG HÒA, TỔ 11, PHƯỜNG BÌNH XƯƠNG, KHU TIỀN TRẤN, TP.CAO HÙNG

512. Bùi Thị Phương Thùy, sinh ngày 20/07/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36 BÌNH NGUYÊN,KHÓM 7, PHƯỜNG BÌNH NGUYÊN, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, H. MIÊU LẬT

513. Phạm Thị Ngọc Tuyền. sinh ngày 02/04/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 259, LẦU 3/1, PHỐ VĂN HÓA, KHÒM 30, PHƯỜNG QUANG HÓA, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, H. ĐÀO VIÊN

514. Lê Thị Huế, sinh ngày 10/8/1983 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 81, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 14, THÔN TÂN ỐC, XÃ TÂN ỐC, H. ĐÀO VIÊN

515. Ngô Thị Thắm, sinh ngày 05/10/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/7, LẦU 3, HẺM 6, NGÕ 14, ĐƯỜNG NGƯU PHỐ, TỔ 1, PHƯỜNG ĐỈNH PHỐ, KHU HƯƠNG SƠN, TP.TÂN TRÚC

516. Phạm Ngọc Lan, sinh ngày 29/11/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, LẦU 3, NGÕ 124, ĐƯỜNG LÂM KHẨU, KHÓM 12, THÔN THANH HỒ, XÃ LÂM KHẨU, H.ĐÀI BẮC

517. Trần Thị Nuôi, sinh ngày 26/01/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 324/1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 11, PHƯỜNG DOANH BẮC, TP. NAM ĐẦU, H.NAM ĐẦU

518. Nguyễn Thị Nhiên, sinh ngày 09/09/1982 tại Sóc Trăng.

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1 ĐÀM MÃN, KHÓM 16, THÔN NINH BỖ, XÃ TRƯỜNG TÂN, H. ĐÀI ĐÔNG

519. Kim Thị Sáu, sinh ngày 06/04/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 125, LẦU 5, ĐƯỜNG MAI XUYÊN TÂY, ĐOẠN 1, KHÓM 16, PHƯỜNG HẬU LONG, KHU TÂY, TP.ĐÀI TRUNG

520. Trang Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 18/01/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:SỐ 31, NGÕ 520, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THẦN LÂM, KHÓM 3, THÔN VIÊN LÂM, XÃ ĐẠI NHÃ, H. ĐÀI TRUNG

521. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 31/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, LẦU 4/5, NGÕ 113, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HOÀNG NHÃ, KHÓM 7, THÔN ĐẠI NHÃ, XÃ ĐẠI NHÃ, H.ĐÀI TRUNG

522. Lỷ Sy Mùi, sinh ngày 26/01/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 SƠN ĐÈO, KHÓM 13, THÔN MỸ HÒA, XÃ THÁI MẾ LÝ, H. ĐÀI ĐÔNG

523. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 15/04/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, HẺM 16, NGÕ 59, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 12, THÔN TRÚC ĐÔNG, XÃ LỘ TRÚC, H. CAO HÙNG

524. Trần Thị Huyền, sinh ngày 01/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 118 TAM SƠN, KHÓM 29 PHƯỜNG CAO MIÊU, TP.MIÊU LẬT, H.MIÊU LẬT

525. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 23/02/1982 Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 118, PHỐ ĐẠI THÔNG, KHÓM 8, THÔN ĐẦU GIA, XÃ ĐẢM TỬ, H. ĐÀI TRUNG

526. Trần Thị Xuyến, sinh ngày 08/08/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 683, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG MỸ LIÊU, KHÓM 1, PHƯỜNG HÒA ĐÔNG, THỊ TRẤN HÒA MỸ, H.CHƯƠNG HÓA

527. Nguyễn Thị Sương Mai, sinh ngày 03/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, NGÕ 516, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 29, PHƯỜNG HÒA THẮNG, THỊ TRẤN BẮC CẢNH, H. VÂN LÂM

528. Lý Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 15/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45 TÂN TRANG, KHÓM 7, THÔN TÂN CÁT, XÃ NGUYÊN TRƯỜNG, H.VÂN LÂM

529. Lê Thị Linh Kiều, sinh ngày 16/6/1976 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 507, PHỐ PHONG LÝ, KHÓM 17, PHƯỜNG PHONG LÝ, TP. ĐÀI ĐÔNG, H. ĐÀI ĐÔNG

530. Lê Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 25/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 5, NGÕ 34, PHỐ KHƯƠNG MẪU, KHÓM 12, PHƯỜNG SONG LONG, KHU TÂY, TP.ĐÀI TRUNG

531. Nguyễn Thị Bé Bảy, sinh ngày 03/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64/5 GIA LỄ LAM, KHÓM 6, THÔN GIA HƯNG, XÃ VỐN ĐAN, H.BÌNH ĐÔNG

532.Dương Thị Trang, sinh ngày 04/05/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 1, ĐƯỜNG TÂN LÃNG, KHÓM 3, THÔN TÂN LÃNG, XÃ BÌ NAM, H.ĐÀI ĐÔNG

533. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 10/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 97, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 10, THÔN TÂN TRANG, XÃ THẦN CƯƠNG, H.ĐÀI TRUNG

534. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 19/05/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, NGÕ HẦN THE, ĐƯỜNG VIÊN LỘC, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂY KHE, THỊ TRÂN KHE HỒ, H.CHƯƠNG HOÁ

535. Trần Thị Bích Liên, sinh ngày 23/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, NGÕ 323, LỘ LÊ MINH, KHÓM 4, PHƯỜNG LÊ MINH, TP NGHI LAN, H.NGHI LAN

536. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 26/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, HẺM 30 NGÕ 120 ĐOẠN 2, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 1, THÔN KHÊ THỔ, LÀNG KHÊ CHÂU, H.CHƯƠNG HÓA

537. Đặng Thị Mỹ Tuyết, sinh ngày 26/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, ĐƯỜNG GIA TIÊN, KHÓM 5, PHƯỜNG GIA TIÊN, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, H.BÌNH ĐÔNG

538. Huỳnh Thị Yến, sinh ngày 30/07/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, HẺM 4, NGÕ 200, ĐƯỜNG VĂN HÀNH, KHÓM 16, PHƯỜNG VĂN ÁNH, TP.PHỤNG SƠN, H.CAO HÙNG

539. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 26/12/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34/1, ĐƯỜNG HẢI KIM, KHÓM 2, THÔN TAM TĨNH, XÃ BỘ DIÊM, H.CHƯƠNG HOÁ

540. Bùi Thanh Tuyền, sinh ngày 04/09/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 128/1, ĐƯỜNG THUẬN PHÁN, KHÓM 4, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, H. ĐÀI TRUNG

541. Đặng Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 12/6/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 232, ĐƯỜNG NGÂN ĐỊNH, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÔNG KHÊ, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, H.CHƯƠNG HOÁ

542. Lê Thị Mai, sinh ngày 10/6/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 203, ĐƯỜNG VĨNH HÒA, KHÓM 7, THÔN DIÊN PHỐ, XÃ TÂN VIÊN, H.BÌNH ĐÔNG

543. Tăng Thị Mỹ Ngân, sinh ngày 15/11/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 279, ĐƯỜNG TIÊN PHONG, KHÓM 16, THÔN ĐIỀN DƯƠNG, XÃ TÂN NIÊN, H.BÌNH ĐÔNG

544. Lê Yến Nhi, sinh ngày 02/07/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85, NGÕ 152, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG 3, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒN, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

545. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 15/04/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89, ĐƯỜNG HOA TÂN 2, KHÓM 7, PHƯỜNG HỮU NGHỊ, KHU THẤT ĐỒ, TP.CƠ LONG

546. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 01/01/1970 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, LẦU 2, NGÕ 4, PHỐ SONG THÀNH, KHÓM 2, PHƯỜNG HẰNG AN, KHU TRUNG SƠN, TP.ĐÀI BẮC

547. Trần Thị Thanh Hoa, sinh ngày 27/12/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 219/2 HẠ CAM, KHÓM 7, THÔN HẠ BẮC, XÃ VẠN ĐAN, H.BÌNH ĐÔNG

548. Phạm Thị Bé Thảo, sinh ngày 02/09/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 72, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG GIA ĐỊNH, KHÓM 8, THÔN CÁT ĐỊNH, KHÓM 8, XÃ GIA ĐỊNH, H.CAO HÙNG

549. Trần Thị Diệu, sinh ngày 19/09/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/1, NGÕ 497, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂY AN, KHÓM 14, PHƯỜNG BẮC MAI, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, H. NAM ĐẦU

550. Huỳnh Thị Thu Thủy, sinh ngày 20/06/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PHỐ 26, PHỐ DÂN TỘC KHÓM 23, THÔN TRƯỜNG PHONG, XÃ ĐẠI NHÃ, H.ĐÀI TRUNG

551. Phạm Thị Bích Lang, sinh ngày 09/09/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, ĐƯỜNG CẢNG PHỐ,KHÓM 9, THÔN HÒA HIỆP, XÃ GIA ĐỊNH, H.CAO HÙNG

552. Ngô Thị Cẩm Hương, sinh ngày 20/07/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, NGÕ 43, PHỐ NHÂN ÁI, KHÓM 9, PHƯỜNG TÚ GIANG, TP.TAM TRÙNG, H.ĐÀI BẮC

553. Trịnh Cẩm Thúy, sinh ngày 09/12/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 169 HỌC GIÁP LIÊU, KHÓM 16, PHƯỜNG BÌNH TÂY, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, H.ĐÀI NAM

554. Vũ Thị Huệ, sinh ngày 21/06/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, LẦU 12/2, NGÕ 108, PHỐ TRƯỜNG AN, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG NGHĨA, TP. LÔ CHÂU, H.ĐÀI BẮC

555. Lê Thu Huyền, sinh ngày 02/06/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 110, ĐƯỜNG HỌC ĐƯỜNG, KHÓM 1, THÔN HOA MỸ, XÃ ĐIỂM TÙNG, H.CAO HÙNG

556. Lê Thị Chúc, sinh ngày 06/04/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 1, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỨC, KHÓM 26, THÔN KỲ LÂU, XÃ GIA ĐỊNH, H. CAO HÙNG

557. Võ Ngọc Ở, sinh ngày 06/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG TUYÊN AN, KHÓM 6, PHƯỜNG SỬ CẢNG, THỊ TRẤN BỘ LÝ, H.NAM ĐẦU

558. Nguyễn Thị Mai Ngọc, sinh ngày 07/02/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 1, THÔN CỬU KHUNG, XÃ LÂM NỘI, H.VÂN LÂM

559. Dương Thị Bạch Yến , sinh ngày 01/07/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/1 HẺM 50 NGÕ 152 ĐƯỜNG LONG AN, KHÓM 13, PHƯỜNG LONG AN, TP. ĐÀO VIÊN, H.ĐÀO VIÊN

560. Nguyễn Thị Thuý, sinh ngày 19/6/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, HẺM 1, NGÕ 243 ĐƯỜNG NHÂN HÒA, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI NHÂN, TP.BÁT ĐỨC, H.ĐÀO VIÊN

561. Lâm Từ Vân, sinh ngày 06/03/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/2 HẺM 27 NGÕ 812 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 8 PHƯỜNG TRUNG LỘ, TP.ĐÀO VIÊN, H.ĐÀO VIÊN

562. Võ Thuý Loan, sinh ngày 29/8/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 355 ĐOẠN NAM THẾ 2, LỘ TRUNG PHONG, KHÓM 24, PHƯỜNG NAM THẾ, TP.BÌNH TRẤN, H.ĐÀO VIÊN

563. Huỳnh Thị Phương Kiều, sinh ngày 07/04/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, ĐOẠN 2, LỘ TRUNG NGUYÊN, KHÓM 15, THÔN CAO NGUYÊN, LÀNG LONG ĐÀM, H.ĐÀO VIÊN

564. Lâm Thị Thùy Linh, sinh ngày 08/03/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38 LỘ ĐƠN SƠN, KHÓM 12, PHƯỜNG PHỤNG MINH, KHU TIỂU CẢNG, TP.CAO HÙNG

565. Nguyễn Thị Kim Hiếu, sinh ngày 06/08/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 282 LỘ HÒA BÌNH, KHÓM 18, THÔN TÂN PHÁT, LÀNG LỤC QUÝ, H.CAO HÙNG

566. Lê Thị Hồng Phúc, sinh ngày 01/01/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3, NGÕ VĨNH HÒA, KHÓM 3, THÔN VẠN TOÀN, LÀNG VẠN LOAN, H.BÌNH ĐÔNG

567. Trịnh Nguyễn Hồng Thắm, sinh ngày 25/05/1980  tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76 NGÕ 119 LỘ NGUYÊN THẮNG, KHÓM 1, THÔN LONG TUYỀN, LÀNG NỘI PHỐ, H.BÌNH ĐÔNG

568. Huỳnh Thị Mỹ Dung, sinh ngày 06/03/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84, ĐƯỜNG PHÚC QUANG, KHÓM 4, PHƯỜNG QUANG HOA, TP.BÌNH ĐÔNG, H.BÌNH ĐÔNG

569. Trần Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 01/11/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 2, NGÕ 195, ĐOẠN 1, PHỐ HÒA MỸ TÂY, KHÓM 17, PHƯỜNG TRUNG THÀNH, KHU TÂY, TP.ĐÀI TRUNG

570.Huỳnh Thị Kim Nhung, sinh ngày 09/08/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 87/20 ĐÔNG NGHĨA, KHÓM 6, THÔN NGHĨA HÒA, XÃ TRÚC KỲ, H. GIA NGHĨA

571. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 19/08/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 227, ĐƯỜNG DIÊM CẢNG, KHÓM 36, THÔN DIÊM PHỐ, XÃ TÂN VIÊN, H.BÌNH ĐÔNG

572. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 15/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1 TRÚC KHANH, KHÓM 2, THÔN THIỆN DƯ, XÃ PHƯƠNG SƠN, H.BÌNH ĐÔNG

573. Lê Thị Mai, sinh ngày 16/12/1971 tại Bến Tre,

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 104, LẦU 4, ĐƯỜNG TRIỀU LONG, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, H. BÌNH ĐÔNG

574. Trần Ngọc Dung, sinh ngày 03/05/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83, NGÕ 7 CAO THƯỚC, KHÓM 39, THÔN NHÂN MỸ, KHÓM 39, THÔN NHÂN MỸ, XÃ TÙNG ĐIỀU, H.CAO HÙNG

575. Mai Thị Mỹ Hà, sinh ngày 18/9/1972 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/6, ĐƯỜNG ĐẠI ĐÀM, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI ĐÀM, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, H.BÌNH ĐÔNG

576. Trần Hoa Nữ Ngọc Châu, sinh ngày 09/02/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

 Hiện trú tại: SỐ 48, NGÕ 199, ĐƯỜNG VIÊN HOÀNG NAM, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN AN, TP.PHONG NGUYÊN, H.ĐÀI TRUNG

577. Lê Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 16/10/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, ĐƯỜNG TUYỀN AN, KHÓM 6, PHƯỜNG SỬ CẢNG, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, H.NAM ĐẦU

578. Bùi Thị Ngọc Lan, sinh ngày 06/06/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 224, ĐƯỜNG PHÚ TIỀN, KHÓM 11, PHƯỜNG DÂN CẦN, TP.HOA LIÊN, H. HOA LIÊN

579. Nguyễn Thị Kiều Duy, sinh ngày 02/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, TAM KHOÁI THỐ, KHÓM 3, PHƯỜNG NGHĨA HÒA, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, H.GIA NGHĨA

580. Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 10/02/1986 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THỌ PHONG, KHÓM 1, THÔN THỌ PHONG, XÃ THỌ PHONG, H.HOA LIÊN

581. Văn Kim Xuân, sinh ngày 27/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 151 NGÔ THỐ, KHÓM 9, PHƯỜNG NGÔ THỔ, THỊ TRẤN TÂY LOA, H.VÂN LÂM

582. Lý Thị Ánh Kiều, sinh ngày 05/02/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/1 TAM SƠN, KHÓM 6, PHƯỜNG TAM SƠN, TP.BÌNH ĐÔNG, H. BÌNH ĐÔNG

583. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 14/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 606, ĐƯỜNG QUA QUYẾN, KHÓM 10, THÔN QUA QUYẾN, XÃ NHỊ THỦY, H.CHƯƠNG HOÁ

584. Huỳnh Thị Thu Xuân, sinh ngày 29/10/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 85, PHỐ HOA HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG CHÍNH NGHĨA, TP.PHỤNG SƠN, H.CAO HÙNG

585. Lê Thị Tất, sinh ngày 29/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕ ĐẠI QUANG TỨ, KHÓM 4, PHƯỜNG BÀNG TRÌNH, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, H.BÌNH ĐÔNG

586. Trần Thị Hồng Gấm, sinh ngày 10/08/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58, NGÕ 1021, ĐƯỜNG LAN ĐIỀN, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, KHU NAM HẠNH, TP. CAO HÙNG

587. Hồ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 02/08/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 71, NGÕ 64, ĐƯỜNG DÂN ÍCH , KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI LĨNH, KHU TIỂU CẢNG, TP.CAO HÙNG

588. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 04/01/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu  

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 247, ĐƯỜNG NIĐÀ, KHÓM 12, PHƯỜNG PHƯƠNG THẢO,KHU ĐÔNG, TP.GIA NGHĨA

589. Nguyễn Thị Kim, sinh ngày 20/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 296 ĐÔNG SƠN, KHÓM 24, THÔN ĐÔNG SƠN, XÃ ĐÔNG SƠN, H.ĐÀI NAM

590. Nguyễn Ngọc Kim Vi, sinh ngày 26/9/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, ĐƯỜNG PHƯỚC ĐIỀN, KHÓM 3, THÔN THỌ CHÂU, XÃ TRÚC ĐƯỜNG, H.CHƯƠNG HOÁ

591. Nguyễn Thị Kim Huệ, sinh ngày 01/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 580, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ NỘI HỒ, H.CAO HÙNG

592. Trần Thị Ngọc Linh, sinh ngày 02/03/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 A LIÊN TRANG, KHÓM 1, THÔN LIỄU CÂU, XÃ KHÊ KHẨU, H. GIA NGHĨA

593. Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 15/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, LẦU 2, HẺM 2, NGÕ 218, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG HÒA BÌNH TÂY, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐƯỜNG THỐ, KHU VẠN HOA, TP.ĐÀI BẮC

594. Lâm Thị Bé Thu, sinh ngày 02/03/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, LẦU 3, NGÕ 200, ĐOẠN 2, HUYỆN DÂN ĐẠI LỘ, KHÓM 17, PHƯỜNG NGỌC QUANG, TP.BẢN KIỀU, H.ĐÀI BẮC

595. Bùi Thị Ngọc Trân, sinh ngày 21/11/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG AN KHÊ, KHÓM 1, THÔN DI HỒ, XÃ TÂY HỒ, H. VÂN LÂM

596. Nguyễn Thị Bé Tươi, sinh ngày 20/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 185, ĐƯỜNG NGUYÊN TRÚC, KHÓM 2, PHƯỜNG PHỤC PHONG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, H. CHƯƠNG HOÁ

597. Bùi Thanh Lụa, sinh ngày 20/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 753, ĐƯỜNG CỬU NHƯ 4, KHÓM 8, PHƯỜNG BÌNH HÒA, KHU CỔ SƠN, TP.CAO HÙNG

598. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 16/10/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, ĐOẠN 2 ĐOẠN 2 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, THÔN TÂY PHÚ, LÀNG QUANG PHỤC, H.HOA LIÊN

599. Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 12/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/1 VĨNH LONG, KHÓM 9, THÔN VĨNH LONG, LÀNG PHÚ LÝ, H.HOA LIÊN

600. Lê Thị Trinh, sinh ngày 20/8/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 225, ĐOẠN 1, LỘ TRUNG CHÍNH BẮC, KHÓM 17, THÔN THỤY HUỆ, LÀNG THỤY HUỆ, H.HOA LIÊN

601. Trương Thị Lý Hương, sinh ngày 15/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SÔ 35, ĐƯỜNG ĐÀO ƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI MINH, TP, BÁT ĐỨC, H. ĐÀO VIÊN

602. Nguyễn Thị Bẩy, sinh ngày 20/04/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, KHƯƠNG TỬ LIÊN, KHÓM 10, THÔN SA KHANG, XÃ TRÚC KỲ, H.GIA NGHĨA

603. Ngũ Thị Kim Nhân, sinh ngày 01/0 1/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 2, HẺM 4, NGÕ 29, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG HOA, THỊ XÃ TÂN ĐIẾM, H. ĐÀI BẮC

604. Lý Mỹ, sinh ngày 21/7/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ ½, NGÕ PHONG NHẤT, PHỐ PHONG NIÊN, KHÓM 3, PHƯỜNG PHONG NIÊN, TP.TÂN TRANG, H.ĐÀI BẮC

605. Võ Thị Hồng Nhiên, sinh ngày 01/08/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/13 CHÂU GIANG, KHÓM 17, PHƯỜNG SƠN THUỶ, TP.MÃ CÔNG, H.BÀNH HỒ

606. Hồ Thị Cương, sinh ngày 02/9/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 319, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 8, PHƯỜNG HƯNG HOÀN,TP.TRUNG LỊCH, H.ĐÀO VIÊN

607. Võ Kim Yến, sinh ngày 20/7/1971 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, ĐỈNH PHÚ VỸ, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐÔNG MINH, THỊ TRẤN HẬU LONG, H.MIÊU LẬT

608. Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày 15/10/1978 tại TP.Hồ Chí Minh

 Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103, PHỐ TÂN CẢNG, KHÓM 10, THÔN CHÂU LÝ, LÀNG CỐNG LIÊU, H.ĐÀI BẮC

609. Thái Thị Kiều Nga, sinh ngày 8/6/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, NGÕ 41, ĐƯỜNG TUYỀN NGUYÊN, KHU BẮC ĐẦU, TP. ĐÀI BẮC

610. Diệp Thị Kiều Diễm, sinh ngày 07/08/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79/22 PHONG QUỸ VỸ, KHÓM 7, PHƯỜNG PHONG QUỸ, THỊ XÃ MÃ CÔNG, H.BÀNH HỒ

611. Lê Thị Yến Sương, sinh ngày 10/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43 VĨ HẢI KHẨU, KHÓM 18, PHƯỜNG HẢI KHẨU, THỊ TRẤN TRÚC NAM, H. MIÊU LẬT

612. Đinh Thị Kim Chi, sinh ngày 02/01/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 2, ĐƯỜNG THÁI AN, KHÓM 13, PHƯỜNG THÁI AN, KHU THẤT ĐỒ, TP.CƠ LONG

613. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 06/03/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 1, PHỐ ĐẠI MINH, KHÓM 24, THÔN VIÊN LÂM, XÃ ĐẠI NHÃ, H.ĐÀI TRUNG

614. Phạm Thị Tuyết Mai, sinh ngày 20/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, LẦU 6/1, NGÕ 2 KIM PHÚC, ĐƯỜNG NAM CỐNG, KHÓM 36, THÔN SỸ HÒA, XÃ KIỀU ĐẦU, H. CAO HÙNG

615. Lê Kim Loan, sinh ngày 22/02/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 426, ĐƯỜNG HẢI CHUYÊN, KHÓM 37, PHƯỜNG THÚY ĐÔNG, KHU NAM HẠNH, TP.CAO HÙNG

616. Đỗ Kim Loan, sinh ngày 02/10/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 27, NGÕ 318, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG AN HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN THUẬN, KHU NAM, TP.ĐÀI NAM

617. Trần Thị Lệ Quyên, sinh ngày 21/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG DIÊN LỘC, KHÓM 2, THÔN ĐẠI HỮU, XÃ PHỔ DIÊN, H.CHƯƠNG HOÁ

618. Lầm Sỳ Phần, sinh ngày 04/06/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120/5, LẦU 4, ĐƯỜNG LONG TÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG VẠN THỌ, TP.TAM TRÙNG, H.ĐÀI BẮC

619. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 12/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, LẦU 4, HẺM 2, NGÕ 283, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG HUƠNG KHƯU, TP. BẢN KIỀU, H.ĐÀI BẮC

620. Võ Thị Bé, sinh ngày 10/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 476, ĐƯỜNG NGƯU PHỐ NAM, KHÓM 9, PHƯỜNG THỤ HẠ, KHU HƯƠNG SƠN, TP. TÂN TRÚC

621. Đặng Thị Xuân Hương, sinh ngày 02/04/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 964/5, TRUNG DOANH, KHÓM 3, THÔN TRUNG DOANH, XÃ HẠ DOANH, H. ĐÀI NAM

622. Võ Thị Hồng Đào, sinh ngày 20/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, LẦU 5, HẺM 14, NGÕ 1, ĐƯỜNG TẢ DINH HẠ, KHÓM 5, PHƯỜNG THÁNH HẬU, KHU TẢ DINH, TP.CAO HÙNG

623. Thạch Thị Phi Xa, sinh ngày 20/04/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 114, ĐƯỜNG QUÂN TÂY, KHÓM 13, PHƯỜNG QUÂN TÂY, KHU TÂY, TP.ĐÀI NAM

624. Nguyễn Thị Thuý Hằng, sinh ngày 06/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95, NGÕ 246, PHỐ ĐẠI HƯNG, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐẠI CẢNG, KHU BẮC TP. ĐÀI NAM

625. Võ Thị Loan, sinh ngày 02/04/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 475, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG KIM HOA, KHÓM 8, PHƯỜNG NHẬT TÂN, KHU NAM, TP. ĐÀI NAM.

626. Trần Thị Hồng Thắm, sinh ngày 09/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 151, PHỐ TRÚC NGUYÊN, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG NGHĨA, TP.ĐÀO VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

627. Ông Thị Lào, sinh ngày 22/11/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 97, ĐƯỜNG KHÁNH AN, KHÓM 28, THÔN KHÁNH AN, XÃ TÂY CẢNG, H. ĐÀI NAM

628.Vũ Thị Tình, sinh ngày 19/8/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  SỐ 38 ĐỈNH GIẢI SƠN, KHÓM 2, THÔN GIẢI SƠN, XÃ THỦY LÂU, H.VÂN LÂM

629. Nguyễn Thị  Kim Tích, sinh ngày 18/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 92, ĐƯỜNG KINH QUỐC, KHÓM 10, PHƯỜNG PHÚ HƯNG, TP.BÁT ĐỨC, H. ĐÀO VIÊN

630. Phan Thị Mai, sinh ngày 06/12/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, PHỐ TAM DÂN, KHÓM 21, THÔN Ô NHẬT, LÀNG Ô NHẬT, H.ĐÀI TRUNG

631.Trần Thị Út, sinh ngày 20/8/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 227, PHỐ NGÔ HƯNG, KHÓM 25, PHƯỜNG TAM CHƯƠNG, KHU TÍN NGHĨA, TP. ĐÀI BẮC

632. Cao Thị Lan Cơ, sinh ngày 18/03/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84, LỤC PHÂN LIÊN, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐIỀU LIÊU, THỊ TRẤN THIÊN HÓA, H. ĐÀI NAM

633. Trần Thị Trinh, sinh ngày 16/8/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21 THUỶ VĨ TỦ, KHÓM 11, THÔN KIM HỒ, LÀNG QUAN ÂM, H. ĐÀO VIÊN

634. Trần Thị Đông, sinh ngày 06/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, NGÕ 300, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRƯƠNG NAM, KHÓM 15, PHƯỜNG PHÚC SƠN ,TP.CHƯƠNG HÓA, H, CHƯƠNG HÓA

635. Thanh Kim Nhung, sinh ngày 02/07/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/1, NGÕ 111, ĐƯỜNG DIÊN THỌ, KHÓM 2, PHƯỜNG DIÊN THỌ, TP.THỔ THÀNH, H. ĐÀI BẮC

636. Sơn Thị Sa Rinh, sinh ngày 08/03/1967 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 1, HẺM 30, NGÕ 644, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 2, PHƯỜNG PHỤC HOA, TP.TRUNG LỊCH, H.ĐÀO VIÊN

637. Phan Thị Hòa, sinh ngày 10/4/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73, LẦU 2/2, NGÕ 40, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG ĐỨC THỪA, KHÓM 10, PHƯỜNG PHÚC HOA, KHU LÂM SĨ, TP ĐÀI BẮC

638. Lê Thị Hồng, sinh ngày 02/08/1982 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103, ĐƯỜNG CHÍNH NGÔN, KHÓM 18, THÔN CHÍNH TÂM, KHU LINH NHÃ, TP.CAO HÙNG

639. Hồ Thị Mai, sinh ngày 06/07/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72, ĐƯỜNG VĨNH HÒA TAM, KHÓM 5, THÔN NGŨ HÒA, LÀNG NHÂN VÕ , H.CAO HÙNG

640. Bùi Thị Diễm Chương, sinh ngày 20/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 10, NGÕ 11, PHỐ TÂN DÂN, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN CƯỜNG, TP. PHỤNG SƠN,H.CAO HÙNG

641. Vòng A Mùi, sinh ngày 23/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG HÒA, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, H.NAM ĐẦU

642. Trần Thị Kiều, sinh ngày 19/5/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198/6 LỤC PHÂN LIÊU, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐIỀN LIÊN, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, H. ĐÀI NAM

643, Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 14/10/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, HẺM TÂN TRANG TỬ, ĐƯỜNG TRUNG SA, KHÓM 13, THÔN TÂN TRANG, LÀNG LONG TỈNH, H.ĐÀI TRUNG

644. Đặng Thị Lượm, sinh ngày 08/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111, NGÕ 1177, ĐƯỜNG ĐẠI PHONG, KHÓM 9, THÔN PHONG LONG LÀNG GIAI ĐÔNG, H.BÌNH ĐÔNG

645. Ngô Thị Lệ Thu, sinh ngày 27/02/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGŨ NAM, KHÓM 4, PHƯỜNG NGŨ NAM, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, H. MIÊU LẬT

646. Lê Thị Sáu Nhỏ, sinh ngày 08/07/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 65, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 11, PHƯỜNG QUANG VĂN, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, H. ĐÀI NAM

647. Ngô Thị Kim Phường, sinh ngày 19/03/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73, KHẢM TIÊN, KHÓM 5, PHƯỜNG KHẢM TIỀN, THỊ TRẤN PHÁC TỬ, H.GIA NGHĨA

648. Lê Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 07/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 615, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 11, THÔN NHÂN NGHĨA, LÀNG NHÂN ĐỨC, H. ĐÀI NAM

649. Trần Tú Quyển, sinh ngày 17/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, LẦU 4/1, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG XUÂN SƠN, KHÓM 31, PHƯỜNG PHÚC TOÀN, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

650. Nguyễn Thị Uyên, sinh ngày 02/02/1970 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, HẺM 1, NGÕ 110, ĐƯỜNG DỤC NHÂN, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂN BÌNH, TP, THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

651. Phạm Thị Bảy, sinh ngày 07/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM 2, NGÕ 344, ĐƯỜNG DỸ AN, ĐOẠN 1, KHÓM 32, PHƯỜNG AN KHÁNH, KHU AN NAM, TP, ĐÀI NAM

652. Nguyễn Thị Lợi, sinh ngày 20/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/1, ĐƯỜNG QUYẾN NGẠN, KHÓM 10, THÔN QUYẾN TIẾN, LÀNG THẦN CƯƠNG, H. ĐÀI TRUNG

653. Lềnh Làn Kín, sinh ngày 30/10/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/51, ĐƯỜNG HOÀNG THỔ, KHÓM 35, THÔN LƯU CẦU, LÀNG ĐẠI LIÊU, H. CAO HÙNG

654. Phan Minh Huyền, sinh ngày 12/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 318 TÙNG  VIÊN, KHÓM 26, PHƯỜNG CAO MIÊU, TP. MIÊU LẬT, H. MIÊU LẬT

655. Lâm Bảo Phương, sinh ngày 14/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 94, PHỐ GIỚI THỌ, KHÓM 10, PHƯỜNG GIỚI THỌ, TP. BẢN KIỀU, H.ĐÀI BẮC

656. Phạm Thị Đầy, sinh ngày 11/7/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 108 VỌNG MINH, KHÓM 10, THÔN VỌNG MINH, LÀNG NGỌC TINH, H. ĐÀI NAM

657. Nguyễn Yến Tuyết, sinh ngày 11/12/1964 tại TP.Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, NGÕ 47, ĐƯỜNG LỤC HỢP, KHÓM 5, PHỐ LỤC HỢP, THỊ XÃ VĨNH KHANG, H. ĐÀI NAM

658. Lê Thị Lan, sinh ngày 15/3/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72/5 CẢNG TỬ VĨ, KHÓM 12, THÔN CẢNG VĨ, XÃ AN ĐỊNH, H.ĐÀI NAM

659. Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 13/01/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35, PHỐ VĨNH AN, KHÓM 17, PHƯỜNG TRUNG HÒA, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

660. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 16/8/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64, ĐƯỜNG TRIỀU LONG, KHÓM 18, PHƯỜNG TRIỀU AN, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, H.BÌNH ĐÔNG

661. Huỳnh Thị Kim Yến, sinh ngày 13/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 PHÁP VÂN TỰ, KHÓM 16, THÔN PHÚ HƯNG, LÀNG ĐẠI HỒ, H. MIÊU LẬT

662. Trần Thị Lệ Viên, sinh ngày 19/7/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG LỤC TRƯƠNG, KHÓM 4, THÔN TRANG HẬU, LÀNG THẦN CANG, H.ĐÀI TRUNG

663. Nguyễn Thị Điệp , sinh ngày 20/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 318, TÙNG VIÊN, KHÓM 26, PHƯỜNG CAO MIÊN, TP. MIÊU LẬT, H. MIÊU LẬT

664. Lâm Thị Tuyền, sinh ngày 19/9/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/2 HÀNG NỘI, KHÓM 8, PHỐ ĐẠI LÂM, THỊ TRẤN BẠCH HÀ, H. ĐÀI NAM

665. Lê Thị Hằng Ni, sinh ngày 11/02/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 211, PHỐ BẮC TƯỜNG , KHÓM 13, PHƯỜNG TRẤN BẮC, THỊ XÃ ĐẦU LỤC, H. VÂN LÂM

666. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 28/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 160, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG, KHÓM 2, THÔN TRƯỜNG AN, LÀNG TRÚC ĐƯỜNG H. CHƯƠNG HÓA

667. Võ Thị Kim Trúc, sinh ngày 09/01/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103/9,TRUNG HƯNG, KHÓM 9, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ TƯỚNG QUÂN, H.ĐÀI NAM

668. Nguyễn Thị Thuý Bình, sinh ngày 09/01/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 225, PHỐ TÂN TRUNG, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DOANH, TP.CAO HÙNG

669. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 22/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 89, ĐƯỜNG ĐỈNH THỐ, KHÓM 12, THÔN ĐỈNH THỐ, XÃ LÂM VIÊN, H.CAO HÙNG

670. Lưu Thị Mộng Thuỳ, sinh ngày 15/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52 ĐỈNH SƠN CƯỚC, KHÓM 2, PHƯỜNG SƠN CƯỚC, THỊ TRẤN TÂN HÓA, H. ĐÀI NAM

671. Lâm Trúc Ly, sinh ngày 04/04/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 179, ĐƯỜNG TÂN TRANG NHẤT, KHÓM 24, PHỐ HẠ TÂN, KHỦ TRỎ DINH, TP.CAO  HÙNG

672. Nguyễn Thị Kiếm, sinh ngày 02/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/1, HẺM 28, NGÕ 58, ĐƯỜNG HÒA NHẤT, KHÓM 2, PHƯỜNG XÃ LIÊN, KHU TRUNG CHÍNH, TP CƠ LONG

673. Võ Thị Hồng Trinh, sinh ngày 16/10/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 448, LẦU 12, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG GIAI VIÊN, ĐOẠN 1, KHÓM 6, PHƯỜNG NAM VIÊN, TP. THỤ LÂM, H. ĐÀI BẮC

674. Trần Thị Loan, sinh ngày 09/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 207, LẦU 3, ĐƯỜNG NOÃN ĐÍNH, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÍNH AN, KHU NOÃN NOÃN, TP. CƠ LONG

675. Võ Thị Ngọc Bích, sinh ngày 14/12/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 107/6, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN THỔ KHỐ, H. VÂN LÂM

676. Trần Thị Hửng, sinh ngày 31/12/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, HẺM 60, NGÕ 244, ĐOẠN 2, PHỐ VIÊN TẬP, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐẠI NHIÊU, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, H.CHƯƠNG HOÁ

677. Đinh Thị Trang, sinh ngày 09/04/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 221, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG 1, KHÓM 4, PHƯỜNG LINH THĂNG, KHU LINH NHÃ, TP.CAO HÙNG

678. Nguyễn Thị Diệu Loan, sinh ngày 10/11/1982 tại Sóc trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 693, ĐƯỜNG CỬU ĐẠI , KHÓM 49, THÔN CỬU KHÚC, XÃ ĐẠI THỤ, H.CAO HÙNG

679. Nguyễn Trà Mai, sinh ngày 26/02/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, ĐƯỜNG PHỐ DÃ, KHÓM 4, THÔN ĐÃ KHIÊM, LÀNG PHỐ DIÊM, H. CHƯƠNG HÓA

680. Nguyễn Ngọc Phát, sinh ngày 10/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 134, NGÕ 162, ĐƯỜNG KÍNH NGHIỆP TAM, KHÓM 11, PHƯỜNG KIM THỌ, KHU TRUNG SƠN, TP.ĐÀI BẮC

681. Võ Thị Nga, sinh ngày 28/01/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 144, PHỐ TRẤN ĐÔNG A, KHÓM 21, PHƯỜNG TRẤN VINH, KHU TIỀN TRẤN, TP.CAO HÙNG

682. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 10/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, THÀNH CÔNG, KHÓM 5, THÔN NGƯU THỐ, LÀNG ĐÀI TÂY, H.VÂN LÂM

683. Nguyễn Thị Chúc Xuân, sinh ngày 15/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 300, BÌ GIÁC, KHÓM 11, THÔN PHÚC LẠC, LÀNG DÂN HÙNG, H.GIA NGHĨA

684. Trương Thị Hoàng, sinh ngày 19/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 403, ĐƯỜNG NGŨ PHÒNG, KHÓM 11, THÔN NGŨ PHÒNG, LÀNG TÂN VIÊN, H.BÌNH ĐÔNG

685. Phạm Thị Kim Chi, sinh ngày 16/01/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, HẺM 2, NGÕ 43, ĐƯỜNG THẦN LÂM NAM, KHÓM 5, THÔN THƯỢNG NHÃ, XÃ ĐẠI NHÃ, H.ĐÀI TRUNG

686. Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 01/04/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, PHỐ HÒA TRUNG, KHÓM 10, THÔN LỤC QUY, LÀNG LỤC QUY, H.CAO HÙNG

687. Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh ngày 07/08/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113, NỘI TRANG, THÔN ĐẠI NỘI, XÃ ĐẠI NỘI, H.ĐÀI NAM

688. Đặng Thị Ngọc Phương, sinh ngày 18/11/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 422, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG YÊN BÌNH, KHÓM 13, PHƯỜNG TỔNG ỐC, THỊ TRẤN BÌNH TRẤN, H.ĐÀO VIÊN

689. Võ Thị Phượng, sinh ngày 09/09/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 187, PHỐ CƯƠNG SƠN TRUNG, KHÓM 14, XÃ THỤY TƯỜNG, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

690. Huỳnh Thị Ánh Sương, sinh ngày 20/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 40, ĐƯỜNG LÊ ĐÔNG, KHÓM 2, THÔN LÊ MINH, LÀNG NỘI BỘ, H.BÌNH ĐÔNG

691. Đoàn Thùy Trang, sinh ngày 16/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, NGÕ 614, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG DU DÂN, KHU BẮC,TP, ĐÀI NAM

692. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 28/9/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 298/2, LỤC PHÂN LIÊU, KHÓM 12, PHƯỜNG LỤC ĐỨC THỊ TRẤN THIỆN HÓA, H.ĐÀI NAM

693. Nguyễn Hồng Cúc, sinh ngày 13/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46/3, PHỐ TRẤN TAM, KHÓM 3, PHƯỜNG THANH KHÊ, TP. ĐÀO VIÊN, H.ĐÀO VIÊN

694. Trần Thị Kim Thoa, sinh ngày 12/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39/6, NAM HƯNG, KHÓM 24, PHƯỜNG NAM HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, H.ĐÀO VIÊN

695. Vòng Mỹ Chắn, sinh ngày 30/4/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71/63 LỘ QUÂN HUY, KHÓM 004, PHƯỜNG HƯNG NHÂN, KHU ĐÔNG, TP.GIA NGHĨA

696. Lâm Thị Yến Ni, sinh ngày 20/5/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 38, ĐƯỜNG LÂM KHẨU, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHU TÍN NGHĨA, TP.ĐÀI BẮC

697. Lưu Thị Hải, sinh ngày 08/08/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 285 LỘ TỪ VĂN, KHÓM 2, PHƯỜNG TRƯỜNG ĐỨC, TP.ĐÀO VIÊN

698. Nguyễn Bé Huệ, sinh ngày 29/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 146/3, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG PHẤN LIÊU, KHÓM 3, THÔN ĐÔNG LÂM, XÃ LÂM KHẨU, H. ĐÀI BẮC

699. Võ Thị Ái Quỳnh, sinh ngày 05/05/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 122/3, ĐƯỜNG PHÚC THỌ, KHÓM 10, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, TP.TÂN TRANG, H.ĐÀI BẮC

700. Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 10/12/1973 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 442 LỘ THÀNH CÔNG, KHÓM 001, THÔN TÍN NGHĨA, LÀNG HỒ KHẨU, H. TÂN TRÚC

701. Trần Thị Nhẹ, sinh ngày 15/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90/132/6-2F HỨA THỔ CẢNG, KHÓM 025, THÔN NAM CẢNG, LÀNG ĐẠI VIÊN, H.ĐÀO VIÊN

702. Sỳ Mỹ Phùng, sinh ngày 23/02/1981 tại ĐỒNG NAI

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/1 LỘ LỤC QUANG, KHÓM 025, PHƯỜNG SONG LIÊN, TP.BÌNH TRẤN, H.ĐÀO VIÊN

703. Trần Nguyễn Duy Thanh, sinh ngày 26/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78 HẺM 515 ĐOẠN 1, LỘ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 015, PHỐ TRUNG HIẾU, TX.TỊCH CHỈ, H. ĐÀI BẮC

704. Nguyễn Thị Kim Phiền, sinh ngày 05/8/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 126/11 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG BẮC, KHÓM 16, PHƯỜNG QUỐC LONG, TP.TAM TRÙNG, H.ĐÀI BẮC

705. Võ Kim Phượng, sinh ngày 16/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63, ĐƯỜNG NAM ĐẾ, KHÓM 4, PHỐ MA THỔ, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, H.CHƯƠNG HÓA

706. Triệu Mỹ Linh, sinh ngày 18/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 81 XÃ LINH, PHƯỜNG 7, KHÓM XÃ LINH, THỊ TRẤN UYỂN LÝ, H.MIÊU LẬT

707. Trương Thị Thu Nga, sinh ngày 30/3/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, HẺM 12, NGÕ 250, ĐOẠN 2, LỘ ĐÔNG SƠN, KHÓM 007, PHƯỜNG DÂN ĐỨC, KHU BẮC ĐỒN, TP.ĐÀI TRUNG

708. Nguyễn Nữ Hoàng, sinh ngày 03/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 347/2 LẦU 5 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 020, LÀNG QUANG PHỤC, TT.BẮC CẢNH, H. VÂN LÂM

709. Khưu Thị Mỹ Dung, sinh ngày 25/01/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 722/24, LẦU 5/3, ĐƯỜNG LÂM SÂM ĐÔNG, KHÓM 16, THÔN XUYÊN ĐẦU, KHU ĐÔNG, TP.GIA NGHĨA

710. Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 26/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63 ĐÔNG THẾ, KHÓM 014, PHƯỜNG KIẾN AN, TT. BÌNH TRẤN, H.ĐÀO VIÊN

711. Trần Thị Khoa. sinh ngày 06/05/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 209 ĐẠI BỔ, KHÓM 10, THÔN ĐẠI BỔ, LÀNG ĐẠI BỔ, H.GIA NGHĨA

712. Triệu Tú Chi, sinh ngày 26/03/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48 HẺM 437 ĐƯỜNG CHẤN HƯNG, KHÓM 016, PHƯỜNG ĐÔNG TÍN, KHU ĐÔNG, TP. ĐÀI TRUNG

713. Võ Bé Nhí, sinh ngày 20/05/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ ½, TRÚC KHÔNG , KHÓM 2, THÔN THIỆN DỰ, XÃ PHONG SƠN, H.BÌNH ĐÔNG

714. Lê Thị Trên, sinh ngày 24/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 LỘ ĐỨC THỊNH, KHÓM 13, PHƯỜNG TRIỀU DƯƠNG, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, H.ĐÀI TRUNG

715. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 10/3/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, ĐƯỜNG LỤC GIÁP 6, KHÓM 034, THÔN LỤC GIÁP, LÀNG QUY NHÂN, H.ĐÀI NAM

716. Nguyễn Thị Kim Lang, sinh ngày 10/11/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/2, NGÕ 1, HẺM THÀNH CÔNG, LỘ ĐẠI XÁ ĐÔNG, KHÓM 15, THÔN ĐẠI XÁ, LÀNG TỬ QUAN, H.CAO HÙNG

717. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 22/9/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, LƯU THỔ, KHÓM 001, LÀNG LƯU THỐ, TT.BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

718. Nguyễn Thị Thùy trang, sinh ngày 19/02/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57 HẺM 166 LỘ THIỆN HÒA, KHÓM 18, PHƯỜNG NHÂN HÒA, TP, ĐẠI LÝ, H.ĐÀI TRUNG

719. Quản Kim Ngân, sinh ngày 05/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 167/2, LỘ ĐÀM HƯNG, ĐOẠN 1, KHÓM 001, THÔN TỤ HƯNG, LÀNG ĐÀM TỬ, H. ĐÀI TRUNG

720. Hứa Thị Anh, sinh ngày 20/6/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 6, HẺM 25 NGÕ 127 LỘ LÂM SÂM, KHÓM 34, THÔN SƠN ĐỨC, LÀNG QUY SƠN, H. ĐÀO VIÊN

721. Lương Tâm Yến, sinh ngày 02/01/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ HẠNH PHÚC, KHÓM 12, PHƯỜNG PHÚC TINH, TP.MIÊU LẬT

722. Lưu Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 09/05/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 256 ĐƯỜNG HOÀNG XUYÊN, KHÓM 5, PHƯỜNG VŨ KHÚC, TT.ĐẠI GIÁP, H.ĐÀI TRUNG

723. Lý Hồng Cẩm, sinh ngày 20/12/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 33 ĐƯỜNG TRUNG VINH, KHÓM 28, TRUNG TÍN, TP.TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

724. Nguyễn Thị Bích Diễm, sinh ngày 26/06/1973 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 223 LỘ ĐẠI XÁ ĐỒNG,  KHÓM 3, THÔN ĐÔNG AN, LÀNG TỬ QUAN, H. CAO HÙNG

725. Phạm Thị Mỹ Tú, sinh ngày 23/5/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44/1 ĐẠI KHƯU ĐIỀN, KHÓM 013, THÔN LÃO MAI, LÀNG THẠCH MÔN, H. ĐÀI BẮC

726. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 20/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ LÂM THỔ, KHÓM 18, THÔN NAM YẾN, XÃ YẾN SÀO, H. CAO HÙNG

727. Hà Mỹ Linh, sinh ngày 02/04/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39/21 ĐƯỜNG NHÂN HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG THUẬN ĐỨC, TT.TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

728. Dương Tiên Phương, sinh ngày 19/6/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1343/58/46 LỘ QUANG HƯNG, KHÓM 17, PHỐ HƯNG LONG, TP.THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

729. Dương Thị Nhung, sinh ngày 11/01/1981 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, HẺM 24 ĐẠI LIÊN BẮC, THỤY NAM, KHÓM 14, BẮC ĐỒNG, TP. ĐÀI TRUNG

730. Nguyễn Thị Tuyết Vân, sinh ngày 17/7/1966 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 127, LẦU 12, ĐƯỜNG NAM VĂN HIỀN, KHÓM 11, THÔN  VĂN HIỀN, XÃ LÂM VIÊN, H. CAO HÙNG

731. Huỳnh Mỹ Như, sinh ngày 20/8/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 5, PHỐ LIÊM GIANG, KHÓM 15, PHƯỜNG TRÚC TÂY, KHU TIỂU CẢNG, TP.CAO HÙNG

732. Diệp Thị Sa Riêng, sinh ngày 01/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/1, LẦU 2, HẺM 6, NGÕ 14, ĐƯỜNG NGƯU PHỐ, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐỈNH PHỐ,KHU HƯƠNG SƠN, TP.TÂN TRÚC

733. Lê Thị Mới, sinh ngày 10/9/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 165 PHÚC ĐIỀN, KHÓM 13, PHƯỜNG PHÚC ĐIỀN, THỊ TRẤN UYỂN LÝ, H.MIÊU LẬT

734. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 20/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 485, ĐƯỜNG TÒNG HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG TÙNG SƠN, KHU TIỂU CẢNG, TP.CAO HÙNG

735. Vũ Thị Oanh, sinh ngày 09/09/1970 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, PHỐ HOA TRUNG, KHÓM 11, THÔN LỤC QUY, XÃ LỤC QUY, H.CAO HÙNG

736. Dương Thuý Diễm, sinh ngày 02/05/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/2, KHÓM 1, THÔN PHỤC HƯNG, LÀNG NAM CAU, H.LIÊN GIANG, TỈNH PHÚC KIẾN

737. Dương Ngọc Bích, sinh ngày 19/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 295, ĐƯỜNG QUANG PHỤC ĐÔNG, KHÓM 7, THÔN THẮNG LỢI, LÀNG KHẨU HỒ, H.TÂN TRÚC

738. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 04/06/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 423/1 AN ĐỊNH, THÔN BẢO TÂY, LÀNG AN ĐỊNH, H. ĐÀI NAM

739. Từ Thị Ngọc Bích, sinh ngày 09/11/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68, PHỐ THIỆN HƯNG, KHÓM 19, PHƯỜNG DIÊM TRẤN, KHU TIỂU CẢNG, TP.CAO HÙNG

740. Đặng Thị Huế, sinh ngày 30/07/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 176, NGÕ 184, ĐƯỜNG PHỤNG LÂM NHẤT, KHÓM 17, THÔN CHIÊU MINH, XÃ ĐẠI LIÊU, H.CAO HÙNG

741. Đặng Thị Hồng Châu, sinh ngày 09/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, PHỐ TÍN NGHĨA, KHÓM 6, THÔN MINH SINH, XÃ THUỶ THƯỢNG, H.GIÁ NGHĨA

742. Trịnh Thị Diệp Khanh, sinh ngày 20/7/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 82, PHỐ ĐỨC PHÚC, KHÓM 13, THÔN GIA PHÚC,  XÃ ĐÀM TỬ, H.ĐÀI TRUNG

743. Trần Thị Dội, sinh ngày 28/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80, NGÕ TÂN TRANG TỬ, ĐƯỜNG TRUNG SA, KHÓM 3, THÔN TÂN TRANG, XÃ LONG TỈNH, H. ĐÀI TRUNG

744. Lê Thị Thanh Lan, sinh ngày 23/01/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, LẦU 7, HẺM 6, NGÕ 317, ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐỨC, KHÓM 37, PHƯỜNG THANH PHONG, KHU NAM TỬ, TP.CAO HÙNG

745. Trần Ngọc Điệp, sinh ngày 05/03/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 518/3, TẦNG 8/2, ĐƯỜNG CƯƠNG SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG CƯƠNG SƠN, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, H.CAO HÙNG

746. Châu Lỷ Mùi, sinh ngày 23/02/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 HẺM 183 ĐOẠN 2, LỘ CÔNG VIÊN, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐÀO VIÊN, TT.TRUNG HÓA, H.CHƯƠNG HÓA

747. Lê Thị Kim Yến, sinh ngày 19/10/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 118, LỘ BÌ ĐẦU, KHÓM 016, PHƯỜNG MAI LÂM, TP.ĐẦU LỤC, H.VÂN LÂM

748. Hồ Ngọc Điệp, sinh ngày 01/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46/18/4F, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 011, PHƯỜNG NHÂN ĐỨC, TP.TỊCH CHỈ, H.ĐÀI BẮC

749. Đặng Thị Ngọc Diễm. sinh ngày 07/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 1, HẺM 198 LỘ MINH HỒ, KHÓM 019, PHỐ TÂN QUANG, KHU ĐÔNG, TP.TÂN TRÚC

750. Huỳnh Thu Thiện, sinh ngày 20/08/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, LỘ DÂN TRÍ, KHÓM 007, THÔN BẮC LĨNH, LÀNG LỘ TRÚC, H.CAO HÙNG

751. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 15/3/1978 tại Quãng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2/1, SỐ 275 ĐOẠN 3, LỘ THÁI NGUYÊN, KHÓM 002, PHƯỜNG BẮC ĐỒN, KHU BẮC ĐỒN, TP. ĐÀI TRUNG

752. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 18/09/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 574, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 01, PHƯỜNG ĐẠI HÀ, TT.HÒA MỸ, H. CHƯƠNG HOÁ

753. Dương Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 11/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, ĐƯỜNG TỰ CUỜNG, KHÓM 19, THÔN CỬU ĐỨC, XÃ Ô NHẬT, H.ĐÀI TRUNG

754. Lê Thị Mọng, sinh ngày 05/06/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 161 ĐƯỜNG HÀ TÂY, KHÓM 21, PHƯỜNG THỌ TINH, KHU DIÊM TRÌNH, TP.CAO HÙNG

755. Lý Thị Trường Giang, sinh ngay 04/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 297 LỘ ĐÔNG TẤN, KHÓM 007, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TT.SA LỘC, H. ĐÀI TRUNG

756. Lê Thị Tăm, sinh ngày 05/10/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ  2, HẺM 9, ĐƯỜNG PHÚC CƯ, KHÓM  27, PHƯỜNG NHÂN VĂN, TT.ĐẠI KHÊ, H. ĐÀO VIÊN

757. Lý Thị Kim Thanh, sinh ngày 12/09/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37/1-2, ĐƯỜNG SÙNG TÍN, KHÓM 015, PHƯỜNG VĨNH BÌNH, KHU THẤT ĐỒ, H.CƠ LONG

758. Lê Thị Hương, sinh ngày 04/05/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 236/5 ĐƯỜNG QUỐC TÍNH, KHÓM 008, THÔN THẠCH MÔN, XÃ QUỐC TÍNH, H. NAM ĐẦU

759. Nguyễn Thu Hồng, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51 AN THÔNG, KHÓM 021, THÔN NGÔ GIANG, LÀNG PHÚ LÝ, H.HOA LIÊN

760. Hà Thị Bích Trâm, sinh ngày 09/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149/3 LỘ TRUNG SƠN, ĐOẠN 2, KHÓM 1, PHƯỜNG PHÚC HÒA, TP.TRUNG HÒA, H.ĐÀI BẮC

761. Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 16/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 386 LỘ THỦY GIANG, KHÓM 019, LÀNG HIỆP HƯNG, THÔN BÌ ĐẦU, H.CHƯƠNG HOÁ

762. Đàm Thị Thùy Ngân, sinh ngày 02/05/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 126, ĐƯỜNG THIÊN TÙNG, KHÓM 26, PHƯỜNG ĐAN PHƯỢNG, TP.TÂN TRANG, H.ĐÀI BẮC

763. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 19/05/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75/1 HƯNG VIÊN, KHÓM 012, THÔN KỲ BÀN, LÀNG CỔ KHANH, H.VÂN LÂM

764. Trương Thị Kiều Trang, sinh ngày 01/11/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 8, NGÕ TÂN TÂY, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂY XUYÊN, KHU AN LẠC, TP.CƠ LONG

765. Nguyễn Thị Hồng Thúy, sinh ngày 24/03/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, ĐƯỜNG QUY VINH, KHÓM 25, PHƯỜNG TÂY VINH, TP. ĐẠI LÝ, H.ĐÀI TRUNG

766. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 21/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, ĐƯỜNG HÙNG NAM, KHÓM 5, THÔN QUÁN NAM, XÃ CÔNG QUÁN, H.MIÊU LẬT

767. Nguyễn Thị Á, sinh ngày 13/8/1972 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95/1, ĐƯỜNG LÂM SÂM, KHÓM 5, PHƯỜNG SAM VINH, THỊ TRẤN PHỤNG LÂM, H.HOA LIÊN

768. Lê Thị Hoàng Thanh, sinh ngày 25/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 3, THÔN DẬT TIÊN, XÃ VIÊN SƠN, H.NGHI LAN

769. Lý Yến Hà, sinh ngày 10/4/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 126, LẦU 5/3, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 2, PHƯỜNG NAM OANH, THỊ TRẤN OANH CA, H.ĐÀI BẮC

770. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 20/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 8, NGÕ 296, PHỐ THỤY HÒA, KHÓM 4, PHƯỜNG THỤY TÂY, KHU TIỀN TRẤN, TP.CAO HÙNG

771. Lý Thị Hoàng, sinh ngày 08/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 182 HẠ ĐẠI QUẬT, KHÓM 004, THÔN ĐẠI QUẬT, LANG QUAN ÂM, H.ĐÀO VIÊN

772. Phạm Thị Yến Anh, sinh ngày 08/03/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 188/1, ĐƯỜNG ĐÔNG NGHĨA, KHÓM 012, PHỐ HẬU TRƯỜNG, KHU ĐÔNG, TP.GIA NGHĨA

773. Trần Kim Huệ, sinh ngày 26/11/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SÔ 10/9 ÔN TỬ ĐẦU, KHÓM 13, PHƯỜNG CẢNG CÂU, TT. TRÚC NAM, H.MIÊU LẬT

774. Đinh Thị Thu Hoa, sinh ngày 15/01/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG 2, KHÓM 22, PHƯỜNG TÂN HƯNG, TP, NAM ĐẦU, H.NAM ĐẦU

775. Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 28/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/1 TRUNG BÌ, KHÓM 007, THÔN TAM KẾT, LÀNG ĐẠI BÌ, H.VÂN LÂM

776. Nguyễn Kiều Diễm, sinh ngày 24/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 216, LỘ KIẾN HƯNG, KHÓM 010, PHƯỜNG CHÍNH HƯNG, TT.TÂY LOA, H.VÂN LÂM

777. Trang Thùy Linh, sinh ngày 20/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93 NAM THẾ, KHÓM 007, PHƯỜNG NAM THẾ, TT.VIÊN LÝ, H.MIÊU LẬT

778. Lô Thị Thanh Trâm, sinh ngày 19/3/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 247 LỘ TRANG NGỮ, KHÓM 13, THÔN CÁT TƯỜNG, XÃ TRANG VIÊN, H. NGHI LAN

779. Nguyễn Thị Bé Linh, sinh ngày 15/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/24, HẺM 467 ĐƯỜNG LONG PHỐ, KHÓM 018, PHƯỜNG PHỐ VIÊN, TP, VĨNH KHANG, H. ĐÀI NAM

780. Đoàn Thị Sương, sinh ngày 16/4/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69 NAM THẾ TRÚC, KHÓM 007, PHƯỜNG NAM TRÚC, TP.PHÚC TỬ, H.GIA NGHĨA

781. Đinh Thị Huệ, sinh ngày 10/12/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 12, ĐƯỜNG TRÙNG QUAN, KHÓM 18, PHƯỜNG TÂN QUANG, KHU TẢ DOANH, TP.CAO HÙNG

782. Võ Thị Ngọc Vân, sinh ngày 07/11/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, LẦU 8, NGÕ 159, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HƯNG NAM, KHÓM 20, PHƯỜNG ĐỈNH NAM,TP.TRUNG HÒA, H. ĐÀI BẮC

783. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 25/09/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 125, LẦU 5, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 39, THÔN HẬU TRUNG, XÃ ĐẠI LIÊU, H.CAO HÙNG

784. Phan Thị Vân, sinh ngày 09/06/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, PHÓ CẢNG PHỐ HAI, KHÓM 1, THÔN HÒA HIỆP, XÃ GIA ĐỊNH, H.CAO HÙNG

785. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 08/07/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 181 HÀ LIÊU, KHÓM 6, THÔN BẢO CÁT, XÃ BẮC MÔN, H.ĐÀI NAM

786. Trần Thị Kim Trang, sinh ngày 01/10/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 190, NGÕ 611, ĐƯỜNG MINH HƯNG, KHÓM 10, PHƯỜNG HỶ ĐÔNG, KHU NAM, TP.ĐÀI  NAM

787. Trần Thị Vào, sinh ngày 22/6/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, LẦU 3, NGÕ 51, PHỐ PHÚC ĐỨC, KHÓM 3, PHƯỜNG TÙNG LONG, KHU TÍN NGHĨA, TP.ĐÀI BẮC

788. Đặng Thị Quế Minh, sinh ngày 30/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ MỸ TÚ, PHỐ TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, PHƯỜNG MỸ NHÂN, THỊ TRẤN SA LỘC, H. ĐÀI TRUNG

789. Trần Thị Diễm Hương, sinh ngày 03/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 346, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TÂN BÌNH, KHÓM 8, PHƯỜNG TÂN BÌNH, TP. THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

790. Nguyễn Thị Linh. sinh ngày 06/02/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40 LÝ NGƯ KHẨU, KHÓM 2, THÔN LÝ NGŨ ĐÀM, XÃ TAM NGHĨA, H. MIÊU LẬT

791. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 15/12/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 157, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 12, THÔN CỘNG HÒA, XÃ TÂN KIÊN, H.BÌNH ĐÔNG

792. Lê Thị Hồng, sinh ngày 02/09/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99/2, ĐƯỜNG TRÚC VI, KHÓM 6, PHƯỜNG KHÊ CHÂU, TP. ĐẦU LỤC, H.VÂN LÂM

793. Trần Thị Thúy Phượng, sinh ngày 14/7/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/2, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 5, THÔN TRIỆT BỘ, XÃ ĐẠI THỐ, H.ĐÀI TRUNG

794. Hồ Sắt Múi. sinh ngày 25/6/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 122, PHỐ AN SINH, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂN THUẬN, KHU AN NAM, TP.ĐÀI NAM

795. Lâm Thị Kim Dệt, sinh ngày 28/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 565, ĐƯỜNG TRUNG TÍN, KHÓM 28, PHƯỜNG THÁI CÔNG, KHU TẢ DOANH, TP.CAO HÙNG

796. Hà Thị Châu, sinh ngày 04/08/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 143, ĐƯỜNG TUYỀN TÂY, KHÓM 15, THÔN TUYỀN TÂY,  XÃ TUYỀN TÂY, H.CHƯƠNG HÓA

797. Trương Thị Tươi, sinh ngày 22/08/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 129, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DUYÊN HẢI, KHÓM 21, THÔN TUYỂN TÂY, XÃ TUYỂN TÂY, H. CHƯƠNG HÓA

798. Thái Ngọc Phương, sinh ngày 17/10/1966 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42/18, ĐƯỜNG THẠCH CHÂU, KHÓM 8, PHƯỜNG THẠCH CHÂU, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, H.NAM ĐẦU

799. Bùi Ngà Cao Lĩnh. sinh ngày 18/7/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 13, ĐƯỜNG TỰ LẬP NHẤT, KHÓM 5, PHƯỜNG TAM XUYÊN, KHU TIẾN KIM. TP.CAO HÙNG

800. Trần Thị Nga, sinh ngày 10/7/1985 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113/2 LÃO TRANG, KHÓM 14, PHƯỜNG LÃO TRANG, THỊ TRẤN TRÚC LAN, H.MIÊU LẬT

801. Huỳnh Tuyết Khanh, sinh ngày 17/3/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: SỐ 4, ĐƯỜNG TUẤN ĐỨC, KHÓM 19, PHƯỜNG VĨNH AN, KHU THẤT ĐỒ, TP.CƠ LONG

802. Nguyễn Thị Linh Phi, sinh ngày 06/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134/3 ĐƯỜNG TÂN TÂY, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN TÂY, KHU AN LẠC, TP.CƠ LONG

803. Sỳ Ứng Mùi, sinh ngày 14/6/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 KIM LAN, KHÓM 003, THÔN KIM LAN, LÀNG TRUNG PHỐ, H.GIA NGHĨA

804. Vũ Thị Phúc, sinh ngày 24/6/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TẦNG 2/4, SỐ 4, NGÕ 6, PHỐ LỆ VIÊN, KHÓM 11, THÔN LỆ VIÊN, LÀNG LÂM KHẨU, H. ĐÀI BẮC

805. Trương Thanh Hiền, sinh ngày 16/10/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120/7/16 LẦU 5, LỘ BẢO CAO, THÔN 001, ĐƯỜNG BẢO PHÚC, TP.TÂN ĐIẾM, H.ĐÀI BẮC

806. Phạm Ngọc Lệ, sinh ngày 18/11/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/54 ĐƯỜNG TRIỀU DƯƠNG, KHÓM 28, PHƯỜNG TRIỀU DƯƠNG, TP.MÃ CÔNG, H.BÀNH HỒ

807. Lê Thị Thanh Thoãng, sinh ngày 07/10/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/3, HẺM 3, LẨU 04, ĐƯỜNG DIÊN CÁT, KHÓM 05, PHƯỜNG AN PHÁT, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

808. Ngô Thị Toán, sinh ngày 10/04/1972 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 382 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THƯỢNG TƯƠNG, KHÓM 9, THÔN ĐẠI CHÂU, XÃ TAM TINH, H.NGHI LAN

809. Văn Phi Yến, sinh ngày 18/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79/4 ĐÔNG THẾ LIÊU, KHÓM 008, PHƯỜNG ĐÔNG THẾ, TP.THÁI BẢO, H.GIA NGHĨA

810. Trần Bé Nga, sinh ngày 02/06/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113/31 LỘ CÔNG HỌC, ĐOẠN 7, KHÓM 014, PHƯỜNG HỌC ĐÔNG, KHU AN NAM, TP.ĐÀI NAM

811. Đỗ Thị Diễm, sinh ngày 06/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM 436 LỘ ĐÔNG LÂM TÂY, KHÓM 011, THÔN QUẢNG ỨNG, LÀNG LÂM VIÊN, H. CAO HÙNG

812. Châu Thị Ngọt, sinh ngày 18/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM GIỚI THỌ 1, KHÓM 001, PHƯỜNG BÁT GIA. TT.TRIỀU CHÂU, H.BÌNH ĐÔNG

813. Dông Hòa Bình, sinh ngày 30/01/1973 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, LỘ ĐÔNG SƠN, KHÓM 009, THÔN XÍCH SƠN, LÀNG VẠN LOAN, H.BÌNH ĐÔNG

814. Lê Mỹ Thanh, sinh ngày 13/4/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 NGÕ 502 ĐƯỜNG ĐỈNH TRUNG, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐỈNH LỰC, KHU TAM DÂN, TP. CAO HÙNG

815. Hà Thị Ngọc Bích, sinh ngày 09/10/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/2, NGÁCH 12, NGÕ 640 ĐƯỜNG KIỂU CÔNG, KHÓM 3, PHƯỜNG LOAN HOA, KHU TAM DÂN, TP.CAO HÙNG

816. Trần Thị Mỹ Phương, sinh ngày 17/01/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/16 BẮC THẾ TỬ, KHÓM 021, THÔN BẮC ĐẦU, LÀNG DÂN HÙNG, H. GIA NGHĨA

817. Trần Thị Trúc Mai, sinh ngày 12/11/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/6 THÁI VIÊN, KHÓM 010, PHƯỜNG TÂY KẾT, TT ĐẠI LÂM, H.GIA NGHĨA

818. Vũ Thị Hiền, sinh ngày 02/09/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 ĐỈNH PHỐ, KHÓM 7, THÔN ĐỈNH PHỐ, XÃ TRUNG PHỐ, H. GIA NGHĨA

819. Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh ngày 05/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35, ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, KHÓM 013, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, TP.CHƯƠNG HÓA

820. Lê Thị Thương Em, sinh ngày 06/09/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/1 BẮC THẾ TỬ, KHÓM 021, THÔN BẮC ĐẦU, XÃ DÂN HÙNG, H.GIA NGHĨA

821. Trần Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 31/5/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 131/23 ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 008, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, TP.LƯ CHÂU, H. ĐÀI BẮC

822. Phạm Tài Múi, sinh ngày 25/01/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2 SỐ 75 PHỐ TUỆ NGHĨA, KHÓM 013, PHƯỜNG PHÚ DÂN, KHU THẤT ĐỒ, TP. CƠ LONG

823. Cái Thị Hiền, sinh ngày 11/12/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 276 LÔ NAM BÌNH, KHÓM 006, THÔN NAM BÌNH, TT ĐÔNG CẢNG, H.BÌNH ĐÔNG

824. Trương Thị Diễm Kiều, sinh ngày 17/11/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 277 HẠC ĐÔNG, KHÓM 25, THÔN HẠC CƯƠNG, LÀNG THOẠI TUỆ, H.HOA LIÊN

825. Trương Thị Nam, sinh ngày 01/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 156/7/5F LỘ ĐẠI ĐÔNG BẮC, KHÓM 001, PHƯỜNG TRỌNG DƯƠNG, TP.TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

826. Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 20/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61, ĐƯỜNG HOA XƯƠNG, KHÓM 4, THÔN ĐỈNH GIAI, XÃ ĐẠI THẾ, H.ĐÀI TRUNG

827. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 11/5/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU 1, KHÓM 25, THÔN ĐẠI VIÊN, LÀNG ĐẠI VIÊN, H.ĐÀO VIÊN

828. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 05/05/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 193, ĐƯỜNG CỬU HOA BÁT, KHÓM  17, PHƯỜNG HOA BÌNH, KHU AN BÌNH, TP.ĐÀI NAM

829. Võ Thị Kiều Tiên, sinh ngày 01/07/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 394 LỘ VIÊN TẬP, ĐOẠN 2, KHÓM 001, THÔN ĐẠI VIÊN, XÃ NHỊ THỦY, H. CHƯƠNG HÓA,

830. Nguyễn Thị Bích Giang, sinh ngày 06/01/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 470 LỘ ĐÔNG TÂY, KHÓM 008, THÔN VĨNH LỄ, LÀNG BÌ ĐẦU, H. CHƯƠNG HÓA

831. Nguyễn Thị Ngọc. sinh ngày 18/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 48 ĐƯỜNG ĐĂNG SƠN, KHÓM 006, PHỐ THỌ SƠN, KHU CỔ SƠN, TP.CAO HÙNG

832. Nguyễn Lệ Dung, sinh ngày 16/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 ĐƯỜNG TRÙNG QUAN, KHÓM 18, PHƯỜNG TÂN QUANG, KHU TẢ DOANH, TP.CAO HÙNG

833. Lê Thị Bé Tiền, sinh ngày 15/01/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, HẺM 31, PHỐ NGHĨA ĐỨC, KHÓM 011, PHƯỜNG HÒA BÌNH, TT KỲ SƠN, H.CAO HÙNG

834. Lý Kim Phong, sinh ngày 19/10/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66 ĐƯỜNG NHÂN NGHĨA, KHÓM 009, PHƯỜNG LIÊU PHONG, TP.ĐẦU LỤC, H. VÂN LÂM

835. Trần Xuân Linh, sinh ngày 12/11/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50/8 ĐỒNG HỔ, KHÓM 010, PHƯỜNG THẢO HỒ, TT. BẮC CẢNG, H.VÂN LÂM

836. Trần Thị Mai, sinh ngày 10/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 HỒNG MAO LIÊU, KHÓM 018, THÔN TRUNG HÒA, LÀNG THỦY THƯỢNG, H.GIA NGHĨA

837. Đặng Thị Lệ Tuyết, sinh ngày 20/8/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/7 TÂN CẢNG ĐÔNG, KHÓM 1, THÔN TÂN CẢNG, LÀNG HẬU BÍCH, H.ĐÀI NAM

838. Nguyễn Thị Tố Nguyên, sinh ngày 03/08/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 027, PHƯỜNG CHỦ HÒA, TP.HOA LIÊN, H.HOA LIÊN

839. Bùi Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 20/09/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 437 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 012, PHỐ TRUNG CHÍNH, H.ĐÀI BẮC

840. Trần Thị Thúy Liễu, sinh ngày 22/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103/8 ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 07, THÔN BẮC SƠN, LÀNG QUỐC TÍNH, H. NAM ĐẦU

841. Mai Thị Mỹ Tho, sinh ngày 04/03/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 12, THÔN DIÊM PHỐ, XÃ TÂN VIÊN, H.BÌNH ĐÔNG

842. Huỳnh Thị Bé, sinh ngày 12/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/13 ĐƯỜNG CỬU NHƯ NHẤT, KHÓM 25, THÔN THẢO LOA, XÃ QUAN ÂM, H. ĐÀO VIÊN

843. Đỗ Thị Nga, sinh ngày 17/10/1975 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 13/21 ĐƯỜNG THIỂM TÂY 2, KHÓM 16, PHƯỜNG LẬP NHÂN, KHU BẮC, TP. ĐÀI TRUNG

844. Nguyễn Thị Màu, sinh ngày 14/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62/8 ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 3, THÔN ĐẠI HỒ, LÀNG ĐẠI HỒ, H. MIÊU LẬT

845. Phạm Thị Hồng Thủy, sinh ngày 19/4/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 HẺM 97 ĐƯỜNG DIÊN CÁT, KHÓM 005, PHỐ DIÊN CÁT, TP.THỔ THÀNH, H. ĐÀI BẮC

846. Phan Thị Mận, sinh ngày 13/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52 HẠ VIÊN LÂM, KHÓM 001, THÔN VIÊN LÂM, LÀNG NAM TRANG, H. MIÊU LẬT

847. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 25/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51/1 ĐỈNH PHÙ VĨ, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐÔNG MINH, TT.HẬU LONG, H.MIÊU LẬT

848. Trần Thị Kim Trúc, sinh ngày 04/06/1986 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44/1 XÃ LINH, KHÓM 4, PHƯỜNG XÃ LINH, TT UYÊN LÝ, H.MIÊU LẬT

849. Nguyễn Hồng Lạc, sinh ngày 09/11/1976 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, HẺM LỆ TỬ, KHÓM 15, THÔN VĨNH PHÚ, LÀNG TRUNG LIÊU, H. NAM ĐẦU

850. Lê Thị Kiều, sinh ngày 25/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52/6 TÂN BÌ, KHÓM 5, PHƯỜNG CỰU BÌ, TP THÁI BẢO, H.GIA NGHĨA

851. Đặng Thị Nữ, sinh ngày 10/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 154 ĐƯỜNG VĂN TÂM, KHÓM 12, PHƯỜNG LƯ THỔ, KHU ĐÔNG, H.GIA NGHĨA

852. Mai Phương Kiều, sinh ngày 07/05/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 106 ĐƯỜNG ĐÔNG HƯNG, KHÓM 024, THÔN MAI ĐÔNG, LÀNG MAI SƠN, H. GIA NGHĨA

853. Lương Mỹ Hoan, sinh ngày 14/3/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 58 HẺM 399 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 2, TP.BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

854. Huỳnh Thị Thuý Nhung, sinh ngày 12/12/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 16 ĐƯỜNG ĐẠI HOA, KHÓM 011, PHƯỜNG HƯƠNG VÂN, TP.BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

855. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 17/5/1980 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 163 ĐOẠN 1, ĐUỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 8, THÔN TRUNG THẾ, XÃ HỒ KHẦU, H.TÂN TRÚC

856. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 01/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2 SỐ 74 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 022, PHỐ THƯỢNG ĐỨC, TP.TAM TRÙNG, H.ĐÀI BẮC

857. Huỳnh Lê Ngọc Minh, sinh ngày 18/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 LỘ TRÚC ĐÔNG, KHÓM  001, THÔN TRÚC VI, LÀNG NỘI PHỐ, H,BÌNH ĐÔNG

858. Võ Thị Kim Thuý, sinh ngày 25/7/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 503/3 ĐƯỜNG QUANG HÓA, KHÓM 208, PHƯỜNG TRÚC LÂM, TT SA LỘC, H. ĐÀI TRUNG

859. Lương Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 06/12/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42 ĐƯỜNG KIẾN HƯNG, KHÓM 18, THÔN XÍCH SƠN, LÀNG VẠN LOAN, H. BÌNH ĐÔNG

860. Đinh thị Diễm Trinh, sinh ngày 26/10/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/3, NGÕ 131 LỘ TÂY DUY, TP.TÂN TRANG, H.ĐÀI BẮC

861. Phạm Thị Hồng Đào, sinh ngày 09/09/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/4 ĐƯỜNG TIÊM SƠN CƯỚC, KHÓM 8, THÔN NHÂN LÝ, XÃ CỐNG LIÊU, H, ĐÀI BẮC

862. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 14/6/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 160 ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 010 THÔN TÂN DÂN, XÃ DANH GIAN, H.NAM ĐẦU

863. Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 20/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 172 LỘ KHAI NGUYÊN, KHÓM 009, PHƯỜNG KHAI NGUYÊN, TP.PHÚC TỬ, H.GIA NGHĨA

864. Phạm Huỳnh Kiều, sinh ngày 28/4/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20 HẺM 85, LỘ LỤC LẠC, KHÓM 016, PHƯỜNG BÌNH HÒA, TP. NAM ĐẦU, H. NAM ĐẦU

865. Lê Thị Mỹ Liên, sinh ngày 05/08/1974 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45/1 ĐƯỜNG THẠCH XUYÊN, KHÓM 8, PHƯỜNG THẠCH XUYÊN, TT THẢO ĐỒN, H. ĐÀI NAM

866. Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 13/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/14 NGÕ QUẢN HOA, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỐNG, KHÓM 16, THÔN QUẢNG TRUNG, H. MIÊU LẬT

867. Võ Thị Trinh, sinh ngày 16/7/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/1 HẺM LỤC MỸ, THÔN TỰ CƯỜNG, LÀNG TÍN NGHĨA, H. NAM ĐẦU

868. Đinh Thị Trinh, sinh ngày 24/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 ĐƯỜNG TÂN AN 4, KHÓM 018, PHƯỜNG CỰU BÌ, TP.THÁI BẢO, H.GIA NGHĨA

869. Quách Kim Tho, sinh ngày 15/6/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 718 TÚC TỬ LUÂN, KHÓM 016, THÔN TÂY LUÂN, LÀNG ĐÔNG THẠCH, H. GIA NGHĨA

870. Huỳnh Thoại Yến, sinh ngày 02/05/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 316 NGŨ GIAN THỐ, KHÓM 025, THÔN LOAN KIỀU, LÀNG TRÚC KỲ, H.GIA NGHĨA

871. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 01/01/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/1 THỤ TỬ CƯỚC, KHÓM 003, PHƯỜNG HẠ TRUNG, TT DIÊM THỦY, H. ĐÀI NAM

872. Tạ Thị Bích, sinh ngày 10/3/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47 NGÕ 150 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 17, PHƯỜNG TÍN  NGHĨA, TP.BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

873. Trần Thị Hằng, sinh ngày 12/5/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 NGÕ ĐẠI QUAN, KHÓM 2, THÔN NAM HOA, LÀNG CAO THỤ, H.BÌNH ĐÔNG

874. Nguyễn Thị Viếng, sinh ngày 16/10/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 109 NGÕ ĐIỀN VĨ, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 20, PHƯỜNG LỘC PHONG, TT SA LỘC, H. ĐÀI TRUNG

875. Phạm Thị Ngọc Thế, sinh ngày 05/04/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 104/2 LỘ TÂN MAI, KHÓM 14, PHƯỜNG BẮC TÂN, TP. NGHI LAN, H. NGHI LAN

876. Bùi Ngọc Trinh, sinh ngày 29/4/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/13 LỘ KIẾN NGHIỆP, KHÓM 7, PHƯỜNG KIẾN NGHIỆP, TP. NGHI LAN, H.NGHI LAN

877. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 17/8/1972 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63 LẦU 7/3, NGÕ 102 ĐƯỜNG QUỐC HOA, KHÓM 14, PHƯỜNG PHỤC HOA,TP.VĨNH KHANG, H.ĐÀI NAM

878. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 31/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58, ĐƯỜNG TẦN TRANG, KHÓM 8, PHƯỜNG DUY TÂN, TP.MIÊU LẬT, H.MIÊU LẬT

879. Lê Thị Hồng, sinh ngày 09/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40 HẠ LIÊU TỬ, KHÓM 14, THÔN TAM VINH, LÀNG ĐÔNG SƠN, H. ĐÀI NAM

880. Lê Thị Tho, sinh ngày 18/10/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 339 ĐƯỜNG HẢI HOÀN, KHÓM 15, PHƯỜNG HẢI TÂY, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

881. Trần Thị Kết, sinh ngày 19/7/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90/1 NGÕ 619 ĐOẠN 1, LỘ AN TRUNG, KHÓM 2, PHƯỜNG MAI HOA, KHU AN NAM, TP.ĐÀI NAM

882. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 04/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  SỐ 365/1 NGÕ LONG QUAN, KHÓM 12, THÔN CHẤN PHONG, LÀNG NỘI PHỐ, H. BÌNH ĐÔNG

883. Nguyễn Thị Phướng, sinh ngày 03/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/1, NGÕ 92 ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG 8, KHÓM 6, THÔN TRUNG PHÚC, LÀNG LÔ TRÚC, H. ĐÀO VIÊN

884. Bùi Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 05/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 139 LỘ ĐẠI OANH, KHÓM 15, PHƯỜNG THỤY HƯNG, TT ĐẠI KHÊ, H. ĐÀO VIÊN

885. Đinh Thu Hương, sinh ngày 28/02/1983 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 730, LẦU 11/19, ĐOẠN 3, LỘ TRUNG ƯƠNG, KHÓM 35. PHƯỜNG QUỐC PHÚ, TP.HOA LIÊN, H.HOA LIÊN

886. Nguyễn Kim Chi, sinh ngày 18/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, LỘ THÀNH CÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG TRÍ, TT THÀNH CÔNG, H.ĐÀI ĐÔNG

887. Huỳng Thị Bích Huyền, sinh ngày 29/4/1974 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68, NGÕ 336, LỘ LÊ MINH 3, KHÓM 9, PHƯỜNG LÊ MINH, TP. NGHI LAN, H. NGHI LAN

888. Nguyễn Thị Loan Phương, sinh ngày 01/01/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58, NGÕ 8, ĐOẠN 1, LỘ TÂY TÂN, KHÓM 13, PHƯỜNG CẢNG BẮC, KHU BẮC, TP.TÂN TRÚC

889. Thi Kim Loan, sinh ngày 08/07/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, HẺM 50, NGÕ 161 LỘ CỔ SƠN 1, KHÓM 17, PHƯỜNG QUANG HÓA, KHU CỔ SƠN, TP.CAO HÙNG

890. Lương Thị Minh Phương, sinh ngày 04/09/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59, NGÕ 701, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 4, THÔN HÒA LIÊN, LÀNG A LIÊN, H.CAO HÙNG

891. Lâm Thị Hạnh, sinh ngày 08/02/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, ĐƯỜNG VÕ NGHĨA, KHÓM 36, PHƯỜNG PHÚC CƯ, KHU LINH NHÃ, TP.CAO HÙNG

892. Bùi Thị Kim Phi, sinh ngày 10/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 250 THẢO LOA, KHÓM 2, THÔN THẢO LOA, LÀNG QUAN ÂM, H.ĐÀO VIÊN

893. Huỳnh Thị Kim Phụng, sinh ngày 01/09/1983 tại  Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, LẦU 2, NGÕ 70 ĐOẠN 2, LỘ TRÍ VIỄN 1, KHÓM 15, PHƯỜNG VINH QUANG, KHU BẮC ĐẦU, TP. ĐÀI BẮC

894. Võ Thị Ngọc Dung, sinh ngày 15/07/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 72 ĐƯỜNG QUY TUY, KHÓM 19, PHƯỜNG SONG LIÊN, KHU ĐẠI ĐỒNG, TP.ĐÀI BẮC

895. Nguyễn Thị Thanh Hồng, sinh ngày 16/10/1970 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42/1 LỘ VĨNH CÁT, KHÓM 1, PHƯỜNG VĨNH XUÂN, KHU TÍN NGHĨA, TP. ĐÀI BẮC

896. Châu Thị Hồng Thắm, sinh ngày 18/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97, NGÕ 88 ĐOẠN 2 LỘ PHẤN LIÊU, KHÓM 4, THÔN ĐÔNG LÂM, LÀNG LÂM KHẨU, H.ĐÀI BẮC

897. Đinh Thị Nhung, sinh ngày 15/8/1981 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 2, LỘ QUỐC TẾ 2, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI HỒ,TT OANH CA, H. ĐÀI BẮC

898. Nguyễn Thị Thanh Bước, sinh ngày 27/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, LỘ ĐÔNG HỒ, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÔNG HỒ, TT OANH CA, H.ĐÀI BẮC

899. Phan Thị Thuý, sinh ngày 10/6/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 174 LỘ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TT TAM HIỆM , H. ĐÀI BẮC

900. Nguyễn Thị Việt, sinh ngày 02/05/1964 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69, LẦU 2, ĐƯỜNG AN THÁI 1, KHÓM 29, THÔN TRUNG HƯNG, LÀNG, HỒ KHẨU, H.TÂN TRÚC

901. Phạm Thị Mỹ Loan, sinh ngày 15/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 433, ĐƯỜNG VĂN TÂM, ĐOẠN 3, KHÓM 9, PHƯỜNG THỦY NAM, KHU BẮC ĐỒNG, TP.ĐÀI TRUNG

902. Nguyễn Thị Hương Loan, sinh ngày 07/12/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 22, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 25, THÔN NGỌC ĐIỀN, XÃ NGỌC CẢNH, H. ĐÀI NAM

903. Huỳnh Diệu Thùy, sinh ngày 15/8/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG CÁT AN, KHÓM 4, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ CÁT AN, H.HOA LIÊN

904. Nguyễn Thị Họa Mi, sinh ngày 15/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 157, LẦU 2 ĐOẠN 3 LỘ THÀNH THÁI, KHÓM 2, THÔN THÀNH CÔNG, LÀNG NGŨ CỔ, H. ĐÀI BẮC

905. Nguyễn Thị Cẩm Hương, sinh ngày 11/08/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 122/2, LẦU 3, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 23, THÔN DOANH BÀN, LÀNG LÔ TRÚC, H.ĐÀO VIÊN

906. Phạm Thị Giàu, sinh ngày 10/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/14, NGÕ 165 ĐOẠN 1 LỘ TÂN SINH NAM, KHÓM 9, PHƯỜNG DÂN CHIẾU, KHU ĐẠI AN, TP.ĐÀI BẮC

907. Lương Thị Phượng, sinh ngày 19/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 467, HẺM 6, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐƯỜNG  ĐIẾM, TP.VĨNH HÒA, H.ĐÀI BẮC

908. Phan Ngọc Bội, sinh ngày 11/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112, THAI TỬ CƯỚC, KHÓM 6, THÔN THAI CƯỚC, LÀNG QUAN ÂM, H.ĐÀO VIÊN

909. Trần Thị Thu Trâm, sinh ngày 10/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, HẺM 2 NGÕ 45 ĐOẠN 4 LỘ TÂN QUANG, KHÓM 15, PHƯỜNG KIM TINH, TP.BÌNH TRẦN, H.ĐÀO VIÊN

910. Dương Thúy Nhung, sinh ngày 09/04/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, LẦU 2 LỘ TỨ XUYÊN, KHÓM 2, PHƯỜNG THỤY HƯNG, TP.THỔ THÀNH, H.ĐÀI BẮC

911. Nguyễn Thị Xuân Mai, sinh ngày 11/8/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 307 LỘ CỬU KHÚC, KHÓM 36, THÔN CỬU KHÚC, LÀNG ĐẠI THỤ, H.CAO HÙNG

912. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 02/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 331 LỘ THIÊN GIÁP, KHÓM 7, PHƯỜNG THIÊN GIÁP, KHU ĐÔNG, TP.TÂN TRÚC

913. Lê Hoàng Yến, sinh ngày 25/11/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42/1 ĐƯỜNG VĨNH THUẬN, KHÓM 1, PHƯỜNG TÂN MỸ, TT ĐẠI GIÁP, H.ĐÀI TRUNG

914. Nguyễn Thị Mai Châu, sinh ngày 12/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG HOA CHÍNH, KHÓM 27, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TP. BÌNH ĐÔNG, H. BÌNH ĐÔNG

915. Trần Thu Trang, sinh ngày 10/12/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, HẺM 20, NGÕ 191, PHỐ HẢI SƠN, KHÓM 13, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ LƯ TRÚC, H.ĐÀO VIÊN

916. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, ĐƯỜNG TRUNG NAM, KHÓM 10, THÔN NAM YẾN, XÃ YẾN SÀO, H.CAO HÙNG

917. Lê Thị Thuỳ Trang, sinh ngày 10/11/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, PHỐ ĐỈNH HẢO, KHÓM 19, PHƯỜNG DŨNG AN, TP.BÌNH CHẤN, H.ĐÀO VIÊN

918. Trần Thị Lệ Thủy, sinh ngày 25/05/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69, LẦU 1, CHỢ ĐÔNG HƯNG, PHỐ HỒ BẮC, KHÓM 16, PHƯỜNG QUANG ĐẠI, KHU BẮC, TP.ĐÀI TRUNG

919. Lê Thị Hồng Chung, sinh ngày 12/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78/13 TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ TẢ TRẤN, H.ĐÀI NAM

920. Nguyễn Thị Thanh Tiền, sinh ngày 20/5/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 373, PHỐ CÁT HƯNG 1, KHÓM 5, THÔN CÁT AN, XÃ CÁT AN, H.HOA LIÊN

921. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 22/7/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, HẺM 43, NGÕ 21, LẦU 2, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 36, TP.BÌNH CHẤN, H.ĐÀO VIÊN

922. Lê Thị Thuỳ Trang, sinh ngày 6/11/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, LẦU 7, PHỐ TỬ ĐỨC, KHÓM 27, PHƯỜNG VĂN TỪ, TP.ĐÀO VIÊN, H.ĐÀO VIÊN

923. Vòng Toong Jau, sinh ngày 02/06/1973 tại Khánh Hòa,

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61, TAM HÒA, KHÓM 6, THÔN TAM HÒA, XÃ NGỌC GIẾNG, H.ĐÀI NAM

924. Ngô Tố Thuỳ, sinh ngày 25/9/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46, NGÕ 267, ĐƯỜNG HÒA THÀNH, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẦU TIỂM, TP.TÂN TRANG, H.ĐÀI BẮC

925. Dương Thị Cẩm Lai, sinh ngày 28/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49, NGÕ 246, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG HẢI ĐIỀN, KHÓM 6, PHƯỜNG KHÊ CÀN, KHU AN NAM, TP.ĐÀI NAM

926. Võ Thị Mộng Thuý, sinh ngày 16/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 PHỤNG HƯNG, KHÓM 16, THÔN LOAN KHƯU, XÃ NAM TÂY, H.ĐÀI NAM

927. Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, sinh ngày 19/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 37, NGÕ 182 ĐƯỜNG CỔ SƠN 2, KHÓM 1, PHƯỜNG THU ĐỨC, KHU CỔ SƠN, TP.CAO HÙNG

928. Lê Thị Đãm, sinh ngày 22/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134, LẦU 3, PHỐ CẢNG THỌ, KHÓM 14, PHƯỜNG CẢNG MINH, KHU TIỂU CẢNG, TP.CAO HÙNG

929. Henh Mỹ Linh, sinh ngày 23/12/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 214 ĐOẠN 2 LỘ ĐẠI QUAN, KHÓM 28, THÔN THẢO LOA, LÀNG QUAN ÂM, H.ĐÀO VIÊN

930. Trần Thị Hồng Nguyên, sinh ngày ngày 23/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62 CỬU TỌA LIÊU, KHÓM 23, THÔN VÕ HÁN, LÀNG LONG ĐÀM, H. ĐÀO VIÊN

931. Đặng Thị Kim Thủy, sinh ngày 25/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM 11 NGÕ THỤY TRÚC, KHÓM 24, PHƯỜNG DIÊN TƯỜNG, TT TRÚC SƠN, H. NAM ĐẦU

932. Ngô Thị Kim Hai, sinh ngày 23/09/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/4, HẺM 80 NGÕ 111 ĐOẠN 2 LỘ QUỐC TẾ, KHÓM 14, PHƯỜNG TRUNG TÍN, TP.ĐÀO VIÊN, H.ĐÀO VIÊN

933. Dương Thị Cúc, sinh ngày 25/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30 ĐƯỜNG BỐI KHÓM 10, THÔN VÕ UY, LÀNG QUAN ÂM, H.ĐÀO VIÊN

934. Vòng Phố Tú, sinh ngày 02/02/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 75 NGÕ 98 LỘ TAM THÔN, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TP. PHONG NGUYÊN, H.ĐÀI TRUNG

935. Đặng Thị Liễu, sinh ngày 01/09/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 147 NỘI HỒ, KHÓM 16, PHƯỜNG NỘI HỒ, TT THÔNG TIÊU, H.MIÊU LẬT

936. Đặng Thị Khỏe, sinh ngày 09/01/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 147 NỘI HỒ, KHÓM 16, PHƯỜNG NỘI HỒ, TT THÔNG TIÊN, H.MIÊU LẬT

937. Thòng Thị Hồng, sinh ngày 5/5/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 KHANG VĨ, KHÓM 1, THÔN KHANH VĨ, LÀNG QUAN ÂM, H.ĐÀO VIÊN

938. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 03/04/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35/11, HẺM HỒ KHANH, KHÓM 26, THÔN ĐÔNG HỒ, LÀNG DANH GIAN, H.NAM ĐẦU

939. Lê Thị Hồng Quyền, sinh ngày 17/4/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 249 LỘ LONG NAM, KHÓM 007, THÔN VĨNH PHƯƠNG, LÀNG TRUNG HIẾU, H. NAM ĐẦU

940. Lê Thị Học, sinh ngày 02/01/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 256 LẦU 2, ĐƯỜNG KIÊN QUỐC, KHÓM 24, PHƯỜNG NAM OANH, TT.OANH CA, H. ĐÀI BẮC

941. Nguyễn Thu Thuý, sinh ngày 09/01/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 436 ĐƯỜNG NGŨ PHÚC, KHÓM 15, THÔN NGŨ PHÚC, XÃ VỤ PHONG, H.ĐÀI TRUNG

942. Nguyễn Thị Mộng Thường, sinh ngày 15/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/24/3 LỘ MỸ CẢNG, KHÓM 021, THÔN MỸ CẢNG, LÀNG ĐẠI THÔN, H.CHƯƠNG HÓA

943. Phạm Thị Thuý, sinh ngày 19/5/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/4, LẦU 7, ĐƯỜNG TÂY HỒ, KHÓM 26, PHƯỜNG TRUNG HỒ, TT OANH CA, H. ĐÀI BẮC

944. Nguyễn Thị Điều, sinh ngày 30/6/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 467 ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 004, THÔN NGHĨA HÒA, LÀNG TRUNG LIÊU, H. NAM ĐẦU

945. Võ Hồng Duyên, sinh ngày 20/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 HẺM 31, ĐƯỜNG PHÚC XƯƠNG, KHÓM 3, PHƯỜNG PHỤNG DƯƠNG, TT.OANH CA, H.ĐÀI BẮC

946. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 05/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34 NGÕ 417 ĐOẠN 2 ĐƯỜNG HẢI ĐIỀN, KHÓM 10, PHƯỜNG HẢI ĐÔNG, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

947. Nguyễn Thị Của, sinh ngày 01/09/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 461 LỘ HẢI ĐIỀN, ĐOẠN 4, KHÓM 013, PHƯỜNG ĐIỀN TÂY, KHU AN NAM, TP.ĐÀI NAM

948. Lê Thị Kiều Tiên, sinh ngày 09/04/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 599, ĐOẠN 2 LỘ GIỚI THỌ, KHÓM 002, PHỐ THỤY THÁI, TX.BÁT ĐỨC, H.ĐÀO VIÊN

949. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 24/8/1978 tại Quãng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 159 HƯNG PHONG SƠN TRANG, KHÓM 014, THÔN TỤ HƯNG, LÀNG ĐÀM TỬ, H.ĐÀI TRUNG

950. Trần Thị Loan, sinh ngày 26/02/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 ĐƯỜNG NGỌC BÌNH, KHÓM 13, PHƯỜNG THỔ THÀNH, TT THẢO ĐỒN, H. NAM ĐẦU

951. Huỳnh Thạch Ua, sinh ngày 30/11/1970 tại Kiên Goang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 HẺM 2212 ĐOẠN 1, LỘ TẬP SƠN, KHÓM 016, PHỐ SƠN TUỆ, TT TRÚC SƠN, H. NAM ĐẦU

952. Trần Ngọc Hà, sinh ngày 24/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71 QUẢNG HƯNG, KHÓM 001, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, TP. BÌNH ĐÔNG, H. BÌNH ĐÔNG

953. Đặng Tuyết Hường, sinh ngày 01/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 60, ĐƯỜNG ĐẶNG SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG THỌ SƠN, KHU CỔ SƠN, TP. CAO HÙNG

954. Diệp Thị Uyên Loan, sinh ngày 19/4/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 171/13 LỘ TỨ DUY, KHÓM 3, THÔN HƯNG TRÂN, LÀNG NGŨ CỔ, H, ĐÀI BẮC

955. Huỳnh Thị Bé Hai, sinh ngày 14/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 HẺM 1 ĐƯỜNG THIÊN ĐÀI, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG PHỐ, TP. ĐÀO VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

956. Ngô Thị Huỳnh Huệ, sinh ngày 04/10/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 LỘ KIẾN HƯNG, KHÓM 15, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, TP. ĐÀI ĐÔNG, H. ĐÀI ĐÔNG

957. Đinh Thị Bích Vân, sinh ngày 20/02/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG ĐẠI KHÊ, KHÓM 3, THÔN NGÔ PHƯƠNG, XÃ PHỐ TÂM, H. CHƯƠNG HÓA

958. Bùi Hữu Hiếu, sinh ngày 26/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39/2, ĐƯỜNG ĐẠI KHANH, KHÓM 2, THÔN CUNG CHIẾU, XÃ TAM TINH, H. NGHI LAN

959. Lục Tiểu Lan, sinh ngày 11/7/1971 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 51, NGÕ 234, ĐƯỜNG THÀNH BẮC, KHÓM 15, PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

960. Nguyễn Thị Lệ Mỹ, sinh ngày 18/8/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 3/2, NGÕ 49, ĐƯỜNG TÂN KIẾN, KHÓM 24, PHƯỜNG KHAI NAM, KHU NAM, TP. ĐÀI NAM

961. Nguyễn Ngọc Thuận, sinh ngày 04/5/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/2, PHỐ KIM MÔN, KHÓM 7, PHƯỜNG HÀ ĐÊ, KHU TRUNG CHÍNH, TP. ĐÀI BẮC

962. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 20/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, LẦU 4, NGÕ 628, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VẠN THỌ, KHÓM 15, THÔN QUY SƠN, XÃ QUY SƠN, H. ĐÀO VIÊN

963. Nguyễn Thị Khá, sinh ngày 25/6/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60/3, NGÕ 263, PHỐ LẠC LỢI 3, PHƯỜNG LỤC HỢP, KHU AN LẠC, TP. CƠ LONG

964. Huỳnh Ngọc Điệp, sinh ngày 10/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 10, ĐƯỜNG VĂN HÓA NAM, KHÓM 13, PHƯỜNG PHÚC TINH, TP. TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

965. Châu Thị Sái Siêm, sinh ngày 15/71977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, LẦU 4, HẺM 39, NGÕ 22, PHỐ TRƯỜNG AN, KHÓM 13, PHƯỜNG CHIỂU CUNG, TP. LƯU CHÂU, H. ĐÀI BẮC

966. Trần Duy Thủy, sinh ngày 24/3/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, LẦU 3, NGÕ 2, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG MỘC SAN, KHÓM 13, PHƯỜNG MINH HƯNG, KHU VĂN SƠN, TP. ĐÀI BẮC

967. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 08/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 157, PHỐ NHÂN ÁI, KHÓM 5, THÔN ĐÔNG HẢI, XÃ PHƯƠNG LIÊN, H. BÌNH ĐÔNG

968. Đỗ Thị Kim Trang, sinh ngày 27/11/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH 1, KHÓM 11, PHƯỜNG TÂN HOA, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, H. MIÊU LẬT

969. Trần Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 29/6/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 205, PHỐ TRUNG HIẾU, KHÓM 11, THÔN SƠN TÂY, XÃ QUAN MIẾU, H. ĐÀI NAM

970.  Nguyễn Thúy Phượng, sinh ngày 21/3/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VIÊN LỘC, KHÓM 6, THÔN GIÁC THU, XÃ PHỐ DIÊM, H. CHƯƠNG HÓA

971. Nguyễn Thị Bạch, sinh ngày 06/11/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/1, TIỂU XÍCH KHẢM, KHÓM 2, THÔN TIỂU XÍCH, XÃ BẠCH SA, H. BÀNH HỔ

972. Vòng Nhộc Dinh, sinh ngày 02/01/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 261, PHỐ ĐẠI PHÚC, KHÓM 6, PHƯỜNG BỔN HÒA, KHU TAM DÂN, TP. CAO HÙNG

973. Lê Thị Mến, sinh ngày 19/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 678, ĐƯỜNG NAM SƠN, KHÓM 14, THÔN ĐÔNG HẢI, XÃ PHƯƠNG LIÊN, H. BÌNH ĐÔNG

974. Trần Thị Lệ Quyên, sinh ngày 18/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, HẺM 3, NGÕ TAM HƯNG, KHÓM 17, THÔN NGÔ SA, XÃ CHIÊU KHÊ, H. NGHI LAN

975. Cao Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 19/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/15, ĐƯỜNG QUY THỦY, KHÓM 1, THÔN QUY TÂN, XÃ NGŨ KẾT, H. NGHI LAN

976 . Vũ Thị Thu Phượng, sinh ngày 20/6/1980 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/4, NGÕ 447, ĐƯỜNG NAM KINH, KHÓM 21, PHƯỜNG TÂN PHÚC KHÓM 21, PHƯỜNG TÂN PHÚC, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

977. Ngô Ngọc Trâm, sinh ngày 01/01/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, LẦU 3/1, NGÕ 61, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 22, PHƯỜNG VÂN LÂM, H. ĐÀO VIÊN

978. Trần Thúy Hồng, sinh ngày 12/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 176, NGÕ 148, ĐƯỜNG KHAI NGUYÊN, KHÓM 7, PHƯỜNG NHÂN ÁI, KHU BẮC, TP. ĐÀI NAM

979. Châu Thị Tươi, sinh ngày 22/3/1967  tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/1, NGÕ 56, ĐƯỜNG VÕ KHÁNH 2, KHÓM 29, PHƯỜNG VÕ HÁN, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

980. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 26/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78, LẦU 15, ĐƯỜNG KHANG TRANG, KHÓM 6, PHƯỜNG THUẬN LINH, KHU TIÊU CẢNG, TP. CAO HÙNG

981. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 04/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, PHỐ ĐÔNG THĂNG, KHÓM 10, PHƯỜNG KHỔNG TRẠCH, KHU TIỂU CẢNG, TP. CAO HÙNG

982. Phan Thị Thuận, sinh ngày 10/11/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 177, ĐƯỜNG LƯU CẦU, KHÓM 33, THÔN LƯU CẦU, XÃ ĐẠI LIÊN, H. CAO HÙNG

983. Đặng Thị Yến Loan, sinh ngày 25/11/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75/1, KIẾN NGHIỆP, TÂN THÔN, KHÓM 7, PHƯỜNG MINH KIẾN,KHU TẢ DINH, TP. CAO HÙNG

984. Lê Thị Hồng ngọc, sinh ngày 13/5/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/1, TÂN CNẢG, KHÓM 1, THÔN TÂN PHỤC, XÃ TÂY CẢNG, H. ĐÀI NAM

985. Nguyễn Thị Huỳnh Trang, sinh ngày 19/6/1982 tại Bến tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 4, NGÕ 75, PHỐ VINH PHONG, KHÓM 10, PHƯỜNG NGỌC QUANG, TP. BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

986. Cao Thị Tuyết Lan, sinh ngày 15/6/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, LẦU 6, NGÕ 40, ĐƯỜNG VĨNH BÌNH NAM, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TP. THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

987. Phạm Thị Kim Tuyến, sinh ngày 04/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, HẺM 22, NGÕ 211, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 25, PHƯỜNG NHÂN NGHĨA, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, H. ĐÀO VIÊN

988. Trương Phượng Linh, sinh ngày 05/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 267, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THẦN LÂM, KHÓM 8, THÔN VIÊN LÂM, XÃ ĐẠI NHÃ, H. ĐÀI TRUNG

989. LâmThị Hồng Duyên, sinh ngày 01/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44 TAM KHÁNH, KHÓM 19, THÔN VĂN CẢNG, XÃ ĐÀI TÂY, H. VÂN LÂM

990. Võ Thị Thanh Thoảng, sinh ngày 10/3/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134, PHỐ BẮC HUYỂN, KHÓM 3, THÔN ĐÔNG HẢI, XẢ PHƯƠNG LIÊN, H. BÌNH ĐÔNG

991. Hồ Như Thủy, sinh ngày 01/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 168, LẦU 5/7, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TP. TỊCH CHỈ, H. ĐÀI BẮC

992. Thái Đỗ Thị Ngọc Châu, sinh ngày 03/01/1972 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 1, NGÕ 128, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẬU LÂN, TP. TRÚC BẮC, H. TÂN TRÚC

993 Nguyễn Thị Huỳnh, sinh ngày 09/01/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 322, ĐƯỜNG TRUNG PHONG, KHÓM 18, THÔN Ô THU LÂM, XÃ LONG ĐÀM, H. ĐÀO VIÊN

994. Trần Thị Kim Ngân, sinh ngày 28/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37 TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 4, THÔN TÂY XƯƠNG, XÃ DÂN HÙNG, H. GIA NGHĨA

995. Lê Tuyết Hồng, sinh ngày 04/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 TÂN TRANG, KHÓM 6, THÔN TÂN CÁT, XÃ NGUYÊN TRƯỜNG, H. VÂN LÂM

996. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 27/02/1982 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 222, LẦU 5, NGÕ 1050, ĐƯỜNG MINH HỒ, KHÓM 11, PHƯỜNG MINH HỒ, KHU ĐÔNG, TP. TÂN TRÚC

997. Phùng Thị No, sinh ngày 09/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 3, NGÕ 38, PHỐ HÒA BÌNH, KHÓM 31, PHƯỜNG CẢNH TÂN, TP. TRUNG HÒA

998. Bùi Thị Thùy Châu, sinh ngày 22/9/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134 TIÊU NHÂN, KHÓM 14, THÔN NGÕA DAO, XÃ MẠCH LIÊU, H. VÂN LÂM

999. Trần Thị Bé Phượng, sinh ngày 19/10/1977 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 276, LẦU 3, ĐƯỜNG ĐẠI NAM, KHÓM 6, PHƯỜNG HẬU CẢNG, KHU SĨ LÂM, TP. ĐÀI BẮC

1000. Mai Thị Màu, sinh ngày 10/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/51, NGÕ 1, NGÔ GIA TÍCH, KHÓM 13, THÔN GIA TÍCH, XÃ ĐẠI THÔN, H. CHƯƠNG HÓA

1001. Phạm Thị Diệu, sinh ngày 04/6/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, PHÚC KIẾN BÌNH, KHÓM 12, THÔN NHÂN THỌ, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1002. Vòng Nhì Múi, sinh ngày 08/8/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 8, ĐƯỜNG HỒ TRÚC, KHÓM 8, PHƯỜNG NỘI HỒ, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1003. Vũ Thị Yến, sinh ngày 18/9/1970 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62 CÔN THÂN, KHÓM 8, THÔN CÔN THÂN, LÀNG TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

1004. Trương Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 22/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/120 LỘ CỰU TRANG, KHÓM 11, PHƯỜNG HẢI PHONG,TT THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1005. Bùi Thị Tá, sinh ngày 17/7/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58 LỘ NHAM SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG HỒ SƠN, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1006. Bùi Thị Diễm Thanh, sinh ngày 02/6/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5/5 SỐ 32 ĐOẠN 2 LỘ HOÀN NAM, KHÓM 18, PHƯỜNG NGHĨA DÂN, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1007. Bùi Thị Tuyến Ngân, sinh ngày 12/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 454 TRUNG SƠN TÂN THÔN, KHÓM 29, THÔN HÒA MỸ, LÀNG TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1008. Nguyễn Thị Hồng Diệp, sinh ngày 16/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

 Hiện trú tại: SỐ 65 ĐOẠN 3 LỘ TRƯỜNG LONG, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÔNG BIỆN, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1009. Vũ Thị Tĩnh, sinh ngày 25/5/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 10 HẺM 25 NGÕ 351 ĐOẠN 1 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 20, THÔN CẢNG TÂY, LÀNG VĨNH THANH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1010. Ngô Thị Hồng Thúy, sinh ngày 09/09/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/5 NGÕ 76 THỰC TIỄN, KHÓM 5, PHƯỜNG HÒA ĐIỆU, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1011. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 21/7/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 HẺM 121 NGÕ 230 LỘ ĐẠI THÀNH, KHÓM 4, THÔN TRÚC VI, LÀNG NGỌC TỈNH, HUYỆN ĐÀI NAM

1012. Phạm Minh Phượng, sinh ngày 14/02/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, THÁI TỬ TRẠCH, KHÓM 6, PHƯỜNG BẮC THẾ, TT MA ĐẬU, HUYỆN ĐÀI NAM

1013. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày 09/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92 NGÕ 190 ĐOẠN 1 LỘ DIÊN HẢI, KHÓM 2, THÔN ÔN TỬ, LÀNG TUYẾN TÂY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1014. Trịnh Thị Kim Sum, sinh ngày 19/7/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 NGÕ THỦY VĨ, KHÓM 1, THÔN PHỤC HƯNG, LÀNG NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1015. Đinh Thị Tâm, sinh ngày 20/11/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 151 LỘ NGÔ THÊ, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG HÒA, TT NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1016. Phạm Thị Út, sinh ngày 10/02/1985 tại cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76 LỘ MỸ SƠN, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TT THÀNH CÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1017. Lê Hồng Nhung, sinh ngày 24/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 HẺM 17 NGÕ 179 ĐOẠN 3 LỘ TRÍ BẢN, KHÓM 13, PHƯỜNG TRÍ BẢN, TP. ĐÀI ĐÔNG , HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1018. Trần Thị Thu, sinh ngày 04/6/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 110 LỘ MỸ SƠN, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TT THÀNH CÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1019. Võ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 24/9/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 HẺM 157 NGÕ 87 LỘ TÂN VIÊN, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN VIÊN, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1020. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 05/10/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 LỘ KIM CỔ NHẤT, KHÓM 1, THÔN VIÊN SƠN, LÀNG VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

1021. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 04/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38 HOA HƯNG, KHÓM 3, THÔN Ô ĐỔ, LÀNG LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

1022. Chung Bích Đào, sinh ngày 12/5/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 483 ĐOẠN 1 LỘ NAM TÂN, KHÓM 19, THÔN NHÂN AN, LÀNG CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

1023. Nguyễn Ngọc Thúy Kiều, sinh ngày 20/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 NGÕ THANH VÂN LỘ ĐÔNG TẤN, KHÓM 12, PHƯỜNG BẮC THẾ, TT SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1024. Lê Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 11/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 397 LỘ THỤY LONG, KHÓM 18, PHƯỜNG THỤY ĐÔNG, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1025. Võ Thị Thuột, sinh ngày 16/9/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1 LỘ ĐỈNH KIM HẬU, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐỈNH KIM, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1026. Võ Thị Bích ngọc, sinh ngày 13/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 ĐƯỜNG LOAN TRUNG, KHÓM 20, PHƯỜNG LOAN THẮNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1027. Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 02/04/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 49 ĐƯỜNG MINH HÒA, KHÓM 20, PHƯỜNG TRẤN BẮC, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1028. Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh ngày 20/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 HẠ MAI LÂM, KHÓM 3, THÔN NỘI ĐÔNG, LÀNG NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

1029. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 11/6/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11 NGÕ 349 ĐOẠN 1 LỘ CÀ ĐỊNH, KHÓM 6, THÔN GIA ĐỊNH, LÀNG CÀ ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

1030. Phan Thị Duy, sinh ngày 12/10/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35/2 VẠN LÝ GIA ĐẦU, KHÓM 8, THÔN ĐẠI BẰNG, LÀNG VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1031. Ngô Thị Vẹn, sinh ngày 10/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 94 LỘ GIA PHƯƠNG BẮC, KHÓM 15, THÔN ĐÔNG NAM, LÀNG ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM

1032. Cao Thị Hồng Tươi, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4/1 SỐ 26 HẺM 15 NGÕ 20 LỘ QUẢNG PHÚC, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐẠI KHÁNH, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1033. Lê Thị Hương, sinh ngày 01/8/1979 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1117 LẦU 6 LỘ VĨNH PHÚC, KHÓM 51, PHƯỜNG TỰ LẬP, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1034. Trần Thị Bích Chi, sinh ngày 10/01/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19 TÂY ĐIỀN DƯƠNG, KHÓM 17, THÔN ĐỒNG LA, LÀNG ĐỒNG LA, HUYỆN MIÊU LẬT

1035. Nguyễn Thị Bé Hiếu, sinh ngày 09/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 87 UYỂN KHANH, KHÓM 8, PHƯỜNG UYỂN KHANH, TT UYỂN LÝ, HUYỆN MIẾU LẬT

1036. Nguyễn Kim Liền, sinh ngày 30/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/1 ĐỒN DOANH, KHÓM 15, THÔN VIÊN LÂM, LÀNG NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

1037. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 24/12/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61/1 NGÕ 656 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHU TRUNG CHÍNH, TP CƠ LONG

1038. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 22/4/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 LỘ TÍN NGHĨA, KHÓM 7, THÔN TRUNG NGHĨA, LÀNG ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1039. Trần Thị Thanh Hiền, sinh ngày 04/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 556 LỘ DÂN SINH, KHÓM 12, THÔN ĐỒNG LÂM, LÀNG VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1040. Lại Thị Thúy Tiên, sinh ngày 24/02/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 18/9 SỐ 307 ĐOẠN 4 LỘ ĐẠI LIÊN, KHÓM 2, PHƯỜNG BÌNH XƯƠNG, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1041. Nguuyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 21/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115/1 LIÊU TỬ BỘ, KHÓM 14, PHƯỜNG LIÊU BỘ, TT MA ĐẬU, HUYỆN ĐÀI NAM

1042. Dương Thị Nương, sinh ngày 07/8/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 84 ĐƯỜNG MAI PHONG, KHÓM 8, PHƯỜNG NHÂN NGHĨA, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1043. Thái Thị Đang, sinh ngày 15/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 ĐƯỜNG PHONG VINH, KHÓM 75 PHƯỜNG ĐẠILIÊN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1044.Trương Thị xuyến, sinh ngày 17/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6/1 SỐ 41 NGÕ 2 LỘ KIẾN PHONG, KHÓM 32, PHƯỜNG ĐẠI LIÊN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1045. Ngô Kim Cúc, sinh ngày 10/11/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11 LỘ TRUNG THẮNG, KHÓM 13, THÔN LONG TUYỀN, LÀNG NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1046. Trần Thị hiệp, sinh ngày 10/12/1964 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 DU XA LIÊU, KHÓM 7, THÔN ĐẠI HÒA,LÀNG MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA

1047. Hồ Hồng Xinh, sinh ngày 14/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 106 PHIÊN BÀ, KHÓM 9, THÔN AN HÒA, LÀNG TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1048. Trần Thị Mỹ hạnh, sinh ngày 26/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 NGÕ 48 ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 13, PHƯỜNG THÁI BÌNH, TT TÂN HÒA, HUYỆN ĐÀI NAM

1049. Phạm Thị Trường Mê, sinh ngày 18/12/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/13 DU XA, KHÓM 7, THÔN LỘC ĐIỀN, LÀNG NAM TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM

1050. Đặng Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 24/10/1978 tại Thừa Thiên – huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 PHỤNG HƯNG, KHÓM 13, THÔN LOAN KHƯU, LÀNG NAM TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM

1051. Trần Thị Xuân, sinh ngày 26/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 8/12 SỐ 102 LỘ TRUNG HÒA, KHÓM 36 PHƯỜNG CHƯƠNG HÒA, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1052. Võ Thụy Phương Uyên, sinh ngày 21/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/2 NGÕ 95 ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG TOÀN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1053. Trần Thị Út, sinh ngày 15/02/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 HẺM 1 NGÕ 77 ĐƯỜNG QUẢNG ĐÔNG 2, KHÓM 22, PHƯỜNG LÂM HOA, KHU LINH NHÃ, TP, TP CAO HÙNG

1054. Nguyễn Kiều Oanh, sinh ngày 16/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 994 LỘ BÍCH SƠN, KHÓM 16, PHƯỜNG BÍCH PHONG, TT THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

1055. Lương Thị Quyên, sinh ngày 01/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, HẺM 118 ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG THÀNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1056. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 04/6/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 15, NGÕ 16, HẺM 219 ĐƯỜNG ĐẠI HỒ SƠN TRANG, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐẠI HỒ, KHU NỘI HỔ, TP ĐÀI BẮC

1057. Phạm Thủy Tiên, sinh ngày 03/5/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 THANH PHỐ TỬ, KHÓM 10, THÔN QUẢNG PHÚC, LÀNG QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1058. Nguyễn Bích Phượng, sinh ngày 12/10/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 157/3 ĐÔNG HƯNG, KHÓM 18, THÔN TÂN HƯNG, LÀNG PHÚ LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

1059. Lê Hồng Trúc, sinh ngày 05/10/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 50/13 LỘTÚ TÀI, KHÓM 13, PHƯỜNG HỒNG MAI, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1060. Hong Sẹc Lìn, sinh ngày 25/12/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 ĐƯỜNG THỦY ĐẦU, KHÓM 1, PHƯỜNG THỦY ĐẦU, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1061. Trương Kiều, sinh ngày 29/10/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 23, HẺM 95, ĐOẠN 3, LỘ KIM MÃ, KHÓM 17, PHƯỜNG NGŨ QUYỀN, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1062. Đặng Thu Thúy, sinh ngày 29/10/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/9/4 LẦU 5 HẺM 318 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, ĐOẠN 2, KHÓM 2, LÀNG PHỔ CÀN, TP BẢN KIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1063. Nguyễn Thị Diễm Kiều, sinh ngày 17/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75/2 ĐƯỜNG LÂM VĨ, THÔM LÂM MỸ, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

1064.Mai Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 20/7/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 294 ĐƯỜNG DÂN DÃ, KHÓM 17, THÔN THẮNG AN, LÀNG SĨ AN, HUYỆN HOA LIÊN

1065. Nguyễn Thị Phúc, sinh ngày 27/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113, HẺM 1, LỘ TỬ NỘI, KHÓM 14, PHƯỜNG HỒ NỘI, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1066. Mạc Thị Thi, sinh ngày 31/8/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 206, ĐƯỜNG NAM PHỐ 13, THÔN NHÂN LÝ, LÀNG SĨ AN, HUYỆN HOA LIÊN

1067.  Đoàn ngọc Tâm, sinh ngày 27/02/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 6/9 NGÕ 38 ĐOẠN 2, LỘ NAM CẢNG, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐÔNG MINH, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

1068. Lê Thị Đang, sinh ngày 02/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 56, NGÕ 325 ĐƯỜNG BẢO AN, KHÓM 24, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1069. Trương Thị Ngọc Trang, sinh ngày 08/3/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, HẺM BẮC THẾ 1, KHÓM 3, THÔN QUẢNG PHƯỚC, LÀNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1070. Tẩy Thị Xuân, sinh ngày 02/02/1965 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 169 HẺM 100, ĐƯỜNG HỒ LÂM, KHÓM 8, PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN, KHU TÍN NGƯỠNG, TP. ĐÀI BẮC

1071. Huỳnh Thị Thu Nga, sinh ngày 24/9/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 385/3 ĐƯỜNG ĐÔNG KỲ, KHÓM 18, PHƯỜNG THÁI XƯƠNG, TT ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1072. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 19/8/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/1 LỘ TAM TRỌNG, KHÓM 1, ẤP LIÊN HIỆP, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1073. Trần Thị Nhung, sinh ngày 18/01/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 737 LỘ TRUNG PHONG, LÀNG LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1074. Trần Kim Yến, sinh ngày 25/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19 LỘ THƯỢNG THÀNH, KHÓM 4, THÔN TAM THÀNH, LÀNG PHƯƠNG UYÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1075. Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 06/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 TRUNG BẢO, KHÓM 20, THÔN AN MỸ, XÃ KIM NINH, HUYỆN KIM MÔN, TỈNH PHÚC KIẾN

1076. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 28/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 16, HẺM 40, LỘ TIẾN ĐỨC, KHÓM 26, PHƯỜNG ĐÔNG THẾ, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

1077. Phạm Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 16/11/1962 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/12/1 NGÕ 160 ĐƯỜNG BẮC AN, KHÓM 29, THÔN VĨNH AN, LÀNG CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

1078. Nguyễn Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 21/11/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16 HẺM TRÚC LÂM, ĐOẠN 1, LỘ ĐÔNG KỲ, KHÓM 7, THÔN ĐẠT QUAN, LÀNG HÒA BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1079. Lý Mỹ Hương, sinh ngày 16/12/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63 LỘ VĂN THÀNH, KHÓM 26 THÔN NỘI PHỐ, LÀNG NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG   

1080. Trương Thị Loan, sinh ngày 25/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 229 LỘ HẠNH PHÚC, KHÓM 8, THÔN LOAN NỘI, XÃ VẠN ĐAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1081.Hà Thị Kim Chi, sinh ngày 19/4/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 2, NGÕ 1, HẺM 187 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, ĐOẠN 8, KHÓM 7, PHƯỜNG PHÚC CHÂU, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1082. Lê Thị Loan, sinh ngày 20/12/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136 NGÕ THẢO CẢNG, KHÓM 13, PHƯỜNG THẢO TRUNG, TT LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1083. Trần Thị Thu Hồng, sinh ngày 09/4/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 95 ĐƯỜNG TỨ ĐỨC BẮC, KHÓM 16, THÔN TỨ ĐỨC, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1084. Tô Minh Hồng Ngọc, sinh ngày 05/9/1977 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 349 ĐOẠN 1, ĐƯỜNG DUYÊN HẢI, KHÓM 2, THÔN ÔN TỬ, XÃ TUYỀN TÂY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1085. Sành Nhì Múi, sinh ngày 20/9/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10-4 HẺM 524 ĐƯỜNG VĨNH HÒA, KHÓM 7, TRUNG NGUYÊN , TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1086. Nguyễn Thị Ngon, sinh ngày 06/02/1971 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 210 HẺM 2, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, ĐOẠN 8, KHÓM 11, PHƯỜNG PHƯỚC AN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1087. Phạm Thị Cẩm Tú, sinh ngày 09/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25 ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TỔNG AN, KHÓM 1, PHƯỜNG AN CHÂU, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1088. Nguyễn Thị Miến, sinh ngày 17/8/1980 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 HẺM 131 ĐƯỜNG BẮC VIÊN, KHU 6, PHƯỜNG BẮC HỒ, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1089. Đỗ Thị Quanh, sinh ngày 16/9/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

]Hiện trú tại: SỐ 350 ĐƯỜNG SÂM LÂM, KHÓM 18, THÔN BẢO ĐƯỜNG, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1090. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 02/01/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 394 ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 8, THÔN NAM THẾ, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1091. Trần Thị Hòa, sinh ngày 25/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91 NGÕ LIÊU THÔ, KHÓM 3, PHƯỜNG LIÊU THỐ, TT LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1092. Tống Thị Tiền, sinh ngày 16/12/1991 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 648/102/15 LỘ MINH HỔ, KHÓM 9, PHƯỜNG SÀI KIỀU, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

1093. Văn Thị Nhum, sinh ngày 13/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 119, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG BÌNH LÂM, TT ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

1094. Danh Thị Liên, sinh ngày 16/3/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91/2 ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VIÊN LỘC, KHÓM 5, THÔN ĐẠI HỮU, XÃ PHỔ DIÊM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1095. Trần Thị Trang, sinh ngày 25/11/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53 ĐƯỜNG TRÙNG AN, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1096. Lý Xíu Mùi, sinh ngày 13/5/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 HẺM 75, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, ĐOẠN 9, KHÓM 17, PHƯỜNG PHÚ CHÂU, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1097. Lê Thị Hiện, sinh ngày 03/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 22, NGÕ 101, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LA THẾ, KHÓM 4, THÔN LA THẾ, XÃ PHỔ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1098. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 05/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, ĐOẠN 1, LỘ NỘI SAM, KHÓM 5, PHƯỜNG KHANG AN, TT ĐẠI KHÊ HUYỆN ĐÀO VIÊN

1099. Phùng Phương Loan, sinh ngày 22/02/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 8/1, SỐ 77, NGÕ 6/16 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI KHÁNH, KHÓM 4, PHƯỜNG THỤ NGHĨA, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

1100. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 15/6/1984 tại Hòa Binh

Giới tính: Nữ

 Hiện trú tại: SỐ 24/82 TỰ CƯỜNG, KHÓM 7, LƯU THỔ, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1101. Trần Thị Bích Nga, sinh ngày 22/9/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 25, HẺM 188 ĐƯỜNG TRUNG KHÁNH, KHÓM 16, PHỐ ĐẠI HƯNG, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1102. Huỳnh Thị Kim Tươi, sinh ngày 16/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 451 ĐOẠN 3, ĐƯỜNG LÊ MINH, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂY ĐỒN, KHU TÂY ĐỒN, ĐÀI TRUNG

1103. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 10/12/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 643 LỘ ĐÔNG KHÁNH, KHÓM 5, PHƯỜNG LONG HƯNG, TT ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1104. Phạm Thị Như Thảo, sinh ngày 21/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, HẺM 16 NGÕ 81 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 11, THÔN NGỤ PHỐ, XÃ TUYẾN TÂY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1105. Yên Hà, sinh ngày 16/6/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 170 PHIÊN TỬ LIÊU, KHÓM 2, PHƯỜNG CHƯƠNG CHÂU, TT GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

1106. Nguyễn Thị Lượm, sinh ngày 12/4/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49/1 THẤT CỔ, KHÓM 5, THÔN THẤT CỔ, LÀNG THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

1107. Trần Thị Kim Luyn, sinh ngày 05/9/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 THANH PHỐ LIÊU, KHÓM 8, THÔN THANH PHỐ, LÀNG LỤC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

1108. Lê Thị Kiều, sinh ngày 10/4/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 13, PHƯỜNG THÁI BÌNH, TT TÂN HOA, HUYỆN ĐÀI NAM

1109. Phạm Thị Ngọc Mến, sinh ngày 03/12/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 NGÕ 53 ĐƯỜNG VĨNH MINH, KHÓM 26, PHƯỜNG VĨNH KHANG, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1110. Võ Thị Ngọc Hiếu, sinh ngày 29/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82 LỘ TRUNG MINH, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN MINH, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1111. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 14/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 152 LỘ CỬU AN ĐÔNG, KHÓM 10, PHƯỜNG CỬA AN, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1112. Võ Thị Thùy Vương, sinh ngày 22/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80 ĐƯỜNG DIÊM TRUNG, KHÓM 16, PHƯỜNG DIÊM CHÂU, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1113. Trần Thị Ngót, sinh ngày 11/8/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 NGÕ 120 ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 8, PHƯỜNG PHONG DỤ, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1114.Phạm Thị Ngọc Hương, sinh ngày 06/4/1971 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 NGÕ PHU QUYẾN, KHÓM 10, PHƯỜNG PHU QUYẾN, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1115. Lê Thị Phương, sinh ngày 01/7/1971 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40 LỘ QUÁ KHÊ, KHÓM 4, THÔN QUÁ KHÊ, LÀNG ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1116. Nguyễn Thị Ngọc Thương, sinh ngày 10/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60/1 LỘ LIÊN ĐÀM, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG NAM, KHU TẢ DOANH,TP CAO HÙNG

1117. Bùi Thị Thùy Trang, sinh ngày 13/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 217 ĐÔ LAN, KHÓM 29, THÔN ĐÔ LAN, LÀNG ĐÔNG HÀ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1118. Nguyễn Thị Ngũ, sinh ngày 20/11/1968 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 2 HẺM 1, NGÕ 187 ĐOẠN 8, LỘ DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 7, PHƯỜNG PHÚ CHÂU, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1119. Nguyễn Kim Cúc, sinh ngày 25/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91 LỘ THÁI BÌNH, KHÓM 1, PHƯỜNG TRƯỜNG ỨC, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1120. Nguyễn Thị Nhi, sinh ngày 01/7/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 563 LỘ ĐẠI HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG QUANG HOA, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1121. Tsằn A Kíu, sinh ngày 07/5/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 NGÕ 272 LỘ ĐẠI NHÃ, KHÓM 27, THÔN VIÊN LÂM, LÀNG ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1122. Trần Thị Mừng, sinh ngày 06/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74 LỘ VÕ ĐINH, KHÓM 13, THÔN ĐẠI ĐỒNG, LÀNG GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1123. Thái Thị Thanh Thúy, sinh ngày 25/10/1975 tạiCần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 LỘ HẢI ÂU, KHÓM 3, THÔN ĐẠI TRANG, LÀNG PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1124. Huỳnh Thị Ne, sinh ngày 06/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 505 ĐOẠN 1 LỘ TUYẾN ĐÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG CHUYÊN DAO, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN  CHƯƠNG HÓA

1125. Phan Thị Tâm, sinh ngày 12/9/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/8 LỘ TÂY XƯƠNG, KHÓM 2, THÔN PHONG LONG, LÀNG GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1126. Vương Tố Như, sinh ngày 24/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57 ĐƯỜNG VĂN ĐÔNG, KHÓM 25, PHƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

1127. Lê Thị Muội, sinh ngày 10/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/3 LỘ VÕ ĐINH, KHÓM 4, THÔN ĐẠI ĐỒNG, LÀNG GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1128. Lê Thị Sang, sinh ngày 06/6/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 4, PHƯỜNG BẮC LOAN, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1129. Trần Thị Kim Phụng, sinh ngày 04/01/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 NGÕ 81 LỘ KIẾN QUÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG CHÍNH NGHĨA, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

1130. Mã Thị Muỗi, sinh ngày 15/9/1968 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41 NGÕ 72 ĐƯỜNG QUẾ LÂM, KHÓM 16, PHƯỜNG PHỤC QUỐC, KHU TIỀN TRẦN, TP CAO HÙNG

1131. Dương Trường Vang, sinh ngày 10/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 ĐƯỜNG ĐỨC TRÍ, KHÓM 21, PHƯỜNG VĨNH NINH, KHU TÂN HƯNG, TP CAO HÙNG

1132. Huỳnh Thị Xà Rết, sinh ngày 08/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 ĐƯỜNG HÒA CHÍNH, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TT KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1133. Phạm Kiều Phương, sinh ngày 05/4/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 150/3 NGÕ 32 ĐOẠN 2 LỘ TRƯỜNG VINH, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐÔNG AN, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

1134. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 22/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 195 LỘ LONG DIÊN BẮC, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐÀO VIÊN, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1135. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 18/9/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/2 NGÕ 40 ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 36, PHƯỜNG LÃO GIA, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1136. Châu Thị Diệu, sinh ngày 30/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67 NGÕ 64 LỘ HẰNG NAM, KHÓM 25, PHƯỜNG SƠN CHÂN, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1137. Võ Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 05/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1006 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 1, PHƯỜNG LAM THANH, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1138. Bùi Thị Hồng Liên, sinh ngày 27/6/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47 SA CẢNG, KHÓM 8, THÔN SA CẢNG, LÀNG HỒ TÂY, HUYỆN BÀNH HỒ

1139. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 15/3/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102 NGÕ 244 ĐOẠN , LỘ VIÊN TẬP, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐẠI NHIÊU, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1140. Phạm Thị Cẩm Loan, sinh ngày 22/8/1968 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 168 LỘ BẮC PHONG, KHÓM 2, THÔN BẮC THẾ, LÀNG VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1141. Đặng Thị Hiền, sinh ngày 19/02/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37 ĐƯỜNG NGHI TÍN, KHÓM 1, PHƯỜNG NGHI GIAI, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1142. Lữ Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 04/02/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 LỘ NGHI XƯƠNG ĐÔNG, KHÓM 2, PHƯỜNG NGHI HÂN, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG 

1143. Lê Thùy Trang, sinh ngày 08/8/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11 LỘ BÌNH HẢI, KHÓM 6, THÔN TÂN ĐẠT, LÀNG LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

1144. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 04/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36 ĐƯỜNG CẢNG LỤC, KHÓM 14, THÔN TÍN KHẢ, LÀNG TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

1145. Phạm Thị Hòa, sinh ngày 02/7/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 NGÕ 15 ĐƯỜNG BẮC THÌN, KHÓM 1, PHƯỜNG TRẤN BẮC, TT PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1146. Nguyễn Thị Loan Hai, sinh ngày 26/11/1982 Tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 LỘ TINH TRUNG, KHÓM 1, THÔN PHỤC HƯNG, LÀNG ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1147. Bạch Thị Ngân, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29 NGÕ 370 LỘ BẢO TANG, KHÓM 14, PHƯỜNG DÂN QUYÊN, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1148. Huỳnh Thị Hiền, sinh ngày 13/01/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/3 ĐẠI THẢN KHANH, KHÓM 9, THÔN THƯỢNG ĐỨC, LÀNG BÌNH LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1149. Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 06/03/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hợp tác xã SỐ 13, NGÕ 144 LỘ CỔ LÂM, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG NGUYÊN, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1150. Huỳnh Thị Tuyết Nhung ,sinh ngày 06/4/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59 LỘ KIẾN PHÚC, KHÓM 18, PHƯỜNG LONG ĐỨC, TT TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN

1151. Võ Thị Trắng, sinh ngày 23/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 265 LỘ CỬU AN, KHÓM 5, PHƯỜNG CỬU AN, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1152. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 30/4/1976 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, HẺM 6, ĐƯỜNG DÂN AN, KHÓM 33, THÔN SƠN ĐỨC, XÃ QUY SƠN HUYỆN ĐÀO VIÊN

1153. Nguyễn Hồng Cẩm, sinh ngày 07/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112 LỘ QUANG PHỤC, KHÓM 12, THÔN TRÚC LÂM, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

1154. Nguyễn Thị Mai Xuân, sinh ngày 21/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/38 NGÕ HỒNG CỰ 2, LỘ CÔNG NGHIỆP, KHÓM 2, PHƯỜNG NHÂN HÓA, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1155. Nguyễn Kim Cương, sinh ngày 07/11/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 10, SỐ 151/1 ĐƯỜNG MẠNH KIM, KHÓM 9, PHƯỜNG OANH AN, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

1156. Trang Thị Yến Nga, sinh ngày 19/01/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57 NGÕ 19 HẺM 656 ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 29, THÔN THƯỢNG LUÂN, LÀNG NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

1157. Âu Phụng, sinh ngày 19/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/13/352 ĐOẠN 1, LỘ MINH CHÍ, KHÓM 5, THÔN ĐÔNG VINH, LÀNG THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1158. Cao Thị Phương Thúy, sinh ngày 10/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 452 ĐOẠN 3, LỘ DÂN SINH, KHÓM 5, THÔN ĐẠI PHONG, LÀNG ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1159.Phan Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 03/7/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60 ĐƯỜNG ĐÀI HÓA, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG TRANG, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1160. Nguyễn Thị A Liên, sinh ngày 21/11/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 122 THẠCH TƯỜNG KHÓM 5, THÔN THẠCH TƯỜNG, LÀNG CÔNG QUÁN, HUYỆN MIÊU LẬT

1161. Huỳnh Thị Thanh, sinh ngày 12/7/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/3 BÌ TỬ ĐẦU, KHÓM 5, THÔN BÌ TỬ, LÀNG TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1162. Lữ Thị Thanh Tâm, sinh ngày 31/7/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 297/20 LẦU 5 ĐƯỜNG KIM MÔN, KHÓM 42, PHƯỜNG KHÊ PHÚC, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1163. Võ Thị Mỹ Linh, sinh ngày 20/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 904 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 14, TAM DÂN, TT TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1164. Nguyễn Thị Thanh Lam, sinh ngày 21/02/1974 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71 THẠCH TƯỜNG, KHÓM 3, THÔN THẠCH TƯỜNG, XÃ CÔNG QUÁN, HUYỆN MIÊU LẬT

1165.  Đặng Mỹ Phúc, sinh ngày 16/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 268/26/15/3F ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 21, PHƯỜNG TRUNG HÀNH, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1166.  Vòng Và Mùi, sinh ngày 20/01/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 189 LỘ XÃ BÌ, KHÓM 10, PHƯỜNG XÃ BÌ, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1167. Lâm Thị Thắm, sinh ngày 13/12/1985 Tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA 2, KHÓM 17, THÔN DÍNH TIỀN, LÀNG HẠ DINH, HUYỆN ĐÀI NAM

1168. Hoàng Thị Cẩm Loan, sinh ngày 14/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/1 LUÂN VĨ, KHÓM 4,THÔN MỸ BẮC, LÀNG KHÊ KHẤU, HUYỆN GIA NGHĨA

1169. Đào Thị Ngọc Nghi, sinh ngày 02/7/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 229 ĐOẠN 1 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 4, THÔN LỤC QUẢ, LÀNG TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

1170. Đoàn Thị Thu, sinh ngày 12/11/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 268/1 LỘ CHI CÔNG, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚC LỆ, TP MIÊU LẬT, HUYỆN MIÊU LẬT

1171. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 13/03/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 ĐỊNH AN, KHÓM 1, THÔN ĐỊNH AN, LÀNG NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

1172. Nguyễn Hồng Trinh, sinh ngày 16/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 CỰU XA TRẠM, KHÓM 1, THÔN TRÚC KỲ, LÀNG TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1173. Nguyễn Thị Bé Liên, sinh ngày 16/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43/3 QUÁ KHÊ, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐỈNH KHÊ, TT HỒ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

1174. Ngô Kim Tuyền, sinh ngày 06/5/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 16, NGÕ 145, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH BẮC, KHÓM 5, PHƯỜNG LỤC PHÚC, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1175. Lư Huệ Linh, sinh ngày 23/6/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3/1 SỐ 50 HẺM 50, LỘ THÀNH CÔNG, KHÓM 13, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1176. Lê Ánh Hồng, sinh ngày 03/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 86, ĐƯỜNG TÙNG GIANG 2, KHÓM 26, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC.

1177. Thòng Chỉ Kín, sinh ngày 29/9/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33 HẺM 6 LỘ HÒA BÌNH, KHÓM 19, PHƯỜNG DÂN PHÚ, KHU BẮC,  TP TÂN TRÚC

1178. Trần Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 26/11/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 108 ĐƯỜNG VẠN HÓA, KHÓM 5, PHƯỜNG THỤ HƯNG, TT THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1179. Ngô Thị Ngọc Thu, sinh ngày 02/5/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45/19 LỘ THƯỢNG VÕ, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐỨC NHÂN, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

1180. Nguyễn Thị Quyền Nhung, sinh ngày 20/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/20 LUÂN ĐỈNH, KHÓM 9, THÔN KHÊ HẢI, LÀNG ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1181. Nguyễn Thị Phú, sinh ngày 27/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/2 ĐƯỜNG PHÚC HÒA, KHÓM 22, THÔN PHÚC THU, XÃ TRUNG THỔ, HUYỆN GIA NGHĨA

1182. Phạm Thị Viên, sinh ngày 31/7/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115 ĐƯỜNG ĐÔNG QUANG, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂN AN, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1183. Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 07/11/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 210/50/2F ĐƯỜNG XÃ TRUNG, KHÓM 5, PHƯỜNG XÃ TỬ, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1184. Võ Thị Sáu, sinh ngày 16/02/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 301 ĐƯỜNG PHONG CHÂU, KHÓM 22, THÔN PHONG CHÂU, LÀNG THẨN KHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1185. Trương Thị Mai, sinh ngày 08/03/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20 THỦY LƯU ĐÔNG, KHÓM 4, THÔN VƯƠNG GIA, XÃ LỤC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

1186. Trần Thanh Hương, sinh ngày 13/3/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49 NGŨ GIAN THỔ, KHÓM 3, THÔN NGŨ THỔ, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1187. Phạm Thị Kim Hoàng, sinh ngày 27/9/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 176 LỘ KHẢM ĐỈNH, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐỈNH ĐÀM, TT ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1188. Nguyễn Thị Bé Sáu, sinh ngày 15/12/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hợp tác xã SỐ 6, NGÕ 6, LỘ ÁI NGŨ, KHÓM 18, PHƯỜNG TRUNG DŨNG, KHU NHÂN ÁI, TP CƠ LONG

1189. Tô Bích Tuyền, sinh ngày 10/11/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 23, ĐƯỜNG ĐÔNG CHÂU, KHÓM 27, THÔN PHONG CHÂU, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1190. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 17/10/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17 LẦU 4, HẺM 361 ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 4, LỘ GIANG LÝ, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1191. Trần Kim Cúc, sinh ngày 08/9/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/1 HẺM 108 ĐƯỜNG PHỤNG NAM, KHÓM 2, PHỐ NGŨ THƯỜNG, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

1192. Trương Thị Sang, sinh ngày 14/8/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG 2, KHÓM 11, PHƯỜNG BẮC LONG, TT HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

1193. Đoàn Thị Thu Sương, sinh ngày 18/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 35, NGÕ 129 ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 13, THÔN BÌ ĐẦU, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1194. Lý Ngọc In, sinh ngày 16/4/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74/4 TRANG LỄ LIÊU, KHÓM 6, PHƯỜHG TRANG LỄ, TT MA ĐẦU, HUYỆN ĐÀI NAM

1195. Lý Thị Tuyết Sương, sinh ngày 25/10/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89 HẺM ĐÔNG KỲ 3, KHÓM 6, PHỐ ĐÔNG KỲ, TT LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1196. Lê Thị Thanh Nhung, sinh ngày 22/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM 320, LỘ THƯỢNG HẢI, KHÓM 11, PHƯỜNG XA ĐIẾM, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1197, Chương Mỹ Anh, sinh ngày 20/11/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 16 HẺM 199 ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CỰU TRANG, KHÓM 13, PHƯỜNG CỰU TRANG, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

1198. Phùng Ngọc Mến, sinh ngày 17/6/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 139/23 CHÂU GIANG, KHÓM 1, PHƯỜNG SƠN THỦY, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

1199. Phạm Thị Vẹn, sinh ngày 06/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65 LẦU 3, NGÕ 38, PHỐ VĨNH LẠC, KHÓM 8, PHƯỜNG VĨNH LẠC, TP LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1200. Nguyễn Thùy Nương, sinh ngày 15/6/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 3, NGÕ 121 ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 34, THÔN KIM MĨ, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1201. Chu Ngọc Quyền, sinh ngày 02/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 243 , ĐƯỜNG TRUNG SƠN, ĐOẠN 2, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐẠI ĐẠO, THỊ TRẤN BẮC ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1202. Lê Thị Kim Vân, sinh ngày 04/12/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 207/8, LẦU 7, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NAM ĐỒN, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐIỀN TAM, KHU NAM ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1203. Cao Thị Cẩm Linh, sinh ngày 24/10/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 337, ĐƯỜNG LẠC NGHIỆP, KHÓM 10, PHƯỜNG GIÁP LÝ, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

1204. Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 01/11/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/1, ĐƯỜNG NGƯU VĨ, KHÓM 10, PHƯỜNG NGƯU MINH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1205. Đặng Thị Kiều, sinh ngày 16/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, NGÕ 6/16, LẦU 5/1, PHỐ ĐẠI KHANH, ĐOẠN 2, KHÓM 2, PHƯỜNG THỤ NGHĨA, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

1206. Trần Quế Ngọc, sinh ngày 25/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, THỦY VĨ, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI NHÂN, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1207. Ngô Thị Việt Thùy, sinh ngày 24/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/5/6/3 PHỐ HÒA BÌNH, KHÓM 17, PHƯỜNG NHÂN ĐỨC, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1208. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 10/8/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43/1 NGÕ LONG ĐƯỜNG, KHÓM 9, PHƯỜNG LONG ĐÀM, KHU TÂY BẮC, TP ĐÀI TRUNG

1209. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 06/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, NGÕ QUỐC THIÊN, ĐƯỜNG HIỆP PHONG, KHÓM 6, THÔN NGƯU THỐ, XÃ THẠCH CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1210. Bùi Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 19/9/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 201 PHỐ THẾ LÂM, KHÓM 13, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1211. Mai Kim Loan, sinh ngày 20/01/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 118, PHỐ HOA HỒNG, KHÓM 16, THÔN HIỆP THÀNH, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1212. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 02/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 291/28 ĐƯỜNG ĐÔNG QUAN, KHÓM 17, PHƯỜNG KHÁNH ĐÔNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1213. Quách Kim Chi, sinh ngày 23/7/1982 tại TP Hồ ChíMinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/2/62 LỘ NGŨ CÔNG 2, KHÓM 3, THÔN PHÚC HƯNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1214. Đặng Kim Giác, sinh ngày 10/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74-4 LỘ CẢNG ĐÔNG, KHÓM 6, THÔN DÃ LIỄU, LÀNG VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1215. Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 10/7/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 DU XA ĐIẾM, KHÓM 11, PHƯỜNG QUÁ KHÊ, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

1216. Thạch Thị Bích Tròn, sinh ngày 11/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ PHỤC HƯNG, KHÓM 10, THÔN KHẢO ĐÀM, XÃ NHÂN VÕ, HUYỆN CAO HÙNG

1217. Dương Thị Thu Hà, sinh ngày 15/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21 NGÕ 20 ĐƯỜNG PHỐ TRUNG NHẤT, KHÓM 3, THÔN ĐẠI PHỐ, LÀNG TRÍ THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1218. Trần Thị Phương Loan, sinh ngày 01/4/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1 CÔNG THỐ TỬ, KHÓM 1, PHƯỜNG BÁCH LỘ, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1219. Lâm Mỹ Nghi, sinh ngày 24/5/2000 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 193, NGÕ 136, LỘ DŨNG QUANG, KHÓM 36, PHƯỜNG DŨNG QUANG, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1220. Phạm Thị Lài, sinh ngày 01/01/1982  tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/226/4 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU ĐÔNG, KHÓM 18, PHƯỜNG TÂN SƯƠNG, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1221. Phạm Thị Kim Thoa, sinh ngày 13/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/2/12-1, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 24, THÔN SƠN CƯỚC, LÀNG THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1222. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 28/11/1979 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 26, PHỐ TỰ CƯỜNG 1, KHÓM 12, THÔN ĐÔNG LÂM, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1223. Phan Thị Hằng, sinh ngày 01/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 135/7 KHÊ VĨ, KHÓM 14, PHỐ KÊ MỸ, TT THIỆN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

1224. Ngô Thị Nhinh, sinh ngày 28/8/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 146, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 15, PHƯỜNG AN LONG, KHU TÂY, TP ĐÀI TRUNG

1225. Trần Ngọc Diễm, sinh ngày 22/11/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 125 ĐẠI NGƯU LAN, KHÓM 4, THÔN VĨNH HƯNG, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1226. Phan Thị Nhung, sinh ngày 14/4/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34/6/4F LỘ TRÍ HÀNH, KHÓM 13, PHƯỜNG QUAN ĐỘ, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

1227. Phạm Thị Bắc, sinh ngày 01/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/1 ĐƯỜNG THẠCH ĐỄ, KHÓM 8, THÔN THẠCH ĐỄ, XÃ BÌNH KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1228. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 02/7/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82/9/3, ĐƯỜNGLONG TUYỀN, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐỨC THÚY, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1229. Vương Thị Kim Thoa, sinh ngày 15/02/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/11, NGÕ 4, LỘ NAM THÁI, KHÓM 26, THÔN QUÝ TỬ, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1230. Hà Thị Mỹ Linh, sinh ngày 07/10/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 16, THÔN TÙNG LÂM, LÀNG TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

1231. Hoàng Sậm Múi, sinh ngày 05/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 560/28/4F LỘ TRUNG CHÍNH BẮC, KHÓM 14 PHƯỜNG ĐẠI NGUYỆT, TP. TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1232. Dương Thị Hiên, sinh ngày 06/01/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 339, LẦU 2, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 21, PHƯỜNG PHÚC LÂM, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1233. Lê Thị Lý, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 494 LỘ ĐẠI HỮU, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐẠI HỮU, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1234. Châu Kim Ngọc, sinh ngày 07/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 13, THÔN CHÂN LÝ, LÀNG CÔNG LIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1235. Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 516, ĐOẠN 3, LỘ THÁI HÒA, KHÓM 2, PHỐ CỔ DUY, TP CHƯƠNG HÓA

1236. Đinh Thị Na, sinh ngày 24/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  SỐ 46, HẺM 607, ĐOẠN 2, LỘ VIÊN TẬP, KHÓM 14, PHƯỜNG BẮC LỘ, TT ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1237. Huỳnh Hoàng Mai, sinh ngày 23/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 27, ĐƯỜNG PHƯƠNG CÁT 1, KHÓM 25, PHƯỜNG PHỤNG PHÚC, TT OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1238. Dư Thị Ngọc Phố, sinh ngày 17/7/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49, ĐOẠN 2, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 9 THÔN LỘC CỐC, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

1239. Trần Thị Hồng Thơi, sinh ngày 19/10/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 19, NGÕ 7, LỘ ĐÔNG HỒ, KHÓM 2, PHƯỜNG AN HỒ, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1240. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 10/04/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 256, ĐƯỜNG NHÃ AN, KHÓM 6, PHƯỜNG DIỆN TIỀN, TT HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1241. Chềnh Sần Kíu, sinh ngày 08/11/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/60/6/430 ĐƯỜNG LONG NAM, KHÓM 24, PHƯỜNG ĐÔNG ANH, TT BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1242. Lý Nguyễn Hồng Phượng, sinh ngày 21/01/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/3 NGÕ 81, ĐƯỜNG DẪN HỮU, PHƯỜNG MINH THÚY, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1243. Võ Thị Mơ, sinh ngày 15/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 7, PHƯỜNG TIÊU KHÊ, TT TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1244. Nguyễn Thị Liền, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70/8 LỘ CANH TÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG CANH TÂN, TT ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

1245. Lê Thị Diễm Kiều, sinh ngày 02/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, HẺM DƯ DÂN, KHÓM 5, THÔN DƯ DÂN, LÀNG NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1246. Trương Thị Định, sinh ngày 19/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65 LỘ ĐẠI MINH, KHÓM 6, THÔN THẦN CHÂU, LÀNG THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1247. Châu Hải Yến, sinh ngày 28/7/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 LỘ TRUNG HƯNG NAM, KHÓM 22, THÔN DƯƠNG CƯỚC, LÀNG ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

1248. Trần Thúy Hằng, sinh ngày 10/8/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 738 ĐOẠN 2 LỘ DIÊN BÌNH, KHÓM 8, PHƯỜNG HỔ SƠN, KHU HƯƠNG SƠN, TP TÂN TRÚC

1249. Đỗ Thị Kim Loan, sinh ngày 23/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37 ĐƯỜNG BẮC TÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG DÂN HỮU, TP HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN

1250. Bùi Thúy Liễu, sinh ngày 25/02/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 9/3 SỐ 12 NGÕ 30 ĐOẠN 1, LỘ ĐÔNG ĐẠI, KHÓM 4, PHƯỜNG PHÚC THỤY, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1251. Lương Thị Hiền, sinh ngày 09/03/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93 QUÁ CÂU HẠ THỐ, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂY AN, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

1252. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 26/3/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 NGÕ 72 LỘ ĐÀO ĐỨC, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI HỒNG, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1253. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 17/4/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 NGÕ 35 ĐƯỜNG HOA LINH, KHÓM 7, PHƯỜNG BÁCH LINH, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1254. Phan Thị Kiều, sinh ngày 15/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40/1 LẦU 4 LỘ NHỊ THẬP TRƯƠNG, KHÓM 5, PHƯỜNG GIANG LỊCH, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1255. Huỳnh Thị Bích Vân, sinh ngày 25/6/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62/11 LẦU 1 LỘ DỤ THÀNH, KHÓM 52, PHƯỜNG ĐỈNH THÁI, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1256. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 18/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 383 LỘ DÂN TỘC, KHÓM 15, THÔN TÂN ĐIỀN, LÀNG TÂN LẠC, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1257. Lê Thị Mởn, sinh ngày 20/10/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 372/5/3/4F LỘ MINH CHÍ, ĐOẠN 2, KHÓM 15, THÔN MINH CHÍ, LÀNG THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1258. Vòng Lộc Hiền, sinh ngày 11/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 HẺM 155, ĐOẠN 5, LỘ DUYÊN HẢI, KHÓM 11, THÔN PHÚC HƯNG, LÀNG PHÚC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1259. Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 06/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44 NỘI LIÊU, KHÓM 2, THÔN NỘI LIÊU, LÀNG NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM

1260. Võ Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 19/5/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: SỐ 9 TAM HÒA, KHÓM 16, THÔN PHÚC KỲ, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

1261. Lê Thị Anh Thư, sinh ngày 12/3/1085 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67 ĐOẠN 1 TỔNG AN, KHÓM 2, PHƯỜNG AN THUẬN, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1262. Lương Chúc Mai, sinh ngày 01/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 439 LỘ PHỤNG ĐỈNH, KHÓM 1, THÔN THÀNH NGHĨA, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1263. Lê Bích Trân, sinh ngày 20/11/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 515 LỘ ĐỨC HÒA, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐỨC HÒA, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1264. Tsằn Thị Tám, sinh ngày 15/10/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 232 ĐÀM ĐỈNH, KHÓM 5, THÔN ĐÀM ĐỈNH, XÃ TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM

1265. Vương Bích Phương, sinh ngày 22/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/7 LẦU 1, NGÕ 83, ĐƯỜNG LONG THỌ, KHÓM 19, PHƯỜNG LONG SƠN, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1266. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 08/7/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, LẦU 3, ĐƯỜNG MINH CHÍ, ĐOẠN 3, KHÓM 22, THÔN MINH CHÍ, LÀNG THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1267. Đàm Tuyết Linh, sinh ngày 16/5/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58 LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 2, THÔN THOẠI LƯƠNG, LÀNG THOẠI TUỆ, HUYỆN HOA LIÊN

1268. Nguyễn Kim Huyền, sinh ngày 01/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48 ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG THÁI XƯƠNG, TT NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

1269. Đường Cóng Dùng, sinh ngày 16/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NAM THÔNG, KHÓM 99, PHƯỜNG LẠC HỢP, TT NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

1270. Lê Thị Mỹ, sinh ngày 06/06/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115/1 ĐƯỜNG NAM CẢNG, KHÓM 7, THÔN NAM CẢNG, LÀNG QUỐC TÍNH, HUYỆN NAM ĐẦU

1271. Đỗ Thanh Thúy, sinh ngày 12/02/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48/6 LỘ HỒ ĐẾ, KHÓM 15, PHƯỜNG HỒ SƠN, KHU BẮC ĐẨU, TP ĐÀI BẮC

1272. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 20/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 55, ĐƯỜNG TÂN SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG VĂN ĐỨC, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1273. Ngô Bội Linh, sinh ngày 06/4/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 156 CỰU XÃ, KHÓM 8, PHƯỜNG CỰU XÃ, TT UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

1274. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 09/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1003 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 6, PHƯỜNG THẮNG LỢI, TP MIÊU LẬT, HUYỆN MIÊU LẬT

1275. Lê Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 20/4/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34 BẮC LOAN, KHÓM 19, THÔN SƯ SƠN, LÀNG NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

1276. Võ Thị Huỳnh Trang, sinh ngày 10/3/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42 NGÕ HOA QUANG, KHÓM 17, THÔN PHONG ĐIỀN, LÀNG NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1277. Nguyễn Thị Cảnh, sinh ngày 15/6/1977 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27 LỘ VĨNH AN, KHÓM 6, THÔN ĐẠI BÌNH, LÀNG LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1278. Thái Thị Mai, sinh ngày 06/01/1972 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 47 ĐƯỜNG HOA GIANG, KHÓM 25 PHƯỜNG HỔ SƠN, KHU HƯƠNG SƠN, TP TÂN TRÚC

1279. Bùi Thị Thanh Thủy, sinh ngày 02/12/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 NGÕ 201 ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 17, PHƯỜNG LÝ TRƯỜNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1280. Lê Huỳnh Như, sinh ngày 22/9/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 333/1 CẢNG HẬU, KHÓM 14, THÔN CẢNG KHẨU, LÀNG AN ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI NAM

1281. Nguyễn Mỹ Tiếng, sinh ngày 01/7/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80 LỘ PHỤC HƯNG, KHÓM 7, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1282. Đặng Thị Duyên, sinh ngày 21/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 185 LỘ PHÚC AN, KHÓM 6, THÔN HẠ LUÂN, LÀNG KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

1283. Phùng Thị Ngọc Diêu, sinh ngày 06/06/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/2/451 LỘ THANH VÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG THANH HÒA, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1284. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 13/10/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, NGÕ 65 ĐƯỜNG LONG HƯNG, KHÓM 16 PHƯỜNG TỤ AN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1285. Nguyễn Thị Dơn, sinh ngày 27/9/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3/174 LỘ DÂN QUYỀN, KHÓM 8, PHƯỜNG THỦY NAM, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1286. Bùi Thị Hiếu, sinh ngày 14/6/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67 ĐƯỜNG THANH HƯNG, KHÓM 10, PHƯỜNG THANH THỦY, TT MỸ NÔNG, HUYỆN CAO HÙNG

1287. Hồ Kim Ngân, sinh ngày 07/9/1970 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ PHỤNG TÂY, KHÓM 18, THÔN PHỤNG HÙNG, LÀNG YẾN SÀO, HUYỆN CAO HÙNG

1288. Ngô Thị Kim Thoại, sinh ngày 06/5/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/4/1 NGÕ 42 ĐƯỜNG THANH AN, KHÓM 32, PHƯỜNG THANH PHONG, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

1289. Phạm Thị Thùy, sinh ngày 20/03/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45 PHAN TỬ KHANH, KHÓM 12, THÔN XÃ KHẨU, LÀNG TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1290. Nguyễn Thị Cẩm Lệ, sinh ngày 20/7/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 NGÕ 6 LỘ TAM DÂN, KHÓM 13, THÔN KHÊ CHÂU, LÀNG NAM CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1291. Nguyễn Thị Một, sinh ngày 30/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3 DOANH BÀN CƯỚC, KHÓM 13, PHƯỜNG THƯỢNG ĐIỀN, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1292. Nguyễn Thị Minh, sinh ngày 20/10/1981 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 NAM SƠN, KHÓM 8, THÔN CỔ NINH, LÀNG KIM NINH, HUYỆN KIM MÔN

1293. Võ Thị Mỹ, sinh ngày 16/6/1970 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17 NGÕ 95 LỘ PHÚC AN, KHÓM 16, THÔN HẠ LUÂN, LÀNG KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

1294. Đỗ Thị Thu Xương, sinh ngày 04/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 KHẢI NHUỆ, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂN ANH, TP MIÊU LẬT, HUYỆN MIÊU LẬT

1295. Voòng Sám Múi, sinh ngày 15/11/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/1 BÁT QUỶ, KHÓM 12, THÔN TÂY HỒ, LÀNG TAM NGHĨA, HUYỆN MIÊU LẬT

1296. Hồ Thị Trinh, sinh ngày 18/02/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/55/600 ĐƯỜNG NGÔ HƯNG, KHÓM 16, PHƯỜNG THÁI HÒA, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1297. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 10/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/3/45 ĐƯỜNG TỰ TÍN, KHÓM 1, PHƯỜNG TỰ TÍN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1298. Lê Thị Thu Ba, sinh ngày 19/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 782 LẦU 13, LỘ HẠNH PHÚC, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG BÌNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1299. Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 13/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76 LẦU 2 LỘ LÃO MAI, KHÓM 9, THÔN LÃO MAI, LÀNG THẠCH MÔN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1300. Hồ Thị Huyền Diệu, sinh ngày 27/7/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/2 ĐƯỜNG TỨ BÌNH, KHÓM 19, PHƯỜNG AN BANG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1301. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 05/04/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 212 ĐƯỜNG QUỐC THÀNH, KHÓM 11, PHƯỜNG QUỐC THÀNH, TP HOA LIÊN

1302. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 01/11/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7 SỐ 01, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG ĐẠI LIÊN, KHÓM 01, PHƯỜNG BÌNH THUẬN, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1303. Huỳnh Ngọc Giao, sinh ngày 12/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 196/31/2F LỘ DÂN AN TÂY, KHÓM 9, PHƯỜNG QUANG MINH, TP TÂN QUANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1304. Huỳnh Thị Thu Thảo, sinh ngày 13/4/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 10/3 SỐ 971 LỘ TRUNG HOA 5, KHÓM 9, PHƯỜNG CHUNG THUẦN, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1305. Trần Thị Thu Mai, sinh ngày 23/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50/4 ĐƯỜNG QUỐC KHẢI, KHÓM 020, PHƯỜNG BÀNH HƯNG, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1306. Dương Kim Phụng, sinh ngày 08/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 160 ĐƯỜNG NHẤT TÂM ĐÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐÀI PHỤNG, TP CHƯƠNG HÓA

1307. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 24/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 77 ĐƯỜNG TRƯỜNG THÁI, KHÓM 3, PHƯỜNG TIÊU KHÊ, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1308. Nguyễn Thụy Phương Thi, sinh ngày 29/8/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 19 ĐƯỜNG THOẠI THÁI, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1309. Võ Thị Lan Nhi, sinh ngày 04/5/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 390/14 LỘ BÁT ĐỨC 2 KHÓM 8, PHƯỜNG SƠN HẠ, TT ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

1310. Tăng Ngọc Hiền, sinh ngày 14/4/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44/13 VÕNG LIÊU, KHÓM 9, THÔN VÕNG LIÊU, LÀNG ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA

1311. Đinh Thị Toàn, sinh ngày 01/8/1976 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 HẺM 56 NGÕ 154 ĐƯỜNG TRUNG THANH, KHÓM 20, PHƯỜNG CẢNG VĨ, KHU TÂY ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

1312. Trần Quốc Việt, sinh ngày 30/10/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 198, ĐOẠN 2, LỘ MỘC TÂN, KHÓM 36, PHƯỜNG THUẬN HƯNG, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

1313. Nguyễn Thị Hồng Mơ, sinh ngày 10/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33 ĐƯỜNG ĐỒNG ĐỨC THẬP, KHÓM 7, PHƯỜNG BẢO AN, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀI VIÊN

1314. Châu Thị Ngọc Hòa, sinh ngày 21/12/1977 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68 LẦU 3, ĐƯỜNG LONG TUYỀN TAM, KHÓM 11, PHƯỜNG LONG TƯỜNG, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1315. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 03/10/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/11 HẺM 969 ĐƯỜNG TRUNG HOA, 5, KHÓM 19, PHƯỜNG CHUNG THUẦN, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1316. Bùi Thị Kim Yến, sinh ngày 25/12/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 411 ĐƯỜNG NAM VINH, KHÓM 6, PHƯỜNG ANH NHƠN, KHU NHÂN ÁI, TP CƠ LONG

1317. Mai Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 07/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89 LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 5, THÔN THỤY ĐIỂN, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

1318. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 13/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79 NGÕ 210 LỘ CƠ KIM 1, KHÓM 11, PHƯỜNG TÂN LUÂN, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

1319. Lương Mỹ Dung, sinh ngày 30/7/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 131 LỘ ĐỨC TRUNG, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG HÒA, KHU NAM ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

1320. Nguyễn Lê Hồng Nhung, sinh ngày 01/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77 CỰU XÃ, KHÓM 10, PHƯỜNG CỰU XÃ, TT UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

1321. Phạm Kim Lợi, sinh ngày 07/01/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 138 LỘ HỘI KẾT, KHÓM 13, THÔN HỘI XÃ, LÀNG ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1322. Vòng Mỹ Vân, sinh ngày 12/4/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/16 NGÕ 25 ĐOẠN 2 LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 8, THÔN GIA NHÂN, LÀNG ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1323. Nguyễn Thị Thanh Thọ, sinh ngày 18/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/4 HẺM 8, NGÕ 47 ĐOẠN 2 LỘ SONG THẬP, KHÓM 17, PHƯỜNG TRUNG THỤY, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1324. Vũ Thị Thanh Mai, sinh ngày 06/06/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 241, NGÕ 203 ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 1, TP TAM TRUNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1325. Nguyễn Thị Cẩm Nương, sinh ngày 17/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24 LẦU 3 HẺM 17 NGÕ TRUNG NGHĨA, LỘ TRUNG HIẾU, KHÓM 18, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1326. Phùn Ửng Múi, sinh ngày 04/11/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20 LẦU 4 THÔN ĐÔNG THÁI TÂN, LỘ ĐẠI PHỐ, KHÓM 14, PHƯỜNG CÁT AN, TT THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1327. Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày 14/4/1982 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 ĐẠI THỤ CƯỚC, KHÓM 2, THÔN THỤ HỒ, LÀNG THỤY PHONG, HUYỆN HOA LIÊN

1328. Đồng Thị Nguyệt, sinh ngày 25/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 LẦU 3 NGÕ 259 LỘ TÍN NGHĨA, KHÓM 7, PHƯỜNG NHÂN ĐỨC, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1329. Nìm Sau Kiến, sinh ngày 24/11/1983 tại Đồng Nai

Git

Hiện trú tại: SỐ 315/1 LẦU 3 ĐOẠN 3 LỘ THÀNH THÁI, KHÓM 13, THÔN THÀNH CÔNG, LÀNG NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1330. Võ Thị Trang, sinh ngày 01/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 PHỐ THẤT TINH, KHÓM 1, THÔN ĐẠI HÁN, XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN HOA LIÊN

1331. Trần Thị Dung, sinh ngày 15/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33 HẬU HỒ, KHÓM 7, THÔN HẠ PHỐ, LÀNG TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1332. Nguyễn Bích Tuyền, sinh ngày 15/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2 SỐ 41 ĐƯỜNG NHÂN HIỀN, KHÓM 24, PHƯỜNG SÙNG ĐỨC, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1333. Nguyễn Thị Nương, sinh ngày 16/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17 THÀNH CÔNG TÂN, PHƯỜNG VẠN LÝ, THÔN VẠN LÝ HƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1334. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 01/11/1957 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 LÝ KIM QUAN, KHÓM 7, THÔN NAM GIANG, XÃ NAM TRUNG, HUYỆN MIÊU LẬT

1335. Hồ Thị Thúy, sinh ngày 19/9/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 483/12/14 LỘ THANH VÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG THANH HÒA, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1336. Hứa Thị Mỹ Linh, sinh ngày 03/11/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 9/1 SỐ 15, ĐƯỜNG PHONG DIÊN, KHÓM 21, PHƯỜNG DIÊN CÁT, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1377. Trần Thị Huỳnh Như, sinh ngày 16/4/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 6, NGÕ 22, LỘ TÂN LANG, KHÓM 12, PHƯỜNG VĂN MINH, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1338. Đoàn Thị Thu Vân, sinh ngày 01/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 166/3F ĐƯỜNG TỰ LẬP, KHÓM 4, PHƯỜNG TỰ LẬP, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1339. Thái Mai Cơ, sinh ngày 18/3/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 160 ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 37, THÔN Ô NHẬT, LÀNG Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1340. Trương Thị Sự, sinh ngày 19/6/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 HẺM 16 ĐOẠN 3 LỘ TÂN HẢI, KHÓM 14, THÔN GIA PHÚC, TT GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

1341. Mai Thị Nữ, sinh ngày 20/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 402 LỘ NAM DƯƠNG, KHÓM 10, PHƯỜNG NAM THẾ, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1342. Nguyễn Thị Kim Mãn, sinh ngày 03/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/11 HẺM 164 LỘ VĂN XƯƠNG, KHÓM 26, ẤP VĨNH XƯƠNG, XÃ CỦ HAN, HUYỆN VÂN LÂM

1343. Lê Thị Kim Thêm, sinh ngày 03/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/9 NGÕ THỦY LÝ, KHÓM 42, PHƯỜNG ĐẠI THÀNH, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1344. Huỳnh Thị Kim Ngân, sinh ngày 08/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198/8/2F ĐƯỜNG ĐỈNH KHẢM, KHÓM 10, PHƯỜNG NHỊ TRÙNG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1345. Châu Thị Hường, sinh ngày 29/12/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/2 LỘ TỲ BÀ, KHÓM 5, PHƯỜNG TỲ BÀ, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1346. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 29/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90 ĐƯỜNG ĐỐC GIA, KHÓM 10, THÔN ĐỐC GIA, LÀNG THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

1347. Lê Thị Hà, sinh ngày 11/9/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 NGÕ 128 HẺM 1006 LỘ MINH HỒ, KHÓM 2, PHƯỜNG MINH HỒ, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

1348. Ngô Thị Tuyết Hằng, sinh ngày 28/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28/2 NGÕ 3, HẺM 60 ĐOẠN 2 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 4, ĐÔNG KHƯU, TT BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1249. Lê Thị Mai, sinh ngày 16/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 21, THÔN PHÚC LÝ, XÃ PHÚC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

1350. Nguyễn Thị Cẩm Hoa, sinh ngày 30/12/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7 SỐ 52 HƯỚNG DƯƠNG, KHÓM 5, THÔN NGỌC DUNG, XÃ CÔNG QUÁN, HUYỆN MIÊU LẬT

1351. Nguyễn Thị Luôn, sinh ngày 12/4/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69 ĐƯỜNG VĨNH HÒA, KHÓM 10, THÔN VĨNH HÒA, LÀNG ĐẠI Ô, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1352. Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 15/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 ĐƯỜNG CAO NAM 2, KHÓM 4, THÔN CAO NAM, LÀNG NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

1353. Trương Sở Huê, sinh ngày 23/9/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 HƯNG AN, THÔN HƯNG AN, LÀNG ĐẠI BÌ, HUYỆN VÂN LÂM

1354. Cao Thị Mỹ Kiên, sinh ngày 13/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 260 LỘ MINH THÁNH, ĐOẠN 2, KHÓM 5, THÔN TINH KHẨU, LÀNG PHỐ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1355. Phạm Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 23/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 PHỐ TÍN NGHĨA 3, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐIỀN TÂN, TT TÂN PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC

1356. Nguyễn Thị Thu Chong, sinh ngày 01/02/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 91, HẺM ĐẠI PHONG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI PHONG, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1357. Phan Thị Xuân, sinh ngày 30/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 285 ĐƯỜNG TÂN TRANG TỬ, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂN TRUNG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1358. Hoàng Trúc Quấn, sinh ngày 16/7/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 70 PHỐ NỘI, KHÓM 3, PHƯỜNG DIỀN HÒA, TP CHƯƠNG HÓA

1359. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 20/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/370/2 ĐƯỜNG DUYÊN HẢI, KHÓM 3, THÔN ĐỈNH TRANG, XÃ TUYỀN TÂY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1360. Vòng A Mùi, sinh ngày 16/8/1969 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77, ĐƯỜNG HÀ DƯƠNG, KHÓM 9, THÔN KHÊ KIỀN, XÃ TRÚC ĐƯỜNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1361. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 15/6/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75, ĐƯỜNG NAM HƯNG, KHÓM 5, THÔN TAM HÒA, XÃ PHÚC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1362. Hồ Thị Cẩm Duyên, sinh ngày 28/4/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/23/790 LẦU 4, LỘ TRUNG HIẾU ĐÔNG, ĐOẠN 5, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI ĐẠO, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1363. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 12/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 72 ĐƯỜNG VIÊN HẬU, KHÓM 22, PHƯỜNG LỤC THỦY, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

1364. Lý Thị Kim Chung, sinh ngày 06/5/1984 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 12/2 SỐ 12, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 1, PHƯỜNG LIÊN THÚY, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1365. Hoắc Kim Yến, sinh ngày 22/12/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6/3 SỐ 11 ĐƯỜNG ĐẠI ĐÔN TÂY 1, KHÓM 23, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, KHU NAM ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1366. Nguyễn Thị Tuyết Nhan, sinh ngày 10/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 188 THẢO LŨY, KHÓM 7, THÔN THẢO LŨY, LÀNG QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1367. Vũ Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 02/6/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33/9 NGÕ 116, LỘ THÀNH CÔNG, KHÓM 40, THÔN HẬU TRANG, LÀNG ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1368. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 12/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 NGÕ 16 ĐƯỜNG LONG THIỆN, KHÓM 13, THÔN TỨ ĐỨC, LÀNG ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1369. Nguyễn Thị Bích Truyền, sinh ngày 25/8/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 692 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, PHƯỜNG VĨNH HÒA, TT KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1370. Nguyễn Thị Cẩm Gìn, sinh ngày 20/7/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, HẺM 65, ĐƯỜNG KIỀU DỤC, KHÓM 26, PHƯỜNG DUY TÂN, TT MIÊU LẬT

1371. Trần Diễm Thúy, sinh ngày 12/12/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55/2 LỘ NHỊ KẾT, KHÓM 5, THÔN NHỊ KẾT, LÀNG TIỂU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

1372. Trần Thị Lý, sinh ngày 12/6/1964 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 106 ĐƯỜNG NỘI BÌ, KHÓM 11 LÀNG NAM KIẾN, TT TÔ ÚC, HUYỆN NGHI LAN

1373. Nguyễn Thị Lê Đào, sinh ngày 22/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 177 ĐOẠN 2 ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 14, ẤP ĐẠI NAM, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1374. Phạm Thị Doãn, sinh ngày 17/8/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/6/2/64 LỘ HẠNH PHÚC, KHÓM 13, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, TP TÂN TRANG, HUYỆN CAO HÙNG

1375. Lê Thị Diệu Huệ, sinh ngày 01/01/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 189 LỘ TAM DÂN, KHÓM 3, THÔN NGÕA NAM, XÃ PHỐ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1376. Phạm Thị Bích Duyên, sinh ngày 24/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/34/5/2 ĐƯỜNG ĐẠI CHƯƠNG, KHÓM 3, THÔN TRUNG LUÂN, XÃ PHÂN VIÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1377. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 05/9/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 181 PHỐ HẢO LAI 1, KHÓM 3, PHƯỜNG LẬP NHÂN, TT ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1378. Trần Thị Kiều Nương, sinh ngày 30/3/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 929/20 LỘ VĂN SƠN, ĐOẠN LÊ ĐẦU SƠN, KHÓM 25, PHƯỜNG VĂN SƠN, TT TÂN PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC

1379. Trần Thị Mai Trinh, sinh ngày 02/4/1977 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95 LỘ VŨ NOÃN, KHÓM 8, THÔN QUANG VŨ, LÀNG TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

1380. Phùng Thị Tuyết Mai, sinh ngày 07/6/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 87 ĐƯỜNG ĐỨC NHÂN, KHÓM 1, PHỐ TRUNG THỐ, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1381. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 10/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 114/42/1-2 ĐƯỜNG TÙNG CƯƠNG, KHÓM 8, PHƯỜNG CAO TÙNG, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1382. Nguyễn Ngọc Bảy, sinh ngày 11/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 135, LỘ NGŨ PHÚC 2, KHÓM 15, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1383. Lương Nhân Phụng, sinh ngày 25/02/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103/20 ĐƯỜNG KIM THÀNH 1, KHÓM 9, LÀNG KIÊN CÔNG, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

1384. Phù Ban Phương, sinh ngày 12/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21 NGÕ ĐÔNG BÌNH, KHÓM 7, THÔN ĐÔNG HƯNG, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1385. Lê Thị Ngọc Tiến, sinh ngày 01/02/1966 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 ĐỘ THUYÊN ĐẦU, KHÓM 1, PHƯỜNG HẢI BẢO, TT HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

1386. Võ Thị Tuyết Mai, sinh ngày 28/8/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 268 ĐƯỜNG TRƯỜNG TỶ 6, KHÓM 11, PHƯỜNG THÁI BÌNH, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1387. Hoàng Anh Đãi, sinh ngày 15/4/1982 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 286 ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI HƯNG, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1388. Bùi Thị Thảo, sinh ngày 02/3/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ ½ HẺM 269 ĐOẠN 3, ĐƯỜNG THÁI HÒA, KHÓM 8, PHƯỜNG CỔ TY, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1389. Vòng Lỷ Kíu, sinh ngày 02/8/1967 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 ĐẠI HỒ NỘI, KHÓM 3, THÔN TẠO KIỀU TRIỀU DƯƠNG, HUYỆN MIÊU LẬT

1390. Huỳnh Thị Lài, sinh ngày 07/3/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37/4/505/2 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 12, PHƯỜNG TRƯỜNG HƯNG, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1391. Nguyễn Thị Phi Líp, sinh ngày 17/11/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/2 LỘ LÃO HƯNG, KHÓM 6, THÔN LÃO MAI, XÃ THẠCH MÔN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1392. Bùi Thị Vượng, sinh ngày 01/02/1972 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149/66 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 8, THÔN TAM ĐỨC, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1393. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 29/3/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 132 ĐOẠN 1, LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 19, THÔN ĐẠI ĐỊNH, LÀNG CÀ ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

1394. Trần Thị Mỹ Dung, sinh ngày 18/12/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20 ÁP MẪU ĐỆ, KHÓM 4, THÔN VÂN LONG, LÀNG DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1395. Nguyễn Thị Trâm Anh, sinh ngày 15/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 NGÕ 24 ĐƯỜNG HÒA QUANG, KHÓM 6, PHƯỜNG CỞ QUANG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1396. Lê Thị Cẩm Vân, sinh ngày 03/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 10 ĐƯỜNG CƯƠNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 19, PHƯỜNG THỤY HOA, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1397. Ong Thị Ly, sinh ngày 22/8/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 121 LẦU 3/1 ĐƯỜNG NGHĨA HƯNG, KHÓM 12, PHƯỜNG TAM LINH, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1398. Lê Thị Trà My, sinh ngày 04/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, ĐƯỜNG THÁNH VÂN, KHÓM 13, PHƯỜNG NGỌC BÌNH, KHU NAM HẠNH, TP CAO HÙNG

1399. Đinh Ngọc Hằng, sinh ngày 09/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 23, LỘ NGŨ GIÁP NHẤT, KHÓM 5, PHƯỜNG HÒA HƯNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1400. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 22/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 LẦU 2, ĐƯỜNG ĐẠI KHÁNH, KHÓM 15, PHƯỜNG TAM HƯNG, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1401. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 23/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 291/2/1 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 12, THÔN HỒ ĐÔNG, LÀNG HỒ NỘI, HUYỆN CAO HÙNG

1402. Nguyễn Thị Mỹ Ánh, sinh ngày 02/11/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/4/11/172 ĐƯỜNG KIẾN QUỐC BẮC, KHÓM 19, PHƯỜNG A Ý, TP CHƯƠNG HÓA

1403. Nguyễn Thị Hai, sinh ngày 12/5/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 166/1 LỘ THUẬN PHÀM, KHÓM 1, PHỐ PHÚC ĐỨC, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1404. Vòng Sau Khoằn, sinh ngày 22/01/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25 LỘ HƯNG HOA, KHÓM 1, THÔN CAM GIÁ, XÃ ĐÀM TỞ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1405. Lê Hồng Nhàn, sinh ngày 05/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 MỄ THƯƠNG, KHÓM 10, THÔN MỄ THƯƠNG, LÀNG BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1406. Trần Thị Mỹ Thương, sinh ngày 24/8/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47/4 HẺM TRUNG HÒA, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG HÒA, KHU NAM ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1407. Lê Thị Hiền, sinh ngày 15/7/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 156 ĐƯỜNG DIÊM HÀNH, KHÓM 11, PHƯỜNG DIÊM CHÂU, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1408. Đỗ Thị Kim, sinh ngày 17/8/1982 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 282 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 26, PHƯỜNG PHỐ VIÊN, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM.

1409. Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 29/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/2 NGÕ TRÚC VI, KHÓM 20, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1410. Đào Thúy Hằng, sinh ngày 15/4/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 ĐƯỜNG TÂN PHÚ, KHÓM 15, LÀNG ĐÀI ĐÔNG, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1411. Lâm Thị Tuyết Minh, sinh ngày 04/05/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 220 LỘ LONG HƯNG, KHÓM 22, THÔN LONG HƯNG, LÀNG PHONG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1412.Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 26/12/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120 PHỐ ĐĂNG BÌNH, KHÓM 7, PHƯỜNG BẢN DƯƠNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1413. Lê Thị Lan, sinh ngày 12/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 187 ĐƯỜNG MẬU THƯƠNG CỬU, KHÓM 64, THÔN PHỤC HƯNG, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1414. Phạm Thị Loan, sinh ngày 09/01/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33 HẺM 4 NGÕ 121 LỘ TRUNG CHÍNH 1, KHÓM 14, PHƯỜNG VĨNH KHANG, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

1415. Phạm Thị Thu Vân, sinh ngày 14/4/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/15 LỘ NHÂN LÝ, KHÓM 4, THÔN KHÊ BẮC, XÃ NAM CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1416. Đặng Thị Kim Hương, sinh ngày 14/4/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, LÝ LONG, KHÓM 11, THÔN THIỆN DƯ, XÃ PHƯỜNG SƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1417. Võ Thị Kim Phụng, sinh ngày 24/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/2 LỘ DÂN TỘC, KHÓM 14, THÔN BẢN PHÚC, XÃ LƯU CẦN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1418. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 22/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16 NGÕ LÂM SÂM LỘ NAM LOAN, KHÓM 9, PHƯỜNG NAM LOAN, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1419. Phương Kim Huê, sinh ngày 26/6/1967 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/2 LỘ ĐẠI VÕ, KHÓM 33, PHƯỜNG ĐẠI VÕ, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1420. Lý Sương Hạnh, sinh ngày 02/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 208 ĐOẠN 1 LỘ TRUNG HƯNG, KHÓM 6, THÔN HƯƠNG XÃ, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1421. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 15/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 240 LỘ VẠN TÂN, KHÓM 8, THÔN TÂN CHUNG, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1422. Vòng Chính Moi, sinh ngày 30/8/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111/3 CHÂU GIANG, KHÓM 5, PHƯỜNG SƠN THỦY, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

1423. Đoàn Thị Liên, sinh ngày 09/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55 ĐOẠN 2 LỘ TRÚC SƯ, KHÓM 14, THÔN THẦN CƯƠNG, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1424. Nguyễn Thị Ngọc Quý, sinh ngày 04/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/2/1980 LỘ PHỤNG TÙNG, KHÓM 2, PHƯỜNG VÕ TÙNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1425. Đặng Ngọc Hà, sinh ngày 27/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 LỘ TÂY TIÊN, KHÓM 1, THÔN TÂY TIÊN, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1426. Lê Thị Kiều Tiên, sinh ngày 21/10/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 LỘ CÁT TƯỜNG, KHÓM 3, PHƯỜNG HOA THẮNG, TT BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

1427. Kim Thị Huỳnh, sinh ngày 27/3/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30/4 HOAN NHÃ, KHÓM 1, PHƯỜNG HOAN NHÃ, TT DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

1428. Trần Thị Tho, sinh ngày 12/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61/3 NGHĨA TRÙ, KHÓM 4, PHƯỜNG NGHĨA TRÙ, TT DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

1429. Đặng Thị Ánh Hồng, sinh ngày 20/02/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/443 LỘ TÍN NGHĨA, KHÓM 11, PHƯỜNG PHONG VINH, TT TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

1430. Ngô Thị Thanh Trang, sinh ngày 28/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58 TRUNG DOANH, KHÓM 2, THÔN KHAI HÓA, XÃ HẠ DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1431. Tô Thị Kiều Linh, sinh ngày 27/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77 ĐẠI DOANH, KHÓM 5, THÔN ĐẠI DOANH, XÃ TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM

1432. Nguyễn Thị Pha, sinh ngày 26/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50 LỘ HÒA BÌNH, KHÓM 8, THÔN TÂN PHÁT, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

1433. Phạm Thị Liễu, sinh ngày 11/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103 LỘ HƯNG NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG TỨ CÂU, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1434. Nguyễn Thị Truyền, sinh ngày 12/4/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44 LỘ THUYỀN ĐẦU, KHÓM 7, PHƯỜNG THUYỀN ĐẦU, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1435. Trần Thị Đảnh, sinh ngày 10/10/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63/1 ĐƯỜNG HƯNG NGƯ, KHÓM 10, PHƯỜNG THỊNH NGƯ, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1436. Lê Thị Bích Thuận, sinh ngày 04/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/52/127 LỘ TÂN CHUNG, KHÓM 10, THÔN TÂN CHUNG, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1437. Nguyễn Thị Bích Xuân, sinh ngày 14/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM 3, NGÕ 3 LỘ HỒ NỘI, KHÓM 29 PHƯỜNG SƠN CƯỚC, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1438. Nguyễn Hoàng Kiều, sinh ngày 20/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35 LỘ AN LẠC, KHÓM 21, THÔN AN LẠC, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1439. Nguyễn Thị Bích Lo, sinh ngày 16/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 NGÕ THẢO PHỐ 3, KHÓM 7, THÔN THẢO PHỐ, XÃ SƯ TỬ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1440. Lê Thị Huyền Trang, sinh ngày 28/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/11/2/439/17 LỘ BẮC ĐỒN, KHÓM 25, PHƯỜNG CỰU XÃ, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1441. Trương Bích Đào, sinh ngày 03/3/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/3/11/382/3 LỘ HÒA BÌNH TÂY, KHÓM 25, PHƯỜNG HOA GIANG, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

1442. Hồ Thị Bé Hai, sinh ngày 16/3/1994 tại Đắc Lắc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/2/4 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG 2, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG ƯƠNG, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1443. Phạm Thị Ngọc Chinh, sinh ngày 26/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/1 ĐẠI KHƯU ĐIỀN, KHÓM 11, THÔN LÃO MAI, XÃ THẠCH MÔN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1444. Hà Ái Liên, sinh ngày 10/3/1959 tạ TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/36 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 14, PHƯỜNG THỦY HÀ, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1445. Huỳnh Thị Hoàng, sinh ngày 01/12/1997 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/7/17 LỘ LẬP ĐỨC, KHÓM 1, PHƯỜNG THANH KHÊ, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1446. Phạm Thị Mỹ Châu, sinh ngày 12/3/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3/76 LỘ HẬU CẢNG 1, KHÓM 18, PHƯỜNG HẬU CẢNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1447, Phạm Thị Bích Chi, sinh ngày 15/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/2/531 LỘ TRUNG CẢNG, KHÓM 18 PHƯỜNG TRUNG TÍN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1448. Lê Thị Thanh Hương, sinh ngày 05/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99/5 ĐƯỜNG CHÍNH HÒA, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG LỘ, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1449. Phạm Thanh Hải, sinh ngày 31/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/4 ĐƯỜNG THẮNG LỢI 5, KHÓM 23, THÔN CAM GIA, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1450. Phạm Thị Trang, sinh ngày 15/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, HẺM 18, NGÕ 98 LỘ DÂN HỮU, KHÓM 13, PHƯỜNG KIỀU ĐẦU, TT THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1451. Lày Cá Phương, sinh ngày 14/9/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 383 QUẢ NGHỊ HẬU, KHÓM 14, THÔN THẦN NÔNG, XÃ LIỄU DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1452. Nguyễn Thị Xuân Hà, sinh ngày 02/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/2 LỘ ĐẠI DŨNG, KHÓM 6, PHƯỜNG DIÊN SƠN, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1453. Lý Thanh Ngọc Diệu, sinh ngày 28/6/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/485/1 LỘ TRUNG BÌNH, KHÓM 19, THÔN TRƯỜNG LĨNH, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

1454. Lăng Thị Thái Tiên, sinh ngày 14/2/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78 TÂY THẾ KỸ BẮC, KHÓM 14, PHƯỜNG NGỌC MIÊU, TP MIÊU LẬT, HUYỆN MIÊU LẬT

1455. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 23/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84/4 LUÂN NỘI, KHÓM 13, PHƯỜNG LUÂN NỘI, TT THỔ KHỐ, HUYỆN VÂN LÂM

1456. Lê Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 23/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: SỐ 35 NGƯU TRÙ ĐẾ, KHÓM 2, THÔN TÂN PHÚ, XÃ NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1457. Phạm Thị Hồng Thủy, sinh ngày 21/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28 ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 3, PHƯỜNG TIÊM SƠN, TT ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

1458. Lục Thanh Vân, sinh ngày 15/8/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 186/21 LỘ TRUNG HÒA, KHÓM 20, THÔN CẢNG TÂY, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1459. Phù Ánh Xuyên, sinh ngày 25/9/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 HẺM 65 NGÕ 166 ĐƯỜNG THIỆN BẮC, KHÓM 18, KHU NHÂN BẮC, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1460. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 28/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64 PHỦ PHIÊN, KHÓM 6, PHƯỜNG PHỦ PHIÊN, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

1461. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 17/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/6 ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 13, THÔN XÍ CHÂU, XÃ NAM CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1462. Sơn Thị Ngọc Bé, sinh ngày 19/9/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 213 ĐƯỜNG LONG SƠN, KHÓM 27, THÔN LONG SƠN, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1463. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 01/6/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 500/6 ĐƯỜNG BỒ ĐỀ, KHÓM 50, PHƯỜNG ĐỈNH THÁI, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1464. Trương Thị Sang, sinh ngày 10/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/12/405 ĐƯỜNG ĐẠI KHÊ, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐẠI KHÊ, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1465. Tiêu Thị Mỹ Nga, sinh ngày 11/3/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/5 ĐƯỜNG VĨNH ĐẠT, KHÓM 10, THÔN VĨNH AN, XÃ VĨNH AN, HUYỆN CAO HÙNG

1466. Lê Ngọc Linh, sinh ngày 22/9/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 786 ĐƯỜNG HẬU TRANG, KHÓM 10, PHƯỜNG NHƠN HÒA, KHU BẮC ĐÔN, TP ĐÀI TRUNG

1467. Lâm Thị Tuyết, sinh ngày 11/02/1975 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 2 VĨNH AN, KHÓM 2, PHƯỜNG VĨNH AN, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1468. Nguyễn Thị Ngọc Thi, sinh ngày 27/3/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37 ĐƯỜNG NGUYÊN HƯNG, KHÓM 11, THÔN NỘI BỒ, XÃ TRÚC SƠN KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1469. Trần Thị Kiều, sinh ngày 24/02/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG ANH SĨ, KHÓM 3, PHƯỜNG QUANG ĐẠI, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

1470. Nguyễn Thị Kim Hai, sinh ngày 02/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/13/212 PHỐ NAM CÔNG, KHÓM 45, PHƯỜNG NHỊ VƯƠNG, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1471. Nguyễn Thị Dự, sinh ngày 12/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 CẢNG VĨ, KHÓM 2, THÔN CẢNG VĨ, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

1472. Nguyễn Thị Tím, sinh ngày 02/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 178, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 8, THÔN THỦY LIÊU, LÀNG ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

1473. Phan Thị Hảo, sinh ngày 09/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 211 ĐƯỜNG LOAN LÝ, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG HÒA, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

1474. Đỗ Ngọc Đẹp, sinh ngày 13/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 315/7 LẦU 4, ĐƯỜNG PHỤNG LÂM 3, KHÓM 7, THÔN HỒI XÃ, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1475. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/2 ĐƯỜNG TƯ MÃ, KHÓM 2, THÔN TÂN TRANG, XÃ SAM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG

1476. Võ Thị Kim Tiến, sinh ngày 10/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 270 ĐƯỜNG CỬU NHI 2, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐÀI NHÂN, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1477. Lê Thị Niềm, sinh ngày 25/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95 ĐƯỜNG ĐIỀN TÙNG, KHÓM 3, THÔN ĐIỀN TÙNG, XÃ ĐIỀN TÙNG, HUYỆN CAO HÙNG

1478. Chắng Sịt Lầy, sinh ngày 01/8/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24 ĐƯỜNG MỘNG LÝ, KHÓM 8, THÔN MỘNG LÝ, XÃ Ô TÙNG, HUYỆN CAO HÙNG

1479. Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 15/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 80 ĐƯỜNG TRƯỜNG LONG, ĐOẠN 2, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐÔNG HÃN, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1480. Lê Ngọc Đẹp, sinh ngày 12/12/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16-2 ĐƯỜNG TRUNG CHÂU, KHÓM 1, THÔN ĐÔNG LUÂN, LÀNG ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA

1481. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 28/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

SỐ 50 LỘ LIÊU TỬ, KHÓM 7, PHƯỜNG KHẢO THÍ, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

1482. Nguyễn Thị Sửa, sinh ngày 01/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17 ĐƯỜNG KIM MÔN 4, PHƯỜNG ĐẠI PHONG, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1483. Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 29/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/22 PHỐ TAM NGUYÊN 1, KHÓM 2, PHƯỜNG TAM NGUYÊN, THI TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1484. Đỗ Thị Mén, sinh ngày 17/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24 NGÕ TRƯỜNG THANH, KHÓM 11, THÔN XÍCH SƠN, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

1485. Phạm Ngọc Dung, sinh ngày 08/9/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 PHỐ CAO THÀNH 6, KHÓM 18, PHƯỜNG CAO THÀNH, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1486. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 28/02/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/1/165/174 ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, ĐOẠN 2, KHÓM 5, PHƯỜNG TỤ AN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1487. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 01/9/1974 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/24/1030 ĐƯỜNG VĂN HIẾN, KHÓM 18, PHƯỜNG VĂN NGUYÊN, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

1488. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 20/10/1979 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/100 ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 23, PHƯỜNG TRÚC NGHỊ, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

1489. Lưu Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 01/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45 ĐƯỜNG VIÊN LỘC, ĐOẠN 3, KHÓM 3, THÔN ĐẠI HỮU, XÃ PHỐ DIÊM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1490. Nguyễn Hồng Tím, sinh ngày 19/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36 PHỐ MINH CHÍNH 1, KHÓM 19, PHƯỜNG MINH CHÍNH, KHU TIỀN CHẤN, TP CAO HÙNG

1491. Nguyễn Thị Nhật Linh, sinh ngày 04/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/1/17/338 ĐƯỜNG TÙNG GIANG, ĐOẠN 1, KHÓM 14, PHƯỜNG PHÚC CƯƠNG, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1492. Nguyễn Thị Thúy Phương, sinh ngày 17/4/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57 ĐƯỜNG THẮNG LỢI, KHÓM 17 PHƯỜNG BÌ ĐÔNG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1493. Dương Tú Minh, sinh ngày 02/01/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/7/386 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, ĐOẠN 1, KHÓM 8, THÔN ĐẦU GIA ĐÔNG, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1494. Nguyễn Thị Tiền, sinh ngày 15/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25 LẦU 8/2 ĐƯỜNG BẮC XẢ VŨ, KHÓM 11, PHƯỜNG BẢO AN, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1495. Trần Như Ngọc, sinh ngày 09/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85 ĐƯỜNG TIÊN LONG, KHÓM 19, THÔN TIỀN CÁT, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1496. Đặng Thị Cẩm Lệ, sinh ngày 07/02/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 234 ĐẠI TRÚC VI, KHÓM 12 THÔN THÀNH TRÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1497. Nguyễn Thị Huynh, sinh ngày 13/11/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 ĐẠI LUÂN, KHÓM 2, THÔN ĐẠI LUÂN, XÃ THỦY HƯƠNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1498. Nguyễn Thị Út Lợi, sinh ngày 10/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/71 ĐƯỜNG CÔNG NGHIỆP, KHÓM 2, THÔN TRUNG HÒA, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1499. Nguyễn Thị Hiển, sinh ngày 28/9/1981 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 292/3 LOAN NỘI, KHÓM 4, THÔN LOAN BẮC, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1500. Trần Thị Dự, sinh ngày 21/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36 QUYẾN ĐẦU KHANH, KHÓM 13, THÔN SƯ DÃ, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1501. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 01/01/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21 ĐƯỜNG NGƯ LONG, KHÓM 33, PHƯỜNG RÀNG KHÁNH, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

1502. Lý Thị Hồng Duyên, sinh ngày 02/12/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/1/7 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG NAM, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1503. Lê Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 22/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/4/17/180 ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 20, PHƯỜNG PHÚC TRUNG, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

1504. Trần Ngọc Lệ, sinh ngày 15/5/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32 NGÕ 40, ĐƯỜNG HỶ THỤ, KHÓM 1, PHƯỜNG HỶ BẮC, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

1505. Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh ngày 24/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27 NGÕ 206 ĐƯỜNG HỶ THỤ, KHÓM 13, PHƯỜNG HỶ BẮC, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

1506. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 19/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 KHẢM HẬU, KHÓM 1, PHƯỜNG KHẢM HẬU, TP PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA

1507. Bùi Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 03/5/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67 TAM TÍNH LIÊU, KHÓM 8, THÔN TAM NGHĨA, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1508. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 01/01/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 HẠ LIÊU TỬ, KHÓM 1, THÔN NGHĨA NHÂN, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1509. Phạm Ngọc Thúy, sinh ngày 07/9/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19 TÙNG CƯỚC, KHÓM 20 THÔN ĐOẠN NHU, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1510. Đỗ Thị Lan, sinh ngày 10/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 ĐƯỜNG LONG TUYỀN 1, KHÓM 15, PHƯỜNG LONG ÂN, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1511. Phún Cún Phồng, sinh ngày 18/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, LỘ TÂY AN, KHÓM 20, THÔN THÍCH ĐỒNG, XÃ THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

1512. Hồ Ửng Mùi, sinh ngày 24/8/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/16, VINH THÔN, KHÓM 17, THÔN PHỐ TỬ, XÃ THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

1513. Trần Thị Minh Thảo, sinh ngày 19/8/1976 tại Quảng Trị

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37 BÌ ĐẢO, PHƯỜNG BÌ ĐẢO, TT ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1514. Thạch Thị Thu, sinh ngày 05/10/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 195 LỘ LỰC TÂN, KHÓM 12, PHƯỜNG HIẾU LIÊM, TP NGHỊ LAN, HUYỆN NGHI LAN

1515. Dương Thị Ngọc Linh, sinh ngày 13/5/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/1/3/18/250/5 LỘ NAM KINH ĐÔNG, KHÓM 21, PHƯỜNG TÂN TỤ, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1516. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 26/3/1980 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 409 LỘ HẢI TÂN, KHÓM 3, PHƯỜNG HẢI TÂN, TT THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1517. Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 10/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 164 TRUNG CHÍNH 3, KHÓM 11, PHƯỜNG TÂY MÔN, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1518. Lê Thị Kim Nguyên, sinh ngày 04/01/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 QUÁ CÂU ĐỈNH THỐ, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG AN, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

1519. Trần Thảo Trinh, sinh ngày 22/02/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105/3 LỘ CÁT ĐÌNH, KHÓM 5, THÔN CÔNG LAO, XÃ TRANG VỆ, HUYỆN NGHI LAN

1520. Nguyễn Thị Ngọc Đào, sinh ngày 03/8/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/2 LỘ TÂN NAM, KHÓM 2, THÔN MỸ PHÚC, XÃ TRANG VỆ, HUYỆN NGHI LAN

1521. TChang Ngọc Vân, sinh ngày 29/10/1968 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/2/72 ĐƯỜNG XA LỘ ĐỈNH, KHÓM 13, PHƯỜNG VĨNH HUY, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1522. Nguyễn Thị Mót, sinh ngày 10/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90 HOÀNG HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG PHỤC ĐÁN, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1523. Hà Thị Nhi, sinh ngày 08/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101 LỘ ĐẠI TRÚC, KHÓM 17, THÔN TÂN HƯNG, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1524. Thái Mỹ Dinh, sinh ngày 10/4/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/8/6/727 LỘ TRUNG HOA, KHÓM 26, PHƯỜNG AN KHÁNH, TP AN KHÁNH, HUYỆN ĐÀI NAM

1525. Huỳnh Kim Thùy, sinh ngày 17/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/2 LỘ ĐÔNG CẢNG, KHÓM 4, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, TP NGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN

1526. Hàng Ngọc Tuyết, sinh ngày 13/8/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 179 ĐOẠN 1, LỘ THÁI HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG HẠ BỘ, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1527. Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 09/8/1976 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70 NGÕ 2, ĐƯỜNG TÂN TÂY, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂY XUYÊN, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

1528. Lý Cún Lìn, sinh ngày 15/02/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 THẬP NHẤT CỔ, KHÓM 12, THÔN HẬU HỒ, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

1529. Hồ Thị Thu Hai, sinh ngày 02/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/3/10 ĐƯỜNG NAM QUANG, KHÓM 25, PHƯỜNG CHÍNH MINH, KHU THẤT ĐỒ, TP CƠ LONG

1530. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 31/12/1981 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 37, ĐƯỜNG PHÚ ĐIỀN 3, KHÓM 1, THÔN ĐÔNG PHÚ, XÃ QUANG PHỤC, HUYỆN HOA LIÊN

1531. Trình Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 10/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 185 CHẤN HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, TT TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

1532. Lâm Thị Bích Chi, sinh ngày 09/5/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/1/14, ĐƯỜNG AN HÒA 2, KHÓM 35, PHƯỜNG TỨ DUY, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

1533. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 01/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 172 LỘ AN KHANG, KHÓM 3, PHƯỜNG LÔ CHÂU, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1534. Phạm Thị Thu, sinh ngày 24/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/169/2 LỘ ĐÀM HƯNG, KHÓM 6, THÔN PHÚC NHÂN, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1535. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 09/07/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/10 LỘ TAM ĐIỀN, KHÓM 4, PHƯỜNG QUỐC TÍNH, TT THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1536. Phạm Thị Hài, sinh ngày 12/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 323 LỘ KIẾN HÀNH, KHÓM 3, PHƯỜNG KHƯU THỐ, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

1537. Chu Thị Phượng, sinh ngày 27/6/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 278 LỘ NGƯU PHỐ NAM, KHÓM 14, PHƯỜNG PHỐ TIỀN, KHU HƯƠNG SƠN, TP TÂN TRÚC

1538. Lê Thị Thời, sinh ngày 26/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/3 ĐƯỜNG LÂM SÂM, KHÓM 1, PHƯỜNG CHẤN NGHĨA, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1539. Bùi Thị Kiều Hương, sinh ngày 19/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/16/400 ĐƯỜNG BẮC HƯNG, KHÓM 15, PHƯỜNG BẢO AN, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1540. Phan Thị Lệ, sinh ngày 10/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/28/543 LỘ TÂN TRANG, KHÓM 7, PHƯỜNG KIM AN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1541. Vũ Thị Kim Cúc, sinh ngày 07/11/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91/1/15 NGÕ TRUNG NGHĨA, LỘ TRUNG HIẾU, KHÓM 5, PHƯỜNG QUỐC THÁI, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1542. Lê Thị Sâm, sinh ngày 02/5/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/5 HẺM 6, NGÕ 38 ĐOẠN 2 LỘ NAM CẢNG, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐÔNG MINH, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

1543. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 14/10/1982 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 33 ĐƯỜNG KHANG LANG 3, KHÓM 6, PHƯỜNG KHANH LANG, TT THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1544. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 06/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33 TÂN THỐ, KHÓM 6, THÔN LỤC ĐẦU, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1545. Nguyễn Thị Sung, sinh ngày 17/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64 CẢNG VĨ LIÊU, KHÓM 9, THÔN CẢNG MỸ, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1546. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 09/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/5 SÀI ĐẦU TỬ, KHÓM 2, THÔN BÌNH HÒA, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1547. Võ Thị Thúy Phượng, sinh ngày 13/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/3 HẺM 19 NGÕ 142 ĐOẠN 2, LỘ HƯNG NAM, KHÓM 26, PHƯỜNG NỘI NAM, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1548. Trần Ửng Mùi, sinh ngày 09/3/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37 LỘ PHỤC HƯNG 1, KHÓM 11, PHƯỜNG KHAI MINH, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

1549. Lê Thị Cẩm Khoa, sinh ngày 03/6/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2/424 LỘ KHÊ ĐÔNG, KHÓM 16, PHƯỜNG KHÊ ĐÔNG, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1550. Hồ Châu Pha, sinh ngày 16/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102 LẦU 4, NGÕ 382, ĐOẠN 4 LỘ TAM HÒA, KHÓM 15, PHƯỜNG VĨNH THANH, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1551. Hoàng Thị Lưu, sinh ngày 24/7/1982 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/9/91 ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CỰU TRANG, KHÓM 8, PHƯỜNG CỰU TRANG, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

1552. Nông Thúy Ngân, sinh ngày 10/7/1971 tại Lạng Sơn

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 140/2 LỘ TRUNG PHONG, KHÓM 1, PHƯỜNG NHÂN AN, TT QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC

1553. Phạm Thị Mộng Cầm, sinh ngày 04/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/8/291 LỘ TRUNG CHÍNH 3, KHÓM 8, PHƯỜNG NHỊ KIỀU, TT OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1554. Mai Thị Xuân, sinh ngày 25/12/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/2 ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 23 PHƯỜNG DƯƠNG MINH, TT MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

1555. Ngô Thị Na, sinh ngày 30/6/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/55 ĐƯỜNG SĨ LÂM, KHÓM 19, PHƯỜNG VĂN HÓA, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1556. Nguyễn Ngọc Hiểu, sinh ngày 19/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 665 BẮC THẾ TỬ, KHÓM 28, THÔN BẮC ĐẦU, LÀNG DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1557. Ngô Thị Yến, sinh ngày 08/11/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 325 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 11, THÔN ĐẠI BÌNH, XÃ QUANG PHỤC, HUYỆN HOA LIÊN

1558. Thòng Chủ Dếnh, sinh ngày 12/8/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 NGÕ TÀNG THỐ, PHỐ TÂY HỒ, KHÓM 27, PHƯỜNG TRUNG HỒ, TT OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1559. Lý Thùy Dung, sinh ngày 08/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 152 LỘ LÂM SÂM, KHÓM 14, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ QUANG PHỤC, HUYỆN HOA LIÊN

1560. Trần Thị Thúy, sinh ngày 14/02/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76/1 ĐƯỜNG TRUNG CẢNG NHẤT, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG THÁI, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1561. Trương Ngọc Pha, sinh ngày 26/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/31 NGÕ HẬU LỘ, KHÓM 15, THÔN HIỆP HÒA, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1562. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 12/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 338 LỘ TRUNG CHÍNH 3, KHÓM 13, PHƯỜNG NHỊ KIỀU, TT OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1563. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 29/10/1986 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 406 ĐOẠN 2, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, PHƯỜNG PHỤNG NHÂN, TT PHỤNG LÂM, HUYỆN HOA LIÊN

1564. Đinh Thị Kim Tiền, sinh ngày 22/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 420/11/2 ĐƯỜNG THỌ PHONG, KHÓM 17, PHƯỜNG NHÂN XƯƠNG, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

1565. Đinh Thị Lãng, sinh ngày 17/5/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16 NGÕ 31 ĐƯỜNG LÃO HẤP, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂN TÂY, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1566. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 20/9/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120 ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 12, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

1567. Hoàng Thị Ngọc Hương, sinh ngày 12/6/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 65 ĐOẠN 2, LỘ DÂN QUYỀN, KHÓM 5, PHƯỜNG VĨNH QUAN, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1568. Bùi Ngọc Kiều, sinh ngày 12/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60/6 HẢI KHẨU, KHÓM 13, PHƯỜNG LOAN BÀO, TT HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

1569. Cao Thị Kim Quyên, sinh ngày 12/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4 SỐ 120/1 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 27, PHƯỜNG TÂN NAM, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1570. Đặng Thị Ngọc Bích, sinh ngày 11/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1111 LỘ ĐẠI AN CẢNG, KHÓM 1, THÔN HẢI CÂU, XÃ ĐẠI AN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1571. Nguyễn Ngọc Loan, sinh ngày 24/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2 SỐ 37 PHỐ TUYỀN CHÂU, KHÓM 2, PHƯỜNG QUANG MINH, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1572. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 05/8/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90 HẬU ĐÀM, KHÓM 18, THÔN TIỀN ĐẢM, TP THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

1573. Nguyễn Thị Lệ Nguyên, sinh ngày 26/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 LỘ THÔNG AN, KHÓM 16 THÔN TRÍ KHA, XÃ TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

1574. Nguyễn Thị Mộng Thúy, sinh ngày 16/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17 PHÚC ĐIỀN, KHÓM 4, THÔN VĨNH PHÚC, XÃ NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

1575. Nguyễn Thị Mộng Huyền, sinh ngày 30/3/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 87 ĐƯỜNG NHẤT TÂM NAM, KHÓM 19, PHƯỜNG NGƯU PHỐ, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1576. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày  02/11/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 THƯỢNG ĐẠI, KHÓM 2, THÔN THƯỢNG ĐẠI, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1577. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày 06/9/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 5, NGÕ 60 ĐƯỜNG CƯ NHÂN, KHÓM 25, PHƯỜNG HẠ LIÊU, TT NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1578. Phan Ngọc Hạnh, sinh ngày 10/11/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 27 LỘ NGŨ CÔNG 2, KHÓM 7, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1579. Phùng Sắn Cắm, sinh ngày 23/7/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/1 ĐƯỜNG ĐỨC HIỀN, KHÓM 18, THÔN THỦY TIÊU, XÃ CỔ KHANG, HUYỆN VÂN LÂM

1580. Sằn Nhịt Dếnh, sinh ngày 19/6/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30 LẦU 4, NGÕ 2131 ĐOẠN 5, LỘ DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 9, PHƯỜNG HỒ LÔ, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1581. Thái Xía Lý, sinh ngày 21/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3 NGÕ 236 ĐOẠN 1, LỘ ĐẠI PHÚC, KHÓM 4, THÔN ĐẠI PHÚC,  XÃ TRANG VI, HUYỆN NGHI LAN

1582. Lê Thị Thu Nga, sinh ngày 28/3/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 651 LỘ CAO MỸ, KHÓM 10, PHƯỜNG CAO TÂY, TT THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1583. Tống Thị Thùy Nhung, sinh ngày 04/02/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/96 LỘ HƯNG TRUNG, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, TT KÝ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1584. Trần Ngọc Diệp, sinh ngày 04/12/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93/160 ĐOẠN 4, LỘ TRƯỜNG HÒA, KHÓM 10, PHƯỜNG BỐ ĐẠI, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1585. Trần Thị Gọn, sinh ngày 15/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 85 LỘ KIẾN NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG DƯƠNG, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

1586. Trần Thị Ngọc Thơm, sinh ngày, 19/4/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56/1 NGÕ TÂY ĐÔNG, KHÓM 12, THÔN CAN CÂU, XÃ QUỐC TÍNH, HUYỆN NAM ĐẦU

1587. Lê Thị Kim Phụng, sinh ngày 23/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 122 LẦU 4 ĐƯỜNG CỬU CUNG, KHÓM 3, PHƯỜNG CỬU CUNG, TP LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1588. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 14/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 132/99 NGÕ 431 ĐOẠN 2, LỘ MAI CAO, KHÓM 18, PHƯỜNG THƯỢNG ĐIỀN, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1589 Liêu Ngọc Nghĩa, sinh ngày 04/9/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60 LỘ LỢI BÌ, KHÓM 12, THÔN HỒ ĐÔNG, XÃ VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

1590. Huỳnh Ngọc Dung, sinh ngày 19/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/93 LỘ CHƯ QUANG, KHÓM 9, PHƯỜNG HẠ AN, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

1591. Lê Hồng Sương, sinh ngày 02/01/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93 LỘ TÂN THÀNH, KHÓM 16, THÔN ĐỒNG LẠC, XÃ VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

1592. Võ Thị Huệ, sinh ngày 09/4/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 151 LỘ NHÂN ĐỨC, KHÓM 29, THÔN ĐIỀN TÂM, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1593. Cao Diễm Thúy, sinh ngày 06/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49/24/3 LỘ LONG CƯƠNG, KHÓM 6, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1594. Phạm Kim Nhanh, sinh ngày 20/10/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 174 ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐẠI CẢNG, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

1595. Phan Hồng Nghĩa, sinh ngày 20/10/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 895/20 LẦU 2, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 29, PHƯỜNG LONG PHỤNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1596. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 04/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 231 LỘ TIỀN LIÊU, KHÓM 3, PHƯỜNG SA LIÊU, TT ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1597. Võ Thị Pha, sinh ngày 04/10/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/165 ĐƯỜNG TỬU TUYỀN, PHƯỜNG LÃO SƯ, KHU ĐẠI ĐỒNG, TP ĐÀI BẮC

1598. Trần Thị Hồng Thanh, sinh ngày 06/01/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 81/12 NGŨ LIÊU, KHÓM 6, PHƯỜNG NGŨ LIÊU, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1599. Hồ Lệ Kiên, sinh ngày 05/7/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 243/1 PHỐ KHÁNH PHONG, KHÓM 42, THÔN KHÁNH PHONG, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

1600. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 06/06/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KHÓM 5, PHỐ AN HÒA, KHU AN NAM , TP ĐÀI NAM

1601. Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 07/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136/66-1 ĐƯỜNG TÂN ĐÔNG, KHÓM 27, PHƯỜNG THẮNG LỢI, TP MIÊU LẬT, HUYỆN MIÊU LẬT

1602. Huỳnh Thị Tiến, sinh ngày 10/7/1959 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1312 LỘ BÁT QUÁI, KHÓM 5, PHƯỜNG PHỤNG SƠN, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1603. Trương Thị Lai, sinh ngày 16/10/1975 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47 BẮC ĐẢ THIẾT KHANH, KHÓM 6, PHƯỜNG TÂN BẮC, TT TÂN PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC

1604. Trần Mỹ Oanh, sinh ngày 22/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/6 NGÕ 4 LỘ VĨNH LỢI, KHÓM 10, PHƯỜNG PHÚC HÒA, TP VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1605. Nguyễn Như Tuyền, sinh ngày 03/9/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67 NGÕ 292 LỘ TÂN VINH, KHÓM 5, THÔN ĐỈNH CHÂU, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1606. Tạ Thị Ngọc Phương, sinh ngày 19/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/3/42/116 LỘ VẠN ĐẠI, KHÓM 26, PHƯỜNG THỤY ĐƯỜNG, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1607. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 14/3/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45/6/489 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 21, PHƯỜNG KIM LONG, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1608. Tô Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 11/11/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 HẠ HƯNG NAM, KHÓM 6, PHƯỜNG HƯNG HÒA, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1609. Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 18/02/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63/5 ĐOẠN 1 LỘ LỰC HÀNH, KHÓM 36, PHƯỜNG HẠNH PHÚC, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1610. Nguyễn Thị Ngọc Xoàn, sinh ngày 17/9/1981 tạ An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 328 LỘ MAI LÂM, KHÓM 3, PHƯỜNG MAI LÂM, TP ĐẨU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1611. Nguyễn Thị Hồng Vui, sinh ngày 02/9/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67/4 ĐƯỜNG HOÀN NHÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG QUANG NHÂN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1612. Nguyễn Thị Kim Ba, sinh ngày 08/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/3/71 ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 5, PHƯỜNG TỰ LẬP, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1613. Thạch Thị Loan, sinh ngày 02/01/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/2/22/16 ĐƯỜNG KIẾN TRUNG, KHÓM 18, PHƯỜNG VĂN THÁNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1614. Trần Thị Diễm Trang, sinh ngày 22/6/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76/3 TRUNG PHỐ, KHÓM 11, THÔN TRUNG PHỐ, XÃ TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1615. Trần Thị Thu Uyên, sinh ngày 23/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 XA HẠNG KHẨU, KHÓM 2, THÔN XA CẢNG, XÃ THỦY LÝ, HUYỆN VÂN LÂM

1616. Lê Thị Thía, sinh ngày 20/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 251 TRUNG NGHĨA, KHÓM 10, THÔN TRUNG NGHĨA, XÃ CÔNG QUÁN, HUYỆN MIÊU LẬT

1617. Huỳnh Thị Thúy Hằng, sinh ngày 01/01/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 601/2 ĐOẠN 2 LỘ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 10, PHƯỜNG KIỀU ĐÔNG, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1618. Phạm Thị Ngon, sinh ngày 07/03/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 416/1 ĐƯỜNG VẠN THỌ, KHÓM 1, PHƯỜNG VẠN THỌ, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1619. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 10/03/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 155/1 THẦN NÔNG, KHÓM 16, PHƯỜNG XUÂN NHẬT, TT NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

1620. Cao Thị Hà, sinh ngày 14/4/1987 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ ĐIỀN VĨ THỐ, LỘ CÀ ĐẦU, KHÓM 2, THÔN LONG TÂY, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1621. Lê Thị Chăm, sinh ngày 20/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97/1 HOA SƠN, KHÓM 15, THÔN HOA SƠN, XÃ CỔ KHANH, HUYỆN VÂN LÂM

1622. Mã Thị Duyên, sinh ngày 12/01/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30/15 ĐƯỜNG CÁT LONG, KHÓM 10, PHƯỜNG NHẬT TÂN, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1623. Nguyễn Thị Kim Lâm, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 LỘ TRANG MỸ, KHÓM 12, THÔN LỤC CĂN, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1624. Lê Thị Lan, sinh ngày 24/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48 LỘ TÂY ĐÀN, KHÓM 9, PHƯỜNG LONG THỦY, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1625. Nguyễn Thị Kim Thơ, sinh ngày 25/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/134 LỘ HOA ĐÀN, KHÓM 7, PHƯỜNG LONG THỦY, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1626. Lê Thị Hường, sinh ngày 22/9/1980 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/5 NGÕ 38 ĐƯỜNG HOẰNG XƯƠNG 12, KHÓM 17, PHƯỜNG TRUNG NGUYÊN, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1627. Huỳnh Thanh Tiền, sinh ngày 06/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58 ĐƯỜNG LONG HIỆU, KHÓM 18, THÔN LONG THỌ, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1628. Trần Thị Duyên, sinh ngày 09/06/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59/15 CHI BA, KHÓM 5, PHƯỜNG CHI BA, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1629. Trần Thị Giàu, sinh ngày 09/09/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 NGÕ 319 ĐOẠN 2, LỘ TÂN SINH, PHƯỜNG HƯNG HÒA, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1630. Nguyễn Thị Sản, sinh ngày 20/8/1979 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1120/9 LỘ VĨNH PHÚC, KHÓM 9, PHƯỜNG TỰ LẬP, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1631. Huỳnh Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 04/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 356 ĐOẠN 2 LỘ VIÊN LÂM, KHÓM 6, PHƯỜNG VIÊN LÂM, TT ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1632. Thóng A Sếnh, sinh ngày 09/12/1968 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48/3 ĐƯỜNG XƯƠNG LONG, KHÓM 27, PHƯỜNG HẠNH PHÚC, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1633. Trần Thị Ngọc Quý, sinh ngày 18/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71/2 PHONG LÝ, KHÓM 7, THÔN PHONG LÝ, XÃ NGỌC TỈNH, HUYỆN ĐÀI NAM

1634. Ngô Thị Bé Đẹp, sinh ngày 10/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/3/278 ĐOẠN 2, LỘ TRUNG ƯƠNG, KHÓM 11, PHƯỜNG VIÊN TÍN, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1635. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 14/01/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 188/2 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 11, THÔN ĐỈNH CỔ, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1636. Châu Thị Đẹp, sinh ngày 20/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32 ĐƯỜNG LONG TÂN, KHÓM 20, THÔN HỒI LONG, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1637. Nguyễn Thị Ngọc Hậu, sinh ngày 14/12/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, NGÕA THỐ, KHÓM 12, PHƯỜNG QUÁ CÂU, TP THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

1638. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 07/7/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/195 THẠCH TUYỀN, KHÓM 13, PHƯỜNG THẠCH TUYỀN, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

1639. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 23/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ ½ NGÕ 119 ĐƯỜNG TRANG KÍNH, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1640. Kim Thị Thu Thủy, sinh ngày 15/7/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/3 NGÕ 13 ĐƯỜNG LONG HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG TAM HƯNG, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1641. Văn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 04/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42 NGÕ 212 LỘ TỨ DUY, KHÓM 13, PHƯỜNG LONG AN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1642. Trần Thị Quế Tiên, sinh ngày 14/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/5/648 LỘ TRUNG CẢNG, KHÓM 24, PHƯỜNG TRUNG LONG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1643. Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 28/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 181/4 LỘ CÔNG THƯƠNG, KHÓM 21, THÔN DÂN NGHĨA, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1644. Phan Thị Phương Khanh, sinh ngày 01/4/1975 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/4/129 ĐƯỜNG AN THÁI, KHÓM 14, PHƯỜNG AN THÁI, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1645. Nguyễn Kim Thuyền, sinh ngày 16/02/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 215/8/319/919 ĐOẠN 3, LỘ KHANG NINH, KHÓM 17, PHƯỜNG KHANG NINH, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1646. Phan Thị Huyền, sinh ngày 15/10/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3 HẺM 9, NGÕ 212 ĐOẠN 3 ĐƯỜNG HUYỆN DÂN ĐẠI, KHÓM 3, PHƯỜNG VĨNH AN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1647. Vương Thị Kim Loan, sinh ngày 12/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 BẢO ĐẦU THỐ KHANH, KHÓM 20, THÔN GIA BẢO, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1648. Huỳnh Kim Thu, sinh ngày 12/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/4/199 ĐOẠN 2, LỘ MINH ĐỨC, KHÓM 3, PHƯỜNG MINH ĐỨC, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1649. Lý Thị Hồng Hương, sinh ngày 05/02/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/3 NGÕ 625 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 4, PHƯỜNG CÔNG CHÍNH, KHU TÂY, TP ĐÀI TRUNG

1650. Lâm Sía Hên, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61/2 NGÕ 336 ĐOẠN 3, LỘ CHÍ THIỆN, KHÓM 10, PHƯỜNG KHÊ SƠN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1651. Nguyễn Thy Thy, sinh ngày 17/7/1968 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 104/16 ĐƯỜNG LÂM GIANG, PHƯỜNG LÂM GIANG, KHU ĐẠI AN, TP ĐÀI BẮC

1652. Lê Thị Tuyết Phượng, sinh ngày 22/12/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/2/2 NGÕ 103 ĐOẠN 3, LỘ DÂN QUYỀN ĐÔNG, KHÓM 6, PHƯỜNG DÂN PHÚC, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1653. Nguyễn Thị Nhen, sinh ngày 06/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/20/155 ĐƯỜNG XÃ TỬ, KHÓM 12, PHƯỜNG XÃ TÂN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1654. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 03/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 252 TRUNG NGHĨA, KHÓM 10, THÔN TRUNG NGHĨA, XÃ CÔNG QUÁN, HUYỆN MIÊU LẬT

1655. Huỳnh Ngọc Bảo Trang, sinh ngày 30/03/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37/873 LỘ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 10, THÔN THỔ KHANH, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1656. Đặng Thị Nhẩm, sinh ngày 12/01/1962 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/3/270 ĐOẠN 3, ĐƯỜNG HUYỆN DÂN ĐẠI, KHÓM 14, PHƯỜNG CẢNG CHỦY, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1657. Vũ Thanh Tuyền, sinh ngày 09/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 ÔN TỬ ĐẦU, KHÓM 13, PHƯỜNG CẢNG CÀN, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

1658. Huỳnh Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 01/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 808 ĐOẠN 1, LỘ PHAN HOA, KHÓM 9, THÔN NGOẠI TRUNG, XÃ PHÚC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1659. Ngô Thị Kim Ngân, sinh ngày 26/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 NGÕ 23, ĐƯỜNG NHẤT TÂM ĐÔNG, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐÀI PHỤNG, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1660. Nguyễn Thị Kim Ảnh, sinh ngày 18/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 20 NGÕ 124 ĐƯỜNG PHONG NIÊN, KHÓM 9, PHƯỜNG PHONG NIÊN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1661. Văng Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 21/6/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/7 LỘ THANH NHÂN, KHÓM 24, PHƯỜNG THANH THỦY, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1662. Dường Cỏng Làn, sinh ngày 20/3/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/3 NGÕ 42 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 39, THÔN PHỐ ĐẦU, XÃ TAM CHI, HUYỆN ĐÀI BẮC

1663. Nguyễn Thị Xuân Mai, sinh ngày 07/11/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63 NGƯU LAN HÀ, KHÓM 6, PHƯỜNG NHÂN AN, QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC

1664. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 30/11/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50/20 LỘ HÒA BÌNH, KHÓM 20, PHƯỜNG DÂN PHÚ, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

1665. Trần Thị Nguyên Vẹn, sinh ngày 16/8/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86/26 ĐƯỜNG PHỐ NỘI, KHÓM 4, PHƯỜNG DIÊN HÒA, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1666. Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 27/7/1970 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 LỘ NHÂN NHẤT, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐỈNH TRANG THÔN ĐẠI THÀNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1667. Trần Thị Cắt, sinh ngày 10/9/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34 NGÕ 543 LỘ TÂN TRANG, KHÓM 10, PHƯỜNG KIM AN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1668. Đặng Thị Kim Oanh, sinh ngày 19/12/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/6/20/158 ĐOẠN 3, LỘ BÁT ĐỨC, KHÓM 2, PHƯỜNG PHỤC NGUYÊN, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1669. Huỳnh Thị Đào, sinh ngày 12/7/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/5/155 ĐOẠN 1 LỘ SÙNG NHÂN, KHÓM 2, PHƯỜNG BÁT TIÊN, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

1670. Nguyễn Kim Huệ, sinh ngày 29/8/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/130 LỘ HƯNG NHÂN, KHÓM 7, PHƯỜNG HƯNG NHÂN, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1671. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 12/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/78 ĐƯỜNG DÂN TỘC 4, KHÓM 23, PHƯỜNG BẮC MÔN, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1672. Đàm Thị Minh Tâm, sinh ngày 25/7/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 23, THÔN QUẢNG THỊNH, XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN MIÊU LẬT

1673. Cao Thị Mến, sinh ngày 29/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/20/5 LỘ CHƯƠNG NAM, KHÓM 22, THÔN CỰU XÃ, XÃ PHÂN VIÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1674. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 10/4/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11 LỘ TÂN LUÂN TÂY, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂN LUÂN, TT ĐẨU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

1675. Mai Thị Kim Hậu, sinh ngày 20/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92 NGŨ LANG, KHÓM 10, THÔN NGŨ LANG, LÀNG ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

1676. Lê Thị Thùy Dương, sinh ngày 05/5/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86/12, KHÓM 9, PHƯỜNG BÌNH ĐỈNH, TT THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

1677. Châu Đình Thanh Trúc, sinh ngày 12/5/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21 NGÕ 354 ĐOẠN 3, LỘ VIÊN LÂM, KHÓM 19, PHƯỜNG THỤY NGUYÊN, TT ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1678. Ngô Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 04/4/1976 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 284 LUÂN BÌNH, KHÓM 17, THÔN LUÂN BÌNH, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1679. Hà Mộng Dung, sinh ngày 29/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/3/257 ĐOẠN 3, LỘ TRÙNG KHÁNH BẮC, KHÓM 22, PHƯỜNG TRÍ THÁNH, KHU ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1680. Đoàn Thị Mỹ Hoàng, sinh ngày 21/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 232 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 17, PHƯỜNG DIÊN SƠN, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1681. Lê Thị Mười Pho, sinh ngày 03/02/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 285/10/1 LỘ CHƯƠNG THỤ 2, KHÓM 24, PHƯỜNG HẬU ĐỨC, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1682. Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25 ĐƯỜNG TẬP PHÚC, KHÓM 4, PHƯỜNG SÙNG LỄ, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

1683. Nguyễn Thị Duấn, sinh ngày 07/10/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/12 TAM KHỐI THẠCH, KHÓM 2, THÔN TAM THẠCH, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1684. Bùi Thị Hương sinh ngày 28/12/1977 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153 NGÕ 373 LỘ PHỤNG LÂM 3, KHÓM 34, THÔN HỘI XÃ, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1685. Phùng Thị Thu Nga, sinh ngày 20/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/98/466/2 LỘ ĐÔNG ĐẠI, KHÓM 1, PHƯỜNG KIM NHÃ, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

1686. Thái Thị Cẩm Tú, sinh ngày 06/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/1 NGÕ 136/3 LỘ DÂN SINH, KHÓM 1, THÔN NHÃ PHONG, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1684. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 10/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30 ĐƯỜNG VÂN ĐẦU, KHÓM 5, THÔN NGUYỆT MY, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1688. Phan Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 23/12/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/1 NGÕ LONG HƯNG, ĐƯỜNG PHONG HƯNG, ĐOẠN 2, KHÓM 10, THÔN TÂN ĐIỀN, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1689. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 28/8/1978 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24 NGÕ LONG HƯNG, ĐƯỜNG PHONG HƯNG, ĐOẠN 2, KHÓM 2, THÔN TÂN ĐIỀN, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1690. Phạm Thị Thu Son, sinh ngày 25/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 HẺM 52, NGÕ 450 ĐƯỜNG PHỤNG CƯƠNG, KHÓM 9, ĐOẠN 3, PHƯỜNG SÙNG NGHĨA, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

1691. Lê Hoàng Nga, sinh ngày 28/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57 KHANH MỸ, KHÓM 8, THÔN KHANH MỸ, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1692. Nguyễn Thị Kim Hòa, sinh ngày 25/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 NGÕ ĐÔNG TIẾN, KHÓM 3, THÔN VĨNH LONG, XÃ LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

1693. Lưu Thanh Nga, sinh ngày 12/3/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 160 LẦU 2, ĐƯỜNG NAM CẢNG, KHÓM 10, PHƯỜNG NAM CẢNG, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

1694. Vòng Nhộc Mùi, sinh ngày 20/10/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91/1 LẦU 5, PHỐ CÔN DƯƠNG, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂY TÂN, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

1695. Phan Thị Hồng Nhung, sinh ngày 02/8/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44/3 BỘ ĐỈNH, KHÓM 13, THÔN QUẢNG HƯNG, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1696. Trần Thị Bích Kiều, sinh ngày 27/4/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 LẦU 2, HẺM 5, NGÕ 148, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG BẮC, ĐOẠN 3, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐÀO NGUYÊN, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

1697. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 08/11/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52 NGÕ 196 LẦU 5, ĐƯỜNG MINH TRÍ, ĐOẠN 3, KHÓM 22, THÔN QUÝ TỬ, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1698. Hồ Thị Miêng, sinh ngày 10/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/81 PHỐ TRƯƠNG THỌ, KHÓM 5, PHƯỜNG TRƯỜNG GIANG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1699. Lâm Thị Mộng Trinh, sinh ngày 01/12/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57/15 ĐƯỜNG CANH TÂN, KHÓM 3, PHƯỜNG CANH TÂN, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

1700. Phạm Thị Lệ Quyên, sinh ngày 05/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3/3/59/600 PHỐ NGÔ HƯNG, KHÓM 17, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1701. Trương Thị Thùy Vấn, sinh ngày 10/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55 PHỐ ĐẠI HƯNG 17, KHÓM 6, PHƯỜNG QUANG HOA, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1702. Đỗ Thị Kim Hai, sinh ngày 19/11/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 600 HẺM 90, NGÕ 34, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, ĐOẠN 1, KHÓM 9, THÔN NGŨ PHÚC, XÃ VĨNH TINH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1703. Tô Ngọc Nhiều, sinh ngày 09/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5/2 SỐ 7, ĐƯỜNG VĂN DỤC, KHÓM 17, PHƯỜNG THÁI CÔNG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1704. Đặng Thị Lan, sinh ngày 01/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134/1 ĐƯỜNG LÂM VỸ, KHÓM 14, THÔN LÂM MỸ, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

1705. Phạm Hồng Phương, sinh ngày 26/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 9, NGÕ 82 PHỐ TRUNG HÒA, KHÓM 14, PHƯỜNG TRUNG TOÀN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1706. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh ngày 30/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/194 PHỐ ĐẠI AN, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI AN, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1707. Dương Thị Bích, sinh ngày 26/6/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5/27/139 ĐƯỜNG TAM HÒA, ĐOẠN 3, KHÓM 5, PHƯỜNG DUY ĐỨC, TP TAM TRỌNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1708. Nguyễn Thị Huy, sinh ngày 03/01/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28/51, ĐƯỜNG TÂY KHANG, ĐOẠN 1, KHÓM 6, PHƯỜNG KIẾN NÔNG, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1709. Nguyễn Thị Lợi, sinh ngày 16/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/1 NGÕ 121 ĐƯỜNG TRI BỔN, ĐOẠN 2, KHÓM 9, PHƯỜNG KIẾN NÔNG, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1710. Trương Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 05/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 147 ĐƯỜNG NAM HƯNG, KHÓM 16, PHƯỜNG NAM BÌNH, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1711. Hồ Thị Mau, sinh ngày 14/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82 ĐƯỜNG TRƯỜNG AN BẮC, KHÓM 9, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, TP ĐẨU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1712. Đặng Thị Phương Yên, sinh ngày 31/7/1970 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 NGÕ 339, ĐƯỜNG TRUNG CẢNG, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG THÁI, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1713. Lê Thị Thanh Trúc, sinh ngày 30/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 253, ĐƯỜNG TAM THỤ, KHÓM 23, PHƯỜNG LONG PHỔ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1714. Trần Thị Phương Hồng, sinh ngày 04/9/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/3 NGÕ 126 ĐƯỜNG QUỐC KHÁNH, KHÓM 4, PHƯỜNG TÙNG KHÁNH, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1715. Huỳnh Thị Ngọc Bích ,sinh ngày 25/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92/5 PHỐ HƯNG NGƯ, KHÓM 11, PHƯỜNG HƯNG NGƯ, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1716. Thái Diệu Minh, sinh ngày 04/4/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91 LIÊU TỬ BỘ, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐIÊU BỘ, TT MÈ ĐẬU, HUYỆN ĐÀI NAM

1717. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 30/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/8 ĐẠI MỸ, KHÓM 24, THÔN ĐẠI MỸ, LÀNG THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

1718. Hồ Thị Trúc Linh, sinh ngày 12/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 94 KHÁNH PHONG, KHÓM 8, THÔN KHÁNH PHONG, XÃ TỬ THƯỞNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1719. Lâm Thị Bình, sinh ngày 18/8/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72 NGÕ 39, ĐƯỜNG PHỤNG NAM 1, KHÓM 16, PHƯỜNG NHỊ GIÁP, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1720. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 09/9/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 86 PHỐ VIỆT GIANG, KHÓM 16, PHƯỜNG TRÚC TÂY, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1721. Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, sinh ngày 20/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 367 ĐƯỜNG VẠN TÂN, KHÓM 4, THÔN TÂN TRUNG, XÃ VẠN ĐAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1722. Vương Thị Xa, sinh ngày 15/11/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 32, PHỐ TAM NGUYÊN 3, KHÓM 14, PHƯỜNG TAM NGUYÊN, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1723. Huỳnh Ngọc Loan, sinh ngày 02/6/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 251 ĐƯỜNG ÔN ĐIỀN, KHÓM 2, THÔN ÔN PHONG, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1724. Lưu Xiếu Ngó, sinh ngày 15/6/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/102 PHỐ NAM XƯƠNG, KHÓM 8, PHƯỜNG CHÍNH NGHĨA, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1725. Huỳnh Thị The, sinh ngày 16/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 127 ĐƯỜNG HÒA SƠN, KHÓM 9, THÔN TRÚC HỘ, XÃ LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

1726. Nguyễn Thị Kiều Ngân, sinh ngày 18/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 ĐƯỜNG NGỌA GIAO 1, KHÓM 10 THÔN NỘI LIÊU, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1727. Nguyễn Thị Nhã An, sinh ngày 29/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/1/200 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 10, PHƯỜNG DƯƠNG MINH, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

1728. Ngô Thị Trinh, sinh ngày 05/05/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/17/18 ĐƯỜNG BÌNH ĐỨC, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐẠI ĐỨC, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1729. Đỗ Thị Hồng Phượng, sinh ngày 04/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89/25 ĐƯỜNG BẮC BÌNH, ĐOẠN 4, KHÓM 19, PHƯỜNG BÌNH AN, KHU BẮC THUẬN, TP ĐÀI TRUNG

1730. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 01/8/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/19 PHỐ ĐẠI PHÚ, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1731. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 01/02/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 33, NGÕ 46 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 14, PHƯỜNG GIANG LI, TP LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1732. Đoàn Thị Kiều Trang, sinh ngày 18/12/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85 KHÁNH PHONG, KHÓM 7, THÔN KHÁNH PHONG, XÃ TRÍ PHƯỢNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1733. Vòng Ngọc Liên, sinh ngày 20/10/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG 3, KHÓM 13, PHƯỜNG CỔ TRUNG, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

1734. Võ Thị Xuân Mai, sinh ngày 06/06/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65 ĐƯỜNG PHÙNG GIÁP, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1735. Nguyễn Thị Đạm, sinh ngày 29/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 121/1233, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, ĐOẠN 2, KHÓM 11, PHƯỜNG THỤY TƯỜNG, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1736. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 02/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 652/2 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, ĐOẠN 2, KHÓM 1, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ NỘI HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1737. Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 04/03/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68/3 TRƯỜNG VINH, KHÓM 6, THÔN TRƯỜNG VINH, XÃ TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

1738. Hồ Bắc Mùi, sinh ngày 06/5/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 SA LUÂN, KHÓM 19, THÔN ĐẠI VƯƠNG, XÃ MA LÝ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1739. Huỳnh Ngọc Xuyến, sinh ngày 12/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46/15 ĐƯỜNG TRÚC VI, KHÓM 6, THÔN MAI KHẨU, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1740. Bùi Thị Thanh Chi, sinh ngày 01/01/1972 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42 ĐẠI HỒ, KHÓM 24, THÔN ĐẠI CƯƠNG, XÃ QUI SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1741. Vương Thanh Thúy, sinh ngày 01/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66/88/4 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 1, PHƯỜNG NGUYỆT MI, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1742. Lê Thị Thanh Vân, sinh ngày 05/12/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16 KHẢM HẠ, KHÓM 22, THÔN QUẢ LÂM, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1743. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 21/9/1982 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/2/61 ĐƯỜNG PHÚC AN, KHÓM 10, PHƯỜNG PHÚC AN, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1744. Chương Thị Chính, sinh ngày 20/02/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 158/2 LỘ HƯNG NAM, KHÓM 11, PHƯỜNG NỘI LAM, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1745. Đinh Thị Kim Tuyến, sinh ngày 29/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/5/71/3 LỘ GIANG NINH, KHÓM 13, PHƯỜNG KHÊ ĐẦU, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1746. Trương Thị Thanh, sinh ngày 19/4/1973 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/2/4/133/4 LỘ NAM KINH ĐÔNG, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐÔNG THẾ, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1747. Hồ Sẩm Phấn, sinh ngày 26/9/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35/16/70/1 LỘ VIÊN LÂM, KHÓM 21, PHƯỜNG NHÂN VÕ, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1748. Đoàn Thị Thu Hiền, sinh ngày 12/12/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/364/2 LỘ THỌ GIỚI, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI XƯƠNG, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1749. Trần Thị Nuôi, sinh ngày 02/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 195/5 LỘ BỒI ĐỨC, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG AN, KHU TÍN NGHĨA, TP CƠ LONG

1750. Huỳnh Thị Cẩm, sinh ngày 18/01/1987 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91 LỘ HOA SƠN, KHÓM 6, PHƯỜNG NAM HƯNG, THỊ TRẤN TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN

1751. Lê Thị Thúy Loan, sinh ngày 01/10/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 138/1 LỘ QUANG XUÂN, KHÓM 16, PHƯỜNG VĨNH XUÂN, THỊ TRẤN TRIỀU CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1752. Lê Thị Hằng, sinh ngày 29/01/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 435 ĐOẠN 4, LỘ ĐẨU UYỂN, KHÓM 13, PHƯỜNG HẬU THỐ, TT NHỊ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1753. Lê Thị Lệ Hồng, sinh ngày 15/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 ĐƯỜNG VINH QUANG, KHÓM 17, PHƯỜNG NGÔ CÔNG, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1954. Đào Phương Lâm, sinh ngày 03/01/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79 ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 23, THÔN TÂN THỊ, XÃ TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM

1755. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 11/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 58, NGÕ 262 PHỐ HOA HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG TÂN QUỐC, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

1756. Vũ Thị Hoài, sinh ngày 06/11/1977 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111, ĐƯỜNG TRUNG HOÀN, KHÓM 1, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1757. Nguyễn Cẩm Xuyên, sinh ngày 23/10/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/10/1249 ĐƯỜNG BÁT QUÁI, KHÓM 15, PHƯỜNG PHỤNG SƠN, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1758. Võ Minh Hoàng Yến, sinh ngày 15/7/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 NGÕ 131 LỘ AN BẮC, KHÓM 13, PHƯỜNG HẢI ĐẦU, KHU AN BÌNH, TP ĐÀI NAM

1759. Trần Thị Oanh, sinh ngày 30/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/1/5 NGÕ 63 LỘ HÓA THÀNH, KHÓM 5, PHƯỜNG HÓA THÀNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1760. Nguyễn Ngọc Em, sinh ngày 03/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48 LỘ QUẬN TÂY, KHÓM 7, PHƯỜNG QUẬN TÂY, KHU TRUNG TÂY, TP ĐÀI NAM

1761. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 10/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/5 NGÕ 22 ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 26, THÔN ĐỒNG VINH, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1762. Lương Thị Kim Chi, sinh ngày 02/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5/287 ĐƯỜNG VĂN HOÀNH, KHÓM 17, PHƯỜNG VĂN HOÀNH, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1763. Võ Thị Phước, sinh ngày 10/02/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64 ĐƯỜNG HƯNG TRUNG, KHÓM 9, THÔN NỘI TRANG, XÃ TÂN HIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1764. Nguyễn Thị Hân, sinh ngày 12/12/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62 ĐƯỜNG BAO TRUNG, KHÓM 10, THÔN VẠN TOÀN, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1765. Phạm Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 06/03/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153 ĐƯỜNG TIÊN CÁT, KHÓM 5, THÔN TIÊN CÁT, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1766. Trần Thị Thúy An, sinh ngày 20/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 ĐƯỜNG ĐAN SƠN 1, PHƯỜNG PHỤNG MINH, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1767. Lê Thị Mai Khanh, sinh ngày 11/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 LẦU 3 NGÕ 402 ĐƯỜNG KIẾN QUỐC 1, PHƯỜNG BÁC HUỆ, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1768. Nguyễn Thị Tiểu My, sinh ngày 22/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 136 PHỐ CAO PHONG, KHÓM 21, PHƯỜNG KIM ĐIỀN, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

1769. Nguyễn Thị Thúy Phượng, sinh ngày 09/9/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44, PHỐ ĐẠI ĐỒNG 2, KHÓM 15, PHƯỜNG BÁT QUÁI, XÃ NHÂN VÕ, HUYỆN CAO HÙNG

1770. Ôn Kiều Hiền, sinh ngày 30/3/1978 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, PHỐ PHÚC SƠN, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG NGHIÊN, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

1771. Nguyễn Ngọc Phượng, sinh ngày 27/8/1979 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/3 NGÕ 36 ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 5, PHƯỜNG LINH TRUNG, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

1772. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 12/6/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40/151 ĐƯỜNG TÂN DÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG LOAN LỢI, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1773. Dương Ngọc Xuân, sinh ngày 18/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, NGÕ 10, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 2, PHƯỜNG GIA NAM, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1774. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 25/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 107 PHỐ NAM ĐÔ ĐÔNG, KHÓM 18, PHƯỜNG TRUNG DƯƠNG, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

1775. Nguyễn Thị Phúc, sinh ngày 03/4/1976 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, GIẢN CƯỚC KHANH, KHÓM 3, THÔN A NHU, XÃ THÂN KHANH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1776. Vuông Ái Ngọc, sinh ngày 13/11/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, PHỐ DÂN QUYỀN 2, KHÓM 8, THÔN DINH TIỀN, XÃ HẠ DINH, HUYỆN ĐÀI NAM

1777. Võ Thị Kim Tỷ, sinh ngày 30/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: SỐ 24, ĐƯỜNG TRUNG SƠN NAM, KHÓM 10, THÔN XUÂN LÂM, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1778. Đoàn Thị Phượng, sinh ngày 06/3/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: SỐ 18/1, NGÕ 6, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 21, THÔN ĐÀI TÂY, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

179. Nguyễn Thị Hồng Thơ, sinh ngày 11/9/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47/167, PHỐ PHƯỚC THỌ, KHÓM 12, PHƯỜNG TẤN TIỆP, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

1780. Lâm Thị Hiền, sinh ngày 19/9/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63/3 ĐƯỜNG MAI SƠN ĐÔNG, KHÓM 13, PHƯỜNG MAI TÂN, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1781. Trần Thị Diễm, sinh ngày 01/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/2/3 ĐƯỜNG VÕ DOANH, KHÓM 1, PHƯƠNG HỒNG MAI, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1782. Trần Thị Cẩm Loan, sinh ngày 18/8/1967 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1136/2 LỘ VẠN THỌ, KHÓM 2, THÔN TÂN LỘ, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1783. Dương Thị Thê, sinh ngày 16/4/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43 THƯỢNG TỨ HỒ, KHÓM 6, PHƯỜNG THƯỢNG HỔ, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1784. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 21/02/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 LUÂN TỬ, KHÓM 14, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1785. Nguyễn Thị Mỹ Anh, sinh ngày 14/11/1969 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/1 HẢI PHƯƠNG THỐ, KHÓM 11, THÔN TRÚC VI, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1786. Trương Thanh Thúy, sinh ngày 16/12/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/351 LỘ ĐÔNG LONG, KHÓM 13, THÔN TRÚC SƠN, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1787. Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 10/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/17 LỘ DÂN SINH, KHÓM 11, THÔN NGHĨA NHÂN, XÃ, THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1788. Trần Thị Trúc Mai, sinh ngày 25/5/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47/3 NGÕ 162 LỘ VIÊN THÔNG, KHÓM 8, PHƯỜNG LỰC HÀNH, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1789. Lê Thị Mai Thảo, sinh ngày 19/9/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/27/577/4 LỘ TRUNG ƯƠNG BẮC, KHÓM 19, PHƯỜNG NHẤT ĐỨC, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

1790. Trần Thị Tuyết Mai, sinh ngày 15/12/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/315 LỘ TÙNG NHÂN, KHÓM 1, PHƯỜNG THÁI HÒA, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1791. Lê Thị Hồng Thúy, sinh ngày 03/11/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82/2 ĐẠI MỸ, KHÓM 10, THÔN ĐẠI MỸ, XÃ THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

1792. Trần Mỹ Hòa, sinh ngày 17/3/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59/4 ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 3, KHÓM 6, THÔN HẠNH PHÚC, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1793. Võ Thị Kim Hương, sinh ngày 08/10/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67 ĐƯỜNG TRUNG HÒA 1, KHÓM 1, THÔN HOÀNH SƠN, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1794. Phan Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 27/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/1 NGÕ TÂY ĐÔN BẮC, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂY ĐÔN, KHU TÂY TẤN, TP ĐÀI TRUNG

1795. Đinh Thị Hào, sinh ngày 05/10/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17 TRUNG PHÚ, KHÓM 2, THÔN HẠ PHÚ, XÃ TÂY HÒA, HUYỆN MIÊU LẬT

1796. Đinh Thị Dà, sinh ngày 25/12/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/66 NGÕ ĐỈNH TRANG, PHỐ NỘI TÂN, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐÔNG THĂNG, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1797. Bùi Thị Hương, sinh ngày 26/9/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102 PHỐ HAN KHÊ 6, KHÓM 3, PHƯỜNG HAN KHÊ, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

1798. Trần Thị Kim Yến, sinh ngày 12/7/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5/61/6 ĐƯỜNG CẢNH ĐỈNH, KHÓM 10, PHƯỜNG TÚ PHONG, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1799. Lê Thị Hương, sinh ngày 01/8/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136/16 ĐƯỜNG TRUNG THĂNG, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂN BÌNH, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1800. Trần Thị Ngọc Hương, sinh ngày 25/3/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 158 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 6, PHƯỜNG THỔ THÀNH, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

1801. Trần Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 01/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60 HẠ GIA TRÌNH, KHÓM 5, THÔN TRUNG HÒA, XÃ THẤT MỸ, HUYỆN BÀNH HỒ

1802. Đặng Thị Thái, sinh ngày 03/8/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32 ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 3, THÔN VĨNH HƯNG, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1803. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 01/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 262, ĐƯỜNG KHANH ĐỊNH, KHÓM 2, PHƯỜNG KIẾN NGHIỆP, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1804. Nguyễn Kim Phương, sinh ngày 27/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/1, LỘ THẬP TAM, KHÓM 4, PHƯỜNG THẬP TAM, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1805. Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 19/9/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/1, KHẨM CƯỚC, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐÌNH KHÊ, TT HỒ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

1806. Phạm Thị Ngân, sinh ngày 19/5/1983 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ NHỊ BỘ, KHÓM 4, THÔN QUÂN KHANH, XÃ THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1807. Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 02/10/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG ĐÔNG 10, KHÓM 12, PHƯỜNG BÌNH XƯƠNG, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1808. Huỳnh Thị Mỹ Hương, sinh ngày 10/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92, HẺM 96, NGÕ MẬU DỊCH, KHÓM 13, PHƯỜNG TÂN BÌNH, KHU BẮC ĐỒN TP ĐÀI TRUNG

1809. Tạ Hoa Diệp, sinh ngày 02/11/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, NGÕ 539, LỘ TAM PHONG, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂY NAM, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1810. Nguyễn Kim Ba, sinh ngày 16/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG VĂN NHÂN, KHÓM 15, THÔN KHUNG LÂM, XÃ KHUNG LÂM, HUYỆN TÂN TRÚC

1811. Nguyễn Thị Hồng Cúc, sinh ngày 27/12/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 408, LỘ KIẾN THÀNH, KHÓM 14, PHƯỜNG TUYỀN NGUYÊN, TP ĐÀI TRUNG

1812. Trần Lâm Hồng, sinh ngày 21/3/1965 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 121, ĐOẠN 1, LỘ BẮC NGHI, KHÓM 1, PHƯỜNG NHỊ THÀNH, TT ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

1813. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 20/5/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/2, NGÕ 97, LỘ HOA TÂN NHỊ, KHÓM 9, PHƯỜNG HỮU NHỊ, KHU THẤT ĐỔ, TP CƠ LONG

1814. Nguyễn Thị Kim Tài, sinh ngày 18/8/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, THÔN ĐÔNG, XÃ NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

1815. Phạm Thị Tú Trinh, sinh ngày 01/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1-4, NGÕ 5, HẺM 188, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, TX LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1816. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 10/9/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, LUÂN TIỀN, KHÓM 2, THÔN LUÂN TIỀN, LÀNG LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

1817. Ngô Thị Thanh Thúy, sinh ngày 08/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, QUA KHÊ TƯ, KHÓM 4, THÔN PHÚC LÂM, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1818. Hoàng Séc Kín, sinh ngày 02/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97, LỘ LONG NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG LONG HƯNG, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1819. Kim Thị Búp Pha, sinh ngày 09/02/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 150, ĐOẠN 3, LỘ TRUNG ƯƠNG BẮC, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐÀO NGUYÊN, KHU BẮC ĐẨU, TP ĐÀI BẮC

1820. Võ Thị Trúc Linh, sinh ngày 20/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 2, NGÕ 297, LỘ TRÚC LA, KHÓM 23, THÔN THANH HỒ, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1821, Đoàn Thị Yến Nga, sinh ngày 19/8/1979 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG VĂN THÀNH NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG HÒA BÌNH, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1822. Lê Thị Kim Xuyến, sinh ngày 27/7/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74, NGÕ 392, LỘ TÂN HƯNG, KHÓM 8, THÔN MAI BẮC, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA

1823. Tiêu Thị Thanh Thi, sinh ngày 15/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, ĐOẠN 3, LỘ HOA BÌNH, KHÓM 17, PHƯỜNG BÌNH ĐỨC, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1824. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 11/9/1974 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, ĐƯỜNG TÂN THÔN 2, KHÓM 16, THÔN THỤ LÂM, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1825. Nguyễn Thị Cẩm Trang, sinh ngày 01/6/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56/4 ĐƯỜNG TRẤN NHẤT, KHÓM 23, PHƯỜNG THANH KHÊ, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1826. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 01/01/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7-46, TAM KHOÁI THẠCH, KHÓM 1, THÔN TAM THẠCH, LÀNG ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1827. Phạm Thị Tuyết Dân, sinh ngày 20/6/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 15/2, ĐOẠN 1, LỘ MA HỌC, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂN KIẾN, TT MA ĐẬU, HUYỆN ĐÀI NAM

1828. Ngô Mỹ Cẩm, sinh ngày 12/4/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/1, HẺM 24, NGÕ 236, LỘ NAM SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG NGOẠI NAM, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1829. Châu Ngọc Hiếu, sinh ngày 24/5/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 170, NGÕ 884, LỘ TAM PHONG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐÔNG NAM, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1830. Hà Minh Phương, sinh ngày 28/02/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, HẺM 5, NGÕ 710, LỘ HẠNH PHÚC, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG CẢNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1831. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 12/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, TIỀU HANG TỨ ĐỈNH, KHÓM 9, PHƯỜNG PHIÊN THỰ, TT ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1832. Phùng Ngọc Mai, sinh ngày 05/06/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, HẺM 16, NGÕ 106, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG PHỤNG SƠN, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1833. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 23/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/4, NGÕ 324, LỘ VĂN HÓA, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM THANH, TT OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1834. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 25/10/1976 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 NGÕ 3, ĐƯỜNG LẬP NGHIỆP, KHÓM 16, THÔN DÂN SINH, XÃ VĨNH THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1835. Cao Lê Xuân Bích Ngân, sinh ngày 04/8/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 40, NGÕ 67, LỘ TÂN THỤ, KHÓM 15, PHƯỜNG QUỐC THÁI, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1836. Ngô Thị Út, sinh ngày 20/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 171 SƠN THƯỢNG, KHÓM 11, THÔN SƠN THƯỢNG, XÃ SƠN THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

1837. Phạm Thị Trinh, sinh ngày 09/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5/3, SỐ 353, ĐƯỜNG CẨM CHÂU, KHÓM 9, PHƯỜNG GIANG NINH, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1838. Huỳnh Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 17/4/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 146, LẦU 9, ĐOẠN 2, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂN SINH, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

1839. Nguyễn Hồng Phượng, sinh ngày 01/10/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 142, ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG HOÀNH, TP TÂN TRANG

1840. Phạm Thị Đào, sinh ngày 21/12/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/3, NGÕ 100, LỘ NGŨ PHÚC 2, KHÓM 28, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1841. Hoàng Thị Linh, sinh ngày 07/12/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59, ĐƯỜNG ĐỨC AN LỤC, KHÓM 15, PHƯỜNG CHỦ QUYỀN, TP HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN

1842. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 29/11/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, HẺM 149, ĐƯỜNG LONG HÒA, KHÓM 20, PHƯỜNG LONG HÓA, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1843. Nguyễn Thị Mai Chang, sinh ngày 20/7/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, HẺM 275, LỘ TRUNG CHÁNH NAM, ĐOẠN 2, KHÓM 1, THÔN VŨ ĐÔNG, LÀNG QUY NHƠN, HUYỆN ĐÀI NAM

1844. Đỗ Thị Thắm, sinh ngày 25/6/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 351-39, ĐẠI TRÌNH, KHÓM 19, THÔN ĐẠI TRÌNH, LÀNG THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

1845. Trần Thị Mỹ Nương, sinh ngày 19/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80/9, ĐỈNH SƠN ĐÈO, KHÓM 1, PHƯỜNG SƠN ĐÈO, TT TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

1846. Lê Thị Dung, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 177, ĐƯỜNG TRUNG DOANH, KHÓM 18, THÔN KHAI HOA, LÀNG HẠ DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1847. Phạm Thị Thảo, sinh ngày 28/02/1971 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 186, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 15, THÔN QUANG PHƯỚC, LIỄU VINH, ĐÀI NAM

1848. Lê Thị Nở, sinh ngày 11/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/1/3, HẺM 4, NGÕ 380, LỘ TÂN MINH, KHÓM 14, PHƯỜNG CHÂU MỸ, KHU NỘI HỔ, TP ĐÀI BẮC

1849. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 20/10/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, HẺM 146, NGÕ 106, ĐOẠN 7, LÔ DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 7, PHƯỜNG PHÚC AN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1850. Huỳnh Ngọc Bích, sinh ngày 27/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 132, NGÕ 106, ĐOẠN 7, LỘ DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 7, PHƯỜNG PHÚC AN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1851. Hà Thị Thanh Thủy, sinh ngày 25/8/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, ĐƯỜNG THÁI BÌNH 5, KHÓM 3, PHƯỜNG VĨNH THÀNH, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1852. Lê Thị Thu Hiền, sinh ngày 10/10/1985 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, NGÕ 208, ĐOẠN 2, LỘ TÂY ĐỒN, KHÓM 11, PHƯỜNG HUỆ LAI, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1853. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 14/6/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/2, ĐƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHÓM 18, PHƯỜNG TRÙNG DƯƠNG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1854. Đoàn Thị Mỹ Ly, sinh ngày 16/9/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, ĐƯỜNG DỤC NHÂN, KHÓM 27, PHƯỜNG NAM MÔN, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1855 Trần Thị Cẩm Nhi, sinh ngày 12/10/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, TRUNG KHANH, KHÓM 14, THÔN PHONG THỤ, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1856. Hồ Mộng Thảo, sinh ngày 24/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, PHÚ NGUYÊN, KHÓM 8, THÔN PHÚ NGUYÊN, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1857. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 31/12/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 319, ĐOẠN 4, LỘ ĐẠI QUAN, KHÓM 10, THÔN QUẢNG HƯNG, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1858. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 30/3/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, HẺM 10, NGÕ 42, LỘ VĂN SƠN, KHÓM 1, THÔN VĂN LÂM, XÃ KHUNG LÂM, HUYỆN TÂN TRÚC

1859. Nguyễn Thị Linh Phương, sinh ngày 16/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67, ĐƯỜNG LỢI ĐÀI, KHÓM 12, PHƯỜNG CỰU XÃ, TT ĐẦU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

1860. Lương Thị Thúy Hằng, sinh ngày 04/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23-1, QUANG HƯNG, KHÓM 22, THÔN KHÊ ĐỀ, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

1861. Đặng Thị Trâm, sinh ngày 18/5/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/8, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 1, THÔN PHÚC BẢO, LÀNG PHÚC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1862. Trần Thị Thanh Nhanh, sinh ngày 15/08/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, LỘ XÃ BIÊN, KHÓM 9, THÔN GIÁP NAM, LÀNG KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG

1863. Phạm Thị Thanh Trúc, sinh ngày 07/10/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 1, HẺM 88, ĐƯỜNG TÂY KHÊ, KHÓM 15, THÔN TÂY KHÊ, LÀNG LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1864. Dư Thị Bông, sinh ngày 15/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕ 102, HẺM 36, LỘ THÂM KÊ, KHÓM 9, PHƯỜNG HIẾU TRUNG, KHU TÍN NGHĨA, TP CƠ LONG

1865. Lâm Thị Thu, sinh ngày 02/9/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 2, PHƯỜNG THỌ HIỀN, TT CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1866. Đinh Ngọc Quyên, sinh ngày 16/02/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/7, NGÕ 3, ĐƯỜNG ĐÔNG PHONG, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐÔNG HUỆ, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1867. Lê Thị Diễm, sinh ngày 20/11/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 495/3, ĐỈNH SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG LOAN THÀNH, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1868. Ngô Thị Út, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 318-22, ĐƯỜNG VĂN HỌC, KHÓM 33, PHƯỜNG THÁI CÔNG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1869. Phạm Thị Hải, sinh ngày 27/6/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 126, ĐOẠN 2, LỘ BẮC HƯNG, KHÓM 19, PHƯỜNG NHÂN ÁI, TT TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

1870. Nguyễn Thị Ướt, sinh ngày 12/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 166/19, LỘ THÂM ÁO KHANG, KHÓM 17, PHƯỜNG HIẾU THÂM, KHU TÍN NGHĨA, TP CƠ LONG

1871. Nhâm Thanh Diệu, sinh ngày 16/11/1966 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, LỘ SƠN ĐÌNH, KHÓM 6, THÔN LÝ ĐỨC, XÃ MÃN CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1872. Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 20/8/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, HẺM 132, NGÕ 106, ĐOẠN 7, LỘ DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 10, PHƯỜNG PHÚC AN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1873. Nguyễn Thị Như Tuyền, sinh ngày 22/10/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, HẺM TỰ CƯỜNG, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 6, THÔN ĐIỀN ĐẠO, LÀNG LÂN LẠC, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1874. Nguyễn Thị Thảo. sinh ngày 11/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49/2, ĐƯỜNG PHÚC NHỊ, KHÓM 13, PHƯỜNG THỰC TIỄN, KHU THẤT ĐỒ, TP CƠ LONG

1875. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 10/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, THẮNG HƯNG KHÓM 11, THÔN THẮNG HƯNG, XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN MIÊU LẬT

1876. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 26/6/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/1, HẺM 1, NGÕ 128, ĐOẠN 2, LỘ HƯNG NAM, KHÓM 12, PHƯỜNG NỘI NAM, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1877. Nguyễn Thanh Liễu, sinh ngày 09/12/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 219, ĐƯỜNG GIỚI PHÚC, KHÓM 6, PHƯỜNG SĨ LAM, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

1878. Dương Bích Hạnh, sinh ngày 30/3/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, ĐOẠN 1, LỘ DÂN SINH, KHÓM 18, THÔN THƯỢNG NHÃ, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1879. Lê Thị Diễm, sinh ngày 17/7/1796 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THÀNH TỨ, KHÓM 1, PHƯỜNG THÀNH NAM, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1880. Lê Thị Hiếu, sinh ngày 05/12/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM 6, NGÕ 492, ĐOẠN 1, LỘ MINH CHÍ, KHÓM 24, THÔN ĐỒNG VINH, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1881. Lê Thị Xim, sinh ngày 10/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/3, HẺM 13, NGÕ 131, ĐOẠN 2, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 7, PHƯỜNG PHÚC HÒA, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1882. Lý Thị Trọn, sinh ngày 07/05/1969 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 272, ĐOẠN 2, LỘ ÍCH DÂN, KHÓM 27, PHƯỜNG TỨ VINH, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1883. Ngô Thị Đủ, sinh ngày 25/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/1, HẺM 15, NGÕ 516, ĐOẠN 1, LỘ VẠN THỌ, KHÓM 2, THÔN LONG THỌ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1884. Nguyễn Ngọc Hạnh, sinh ngày 03/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99, LỘ ĐẠI MINH, KHÓM 3, THÔN ĐẠI HỒ, XÃ TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1885. Nguyễn Ngọc Ngân Giang, sinh ngày 18/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, HẺM 8, NGÕ 59, LỘ TÍN NGHĨA, KHÓM 11, PHƯỜNG KHÊ TIÊU, TP LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1886. Võ Thị Kim Tùng, sinh ngày 06/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 362, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG CAM VIÊN, KHÓM 10, PHƯỜNG TỨ VIÊN, TP TRÚC LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1887. Võ Thị Huỳnh Nga, sinh ngày 29/7/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63, NGÕ 216, ĐOẠN 1, LỘ TRUNG HƯNG, KHÓM 34, PHƯỜNG KIM THÀNH, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1888. Trương Sập Múi, sinh ngày 28/8/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 222, NGÕ 2, ĐOẠN 8, LỘ DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 11, PHƯỜNG PHÚC AN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1889. Trương Thị Bích, sinh ngày 22/5/1978 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 155/1, BÌNH TRẤN, KHÓM 12, PHƯỜNG TRẤN HƯNG, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1890. Trần Ngọc Bích, sinh ngày 10/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, LẦU 7, NGÕ 14, ĐƯỜNG QUANG HOA, KHÓM 5, PHƯỜNG QUANG HƯNG, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1891. Trần Phan Thùy Linh, sinh ngày 16/10/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/1, NGÕ THÔNG VĂN, KHÓM 7, THÔN TÂN THÀNH, XÃ NGƯ TRÌ, HUYỆN NAM ĐẦU

1892. Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 08/10/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 88/1, NGÕ MỸ TIN, THÔN VỌNG MỸ, XÃ TÍN NGHĨA, HUYỆN NAM ĐẦU

1893. Quách Hồng Nhung, sinh ngày 19/4/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 18, NGÕ 124, ĐƯỜNG BẢN TRUNG NHẤT, KHÓM 16, PHƯỜNG HOA TRUNG, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1894. Phạm Kim En, sinh ngày 08/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, LẦU 4, LỘ LONG MÔN, KHÓM 9, PHƯỜNG DỊCH THỌ, TT TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1895. Lê Thị Phượng, sinh ngày 25/12/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84, NGÕ 11, ĐƯỜNG NHÂN HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG THỪA ĐỨC, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1896. Lê Thị Nho, sinh ngày 05/02/1968 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, ĐƯỜNG VĨNH NHỊ, KHÓM 12, PHƯỜNG VĨNH KHANG, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1897. Đặng Thị Bé Chính, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 2, HẺM 94, NGÕ NGŨ CÔNG TAM, KHÓM 14, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1898. Bùi Lệ Quyên, sinh ngày 08/07/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, LẦU 2, HẺM 78, NGÕ NGŨ CÔNG TAM, KHÓM 8, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1899. Trần Thị Kim Thanh, sinh ngày 01/01/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, HẺM 64, NGÕ 356, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 4, THÔN PHÚC NGUYÊN, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1900. Đặng Thị Dê, sinh ngày 10/5/1984 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 238, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 26, PHƯỜNG NHẤT ĐỨC, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1901. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 07/03/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, HẺM 53, ĐƯỜNG CỔ SƠN 1, KHÓM 8, PHƯỜNG PHONG NAM, KHU CỔ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1902. Nguyễn Thị Ra Băng, sinh ngày 03/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG XÃ BÌ, KHÓM 7, THÔN VIÊN LIÊU, LÀNG KHÁM ĐỈNH, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1903. Lê Tuyết Trang, sinh ngày 31/12/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 663, ĐƯỜNG DỤ NÔNG, KHÓM 29, PHƯỜNG HẬU GIÁP, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

1904. Lê Thị Phượng Linh, sinh ngày 19/03/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 280/6, ĐƯỜNG NAM HƯNG, KHÓM 5, THÔN HƯNG LONG, LÀNG TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1905. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 25/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 216, LỘ HÒA BÌNH, KHÓM 18, THÔN NAM HÒA, LÀNG ĐẠI BÌ, HUYỆN VÂN LÂM

1906. Văn Thị Khuê, sinh ngày 03/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, NGÕ 109, ĐƯỜNG ĐỨC THẮNG, KHÓM 7, THÔN ĐÀI TRANG, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1907. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 29/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78, ĐƯỜNG VĨNH ĐỊNH, KHÓM 14, THÔN VĨNH ĐỊNH, XÃ NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

1908. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 04/03/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, HẺM 916, LỘ KỲ TÂN 3, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG HOA, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

1909. Lê Kim Tuyết, sinh ngày 14/6/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 40, ĐƯỜNG LÂM NỘI, KHÓM 3, THÔN LÂM NỘI, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1910. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 31/12/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/2, ĐƯỜNG ĐIỀN LIÊU, KHÓM 6, THÔN VIÊN LIÊU, XÃ KHẢM ĐỈNH, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1911. Nguyễn Thị Trang Kiều, sinh ngày 04/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, HẺM 1, NGÕ 89, ĐƯỜNG DỤC LẠC, KHÓM 18, PHƯỜNG TRÚC NỘI, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1912. Hồ Tạt Tchui, sinh ngày 04/4/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112, LƯ TRÚC, KHÓM 9, PHƯỜNG LƯ TRÚC, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

1913. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 01/01/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGỌC SƠN, KHÓM 3, THÔN NGỌC SƠN, XÃ TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

1914. Lê Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 26/02/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 87, ĐƯỜNG NGỌC KHANG, KHÓM 16, PHƯỜNG CHUYÊN DAO, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1915. Đinh Thị Mai, sinh ngày 15/7/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52/5, HƯNG HÓA BỘ, KHÓM 23, THÔN PHÚ THU, XÃ TRUNG PHÚ, HUYỆN GIA NGHĨA

1916. Nguyễn Thị Tố Ngân, sinh ngày 01/02/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 189, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, ĐOẠN 3, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN VINH, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

1917. Võ Thị Hồng Loan, sinh ngày 07/12/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/7, NGÕ TỈNH ĐẦU, KHÓM 6, THÔN XÍCH THỦY, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

1918. Lương Thị Hạnh, sinh ngày 13/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, PHỐ TÀO PHÚC, KHÓM 16, PHƯỜNG HÒA , TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1919. Lê Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 10/11/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 17, PHỐ MỸ MÃN, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐẠI HÀ, KHU TÂY THUẬN, TP ĐÀI TRUNG

1920 Làu Vây Lình, sinh ngày 25/02/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, HẺM 64, NGÕ 133, ĐƯỜNG BẢO PHÚC, ĐOẠN 2, KHÓM 6, PHƯỜNG HẠ KHÊ, TP VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1921. Huỳnh Thị Diễm, sinh ngày 05/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 3, NGÕ 180, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG BẮC, ĐOẠN 1, KHÓM 7, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

1922. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 20/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62, LẦU 3, PHỐ ĐẠI TRUNG, KHÓM 8, PHƯỜNG THỦY ĐÔN, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1923. Đồng Thị Hạnh, sinh ngày 02/7/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 146, ĐƯỜNG CHƯƠNG THỦY, KHÓM 5, PHƯỜNG LỢI ĐỒNG, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1924. Nguyễn Thị Tuyết Oanh, sinh ngày 12/8/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, LẦU 3, ĐƯỜNG NAM THÍA, KHÓM 28, THÔN QUÝ TỬ, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1925. Phan Thị Diện, sinh ngày 22/5/1970 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, ĐƯỜNG VĂN TÂM, KHÓM 11, PHƯỜNG KIM TINH, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1926. Võ Thị Tuyết, sinh ngày 13/01/1972 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, LẦU 4, NGÕ 13, PHỐ LONG HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG TAM HƯNG, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1927. Phạm Thị Diệu, sinh ngày 24/02/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83/1, Ô KHẢM, KHÓM 3, PHƯỜNG Ô KHẢM, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

1928. Liu Hy Thu, sinh ngày 09/9/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 670 KHA LIÊU, KHÓM 10, THÔN ĐÔNG BÍCH, XÃ BẮC MÔN, HUYỆN ĐÀI NAM

1929. Lê Thị Bích Phương, sinh ngày 01/07/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, HẺM 16, NGÕ 399, ĐƯỜNG TRUNG HOA ĐÔNG, ĐOẠN 3, KHÓM 23, PHƯỜNG MINH TRUNG, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

1930. Sần Thị Lan, sinh ngày 27/6/1984 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 385, LẦU 2, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, ĐOẠN 3, KHÓM 14, PHƯỜNG VĂN PHÚC, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1931. Vũ Thị Thu Nga, sinh ngày 29/12/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 2, NGÕ 212, ĐƯỜNG ĐỨC THIÊN, KHÓM 12, THÔN HẬU BÍCH, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

1932. Nguyễn Thị Thẻ, sinh ngày 01/10/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 3/3, HẺM 29, NGÕ 150, PHỐ DŨ XƯƠNG, KHÓM 26, PHƯỜNG KIẾN XƯƠNG, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

1933. Huỳnh Thị Ngọc Liễu, sinh ngày 03/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 54, ĐƯỜNG LẠC NHẤT, KHÓM 6, PHƯỜNG LẠC NHẤT, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

1934. Trần Thị Vân, sinh ngày 20/12/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, HẺM TÂY NGŨ, NGÕ HOA HẠ, KHÓM 21, PHƯỜNG TÂY BÌNH, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1935. Trần Ngọc Dung, sinh ngày 08/3/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ 39, PHỐ HÀ XUYÊN, KHÓM 11, PHƯỜNG LỤC XUYÊN, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

1936. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 10/7/1976 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69 DUNG THỤ HÀ, KHÓM 5, THÔN BỔN CẢNG, XÃ TÂN TỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1937. Võ Thị Nầy, sinh ngày 26/6/1955 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 265/2, LẦU 6/8, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC 2, KHÓM 2, PHƯỜNG CẢNG ĐÔNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1938. Ngô Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 27/8/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 337, PHỐ TÌNH NGHĨA, KHÓM 16, THÔN NHÂN ĐỨC, Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1939. Võ Thị Ngọc Anh, sinh ngày 26/9/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 181, BẮC LIÊU, KHÓM 13, THÔN BẮC LIÊU, LÀNG NAM HÒA, HUYỆN ĐÀI NAM

1940. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 30/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 641, KHA LIÊU, KHÓM 8, THÔN ĐÔNG BÍCH, LÀNG BẮC MÔN, HUYỆN ĐÀI NAM

1941. Nguyễn Thị Tuyết Vân, sinh ngày 19/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG TÂN CÁT TRANG, KHÓM 8, PHƯỜNG THÁI BÙ, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

1942. Bùi Thị Thanh Thúy, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73, ĐƯỜNG CHÍNH TÂN, KHÓM 12, PHƯỜNG PHONG VINH, TT TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

1943. Phan Thị The Em, sinh ngày 26/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61/1, HOÀN HỒ, KHÓM 5, THÔN HOÀN HỒ, LÀNG ĐẠI NỘI, HUYỆN ĐÀI NAM

1944. Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh ngày 05/5/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50/1, NHỊ TRÙNG CÂU, KHÓM 19, PHƯỜNG MINH XƯƠNG, THỊ TRẤN ĐẦU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

1945. Trần Kim Thoa, sinh ngày 28/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, BÍ MA, KHÓM 14, PHƯỜNG BÍ MA, THỊ TRẤN ĐẦU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

1946. Lê Thị Hằng, sinh ngày 09/5/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3939, LỘ DÂN TỘC, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI LOAN, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1947. Lý Thị Thu Hồng, sinh ngày 16/9/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112, BÌ TỬ ĐẦU, KHÓM 5, THÔN BÌ TIỀN, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1948. Phạm Thị Quyên, sinh ngày 06/7/1978 tại Hải  Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, ĐƯỜNG SƠN TỬ CHÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG LIÊN ĐÀM, TT BẠCH HỒ, HUYỆN ĐÀI NAM

1949. Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày 02/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 549/15, LỘ THÁI BÌNH ĐÔNG, KHÓM 11, PHƯỜNG QUANG PHỤC, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

1950. Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 20/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44, HẺM 119, ĐƯỜNG AN ĐÔNG, KHÓM 5, PHƯỜNG THẬP TOÀN, KHU TAM DÂN, H CAO HÙNG, TP ĐÀI BẮC

1951. Lê Thị Cam, sinh ngày 15/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50/21, NGÕ 300, LỘ PHỤNG LÂM 1, KHÓM 27, THÔN CHIẾU MINH, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1952. Nguyễn Thị Cẩm Đừng, sinh ngày 10/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, NGÕ 2, LỘ TY MÃ, KHÓM 1, THÔN TÂN TRANG, XÃ SÂM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG

1953. Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 24/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 112, ĐƯỜNG THẤT THÁNH, KHÓM 23, PHƯỜNG LÃO GIA, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1954. Nguyễn Thị Thúy Nguyệt, sinh ngày 02/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 233, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG SÁCH NGUYÊN, KHÓM 7, PHƯỜNG UYÊN ĐÔNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1955. Nguyễn Thị Tường Tuyền, sinh ngày 02/02/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, NGÕ 347, ĐƯỜNG TÂN ĐÔNG, KHÓM 21, PHƯỜNG DUY TÂN, TP MIÊU LẬT, HUYỆN MIÊU LẬT

1956. Đỗ Thị Trang, sinh ngày 24/02/1985 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35, HẺM 103, NGÕ 192, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 22, PHƯỜNG PHỤNG ĐÔNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1957. Đoàn Thị Kim My, sinh ngày 19/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, HẺM 277, NGÕ 12, ĐOẠN 2, LỘ TRƯỜNG HÒA, KHÓM 25, PHƯỜNG ÔN NAM, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1958. Huỳnh Thanh Nguyệt, sinh ngày 05/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 238, LỘ KINH VŨ, KHÓM 11, PHƯỜNG TÂN BẮC, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1959. Lâm Thị Mỹ An, sinh ngày 19/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, LỘ THẤT PHẦN, KHÓM 17, THÔN LẠC PHONG, XÃ DIÊM PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1960. Lê Kim Oanh, sinh ngày 29/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55, NHỊ BÌ, KHÓM 12, THÔN TÂN HƯNG, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

1961. Văn Thị Hồng Thúy, sinh ngày 16/12/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34/2, THÔN 2, TRUNG THUYỀN 2, KHÓM 12, PHƯỜNG CẢNG CHÍNH, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1962. Trịnh Thị Bé, sinh ngày 22/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, HỒ TỬ, KHÓM 7, THÔN HỒ BẮC, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1963. Đinh Thị Thắm, sinh ngày 09/01/1969 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, HẺM 12, NGÕ 77, ĐƯỜNG CÔNG ANH NHẤT, KHÓM 25, PHƯỜNG ĐẠI TRUNG, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

1964. Trịnh Thị Thắm, sinh ngày 01/01/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/6, VĨ HỒ, NGÕ 11, THÔN LAM PHỐ, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1965. Trần Thị Huế, sinh ngày 01/01/1968 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, HẺM 8, NGÕ 22, ĐOẠN 2, LỘ HƯNG LONG, KHÓM 13, PHƯỜNG HƯNG PHÚC, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

1966. Phạm Thị Yến, sinh ngày 30/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 339/1, TÔ THỔ, KHÓM 7, THÔN TÔ THỔ, XÃ AN ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI NAM

1967. Phong Thị Lệ Thủy, sinh ngày 03/6/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 15, LỘ CÁT LONG, KHÓM 10, PHƯỜNG NHẬT TÂN, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1968. Tạ Thị Kim Phú, sinh ngày 24/4/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 2, HẺM 38, NGÕ 71, ĐƯỜNG GIANG NAM, KHÓM 1, PHƯỜNG THỤY QUANG, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1969. Tạ Thị Thảnh, sinh ngày 14/02/1962 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45/1, LẦU 2, ĐOẠN 3, LỘ NỘI HỒ, KHÓM 12, PHƯỜNG KIM LONG, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1970. Trần Thị Hiền, sinh ngày 15/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 344, LỘ PHIÊN HOA, KHÓM 14, THÔN KIM HƯNG, XÃ TÚ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1971. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 10/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 143, ĐƯỜNG THÔNG HÓA, KHÓM 7, PHƯỜNG LÂM GIANG, KHU ĐẠI AN, TP ĐÀI BẮC

1972. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 19/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, ĐƯỜNG HƯNG TRUNG, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG NHÂN, TT GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

1973. Nguyễn Thị Trúc Liên, sinh ngày 04/7/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 1292, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 4, PHƯỜNG LONG TƯỞNG, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1974. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 30/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 3, NGÕ 125, ĐƯỜNG TAM PHÚC, KHÓM 8, PHƯỜNG TAM PHÚC, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1975. Võ Kim Hằng, sinh ngày 09/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/1, NGÕ 22, LỘ NAM CÔNG, KHÓM 20, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊU, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1976. Võ Thị Luống, sinh ngày 28/7/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1, HẺM 18, NGÕ 338, ĐOẠN 1, LỘ TÙNG GIANG, KHÓM 14, PHƯỜNG PHÚC CƯƠNG, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1977. Phạm Thị Kim Định, sinh ngày 04/11/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 136, LỘ TÂN SINH BẮC, KHÓM 19, THÔN ĐẠI VIÊN, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1978. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 22/02/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 163, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG CAM VIÊN, KHÓM 6, PHƯỜNG CAM VIÊN, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1979. Nguyễn Thị Thu Oanh, sinh ngày 22/6/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54, LỘ TRUNG CHÍ, KHÓM 10, THÔN THÀO LỤY, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1980. Nguyễn Thị Thu Giang, sinh ngày 25/02/1967 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 14, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI THỐ, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

1981. Mai Thị Thu Trang, sinh ngày 27/7/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 43, LỘ THÀNH CÔNG, KHÓM 22, THÔN HOÀNG ĐƯỜNG, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1982. Ngô Mỹ Chiêu, sinh ngày 08/4/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, TRUNG CHÂU, KHÓM 4, THÔN TRUNG CHÂU, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

1983. Nguyễn Bé Loan, sinh ngày 24/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, THÔN ĐÔNG LONG 2, ĐƯỜNG ĐÔNG KỲ, NHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HOA, TT ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1984. Nguyễn Thị Hồng Thành, sinh ngày 20/8/1975 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 131, ĐƯỜNG TRANG KÍNH, KHÓM 17, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1985. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 10/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 172, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG SÁCH CHÂU, KHÓM 6, PHƯỜNG VẠN HÒA, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

1986. Kha Mỹ Khoa, sinh ngày 15/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74/4, TRANG LỄ CHÂU, KHÓM 6, TT MA ĐẦU, HUYỆN ĐÀI NAM

1987. Khổng Thị Thắng, sinh ngày 15/01/1983 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112/1, THẢO SƠN, KHÓM 10, THÔN THẢO SƠN, XÃ TẢ TRẤN, HUYỆN ĐÀI NAM

1988. Lê Thị Châu Pha, sinh ngày 19/8/1984 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 326/11, LẦU 6, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒN TỨ, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐIỀN TÂN, KHU NAM ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1989. Lê Thị Mai, sinh ngày 09/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61, HẺM 30, NGÕ 428, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 6, PHƯỜNG VĨNH HOÀN, TP VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1990. Mai Thảo Sương, sinh ngày 20/5/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, HẺM 76, NGÕ 282, LỘ BÌNH ĐÔNG, KHÓM 26, PHƯỜNG HOA AN, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1991. Đinh Thị Thanh Tâm, sinh ngày 28/9/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, HẺM 8, NGÕ 173, ĐƯỜNG LONG MÔN, KHÓM 9, PHƯỜNG LONG CƯƠNG, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1992. Đinh Thị Tuyết Cương, sinh ngày 29/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/8, LẦU 4, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 18, PHƯỜNG THỤ TÂY, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1993. Dương Thị Kim Liễu, sinh ngày 02/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 580, LỘ TÂN PHÚC, KHÓM 15, PHƯỜNG QUỐC PHÚC, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1994. Hứa Thị Viên, sinh ngày 10/8/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95, LẦU 2, NGÕ 136, LỘ NHỊ CỬU, KHÓM 16, PHƯỜNG NHỊ CỬU, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1995. Huỳnh Thị Luyến, sinh ngày 08/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ BÌNH AN, KHÓM 9, THÔN THÁI LIÊU, XÃ CAO THỤ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1996. Huỳnh Thị Cẩm Diệu, sinh ngày 01/01/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66, ĐOẠN 2, LỘ TÍN NGHĨA, KHÓM 33, THÔN BẢO ĐỊNH, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

1997. Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh ngày 18/12/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 32, ĐƯỜNG DÂN HƯƠNG, KHÓM 4, PHƯỜNG QUÁN HUỆ, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1998. Bùi Thị Hải Dương, sinh ngày 11/02/1974 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42/3, LẦU 5, LỘ VĂN HÓA 3, KHÓM 18, THÔN MỸ ĐIỀN, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1999. Bùi Thị Khéo, sinh ngày 12/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 128, LỘ VĨNH KHANG, KHÓM 1, THÔN LỘC LIÊU, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2000. Chướng A Lìn, sinh ngày 18/9/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3, NGÕ 70, ĐƯỜNG PHÚC AN, KHÓM 2, PHƯỜNG THÁI BI, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

2001. Trần Xuân Đông, sinh ngày 06/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 HỒ ĐỀ, KHÓM 16, THÔN PHỤC KIM, XÃ TRÚC KỲ, H. GIA NGHĨA

2002. Võ Kim Cúc, sinh ngày 18/8/1973 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/5 HẺM 29 NGÕ 459 ĐOẠN 1 LỘ QUANG PHỤC, KHÓM 7, PHƯỜNG TIÊN THỦY, KHU ĐÔNG, TP. TÂN TRÚC

2003. Nguyễn Thị The, sinh ngày 06/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37 NGÕ 300 ĐOẠN 1 LỘ CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 9, THÔN TRƯỜNG XUÂN, XÃ HOA ĐÀN, H. CHƯƠNG HÓA

2004. Nguyễn Thị Ngọc Hậu, sinh ngày 25/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21 LỘ TÂN TRÚC, KHÓM 1, PHƯỜNG NHÂN ÁI, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

2005. Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 04/6/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 403 THÔN HẢI QUANG TỨ, KHÓM 16, PHƯỜNG HẢI QUANG, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

2006. Trần Ngọc Cầm, sinh ngày 07/7/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20 BẮC TỬ CHỦY, KHÓM 11, THÔN BẮC CẢNG, XÃ ĐẠI VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

2007. Lê Thị Bé Mười, sinh ngày 06/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 409 ĐOẠN 3 LỘ CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 6, THÔN BẠCH SA, XÃ HOA ĐÀN, H. CHƯƠNG HÓA

2008. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 01/09/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/1 LỤC KHỐI LIÊU, KHÓM 1, THÔN LỤC GIA, XÃ AN ĐỊNH, H. ĐÀI NAM

2009. Đỗ Thị Xạo, sinh ngày 08/7/1962 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 NGÕ 324 ĐƯỜNG HOÀNG HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG HƯNG LONG, TT. MỸ NÔNG, H. CAO HÙNG

2010. Lê Thị Mỹ Tiến, sinh ngày 17/8/1963 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71 LỘ TRƯỜNG MỸ, KHÓM 5, THÔN TỨ MÃ, XÃ CAO THỤ, H. BÌNH ĐÔNG

2011. Võ Thị Hạnh, sinh ngày 29/7/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/5 HẺM 108 NGÕ 276 ĐOẠN 1 LỘ GIỚI THỌ, KHÓM 18, PHƯỜNG GIỚI THỌ, TT TAM HIỆP, H. ĐÀI BẮC

2012. Lê Thị Ngọc Hương, sinh ngày 15/12/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 ĐƯỜNG HƯNG HOA, KHÓM 12, PHƯỜNG QUANG ĐIỀN, TP. TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

2013. Trần Thị Kiều Trang, sinh ngày 13/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 420 LỘ NGŨ CẢNG, KHÓM 9, THÔN NGŨ CẢNG, XÃ ĐÀI TÂY, H. VÂN LÂM

2014. Hoàng Kiến Bình, sinh ngày 06/11/1959 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 10 SỐ 100 ĐƯỜNG TRUNG PHỐ 2, KHÓM 16, PHƯỜNG BẢO KHÁNH, TP. ĐÀO VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

2015. Tạ Thị Kim Huệ, sinh ngày 25/8/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 PHỐ XA TRẠM HẬU, KHÓM 1, PHƯỜNG TRẤN BẮC, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

2016. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 20/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65 NGÕ 106, LỘ QUANG MINH, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TT TAM HIỆP, H. ĐÀI BẮC

2017. Nguyễn Thị Việt, sinh ngày 26/9/1983 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45 ĐƯỜNG VƯƠNG THỐ, KHÓM 21, THÔN KHÊ HẢI, XÃ ĐẠI VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

2018. Nguyễn Hà Phương Thanh, sinh ngày 24/8/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 158 PHỐ HOA HƯNG, KHÓM 20, PHƯỜNG KIẾN HÀNH, KHU BẮC, TP. ĐÀI TRUNG

2019. Hồ Thị Thúy, sinh ngày 13/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33 TÂN HƯNG, KHÓM 7, THÔN LIÊU HỢP, XÃ THÍCH ĐỒNG, H. VÂN LÂM

2020. Lê Thị Gấm, sinh ngày 14/02/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33 LỘ AN NAM, KHÓM 3, THÔN AN NAM, XÃ ĐÔNG THẾ, H. VÂN LÂM

2021. Vòng A Múi, sinh ngày 11/6/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, LẦU 2, PHỐ TỰ CƯỜNG, KHÓM 12, THÔN ĐÔNG LÂM, XÃ LÂM KHẨU, H. ĐÀI BẮC

2022. Thái Thị Kiều Diễm, sinh ngày 05/4/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/5 ĐƯỜNG NHÂN MỸ, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TT THỔ KHỐ, H. VÂN LÂM

2023. Vy Thị Lý, sinh ngày 15/7/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 382 ĐOẠN 2, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 2, THÔN NAM KHẨU, XÃ HOA ĐÀM, H. CHƯƠNG HÓA

2024. Ngô Thị Thúy Diễm, sinh ngày 19/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 194/6 ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 7, PHƯỜNG THÀNH ĐỨC, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

2025. Nguyễn Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 06/10/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 NGÕ 341 ĐOẠN 1 LỘ BẮC AN, KHÓM 21, PHƯỜNG THÀNH ĐỨC, KHU BẮC, TP. ĐÀI NAM

2026. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 06/5/1967 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 HẺM 191 NGÕ 174 ĐƯỜNG AN XƯƠNG, KHÓM 30, PHƯỜNG ÔN NAM, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

2027. Võ Thị Bích, sinh ngày 02/02/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 81 NGÕ 411 ĐOẠN 1 LỘ NỘI HỒ, KHÓM 15, PHƯỜNG CẢNG HOA, KHU NỘI HỒ, TP. ĐÀI BẮC

2028. Trần Kim Sa, sinh ngày 09/4/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82 NGÕ 397 ĐOẠN 5 LỘ CÔNG HỌC, KHÓM 11, PHƯỜNG NAM HƯNG, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

2029. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 20/9/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 163 ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 12, THÔN TÂY AN, XÃ VĨNH THANH, H. CHƯƠNG HÓA

2030. Huỳnh Thị Huyền Lan, sinh ngày 15/11/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 7, THÔN THƯỢNG SƠN, XÃ ĐẠI THÀNH, H. CHƯƠNG HÓA

2031. Nguyễn Mộng Kiều, sinh ngày 24/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 200 LỘ TỨ DUY, KHÓM 6, PHƯỜNG QUÁCH THỐ, TT LỘC CẢNG, H. CHƯƠNG HÓA

2032. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 15/01/1974 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 SƠN CƯỚC, KHÓM 2, PHƯỜNG SƠN CƯỚC, TT UYỂN LÝ, H. MIÊU LẬT

2033. Nguyễn Thị Thúy Phượng, sinh ngày 14/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 210, PHỐ NAM HẢI 5, KHÓM 15, THÔN NHÂN HÒA, XÃ CÁC AN, H. HOA LIÊN

2034. Nguyễn Kim Nhung, sinh ngày 21/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/10 TÂN TRANG, KHÓM 5, THÔN LỤC HỢP, XÃ THÍCH ĐỒNG, H. VÂN LÂM

2035. Dương Kim Hóa, sinh ngày 10/10/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 52, PHỐ NGHI TÍN, KHÓM 1, PHƯỜNG NGHI HÂN, TP. THÁI BÌNHI, H. ĐÀI TRUNG

2036. Trương Thị Mỹ Trang, sinh ngày 15/10/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 251, ĐƯỜNG TỨ ĐỨC, KHÓM 10, THÔN TỨ ĐỨC, XÃ VỤ PHONG, H. ĐÀI TRUNG

2037. Lý Kim Tuyết, sinh ngày 06/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60/40, NGÕ QUYẾN ĐẦU, KHÓM 9, THÔN ĐỈNH KHẢM, XÃ THỦY LÝ, H. NAM ĐẦU

2038. Nông Thúy Hà, sinh ngày 05/7/1981 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 157, ĐƯỜNG LÂM SÂM, ĐOẠN 1, PHƯỜNG ĐÔNG NHÂN, THỊ TRẤN HỒ VĨ, H. VÂN LÂM

2039. Ngô Kim Thoa, sinh ngày 28/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, TRUNG KHÊ, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG KHÊ, THỊ TRẤN HỒ VĨ, H. VÂN LÂM

2040. Đỗ Thị Loan, sinh ngày 19/8/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 247, ĐƯỜNG DI ĐÀ, KHÓM 12, PHƯỜNG PHƯƠNG THẢO, KHU ĐÔNG, TP. GIA NGHĨA

2041. Trương Thị Tuyền, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 199/1, ĐƯỜNG CỔ SƠN 2, KHÓM 8, PHƯỜNG CỔ NHAM, KHU CỔ SƠN, TP. CAO HÙNG

2042. Trần Kim An, sinh ngày 20/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48/1 PHÚ BẮC, KHÓM 8, THÔN THẠCH BÀI, XÃ PHÚ LÝ, H. HOA LIÊN

2043. Nguyễn Thị Tuyết Thu, sinh ngày 07/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 181, ĐƯỜNG NAM TỬ, KHÓM 10, THÔN NAM TRẢI, XÃ NHỊ LUÂN, H. VÂN LÂM

2044. Hồ Thị Luyến, sinh ngày 27/8/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/1, HẺM 17, NGÕ 72, LẦU 3, PHỐ KHANG LẠC, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐÔNG HỒ, KHU NỘI HỒ, TP. ĐÀI BẮC

2045. Lê Thị Minh Thu, sinh ngày 27/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96, NGÕ THÔNG TIÊN, KHÓM 5, THÔN TẬP LAI, XÃ BÌNH LÂU, H. CAO HÙNG

2046. Nguyễn Thị Phẩm, sinh ngày 12/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, PHỐ HÒA BÌNH, KHÓM 2, THÔN PHÚ LÝ, XÃ PHÚ LÝ, H. HOA LIÊN

2047. Kim Thị Loan, sinh ngày 15/4/1972 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 216, ĐƯỜNG TỈNH CƯỚC, KHÓM 15, THÔN TỈNH CƯỚC, XÃ ĐẠI THỤ, H. CAO HÙNG

2048. Phạm Thị Mỹ, sinh ngày 15/6/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 86, ĐƯỜNG DUYÊN HẢI, ĐOẠN 5, KHÓM 10, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ PHÚC HƯNG, H. CHƯƠNG HÓA

2049. Nguyễn Thị Nam Phương, sinh ngày 26/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, NGÕ 135, PHỐ VŨ ĐỨC, KHÓM 22, PHƯỜNG THOẠI TÂY, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

2050. Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 24/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 142, ĐƯỜNG THIÊN TƯỜNG 1, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐỈNH LỰC, KHU TAM DÂN, TP. CAO HÙNG

2051. Lê Thị Hồng Chỉ, sinh ngày 16/3/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 105, PHỐ ANH NGHĨA, KHÓM 6, PHƯỜNG ANH MINH, KHU LINH NHÃ, TP. CAO HÙNG

2052. Giềng Phát Dếnh, sinh ngày 24/02/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92 HẠ DƯƠNG TỬ, KHÓM 10, THÔN HƯNG NAM, XÃ DÂN HÙNG, H. GIA NGHĨA

2053. Thái Cẩm Mai, sinh ngày 15/10/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 315/6, LẦU 5, ĐƯỜNG PHỤNG LÂM 3, KHÓM 7, THÔN HỘI XÃ, XÃ ĐẠI LIÊU, H. CAO HÙNG

2054. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 06/5/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 210, ĐƯỜNG PHẬT CÔNG, KHÓM 21, PHƯỜNG THẢO NHA, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

2055. Lê Thị Hồng Tươi, sinh ngày 05/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82, PHỐ QUẢNG ĐÔNG 3, KHÓM 18, PHƯỜNG TRÚC TÂY, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

2056. Nguyễn Thị Mỹ Liên, sinh ngày 25/02/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, ĐƯỜNG THỐNG LĨNH, KHÓM 1, THÔN THỐNG LĨNH, XÃ ĐẠI THỤ, H. CAO HÙNG

2057. Nguyễn Thị Duy Phương, sinh ngày 01/01/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75, ĐƯỜNG TÂN NAM, KHÓM 33, PHƯỜNG NỘI TÂN, TP. ĐẠI LÝ, H. ĐÀI TRUNG

2058. Nguyễn Thị Cam, sinh ngày 09/12/1969 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, DÂN HÓA, KHÓM 1, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ TÂN XÃ, H. ĐÀI TRUNG

2059. Trương Mạnh Dung, sinh ngày 25/5/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, HẺM 2, NGÕ 116, ĐƯỜNG PHÚ XƯƠNG, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚ LIÊN, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, H. NAM ĐẦU

2060. Lê Kim Thuận, sinh ngày 26/9/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, HẺM 47, NGÕ 64, ĐƯỜNG NAM CHÍNH 2, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚ GIÁP, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

2061. Phạm Thị Thanh Lan, sinh ngày 15/9/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 18, PHƯỜNG NHÂN ÁI, TP. ĐÀI ĐÔNG, H. ĐÀI ĐÔNG

2062. Lê Thị Vân, sinh ngày 05/02/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 BA NHĨ ĐẦU, KHÓM 30, THÔN GIAI NHÂN, XÃ THÁI SƠN, H. ĐÀI BẮC

2063. Phạm Thị Ngọc Dung, sinh ngày 20/10/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 174, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 8, PHƯỜNG THỔ THÀNH, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, H. NAM ĐẦU

2064. Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 14/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 373, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 8, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, H. NAM ĐẦU

2065. Lê Kim Thúy, sinh ngày 10/8/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, NGÕ 465, ĐƯỜNG NAM CƯƠNG 2, KHÓM 14, PHƯỜNG TRƯƠNG HÒA, TP. NAM ĐẦU, H. NAM ĐẦU

2066. Nguyễn Thị Ngọc Chinh, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 393, PHỐ TAM DÂN ĐÔNG, KHÓM 15, PHƯỜNG TAM HÒA, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, H. CHƯƠNG HÓA

 2067. Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 13/8/1984 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, THÔN TRUNG CHÍNH TÂN, KHÓM 22, PHƯỜNG QUẾ LÂM, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, H. NAM ĐẦU

2068. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 10/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, HẺM 1, NGÕ 120, ĐƯỜNG HẬU LIÊN, KHÓM 17, PHƯỜNG HƯNG TRUNG, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, H. GIA NGHĨA

2069. Phạm Thị Kim Khanh, sinh ngày 08/10/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 131, ĐƯỜNG TÂN QUÁN, KHÓM 6, THÔN TÂN QUÁN, XÃ PHỐ TÂM, H. CHƯƠNG HÓA

2071. Nguyễn Thị Châu Khoa, sinh ngày 12/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 118, LẦU 4, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 30, PHƯỜNG LẬP CƠ, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

2071. Nguyễn Thị Tuyết Minh, sinh ngày 16/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 1, ĐƯỜNG BẮC HƯNG, KHÓM 9, THÔN CẢNG TÂY, XÃ TÂN VIÊN, H. BÌNH ĐÔNG

2072. Huỳnh Thị Yến, sinh ngày 30/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 163/1, NGÕ LONG QUANG, KHÓM 30, THÔN TRẤN PHONG, XÃ NỘI PHỐ, H. BÌNH ĐÔNG

2073. Lý Thị Kim Yến, sinh ngày 01/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/3, NGÕ 225, PHỐ NAM HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG NAM THÀNH, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

2074. Huỳnh Thị Bé, sinh ngày 08/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 162, PHỐ SƠN ĐÔNG, KHÓM 9, PHƯỜNG AN SINH, KHU TAM DÂN, TP. CAO HÙNG

2075. Lê Thị Dung, sinh ngày 04/11/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93, ĐƯỜNG VĨNH THÁI, KHÓM 27, PHƯỜNG PHỐ LUÂN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, H. CHƯƠNG HÓA

2076. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 17/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28 NỘI LIÊN, KHÓM 6, THÔN NỘI LIÊN, XÃ NGUYÊN TRƯƠNG, H. VÂN LÂM

2077. Nguyễn Hồng Thủy, sinh ngày 09/9/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 7, NGÕ 500, PHỐ TRƯỜNG HƯNG, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠM THỦY, KHU HƯƠNG SƠN, TP. TÂN TRÚC

2078. Nìm Ngọc Hà, sinh ngày 04/8/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 116, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 8, PHƯỜNG SƠN LỢI, THỊ TRẤN HÒA MỸ, H. CHƯƠNG HÓA

2079. Trần Thị Phương Ngọc, sinh ngày 09/9/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/8, BẮC LIÊU, KHÓM 1, THÔN BẮC LIÊU, XÃ NAM HÓA, H. ĐÀI NAM

2080. Ngô Thị Bạch Huệ, sinh ngày 02/9/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 599, ĐƯỜNG TRÍ BỘN, ĐOẠN 3, KHÓM 24, PHƯỜNG KIÊN NGHIỆP, TP. ĐÀI ĐÔNG, H. ĐÀI ĐÔNG

2081. Trịnh Thục Nhàn, sinh ngày 08/01/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 3/2, NGÕ 7, PHỐ THÁI BÌNH 12, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG BÌNH, TP. THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

2082. Huỳnh Thị Dung, sinh ngày 13/7/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 12, NGÕ 2, ĐƯỜNG VIỆN NGHIÊN CỨU, ĐOẠN 2, KHÓM 14, PHƯỜNG TRUNG VIÊN, KHU NAM CẢNG, TP. ĐÀI BẮC

2083. Trần Thị Cẩm Duyên, sinh ngày 01/01/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG, KHÓM 6, PHƯỜNG NAM QUAN, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, H. ĐÀI NAM

2084. Trần Thị Yến Nhi, sinh ngày 12/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, ĐOẠN 4, KHÓM 10, THÔN BẮC SƠN, XÃ QUỐC TÍNH, H. NAM ĐẦU

2085. Nguyễn Thị Bích Linh, sinh ngày 20/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79 CÁP KHÊ LÀO, KHÓM 3, THÔN HẠ LÀO, XÃ THỦY THƯỢNG, H. GIA NGHĨA

2086. Huỳnh Ngọc An, sinh ngày 09/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74 MỸ LÂM, KHÓM 7, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ TÂN XÃ, H. ĐÀI TRUNG

2087. Lâm Hồng Cẩm, sinh ngày 20/10/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 265, ĐƯỜNG ĐÔNG QUAN, ĐOẠN 3, KHÓM 14, THÔN NAM THẾ, XÃ HÒA BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

2088. Lê Thị Loan, sinh ngày 18/3/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG ĐÔNG BÌNH, KHÓM 1, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, TP. THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

2089. Phạm Thị Hiệp, sinh ngày 10/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, PHỐ QUẢNG HƯNG, KHÓM 24, PHƯỜNG TÂY THẾ, TP. VĨNH KHANG, H. ĐÀI NAM

2090. Huỳnh Thị Thúy Vân, sinh ngày 24/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, ĐƯỜNG AN NGƯ, KHÓM 20, PHƯỜNG TRẤN HẢI, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, H. BÌNH ĐÔNG

2091. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 02/10/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54, NGÕ 126, ĐƯỜNG NAM KINH, KHÓM 21, PHƯỜNG NỘI HỒ, TP. GIA NGHĨA

2092. Trương Thị Huyền Nhung, sinh ngày 01/4/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62, LẦU 3, ĐƯỜNG DÂN ÍCH, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐẠI LINH, KHU TIỂU CẢNG, TP. CAO HÙNG

2093. Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 07/11/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, ĐƯỜNG NỘI QUÁN, KHÓM 6, THÔN PHƯƠNG LIÊN, XÃ GIAI ĐÔNG, H. BÌNH ĐÔNG

2094. Nguyễn Hoàng Dung, sinh ngày 20/5/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 9, PHỐ TRUNG SƠN, KHÓM 4, PHƯỜNG TÙNG VĂN, TP. NAM ĐẦU, H. NAM ĐẦU

2095. Phạm Thị Kim Hồng, sinh ngày 20/11/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 NGÕ 150 ĐOẠN 2 LỘ TRUNG ƯƠNG TÂY, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂN MINH, TP. TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

2096. Lâm Kim Tuyền, sinh ngày 23/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93 KHẨU TRANG, KHÓM 16, PHƯỜNG HẢO THU, TT BẮC CẢNG, H. VÂN LÂM

2097. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 06/02/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/4, THÔN DÂN HƯỞNG TÂN, LỘ TAM TRẢO TỬ KHANH, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂN PHONG, TT THỤY PHƯƠNG, H. ĐÀI BẮC

2098. Lê Thị Bảo Xuyên, sinh ngày 19/11/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198 LỘ THÀNH BẮC, KHÓM 3, PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

2099. Trương Thị Hồng Gấm, sinh ngày 22/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, HẺM 3 NGÕ 7, LỘ BẮC MÔN, KHÓM 22, PHƯỜNG NGẠN NỘI, TT DIÊM THỦY, H. ĐÀI NAM

2100. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 05/6/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, HẺM 8, NGÕ 111, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 7, PHƯỜNG HỘ QUỐC, TT TÂN HÓA, H. ĐÀI NAM

2101. Ngô Thị Thu Thùy, sinh ngày 26/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/8 HỎA THIÊU CHÂU, KHÓM 11, THÔN GIA KIẾN, XÃ HẠ DOANH, H. ĐÀI NAM

2102. Ngô Thị Thanh Kiều, sinh ngày 12/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, HỎA THIÊU CHÂU, KHÓM 11, THÔN GIA KIẾN, XÃ HẠ DOANH, H. ĐÀI NAM

2103. Lê Thị Tuyết Phương, sinh ngày 30/12/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 174/7 LỘ TÂN CẢNG, KHÓM 13, PHƯỜNG PHONG PHÚ, TT HẬU LONG, H. MIÊU LẬT

2104.Lê Hồng Phượng, sinh ngày 02/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 NGÕ 56 LỘ NỘI HỒ, KHÓM 12, PHƯỜNG NỘI HỒ, KHU HƯƠNG SƠN, TP. TÂN TRÚC

2105. Bùi Thị Thanh Linh, sinh ngày 09/6/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/2 THANH PHỐ TỬ, KHÓM 2, THÔN THANH PHỐ, XÃ TÂN PHONG, H. TÂN TRÚC

2106. Khưu Thị Mai Ly, sinh ngày 09/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 197/1/7 LỘ ĐẠI HOA, KHÓM 10, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, TP. TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

2107. Huỳnh Thu Thắm, sinh ngày 16/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 66, LỘ THIẾT SƠN, TT PHỐ LÝ, H. NAM ĐẦU

2108. Trang Thị Nem, sinh ngày 25/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ VẠN NIÊN, KHÓM 1, PHƯỜNG VẠN NIÊN, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, H. CHƯƠNG HÓA

2109. Hứa Thị Ánh Nga, sinh ngày 16/5/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, HẺM 77, NGÕ 56, PHỐ QUỐC AN, KHÓM 9, PHƯỜNG HẢI ĐIỀN, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

2110. Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 25/6/1985 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54 LỘ AN TƯỜNG, KHÓM 1, PHƯỜNG SONG THÀNH, TP. TÂN ĐIỂM, H. ĐÀI BẮC

2111. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 20/11/1979 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57 NGÕ HƯƠNG LÂM, KHÓM 1, THÔN QUẢNG PHÚC, XÃ TRUNG LIÊU, H. NAM ĐẦU

2112. Nguyễn Thị Hồng Lắm, sinh ngày 20/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/30 NGÕ TRANG TỬ, KHÓM 10, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ DANH GIAN, H. NAM ĐẦU

2113. Nguyễn Thị Em, sinh ngày 09/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 1352 LỘ BÁT QUÁI, KHÓM 6, PHƯỜNG PHỤNG SƠN, TP. NAM ĐẦU, H. NAM ĐẦU

2114. Nguyễn Thị Tuyết Anh, sinh ngày 01/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19 HẺM 30 NGÕ 1 LỘ ĐÔNG AN, KHÓM 11, PHƯỜNG CHIÊU AN, TT HÒA MỸ, H. CHƯƠNG HÓA

2115. Nguyễn Thị Bích Huyền, sinh ngày 08/12/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 HẺM 8 NGÕ 100 ĐOẠN 4 LỘ SƠN CƯỚC, KHÓM 7, THÔN HIỆP HÒA, XÃ XÃ ĐẦU, H. CHƯƠNG HÓA

2116. Lê Thị Mười Nở, sinh ngày 15/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, LỘ TÂN KHAI 6, KHÓM 5, THÔN TÂN KHAI, XÃ PHƯƠNG LIÊU, H. BÌNH ĐÔNG

2117. Đào Thị Hai, sinh ngày 10/02/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 100/1, LỘ DIÊN BÌNH, KHÓM 28, PHƯỜNG HẬU SINH, TP. BÌNH ĐÔNG, H. BÌNH ĐÔNG

2118. Phạm Thị Kim Dung, sinh ngày 09/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 714 LỘ CÔNG HƯNG, KHÓM 8, PHƯỜNG NGỌC THÀNH, TP. BÌNH ĐÔNG, H. BÌNH ĐÔNG

2119. Lê Thị Kim Diệu, sinh ngày 15/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 26, ĐƯỜNG THANH THÁNH, KHÓM 12, THÔN HẬU TRANG, XÃ CỬU NHƯ, H. BÌNH ĐÔNG

2120. Trần Ngọc Phượng, sinh ngày 15/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 109/4 THỒ KHỐ THỐ, KHÓM 7, THÔN XÃ THƯỢNG, XÃ VẠN ĐAN, H. BÌNH ĐÔNG

2121. Đỗ Thị Thúy Nga, sinh ngày 29/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/3 HẺM 1 NGÕ 118 ĐƯỜNG PHÚC LẠC, KHÓM 14, PHƯỜNG NHÂN ÁI, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

2122. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 01/9/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19 NGÕ 386 ĐOẠN ĐƯỜNG CAM VIÊN, KHÓM 1, PHƯỜNG TÂY VIÊN, TP. THỤ LÂM, H. ĐÀI BẮC

2123. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 25/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74 ĐOẠN 3 LỘ DÂN SINH ĐÔNG, KHÓM 17, PHƯỜNG CHÂU PHỤC, KHU TRUNG SƠN, TP. ĐÀI BẮC

2124. Huỳnh Kim Em, sinh ngày 10/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 266 LỘ TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 16, PHƯỜNG MỸ ĐÀM, TP. TÂN ĐIẾM, H. ĐÀI BẮC

2125. Phạm Thị Bích, sinh ngày 10/11/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 221/2 LỘ DÂN SINH, KHÓM 24, PHƯỜNG TRUNG TRÍ, TT THÀNH CÔNG, H. ĐÀI ĐÔNG

2126. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 01/8/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 225, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 18, PHƯỜNG TÂY AN, TT HỒ VĨ, H. VÂN LÂM

2127. Hà Kim Trâm, sinh ngày 11/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 116 LỘ LONG NHAM, KHÓM 1, THÔN LONG NHAM, XÃ BẢO TRUNG, H. VÂN LÂM

2128. Trương Thị Xem, sinh ngày 02/4/1970 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60 XUÂN PHỐ, KHÓM 3, THÔN XUÂN PHỐ, XÃ THỦY LÂM, H. VÂN LÂM

2129. Hồ Thi Triều Tiên, sinh ngày 16/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1222 LỘ BÁT QUÁI, KHÓM 2, PHƯỜNG PHỤNG SƠN, TP. NAM ĐẦU, H. NAM ĐẦU

2130. Nguyễn Kim Xuyến, sinh ngày 28/11/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, ĐƯỜNG THANH ĐIỀN 3, KHÓM 34, PHƯỜNG TÌ BÀ, TT PHỐ LY, H. NAM ĐẦU

2131. Võ Thị Diễm Thùy, sinh ngày 25/4/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61 ĐƯỜNG TAM SONG THẬP, PHƯỜNG ĐÔNG TRANG, TT ĐẦU PHẦN, H. MIÊU LẬT

2132. Quách Hồng Yến, sinh ngày 19/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 DOANH CẢNG, PHƯỜNG TRẤN CẢNG, TP. PHỤNG CÔNG, H. BÀNH HỒ

2133. Lê Thị Kim Sang, sinh ngày 20/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61, LỤC DƯƠNG, KHÓM 18, THÔN TRÚC LIÊU, XÃ ĐẠI THỤ, H. CAO HÙNG

2134. Phan Thị Kim Ngôi, sinh ngày 15/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, LẦU 6/3 NGÕ 141, LỘ HƯNG HOA 1, KHÓM 18, THÔN PHÚC NHÂN, XÃ ĐÀM TỬ, H. ĐÀI TRUNG

2135. Chiếng Cấm Lìn, sinh ngày 15/8/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: SỐ 5/2, NGÁCH 1, NGÕ 455, ĐOẠN 2, LỘ TRUNG HƯNG, KHÓM 3, PHƯỜNG TỨ VINH, TP. ĐẠI LÝ, H. ĐÀI TRUNG

2136. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 15/01/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 236, LỘ SĨ LÂM, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG TRANG, KHU TRUNG SƠN, TP. ĐÀI BẮC

2137. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 07/6/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/3 NGÕ 382, LỘ SỨ QUÁN, KHÓM 15, PHƯỜNG BẮC ĐẦU, TT THẢO ĐỒN, H. NAM ĐẦU

2138. Phan Thị Lụa, sinh ngày 01/7/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48 ĐẠI BẮC, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐẠI BẮC, TT BẮC CẢNG, H. VÂN LÂM

2139. Nguyễn Thị Tròn, sinh ngày 06/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/5, LỘ HƯNG NÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG HƯNG NÔNG, TT ĐÔNG CẢNG, H. BÌNH ĐÔNG

2140. Đoàn Thị Quắn, sinh ngày 26/6/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ VŨ ĐÔNG, KHÓM 11, THÔN ĐẠI KHANG, XÃ MINH GIAN, H. NAM ĐẦU

2141. Đỗ Thị Thùy Linh, sinh ngày 14/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÁCH 2, NGÕ 2, ĐOẠN 3, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂN CÁT, TP. THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

2142. Phùng Thị Chi, sinh ngày 10/7/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 28, LỘ PHỤC QUỐC 1, KHÓM 22, PHƯỜNG PHỤC QUỐC, TP. VĨNH KHANG, H. ĐÀI NAM

2143. Hỷ Sau Kín, sinh ngày 03/3/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 389, ĐOẠN 2, LỘ NGŨ QUYỀN TỨ, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐIỀN TÂM, KHU NAM ĐỒN, TP. ĐÀI TRUNG

2144. Trương Thị Thơm, sinh ngày 10/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, NGÕ 1054, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG VĨNH KHANG, TP. VĨNH KHANG, H. ĐÀI NAM

2145. Trần Thị Cẩn, sinh ngày 01/7/1974 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67 BỐ ĐẠI, KHÓM BỐ ĐẠI 6, XÃ QUAN MIẾU, H. ĐÀI NAM

2146. Đặng Thị Thanh Hường, sinh ngày 12/4/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32 NGŨ GIAN THỐ, KHÓM 6, THÔN NGŨ THỐ, XÃ NGHĨA TRÚC, H. GIA NGHĨA

2147. Cao Thị Bích Hạnh, sinh ngày 20/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84 LỘ ĐIỀN NAM, KHÓM 19, THÔN ĐIỀN DƯƠNG, XÃ TÂN VIÊN, H. BÌNH ĐÔNG

2148. Cao Thị Bích Sương, sinh ngày 20/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46 LỘ AN NGƯ, KHÓM 20, PHƯỜNG TRẤN HẢI, TT ĐÔNG CẢNG, H. BÌNH ĐÔNG

2149. Huỳnh Mộc Liên, sinh ngày 24/7/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 NGÕ 37 ĐOẠN 3, LỘ LONG CƯƠNG, KHÓM 13, PHƯỜNG LONG HƯNG, TP. TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

2150. Lê Thị Viên, sinh ngày 22/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, ĐOẠN 4, LỘ AN TRUNG, KHÓM 6, PHƯỜNG UYÊN TRUNG, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

2151. Lê Thị Bé Năm, sinh ngày 12/12/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11 LỘ HOA HẠ, KHÓM 6, PHƯỜNG THỦY VĨ, TP. TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

2152. Nguyễn Hoàng Trúc, sinh ngày 13/3/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 9, LỘ TAM ĐỨC, KHÓM 6, PHƯỜNG TỨ ĐỨC, TT BẮC ĐẦU, H. CHƯƠNG HÓA

2153. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 14/10/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/1 TRUNG TÍN, KHÓM 8, PHƯỜNG TÍN HÒA, TP. BÌNH ĐÔNG, H. BÌNH ĐÔNG

2154. Lê Thị Thiệp, sinh ngày 09/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/2, NGÕ 94, ĐƯỜNG TÂN PHÚ, KHÓM 24, PHƯỜNG VÕ HÁN, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

2155. Phan Thị Kim Sang, sinh ngày 04/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 273, ĐƯỜNG CHƯƠNG MÃ, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG, TP. CHƯƠNG HÓA, H. CHƯƠNG HÓA

2156. Hồ Thị Hài, sinh ngày 26/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/3, NGÕ 1, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 6, THÔN SAM PHÚC, XÃ LƯU CẦU, H. BÌNH ĐÔNG

2157. Lâm Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 06/02/1971 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, HẺM 36, NGÕ 558, ĐƯỜNG CHƯƠNG LỘC, ĐOẠN 7, KHÓM 4, THÔN KIỀU ĐẦU, XÃ PHÚC HƯNG, H. CHƯƠNG HÓA

2158. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 01/01/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 8 TRUNG HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, KHU TÂY, TP. ĐÀI TRUNG

2159. Cao Thị Lãm, sinh ngày 03/02/1982 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/3, NGÕ 246, LỘ PHÚC ĐỨC 2, KHÓM 10, PHƯỜNG NGŨ PHÚC, KHU LINH NHÃ, TP. CAO HÙNG

2160. Lê Thị Huệ, sinh ngày 07/8/1972 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÁCH 10, NGÕ 161, ĐOẠN 3, LỘ TRUNG PHONG, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI XÃ, TT TRÚC ĐÔNG, H. TÂN TRÚC

2161. Đỗ Thị Thúy, sinh ngày 25/4/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45/41, PHỐ TÂN VI, KHÓM 5, THÔN TÂN VI, XÃ ĐẠI VI, H. ĐÀO VIÊN

2162. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 04/4/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 NGÕ 179 LỘ HỒ BẮC, KHÓM 1, PHƯỜNG HỒ NỘI, TT HÒA MỸ, H. CHƯƠNG HÓA

2163. Hoàng Thị Hương, sinh ngày 02/8/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52/2 SƠN THẾ, KHÓM 4, THÔN HẢI ĐOAN, XÃ HẢI ĐOAN, H. ĐÀI ĐÔNG

2164. Lê Thị Hóa, sinh ngày 20/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, ĐƯỜNG VĨNH HÒA, KHÓM 14, PHƯỜNG PHỤNG MINH, THỊ TRẤN OANH CA, H. ĐÀI BẮC

2165. Diệp Thị Kiều Ngân, sinh ngày 16/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42 THỤ LÂM TỬ, KHÓM 4, THÔN THỤ LÂM, XÃ QUAN ÂM, H. ĐÀO VIÊN

2166. Bùi Thị Thanh Bạch, sinh ngày 28/5/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 126 TAM GIÁC QUẠT, KHÓM 7, THÔN ĐẠI PHA, XÃ TÂN THẤT, H. ĐÀO VIÊN

2167. Thân Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 04/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 160, ĐƯỜNG LỰC HÀNH, KHÓM 22, PHƯỜNG TRƯỜNG ĐỨC, TP. ĐÀO VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

2168. Đặng Thị Đào, sinh ngày 10/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 263, PHỐ THÀNH TÂY, ĐOẠN 2, KHÓM 13, PHƯỜNG THÀNH NAM, KHU NAM, TP. ĐÀI NAM

2169. Đoàn Thị Ánh Đào, sinh ngày 25/4/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, HẺM 159, NGÕ 411, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, ĐOẠN 3, KHÓM 14, PHƯỜNG BÌNH TRẤN, TP. BÌNH TRẤN, H. ĐÀO VIÊN

2170. Hoàng Thị Dinh, sinh ngày 13/7/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 519, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH 1, ĐOẠN 1, KHÓM 16, PHƯỜNG NAM THẾ, KHU BẮC, TP. TÂN TRÚC

2171. Lê Thị Tuyết Như, sinh ngày 24/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, LẦU 9, NGÕ 101, PHỐ THÀNH CHƯƠNG 1, KHÓM 28, PHƯỜNG TRUNG NGUYÊN, TP. TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

2172. Trần Thị Trúc Giang, sinh ngày 20/4/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 368, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 10, PHƯỜNG TAM LỘC, THỊ TRẤN SA LỘC, H. ĐÀI TRUNG

2173. Dương Thị Bạch Yến, sinh ngày 06/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, PHỐ 17, ĐOẠN 6, KHÓM 14, PHƯỜNG LỤC LỘ, THỊ TRẤN SA LỘC, H. ĐÀI TRUNG

2174. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 17/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, ĐƯỜNG AN TRUNG, ĐOẠN 4, KHÓM 6, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

2175. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 19/02/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 BÌNH PHỐ, KHÓM 9, THÔN BÌNH HƯNG, XÃ TẠO KIỀU, H. MIÊU LẬT

2176. Võ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 06/10/1970 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112, ĐƯỜNG PHỐ ĐẢ, KHÓM 8, THÔN CÔN LUÂN, XÃ PHỐ DIÊM, H. CHƯƠNG HÓA

2177. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 14/9/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75, ĐƯỜNG TRANG KÍNH, KHÓM 4, THÔN ĐỊA LỢI, XÃ PHƯƠNG LÀO, H. BÌNH ĐÔNG

2178. Trương Thị Cẩm Hân, sinh ngày 19/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 176, ĐƯỜNG ĐẠI QUYẾN, KHÓM 1, PHƯỜNG NGÃI ĐINH, THỊ TRẤN TÔ ÁO, H. NGHI LAN

2179. Lê Thị Nhi, sinh ngày 10/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/2, NGÕ 188, ĐƯỜNG HÀN DÂN, KHÓM 22, PHƯỜNG NHỊ LINH, KHU TIỂU CẢNG, TP. CAO HÙNG

2180. Đỗ Bích Vân, sinh ngày 15/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/1, HẺM 20, NGÕ 124, PHỐ PHONG NIÊN, KHÓM 9, PHƯỜNG PHONG NIÊN, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

2181. Tạ Phương Liên, sinh ngày 22/8/1971 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 70, PHỐ TRẤN ĐÔNG 1, KHÓM 12, PHƯỜNG TRẤN ĐÔNG, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

2182. Trương Thị Xuân, sinh ngày 06/01/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 133/7, PHỔ QUANG VÕ, KHÓM 16, PHƯỜNG BẮC THÀNH, THỊ TRẤN LA ĐÔNG, H. NGHI LAN

2183. Trần Bích Hà, sinh ngày 15/7/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, LẦU 13/2, PHỐ CẨM CHÂU, KHÓM 16, PHƯỜNG TỤ THANH, KHU TRUNG SƠN, TP. ĐÀI BẮC

2184. Huỳnh Thị Kim Chi, sinh ngày 27/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 162/5 NỘI YẾN, KHÓM 10, THÔN NỘI YẾN, XÃ TÂY DỮ, H. BẠCH HỒ

2185. Hà Thị Lý Mai, sinh ngày 29/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 160, PHỐ SINH SẢN, KHÓM 2, PHƯỜNG THƯỢNG QUÁN, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, H. TÂN TRÚC

2186. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 05/7/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, HẺM 37, NGÕ 32, PHỐ HẢI HOÀN, KHÓM 12, PHƯỜNG HẢI ĐÔNG, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

2187. Huỳnh Thị Trúc Oanh, sinh ngày 04/7/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, HẺM 24, NGÕ 75, ĐƯỜNG AN HÒA, ĐOẠN 4, KHÓM 5, PHƯỜNG THUẬN LÝ, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

2188. Lê Thị Lượm, sinh ngày 07/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, ĐƯỜNG PHỦ AN, ĐOẠN 7, KHÓM 10, PHƯỜNG HẢI NAM, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

2189. Đinh Thị Sáng, sinh ngày 25/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45 NGÕ 89 LỘ TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 16, THÔN THƯỢNG TỨ, XÃ NGŨ KẾT, H. NGHI LAN

2190. Nguyễn Thị Cẩm Lít, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93/1 LỘ CANH TÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG CANH TÂN, TT ĐẦU THÀNH, H. NGHI LAN

2191. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 15/9/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42 HẺM 12 NGÕ 270 LỘ TÍN NGHĨA, KHÓM 6, PHƯỜNG ẢI ĐINH, TT TÔ ÁO, H. GIA NGHĨA

2192. Nguyễn Thị Hồng Thu, sinh ngày 01/5/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50 TÙNG TỬ CƯỚC, KHÓM 5, THÔN TÙNG SƠN, XÃ DÂN HÙNG, H. GIA NGHĨA

2193. Trần Thị Mộng Thu, sinh ngày 21/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/2 TRUNG KHANH, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG KHANH, TT ĐẠI LÂM, H. GIA NGHĨA

2194. Bùi Thị Đô, sinh ngày 30/12/1971 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49 LỘ BÀI TỬ, KHÓM 3, PHƯỜNG BÀI LỘ, TT ĐẠI LÂM, H. GIA NGHĨA

2195. Sơn Thị Xuân Trang, sinh ngày 27/02/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/2, ĐOẠN 4, LỘ HẢI ĐIỀN, KHÓM 1, PHƯỜNG UYÊN ĐÔNG, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

2196. Huỳnh Thị Trúc Phương, sinh ngày 12/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86, ĐƯỜNG TRƯỜNG BẮC, KHÓM 9, PHƯỜNG TAM ĐỨC, KHU BẮC, TP. ĐÀI NAM

2197. Nguyễn Kim Nguyên, sinh ngày 22/12/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75 NỘI BÌNH LÂM, KHÓM 13, THÔN THƯỢNG LÂM, XÃ SONG KHÊ, H. ĐÀI BẮC

2198. Huỳnh Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 23/7/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, HẺM 6, NGÕ 135, LỘ TRUNG SƠN 1, KHÓM 12, PHƯỜNG KHÊ TIÊU, TP. LÔ CHÂU, H. ĐÀI BẮC

2199. Lê Thị Mảnh, sinh ngày 05/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 159, LỘ GIA ĐÔNG, KHÓM 7, THÔN MỘC TỬ, XÃ SAM LÂM, H. CAO HÙNG

2200. Đào Thị Tuyết Nga, sinh ngày 25/9/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 722, LỘ ĐÔNG LÂM, KHÓM 7, THÔN ĐÔNG HẢI, XÃ PHƯƠNG LIÊU, H. BÌNH ĐÔNG./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1052/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  • Số hiệu: 1052/2007/QĐ-CTN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/09/2007
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Nguyễn Minh Triết
  • Ngày công báo: 27/09/2007
  • Số công báo: Từ số 689 đến số 690
  • Ngày hiệu lực: 14/09/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản