Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

Số: 161/2007/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 159/TTr-CP ngày 30/11/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 6 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các ông (bà) có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN CAMPUCHIA VÀ CÔNG DÂN ẤN ĐỘ ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/2007/QĐ-CTN ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch nước)

I. CÔNG DÂN CAM-PU-CHIA

1

Lam Houng, sinh năm 1950 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Hương

Hiện trú tại số: 143 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2

Vương Ái Mỹ, sinh ngày 21/02/1956 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Vương Ái Mỹ

Hiện trú tại: số 162/89 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3

Si Tau Ho Muoi, sinh ngày 17/7/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Tư Đồ Thắm Nghi

Hiện trú tại: số 220/8 lầu 2, Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

4

Vong Tấn Phát, sinh ngày 12/11/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Vương Tấn Phát

Hiện trú tại: số 170C Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

5

Vương Tấn Nam, sinh ngày 10/6/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Vương Tấn Nam

Hiện trú tại: số 170C Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

II. CÔNG DÂN ẤN ĐỘ

1

Sethuraman Susila Thị Thu Thủy, sinh ngày 08/3/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Thu Thủy

Hiện trú tại: số 157/31 đường 3 tháng 2 phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

(Công báo số 91+92 ngày 15/02/2007)