Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

Số: 165/2007/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 163/TTr-CP ngày 11/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 14 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các ông (bà) có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN CAMPUCHIA ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Chủ tịch nước)

I. CÔNG DÂN CAMPUCHIA

1

Tran Minh Phuong, sinh ngày 12/01/1969 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Minh Phương

Hiện trú tại: số 19, lô B, trại 979A, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Dương

Giới tính: Nữ

2

Goi Yêu Học, sinh năm 1963 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Goi Yêu Học

Hiệu trú tại: số 31/3C, tổ 51, khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

3

Dy Sa Vang, sinh ngày 01/01/1945 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Thuận

Hiện trú tại: số 5/201, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

4

Trương Thụy Ngọc, sinh năm 1970 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thụy Ngọc

Hiện trú tại: số 18 Lê Trực, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

5

Trương Kính Long, sinh năm 1962 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Kính Long

Hiện trú tại: số 18 Lê Trực, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

6

Trương Thụy Cẩm, sinh năm 1949 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thụy Cẩm

Hiện trú tại: số 18 Lê Trực, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

7

Trương Thụy Bảo, sinh năm 1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thụy Bảo

Hiện trú tại: số 18 Lê Trực, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

8

Lâm Múy (Muối), sinh năm 1922 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Muối

Hiện trú tại: số 18 Lê Trực, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

9

Trương Thụy Trinh, sinh năm 1955 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thụy Trinh

Hiện trú tại: số 18 Lê Trực, phường 1, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

10

Lưu Văn Tỷ, sinh năm 1972 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lưu Văn Tỷ

Hiện trú tại: số 296 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

11

Lưu Kim Hai, sinh năm 1962 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lưu Kim Hai

Hiện trú tại: số 296 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

12

Lưu Kim Ba, sinh năm 1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lưu Kim Ba

Hiện trú tại: số 296 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

13

Lưu Văn Tải, sinh năm 1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Lưu Văn Tải

Hiện trú tại: số 296 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

14

Đặng Mỹ Linh, sinh ngày 19/01/1972

Có tên gọi Việt Nam là: Đặng Mỹ Linh

Hiện trú tại: số 65/39 Phú Thọ, phường 1, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

(Công báo số 91+92 ngày 15/02/2007)