Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41a/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 81 2017 NĐ-CP ngày 17 7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Các Thứ trưởng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41a/QĐ-BXD ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng nám ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Đã được thay thế bởi Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

26/01/2021

2.

Nghị định

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đã được thay thế bởi Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

03/3/2021

3.

Nghị định

42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

4.

Nghị định

101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Đã được thay thế bởi Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

01/9/2021

5.

Nghị định

24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016

Về quản lý vật liệu xây dựng

Đã được thay thế bởi Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

09/02/2021

6.

Nghị định

95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

 

 

7.

Nghị định

79/2016/NĐ-CP ngày 01 /7/2016

Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Đã được tuyên bố hết hiệu lực tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

01/01/2021

8.

Nghị định

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đã được thay thế bởi Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

09/02/2021

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

2

Thông tư liên tịch

01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007

Hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

3.

Thông tư liên tịch

04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/7/2007

Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

4.

Thông tư

02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào Dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 -2010

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

5.

Thông tư

03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

6.

Thông tư

09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

7.

Thông tư

17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008

Hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện theo cơ chế 797-400

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

8.

Thông tư

05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

9.

Thông tư

18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010

Quy định việc áp dụng quy chuẩn tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

10.

Thông tư

05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015

Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

11.

Thông tư

10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015

Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

12.

Thông tư

06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

15/02/2021

13.

Thông tư

04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Quy định Giải thưởng về chất tượng công trình xây dựng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

14.

Thông tư

13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016

Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

15.

Thông tư

14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

16.

Thông tư

15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

17.

Thông tư liên tịch

15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016

Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

18.

Thông tư

16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

19.

Thông tư

18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

20.

Thông tư

20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Đã được thay thế bởi Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

01/10/2021

21.

Thông tư

24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

22

Thông tư

26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất tượng và bảo trì công trình xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

15/10/2021

23.

Thông tư

04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

24.

Thông tư

04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017

Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

25.

Thông tư

03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

26.

Thông tư

03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và Hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và Hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

15/8/2021

27.

Thông tư

07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

28.

Thông tư

03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

01/11/2021

29.

Thông tư

05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018

Về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

28/8/2021

30.

Thông tư

05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019

Về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018;TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

31.

Thông tư

08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018

Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

32.

Thông tư

08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019

Quy định về giám sát. quản lý chất tượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

33.

Thông tư

09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

15/10/2021

34.

Thông tư

11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

35.

Thông tư

14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

36.

Thông tư

15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

37.

Thông tư

16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

38.

Thông tư

18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

39.

Thông tư

02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

40.

Thông tư

10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Ban hành định mức xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng

15/10/2021

41.

Thông tư

17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Đã được thay thế bởi Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

15/10/2021

42.

Thông tư

21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019

Ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Đã được thay thế bởi Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

05/7/2021

43.

Thông tư

22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019

Ban hành QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Đã được thay thế bởi Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

05/7/2021

44.

Thông tư

01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020

Ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình

Đã được thay thế bởi Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình

05/7/2021

45.

Quyết định

378/1998/QĐ-BXD ngày 10/6/1998

Về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

46.

Quyết định

15/1999/QĐ-BXD ngày 05/5/1999

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

47.

Quyết định

23/1999/QĐ-BXD ngày 24/9/1999

Phê duyệt phương án thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

48.

Quyết định

29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000

Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác sửa chữa trong Xây dựng cơ bản”

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

49.

Quyết định

19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000

Về việc ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

50.

Quyết định

21/2001/QĐ-BXD ngày 17/8/2001

Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chuyên ngành và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn ngành xây dựng”

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

51.

Quyết định

25/2001/QĐ-BXD ngày 04/9/2001

Về việc ban hành “Quy chế lập, xét duyệt và ban hành các văn bản thuộc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam”

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

52.

Quyết định

18/2002/QĐ-BXD ngày 02/7/2002

Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo phần Điện - Nước - Thông tin

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

53.

Quyết định

33/2002/QĐ-BXD ngày 28/11/2002

Ban hành tạm thời về việc “Xét tặng các danh hiệu thi đua hàng năm cho các đơn vị trong toàn ngành Xây dựng bằng phương pháp chấm điểm”

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

54.

Quyết định

13/2003/QĐ-BXD ngày 30/5/2003

Về việc ban hành “Đơn giá tổng hợp công trình xây dựng Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới)'’

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

55.

Quyết định

22/2003/QĐ-BXD ngày 11/9/2003

Về việc ban hành Quy chế quản lý thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ Xây dựng thực hiện

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

56.

Quyết định

25/2003/QĐ-BXD ngày 24/9/2003

Về việc ban hành quy định chi tiết về thẩm quyền ký văn bản

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

57.

Quyết định

19/2005/QĐ-BXD ngày 29/6/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

58.

Quyết định

38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005

Về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng”

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

59.

Quyết định

22/2006/QĐ-BXD ngày 08/8/2006

Ban hành Quy chế gửi nhận và quản lý khai thác, sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trên mạng tin học của Bộ Xây dựng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

60.

Chỉ thị

07/2007/CT-BXD ngày 05/11/2007

Về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Luật

Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009

Bãi bỏ Điều 10 và điểm a khoản 2 Điều 43

Đã được bãi bỏ tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020

01/01/2021

2

Luật

Xây dựng số 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014

(i) Sửa đổi, bổ sung: khoản 1, khoản 4, khoản 10, khoản 13, khoản 36 Điều 3; khoản 1, khoản 6, khoản 8 Điều 4, Điều 5, Điều 7; điểm c khoản 2 Điều 9; khoản 1 Điều 10, khoản 3 Điều 34, Điều 49, khoản 2 Điều 50; Điều 52; Điều 56; Điều 57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 62; khoản 1 Điều 64; Điều 71; điểm a khoản 1 Điều 72; Điều 78; Điều 82; Điều 83; Điều 85; Điều 87; Điều 89; khoản 2 Điều 91; điểm a khoản 1 Điều 93; Điều 94; điểm d khoản 2, điểm h khoản 4, khoản 6 Điều 95; khoản 4 Điều 96; điểm d, điểm e khoản 1, khoản 5 Điều 102; khoản 2, khoản 3 Điều 103; điểm c khoản 2 Điều 106; khoản 1 Điều 107; Điều 110; điểm h khoản 1 Điều 113; Điều 115; Điều 118; khoản 4, khoản 5 Điều 123; khoản 1, khoản 4 Điều 126; Điều 130; Điều 131; khoản 2 Điều 132; khoản 3, khoản 4 Điều 136; khoản 1 Điều 137; khoản 3,khoản 4, khoản 5 Điều 148; điểm h khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 152; khoản 2 Điều 154, khoản 2 Điều 157; đoạn mở đầu Điều 158; Điều 159; khoản 6 Điều 160; Điều 161; khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 9, khoản 11 Điều 162; khoản 1, điểm a, điểm c khoản 2 Điều 163; điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 164.

(ii) Bổ sung: khoản 15a vào sau khoản 15, khoản 46 vào sau khoản 45 Điều 3; khoản 9 vào sau khoản 8 Điều 4; khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 10; điểm c vào sau điểm b khoản 2 Điều 34; khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 53; điểm d1 vào sau điểm d khoản 2 Điều 54; điểm d vào sau điểm d khoản 1 Điều 61; Điều 83a vào sau Điều 83; Điều 87a vào sau Điều 87; điểm c vào sau điểm b khoản 1, khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 124; khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 126; khoản 5 và khoản 6 vào sau khoản 4 Điều 136.

(iii) Bãi bỏ: khoản 29 Điều 3; khoản 2 Điều 48; khoản 1 Điều 63; điểm d khoản 2 Điều 72; khoản 1 Điều 103; điểm h khoản 3 Điều 140.

(iv) Thay thế: cụm từ “vốn ngân sách nhà nước” bằng cụm từ “vốn đầu tư công” tại khoản 1 Điều 67; cụm từ “vốn nhà nước” bằng cụm từ “vốn đầu tư công” tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 8; cụm từ “vốn nhà nước” bằng cụm từ “vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công” tại khoản 5 Điều 12, khoản 1 và khoản 2 Điều 61, điểm d khoản 2 Điều 86, khoản 5 Điều 132, khoản 4 và khoản 5 Điều 134, khoản 3 và khoản 4 Điều 135, khoản 2 Điều 137, khoản 3 Điều 143, khoản 2 Điều 146, khoản 2 và khoản 4 Điều 147 và khoản 2 Điều 166; cụm từ “tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng bằng cụm từ “quản lý chi phí đầu tư xây dựng" tại tên Điều 156.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

(i) 01/01/2021

(ii) 15/8/2020 (đối với các nội dung: quy định về thẩm quyền tham định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư; quy định về miễn giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng Đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng; quy định về bãi bỏ thẩm quyền của Bộ Xây dựng và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt)

3.

Luật

Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 17 về hình thức phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

01/01/2021

(i) Sửa đổi, bổ sung: khoản 2 Điều 21; điểm c khoản 2 Điều 22; khoản 1 Điều 23; khoản 2 Điều 170; khoản 7 Điều 175.

(ii) Bãi bỏ: khoản 3 Điều 22 và Điều 171

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020

01/01/2021

(i) Sửa đổi, bổ sung: khoản 3 Điều 36, khoản 1 Điều 53.

(ii) Bãi bỏ: điểm b khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 1 Điều 114

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 61/2020/QH14 ngày 18/6/2020

01/01/2021

4.

Luật

Kinh doanh động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014

(i) Sửa đổi, bổ sung: khoản 1 Điều 10; Điều 50.

(ii) Bổ sung đoạn mở đầu vào trước khoản 1 Điều 51

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

01/01/2021

5.

Nghị định

11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

(i) Sửa đổi, bổ sung Điều 29.

(ii) Bãi bỏ: Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 30, Điều 33, các khoản 8 và 9 Điều 41 và Điều 51.

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

26/3/2021

6.

Nghị định

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

(i) Sửa đổi, bổ sung: khoản 2 Điều 1; điểm c, điểm đ, điểm c, điểm g khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 3; khoản 3 Điều 22; Điều 23; điểm d khoản 2 Điều 31; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35; Điều 36; khoản 3 Điều 37; điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 38; Điều 42; khoản 2 Điều 54.

(ii) Bổ sung: điểm i1 vào sau điểm i, điểm d1, d2 vào sau điểm d khoản 2 Điều 3: khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 4; khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 7; điểm d1 vào sau điểm d khoản 3, điểm d1 vào sau điểm d khoản 5 Điều 15; điểm a1 vào sau điểm a khoản 4 và khoản 5a vào sau khoản 5 của Điều 18.

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

01/4/2021

7.

Nghị định

99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

(i) Sửa đổi, bổ sung: khoản 3 Điều 4; Điều 9; điểm a khoản 1 Điều 12; Điều 18; Điều 36; Điều 37; điểm a khoản 1 Điều 62; điểm b khoản 2 Điều 63; khoản 3 Điều 65; khoản 4, khoản 5 Điều 71; khoản 2 Điều 75; điểm a, điểm h khoản 1 Điều 76.

(ii) Bổ sung: khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 4; điểm đ khoản 2 Điều 57; điểm b khoản 1 Điều 60; điểm đ khoản 3 Điều 63; bổ sung vào cuối khoản 1 Điều 65; điểm e và điểm 2 khoản 2 Điều 65; điểm g khoản 2 Điều 69; bổ sung vào cuối điểm c khoản 1 Điều 70; bổ sung vào cuối điểm b khoản 2 Điều 71; Điều 71 a vào sau Điều 71; khoản 2a sau khoản 2 Điều 77.

(iii) Bãi bỏ: Điều 10, Điều 11, khoản 4 Điều 13, các quy định liên quan đến đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) tại Điều 14, khoản 2 Điều 26, điểm c khoản 2, điểm c và điểm d khoản 4 Điều 27, khoản 3 Điều 29

(iv) Thay thế cụm từ “nộp 02 bộ hồ sơ” bằng cụm từ “nộp 01 bộ hồ sơ” tại khoản 1 Điều 54, điểm a khoản 2, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 60

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

26/3/2021

8.

Nghị định

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

(i) Sửa đổi, bổ sung: khoản 2 Điều 3; khoản 1 và 3 Điều 4; Điều 5; Điều 6; điểm a và b khoản 1 Điều 7; các khoản 1, 2 và 3 Điều 8; khoản 1, khoản 4 Điều 9; khoản 2 Điều 12; sửa đổi tên điều, tiêu đề khoản 2, các điểm d và đ khoản 2, các điểm đ và e khoản 3, các khoản 4, 5 và 6 Điều 16; sửa đổi tên điều, khoản 2 Điều 17; điểm đ khoản 1 Điều 20; các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 21; Điều 22: Điều 23; các khoản 2 và 4 Điều 28; điểm a khoản 4 Điều 29; khoản 1 Điều 30

(ii) Bổ sung: khoản 4, 5 và 6 vào sau khoản 3 Điều 1; khoản 4 và 5 vào sau khoản 3 Điều 3; khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 4; khoản 10 vào sau khoản 9 Điều 19; khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 20; Điều 21a vào sau Điều 21; điểm d vào sau điểm d khoản 2 Điều 29; khoản 8 vào sau khoản 7 Điều 30

(iii) Bãi bỏ: khoản 2 Điều 7; khoản 4 Điều 8; khoản 5 Điều 9; Điều 11; khoản 7 và 8 Điều 16; khoản 3 và 5 Điều 28

(iv) Thay thế cụm từ “dự án xây dựng nhà ở xã hội" tại tên Điều 8, tên Điều 9, khoản 1 và khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 20 bằng cụm từ “dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội"; thay thế cụm từ “dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị”, “dự án nhà ở thương mại, khu đô thị” tại khoản 2 Điều 30 bằng cụm từ “dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị”.

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

01/4/2021

9.

Nghị định

100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX

Đã được thay thế bởi Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

03/3/2021

Điều 2

Đã được tuyên bố hết hiệu lực tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

01/01/2021

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

Mục V Phần I và mục I, mục IV Phần II

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

2

Thông tư

20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

Điều 2 và Điều 3

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

3.

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ- CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Chương III, khoản 2 Điều 28, Phụ lục IV, Phụ lục V và Phụ lục VI

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

4.

Thông tư

02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Điểm e khoản 4 Điều 8 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016

15/8/2021

5.

Thông tư

19/2016/TT-BXD ngày 30/36/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

(i) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3: bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3

(ii) Bãi bỏ Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, khoản 1 Điều 9, Điều 11, các nội dung liên quan đến đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 13, điểm b khoản 2 Điều 17.

(iii) Thay thế cụm từ “giá thuê mua” tại khoản 2 Điều 20, khoản 1 Điều 21 và các phụ lục số 02, 03, 04, 05, 06.

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 vá Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016

15/8/2021

6.

Thông tư

28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Điều 1

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

7.

Thông tư

10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Thông tư số 11/2015/TT- BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Điều 1, khoản 3 Điều 2 và Phụ lục

Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

15/8/2021

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 41a/QĐ-BXD năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021

  • Số hiệu: 41a/QĐ-BXD
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/01/2022
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Nguyễn Văn Sinh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/01/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản