Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các Thứ trưởng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-BXD ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010

Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

Được bãi bỏ tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

07/9/2020

2.

Nghị quyết

06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004

Về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường thị trường bất động sản

Được bãi bỏ tại Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

3.

Quyết định

131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007

Về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Được bãi bỏ tại Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/12/2020

4.

Quyết định

167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Được bãi bỏ tại Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/12/2020

5.

Chỉ thị

43/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004

Về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

6.

Chỉ thị

01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008

Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường thị trường bất động sản

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2009/BXD về Quy hoạch xây dựng nông thôn

Được thay thế tại Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

01/7/2020

2.

Thông tư

07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06:2010/BXD

Được thay thế tại Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

01/7/2020

3.

Thông tư

19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010

Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

07/9/2020

4.

Thông tư

05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Được thay thế tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

15/02/2020

5.

Thông tư

06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Được thay thế tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

15/02/2020

6.

Thông tư

01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Được hết hiệu lực tại Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

05/9/2020

7.

Thông tư

05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Được thay thế tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

10/3/2020

8.

Thông tư

10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017

Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Được thay thế tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

01/7/2020

9.

Quyết định

04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008

Ban hành Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng

Được thay thế tại Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

01/7/2020

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Luật

30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 Quy hoạch đô thị

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 69, khoản 6 Điều 72. Bãi bỏ Điều 60. Thay thế cụm từ “quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị” bằng cụm từ “quy chế quản lý kiến trúc” tại Điều 5, điểm e khoản 3 Điều 12, khoản 3 Điều 13, khoản 1 Điều 52.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Luật Kiến trúc năm 2019

01/7/2020

2.

Luật

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Xây dựng

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 91, khoản 1 Điều 93, Điều 148, Điều 149. Bãi bỏ Điều 81. Thay thế cụm từ “quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị” bằng cụm từ “quy chế quản lý kiến trúc” tại khoản 2 Điều 93.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Luật Kiến trúc năm 2019

01/7/2020

3.

Luật

65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

Thay thế cụm từ “quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị” bằng cụm từ “quy chế quản lý kiến trúc” tại khoản 2 Điều 20

Được thay thế tại Luật Kiến trúc năm 2019

01/7/2020

4.

Nghị định

139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 7, điểm a, điểm d khoản 2 Điều 63, điểm c khoản 2 Điều 64, điểm a khoản 4 Điều 67.

Bãi bỏ điểm c, điểm d khoản 1 Điều 7; điểm d, điểm đ khoản 2, điểm d khoản 3, điểm d, điểm đ, điểm i, khoản 5 Điều 23; khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 38; khoản 1 Điều 39; điểm a khoản 1 Điều 60; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 61.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xảy dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

01/4/2020

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Sửa đổi, bổ sung: khoản 1 Điều 1, khoản 2 Điều 4, Điều 5, Điều 13, Điều 16, khoản 5, khoản 7 Điều 17, khoản 2 Điều 19, khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 22, khoản 2 Điều 24, khoản 2, khoản 3 Điều 25, khoản 2, khoản 4 Điều 36, khoản 2 Điều 37, khoản 1 Điều 41, khoản 2 Điều 48, khoản 2, khoản 4 Điều 49.

Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp quận” tại Điểm c Khoản 4 Điều 21, Khoản 1 Điều 22 và Điều 48 bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” và thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp phường" tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 14, Khoản 5 Điều 15, Điểm b Khoản 1 Điều 39 và Điều 49 bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

01/01/2020

2.

Thông tư

03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Phụ lục 1 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng”, Phụ lục 2 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu”.

Bãi bỏ Điểm d Mục 2 phần Ghi chú của Bảng 2 Phụ lục 2 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu”; thay thế Mục 3.5 tại Phụ lục 3 “Ví dụ xác định cấp công trình”.

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

01/01/2020

3.

Thông tư

26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Điều 4 về phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Được bãi bỏ tại Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

01/01/2020

4.

Thông tư

28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, bãi bỏ khoản 4 Điều 3.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

01/01/2020

5.

Thông tư

09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 12, khoản 1 Điều 14, Điều 15, một số nội dung của các Phụ lục số 2, 3, 9. Bãi bỏ một số nội dung tại một số điểm, khoản của Điều 3, Điều 8, Điều 14, Điều 17; khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 14.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

05/9/2020

6.

Thông tư

10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD.

Được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

05/9/2020

7.

Thông tư

11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4, một số nội dung của các Phụ lục số 1, 2.

Được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

05/9/2020

8.

Thông tư

15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7.

Được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

05/9/2020

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 95/QĐ-BXD năm 2021 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

  • Số hiệu: 95/QĐ-BXD
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/01/2021
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Nguyễn Văn Sinh
  • Ngày công báo: 16/02/2021
  • Số công báo: Từ số 303 đến số 304
  • Ngày hiệu lực: 29/01/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản