Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (141 văn bản); Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (22 văn bản) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo BQP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP (sao gửi cho các đơn vị thuộc quyền);
- Cục Kiểm tra văn bản/BTP;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Các phòng, ban, trung tâm/VPBQP;
- Lưu: VT, PC. Nhung 96.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phan Văn Giang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-BQP ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực thi hành

Ngày hết hiệu lực thi hành

1. Lĩnh vực quốc phòng

1

Chỉ thị

24/2006/CT-TTg 15/6/2006

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật quốc phòng

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

2

Thông tư

139/2008/TT-BQP 14/11/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Được thay thế bằng Thông tư số 41/2020/TT-BQP ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

15/5/2020

3

Thông tư

08/2012/TT-BQP 03/02/2012

Hướng dẫn sơ kết, tổng kết về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ

4

Thông tư liên tịch

43/2009/TTLT- BQP-BTC- BKH&ĐT- BLĐTB&XH 31/7/2009

Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

5

Thông tư

10/2010/TT-BQP 01/02/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Trung ương thực hiện Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

6

Thông tư

21/2010/TT-BQP 01/3/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự

2. Lĩnh vực Biên giới quốc gia

7

Nghị định

169/2013/NĐ-CP 12/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Được thay thế bởi Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

10/10/2020

8

Thông tư

47/2015/TT-BQP 18/6/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Được thay thế bởi Thông tư số 173/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

16/02/2021

3. Lĩnh vực Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh

9

Luật

43/2009/QH12 23/11/2009

Luật dân quân tự vệ

Được thay thế bởi Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019

01/7/2020

10

Nghị định

116/2007/NĐ-CP 10/7/2007

Giáo dục quốc phòng - an ninh

Được bãi bỏ bằng Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

11

Nghị định

03/2016/NĐ-CP 05/01/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ

Được thay thế bằng Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

15/8/2020

12

Thông tư liên tịch

135/2005/TTLT- BQP-BNV 14/9/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

13

Quyết định

83/2005/QĐ-BQP 16/6/2005

Về việc xét phong quân hàm cho học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn

14

Thông tư

72/2010/TT-BQP 31/5/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ

15

Thông tư

89/2010/TT-BQP 02/7/2010

Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sỹ và tổ chức Dân quân tự vệ

Được thay thế bằng Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ

05/8/2020

16

Thông tư

96/2010/TT-BQP 19/7/2010

Quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

17

Thông tư liên tịch

102/2010/TTLT- BQP-BLĐTB&XH- BNV-BTC 02/8/2010

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ

18

Thông tư

38/2014/TT-BQP 30/5/2014

Ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Được thay thế bằng Thông tư số 172/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

16/02/2021

19

Thông tư

02/2016/TT-BQP 08/01/2016

Ban hành quy định chương trình tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thảo Dân quân tự vệ

Được thay thế bằng Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thảo, diễn tập cho Dân quân tự vệ

01/8/2020

20

Thông tư

79/2016/TT-BQP 16/6/2016

Quy định mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ huy quân sự xã phường, thị trấn, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ

Được thay thế bằng Thông tư số 29/2020/TT-BQP ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

01/7/2020

4. Lĩnh vực lực lượng Dự bị động viên

21

Pháp lệnh

51-L/CTN 27/8/1996

Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên

Được thay thế bằng Luật lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019

01/7/2020

22

Nghị định

39/CP 28/4/1997

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Các chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên quy định tại Mục I Chương V Nghị định số 39/CP được thay thế bằng Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên

21/8/2020

Chương I, II, III, IV và Mục 2 Chương V đã được quy định tại các điều 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 27, 28, 33, 34 Luật lực lượng dự bị động viên; Thông tư số 85/2020/TT-BQP ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định lập kế hoạch huy động, tiếp nhận; thông báo quyết định, lệnh huy động; tập trung, vận chuyển, giao nhận lực lượng dự bị động viên

15/8/2020

23

Quyết định

66/QĐ-QP 24/01/1997

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 13, 16, 22, 23 của Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

24

Thông tư liên tịch

1232/1998/TTLT- BQP-BLĐTB&XH- BTC 24/4/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu

25

Thông tư

565/1999/TT-BQP 08/3/1999

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/1998/NĐ-CP ngày 05/5/1998 của Chính phủ về huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức phải động viên cục bộ

26

Thông tư

1036/2000/TT-BQP 24/4/2000

Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo các phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội

27

Thông tư

2221/2000/TT-BQP 09/8/2000

Hướng dẫn thực hiện chế, độ chính sách đối với quân nhân dự bị được huy động đi làm nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà chưa đến mức phải động viên cục bộ

28

Thông tư

14/2003/TT-BQP 22/02/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị QĐND Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

29

Thông tư liên tịch

234/2003/TTLT- BQP-BTC 17/9/2003

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với chủ phương tiện có phương tiện được huy động trực tiếp tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường cho lực lượng thường trực của Quân đội và huy động phục vụ các nhiệm vụ nói trên

30

Thông tư

19/2013/TT-BQP 22/02/2013

Quy định mẫu biểu đăng ký, quản lý, thống kê, báo cáo kết quả đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội

31

Thông tư liên tịch

81/2013/TTLT- BQP-BCA- BGTVT-BNN&PTNT 29/6/2013

Quy định việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội

5. Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

32

Thông tư

41/2017/TT-BQP 27/02/2012

Quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

6. Lĩnh vực Cảnh sát biển

33

Thông tư

02/2011/TT-BQP 24/01/2011

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

34

Thông tư liên tịch

211/2011/TTLT- BQP-BNN&PTNN 30/11/2011

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

35

Thông tư liên tịch

17/2012/TTLT- BQP-BGTVT 23/02/2012

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Giao thông vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Giao thông vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

36

Thông tư liên tịch

25/2012/TTLT- BQP-BTC 30/3/2012

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

7. Lĩnh vực Phòng không - Không quân

37

Thông tư

85/2013/TT-BQP 15/7/2013

Ban hành Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong QĐND Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 120/2020/TT-BQP ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong QĐND Việt Nam

01/01/2021

8. Lĩnh vực quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật

38

Quyết định

12/2005/QĐ-BQP 12/01/2005

Quy định về biển tên của quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng và Cờ Tổ quốc trên bàn làm việc của chỉ huy

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

39

Thông tư

192/2016/TT-BQP 26/11/2016

Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng

08/4/2020

9. Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

40

Quyết định

283/2003/QĐ-BQP 25/11/2003

Quy định công nhận chuẩn chính đo lường của Bộ Quốc phòng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

41

Thông tư

95/2008/TT-BQP 27/6/2008

Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2020/TT-BQP ngày 07/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

21/4/2020

42

Thông tư

282/2010/TT-BQP 31/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 95/2008/TT-BQP ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

10. Tiêu chuẩn ngành

43

Quyết định

834/2001/QĐ-BQP 08/5/2001

Ban hành Tiêu chuẩn 06 TCN 791:2000, Ngư lôi CЭT-40YЭ

Được thay thế bằng Thông tư số 73/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 791:2020, Ngư lôi CЭT-40YЭ sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

31/7/2020

44

Quyết định

45/2008/QĐ-BQP 18/3/2008

Ban hành Tiêu chuẩn TQSA 1284:2006, Xích neo tàu có ngáng cấp 2

Được thay thế bằng Thông tư số 70/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1284:2020, Xích neo tàu có ngáng cấp 2

31/7/2020

45

Quyết định

173/2008/QĐ-BQP 24/12/2008

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1310:2008, Lựu đạn LĐ-01

Được thay thế bằng Thông tư số 88/2020/TT-BQP ngày 08/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1310:2020, Lựu đạn LĐ-01

24/8/2020

46

Quyết định

213/2008/QĐ-BQP 31/12/2008

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1302:2008, Nhiên liệu tên lửa lỏng - Chất oxy hóa AK -27Π - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 111/2020/TT-BQP ngày 31/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/Q3 1302:2020, Nhiên liệu tên lửa lỏng - Chất oxy hóa AK -27Π - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

16/10/2020

47

Thông tư

79/2009/TT-BQP 21/9/2009

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1420:2008, Máy thu vô tuyến điện sóng cực ngắn PRC 1187

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

48

Thôngtư

104/2009/TT-BQP 03/11/2009

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1386:2008, Súng cối 100 mm -VN sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 48/2020/TT-BQP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1386:2020, Súng cối 100 mm SC -100 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

15/6/2020

49

Thôngtư

69/2010/TT-BQP 19/5/2010

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 568-3:2010, Nhiên liệu tên lửa lỏng - Chất oxy hóa AK-20K, AK-27-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Được thay thế bằng Thông tư số 39/2020/TT-BQP ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 568-3:2020, Nhiên liệu tên lửa lỏng - Chất oxy hỏa AК-20K, AК-27И-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

12/5/2020

50

Thông tư

119/2010/TT-BQP 24/9/2010

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1166:2010, Máy thu ICOM IC-PCR1000- Phân cấp chất lượng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

51

Thông tư

120/2010/TT-BQP 24/9/2010

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1090:2010, Máy thu ICOM IC-R9000 -Phân cấp chất lượng

52

Thông tư

125/2010/TT-BQP 24/9/2010

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1165:2010, Máy thu ICOM IC-R71- Phân cấp chất lượng

53

Thông tư

234/2010/TT-BQP 20/12/2010

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1441:2010, Hộp lọc độc tập thể HL-50, HL-100, HL-200 và hộp lọc bụi HLB-300, HLB-1000

Được thay thế bằng Thông tư số 63/2020/TT-BQP ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1441:2020, Hộp lọc độc tập thể HL-50, HL-100, HL-200 và hộp lọc bụi HLB-300, HLB-1000

06/7/2020

54

Thông tư

127/2011/TT-BQP 15/7/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 583:2011, Máy thu sóng ngắn 102E sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

55

Thông tư

128/2011/TT-BQP 15/7/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 665:2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-105M sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

56

Thông tư

129/2011/TT- BQP 15/7/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 664:2011, Máy thu phát sóng ngắn P-50 (P-50D) sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

57

Thông tư

167/2011/TT-BQP 01/9/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 902:2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-158

58

Thôngtư

66/2012/TT-BQP 21/7/2012

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1504:2012, Cúc áo cấp tá, úy

Được thay thế bằng Thông tư số 150/2020/TT-BQP ngày 17/12/2020 ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1504:2020, Cúc áo cấp tá, úy

01/02/2021

59

Thông tư

69/2012/TT-BQP 21/7/2012

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1503:2012, Cúc áo cấp tướng

Được thay thế bằng Thông tư số 148/2020/TT-BQP ngày 17/12/2020 ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1503:2020, Cúc áo cấp tướng

01/02/2021

60

Thông tư

28/2013/TT-BQP 09/4/2013

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 582:2013, Máy thu phát sóng ngắn P250-M2 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

61

Thông tư

78/2012/TT-BQP 21/7/2012

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1501:2012, Gạch cấp hiệu cấp tá, úy

Được thay thế bằng Thông tư số 149/2020/TT-BQP ngày 17/12/2020 ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS1501:2020, Gạch cấp hiệu cấp tá, úy

01/02/2021

62

Thông tư

142/2013/TT-BQP 05/8/2013

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1244:2013, Xe ủ cơm 1 thùng inox

Được thay thế bằng Thông tư số 151/2020/TT-BQP ngày 17/12/2020 ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1244:2020, Xe ủ cơm một thùng K19

01/02/2021

63

Thông tư

61/2013/TT-BQP 06/5/2013

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 414:2013, Đạn cối 82 mm sát thương

Được thay thế bằng Thông tư số 92/2020/TT-BQP ngày 08/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 414:2020, Phát bắn đạn cối 82 mm sát thương ĐC-82 ST

24/8/2020

64

Thông tư

62/2013/TT-BQP 06/5/2013

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 574:2013, Đạn cối 100 mm phá sát thương

Được thay thế bằng Thông tư số 91/2020/TT-BQP ngày 08/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 574:2020, Phát bắn đạn cối 100 mm phá sát thương ĐC-100 PST

24/8/2020

65

Thông tư

77/2014/TT-BQP 02/7/2014

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 827:2014. Máy thu dải rộng ICOM IC-R9000 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trương Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

66

Thông tư

136/2014/TT-BQP 06/10/2014

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 919:2014, Máy thu sóng ngắn P1521 sau sửa chữa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

67

Tháng tư

141/2015/TT-BQP 17/12/2015

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 737:2015, Đạn CT-B41M

Được thay thế bằng Thông tư số 47/2020/TT-BQP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 737:2020, Phát bắn đạn chống tăng 40 mm ĐCT-7M XL

15/6/2020

68

Thôngtư

145/2015/TT-BQP 29/12/2015

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1566:2015, Ngòi áp điện NAĐ-94 (VP-7 VN)

Được thay thế bằng Thông tư số 79/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1566:2020, Ngòi NAĐ-7

10/8/2020

11. Lĩnh vực công tác kỹ thuật

69

Chỉ thị

253/1990/CT-QP 30/10/1990

Về xây dựng kho cất giữ đạn được làm mẫu của Cục Quân khí và Quân khu 3

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

70

Chỉ thị

59/2005/CT-BQP 14/01/2005

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hằng năm

71

Chỉ thị

28/2007/CT-BQP 14/02/2007

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý xe - máy quân sự

72

Quyết định

181/2008/QĐ-BQP 25/12/2008

Ban hành quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật trong Quân đội

12. Lĩnh vực công tác Cán bộ - Chính sách

73

Nghị định

26/2002/NĐ-CP 21/3/2002

Về sĩ quan dự bị QĐND Việt Nam

Từ Điều 2 đến Điều 37 và các Điều 42, 44, 45, 46, 47, 48 được thay thế bằng Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị QĐND Việt Nam

19/8/2020

Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 và Điều 43 được thay thế bằng Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên

21/8/2020

74

Quyết định

893/QĐ-BQP 22/7/1998

Về việc ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ khối Học viện: Lục quân, Chính trị - Quân sự, Hậu cần

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2020/TT-BQP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Học viện Hậu cần

02/3/2020

75

Thông tư

35/2000/TT-BQP 06/01/2000

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng chuyển diện bố trí cán bộ

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

76

Thông tư liên tịch

170/2002/TTLT- BQP-BTC 28/11/2002

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị và sĩ quan dự bị

77

Thông tư liên tịch

171/2002/TTLT- BQP-BYT 28/11/2002

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra sức khỏe sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị

78

Quyết định

183/2002/QĐ-BQP 17/12/2002

Về việc ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ khối Tổng cục Hậu cần

Được thay thế bằng Thông tư số 170/2020/TT-BQP ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Tổng cục Hậu cần

10/02/2021

79

Quyết định

264/2003/QĐ-BQP 29/10/2003

Về việc ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc Tổng cục Kỹ thuật

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2020/TT-BQP ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Tổng cục Kỹ thuật

04/3/2020

80

Quyết định

267/2003/QĐ-BQP 03/11/2003

Về việc ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ khối Tổng cục II

Được thay thế bằng Thông tư số 135/2020/TT-BQP ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Tổng cục II

15/12/2020

81

Thông tư

177/2011/TT-BQP 19/9/2011

Quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tham gia dự án phát triển nhà ở trong Quân đội

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

82

Quyết định

3706/QĐ-BQP 05/10/2012

Về việc ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ Trường Sĩ quan Chính trị

Được thay thế bằng Thông tư số 152/2020/TT-BQP ngày 19/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Trường Sĩ quan Chính trị

03/02/2021

83

Quyết định

4281/QĐ-BQP 01/11/2012

Về việc ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ khối Tư pháp trong QĐND Việt Nam

Bãi bỏ phần Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Ngành Thi hành án Quân đội bằng Thông tư số 14/2020/TT-BQP ngày 08/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Ngành thi hành án Quân đội

24/3/2020

Bãi bỏ phần Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Ngành Điều tra hình sự bằng Thông tư số 15/2020/TT-BQP ngày 08/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Ngành Điều tra hình sự Quân đội

Bãi bỏ Quyết định 4281/QĐ-BQP ngày 01/11/2012 bằng Thông tư số 17/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Ngành Kiểm sát quân sự

05/4/2020

Bãi bỏ Quyết định 4281/QĐ-BQP ngày 01/11/2012 bằng Thông tư số 18/2020/TT-BQP ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Ngành Tòa án quân sự

08/4/2020

84

Thông tư

45/2015/TT-BQP 09/6/20ỉ 5

Quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Điều 13 và Điều 16 Luật sĩ quan QĐND Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Được thay thế bằng Thông tư số 08/2020/TT-BQP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật sĩ quan QĐND Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

02/3/2020

85

Thông tư

109/2015/TT-BQP 25/9/2015

Ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ chính ủy, chính trị viên cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần

Được thay thế bằng Thông tư số 170/2020/TT-BQP ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Tổng cục Hậu cần

10/02/2021

86

Thông tư

110/2015/TT-BQP 25/9/2015

Ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ chính ủy, chính trị viên cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2020/TT-BQP ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Tổng cục Kỹ thuật

04/3/2020

87

Thông tư

112/2015/TT-BQP 25/9/2015

Ban hành Tiêu chuẩn chức vụ chính ủy, chính trị viên cơ quan, đơn vị thuộc khối Tổng cục II

Được thay thế bằng Thông tư số 135/2020/TT-BQP ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Tổng cục II

15/12/2020

13. Bảo hiểm xã hội

88

Thông tư

181/2016/TT-BQP 04/11/2016

Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ BHXH trong Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

12/12/2020

89

Thông tư liên tịch

49/2016/TTLT- BQP-BYT-BTC 14/4/2016

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu

Được thay thế bằng Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

21/01/2021

14. Lĩnh vực khen thưởng - xuất bản

90

Thông tư

42/2003/TT-BQP 02/5/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

91

Thông tư

97/2010/TT-BQP 19/7/2010

Về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ

Được thay thế bằng Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ

01/7/2020

92

Thôngtư

104/2014/TT-BQP 13/8/2014

Quy định và hướng dẫn về chế độ, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 138/2020/TT-BQP ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam

25/12/2020

15. Công tác Quân nhu

93

Thông tư

83/2014/TT-BQP 02/7/2014

Quy định kiểu mẫu, màu sắc, nguyên liệu sản xuất quân trang K08

Được thay thế bằng Thông tư số 168/2020/TT-BQP ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam

09/02/2021

94

Thông tư

262/2013/TT-BQP 30/12/2013

Quy định kiểu mẫu, màu sắc, nguyên liệu sản xuất quân trang nghiệp vụ của lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu

95

Thông tư

174/2017/TT-BQP 24/7/2017

Quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục dã chiến của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, binh sĩ

Được thay thế bằng Thông tư số 123/2020/TT-BQP ngày 09/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục dã chiến của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, binh sĩ

25/11/2020

16. Công tác Quân y

96

Thông tư

27/2009/TT-BQP 16/6/2009

Quy định về chế độ quản lý, điều trị góp phần chăm sóc sức khỏe đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng tại ngũ bị suy thận mạn tính phải lọc máu chu kỳ trong Quân đội

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

17. Lĩnh vực Ngân sách, Tài chính, Tiền lương

97

Quyết định

3365/2001/QĐ-BQP 17/11/2001

Về việc ban hành quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán trong Quân đội

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

98

Quyết định

178/2007/QĐ-BQP 29/11/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 3365/2001/QĐ-BQP ngày 17/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

99

Thông tư

39/2010/TT-BQP 10/5/2010

Quy định quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và quản lý sử dụng Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, vốn khác của Bộ Quốc phòng

100

Thông tư

123/2012/TT-BQP 14/11/2012

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

101

Thông tư

223/2017/TT-BQP 12/9/2017

Quy định quyết toán dự toán hoàn thành thuộc các nguồn vốn đầu tư trong Bộ Quốc phòng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

102

Thông tư

65/2018/TT-BQP 16/5/2018

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp quốc phòng

18. Chế độ phụ cấp

103

Thông tư

138/2016/TT-BQP 12/9/2016

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu

Được thay thế bằng Thông tư số 167/2020/TT-BQP ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

10/02/2021

19. Điều tra-Truy tố-Xét xử-Thi hành án dân sự

104

Thông tư

26/2010/TT-BQP 23/3/2010

Quy định chế độ thống kê về phòng, chống ma túy trong Quân đội

Được thay thế bằng Thông tư số 42/2020/TT-BQP ngày 15/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trong Quân đội

03/6/2020

20. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

105

Thông tư

02/2010/TT-BQP 11/01/2010

Sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng tới năm 2010, định hướng đến năm 2020

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

106

Thông tư

23/2010/TT-BQP 05/3/2010

Quy định về xây dựng, xét duyệt, quản lý, triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng

107

Thông tư

24/2010/TT-BQP 05/3/2010

Quy định đánh giá nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng

21. Công nghệ thông tin

108

Thông tư

202/2016/TT-BQP 12/12/2016

Quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong QĐND Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 56/2020/TT-BQP ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng

20/6/2020

109

Thông tư

58/2015/TT-BQP 08/7/2015

Ban hành Quy định hoạt động điều phối và ứng cứu sự cố mạng máy tính trong QĐND Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2020/TT-BQP ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về điều phối và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng

12/6/2020

22. Doanh nghiệp và Kế hoạch và Đầu

110

Nghị định

65/2011/NĐ-CP 29/7/2011

Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013

Được thay thế bằng Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Bộ LĐTB &XH chủ trì 03/01/2020

111

Nghị định

74/2014/NĐ-CP 23/7/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013

112

Nghị định

121/2016/NĐ-CP 24/8/2016

Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020

Bộ LĐTB &XH chủ trì 31/12/2020

113

Nghị định

74/2020/NĐ-CP 01/7/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 của Chính phủ Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020

114

Thông tư

188/2017/TT-BQP 09/8/2017

Quy định loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 126/2020/TT-BQP ngày 19/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng

05/12/2020

23. Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

115

Quyết định

46/2004/QĐ-BQP 13/4/2004

Danh mục bí mật quốc phòng thuộc Tổng cục Kỹ thuật

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

116

Quyết định

81/2004/QĐ-BQP 14/6/2004

Về Danh mục bí mật thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

117

Quyết định

98/2004/QĐ-BQP 14/7/2004

Danh mục bí mật độ "Tuyệt mật", "Tối mật", "Mật" thuộc Tổng cục Hậu cần

118

Quyết định

103/2004/QĐ-BQP 28/7/2004

Danh mục bí mật thuộc Cục Tài chính

119

Quyết định

105/2004/QĐ-BQP 02/8/2004

Danh mục bí mật thuộc Cục Kế hoạch và Đầu tư

120

Quyết định

106/2004/QĐ-BQP 02/8/2004

Danh mục bí mật thuộc Cục Kinh tế

121

Quyết định

143/2004/QĐ-BQP 22/10/2004

Danh mục bí mật thuộc Cục Khoa học công nghệ và Môi trường

122

Quyết định

145/2004/QĐ-BQP 02/11/2004

Danh mục bí mật thuộc Cục Đối ngoại

123

Quyết định

149/2004/QĐ-BQP 10/11/2004

Danh mục bí mật thuộc Tổng cục Chính trị

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

124

Quyết định

17/2005/QĐ-BQP 26/01/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Cục Điều tra hình sự

125

Quyết định

101/2005/QĐ-BQP 18/7/2005

Hợp nhất, giải thể và chuyển giao nhiệm vụ một số Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc Bộ Quốc phòng

126

Quyết định

162/2005/QĐ-BQP 13/10/2005

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

127

Quyết định

206/2005/QĐ-BQP 20/12/2005

Ban hành Quy định ban hành và quản lý văn bản hành chính

128

Chỉ thị

52/2006/CT-BQP 20/6/2006

Giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong các cơ quan, đơn vị Quân đội

129

Quyết định

160/2007/QĐ-BQP 31/10/2007

Danh mục bí mật thuộc Tổng Công ty Bay dịch vụ Việt Nam

130

Quyết định

163/2007/QĐ-BQP 31/10/2007

Danh mục bí mật thuộc Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng

131

Chỉ thị

187/2007/CT-BQP 13/12/2007

Thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị QĐND Việt Nam

132

Quyết định

190/2007/QĐ-BQP 14/12/2007

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự

133

Quyết định

127/2008/QĐ-BQP 09/9/2008

Quản lý lưu trữ

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

134

Thông tư

28/2010/TT-BQP 24/3/2010

Quy định về Danh mục bí mật thuộc Cục Bản đồ

135

Thông tư

29/2010/TT-BQP 24/3/2010

Quy định về giảm, giải mật một số thông tin thuộc Cục Bản đồ

136

Thông tư

178/2011/TT-BQP 26/9/2011

Quy định Danh mục bí mật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

137

Thông tư

104/2012/TT-BQP 26/10/2012

Quy định Danh mục bí mật thuộc Cục Cảnh sát biển

138

Thông tư

23/2014/TT-BQP 06/5/2014

Quy định Danh mục bí mật thuộc Quân chủng Hải quân

139

Thông tư

99/2014/TT-BQP 23/7/2014

Quy định Danh mục bí mật thuộc Tổng Công ty Đông Bắc

140

Thông tư

170/2017/TT-BQP 17/7/2017

Quy định Danh mục bí mật nhà nước thuộc Binh đoàn 15

141

Thông tư

173/2017/TT-BQP 17/7/2017

Quy định Danh mục bí mật thuộc Học viện Kỹ thuật quân sự

Tổng số: 141 văn bản (trong đó 04 văn bản do Bộ LĐ, TB & XH chủ trì).

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-BQP ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1. Lĩnh vực quốc phòng

1

Nghị định

Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Điều 2

Được bãi bỏ bằng Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

2. Lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh

2

Nghị định

Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1; Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 3 Điều 2;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 3;

- Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d khoản 1 Điều 4;

- Sửa đổi, bổ sung điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 5.

Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

15/01/2021

3. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

3

Thông tư

Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

- Bãi bỏ điểm n khoản 1 Điều 8;

- Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 15;

- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 19;

- Bãi bỏ khoản 4 và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20;

- Sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm d khoản 2 Điều 27;

- Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm d khoản 3 Điều 27;

- Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 29;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 32;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35;

- Bãi bỏ Chương VI;

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 47;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 48;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 58;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 63;

- Sửa đổi tên Chương IX;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 64;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 65;

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 và khoản 2, khoản 3;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 67;

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 68;

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1; điểm a, c khoản 2 Điều 70.

Được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 28/2020/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

25/4/2020

Cụm từ “thi Trung học phổ thông quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “thi tốt nghiệp Trung học phổ thông”

Được thay thế bằng Thông tư số 64/2020/TT-BQP ngày 30/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-BQP và Thông tư số 28/2020/TT-BQP

25/4/2020

4. Tiêu chuẩn ngành

4

Quyết định

Quyết định số 76/QĐ-QP ngày 23/01/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 483:1994, Ô tô tải ZIL-130, GAZ-534 và GAZ-66. Yêu cầu nghiệm thu xuất xưởng sau sửa chữa lớn;

2. 06 TCN 509:1994, Phân loại, tên gọi và mã hóa, ký hiệu các loại đạn được trong quản lý, sử dụng và bảo quản.

3. 06 TCN 514:1994, Giấy quỳ dùng cho thí nghiệm Viây;

4. 06 TCN 511:1994, Cầu nổi CN- 01. Yêu cầu nghiệm thu sau sản xuất;

5. 06 TCN 512:1994, Xẻng bộ binh đa năng XBB-01. Yêu cầu nghiệm thu sau sản xuất;

6. 06 TCN 505:1993, Súng cối 60mm;

7. 06 TCN 506:1993, Súng cối 82mm;

8. 06 TCN 507:1993, ng cối 100mm;

9. 06 TCN 513:1994, Súng tiểu liên 7,62mm;

10. 06 TCN 516:1994, Súng chống tăng CT2-S;

11. 06 TCN 517:1994, Súng chống tăng CT3-S;

12. 06 TCN 519:1994, Lựu đạn LB-87;

13. 06 TCN 520:1994, Mìn Bộ binh vướng nổ MBV-78-A1;

14. 06 TCN 521:1994, Mìn định hướng MĐH-10;

15. 06 TCN 522:1994, Mìn lõm 1kg;

16. 06 TCN 523:1994, Mìn đạp MĐ-82B.

Tiêu chuẩn 06 TCN 507:1993, Vũ khí bộ binh - Súng cối 100 mm

Được thay thế bằng Thông tư số 50/2020/TT-BQP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 507:2020, Vũ khí bộ binh - Súng cối 100 mm

15/6/2020

5

Quyết định

Quyết định số 606/QĐ-QP ngày 16/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 547:1995, Đài ra đa cảnh giới Π18 Yêu cầu nghiệm thu kỹ thuật sau sửa chữa vừa.

2. 06 TCN 548:1995, Đài điều khiển tên lửa VOLGA CHP-75M Yêu cầu nghiệm thu kỹ thuật sau sửa chữa vừa.

3. 06 TCN 646:1996, Xe kiểm tra đạn tên lửa VOLGA B2-75M sau sửa chữa vừa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

4. 06 TCN 647:1996, Đạn tên lửa VOLGA 20 ДCY sau sửa chữa vừa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

5. 06 TCN 648:1996, Xe kiểm tra đạn tên lửa PETRORA KИПC- 5K21 sau sửa chữa vừa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

6. 06 TCN 649:1996, Đạn tên lửa PETRORA 5B-27Y, 5B-27Д sau sửa chữa vừa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

7: 06 TCN-638 1:1997, Đạn tên lửa 20 ДCY và 5Я23. Phân cấp chất lượng.

8. 06 TCN-638 2:1997, Đạn tên lửa 5B27Y (Д). Phân cấp chất lượng.

9. 06 TCN 639:1997 Đạn tên lửa A72, A87. Phân cấp chất lượng.

10. 06 TCN 614:1997; Bộ cầu Belây cải tiến BLCT-CB. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

11. 06 TGN 615 1:1997, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản. Xe đẩy INOX 2 sàn.

12. 06 TCN 615-2:1997, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản. Bát INOX-18.

13. 06 TCN 615-3:1997, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản. Đĩa INOX-20.

14. 06 TCN 615-4:1997, Bộ dụng cụ cấp dưỡng cơ bản. Thùng nước INOX-30.

15. 06 TCN 620:1997, Xe chỉ huy UAZ-469, UAZ-31512-6, GAZ-69, BJ-212, M-151. Phân cấp chất lượng.

16. 06 TCN 571:1996, Sơn chống lão hóa cao su CLH. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

17. 06 TCN 572:1996, Chế phẩm chống mốc quang học NT. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

18. 06 TCN 573:1996, Sơn cách điện EES-30. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

19. 06 TCN 631:1997, Vật liệu bảo quản săm lốp cao su AO 1.

20. 06 TCN 632:1997, Silicagen kỹ thuật.

Tiêu chuẩn 06 TCN 638-1:1997, Đạn tên lửa 20 ДCY, 5Я23 - Phân cấp chất lượng

Được thay thế bằng Thông tư số 112/2020/TT-BQP ngày 31/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 638- 1:2020, Đạn tên lửa 20 ДCY, 5Я23 - Phân cấp chất lượng

16/10/2020

Tiêu chuẩn 06 TCN 638-2:1997, Đạn tên lửa 5B27Y, 5B27Д - Phân cấp chất lượng

Được thay thế bằng Thông tư số 113/2020/TT-BQP ngày 31/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 638-2:2020, Đạn tên lửa 5B27Y, 5B27Д - Phân cấp chất lượng

16/10/2020

6

Quyết định

Quyết định số 1048/QĐ-BQP ngày 25/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN-621:1997, Xe thiết giáp M113 sau sửa chữa lớn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

2. 06 TCN 613:1997, Ô tô kéo KrAZ-255V (3 cầu chủ động), KrAZ-258 sau sửa chữa lớn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

3. 06 TCN 616:1997, Phương tiện đo dùng trong Quân đội. Phân cấp chất lượng;

4. 06 TCN 618:1997 Tổ hợp tên lửa P 17E. Xe kiểm tra 9B41.M1E. Phân cấp chất lượng;

5. 06 TCN 617:1997, Tổ hợp tên lửa P17E. Bệ phóng 9P117 (9П117) M1E. Phân cấp chất lượng;

6. 06 TCN 619:1997, Tổ hợp tên lửa P17E. Xe thử ngang 2V11 M1E. Phân cấp chất lượng;

7. 06 TCN 611:1997, Đạn 105 mm sửa chữa lớn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

8. 06 TCN 602:1997, Liều phóng đạn B40;

9. 06 TCN 601:1997, Liều phóng đạn cối 60 mm;

10. 06-TCN 600:1997, Liều phóng đạn cối 82 mm;

11. 06 TCN 603:1997, Ống nổ đốt vỏ đồng Φ1;

12. 06 TCN 605:1997, Ống nổ LZ- 4;

13. 06 TCN 606:1997, Ống nổ LZ- 7;

14. 06 TCN 604:1997, Hạt lửa D-2A;

15. 06 TCN 636:1997, Tàu hộ vệ săn ngầm “159AЭ”, “159A”- Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra sau sửa chữa;

16. 06 TCN 637:1997, Tàu tên lửa “124PЭ”-Yêu cầu kỹ thuật.

Tiêu chuẩn 06 TCN 616:1997, Phương tiện đo dùng trong Quân đội - Phân cấp chất lượng

Được thay thế bằng Thông tư số 10/2020/TT-BQP ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 616:2020, Phương tiện đo dùng trong Quân đội - Phân cấp chất lượng

19/3/2020

7

Quyết định

Quyết định số 1300/1999/QĐ-BQP ngày 19/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn 21 ngành:

1. 06 TCN 677:1998, Mìn chống tăng vỏ kim loại - Phân cấp chất lượng;

2. 06 TCN 676:1998, Bộ cấu vượt sông nhẹ VSN-1500;

3. 06 TCN 670:1998, Tàu tên lửa 205 ЭP- Phân cấp chất lượng;

4. 06 TCN 671:1998, Tàu tên lửa 1241 PЭ- Phân cấp chất lượng;

5. 06 TCN 672:1998, Thủy-lôi YДM sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương-pháp kiểm tra;

6. 06 TCN 673:1998, Thủy lôi KПM sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

7. 06 TCN 651:1998, Xe chiến đấu bộ binh ƂMП-1 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

8. 06 TCN 690:1998, Phông chữ dùng trong máy vi tính áp dụng trong ngành Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quân đội. Quy định chung;

9. 06 TCN 581:1998, Tổng đài từ mạch nhân công 40 số sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

10. 06 TCN 582:1996, Máy-thu sóng ngắn P250-M2 sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

11. 06-TCN 583:1996, Máy thu phát sóng ngắn 102 E sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

12. 06 TCN 665:1997, Máy thu phát sóng cực ngắn P-105 M sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương-pháp kiểm tra;

13. 06 TCN 664:1997, Máy phát sóng ngắn P 50 (P-50-D) sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

14. 06 TCN 623:1997, Máy thu sóng ngắn FT 70G/H sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

15. 06 TCN 622:1997, Máy thu phát sóng ngắn ICOM M700 TY sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

16. 06 TCN 633:1998,Ngòi nổ C 1M;

17. 06 TCN 634:1998, Ngòi lựu đạn cần 332A1;

18. 06 TCN 635:1998, Ngòi cao xạ 37 sửa chữa;

19. 06 TCN 704:1999, Lốp đặc đồng bộ cỡ 6.50; 9.00-20 và 10.00-20;

20. 06 TCN 691:1998, Xe tiêu tẩy APC 14, sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

21. 06 TCN 692:1998, Mặt nạ phòng độc quân sự EO-16; E-18; ΓП-7BM; MF-11. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Tiêu chuẩn 06 TCN 673:1998, Thủy lôi KΠM

Được thay thế bằng Thông tư số 59/2020/TT-BQP ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 673:2020, Thủy lôi KQM sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

06/7/2020

Tiêu chuẩn 06 TCN 672:1998, Thủy lôi y^M

Được thay thế bằng Thông tư số 62/2020/TT-BQP ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 672:2020, Thủy lôi Y/ДM sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

06/7/2020

Tiêu chuẩn 06 TCN 633:1997, Ngòi nổ C-1M

Được thay thế bằng Thông tư số 81/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 633:2020, Ngòi nổ C-1M

10/8/2020

8

Quyết định

Quyết định số 1457/2000/QĐ-BQP ngày 19/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 705:1999, Thủy lợi AMД-2 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

2. 06 TCN 706:1999 Thủy lôi ДM 1 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

3. 06 TCN 707:1999, Tàu hộ vệ săn ngầm 159 A, 159 AЭ - Phân cấp chất lượng;

4. 06 TCN 708:1999, Tàu phóng lôi 206 MЭ - Phân cấp chất lượng;

5. 06 TCN 766:1999, Ra đa canh giới biển 402 sau sửa chữa-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Tiêu chuẩn 06 TCN 705:1999, Thủy lôi AMД-2

Được thay thế bằng Thông tư số 60/2020/TT-BQP ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 705:2020, Thủy lôi AMД-2 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

06/7/2020

Tiêu chuẩn 06 TCN 706:1999, Thủy lôi ДM-1

Được thay thế bằng Thông tư số 61/2020/TT-BQP ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 706:2020, Thủy lôi ДM-1 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

06/7/2020

9

Quyết định

Quyết định số 2552/QĐ-QP ngày 22/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 818:2000, Chất lỏng chống giật VN.POZ 70;

2. 06 TCN 819:2000, Dầu súng.BO.

Tiêu chuẩn 06 TCN 818:2000, Chất lỏng chống giật VN.POZ-70

Được thay thế bằng Thông tư số 23/2020/TT-BQP ngày 04/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 818:2020, Chất lỏng chống giật VN.POZ-70

20/4/2020

10

Quyết định

Quyết định số 43/2002/QĐ-BQP ngày 21/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 885:2001 Ngòi áp điện VP 9;

2. 06 TCN 886:2001 Đạn chống tăng CT-73mm;

3. 06 TCN 887:2001 Hòn đạn cao xạ 37 mm bằng ván ép nhân tạo;

4. 06 TCN 888:2001 Thuốc phóng rắn. Phương pháp đo tốc độ cháy ở áp suất không đổi;

5. 06 TCN 889:2001 Vật liệu nổ. Thuốc nổ, thuốc phóng rắn. Phương pháp đo nhiệt lượng cháy.

Tiêu chuẩn 06 TCN 885:2001, Ngòi áp điện VP-9

Được thay thế bằng Thông tư số 82/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 885:2020, Ngòi NAĐ-9

10/8/2020

11

Quyết định

Quyết định số 38/2002/QĐ-BQP ngày 04/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 849:2001, Tổ hợp pháo phòng không tự hành 23mm 4 nòng (3CY-23-4). Phân cấp chất lượng;

2. 06 TCN 850:2001, Máy bay Cy- 27- CK; Cy27YƂK. Phân cấp chất lượng;

3. 06 TCN 851:2001, Xe ô xy AK3C-75M-131-III. Phân cấp chất lượng;

4. 06 TCN 852:2001, Máy bay MИT-21ƂИC. Động cơ P25-300 sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

5. 06 TCN 853:2001, Đài dẫn hướng ΠAP-10 sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Tiêu chuẩn 06 TCN 850:2001, Máy bay Cy-27CK, Cy-27YƂK - Phân cấp chất lượng

Được thay thế bằng Thông tư số 110/2020/TT-BQP ngày 31/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 850:2020, Máy bay Cy-27CК, Cy- 27YƂК - Phân cấp chất lượng

16/10/2020

12

Quyết định

Quyết định số 45/2002/QĐ-BQP ngày 21/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ban hành tiêu chuẩn ngành 06 TCN 919:2001 tổ hợp định hướng PSL và 06 TCN 920:2001 Máy thu AR-7030 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Hiện nay Máy thu AR-7030 không còn trong biên chế sử dụng

Được bãi bỏ một phần bằng Thông tư số 121/2020/TT- BQP ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

22/11/2020

13

Quyết định

Quyết định số 311/2003/QĐ-BQP ngày 31/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành tiêu chuẩn quân sự cấp A: TQSA 987:2002, Máy thu IC-RSC sửa chữa; TQSA 988:2002, Máy thu IC-R8500 sửa chữa; TQSA 989:2002, Máy thu IC-R75 sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra cho cả 3 loại trên.

Hiện nay Máy thu IC-RSC không còn trong biên chế sử dụng.

14

Quyết định

Quyết định số 256/2003/QĐ-BQP ngày 16/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn quân sự cấp A:

1. TQSA 951:2002, Ngòi lựu đạn cần 97A;

2. TQSA 952:2002, Ngòi ΓK 2M-VN;

3. TQSA-953:2002, Địa bàn 5 tác dụng ĐB-5;

4. TQSA-954:2002, Ni vô pháo;

5. TQSA-955:2002, Kính chỉ huy TZK.

Tiêu chuẩn TQSA 952:2002, Ngòi TK-2M-VN

Được thay thế bằng Thông tư số 80/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 952:2020, Ngòi NCT-2

10/8/2020

15

Quyết định

Quyết định số 88/2004/QĐ-BQP ngày 14/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn quân sự cấp A:

1. TQSA 1040:2003, Tàu tuần tiễu cao tốc TT-120 sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

2. TQSA 1041:2003, Xuồng đổ bộ cao tốc ST-650 sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

3. TQSA 1042:2003, Ngư lôi CЭT- 53M sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

4. TQSA 1043:2003, Tên lửa П - 15Y sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Tiêu chuẩn TQSA 1042:2003, Ngư lôi CЭT-53M

Được thay thế bằng Thông tư số 71/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1042:2020, Ngư lôi CЭT-53M sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

31/7/2020

16

Quyết định

Quyết định số 37/2008/QĐ-BQP ngày 17/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn quân sự cấp A:

1. TQSA 745:2006, Thuốc hỏa thuật MC-1.

2. TQSA 795:2006, Thuốc hỏa thuật CC-8.

3. TQSA-1270:2006, Thuốc hỏa thuật PK-5-VN.

4. TQSA 1271:2006, Lựu đạn rít khói màu LRM-1.

5. TQSA 1274:2006, Thuốc nổ hexogen.

Tiêu chuẩn TQSA 1271:2006, Lựu đạn rít khói màu LRM-1

Được thay thế bằng Thông tư số 01/2020/TT-BQP ngày 09/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1271:2020, Lựu đạn rít khói màu

25/02/2020

Tiêu chuẩn TQSA 1270:2006, Thuốc hỏa thuật PK-5-VN

Được thay thế bằng Thông tư số 74/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1270:2020, Thuốc hỏa thuật PK-5-VN

31/7/2020

5. Lĩnh vực khen thưởng - xuất bản

17

Thông tư

Thông tư số 98/2014/TT-BQP ngày 22/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ban hành Quy chế xuất bản trong QĐND Việt Nam

Khoản 2 Điều 28 Quy chế xuất bản trong QĐND Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 126/2020/TT-BQP ngày 19/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng

05/12/2020

6. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội

18

Nghị định

Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Các điểm a, b khoản 1 Điều 8; khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 12

Được thay thế bằng Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu

01/01/2021

7. Công tác Quân nhu

19

Thông tư

Thông tư số 119/2017/TT-BQP ngày 08/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục nghiệp vụ nghi lễ trong Quân đội

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10; khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 18

Được thay thế bằng Thông tư số 86/2020/TT-BQP ngày 01/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2017/TT-BQP ngày 08/5/2017

15/8/2020

20

Thông tư

Thông tư số 207/2016/TT-BQP ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số tiêu chuẩn quân trang nghiệp vụ và quân trang tăng thêm

Bổ sung điểm k vào khoản 1 Điều 1, bổ sung khoản 11 Điều 3; Thay thế Phụ lục II, Phụ lục IV; bổ sung Phụ lục VlIIa

Được thay thế bằng Thông tư số 147/2020/TT-BQP ngày 16/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục của Thông tư số 207/2016/TT-BQP

01/02/2021

8. Công tác Quân y

21

Thông tư

Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự

- Điều 1;

- Khoản 1, 5, điểm c khoản 7 Điều 6;

- Điểm b, c khoản 3 Điều 6;

- Khoản 1 Điều 11.

Được thay thế bằng Thông tư số 127/2020/TT-BQP ngày 20/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP

05/12/2020

8. Công tác văn thư lưu trữ

22

Thông tư

Thông tư số 91/2012/TT-BQP ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật tài liệu trong Quân đội

Chương IV

Được thay thế bằng Thông tư số 166/2020/TT-BQP ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng

10/02/2021

Tổng số: 22 văn bản.