Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3546/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 56/TTr-SCT ngày 26/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6 (09b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 3546/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh)

Stt

Địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm

Lĩnh vực ưu tiên

I

Thành phố Quy Nhơn

 

 

Bệnh xá K200 cũ, ngã 3 đường An Dương vương - Nguyễn Trung Tín, thành phố Quy Nhơn (Chỉ được phép t chức hội chợ trong thời gian chưa có nhà đầu tư)

Tổng hợp

II

Huyện Tuy Phước

 

1

Sân vận động thị trấn Diêu Trì

Tổng hợp

2

Chợ Gò thị trấn Tuy Phước

3

Sân vận động xã Phước Lộc

4

Chợ Phước Sơn, xã Phước Sơn

III

Huyện Tây Sơn

 

1

Sân vận động thị trấn Phú Phong

Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trong nước mang thương hiệu Việt Nam

2

Khu văn hóa xã Tây Giang (Quốc lộ 19, xã Tây Giang)

IV

Thi xã An Nhơn

 

 

Sân vận động Đập Đá, phường Đập Đá

Tổng hợp

V

Huyện Phù Cát

 

1

Sân thể thao Huyện ủy, thị trấn Ngô Mây

Tổng hợp

2

Sân vận động huyện, thị trấn Ngô Mây

3

Khu sinh hoạt văn hóa thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh

VI

Huyện Phù Mỹ

 

1

Thị trấn Phù Mỹ

Giới thiệu sản phẩm truyền thống, sản phẩm công nghệ tiên tiến

2

Thị trấn Bình Dương

3

Xã Mỹ Chánh

4

Xã Mỹ Thọ

5

Xã Mỹ Hiệp

VII

Huyện Hoài Nhơn

 

1

Xã Hoài Hương

Hàng Việt về nông thôn

2

Xã Hoài Châu

Hàng Việt về nông thôn

VIII

Huyện Hoài An

 

 

Sân vận động huyện

Hàng tiêu dùng, hàng nông sản và sác sản phẩm từ nông nghiệp, gỗ gia công mỹ nghệ

IX

Huyện Vân Canh

 

 

Sân vận động huyện Vân Canh, thị trấn Vân Canh

Hàng tiêu dùng

X

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

Sân vận động thị trấn Vĩnh Thạnh

Tổng hợp

XI

Huyện An Lão

 

 

Sân vận động xã An Hòa

Tổng hợp