Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1495/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 53/TTr-SCT ngày 05/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KT (T9/04);
- Lưu: VT. Tr 10/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1495/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

STT

Khu vực địa bàn

Địa điểm tổ chức Hội chợ

Thời điểm tổ chức Hội chợ

Lĩnh vực ưu tiên

Ghi chú

01

Thành phố Cà Mau

Quảng trường Thanh niên, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau

Hội chợ lần 1 (vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2020); Hội chợ lần 2 (vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2020; Hội chợ lần 3 (vào tháng 12/2020)

Hội chợ thương mại cấp tỉnh gắn với chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh Cà Mau

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau

Tháng 10/2020

Không

02

Huyện Đầm Dơi

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đầm Dơi

Tháng 4 và tháng 12/2020

Không

 

03

Huyện Cái Nước

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cái Nước

Tháng 6/2020

Không

 

Khu đất tái định cư cầu Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước

Tháng 9/2020

Không

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước

Tháng 12/2020

Không

04

Huyện Năm Căn

Vỉa hè đường Nguyễn Việt Khái, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

Tháng 5, tháng 8 và tháng 12/2020

Không

 

05

Huyện Ngọc Hiển

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển

Tháng 4/2020

Không

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ngọc Hiển

Tháng 6/2020 và tháng 11/2020

Không

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

Tháng 9/2020

Không

06

Huyện Phú Tân

Đường Hồ Thị Kỷ, khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

Tháng 7/2020

Không

 

Trung tâm Văn hóa xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân

Tháng 11/2020

Không

07

Huyện Trần Văn Thời

Cảng cá Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

Tháng 3 và tháng 9/2020

Hội chợ gắn với Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

 

Khu vực chợ cũ, khóm 9, hoặc đường Danh Thị Tươi, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

Tháng 5 và tháng 11/2020

Không

08

Huyện U Minh

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện U Minh

Tháng 4, tháng 7 và tháng 11/2020

Không

 

09

Huyện Thới Bình

Trung tâm Văn hóa huyện Thới Bình

Tháng 4 và tháng 11/2020

Không