Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3223/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI; LĨNH VỰC ƯU TIÊN TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2157/TTr-SCT ngày 02/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo quy định tại Khoản 13 Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

(Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Danh mục đã được công bố, Sở Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Công khai Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên Website của Sở Công Thương.

2. Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền.

3. Có trách nhiệm công khai thông tin về hoạt động xúc tiến thương mại (khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại):

a) Đã được thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước;

b) Đã được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận đăng ký;

c) Đã bị cơ quan quản lý nhà nước xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- CT và các PCT tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Công báo và Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP: CVP và các PCVP, các phòng nghiên cứu;
- Lưu VT, P.KTTC (Ngân).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Địa điểm

Địa chỉ

Dự kiến diện tích tổ chức

Dự kiến số gian hàng tham gia

Lĩnh vực ưu tiên tổ chức

I

Thành phố Mỹ Tho

1

Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang

Xã Đạo Thạnh

2.700 m2

300

Thương mại, nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ

II

Thị xã Cai Lậy

1

Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX Cai Lậy

ĐT.868, khu phố 1, phường 4

3.000 m2

120-150

Thương mại, triển lãm thương mại

2

Công viên Mỹ Phước Tây

ĐT.868, ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây

5.000 m2

120- 150

III

Thị xã Gò Công

1

Trung tâm Tổ chức sự kiện

Đường Nguyễn Văn Côn, phường 2

10.000 m2

200

Thương mại, nông, lâm, thủy sản và công nghiệp

2

Khu dân cư phường 5

Đường Trương Định, phường 5

5.000 m2

200

3

Sân vận động thị xã Gò Công

Xã Long Hưng

10.000 m2

200

4

Đường Trương Định - Phan Đình Phùng - Phan Chu Trinh

Phường 1

2.000 m2

50

Lễ hội giỗ anh hùng dân tộc Trương Định, Lễ hội cúng Quan Thánh Đế quân

5

Đường Lý Tự Trọng

Phường 1

2.000 m2

50

Phục vụ Tết Nguyên đán

6

Khu vực xã Tân Trung

Xã Tân Trung

1.000 m2

50

Thương mại, nông, lâm, thủy sản và công nghiệp

7

Khu vực xã Bình Đông

Xã Bình Đông

1.000 m2

50

Thương mại, nông, lâm, thủy sản và công nghiệp

8

Khu vực xã Bình Xuân

Xã Bình Xuân

1.000 m2

50

Thương mại, nông, lâm, thủy sản và công nghiệp

IV

Huyện Cái Bè

1

Sân bóng đá xã An Thái Trung

Quốc lộ 1, xã An Thái Trung

10.000 m2

120

Triển lãm thương mại

2

Khu vực trước Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

Khu 2, thị trấn Cái Bè

3.000 m2

60

3

Khu vực Trạm dừng chân Phúc Lộc (Satra cũ)

Quốc lộ 1, xã Hòa Khánh

5.000 m2

100

V

Huyện Cai Lậy

1

Khu Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy

ấp Bình Long, ấp Bình Quới, xã Bình Phú

10.000 m2

70-100

Hội chợ thương mại Xuân Canh Tý 2020; thương mại, nông nghiệp, hàng tiêu dùng Việt Nam

2

Xã Tam Bình (Sân vận động xã Tam Bình)

ấp Bình Thuận, xã Tam Bình

8.000 m2

70-100

3

Xã Long Trung (Chợ trái cây Long Trung)

ấp 12, xã Long Trung

8.000 m2

70-100

VI

Huyện Tân Phước

1

Đường H

Khu 1, thị trấn Mỹ Phước

20.000 m2

150

Công nghiệp tiêu dùng, chế biến, hàng tiêu dùng, may mặc, mỹ nghệ, thực phẩm đồ uống, nông nghiệp, công nghệ thông tin, điện tử, máy móc, thiết bị, ẩm thực

2

Nhà Văn hóa xã Phú Mỹ

ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ

400 m2

60

3

Xã Hưng Thạnh

ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh

3.000 m2

150

4

Nhà Văn hóa xã Tân Lập 2

ấp Tân Hòa, xã Tân Lập 2

800 m2

60

5

Nhà Văn hóa Thạnh Tân

ấp 4, xã Thạnh Tân

1.500 m2

100

VII

Huyện Châu Thành

1

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp

7.000 m2

120

Thương mại

2

Huyện đội cũ

ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim

10.000 m2

200

3

Khu dân cư Khu tái định cư Tân Hương

ấp Tân Phú 2, xã Tân Lý Đông

10.000 m2

200

VIII

Huyện Chợ Gạo (không đăng ký năm 2020)

IX

Huyện Gò Công Tây

1

Sân vận động huyện Gò Công Tây

Khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình

10.000 m2

350

Hội chợ, triển lãm thương mại và các sự kiện khác

X

Huyện Gò Công Đông

1

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Gò Công Đông

ĐT.862, thị trấn Tân Hòa

2.000 m2

100

Nông, lâm, thủy sản (thiết bị máy móc, công nghệ phục vụ chế biến và nuôi trồng), hàng kim khí điện máy, hàng Việt chất lượng cao

XI

Huyện Tân Phú Đông

1

Sân bóng đá xã Tân Phú

ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú

2.000 m2

100

Hội chợ, triển lãm thương mại

2

Sân bóng đá xã Phú Thạnh

ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh

3.000 m2

100

3

Ủy ban nhân dân xã Tân Thới

ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới

100 m2

 

Hàng Việt nam

4

Ủy ban nhân dân xã Phú Thạnh

ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh

100 m2

 

Hàng Việt Nam

5

Ủy ban nhân dân xã Phú Đông

ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông

100 m2

 

Hàng Việt nam