Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1807/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số: 73/TTr-SCT ngày 16/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2020 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương căn cứ danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được công bố, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp nhận hồ sơ và xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ và Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 1749/QĐ-UBND, ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh.

Điều 3. Giao UBND các huyện, thành phố đảm bảo tối thiểu 10% gian hàng sản phẩm của địa phương trong tổng số gian hàng của hội chợ, để trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của địa phương. Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 1749/QĐ-UBND, ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục XTTM (Bộ Công Thương);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP (Đ/c Đoàn, Sang);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Hệ thống Vnptioffice;
- Lưu: VT, CVNCTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Phụ lục 1

DANH MỤC

LĨNH VỰC ƯU TIÊN TỔ CHỨC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1804/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên lĩnh vực

1

Lĩnh vực xúc tiến quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP

2

Hàng công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, tiêu dùng

3

Thương mại, dịch vụ

4

Lĩnh vực thương mại tổng hợp và sản phẩm nông nghiệp địa phương

5

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

6

Hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp

 

Phụ lục 2

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1807/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

I

Thành phố Hà Giang

1

Hội chợ, triển lãm thương mại

Công viên nước Hà Phương

Quý IV

II

Huyện Vị Xuyên

2

Hội chợ, triển lãm thương mại

Trung tâm xã Linh Hồ

Quý IV

III

Huyện Bắc Quang

3

Hội chợ xúc tiến thương mại

Bến xe khách huyện Bắc Quang

Quý IV

IV

Huyện Quang Bình

4

Hội chợ thương mại

Sân vận động 3 trường trung tâm huyện

Quý IV

V

Huyện Xín Mần

5

Hội chợ xúc tiến thương mại

Sân vận động trung tâm huyện

Quý III

6

Hội chợ xúc tiến thương mại

Chợ trung tâm thôn Đông Chứ, xã Ngán Chiên

Quý II

VI

Huyện Hoàng Su Phì

7

Hội chợ, triển lãm thương mại

Sân vận động trung tâm huyện

Quý III

8

Hội chợ, triển lãm thương mại

Thôn Khu Chợ, xã Thông Nguyên

Quý II

VII

Huyện Quản Bạ

9

Hội chợ, triển lãm thương mại

Sân vận động trung tâm huyện

Quý II

10

Hội chợ thương mại

Sân vận động trung tâm huyện

Quý IV

VIII

Huyện Yên Minh

11

Hội chợ, triển lãm thương mại

Sân vận động trung tâm huyện

Quý IV

12

Hội chợ, triển lãm thương mại

xã Du Già

Quý II

IX

Huyện Đồng Văn

13

Hội chợ thương mại

Sân vận động trung tâm huyện

Quý IV

X

Huyện Mèo Vạc

14

Hội chợ thương mại

Sân vận động trung tâm huyện

Quý IV

XI

Huyện Bắc Mê

15

Hội chợ thương mại

Tổ 5 thị trấn Yên Phú

Quý IV