Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1535/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 373/SCT-TTr ngày 28/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2 (t/hiện);
- Bộ Công Thương;
- CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa);
- CVP;
- Lưu VT, Hoàn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN TRONG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1535/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT

Địa bàn

Địa điểm

Lĩnh vực ưu tiên

1

Thành phố Bắc Kạn

- Sân Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn.

- Sân nhà thi đấu thi đấu đa năng tỉnh Bắc Kạn.

Lĩnh vực nông, lâm thủy sản.

2

Huyện Bạch Thông

Sân vận động thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

- Các sản phẩm quần, áo, giầy, dép sản xuất trong nước.

- Các sản phẩm đồ gia dụng sản xuất trong nước.

3

Huyện Ngân Sơn

- Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn;

- Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Sản phẩm công nghiệp, thương nghiệp, thực phẩm, dệt may, da giầy, hóa mỹ phẩm, thiết bị điện tử, đồ nhựa, sành sứ, thủy tinh, thiết bị văn phòng, thể thao, đồ thủ công mỹ nghệ. Sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp... và các sản phẩm khác của địa phương.

4

Huyện Na Rỳ

Đồi Pò Loỏng, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì.

Các ngành, nhóm hàng phục vụ, hàng may mặc, đồ gia dụng, đồ điện dân dụng; các mặt hàng thực phẩm, đồ hộp, bánh kẹo, đường sữa, hàng nông sản; hàng thủ công mỹ nghệ; máy móc thiết bị...

5

Huyện Chợ Mới

- Sân vận động Trung tâm huyện Chợ Mới;

- Sân vận động xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới.

- Hàng tiêu dùng như: Dệt may, da giầy, hàng gia dụng, lương thực, thực phẩm, đồ uống ...;

- Vật tư phục vụ sản xuất Công - Nông - Lâm nghiệp - Xây dựng, trang trí nội, ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ.

6

Huyện Chợ Đồn

Tại thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn

Các sản phẩm OCOP, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tạp hóa, hàng may mặc, hàng sắt, hàng điện máy,...

7

Huyện Ba Bể

Sân UBND huyện cũ thuộc tiểu khu 11, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

Sản phẩm công nghiệp; hàng tiêu dùng, dệt may, da giầy; hàng gia dụng; lương thực, thực phẩm, đồ uống; vật tư nông nghiệp; xây dựng, trang trí nội, ngoại thất; hàng thủ công mỹ nghệ...

8

Huyện Pác Nặm

Sân vận động Trung tâm huyện Pác Nặm

- Hàng tiêu dùng như: Dệt may, da giầy, hàng gia dụng, lương thực, thực phẩm, đồ uống ...

- Vật tư phục vụ sản xuất Công - Nông - Lâm nghiệp - Xây dựng, trang trí nội, ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ.