Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1386/TTr-SCT ngày 01/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2020.

(Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên chỉ được tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại các địa điểm có tên trong Danh mục này và phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Sở Công Thương tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- L/đ UBND tỉnh;
- Cục XTTM-BCT;
- Lưu: VT, KT(NTC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI TRỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Địa điểm

Thời gian

Lĩnh vực ưu tiên

I

Thành phố Điện Biên Phủ

1

Sân Quảng trường 7/5

Tháng 01

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân.

2

Tháng 10

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng.

II

Thị xã Mường Lay

3

Bến cảng Cơ Khí (Hội chợ Xuân Canh Tý 2020)

Tháng 01

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng kết hợp tổ chức dịp Lễ hội đua thuyền.

III

Huyện Mường Chà

4

Sân vận động trung tâm huyện

Tháng 3

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng.

5

Tháng 10

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng.

IV

Huyện Tuần Giáo

6

Sân vận động trung tâm huyện

Tháng 5

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng.

7

Tháng 10

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng.

V

Huyện Nậm Pồ

8

Sân vận động xã Chà Cang

Tháng 10

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng

VI

Huyện Tủa Chùa

9

Khu đất trống sau chợ trung tâm thị trấn Tủa Chùa

Tháng 11

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng

VII

Huyện Mường Nhé

10

Sân vận động trung tâm huyện (hoặc Lô đất quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại)

Tháng 8 (hoặc Tháng 9)

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng

VIII

Huyện Điện Biên Đông

11

Sân vận động trung tâm thị trấn Điện Biên Đông

Thời gian tổ chức phụ thuộc vào tình hình thực tế

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng

12

Sân vận động trung tâm xã Mường Luân

Thời gian tổ chức phụ thuộc vào tình hình thực tế

Hội chợ thương mại tổng hợp, hàng tiêu dùng, hàng nông sản, may mặc, gia dụng