Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3092/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 172/TTr-SKHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 08 quy trình nội bộ giải quyết đối với 25 thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

- Thủ tục 1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

- Thủ tục 2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

- Thủ tục 3. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

- Thủ tục 4. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí.

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến Phòng Tài chính - Kế hoạch

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

04 giờ/ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy chứng nhận.

Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký duyệt cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC và Giấy phép

Bước 4

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy chứng nhận /Giấy phép)

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Giấy phép

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

Thủ tục: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến Phòng Tài chính - Kế hoạch

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

04 giờ/ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)/ghi nhận vào Hệ thống

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Không quy định

 

Quy trình số: 03

- Thủ tục 1. Đăng ký thành lập hợp tác xã

- Thủ tục 2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

- Thủ tục 3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

- Thủ tục 4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

- Thủ tục 5. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

- Thủ tục 6. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

- Thủ tục 7. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

- Thủ tục 8. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

- Thủ tục 9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

- Thủ tục 10. Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

- Thủ tục 11. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

- Thủ tục 12. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

- Thủ tục 13. Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

- Thủ tục 14. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

- Thủ tục 15. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí (nếu có)

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến Phòng Tài chính - Kế hoạch

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký duyệt cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC và Giấy phép

Bước 4

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy chứng nhận /Giấy phép)

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Giấy phép

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

Thủ tục: Đăng ký Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí (nếu có)

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến Phòng Tài chính - Kế hoạch

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký duyệt cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC và Giấy phép

Bước 4

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy chứng nhận /Giấy phép)

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Giấy phép

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05

Thủ tục: Giải quyết trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (Lựa chọn nhà đầu tư)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến bên mời thầu/người có thẩm quyền

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

- Trường hợp bên mời thầu có văn bản giải quyết kiến nghị cho nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

- Bên mời thầu

- Người có thẩm quyền

13 ngày làm việc

- 03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký văn bản trả lời

Lãnh đạo bên mời thầu/Người có thẩm quyền

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo văn bản trả lời)

Bước 4

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (văn bản trả lời)

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Văn bản trả lời

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06

Thủ tục: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Lựa chọn nhà đầu tư)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến bên mời thầu/người có thẩm quyền

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

- Trường hợp bên mời thầu có văn bản giải quyết kiến nghị cho nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu.

- Bên mời thầu

- Người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn

- 13 ngày làm việc

- 08 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký văn bản trả lời

Lãnh đạo bên mời thầu/Người có thẩm quyền

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo văn bản trả lời)

Bước 4

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (văn bản trả lời)

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Văn bản trả lời

Tổng thời gian giải quyết TTHC 25 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07

Thủ tục: Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến chủ đầu tư và bên mời thầu/người có thẩm quyền

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu có văn bản giải quyết kiến nghị cho nhà đầu tư;

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền.

- Chủ đầu tư, bên mời thầu

- Người có thẩm quyền

- 05 ngày làm việc

- 03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký văn bản trả lời

Lãnh đạo bên mời thầu/Người có thẩm quyền

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo văn bản trả lời)

Bước 4

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (văn bản trả lời)

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Văn bản trả lời

Tổng thời gian giải quyết TTHC 12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08

Thủ tục: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến chủ đầu tư, bên mời thầu/Hội đồng tư vấn/người có thẩm quyền

Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu có văn bản giải quyết kiến nghị cho nhà đầu tư;

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị;

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị căn cứ vào văn bản kiến nghị của nhà thầu đề nghị người có thẩm quyền xem xét, tạm dừng cuộc thầu; Người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

- Chủ đầu tư, bên mời thầu;

- Hội đồng tư vấn;

- Người có thẩm quyền

- 05 ngày làm việc;

- 18 ngày làm việc;

- 03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký văn bản trả lời

Lãnh đạo bên mời thầu/Người có thẩm quyền

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo văn bản trả lời/quyết định giải quyết kiến nghị)

Bước 4

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư

04 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (văn bản trả lời/ quyết định giải quyết kiến nghị)

Bước 5

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

04 giờ/ ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện/Văn bản trả lời/ quyết định giải quyết kiến nghị

Tổng thời gian giải quyết TTHC 32 ngày làm việc