Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3192/TTr-SKHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn vị liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP. UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm hồ sơ);
- UBND cấp xã (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT, TTPVHCC (kèm hồ sơ);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên lĩnh vực/thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

I

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

1

Thông báo thành lập tổ hợp tác

Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã.

01/THT

2

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

02/THT

3

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

03/THT

Tổng số: 03 thủ tục

 

QUY TRÌNH SỐ: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo UBND cấp xã để phê duyệt.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã

Thực hiện ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2

Phê duyệt nội dung hồ sơ, chuyển trả kết quả công chức, viên chức phụ trách Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã.

Lãnh đạo UBND cấp xã.

Bước 3

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi; thông báo cho cá nhân, tổ chức kết quả giải quyết và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã

 

QUY TRÌNH SỐ: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỔ HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo UBND cấp xã để phê duyệt.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã

Thực hiện ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2

Phê duyệt nội dung hồ sơ, chuyển trả kết quả công chức, viên chức phụ trách Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã.

Lãnh đạo UBND cấp xã.

Bước 3

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi; thông báo cho cá nhân, tổ chức kết quả giải quyết và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã

 

QUY TRÌNH SỐ: 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm một cửa điện tử tỉnh.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo UBND cấp xã để phê duyệt.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã

Thực hiện ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2

Phê duyệt nội dung hồ sơ, chuyển trả kết quả công chức, viên chức phụ trách Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã.

Lãnh đạo UBND cấp xã.

Bước 3

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về kết quả giải quyết TTHC; cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi; thông báo cho cá nhân, tổ chức kết quả giải quyết và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một của của UBND cấp xã