Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1963/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM VÀ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Đầu tư đối với dự án sân gôn và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam đối với dự án sân gôn và 01 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (xem Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập quy trình điện tử giải quyết các TTHC trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP và các CV;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SÂN GÔN THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Thời hạn giải quyết: 48 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trong đó:

+ 21 ngày làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ 07 ngày làm việc tại UBND tỉnh;

+ 15 ngày tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ 05 ngày tại Văn phòng Chính phủ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân

Xem xét, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

146 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân

Xem xét, xác nhận dự thảo văn bản trình UBND tỉnh

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ký văn bản trình UBND tính xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

04 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển văn bản (điện tử và bản giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

44 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, ký văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

04 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

04 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư

02 giờ làm việc

Bước 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì thẩm định, lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

120 giờ làm việc

Bước 13

Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; thực hiện phát hành, công khai văn bản theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ và chuyển kết quả cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

40 giờ làm việc

Bước 14

Bộ phận TN&TKQ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức sau khi nhận được văn bản về chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

384 giờ làm việc (48 NGÀY)

2. Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Thời hạn giải quyết: 53 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Trong đó:

+ 26 ngày làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ 07 ngày làm việc tại UBND tỉnh;

+ 15 ngày tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ 05 ngày tại Văn phòng Chính phủ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân

Xem xét, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

146 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân.

Xem xét, xác nhận dự thảo văn bản trình UBND tỉnh

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ký văn bản trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

04 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận Sở Kế hoạch và Đầu tư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển văn bản (điện tử và bản giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 8

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

44 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, ký văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

04 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

04 giờ làm việc

Bước 11

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư

02 giờ làm việc

Bước 12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì thẩm định, lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

120 giờ làm việc

Bước 13

Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; thực hiện phát hành, công khai văn bản theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ và chuyển kết quả cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

40 giờ làm việc

Bước 14

Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

30 giờ làm việc

Bước 15

Lãnh đạo Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân

Xem xét, xác nhận dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

04 giờ làm việc

Bước 16

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

04 giờ làm việc

Bước 17

Bộ phận văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và bản giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 18

Bộ phận TN&TKQ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

424 giờ làm việc (53 NGÀY)

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠNH VÀ ĐẦU TƯ THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

1. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Trong đó:

+ 33 ngày làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ 07 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm PV hành chính công tỉnh

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm PV hành chính công tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuyển cho Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Nhận hồ sơ và phân công chuyên viên giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

- Xem xét, xử lý hồ sơ.

- Thẩm tra, xác định văn bằng, chứng chỉ (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

- Dự thảo kết quả giải quyết.

218 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả.

16 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ký Văn bản trình UBND tỉnh.

16 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Vào số văn bản, đóng dấu, ký số.

- Chuyển kết quả (bảng giấy) cho Trung tâm PV hành chính công tỉnh.

04 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Chuyển kết quả (file điện tử) cho Trung tâm PV hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm PV hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

44 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt kết quả TTHC

04 giờ làm việc

Bước 12

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm PV hành chính công tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở KHĐT tại Trung tâm PV hành chính công tỉnh

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

320 giờ làm việc (40 NGÀY)