Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3090/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2011 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ - CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hoặc liên tịch ban hành tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2011 hết hiệu lực thi hành, gồm 87 văn bản (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TRÌ HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 30/11/2011 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-BNN-PC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

A. HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VĂN BẢN

TT

Hình thức

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. QUẢN LÝ CHUNG

1. Tổ chức cán bộ

1

Thông tư

75/2008/TT-BNN

23/6/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua và xét khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bởi Thông tư 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 9 năm 2011 Hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Quyết định

42/2004/QĐ-BNN

01/9/2004

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư 10/2010/TT- BNNPTNT ngày 03/03/2010 về việc Xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

3

Quyết định

53/2004/QĐ-BNN

21/10/2004

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành "Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

Được thay thế bởi Thông tư 16/2010/TT- BNNPTNT ngày 26 tháng 03 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Quyết định

21/2002/QĐ-BTS

31/12/2002

Bộ Thủy sản

Ban hành "Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước Cơ quan Bộ Thủy sản".

5

Quyết định

64/2007/QĐ-BNN

03/7/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

Được thay thế bởi Quyết định 811/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

6

Quyết định

43/2008/QĐ-BNN

11/3/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia

Được thay thế bởi Quyết định số 1816/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

7

Quyết định

46/2008/QĐ-BNN

13/3/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Nông nghiệp Việt Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 815/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Nông nghiệp Việt Nam

8

Quyết định

13/2008/QĐ-BNN

28/1/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Được thay thế bởi Quyết định số 1189/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

9

Quyết định

21/2008/QĐ-BNN

28/1/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp

Được thay thế bởi Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp theo phân cấp

10

Quyết định

22/2008/QĐ-BNN

28/1/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm

Được thay thế bởi Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp theo phân cấp

11

Quyết định

23/2008/QĐ-BNN

28/1/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Được thay thế bởi Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản theo phân cấp

12

Quyết định

24/2008/QĐ-BNN

28/1/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nuôi trồng thủy sản

Được thay thế bởi Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản theo phân cấp

13

Quyết định

25/2008/QĐ-BNN

28/1/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy lọi

Được thay thế bởi Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi theo phân cấp

14

Quyết định

26/2008/QĐ-BNN

28/1/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Đê điều và phòng chống lụt bão

Được thay thế bởi Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi theo phân cấp

2. Tài chính

15

Thông tư

27/2010/TT-BNNPTNT

04/5/2010

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Được thay thế bởi Thông tư số 12 /2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 3 năm 2011 Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Khoa học công nghệ

16

Quyết định

139/1999-QĐ-KHCN

11/10/1999

 

Quy chế công nhận và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

17

Thông tư

60/2005/TT-BNN

10/10/2005

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư

Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT 23/5/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông

18

Thông tư

01/2007/TT-BTS

22/1/2007

Bộ Thủy sản

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư

19

Quyết định

37/2008/QĐ-BNN

22/2/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư quốc gia.

II. QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

1. Lĩnh vực Hợp tác xã và Phát triển nông thôn

20

Thông tư liên tịch

69/2000/TTLT-BNN-TCTK

23/6/2000

Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng Cục Thông kê

Hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại

Được thay thế bởi Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

21

Thông tư

74/2003/TT-BNN

04/7/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK

22

Quyết định

12/2005/QĐ-BNN

14/3/2005

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy trình di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư đến năm 2010

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/03/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006/ của Thủ tướng Chính phủ

23

Thông tư

78/2007/TT-BNN

11/9/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn thực hiện Dự án Khuyến nông – lâm – ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010.

Hết hiệu lực do hết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010

24

Thông tư liên tịch

01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT

15/9/2008

UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT

Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006 – 2010

Hết hiệu lực do hết Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010.

25

Thông tư

12/2009/TT-BNNPTNT

06/3/2009

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương tình 135 giai đoạn 2006 - 2010

26

Thông tư liên tịch

48/2002/TTLT-BTC-BNNPTNT

28/5/2002

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về chế độ tài chính hợp tác xã nông nghiệp.

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 22/8/2008 Về chế độ tài chính hợp tác xã nông nghiệp.

2. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

27

Quyết định

117/2008/QĐ-BNN

11/12/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Được thay thế bởi Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản

28

Quyết định

118/2008/QĐ-BNN

11/12/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm hàng hoá thủy sản

29

Thông tư

78/2009/TT-BNNPTNT

10/12/2009

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản

30

Quyết định

115/2008/QĐ-BNN

03/12/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy định tạm thời về yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Được thay thế bởi Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011 yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối.

31

Quyết định

116/2008/QĐ-BNN

03/12/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011quy định về đánh giá, chỉ định người quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Lĩnh vực đê điều, phòng chống lụt bão; xây dựng công trình, thủy lợi

32

Thông tư liên tịch

61/TT-LB

05/9/1997

Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp &PTNT

Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/3/2009 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều

33

Quyết định

51/2002/QĐ-BNN

17/6/2002

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành tiêu chuẩn ngành số 14 TCN-119-2002: Thành phần, nội dung và khối lượng lập thiết kế công trình thủy lợi

Được thay thế bởi Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT của Bộ ngày 06/07/2010 ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 04-02:2010/BNNPTNT

34

Quyết định

92/2006/QĐ-BNN

16/10/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão

Được thay thế bởi Quyết định số 13/QĐ – TCTL ngày 31/03/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tổng Cục Thủy lợi.

35

Thông tư

06/1998/TT-BNN-TCCB

03/9/1998

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các công ty khai thác công trình thủy lợi

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

36

Thông tư liên tịch

90/1997/TTLT-TC-NN

19/12/1997

Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

4. Lĩnh vực thú y

37

Quyết định

46/1999/QĐ-BNN-TY

05/3/1999

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thú y đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y

Được thay thế bởi Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/08/2009 hướng dẫn thủ tục kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y (Bao gồm thuốc thú y thủy sản).

38

Thông tư

08/2011/TT-BNNPTNT

14/2/2011

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận phòng chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 quy định về đánh giá chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

5. Lĩnh vực chăn nuôi

39

Thông tư

08/NN/KNKL/TT

17/9/1996

Bộ Nông nghiệp

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Được thay thế bởi Thông tư số 66/TT-BNNPTNT/2011 ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

40

Thông tư

02/1998/TT-BTS

14/3/1998

Bộ Thủy sản

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

41

Quyết định

104/2001/QĐ-BNN

31/10/ 2001

Bộ Nông nghiệp

Về việc ban hành một số quy định kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/TT-BNNPTNT/2011 ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

42

Quyết định

113/2001/QĐ-BNN

28/11/2001

Bộ Nông nghiệp

Về việc ban hành Danh mục các chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải công bố khi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở là hàng hóa thức ăn chăn nuôi.

6. Lĩnh vực bảo vệ thực vật

43

Quyết định

124/2001/QĐ-BNN

26/12/2001

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về việc ban hành Quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc BVTV xuất khẩu, nhập khẩu

Được thay thế bởi Thông tư 77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 Quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

44

Quyết định

89/2006/QĐ-BNN

02 /10/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

45

Quyết định

63/2007/QĐ-BNN

02/7/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN và Quyết định số 91/2008/QĐ-BNN ngày 9/9/2008 về việc ban hành mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

46

Quyết định

50/2003/QĐ-BNN

25/3/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật nhằm mục đích đăng ký tại Việt Nam

47

Quyết định

79/2003/QĐ-BNN

8/8/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 11 của Quy định về kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật nhằm mục đích đăng ký tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 50/2003/QĐ-BNN

48

Thông tư

09/2009/TT-BNN

03/3/2009

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

49

Thông tư

20/2009/TT-BNN

17/4/2009

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 03 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

50

Thông tư

32/2009/TT-BNNPTNT

08/6/2009

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 03 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

51

Thông tư

64/2009/TT-BNNPTNT

07/10/2009

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngaà 17 tháng 4 năm 2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

52

Thông tư

02/2010/TT-BNNPTNT

08/1/2010

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

53

Thông tư

17/2010/TT-BNNPTNT

26/3/2010

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2010/TT - BNNPTNT ngày 5/10/2010 về Quy định biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa

54

Thông tư

24/2010/TT-BNNPTNT

08/4/2010

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về việc ban hành Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/05/2011 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

55

Thông tư

46/2010/TT-BNNPTNT

22/7/2010

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

56

Thông tư

10/2011/TT-BNNPTNT

11/3/2011

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

7. Lĩnh vực trồng trọt

57

Quyết định

77/2005/QĐ-BNN

23/11/2005

Bộ Nông nghiệp

Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

Được thay thế bởi Thông tư số 29/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

58

Quyết định

55/2006/QĐ-BNN

7/7/2006

Bộ Nông nghiệp

Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

Được thay thế bởi Thông tư số 59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

59

Quyết định

41/2007/QĐ-BNN

15/5/2007

Bộ Nông nghiệp

Quy định về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn

Được thay thế bởi Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

60

Quyết định

106/2008/QĐ-BNN

29/10/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

61

Quyết định

100/2008/QĐ-BNN

15/10/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

62

Quyết định

129/2008/QĐ-BNN

31/12/ 2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về việc Ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới.

Được thay thế bởi Thông tư số 52/2010/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới

8. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm

63

Quyết định

40/2005/QĐ-BNN

07/07/2005

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác

Được thay thế bởi Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lầm sản ngoài gỗ

64

Quyết định

74/2008/QĐ-BNN

20/6/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Được thay thế bởi Thông tư 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2010 Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buốn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

9. Lĩnh vực thủy sản

65

Thông tư

02/1998/TT-BTS

14/3/1998

Bộ Thủy sản

Về hướng dẫn thi hành nghị định 15/CP ngày 19/03/1996 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Được thay thế bởi Thông tư số 66/TT-BNNPTNT/2011 ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

66

Quyết định

28/2005/QĐ-BTS

18/10/2005

Bộ Thủy sản

Quy định tạm thời về phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương, đơn vị kế hoạch 2006-2010 thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản, Chương trình phát triển giống thủy sản.

Các Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giống thủy sản đến năm 2010 và Quyết định 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999-2010 hết hiệu lực

67

Quyết định

06/2006/QĐ-BTS

10/4/2006

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm an toàn

Quyết định 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999-2010 hết hiệu lực

68

Thông tư

02/2005/TT-BTS

26/9/2005

Bộ Thủy sản

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giống thủy sản đến năm 2010

Quyết định 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giống thủy sản đến năm 2010 hết hiệu lực thi hành

69

Thông tư

01/2006/TT-BTS

06/02/2006

Bộ Thủy sản

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18/11/2004 của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam

Nghị định 191/2004/NĐ-CP ngày 18/11/2004 của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam đã bị thay thế bởi Nghị định số 32/2010/NĐ-CP

70

Quyết định

70/2008/QĐ-BNN

05/6/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra.

Được thay thế bởi Thông tư 45/2010/TT-BNNPTNTngày 22 tháng 7 năm 2010 Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

71

Thông tư

02/2008/TT-BNN

08/01/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2006 sửa đổi, bổ sung điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP

Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2006 sửa đổi, bổ sung điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 31/2010/NĐ-CP

72

Thông tư

63/2009/TT-BNNPTNT

25/9/2009

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

Được thay thế bởi Thông tư số 48 /2010/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 8 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

73

Thông tư

09/2011/TT-BNNPTNT

02/3/2011

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

Được thay thế bởi Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

B. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN VĂN BẢN

TT

Hình thức

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. QUẢN LÝ CHUNG

1. Tổ chức cán bộ

1

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQCP ngày 15/12/2010.

Điều 2 bị bãi bỏ bởi Thông tư 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 9 năm 2011 Hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Quyết định

27/2006/QĐ-BNN

21/4/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu rau quả.

Hết hiệu lực điểm c khoản 3 Điều 3 vì thành lập Trung tâm nghiên cứu Hoa và cây cảnh trên cơ sở Bộ môn nghiên cứu hoa và cây cảnh tại Quyết định số 505/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Pháp chế

3

Quyết định

90/2007/QĐ-BNN

09/11/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Nội dung quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Chương IV)

Nội dung quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Chương IV được thay thế bởi Thông tư 72/2010/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2010 Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn

II. QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

1. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

4

Thông tư

23/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

Điều 1, Điều 2 bị huỷ bỏ bởi Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011 về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản

5

Thông tư

47/2010/TT-BNNPTNT

03/8/2010

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

Điều 3, Điều 4 bị hủy bỏ bởi Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011 về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản

2. Lĩnh vực chế biến, thương mại nông lâm sản và nghề muối

6

Thông tư

60/2011/TT- BNNPTNT

9/9/2011

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu (Nội dung về công bố hợp chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 7; điểm c khoản 3 Điều 7; Phụ lục II, Phụ lục III)

Nội dung về công bố hợp chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 7; điểm c khoản 3 Điều 7; Phụ lục II, Phụ lục III bị bãi bỏ bởi Thông tư 68 /2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 10 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư số 60/2011/TT- BNNPTNT ngày 9/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu

3. Lĩnh vực thú y

7

Quyết định

03/2002/QĐ-BTS

23/1/2002

Bộ Thuỷ sản

Ban hành Quy chế quản lý thuốc thú y thủy sản (Nội dung quy định về kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y thủy sản)

Nội dung quy định về kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y thủy sản được thay thế bởi Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/08/2009 hướng dẫn thủ tục kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y (Bao gồm thuốc thú y thủy sản).

 

4. Lĩnh vực bảo vệ thực vật

8

Quyết định

16/2004/QĐ-BNN-BVTV

20/4/2001

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về việc ban hành quy định về các thủ tục kiểm tra vật thể và lập hồ sơ kiểm dịch thực vật

Mục thời gian có hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa tại Mẫu số 7 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2004/QĐ –BNN –BVTV và Mẫu số 13 Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004 bị bãi bỏ bởi Thông tư 18/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

9

Thông tư

38/2010/TT-BNNPTNT

28/6/2010

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Điều 13, khoản 1, 2 Điều 15 bị bãi bỏ bởi Thông tư 18/2011/TT-BNNPTNTngày 06/04/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

5. Lĩnh vực trồng trọt

10

Quyết định

42/2009/TT-BNNPTNT

10/7/2009

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

Khoản 4 Điều 3, Điều 5 được thay thế bởi Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

11

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT

17/6/2010

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

Điều 4, Điều 7; Khoản 1 Điều 11; Khoản 1 Điều 12; Khoản 1, 2 Điều 13; Điều 16 và cụm từ “Phòng kiểm nghiệm” tại Khoản 1 Điều 19, Khoản 1 Điều 14 và Khoản 1, khoản 2 Điều 15 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

6. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm

12

Thông tư liên tịch

02/2008/TTLT-KH-NN-TC

23/6/2008

Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất

Tiết a điểm 3.1 khoản 3 Mục II và tiết h điểm 7.1 khoản 7 Mục II bị huỷ bỏ bởi Thông tư liên tịch số 70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC Sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

7. Lĩnh vực thủy sản

13

Quyết định

18/2002/QĐ-BTS

03/6/2002

Bộ Thuỷ sản

Về việc ban hành Quy chế khảo nghiệm giống thuỷ sản, thức ăn, thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản (Nội dung liên quan đến khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản).

Nội dung liên quan đến khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/TT-BNNPTNT/2011 ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

 

14

Quyết định

650/2000/QĐ-BTS

04/8/2000

Bộ Thuỷ sản

Ban hành Quy chế Kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hóa thủy sản, thay thế Quyết định số 08/2000/QĐ-BTS ngày 07/1/2000 (Nội dung liên quan đến kiểm tra, chứng nhận chất lượng thức ăn thủy sản)

Nội dung liên quan đến kiểm tra, chứng nhận chất lượng thức ăn thủy sản được thay thế bởi Thông tư số 66/TT-BNNPTNT/2011 ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.