Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2570/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiên cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 758/TTr-STC ngày 11 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài chính gồm 45 quy trình, trong đó: Quy trình nội bộ liên thông với các sở, ban, ngành và UBND tỉnh gồm 26 quy trình; Quy trình nội bộ do Sở Tài chính phê duyệt gồm 17 quy trình; Quy trình nội bộ do Phòng tài chính, kế hoạch các huyện, thành phố phê duyệt gồm 02 quy trình (có quy trình kèm theo).

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện 02 quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu thi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Trường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3; - Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trung tâm thông tin - VPUBND tỉnh;
- Phòng TH - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, N (25b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG LÊN UBND TỈNH: 26 QUY TRÌNH

I. LĨNH VỰC GIÁ

1. Quyết định giá

Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

02 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lất số, phát hành, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

03 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan QĐ, CV phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

2. Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

01 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

1/4 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài chính Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

02 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

5 ngày

3. Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo QĐ)

20 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

II. LĨNH VỰC CÔNG SẢN

1. Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo QĐ)

14 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

2. Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

14 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

3. Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

13 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả ( scan Quyết định, công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

4. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

13 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

5. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

13 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt)

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

6. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các Điểm a,b,c,d,đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

14 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

01 ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B8

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

7. Quyết định điều chuyển tài sản công

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

14 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

01 ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B8

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

8. Quyết định bán tài sản công

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

14 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

01 ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B8

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

9. Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

 

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

01 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

1/4 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

02 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

10. Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

01 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

1/4 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

02 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả ( scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

11. Quyết định thanh lý tài sản công

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

13 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt)

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

12. Quyết định tiêu hủy tài sản công

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

14 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

01 ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B8

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

13. Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

13 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

14. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Thời gian đang thực hiện là 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

13 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B4

Lấy số, phát hành, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

01 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

15. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

14 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

01 ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B8

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt)

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

16. Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

01 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

14 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

01 ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B8

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

17. Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

Thời gian đang thực hiện là 24 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo Quyết định)

14 ngày

Lãnh đạo Phòng

Ý kiến thẩm định

1 ngày

B3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

½ ngày

B4

Lấy số, phát hành và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định …)

1 ngày

B7

Liên thông UBND tỉnh

5 ngày

B8

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

1 ngày

Tổng thời gian thực hiện

24 ngày

III. LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP

1. Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Thời gian giải quyết theo quy định: Không quy định

Thời gian đang thực hiện là 25 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng TCDN tiếp nhận thẩm định, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

05 ngày

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư sở lấy số phát hành

Văn thư

Văn bản kèm hồ sơ

1/2 ngày

B5

Các thành viên trong BCĐ CPH tham gia ý kiến (liên thông)

04 ngày

B6

Phòng chuyên môn TCDN Tiếp nhận ý kiến tham gia, tổng hợp, xử lý, tham mưu

Lãnh đạo phòng

Giao việc, phân công

1/2 ngày

Chuyên viên

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

03 ngày

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến thẩm định

1ngày

B7

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B8

Phát hành và bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/2 ngày

B9

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B10

Liên thông UBND tỉnh

07 ngày

B11

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

1/2ngày

Tổng thời gian thực hiện

25 ngày

2. Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Thời gian giải quyết theo quy định: Không quy định

- Thời gian đang thực hiện là 25 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng TCDN tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

06 ngày

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư lấy số phát hành

Văn thư sở

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

1/2 ngày

B5

Xin ý kiến tham gia của các thành viên trong BCĐ CPH

05 ngày

B6

Phòng chuyên môn TCDN Tiếp nhận ý kiến tham gia, tổng hợp, xử lý, tham mưu

Lãnh đạo phòng

Giao việc, phân công

1/2 ngày

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến tham gia

03 ngày

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến thẩm định

01 ngày

B7

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B8

Phát hành và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/2 ngày

B9

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B10

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B11

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

25 ngày

3. Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương

Thời gian giải quyết 08 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng TCDN tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản kèm theo

03 ngày

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/4 ngày

B4

Phát hành và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư sở

Văn bản phát hành (Tờ trình…)

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

03 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt)

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

08 ngày

4. Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

- Thời gian giải quyết 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng TCDN tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản

03 ngày

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/4 ngày

B4

Phát hành và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư sở

Văn bản phát hành (Tờ trình…)

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

03 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt)

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

08 ngày

5. Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Thời gian đang thực hiện là 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

03 ngày

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến thẩm định

1/4 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/4 ngày

B4

Lãnh đạo Sở chuyển văn thư lấy số và bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/4 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

03 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt)

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

8 ngày

6. Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

- Theo quy định của pháp luật: không quy định

- Thời gian giải quyết 16 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

08 ngày

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Lãnh đạo Sở chuyển văn thư lấy số và bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Tờ trình, dự thảo Quyết định…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B6

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B7

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm theo kết quả (scan Quyết định, Công văn phê duyệt )

1/4 ngày

Tổng thời gian thực hiện

16 ngày

B. QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CỦA SỞ TÀI CHÍNH

I. LĨNH VỰC GIÁ

1. Mua quyển hóa đơn theo thẩm quyền quyết định Giám đốc Sở Tài chính   

Thời gian giải quyết 04 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản

02 ngày

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến thẩm định

1/4 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/4 ngày

B4

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Công văn…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt, Quyển hóa đơn còn nguyên số sơri)

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

2. Mua hóa đơn lẻ theo thẩm quyền quyết định Giám đốc Sở Tài chính

Thời gian giải quyết 04 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ,chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng Quản lý giá và công sản tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng QLG&CS

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên phòng QLG&CS

Dự thảo văn bản

02 ngày

Lãnh đạo phòng QLG&CS

Ý kiến thẩm định

1/4 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/4 ngày

B4

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Công văn…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt)

1/2ngày

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

3. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền quyết định Giám đốc Sở Tài chính

- Thời gian theo quy định của pháp luật: Không quy định

- Thời gian đang thực hiện là: 04 ngày làm việc.

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/4 ngày

B2

Phòng QLGCS tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến phân công

1/4 ngày

Chuyên viên phòng QLGCS

Dự thảo văn bản

02 ngày

Lãnh đạo phòng QLGCS

Ý kiến thẩm định

1/4 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/4 ngày

B4

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư Sở

Văn bản phát hành (Công văn, Biên bản xác định giá trị )

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt)

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

II. LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP

1. Tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

- Theo quy định của pháp luật: Không quy định

- Thời gian đang thực hiện là 16 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

12 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

16 ngày

2. Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

- Theo quy định của pháp luật: không quy định

- Thời gian đang thực hiện là 16 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

12 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

16 ngày

3. Thủ tục Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

- Theo quy định của pháp luật: không quy định

- Thời gian đang thực hiện là 16 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản ( kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

12 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

16 ngày

4. Thủ tục báo cáo định kỳ

- Theo quy định của pháp luật: không quy định

- Thời gian đang thực hiện là 08 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

04 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

8 ngày

5. Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

08 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

6. Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm Thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản ( kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

08 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

7. Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

08 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

8. Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

08 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

9. Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm Thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

08 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

10. Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm Thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

08 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

11. Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm Thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

1 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

8 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

1 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

12. Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm Thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

8 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

13. Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm Thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

08 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

14. Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển

Thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm Thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TCDN

Ý kiến phân công

1/2 ngày

B3

Lãnh đạo phòng TCDN phân công cho chuyên viên

Chuyên viên phòng TCDN

Dự thảo văn bản (kèm theo dự thảo)

01 ngày

B4

Chuyên viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

Dự thảo văn bản (báo cáo thẩm định)

09 ngày

B5

Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B6

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm hồ sơ liên thông

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

12 ngày

C. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT

1. Mua quyển hóa đơn

Thời gian đang thực hiện là: 05 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm Thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TC-KH các huyện, thành phố

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng TC-KH các huyện, thành phố

Dự thảo văn bản

02 ngày

Lãnh đạo phòng TC-KH các huyện, thành phố

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố

Văn thư UBND các huyện, thành phố

Văn bản phát hành (Công văn…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt, Quyển hóa đơn còn nguyên số sơri)

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

2. Mua hóa đơn lẻ

Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm Thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố

Văn bản scan, kèm theo hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng nghiệp vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng TC-KH các huyện, thành phố

Ý kiến phân công

1/2 ngày

Chuyên viên phòng TC-KH các huyện, thành phố

Dự thảo văn bản

02 ngày

Lãnh đạo phòng TC-KH các huyện, thành phố

Ý kiến thẩm định

1/2 ngày

B3

Xem xét và phê duyệt

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Ý kiến phê duyệt

1/2 ngày

B4

Văn thư đóng dấu, vào sổ bàn giao bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính công

Văn thư UBND các huyện, thành phố

Văn bản phát hành (Công văn…)

1/2 ngày

B5

Tiếp nhận kết quả liên thông và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố

Đính kèm kết quả (scan văn bản phê duyệt, Hóa đơn còn nguyên số sơri đầy đủ chữ ký của các đơn vị)

1/2 ngày

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày