Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TÀI CHÍNH; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (LĨNH VỰC ĐẦU TƯ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 thng 4 năm 2018 ca Chnh ph về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 ca Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phng Chính ph hướng dẫn thi hành mội số quy định ca Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị ca Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 558/TTr-STC ngày 26 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi kèm theo Quyết định này 01 (một) quy trình nội bộ ca Sởi chnh; Văn phng UBND tỉnh trong giải quyết TTHC (lĩnh vực Đầu tư) đã được Chtịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 (kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tài chính:

1. Ch trì phối hợp với Trung m phục vụ hnh chính công; Văn phng UBND tnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả TTHC theo quy trnh nội bộ được điều chỉnh tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trnh nội bộ được điều chỉnh tại Quyết đnh này, ch trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thc hiện việc xây dựng quy trnh điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đúng theo nội dung đđược điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định ny có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Ti chính; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao v Du lch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cc PCVP UBND tỉnh;
-
Văn phòng UBND tỉnh (phối hợp);
- PTP Tổng hợp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (MN).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TÀI CHÍNH; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

Quy trình 01: BLI-289080

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC  QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

I. ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÓM A:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qusn phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Chuyên viên Sở Tài chnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ /Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Ti chính - Đầu tư

Chuyên viên Sở Tài chính làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chnh công

Phiếu kiểm sot quá trnh giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC), đã được chuyển đến Trưởng Phòng Tài chnh - Đầu tư.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Tài chnh - Đầu tư

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và trình Lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phòng Ti chnh - Đầu tư

90 ngày

Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Quản lý Giá - Doanh nghiệp và Công sn.

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được Chuyên viên thẩm định; trình lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Tài chnh - Đầu tư

3,5 ngày

Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) sau khi đã kiểm tra, được chuyển đến Lnh đạo Sở.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Tài chính - Đầu tư; kvăn bản trình Chủ tịch UBND tnh

Phó Giám đốc Sở Ti chnh

03 ngày

Tờ trình (kèm hồ sơ đã thẩm định) đã được Lãnh đạo Sở kvà chuyển đến Bộ phận Văn thư của Sở Tài chnh.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình (kèm theo hồ sơ TTHC) vào Phần mềm theo dõi văn bản, đng dấu; chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tài chính

01 ngày

Tờ trnh (kèm hồ sơ TTHC đthẩm định) được chuyển đến Phòng Hành chnh - Tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tài chnh; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính-Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tài chnh (km hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao phòng chuyên môn thẩm tra hồ

Chánh Văn phòng UBND tnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tài chính (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghn cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ, hoàn thiện dự tho kết quả giải quyết TTHC và trình Chánh Văn phòng UBND tnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

13 ngày

Phiếu trình PhChủ tịch (kèm Hồ sơ đthẩm định) và Dự thảo kết quả gii quyết TTHC được chuyển n thư đọc soát

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tnh

Phòng Hành chính-Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu trình Phó Chtịch (kèm Hồ sơ đthẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chnh Văn phòng UBND tnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trnh Phó Chủ tịch UBND tnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự tho kết quả gii quyết TTHC đã được Chánh n phòng ký tắt chuyển đến Văn thư trình Ph Chtịch UBND tnh.

Bước 13

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tnh

03 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư.

ớc 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh và Sở Tài chnh

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trnh giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chnh công và Sở Tài chính.

Bước 15

- Xc nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chnh đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên Sở Tài chính lm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đưc xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng số thời gian giải quyết thủ tc hành chính: Trong 120 ngày trong đó:

- Sở Tài chính tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tr kết qu giải quyết TTHC: Trong 100 ngày;

- Văn phòng UBND tnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 20 ngày.

II. ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÓM B:

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

ớng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Chuyên viên Sở Tài chính làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chnh công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hsơ /Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vo cơ sdữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Tài chính - Đầu tư

Chuyên viên Sở Ti chnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Phiếu kiểm soát qu trnh giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC), đã được chuyển đến Trưởng Phòng Tài chnh - Đầu tư.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Tài chnh - Đầu tư

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hsơ và trình Lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phòng Tài chính - Đầu tư

44 ngày

Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Tài chnh - Đầu tư..

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đđược Chuyên viên thẩm đnh; trình lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư

02 ngày

Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định sau khi đã kiểm tra, được chuyển đến Lãnh đo Sở.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Tài chnh - Đầu tư; ký văn bản trình Ch tch UBND tnh

Phó Giám đốc Sở Tài chính

01 ngày

Tờ trình (kèm hồ sơ đã thẩm định) đã được Lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Bộ phận Văn thư của Sởi chnh.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình (kèm theo hồ sơ TTHC) vào Phần mềm theo dõi văn bản, đng dấu; chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tài chính

01 ngày

Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Phòng Hành chính - Tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tài chính; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính-Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tài chính (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao phòng chuyên môn thẩm tra hồ

Chánh Văn phòng UBND tnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tài chính (km hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

ớc 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC v trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

06 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển Văn thư đọc soát.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tnh

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

0,5 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tnh

Chánh Văn phòng UBND tnh

0,5 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) về Dự thảo kết quả giải quyết TTHC đã được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 13

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chnh

Chủ tịch UBND tỉnh

1,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chtịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư.

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Tài chính

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (km kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Ti chính.

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả gii quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tchức đến nhận kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên Sở Tài chnh lm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 60 ngày, trong đó:

- Sở Tài chính tiếp nhận, thẩm định hồ , trả kết qu giải quyết TTHC: Trong 50 ngày;

- Văn phòng UBND tnh thẩm tra, trình k phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 10 ngày.

III. ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÓM C:

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

1. Trường hợp dưới 15 tỷ đồng:

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Chuyên viên Sở Tài chính làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ /Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồđiện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Tài chnh - Đầu tư

Chuyên viên Sở Tài chnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chnh công

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC), đã được chuyển đến Trưởng Phòng Ti chính - Đầu tư.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Tài chnh - Đầu tư

01 ngày

Hồđược chuyn đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và trnh Lãnh đạo Phòng

Chuyên viên phòng Tài chính - Đầu tư

20 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC; Phiếu kiểm sot quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC) được chuyển đến Trưởng phng phng Tài chính - Đầu tư.

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đđược Chuyên viên thẩm định; trình lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư

04 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC đã được kiểm tra; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC) được chuyển đến Lãnh đo Sở.

Bước 6

Xem xét, ký duyệt kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ ca Phòng Tài chính - Đầu tư

Phó Giám đốc Sở Tài chnh

03 ngày

Kết quả gii quyết TTHC đã được lãnh đạo Sở ký; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC) được chuyển đến Bộ phận Văn thư của Sở Tài chnh.

Bước 7

Đng dấu; chuyển kết quả giải quyết TTHC đến công chức Sở Tài chính làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Ti chính

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 8

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đ ctại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức đến nhận kết qugiải quyết TTHC.

Chuyên viên Sở Tài chnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Kết qugiải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Tr kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 30 ngày.

2. Trường hợp trên 15 tỷ đồng:

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Chuyên viên Sở Tài chính làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / Phiếu yêu cầu bổ sung vhoàn thiện hồ sơ /Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Tài chính - Đầu tư

Chuyên viên Sở Ti chính làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC), đđược chuyển đến Trưởng Phòng Tài chnh - Đầu tư.

ớc 3

Xử lý hồ sơ v phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ

Trưởng phng Tài chnh - Đầu tư

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và trình Lnh đạo Phòng

Chuyên viên phòng Tài chính - Đầu tư

17,5 ngày

Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phng Tài chnh - Đầu tư.

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đđược Chuyên viên thẩm định; trình lãnh đạo Sở

Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư

01 ngày

Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) sau khi đkiểm tra, được chuyển đến Lãnh đo Sở.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Tài chnh - Đầu tư, kvăn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Giám đốc Sở Tài chnh

01 ngày

Tờ trình (kèm hồ sơ đã thẩm định) đã được Lnh đạo Sở ký và chuyển đến Bộ phận Văn thư của Sở Tài chnh.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình (kèm theo hồ sơ TTHC) vào Phần mềm theo dõi văn bản, đóng dấu; chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Ti chính

0,5 ngày

Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Phòng Hành chnh - Tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tài chính; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tài chính (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao phòng chuyên môn thẩm tra hồ

Chnh Văn phòng UBND tnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Ti chính (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử l hồ sơ, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC và trình Chánh Văn phòng UBND tnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

04 ngày

Phiếu trình PhChủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển Văn thư đọc soát.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tnh

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu trình Phó Chtịch (kèm Hồ sơ đ thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tnh

Chánh Văn phòng UBND tnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết qugiải quyết TTHC đã được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư trình Phó Chủ tch UBND tnh.

Bước 13

Ký phê duyệt kết quthủ tục hành chnh

Chủ tịch UBND tnh

01 ngày

Kết qugiải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tnh phê duyệt; chuyển Văn thư.

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết qugiải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chnh công tnh và Sở Ti chnh

Phòng Hành chnh - Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công v Sở Tài chính.

Bước 15

- Xc nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên Sở Tài chính làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Tr kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 30 ngày, trong đó:

- Sở Tài chính tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trả kết qu giải quyết TTHC: Trong 22 ngày;

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 08 ngày.