Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3226/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3257/TTr-STC ngày 19/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được công bố tại Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3226/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Thủ tục Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mã số TTHC: BTC-KHA-287438, có 01 quy trình)

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Tài chính

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không phù hợp: Hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kết thúc quy trình.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: Từ chối tiếp nhận hồ sơ theo Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ:

+ Lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Chuyển bước 2.

- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung (nếu có) và chuyển bước 2.2

- Hồ sơ tổ chức.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu số 01 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP).

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo Mẫu số 02 - Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP) (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 03 02

- Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP) (nếu có).

0,5 ngày

 

Sở Tài chính

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn, Lãnh đạo

 

 

22 ngày

 

Sở Tài chính

Bước 2.1

Trường hợp hồ sơ rà soát, thẩm tra chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cần bổ sung

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở

- Chuyên viên dự thảo Thông báo đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ, chuyển Lãnh đạo phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở phê duyệt; gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa.

- Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ.

2,5 ngày

 

Sở Tài chính

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ, hồ sơ bổ sung

Chuyên viên (thực hiện một trong 02 trường hợp sau)

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển Bước 3.

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp (kể cả hồ sơ đã bổ sung), dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 3.

- Dự thảo Quyết định của Giám đốc Sở Tài chính về việc cấp tiền từ tài khoản tạm giữ để thanh toán chi phí có liên quan.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

19,5 ngày

 

Sở Tài chính

Bước 3

Kiểm tra thẩm định, dự thảo Quyết định

Lãnh đạo phòng

- Nếu đồng ý:

+ Ký nháy văn bản liên quan

+ Chuyển Bước 4.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 2.

- Văn bản liên quan.

- Dự thảo Quyết định của Giám đốc Sở Tài chính về việc cấp tiền từ tài khoản tạm giữ để thanh toán chi phí có liên quan hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

3,5 ngày

 

Sở Tài chính

Bước 4

Xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

- Nếu đồng ý:

+ Ký duyệt Quyết định cấp tiền hoặc ký Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

+ Chuyển bước 5.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

- Văn bản liên quan.

- Quyết định của Giám đốc Sở Tài chính về việc cấp tiền từ tài khoản tạm giữ để thanh toán chi phí có liên quan hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

3,5 ngày

 

Sở Tài chính

Bước 5

Vào sổ, đóng dấu

Văn thư

- Lấy số, vào sổ đi, đóng dấu, phát hành văn bản.

- Chuyển bước 6.

- Quyết định của Giám đốc Sở Tài chính về việc cấp tiền từ tài khoản tạm giữ để thanh toán chi phí có liên quan hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

0,5 ngày

 

Sở Tài chính

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trường hợp từ chối giải quyết:

- Trả hồ sơ và Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ cho tổ chức.

- Kết thúc quy trình.

- Hồ sơ tổ chức.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

0 ngày

 

Trường hợp đồng ý:

- Trả kết quả cho tổ chức.

- Chuyển Phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

- Kết thúc quy trình.

- Quyết định của Giám đốc Sở Tài chính về việc cấp tiền từ tài khoản tạm giữ để thanh toán chi phí có liên quan

Hồ sơ được lưu tại các phòng nghiệp vụ có liên quan. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của Sở.

Thành phần hồ sơ lưu:

1. Trường hợp đồng ý:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ tổ chức:

+ Văn bản đề nghị thanh toán chi phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tổng chi phí liên quan đến bán tài sản đề nghị được thanh toán; thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi

+ Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, người có thẩm quyền

+ Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có)

+ Riêng chi phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà đất (nếu có) thì hồ sơ phải có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có cơ sở nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện) phê duyệt theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Văn bản của phòng nghiệp có liên quan trình Lãnh đạo Sở về việc ban hành Quyết định;

- Văn bản liên quan (nếu có).

- Quyết định của Giám đốc Sở Tài chính về việc cấp tiền từ tài khoản tạm giữ để thanh toán chi phí có liên quan;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

2. Trường hợp không đồng ý:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ tổ chức:

+ Văn bản đề nghị thanh toán chi phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tổng chi phí liên quan đến bán tài sản đề nghị được thanh toán; thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi

+ Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, người có thẩm quyền

+ Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có)

+ Riêng chi phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà đất (nếu có) thì hồ sơ phải có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có cơ sở nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện) phê duyệt theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Văn bản của phòng nghiệp vụ có liên quan trình Lãnh đạo Sở về việc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản liên quan (nếu có).

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.