Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3173/TTr-STC ngày 11 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 80/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh)

1. Quyết định tiêu hủy tài sản công: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)

- Thời hạn giải quyêt: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

1 giờ làm việc

Bước 2

Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ làm việc

Bước 3

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả. Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

1 giờ làm việc

Bước 4

Phân công nhiệm vụ

Lãnh đạo Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

2 giờ làm việc

Bước 5

Trình phê duyệt

Chuyên viên Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng phê duyệt

138 giờ làm việc

Bước 6

Phê duyệt

(Phòng chuyên môn)

Lãnh đạo Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Phê duyệt, trình lãnh đạo sở Phê duyệt

16 giờ làm việc

Bước 7

Phê duyệt

(Lãnh đạo Sở)

Lãnh đạo Sở Tài chính

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

8 giờ làm việc

Bước 8

Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

8 giờ làm việc

Bước 9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

8 giờ làm việc

Bước 10

UBND tỉnh

Bộ phận TN &TKQ của Sở Tài chính tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Tài chính và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý

56 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

2. Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại:

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

1 giờ làm việc

Bước 2

Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ làm việc

Bước 3

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả. Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

1 giờ làm việc

Bước 4

Phân công nhiệm vụ

Lãnh đạo Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

2 giờ làm việc

Bước 5

Trình phê duyệt

Chuyên viên Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Hoàn thiện dự thảo két quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng phê duyệt

138 giờ làm việc

Bước 6

Phê duyệt

(Phòng chuyên môn)

Lãnh đạo Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Phê duyệt, trình lãnh đạo sở Phê duyệt

16 giờ làm việc

Bước 7

Phê duyệt

(Lãnh đạo Sở)

Lãnh đạo Sở Tài chính

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

8 giờ làm việc

Bước 8

Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

8 giờ làm việc

Bước 9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

8 giờ làm việc

Bước 10

UBND tỉnh

Bộ phận TN &TKQ của Sở Tài chính tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Tài chính và chuyển hồ sơ cho chuyên viên VP thụ lý

56 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

3. Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ:

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

1 giờ làm việc

Bước 2

Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ làm việc

Bước 3

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả. Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

1 giờ làm việc

Bước 4

Phân công nhiệm vụ

Lãnh đạo Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

2 giờ làm việc

Bước 5

Trình phê duyệt

Chuyên viên Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, lưu hồ sơ

34 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ làm việc

4. Hiệp thương giá:

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thục hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

1 giờ làm việc

Bước 2

Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

2 giờ làm việc

Bước 3

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả. Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

1 giờ làm việc

Bước 4

Phân công nhiệm vụ

Lãnh đạo Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

2 giờ làm việc

Bước 5

Trình phê duyệt

Chuyên viên Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết, trình lãnh đạo phòng phê duyệt

74 giờ làm việc

Bước 6

Phê duyệt

(Phòng chuyên môn)

Lãnh đạo Phòng QL Giá Công sản & DN của Sở Tài chính

Phê duyệt, trình lãnh đạo sở Phê duyệt

16 giờ làm việc

Bước 7

Phê duyệt

(Lãnh đạo Sở)

Lãnh đạo Sở Tài chính

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

8 giờ làm việc

Bước 8

Ban hành

Văn thư đơn vị

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

8 giờ làm việc

Bước 9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

8 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

120 giờ làm việc

5. Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: (dùng cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách) - Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử: Mức độ 4

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

0,5 giờ làm việc

Bước 2

Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

1 giờ làm việc

Bước 3

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả. Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

0,5 giờ làm việc

ớc 4

Thực hiện cấp mã

Chuyên viên Văn phòng Sở của Sở Tài chính

- Nhận hồ sơ (điện tử);

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ;

- Số hóa, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh.

22 giờ làm việc

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

24 giờ làm việc

6. Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: (dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)

- Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử: Mức độ 4

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

0,5 giờ làm việc

Bước 2

Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

1 giờ làm việc

Bước 3

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả. Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

0,5 giờ làm việc

Bước 4

Thực hiện cấp mã

Chuyên viên Phòng Tài chính Đầu tư của Sở Tài chính

- Nhận hồ sơ (điện tử);

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ;

- Số hóa, chuyển kết quả cho Trung tâm PV Hành chính công tỉnh.

22 giờ làm việc

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

24 giờ làm việc

7. Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi đã đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:

- Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử: Múc độ 4

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ.

0,5 giờ làm việc

Bước 2

Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện số hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

1 giờ làm việc

Bước 3

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả. Hoàn thiện dự thảo

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết; xin ý kiến về chuyên môn trên môi trường mạng

0,5 giờ làm việc

Bước 4

Thực hiện cấp mã

Chuyên viên Phòng Tài chính Đầu tư của Sở Tài chính

- Nhận hồ sơ (điện tử);

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ;

- Lưu hồ sơ

22 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

24 giờ làm việc