Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH TRONG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 24/TTr-VP ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

b) Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân từ khâu cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ.

c) Tạo sự tương tác hiệu quả giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với tổ chức, công dân thông qua môi trường mạng; xây dựng phương pháp khảo sát, thăm dò sự hài lòng của tổ chức, công dân một cách thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

d) Giải quyết nhanh chóng hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân, khắc phục tình trạng trễ hẹn; nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân.

2. Yêu cầu

a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

b) Đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phải đáp ứng yêu cầu về đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; chuẩn hóa và công khai minh bạch quy trình thủ tục hành chính.

c) Có hình thức hiệu quả để thường xuyên khảo sát sự hài lòng, nhu cầu, nguyện vọng, bức xúc của tổ chức, công; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết hồ sơ.

II. NỘI DUNG

1. Về kiện toàn tổ chức, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

a) Các Sở, ban, ngành ban hành Quyết định phân công, biệt phái công chức đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh năm 2020 đủ số lượng và chất lượng theo quy định, ưu tiên bố trí công chức chuyên môn có trình độ để thực hiện lộ trình 04 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả). Thời gian thực hiện trước 28/02/2020.

b) Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành Nội quy, Quy chế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, sắp xếp, phân công nhân sự chuyên trách làm việc theo quy định. Thời gian hoàn thành trong quý I/2020.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Thông tin và truyền thông tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng vận hành hệ thống CNTT cho đội ngũ công chức biệt phái. Thực hiện ngay sau khi có quyết định biệt phái của các Sở, ban, ngành.

- Chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức biệt phái; trang bị đồng phục đối với công chức, viên chức, nhân viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian thực hiện trong Quý I/2020.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sợ Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan khảo sát, tham mưu mở rộng không gian làm việc; bố trí, sắp xếp trang thiết bị, phương tiện làm việc như: quầy giao dịch, bàn ghế, tủ, màn hình hiển thị, máy bốc số, v.v phục vụ cho hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian hoàn thành trong quý I/2020.

c) Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu triển khai chế độ chính sách liên quan đến công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Về ứng dụng công nghệ thông tin

a) Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí đầy đủ trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền phục vụ cho việc bổ sung thêm lĩnh vực, nhân sự làm việc của các Sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Thời gian hoàn thành trong quý I/2020.

- Hoàn thiện Cổng dịch vụ công của tỉnh, kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; phối hợp với các Sở, ngành, UBND các địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế để tổ chức quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong quý II/2020.

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND các địa phương thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông nghiên cứu tham mưu triển khai xây dựng hệ thống tổng đài Hành chính công hỗ trợ tổ chức, công dân liên quan đến thủ tục hành chính của tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

b) Sở Thông tin và truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu giải pháp để duy trì tốt hoạt động của hệ thống máy chủ, đường truyền cáp quang phục vụ cho hoạt động của phần mềm một cửa. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

- Hoàn thành việc triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế vận hành theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện trong Quý I/2020.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc tích hợp hệ thống xác thực (SSO) của Cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh đến mạng truyền số liệu chuyên dùng, Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) theo thời gian quy định của Văn phòng Chính phủ.

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai hệ thống thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong quý I/2020.

c) Công an tỉnh chỉ đạo điều chuyển các hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị chuyên dùng hiện có để sắp xếp, bố trí tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phục vụ cho các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ. Thời gian hoàn thành trong quý I/2020.

d) Các Sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin một cửa cấp tỉnh; thường xuyên rà soát để phát hiện và phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để khắc phục, sửa chữa.

- Phân công công chức đầu mối để kiểm tra hệ thống theo định kỳ hàng tuần để khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn; nắm bắt kết quả góp ý của tổ chức, công dân đối với công chức biệt phái. Các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu thống kê, báo cáo trên hệ thống phần mềm. Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2020.

- Xây dựng và thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục thủ tục hành chính đã được phê duyệt. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

3. Hoàn thiện quy trình, cách thức công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết

a) Các Sở, ban, ngành:

- Kịp thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo phân định rõ thời gian giải quyết từng công đoạn từ khi tiếp nhận, luân chuyển, xử lý và trả kết quả. Thời gian thực hiện thường xuyên

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính lên phần mềm một cửa, Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Thực hiện kịp thời, ngay sau khi có quyết định công bố.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện liên thông, liên kết các nhóm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, cấp phép lao động, đăng ký bảo hiểm để giúp giảm đầu mối, đơn giản giấy tờ, thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân.... Thời gian thực hiện trong năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và tổ chức thực hiện quy trình sau khi được phê duyệt. Trên cơ sở quy trình đã được phê duyệt, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong việc bố trí công chức tư vấn, hướng dẫn thực hiện quy trình và giải quyết hồ sơ, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của tổ chức, công dân.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu “04 tại chỗ” đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo lộ trình quy định; thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện trong năm 2020,

b) Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện trong quý II/2020.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; danh mục các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2020

- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy trình đã công bố. Thời gian thực hiện thường xuyên.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn về quy trình, thủ tục hành chính bằng tờ rơi, áp phích và các hình thức phù hợp khác tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

c) Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai danh mục thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

d) Sở Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Tổ chức thường xuyên việc điều tra, khảo sát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, bức xúc của tổ chức, công dân

a) Văn phòng UBND tỉnh:

- Chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục duy trì việc lấy ý kiến người dân bằng hệ thống điện tử; phát phiếu và trực hàng ngày để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh của tổ chức, công dân; tổng hợp kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 101/2018/TT-VPCP. Thời gian thực hiện từ quý II/2020.

- Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh hình thức khảo sát sự hài lòng của cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bằng các hình thức hiệu quả, thiết thực. Thời gian thực hiện thường xuyên.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan có hồ sơ trễ hẹn tại các Sở, ban, ngành. Thời gian thực hiện bắt đầu từ Quý I/2020.

b) Các Sở, ban, ngành kịp thời quán triệt, chấn chỉnh, nhắc nhở đối với công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân. Lấy kết quả nhận xét, đánh giá của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh làm cơ sở để đánh giá, phân loại công chức hàng năm.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh về Lãnh đạo tỉnh:

a) Các Sở, ban, ngành tiếp tục quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với việc nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân; việc chấp hành quy trình vận hành phần mềm, quy trình, thủ tục hành chính và yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần về Lãnh đạo tỉnh. Thời gian thực hiện thường xuyên.

b) Trên cơ sở báo cáo hàng tuần của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, các Sở, ban, ngành có trách nhiệm rà soát khắc phục và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp). Thời gian bắt đầu thực hiện từ thng 01/2020.

6. Các nhiệm vụ khác:

a) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức Đoàn học tập, tìm hiểu các mô hình tổ chức và hoạt động của tại Trung tâm phục vụ hành chính công tại các tỉnh, thành phố để nghiên cứu, triển khai áp dụng có hiệu quả tại tỉnh.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra để tăng cường kiểm tra đối với việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

c) Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

d) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó có hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận sâu rộng trong nhân dân.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được cấp phát từ ngân sách tỉnh, tổng hợp chung trong kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định kinh phí trình UBND tỉnh phân bổ để triển khai thực hiện theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để giải quyết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy (để b/c);
- TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Như điều 3 (để t/h);
- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP (t/h);
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh (t/h);
- Lưu VT, MC, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh