Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định s61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 2788/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 ca UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thtục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3450/SKHĐT-VP ngày 13 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh)

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP:

Thủ tục hành chính từ số 1 (Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân) đến thủ tục hành chính s 21 (Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp).

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

(Bước 1)

Tiếp nhận hồ sơ và số hóa

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trực tiếp qua Cổng Dịch vụ công cho CBCNVC thụ lý.

02 giờ làm việc

(Bước 2)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả; Trao đổi góp ý; hoàn thiện dự thảo

Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết.

- Trình lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét trên môi trường mạng.

16 giờ làm việc

(Bước 3)

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh

Lãnh đạo Phòng phê duyệt, chuyển văn thư ban hành trên môi trường mạng.

04 giờ làm việc

(Bước 4)

Ban hành

Văn thư

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

1,5 giờ làm việc

(Bước 5)

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Phòng để lưu trữ theo quy định.

0,5 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

24 giờ làm việc

II. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP XÃ HỘI:

Thtục hành chính từ số 22 (Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi tờng) đến Thtục hành chính s25 (Công khai hoạt động của DN xã hi).

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

(Bước 1)

Tiếp nhận hồ sơ và số hóa

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trực tiếp qua Cổng Dịch vụ công cho CBCNVC thụ lý.

02 giờ làm việc

(Bước 2)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả; Trao đổi góp ý; hoàn thiện dự thảo

Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết.

- Trình lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét trên môi trường mạng.

16 giờ làm việc

(Bước 3)

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh

Lãnh đạo Phòng phê duyệt, chuyển văn thư ban hành trên môi trường mạng.

04 giờ làm việc

(Bước 4)

Ban hành

Văn thư

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

1,5 giờ làm việc

(Bước 5)

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Phòng để lưu trữ theo quy định.

0,5 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

24 giờ làm việc

III. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ (LIÊN HIỆP HTX)

Thủ tục hành chính 26: Cấp lại giấy chng nhận đăng ký liên hiệp HTX, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh ca liên hiệp HTX (trong trưng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian
thực hiện

(Bước 1)

Tiếp nhận hồ sơ và số hóa

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trực tiếp qua Cổng Dịch vụ công cho CBCNVC thụ lý.

02 giờ làm việc

(Bước 2)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả; Trao đổi góp ý; hoàn thiện dự thảo

Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết.

- Trình lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét trên môi trường mạng.

16 giờ làm việc

(Bước 3)

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh

Lãnh đạo Phòng phê duyệt, chuyển văn thư ban hành trên môi trường mạng.

04 giờ làm việc

(Bước 4)

Ban hành

Văn thư

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

1,5 giờ làm việc

(Bước 5)

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Phòng để lưu trữ theo quy định.

0,5 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

24 giờ làm việc

IV. LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA.

Thủ tục hành chính tsố 28: Hỗ trtư vấn, hưng dẫn hồ , thủ tục thành lập doanh nghiệp đến Thủ tục hành chính s 28: Htrợ chuyển đổi thộ kinh doanh

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

(Bước 1)

Tiếp nhận hồ sơ và số hóa

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ điện tử trực tiếp qua Cổng Dịch vụ công cho CBCNVC thụ lý.

02 giờ làm việc

(Bước 2)

Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định, đề xuất kết quả; Trao đổi góp ý; hoàn thiện dự thảo

Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết.

- Trình lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét trên môi trường mạng.

16 giờ làm việc

(Bước 3)

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh

Lãnh đạo Phòng phê duyệt, chuyển văn thư ban hành trên môi trường mạng.

04 giờ làm việc

(Bước 4)

Ban hành

Văn thư

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

1,5 giờ làm việc

(Bước 5)

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Thực hiện nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả hoặc thực hiện quy trình liên thông; đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Phòng để lưu trữ theo quy định.

0,5 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

24 giờ làm việc