Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 120/TTr- SGDĐT ngày 17/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh như sau:

1. Tựu trường vào ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2020.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16 tháng 01 năm 2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2021 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

4. Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh: Dự kiến ngày 17 tháng 12 năm 2020.

5. Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: Dự kiến ngày 23 tháng 12 năm 2020.

6. Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Kiểm tra chất lượng học kỳ I lớp 12: Dự kiến ngày 04, 05 tháng 01 năm 2021.

Kiểm tra chất lượng học kỳ II lớp 9, lớp 10, lớp 11: Dự kiến ngày 10, 11, 12 tháng 5 năm 2021.

8. Thi nghề phổ thông:

- Khối Trung học phổ thông: Dự kiến ngày 03 tháng 4 năm 2021.

- Khối Trung học cơ sở: Dự kiến ngày 10 tháng 4 năm 2021.

9. Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

10. Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022:

- Lớp 10 Trung học phổ thông Chuyên: Dự kiến ngày 27, 28 tháng 5 năm 2021.

- Lớp 10 Trung học phổ thông công lập: Dự kiến ngày 08, 09 tháng 6 năm 2021.

11. Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Thời gian nghỉ lễ, tết và nghỉ phép của giáo viên:

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với tình hình cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh.

- Căn cứ vào thực tế, nếu thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh