Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1223/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 74/TTr-SGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Tựu trường và khai giảng năm học

a) Tựu trường: Ngày 01 tháng 9 năm 2020.

b) Tổ chức hoạt động “Sinh hoạt học đường”: Từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 9 năm 2020 (Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn riêng).

c) Khai giảng năm học: Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng năm học lúc 07 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 05 tháng 9 năm 2020.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ

a) Học kỳ I: Từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 15 tháng 01 năm 2021, gồm: Thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối học kỳ và tổ chức các hoạt động giáo dục khác.

b) Học kỳ II: Từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến ngày 25 tháng 5 năm 2021, gồm: Thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối học kỳ và tổ chức các hoạt động giáo dục khác.

3. Kết thúc năm học: Ngày 31 tháng 5 năm 2021.

4. Các kỳ thi, xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp trung học cơ sở

a) Cấp quốc gia: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cấp tỉnh

- Thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh và các hoạt động chuyên môn, thể thao học đường… do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 10 tháng 6 năm 2021.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên năm học 2021 - 2022: Trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

6. Các ngày nghỉ

a) Các ngày nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

b) Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên: Thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thời gian cụ thể cho từng ngành học, cấp học thực hiện thống nhất trong toàn Tỉnh.

- Quyết định thời gian tổ chức các kỳ thi, hoạt động chuyên môn, thể thao học đường… trong toàn ngành.

2. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai, lũ lụt và bố trí học bù.

3. Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

4. Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt.

Điều 3. Chế độ báo cáo

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông, các đơn vị giáo dục thường xuyên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08 tháng 9 năm 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân Tỉnh trước ngày 10 tháng 9 năm 2020.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I: Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông, các đơn vị giáo dục thường xuyên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 01 năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân Tỉnh trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

3. Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua: Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông, các đơn vị giáo dục thường xuyên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 6 năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân Tỉnh trước ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX. Thg.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu