Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1862/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGỌĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2309/TTr-SGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, bao gồm: Ngày tựu trường; Ngày khai giảng năm học mới; Ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ; Ngày kết thúc năm học; các kỳ thi và xét tốt nghiệp (Theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng của các cấp học trước ngày 07/9/2020.

- Sơ kết học kỳ I trước ngày 25/01/2021.

- Tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 20/6/2021.

Điều 3. Quy định về các ngày nghỉ lễ, tết và thời gian nghỉ hè như sau:

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định về:

- Ngày thi nghề ở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cuộc thi, hội thi của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo đúng quy định.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu VT, P.KG-VX (Nga.QĐ58.10.8.20)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tuyết Minh

 

PHỤ LỤC

KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước)

Stt

Cấp, ngành học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1

Mầm non

01/9/2020

05/9/2020

18 tuần thực học (từ 07/9/2020 đến hết ngày 08/01/2021)

- 17 tuần thực học (từ ngày 11/01/2021 đến hết ngày 21/5/2021);

- 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 19/02/2021).

26/5/2021

Hoàn tất và chuyển giao hồ sơ trẻ 06 tuổi cho trường Tiểu học cùng địa bàn trước ngày 15/6/2021.

2

Tiểu học

01/9/2020

05/9/2020

- 18 tuần thực học (từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 15/01/2021);

- 01 tuần tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020)

- 17 tuần thực học (từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 24/5/2021);

- 01 tuần nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021);

- Dạy bù, hoàn thành hồ sơ sổ sách (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 25/5/2021).

26/5/2021

Xét công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học xong trước ngày 15/6/2021.

3

THCS

01/9/2020

05/9/2020

- 18 tuần thực học (từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 09/01/2021);

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Bắt đầu học chính thức từ ngày 07/9/2020.

- 17 tuần thực học (từ ngày 11/01/2021 đến hết ngày 25/5/2021);

- 01 tuần nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021);

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

31/5/2021

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đàu cấp cho năm học 2021-2022 trước ngảy 31/7/2021.

- Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở xong trước ngày 15/6/2021.

4

THPT

01/9/2020

05/9/2020

- 18 tuần thực học (từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 09/01/2021);

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác;

- Bắt đầu học chính thức từ ngày 07/9/2020.

- 17 tuần thực học (từ ngày 11/01/2021 đến hết ngày 25/5/2021);

- 01 tuần nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021);

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

31/5/2021

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cho năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi học sinh giỏi cấp Quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp Quốc gia (theo thông báo riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5

GDTX

01/9/2020

05/9/2020

- 16 tuần thực học (từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 09/01/2021);

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

- 16 tuần thực học (từ ngày 11/01/2021 đển ngày 25/5/2021);

- 01 tuần nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021);

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

31/5/2021

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cho năm học 2021-2022 trước ngày 25/8/2021.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (theo thông báo riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).