Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2329/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1454/TTr-SGDĐT ngày 07/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng:

a) Ngày tựu trường các cấp học: Ngày 01/9/2020.

b) Ngày khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2020 - Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

2. Ngày bắt đầu học, ngày nghỉ giữa kỳ, ngày nghỉ cuối học kỳ, ngày kết thúc học kỳ I:

a) Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học: Ngày 07/9/2020.

b) Ngày nghỉ giữa học kỳ: Giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục tiểu học (GDTH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), giáo dục thường xuyên (GDTX): Ngày 09/11/2020.

c) Ngày kết thúc học kỳ:

- GDTX: Trước ngày 02/01/2021.

- GDMN, GDTH, THCS, THPT: Trước ngày 17/01/2021.

d) Ngày nghỉ cuối học kỳ:

- GDTX: Ngày 04/01/2021.

- GDMN, GDTH, THCS, THPT: Ngày 18/01/2021.

3. Ngày bắt đầu học, ngày nghỉ giữa kỳ, ngày kết thúc học kỳ II:

a) Ngày bắt đầu học:

- GDTX: Từ 05/01/2021.

- GDMN, GDTH, THCS, THPT: Từ 19/01/2021.

b) Ngày nghỉ giữa học kỳ: GDMN, GDTH, THCS, THPT, GDTX: Ngày 08/3/2021.

c) Ngày kết thúc chương trình: GDMN, GDTH, THCS, THPT, GDTX hoàn thành chương trình trước ngày 25/5/2021.

4. Thời gian thực học:

Đảm bảo thời gian thực học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

b) Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

5. Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

6. Ngày tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh:

a) Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh: Ngày 06/10/2020.

b) Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: Ngày 16/3/2021.

7. Thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS: Trước ngày 15/6/2021.

9. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022:

- Tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS: Trước 10/7/2021.

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Trước ngày 30/6/2021. Riêng đối với giáo dục thường xuyên (hệ bổ túc văn hóa) trước ngày 31/7/2021.

10. Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

11. Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương. Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách, thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: Báo cáo UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt; chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể kế hoạch năm học 2020-2021; Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng