Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2801/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1591/TTr-SGDĐT ngày 17/8/2020 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường: Ngày 01/9/2020.

2. Ngày khai giảng năm học: Ngày 05/9/2020.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

5. Hoàn thành tuyển sinh cấp học mầm non; lớp 1 và lớp 6 năm học 2021- 2022 trước ngày 15/8/2021.

6. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 trước ngày 31/7/2021; riêng Giáo dục thường xuyên trước 15/8/2021.

7. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 phải đảm bảo số tuần thực học:

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

9. Các kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của năm học.

10. Các ngày nghỉ lễ trong năm học thực hiện theo quy định hiện hành. Riêng lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 thực hiện như sau:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An;

b) Đối với học sinh: Bắt đầu nghỉ từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2021 (tức ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn,..) không thể tổ chức dạy học, Hiệu trưởng nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học sau khi báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và chính quyền địa phương; bố trí dạy, học bù nghiêm túc, đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cấp học triển khai thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT VX UBND tỉnh;
- CVP, PCVP VX UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- CV: KGVX
- Lưu VT-UB (Toàn)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long