Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1752/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1942/TTr-SGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, cụ thể như sau:

1. Tựu trường, khai giảng, bắt đầu, kết thúc, nghỉ Tết và sơ kết học kỳ, tổng kết năm học:

- Ngày tựu trường: ngày 01 tháng 9 năm 2020.

- Ngày khai giảng năm học: ngày 05 tháng 9 năm 2020.

- Ngày bắt đầu học kỳ I:

+ Giáo dục mầm non: ngày 14 tháng 9 năm 2020.

+ Giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: ngày 07 tháng 9 năm 2020.

- Ngày kết thúc học kỳ I và sơ kết học kỳ I: ngày 09 tháng 01 năm 2021.

- Ngày bắt đầu học kỳ II: ngày 11 tháng 01 năm 2021.

- Ngày tổng kết năm học: ngày 28 tháng 5 năm 2021.

- Ngày nghỉ Tết Nguyên đán: từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 19 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày 08 tháng Giêng năm Tân Sửu).

2. Thi học sinh giỏi:

a) Ngày thi học sinh giỏi vòng tỉnh:

- Đối với cấp trung học phổ thông: ngày 30 tháng 9 và 01 tháng 10 năm 2020.

- Đối với cấp trung học cơ sở: ngày 17 tháng 3 năm 2021.

b) Ngày thi học sinh giỏi vòng quốc gia lớp 12 THPT: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: trước ngày 31 tháng 5 năm 2021. Riêng xét tốt nghiệp trung học cơ sở theo chương trình giáo dục thường xuyên mỗi năm 2 kỳ, kỳ 2 trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.

- Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian tuyển sinh năm học 2021 - 2022

a) Xét tuyển vào lớp 6: hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

b) Ngày thi tuyển lớp 10: ngày 01 và 02 tháng 6 năm 2021.

c) Xét tuyển sinh vào lớp 10: ngày 10 tháng 7 năm 2021.

4. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các thông báo.

5. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện kế hoạch năm học, đồng thời theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: phối hợp chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan triển khai thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 trên địa bàn theo sự phân cấp quản lý nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo.

3. Các đơn vị, trường học (ngoại trừ các đơn vị giáo dục chuyên nghiệp)

- Triển khai, phổ biến Kế hoạch năm học cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh được biết; xây dựng quyết định ban hành khung kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 của đơn vị trên cơ sở quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian chung của tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định tại đơn vị và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- CVP, PCVP;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, VP tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1752/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Tây Ninh ban hành

  • Số hiệu: 1752/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh
  • Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản