Hệ thống pháp luật

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1228/HD-SGDĐT

Bình Dương, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng;

Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

I. KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC

1. Ngày tựu trường

Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh tựu trường: Ngày 01/9/2020.

2. Tổ chức khai giảng

Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức ngày Hội đến trường của bé; các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức ngày khai giảng: Ngày 05/9/2020.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh tổ chức ngày khai giảng: Ngày 11/9/2020.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, năm học

Các ngành học, cấp học

Học kỳ I

Học kỳ II và kết thúc năm học

Ngày Tổng kết năm học

1. Mầm non

- Ổn định nề nếp: Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 11/9/2020.

- Thực hiện Chương trình: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (18 tuần thực học).

Thực hiện Chương trình: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 28/5/2021 tổng cộng 19 tuần (trong đó: 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, Tết Âm lịch và các hoạt động khác).

Tổ chức tổng kết năm học kết hợp với tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6: Từ ngày 29/5/2021 đến ngày 31/5/2021.

2. Tiểu học

- Ổn định nề nếp: Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 04/9/2020.

- Thực hiện Chương trình: Từ ngày 07/9/2020 đến 15/01/2021 tổng cộng 19 tuần (trong đó 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ và các hoạt động khác).

- Kiểm tra học kỳ I: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 14/01/2021.

- Sơ kết học kỳ I vào ngày 15/01/2021.

- Thực hiện Chương trình: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 28/5/2021 tổng cộng 19 tuần (trong đó: 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ, nghỉ lễ, Tết Âm lịch và các hoạt động khác).

- Kiểm tra học kỳ II: Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021.

Tổ chức tổng kết năm học ngày 31/5/2021.

3. Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

- Ổn định nề nếp: Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 04/9/2020.

- Thực hiện Chương trình: Từ ngày 07/9/2020 đến 16/01/2021 tổng cộng 19 tuần (trong đó 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ và các hoạt động khác).

- Sơ kết học kỳ I vào ngày 16/01/2021.

Thực hiện Chương trình: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 29/5/2021 tổng cộng 19 tuần (trong đó: 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ, nghỉ lễ, Tết Âm lịch và các hoạt động khác).

Tổ chức tổng kết năm học ngày 31/5/2021.

4. Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

- Ổn định nề nếp: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 10/9/2020.

- Thực hiện Chương trình: Từ ngày 14/9/2020 đến 16/01/2021 tổng cộng 18 tuần (trong đó 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ và các hoạt động khác).

- Sơ kết học kỳ I vào ngày 16/01/2021.

Thực hiện Chương trình: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/5/2021 tổng cộng 18 tuần (trong đó: 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ, nghỉ lễ, Tết Âm lịch và các hoạt động khác).

Tổ chức tổng kết năm học ngày 24/5/2021.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở xong trước ngày 15/6/2021.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông cho năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

6. Thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

7. Ngày tổ chức kiểm tra học kỳ, các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học theo hướng dẫn cụ thể trong năm học của Sở GDĐT.

8. Toàn ngành tổng kết năm học 2020-2021 dự kiến trong tháng 8/2021.

II. CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM HỌC

1. Thời gian nghỉ lễ, tết của công chức, viên chức, người lao động và học sinh đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở GDĐT.

2. Trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, Giám đốc Sở GDĐT quyết định cho học sinh nghỉ học và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học (thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh).

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông báo cáo về Sở GDĐT: Tình hình tổ chức khai giảng năm học trước ngày 08/9/2020; sơ kết học kỳ I trước ngày 22/01/2021 và tổng kết năm học trước ngày 10/6/2021.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh báo cáo về Sở GDĐT: Tình hình tổ chức khai giảng năm học trước ngày 14/9/2020; sơ kết học kỳ I trước ngày 22/01/2021 và tổng kết năm học trước ngày 31/5/2021.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Sở GDĐT. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT (các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT) để trao đổi và thống nhất thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng GDĐT;
- Các trường THPT;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Sáng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Hướng dẫn 1228/HD-SGDĐT năm 2020 về thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  • Số hiệu: 1228/HD-SGDĐT
  • Loại văn bản: Hướng dẫn
  • Ngày ban hành: 11/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
  • Người ký: Nguyễn Hồng Sáng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản