Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3763/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng năm học 2020-2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học tạo sự thống nhất, kịp thời, đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên trong việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu: Các sở, ngành, UBND huyện, thị, thành và cơ quan tổ chức liên quan xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch năm học để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời đáp ứng được các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 hiện nay

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021

1. Ngày tựu trường: Các cấp học (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên): tựu trường ngày 01/9/2020.

2. Tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày 05/9/2020.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I: Đối với cấp các cấp học (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên): Bắt đầu học từ 05/9/2020, kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021 (Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 18 tuần thực học; Giáo dục thường xuyên có ít nhất 16 tuần thực học).

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

- Đối với các cấp học, bắt đầu học kỳ II vào ngày 18/01/2021.

- Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5/2021 (Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 17 tuần thực học; Giáo dục thường xuyên có ít nhất 16 tuần thực học).

5. Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (theo hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo).

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021.

8. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

9. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

10. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của từng đơn vị.

11. Trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải chủ động, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Căn cứ Kế hoạch được duyệt, quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và hướng dẫn các đơn vị bố trí dạy học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh theo quy định.

- Chủ động phối hợp ngành y tế và các cơ quan liên quan tiến hành vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, đảm bảo sẵn sàng cho năm học mới. Chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng thật gọn nhẹ, rút ngắn thời gian, nhưng đảm bảo ý nghĩa ngày khai trường. Đồng thời, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các bếp ăn bán trú và đảm bảo an toàn phòng dịch, như: đeo khẩu trang, khử khuẩn trường lớp, khai báo y tế, đo thân nhiệt hàng ngày, giữ khoảng cách an toàn…, trước nguy cơ dịch bệnh Covid còn diễn biến phức tạp như hiện nay, sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.

2. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trên đây là Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của UBND tỉnh Phú Thọ. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoản thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành;
- Các đơn vị có tên trong Kế hoạch;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đại Dũng

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 3763/KH-UBND năm 2020 về Khung thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Thọ ban hành

  • Số hiệu: 3763/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 25/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ
  • Người ký: Hồ Đại Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản