Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2128/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ TRONG CÁC LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ; XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HÓA CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 2089A/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Công văn số 4619/BCT-HC ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc đính chính thông tin công bố thủ tục hành chính về hóa chất tại Quyết định số 416/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1726/TTr-SCT ngày 27 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ điểm 2, điểm 4 mục I.3; điểm 2, điểm 3 mục I.4 phần A Quyết định số 1768/QĐ- UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Sở TTTT (cập nhật PM);
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (L).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ TRONG CÁC LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ; XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HÓA CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI (08 TTHC)

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết TTHC

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

 

Ghi chú

I

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (01 TTHC)

1

BCT-BTN-275340

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Không

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 81/2018/ NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

TTHC được ban hành mới tại Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương.

II

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (07 TTHC)

1

BCT-BTN-275384

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương

Không

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC được ban hành mới tại Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương

2

BCT-BTN-275385

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

03 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Không

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC được ban hành mới tại Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương

3

BCT-BTN-275386

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

18 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Không

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC được ban hành mới tại Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương

4

BCT-BTN-275387

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

03 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Không

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC được ban hành mới tại Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương

5

BCT-BTN-275388

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Theo thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC được ban hành mới tại Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương

6

BCT-BTN-275389

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Theo thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC được ban hành mới tại Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương

7

BCT-BTN-275390

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Không

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC được ban hành mới tại Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ (05 TTHC)

STT

Mã TTHC

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC
thay thế

Thời hạn giải quyết TTHC

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Tên VBQPPL
quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Ghi chú

I

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (05 TTHC)

1

BCT-BTN-254695

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Không

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 81/2018/ NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

TTHC được thay thế tại Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương

2

BCT-BTN-254705

Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương

Không

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 81/2018/ NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

TTHC được thay thế tại Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương

3

BCT-BTN-254707

Thông báo thực hiện khuyến mại

Thông báo hoạt động khuyến mại

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương

Không

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 81/2018/ NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

TTHC được thay thế tại Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương

4

BCT-BTN-254708

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương

Không

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 81/2018/ NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

TTHC được thay thế tại Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương

5

BCT-BTN-254709

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương

Không

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 81/2018/ NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

TTHC được thay thế tại Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (06 TTHC)

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Ghi chú

I

Lĩnh vực Hóa chất (02 TTHC)

1

BTN-261910

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ

TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định 416/QĐ-BCT ngày 31/01/2018 của Bộ Công Thương

2

BTN-261911

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ

TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định 416/QĐ-BCT ngày 31/01/2018 của Bộ Công Thương

II

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiến chất thuốc nổ (04 TTHC)

1

BTN-261906

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương

2

BTN-261908

Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương

3

BTN-275170

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương

4

BTN-261907

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/TT-BCT ngày 15/5/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương