Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1429/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét Tờ trình số 61/TTr-SCT ngày 02/7/2018 và Tờ trình số 52/TTr-SCT ngày 04/6/2018  của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới kèm theo Quyết định này 04 (bốn) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và bãi bỏ 04 TTHC được công bố tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và 02 TTHC được công bố tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 (áp dụng tại UBND cấp huyện) (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới và bãi bỏ và được gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương,  Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1429/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

STT

Tên thủ tục hành chính

Phương thức tiếp nhận và trả kết quả

I. Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh

1

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Qua dịch vụ bưu chính công ích

2

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

3

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

4

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ

2

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ

3

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Nghị định số 15/2018NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ

4

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Nghị định số 15/2018NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Nghị định số 15/2018NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Nghị định số 15/2018NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN