Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH VÀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ văn bản số 75/HĐND-KTNS ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.

Riêng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thì không thuộc đối tượng áp dụng đối với trường hợp này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018; bãi bỏ Quyết định số 1565/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 373/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 1060/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 1579/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: VT, KTTH-HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  • Số hiệu: 20/2018/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 18/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
  • Người ký: Châu Hồng Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/08/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 11/10/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản