Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN ĐỐI VỚI MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/5/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 206/HĐND-KTNS ngày 26/6/2018, xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại các Công văn: số 472/UBND ngày 23/01/2018, số 825/UBND ngày 07/02/2018; Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 675/STP-VP ngày 21/5/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1164/STC- QLGCS ngày 25/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản đối với UBND thành phố Quảng Ngãi và các Sở: Tài chính, Tư pháp đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 (chi tiết theo Phụ lục số 01, 02 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KT), CBTH;
- Lưu: VT, KT.
Bngoc285.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC 01

BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐINH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC SỞ: TÀI CHÍNH, TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Mức giá tối đa/01 đơn vị tài sản (triệu đồng)

Ghi chú

I

Sở Tài chính

 

 

 

 

 

Máy chủ HPDL 380 G9, IBM3650

Thiết bị

3

300

 

II

Sở Tư pháp

 

 

 

 

 

Máy chủ Sever

Thiết bị

1

100

 

 

PHỤ LỤC 02

BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Mức giá tối đa/01 đơn vị tài sản (triệu đồng)

Ghi chú

 

UBND thành phố Quảng Ngãi

 

 

 

 

1

Văn phòng HĐND & UBND thành phố

 

 

 

 

 

Máy chủ HPE Proliant DL 180 G9

Bộ

7

130

 

 

Máy chủ HPE ProLiant DL 180 G9 Ram 8G PC 4-2400 T - Rkit

Bộ

1

170

 

2

Trung tâm Hành chính công

 

 

 

 

 

Máy Chủ Dell PowerEdge R740

Bộ

2

242

 

 

Bộ phần mềm hệ thống xếp hàng tự động có khả năng mở rộng đáp ứng đến 50 quầy một cửa

Bộ

1

121