Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/5/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 72/HĐND-KTNS ngày 19/4/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 61/STC-QLGCS ngày 01/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số Danh mục tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao các huyện: Sơn Tây, Lý Sơn tại Phụ lục 01 và Phụ lục số 03 Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Tây, Lý Sơn; Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao các huyện: Sơn Tây, Lý Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KT.an
137

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

PHỤ LỤC

(Kèm  theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

TT

Tên máy móc thiết bị

Định mức

Ghi chú

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

SLao động Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

Thanh tra

 

 

 

 

Máy tính xách tay

Cái

1

 

2

STài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

Chi cục Bảo vệ môi trường

Cái

1

 

 

Máy chủ: Processor: Intel xeon Silver 4210 Processor 13,75 M Cache, 2,20 GHZ Network Controller: Ethernet 1 GB 2 pord 332i Adapter

Network Controller: Ethernet 1 Gb 2-port 332i Adapter Raid Controller: Smart Array E208i-p SR Gen 10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SÁ PCIe Plug in Controller Management

Bộ

1

 

 

Switch: LCD KVM Switch 17 inch 8 port

Cyberview 1 U 19' Rackmount Monitor keyboard touchpad with Integrated 8 pord Combo USB anh PS KVM Switch

Cái

1

 

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

1

Hệ thống máy ch HPE ProLiant DL 380 Gen10 12 LEF

Bộ

1

 

4

Huyện Sơn Tây

 

 

 

 

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao

 

 

 

 

Hệ thống thiết bị âm thanh IP ET Internet IP Audio, bao gồm:

 

 

 

 

Bộ Micro chọn vùng IP trung tâm (IP tĩnh khi sử dụng Internet)

Cái

1

 

 

Bộ giải mã âm thanh IP (IP tĩnh khi sử dụng)

Cái

13

 

 

Tủ điều khiển nguồn 220 Vac tự động cho thiết bị FM

Bộ

13

 

 

Phụ kiện vật tư lắp đặt: dây nguồn, dây mạng, ổ cắm, phụ kiện gắn loa, gắn máy ... (Modem, Swit do nhà mạng)

Bộ

13

 

5

Huyện Lý Sơn

 

 

 

 

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao

 

 

 

 

Máy phát sóng FM 500W

Bộ

1

 

 

Máy ảnh

Cái

1