Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo nội dung, tiến độ được xác định trong Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (D_15).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh năm 2020; các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách TTHC được xác định trong các Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020; Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC định kỳ hàng năm theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Kịp thời phát hiện những nội dung bất cập, không phù hợp của TTHC, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định về TTHC để đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC (kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL có liên quan cho phù hợp) theo quy định.

- Rà soát các TTHC được ban hành trong văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh để bãi bỏ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp (nếu có) theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt và thực hiện rà soát, đánh giá TTHC có hiệu quả, đúng tiến độ.

- Xác định rõ nội dung, biện pháp và trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN RÀ SOÁT

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

III. CÁCH THỨC RÀ SOÁT

1. Cơ quan chủ trì rà soát thống kê, tập hợp đầy đủ các TTHC đã được công bố và đang áp dụng thực hiện; các văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có quy định TTHC để tiến hành rà soát, đánh giá.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí được bố trí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

2. Nội dung chi, mức chi: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

Tên/Nhóm thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện rà soát

Thời gian thực hiện rà soát

Thời gian báo cáo kết quả rà soát

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

I

RÀ SOÁT ĐỊNH KỲ NĂM 2020

 

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã) của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngoại vụ, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngoại vụ, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc

Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

Tháng 01/2020

Tháng 9/2020

- Báo cáo kết quả UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 30/7/2020 để tổng hợp, đánh giá chất lượng

- Hoàn thiện kết quả rà soát, báo cáo UBND tỉnh và kiến nghị, đề xuất các Bộ, ngành có liên quan (nếu có) trước ngày 15/9/2020

II

RÀ SOÁT THEO NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã)

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND cấp huyện

Tháng 01/2020

Tháng 3/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/3/2020

2

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã)

Công Thương, Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND cấp huyện

Tháng 4/2020

Tháng 6/2020

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/5/2020

3

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã)

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện

Tháng 7/2020

Tháng 9/2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/8/2020

4

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã)

Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND cấp huyện

Tháng 10/2020

Tháng 12/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/11/2020