Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bô trương , Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh;

Kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp, các quy định về TTHC còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, không xác định rõ thời hạn giải quyết gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu

2.1. Rà soát TTHC để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án rút ngắn thời gian thực hiện (theo đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020).

Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên phải được rà soát, đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện, đối với các TTHC.

Sản phẩm cụ thể: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC.

2.2. Đối với việc rà soát để đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

Phải được thực hiện đúng phương pháp, đúng quy trình rà soát, đánh giá TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bô trương, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC và xác định rõ văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Sản phẩm cụ thể:

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2020.

- Báo cáo đơn giản hoá thủ tục hành chính của UBND tỉnh gửi Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Cách thức rà soát

1.1. Rà soát để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: Thực hiện trên cơ sở xem xét tình hình thực tế về nhân lực, việc áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết TTHC... tại cơ quan, đơn vị.

1.2. Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo hướng dẫn tại Khoản 2 điều 24, sử dụng Biểu mẫu rà soát số 02/RS-KSTT- Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bô trương, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Phương thức rà soát, đánh giá

Phương thức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện theo ngành, lĩnh vực. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện rà soát đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý; tổng hợp kết quả rà soát theo ngành, lĩnh vực.

3. Danh mục TTHC thực hiện rà soát

3.1. Danh mục TTHC thực hiện rà soát để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết: Chi tiết tại Phụ lục I.

3.2. Danh mục TTHC thực hiện rà soát, đánh giá theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP: Chi tiết tại Phụ lục II.

4. Kết quả rà soát quy định, TTHC của các cơ quan, đơn vị gồm:

4.1. Rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo đề án cải cách TTHC của tỉnh: Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh.

4.2. Đối với việc thực hiện rà soát , đánh giá TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bô trương , Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

- Các biểu mẫu rà soát;

- Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, gồm: Nội dung, phương án đơn giản hoá TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC; lý do, chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

1.1. Trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 06/03/2020 để tổng hợp, theo dõi.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, xong trước ngày 12/03/2020.

1.2. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, chất lượng kết quả rà soát.

2. Thời hạn gửi kết quả rà soát

2.1. Đối với rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo đề án cải cách TTHC của tỉnh

a) UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm của UBND cấp xã chung trong Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm của UBND cấp huyện; gửi đến các cơ quan chuyên môn theo phạm vi quản lý để tổng hợp và Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi trước ngày 10/4/2020.

b) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm xem xét, tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất của UBND cấp huyện đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành chung trong Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất của cơ quan; gửi Báo cáo về UBND tỉnh và xây dựng Tờ trình kèm dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, xong trước ngày 29/4/2020.

2.2. Đối với việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP

a) UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã hoàn thành việc rà soát trước 29/5/2020; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC của UBND cấp xã chung trong Báo cáo kết quả rà soát của UBND cấp huyện, gửi đến các cơ quan chuyên môn có liên quan đến TTHC được rà soát theo phạm vi quản lý của ngành chậm nhất vào ngày 15/6/2020.

b) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm xem xét, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá của UBND cấp huyện đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành trong Báo cáo kết quả rà soát của cơ quan; gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020.

c) Văn phòng UBND tỉnh:

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan chuyên môn; đôn đốc, hướng dẫn cơ quan chuyên môn xây dựng phương án đơn giản hoá, sáng kiến cải cách TTHC và dự thảo quyết định đơn giản hóa TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt xong trước ngày 15/8/2020.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 15/9/2020.

3. Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn ngân sách của các cơ quan, đơn vị để thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Các cơ quan, đơn vị được huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác (nếu có) Để hỗ trợ hoạt động rà soát TTHC theo Kế hoạch này.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC để sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- TT. HĐND tỉnh (B/c)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP, các Phòng CV, TT TH-CB, TT PVHCC;
- Lưu: VT, KSTT (NTLT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải