Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2307/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGOÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1624/TTr-SNV ngày 10/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC, KSTTHC (K. Phượng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

 

ĐỀ ÁN

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGOÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2307 /QĐ-UBND ngày 21 /8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN

Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc thành lập Trung tâm Hành chính công/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, phạm vi kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông không bao gồm các thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau. Do chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ về thời gian, quy trình thực hiện đối với các thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo cơ chế một cửa nên nhiều trường hợp dẫn đến chậm trễ, xử lý tùy tiện hoặc không đảm bảo yêu cầu công việc, gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị, cũng như mối quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị với nhau.

Để giải quyết thực trạng trên và nâng cao hiệu quả hoạt động trong nội bộ cơ quan, đơn vị và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với nhau, việc ban hành Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị là thực sự cần thiết.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CHỈNH

1. Mục tiêu

- Kiểm soát chặt chẽ thời gian, quy trình và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngoài một cửa tại các cơ quan, đơn vị thông qua danh mục thủ tục ngoài một cửa được thường xuyên cập nhật, công bố và tính năng kiểm soát quá trình giải quyết trên Hệ thống Quản lý văn bản hành.

- Giúp Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thể theo dõi, giám sát, đánh giá công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức, tránh tình trạng không có hạn xử lý cụ thể, xử lý tùy tiện hoặc làm kéo dài thời gian phối hợp đối với các cơ quan, đơn vị khác.

2. Phạm vi điều chỉnh

Thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa (sau đây viết tắt là thủ tục hành chính ngoài một cửa) thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án này là những thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước; giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau nhưng chưa được quy định trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế một cửa của các cơ quan, đơn vị…

3. Đối tượng điều chỉnh

- Các Sở, Ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Các cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng Danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa

Danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa bao gồm:

- Danh mục thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến nhiều phòng, ban trong cơ quan, đơn vị đó (sau đây gọi tắt là Danh mục thủ tục hành chính nội bộ).

- Danh mục thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị với nhau nhưng chưa được quy định trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế một cửa của cơ quan, đơn vị (sau đây gọi tắt là Danh mục thủ tục hành chính đến từ bên ngoài).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, xây dựng Danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa theo các yêu cầu sau:

a) Đối với Danh mục thủ tục hành chính nội bộ phải xác định cụ thể trách nhiệm của từng phòng, ban, bộ phận về nội dung công việc và thời gian xử lý để hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ, trong đó, thời gian thực hiện tại đơn vị chủ trì chính là tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính nội bộ, cụ thể:

TT

Tên thủ tục

Tên các phòng, ban, bộ phận tham gia vào quy trình xử lý

Chủ trì

Sản phẩm cụ thể

Thời hạn xử lý

1

Thủ tục A

Phòng/ban/bộ phận I

X

Thực hiện việc…

 

Phòng/ban/bộ phận II

 

Thực hiện việc…

 

b) Đối với Danh mục thủ tục hành chính đến từ bên ngoài: căn cứ theo mối quan hệ phối hợp trong xử lý công việc quản lý nhà nước giữa các cơ quan, đơn vị và phải kiểm soát được quá trình phối hợp xử lý, trách nhiệm, tiến độ xử lý của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Mã số thủ tục hành chính ngoài một cửa (gọi tắt là Mã số) do phần mềm cấp phát tự động cho từng thủ tục hành chính ngoài một cửa trong Danh mục. Khi thực hiện cập nhật, sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa, cơ quan, đơn vị tải Danh mục này từ phần mềm, trong đó đã có Mã số. Sau đó, thực hiện cập nhật trên mẫu tải về. Mã số này giúp theo dõi số lượng và tình hình bổ sung, điều chỉnh các thủ tục ngoài một cửa, đảm bảo tính liên tục của Hệ thống, cụ thể:

TT

Tên thủ tục

Mã số thủ tục

Thành phần văn bản đến

Đơn vị gửi

Thời hạn xử lý (ngày làm việc)

Cơ sở pháp lý (Các văn bản làm cơ sở để xác định thời hạn xử lý, trường hợp không có văn bản quy định, đơn vị tự ước định)

1

Thủ tục A

 

....

...

 

 

2

Thủ tục B

 

 

 

 

 

2. Công bố, cập nhật Danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa

a) Danh mục thủ tục hành chính nội bộ do các cơ quan, đơn vị ban hành (nếu cần thiết).

b) Danh mục thủ tục hành chính đến từ bên ngoài: Danh mục xây dựng lần đầu theo nội dung, yêu cầu của Đề án này, gửi về Sở Nội vụ góp ý trước khi ban hành theo Quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hằng năm, khi danh mục này có sự thay đổi, cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật và ban hành lai danh mục. Quyết định công bố Danh mục được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, và gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan đế biết, phối hợp thực hiện.

Trong quá trình rà soát, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết.

3. Công cụ giám sát việc thực hiện Danh mục thủ tục hành chính nội bộ

Đối với Danh mục thủ tục hành chính nội bộ, sử dụng tính năng “Tạo công việc và giao việc” trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành để kiểm soát việc thực hiện. Trường hợp văn bản đến hoặc chỉ đạo của cấp trên cùng yêu cầu một công việc, để tránh trùng lắp, cơ quan, đơn vị chỉ tạo một công việc. Khi thêm mới công việc trong Hệ thống quản lý văn bản điều hành, tại mục “Căn cứ tạo công việc”, công chức có thể chọn nhiều văn bản đến. Hạn xử lý của công việc được tính từ thời điếm giao việc.

4. Công cụ giám sát việc thực hiện Danh mục thủ tục hành chính đến từ bên ngoài

Xây dựng bổ sung các phân hệ sau trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành:

- Quản lý danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa;

- Phân loại văn bản đến;

- Thống kê, theo dõi tình hình xử lý văn bản đến đã phân loại theo hạn xử lý.

- Sau khi văn bản được ban hành và chuyển liên thông trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành, sẽ hiển thị thời hạn xử lý đối với cơ quan, đơn vị tiếp nhận

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021: triển khai thí điểm tại các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021: xem xét nhân rộng tại các Sở, Ban, ngành còn lại; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

3. Từ tháng 01 năm 2022: xem xét triển khai tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí công tác cải cách hành chính của tỉnh hằng năm, bao gồm:

- Kinh phí rà soát và thẩm định lần đầu các Danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa của các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng tính năng giám sát việc thực hiện thủ tục ngoài một cửa trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành và triển khai, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa, các vướng mắc phát sinh và các nội dung liên quan khác để tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình đề ra.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện công cụ giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính ngoài một cửa trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành.

- Định kỳ 06 tháng, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan thống kê số lượng xử lý của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kết quả thực hiện Đề án của các cơ quan, đơn vị vào Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phù hợp với lộ trình thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án sau khi hoàn thành thí điểm và xem xét tiếp tục triển khai nhân rộng.

2. Sở Tài chính

Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo lộ trình.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị xây dựng công cụ kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính ngoài một cửa trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành.

- Chủ trì triển khai, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị sử dụng công cụ kiểm soát thủ tục ngoài một cửa trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành.

4. Các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án

- Phân công công chức làm đầu mối rà soát, tham mưu ban hành danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa tại cơ quan, đơn vị và theo dõi tình hình thực hiện.

- Thường xuyên rà soát, xây dựng, công bố, cập nhật danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của Đề án.

- Nghiêm túc xử lý công chức vi phạm trong việc thực hiện thủ tục hành chính ngoài một cửa theo quy định.

- Tích cực phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong xây dựng danh mục thủ tục hành chính ngoài một cửa và cơ chế giám sát việc thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.