Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của tỉnh Gia Lai năm 2020 như sau:

1. Mục tiêu:

Rà soát một số thủ tục nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

2. Yêu cầu:

- Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất Phương án đơn giản hóa TTHC phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực, đáp ứng mục tiêu đặt ra; phải dự kiến nội dung cần bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC và kiến nghị cụ thể quy định, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

- Việc tổ chức rà soát phải đúng phương pháp, cách thức rà soát, đánh giá TTHC; đồng thời gửi về Văn phòng UBND tỉnh để đánh giá chất lượng rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Phạm vi rà soát:

- Tập trung rà soát các quy định, TTHC đã được đăng ký, lựa chọn (có danh mục kèm theo) và thường xuyên rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương.

- Trong quá trình thực hiện, giải quyết TTHC, nếu các đơn vị, địa phương phát hiện quy định, TTHC có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổ chức rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC.

4. Tiêu chí rà soát:

Việc rà soát quy định, thủ tục hành chính được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

- Sự cần thiết của việc duy trì thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

- Tính hợp lý của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

- Tính hợp pháp của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

- Tính hiệu quả của các quy định TTHC; cắt giảm chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước.

5. Sản phẩm:

- Báo cáo kết quả rà soát; biểu mẫu rà soát TTHC và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của cơ quan được giao chủ trì rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC của Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế và Chủ tịch UBND các huyện: Mang Yang, Kbang.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC kèm theo Quyết định này; hoàn thành việc rà soát TTHC và gửi báo cáo kết quả rà soát TTHC, biểu mẫu rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/8/2020 (gửi kèm bản điện tử về địa chỉ tthc@gialai.gov.vn).

- Tổ chức phân công cán bộ, công chức thực hiện rà soát; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xử lý, tổng hợp kết quả rà soát của đơn vị, địa phương; bảo đảm điều kiện cần thiết để phục vụ công tác rà soát TTHC của đơn vị, địa phương.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC; tổ chức rà soát độc lập, tham vấn ý kiến (nếu cần);

- Hướng dẫn phương pháp rà soát; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Phân tích, đánh giá chất lượng rà soát của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát TTHC;

- Tổng hợp kết quả rà soát, dự thảo báo cáo kết quả rà soát trình UBND tỉnh (kèm theo biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC, tính chi phí tuân thủ TTHC) trước ngày 15/9/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế và Chủ tịch UBND các huyện: Mang Yang, Kbang và các đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai)

STT

TÊN/NHÓM TTHC

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

THỜI GIAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

ĐỊNH HƯỚNG ĐƠN GIẢN HÓA

CƠ SỞ PHÁP LÝ

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

BẮT ĐẦU

HOÀN THÀNH

01

Thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế)

Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

 

01/01/2020

Trước 15/8/2020

Bỏ thành phần hồ sơ:

Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Lý do: Trong quá trình thẩm định thực tế tại cơ sở có thể yêu cầu tổ chức xuất trình tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế để Sở kiểm tra.

Khoản 6, Điều 10 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

02

Thủ tục đăng ký giá

Quản lý Giá

Sở Tài chính

 

 

Trước 15/8/2020

Thực hiện đăng ký giá bằng cơ sở phần mềm dữ liệu giá tại địa phương.

Lý do: Thủ tục thực hiện trực tiếp tại Trung tâm PV HCC thì cá nhân, tổ chức đi lại tốn kém vì vậy khi thực hiện trên phần mềm dữ liệu giá tại địa phương sẽ giảm chi phí đi lại, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Tại Khoản 1 Điều 5, Mục 1, Chương II của Thông tư số 56/2014/TT- BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính

03

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Xuất bản, in và phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Tháng 01/2020

Trước 15/8/2020

Bỏ thành phần hồ sơ: Văn bản xin ý kiến của BCA-BQP.

Lý do: Mất nhiều thời gian.

- Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

04

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Hộ tịch

UBND huyện Mang Yang

Phòng Tư pháp huyện

01/01/2020

Trước 15/8/2020

Bỏ thành phần hồ sơ:

Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân

Lý do: Đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình (do UBND cấp xã chứng thực) đã thể hiện được tình trạng hôn nhân của người nhận con nuôi.

- Điều 17 Luật nuôi con nuôi 2010

05

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND huyện Kbang

 

Tháng 01/2020

Trước 15/8/2020

Bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao chứng minh nhân dân

Lý do: Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đã yêu cầu khai đầy đủ thông tin cá nhân.

- Điều 10, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNN&PTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương

06

Cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Hành nghề khám chữa bệnh

Sở Y tế

 

Tháng 01/2020

Trước 15/8/2020

Bỏ thành phần HS: Lý lịch tự thuật

Lý do: Vì trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề đã có lý lịch tư pháp.

Theo mẫu 03 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.