Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục KS TTHC, VP Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH; Báo CM; Báo AĐM;
- Cổng TTĐT; TTGQTTHC (VIC);
- KG-CCHC (Chờ) (VIC);
- Lưu: VT, M.A20/2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính (công tác cải cách hành chính), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.

- Nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp; chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo quyền giám sát của Nhân dân, doanh nghiệp đối với trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; góp phần nâng cao sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để Nhân dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền rộng rãi về vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC); phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh, huyện, xã.

- Tuyên truyền phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ công tác CCHC của năm 2020; đồng thời, phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp tuyên truyền công tác CCHC lồng ghép quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Nội dung, hình thức:

+ Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.

+ Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện công tác CCHC, đặc biệt là diễn đàn “Dân hỏi - Lãnh đạo cơ quan nhà nước trả lời” trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhân dân, doanh nghiệp trong việc tham gia, giám sát tiến trình CCHC.

2. Công khai, minh bạch đầy đủ các quyết định công bố thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Nội dung, hình thức:

+ Thường xuyên rà soát, cập nhật 100% thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Cổng, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

+ Niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ, rõ ràng, dễ tiếp cận các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

+ Tiếp tục thông tin, tuyên truyền địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về công tác CCHC; thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet, zalo; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau.

3. Về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Nội dung, hình thức:

+ Thông tin, tuyên truyền về việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

+ Thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức trong thực thi công vụ của công chức, viên chức và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC.

4. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công tác cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Đài Truyền thanh các huyện, thành phố Cà Mau

4.1. Diễn đàn “Dân hỏi - Lãnh đạo cơ quan nhà nước trả lời” trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 01/tháng, thời lượng 30 phút vào thời điểm có nhiều người theo dõi

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Nội dung, hình thức:

+ Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chương trình tổng thể cải cách hành chính, nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Cà Mau; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Cà Mau, đặc biệt là diễn đàn “Dân hỏi - Lãnh đạo cơ quan nhà nước trả lời” trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

+ Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân, doanh nghiệp; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân.

+ Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC, phản ánh những hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

4.2. Chuyên trang cải cách hành chính trên Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi

- Thời gian thực hiện: 01 kỳ/tuần/trang chuyên mục.

- Cơ quan thực hiện: Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Nội dung, hình thức: Tuyên truyền các nhiệm vụ công tác CCHC, trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

+ Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn.

+ Tình hình triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính; công bố công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với Nhân dân, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các khâu, các thủ tục trung gian trước khi hoàn thành bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đất đai, lao động, thương binh và xã hội,...

+ Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về hoạt động CCHC để tiếp nhận và đăng tải ý kiến của Nhân dân, doanh nghiệp về công tác CCHC; viết bài tuyên truyền về diễn đàn “Dân hỏi - Lãnh đạo cơ quan nhà nước trả lời” trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau. Đồng thời, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tuyên truyền của bản tin cải cách hành chính trên các chuyên trang, chuyên mục.

4.3. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh các huyện, thành phố Cà Mau

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan thực hiện: Đài Truyền thanh các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

- Nội dung, hình thức:

+ Thông tin, phổ biến về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh, của địa phương; tình hình và kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện, thành phố; tình hình triển khai thực hiện Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với Nhân dân, doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

+ Tuyên truyền thông qua chương trình đối thoại đối với Nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền thông qua cuộc hội, họp ở cơ quan, đơn vị, ở ấp, khóm,...

4.4. Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.

- Nội dung, hình thức: Tăng cường các tin bài về các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của Nhân dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; các mô hình, điển hình gương người tốt, việc tốt; tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, doanh nghiệp về các quy định liên quan đến CCHC.

5. Đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 06 tháng/lần.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Nội dung, hình thức:

+ Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, giải thích những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác CCHC cho Nhân dân, doanh nghiệp biết.

+ Thông tin, tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

6. Các nội dung tuyên truyền khác

- Sở Tư pháp Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan lồng ghép các nội dung tuyên truyền của Kế hoạch này với các hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, của các cấp, ngành và tài liệu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan đưa nội dung, nhiệm vụ công tác CCHC vào chương trình giảng dạy các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép vào trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và bám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành, chính và kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo triển khai trong phạm vi các cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thời gian hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng y ban nhân dân tỉnh) trong quý I năm 2020.

- Cơ quan chủ trì được phân công theo Kế hoạch này có trách kiểm tra, giám sát tiến độ và thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo đổi mới về nội dung và hình thức.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền về công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đúng theo quy định. Đồng thời, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.

- Chỉ đạo Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc khai thác thông tin về thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Lồng ghép việc kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính vào việc kiểm tra công tác CCHC.

- Đẩy mạnh việc phối hợp tuyên truyền trong nội bộ cơ quan và Nhân dân về các nhiệm vụ, giải pháp cải tiến và nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về công tác CCHC cho các cơ quan Báo, Đài để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và có kế hoạch tuyên truyền cụ thể để khuyến khích Nhân dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

- Phối hợp và chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền công tác CCHC theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện công tác giám sát, đánh giá những kết quả đạt được trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Sở Tư pháp

- Tăng cường tuyên truyền về cải cách thể chế, kiểm tra, rà soát công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Lồng ghép việc tuyên truyền công tác CCHC và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung được phân công tại kế hoạch này.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về các nhiệm vụ, giải pháp cải tiến và nâng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung được phân công tại kế hoạch này.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, dưới nhiều hình thức, tổ chức các chiến dịch truyền thông rộng khắp trong toàn tỉnh. Không ngừng đổi mới nội dung tuyên truyền, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương,... nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

6. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính gửi cơ quan Tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đtổng hợp)./.