Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1677/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hủy bỏ 08 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 4868-89
(ISO 2230:2002)

Cao su lưu hóa - Hướng dẫn xếp kho

2

TCVN 5321-91
(ST SEV 2050-79)

Cao su - Phương pháp xác định giới hạn giòn nhiệt

3

TCVN 1595:1988

Cao su - Phương pháp xác định độ cứng So (Shore) A

4

TCVN 4866-89
(ISO 2781:1988)

Cao su, lưu hóa - Xác định khối lượng riêng

5

TCVN 3976-91
(ST SEV 2593-80)

Cao su - Phương pháp xác định khối lượng riêng

6

TCVN 200:1995
(ISO 1928:1976)

Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính trị số tỏa nhiệt thực

7

TCVN 173:1995
(ISO 1171:1981)

Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định hàm lượng tro

8

TCVN 4917-89
(ISO 540-74)

Than và cốc - Phương pháp xác định tính nóng chảy của tro

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN