Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1507/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Huỷ bỏ 10 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

1.

TCVN 6475: 1999

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển

2.

TCVN 7061-1: 2002

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 1: Quy định chung về hoạt động giám sát

3.

TCVN 7061-2: 2002

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 2: Kết cấu thân tàu và trang thiết bị

4.

TCVN 7061-3: 2002

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 3: Hệ thống máy tàu

5.

TCVN 7061-4: 2002

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 4: Trang bị điện

6.

TCVN 7061-5: 2002

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy

7.

TCVN 7061-6: 2002

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 6: Ổn định

8.

TCVN 7061-7: 2002

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 7: Mạn khô

9.

TCVN 7061-8: 2002

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 8: Trang thiết bị an toàn

10.

TCVN 7061-9: 2002

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 9: Trang bị ngăn ngừa ô nhiễm

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng