Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(CÁC LĨNH VỰC: TRỢ GIÚP PHÁP LÝ; TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI; ĐẤU GIÁ TÀI SẢN)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Từ trình số 12/TTr-STP ngày 15 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 13 (mười ba) quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý; Trọng tài thương mại; Đấu giá tài sản (gồm 03 phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tư pháp:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này và đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- VP.UBND tỉnh: P.NC (Chv Lê Tâm);
- Lưu: VT, KSTT-07(TT-KSTT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

SỐ TT

MÃ SỐ TTHC

(Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1

2.000970.000.00.00.H04

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

15 ngày làm việc

Trong 15 ngày làm việc

2

2.000954.000.00.00.H04

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

05 ngày làm việc

Trong 05 ngày làm việc

3

2.000840.000.00.00.H04

Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

03 ngày làm việc

Trong 03 ngày làm việc

4

2.000587.000.00.00.H04

Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

07 ngày làm việc

Trong 07 ngày làm việc

5

2.000518.000.00.00.H04

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

07 ngày làm việc

Trong 07 ngày làm việc

6

2.000596.000.00.00.H04

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

07 ngày

Trong 05 ngày làm việc

7

1.001233.000.00.00.H04

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

05 ngày làm việc

Trong 05 ngày làm việc

8

2.000592.000.00.00.H04

Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý (Giám đốc Sở Tư pháp)

15 ngày

Trong 11 ngày làm việc

9

Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý (Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý)

03 ngày làm việc

Trong 03 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ:

1. Quy trình: 2.000970.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LỰA CHỌN, KÝ HỢP ĐỒNG VỚI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và báo cáo Giám đốc Sở chuyển hồ sơ cho Tổ đánh giá do Giám đốc Sở thành lập đánh giá

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Tổ đánh giá do Giám đốc Sở thành lập

Bước 4

Tổ đánh giá tiến hành đánh giá theo tiêu chuẩn, điều kiện mà Sở Tư pháp đã Thông báo.

Tổ đánh giá

05 ngày

Kết quả đánh giá hồ sơ của Tổ đánh giá được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Soạn thảo Thông báo kết quả lựa chọn đến các tổ chức đã nộp hồ sơ; soạn thảo Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký Thông báo kết quả lựa chọn đến các tổ chức đã nộp hồ sơ

Giám đốc Sở

0,5 ngày

Thông báo kết quả lựa chọn đến các tổ chức đã nộp hồ sơ (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Thực hiện phát hành văn bản Thông báo của Giám đốc Sở đến tổ chức được lựa chọn

Công chức văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Thông báo của Giám đốc Sở được chuyển đến tổ chức được lựa chọn

Bước 8

Tổ chức trợ giúp pháp lý được lựa chọn theo Thông báo của Sở Tư pháp tiến hành Ký hợp đồng với Sở Tư pháp

Giám đốc Sở

05 ngày

Hợp đồng giữa Sở Tư pháp và tổ chức được lựa chọn (kèm hồ sơ đã thẩm định) chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 9

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 10

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 15 ngày làm việc

2. Quy trình: 2.000954.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chánh công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 05 ngày làm việc

3. Quy trình: 2.000840.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHẤM DỨT THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

08 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

04 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 03 ngày làm việc (Trong 24 giờ/ngày làm việc)

4. Quy trình: 2.000587.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP THẺ CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

03 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

01 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc

5. Quy trình: 2.000518.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

03 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

01 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc

6. Quy trình: 2.000596.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 05 ngày làm việc

7. Quy trình: 1.001233.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 05 ngày làm việc

8. Quy trình: 2.000592.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Chánh Thanh tra Sở

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Chánh Thanh tra Sở

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Chánh Thanh tra Sở

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ; đề xuất hướng xử lý, trình Chánh Thanh tra Sở

Thanh tra viên, Thanh tra Sở

05 ngày

Dự thảo văn bản giải quyết khiếu nại (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Chánh Thanh tra Sở

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định; xem xét ký duyệt dự thảo Văn bản giải quyết khiếu nại trình Giám đốc Sở

Chánh Thanh tra Sở

02 ngày

Dự thảo văn bản giải quyết khiếu nại (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Chánh Thanh tra Sở

Bước 6

Xem xét, ký Văn bản giải quyết khiếu nại

Giám đốc Sở

02 ngày

Văn bản giải quyết khiếu nại (kèm hồ sơ đã thẩm định), được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 11 ngày làm việc

9. Quy trình: 2.000592.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

04 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ; đề xuất hướng xử lý, trình Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Chuyên viên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

08 giờ

Dự thảo văn bản giải quyết khiếu nại (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Bước 5

Xem xét, ký Văn bản giải quyết khiếu nại

Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

04 giờ

Văn bản giải quyết khiếu nại (kèm hồ sơ đã thẩm định), được Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý ký và chuyển đến Văn thư của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 7

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 03 ngày làm việc (Trong 24 giờ/ngày làm việc)

Tổng số: 09 quy trình nội bộ

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

SỐ TT

MÃ SỐ TTHC

(Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1

1.001511.000.00.00.H04

Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

15 ngày

Trong 11 ngày làm việc

2

1.002242.000.00.00.H04

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

10 ngày làm việc

Trong 10 ngày làm việc

3

1.002891.000.00.00.H04

Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày

Trong 07 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ:

1. Quy trình: 1.001511.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

06 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kem hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 11 ngày làm việc

2. Quy trình: 1.002242.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

05 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

 

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện từ/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 10 ngày làm việc.

3. Quy trình: 1.002891.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

03 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

01 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc.

Tổng số: 03 quy trình nội bộ.

 

PHỤ LỤC 3

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

SỐ TT

MÃ SỐ TTHC

(Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1

2.001247.000.00.00.H04

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

07 ngày

Trong 05 ngày làm việc

B. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ:

1. Quy trình: 2.001247.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trường Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 05 ngày làm việc

Tổng số: 01 quy trình nội bộ./.